Verkazia

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Verkazia
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Verkazia
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Oftalmoloġiċi,
 • Żona terapewtika:
 • Konġuntivite, Keratite
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • It-trattament ta 'vernal keratoconjunctivitis (VKC) fit-tfal mill-età ta' 4 snin u adoloxxenti.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004411
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 05-07-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004411
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/467997/2018

EMEA/H/C/004411

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Verkazia

ċiklosporina

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta᾽ valutazzjoni (EPAR) għal Verkazia. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Verkazia.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Verkazia, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif

jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Verkazia u għal xiex jintuża?

Verkazia huwa mediċina li tintuża biex tikkura keratoconjunctivitis vernali (VKC) serja, li hija

kundizzjoni allerġika li taffettwa l-għajn u li sseħħ l-aktar staġjonalment, għalkemm f’xi pazjenti s-

sintomi jistgħu jerġgħu jitfaċċaw jew jippersistu matul is-sena kollha. Dan jintuża fit-tfal u fl-

adoloxxenti minn 4 snin sa 18-il sena.

Peress li n-numru ta’ pazjenti li jbatu minn keratoconjunctivitis huwa baxx, il-marda hija kkunsidrata

“rari”, u Verkazia ġie kklassifikat bħala “mediċina orfni” (mediċina li tintuża f’mard rari) fis-

6 ta’ April 2006.

Verkazia fih is-sustanza attiva ċiklosporina.

Kif jintuża Verkazia?

Verkazia jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda minn professjonista tal-kura

tas-saħħa kkwalifikat fl-oftalmoloġija (mediċina tal-għajnejn).

Verkazia jiġi bħala qtar tal-għajnejn. Id-doża rrakkomandata hija qatra waħda erba’ darbiet kuljum

f’kull għajn affettwata, matul l-istaġun tal-VKC. Jekk is-sintomi jippersistu wara t-tmiem tal-istaġun,

Verkazia jista’ jkompli jintuża bid-doża rrakkomandata sakemm is-sintomi jkunu kkontrollati u b’doża

mnaqqsa (ta’ qatra waħda darbtejn kuljum) wara dan.

Verkazia

EMA/467997/2018

Paġna 2/3

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jaħdem Verkazia?

Is-sustanza attiva f’Verkazia, iċ-ċiklosporina, timblokka liċ-ċelloli tas-sistema immunitarja (id-difiżi

naturali tal-ġisem) li huma involuti fil-proċessi li jikkawżaw ir-reazzjoni allerġika u infjammazzjoni fil-

pazjenti b’VKC. Meta jiġi applikat direttament fuq l-għajn, dan inaqqas l-infjammazzjoni iżda jillimita l-

effetti tiegħu fil-partijiet l-oħra tal-ġisem.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Verkazia li ħarġu mill-istudji?

Verkazia jnaqqas il-ħsara fil-kornea (saff fin-naħa ta’ quddiem tal-għajn) f’ħafna mill-pazjenti b’VKC kif

muri mit-titjib fil-punteġġi ta’ “tbajja tal-fluworexxenza korneali” (corneal fluorescence staining - CFS)

(kejl standard tas-saħħa tal-kornea).

Fi studju ewlieni li fih ħadu sehem 169 tifel u tifla u adoloxxenti b’VKC serja, 55 % tal-pazjenti kkurati

b’Verkazia kisbu titjib f’CFS ta’ 50 % jew aktar, mingħajr il-ħtieġa ta’ mediċini oħra, wara 4 xhur, meta

mqabbla ma’ madwar 28 % tal-pazjenti li rċivew kura finta. Sintomi bħal ħakk, skariku ta’ fluwidu jew

ta’ mukuża u sensittività ħafifa għad-dawl tjiebu wkoll ħafna aktar fil-pazjenti kkurati b’Verkazia milli

bil-kura finta. Uħud mill-pazjenti ġew ikkurati għal 8 xhur oħra; dan l-istudju ta’ estensjoni wera li l-

benefiċċji ta’ Verkazia nżammu b’użu kontinwu ta’ mhux aktar minn 12-il xahar.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Verkazia?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Verkazia huma l-uġigħ u l-ħakk fl-għajn, li jistgħu jaffettwaw

madwar persuna waħda minn kull għaxra. Dawn is-sintomi normalment iseħħu meta l-qtar jitpoġġa fl-

għajnejn u jgħibu wara ftit.

Verkazia ma għandux jintuża f’pazjenti b’infezzjonijiet attivi jew suspettati ġol-għajn jew madwarha.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha rrappurtati b’Verkazia, ara l-fuljett ta’

tagħrif.

Għal xiex ġie approvat Verkazia?

Verkazia wera li huwa effettiv biex itejjeb il-kundizzjoni tal-kornea u jnaqqas is-sintomi tal-marda. L-

effetti sekondarji huma fil-biċċa l-kbira ħfief u jgħibu ftit wara li tiġi applikata l-mediċina. Għaldaqstant,

l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Verkazia huma akbar mir-riskji tiegħu u

rrakkomandat li jkun approvat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’

Verkazia?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-

prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-

pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Verkazia.

Informazzjoni oħra dwar Verkazia

L-EPAR sħiħ għal Verkazia jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Verkazia,

aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Verkazia

EMA/467997/2018

Paġna 3/3

Is-sommarju tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni għal Verkazia jinstab fis-sit

elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Verkazia 1 mg/mL qtar għall-għajnejn emulsjoni

ciclosporin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Verkazia u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Verkazia

Kif għandek tuża Verkazia

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Verkazia

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Verkazia u għalxiex jintuża

Verkazia fih is-sustanza attiva, ciclosporin. Ciclosporin inaqqas l-attività tas-sistema immuni (difiża)

tal-ġisem u b’hekk inaqqas l-infjammazzjoni (rispons tal-ġisem għal stimuli ta’ ħsara).

Verkazia jintuża biex jikkura tfal u adolexxenti ta’ età minn 4 snin sa 18-il sena b’keratokonġuntivite

vernali severa (kondizzjoni allerġika tal-għajn li sseħħ l-aktar frekwenti fir-rebbiegħa u taffettwa l-

kisja trasparenti fil-parti ta’ quddiem tal-għajn u l-membrana rqiqa li tgħatti l-parti ta’ quddiem tal-

għajn).

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Verkazia

Tużax Verkazia

- jekk inti allerġiku għal ciclosporin jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni

- jekk għandek infezzjoni fl-għajn.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Uża Verkazia f’għajnejk biss kif deskritt fis-sezzjoni 3. Taqbiżx il-perjodu ta’ trattament preskritt mit-

tabib tiegħek.

Verkazia ma ġiex studjat f’pazjenti adulti.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tuża Verkazia:

- jekk kellek infezzjoni f’għajnejk jew jekk tissuspetta li għandek infezzjoni f’għajnejk

- jekk kellek jew għandek kanċer f’għajnejk jew madwar għajnejk

- jekk għandek xi tip ta’ marda oħra f’għajnejk

- jekk tilbes lentijiet tal-kuntatt (l-użu ta’ Verkazia mhux rakkomandat ma’ lentijiet tal-kuntatt).

Tfal u adolexxenti

Tużax Verkazia fi tfal taħt l-età ta’ 4 snin.

Mediċini oħra u Verkazia

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tuża, użajt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċini oħra.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tuża qtar għall-għajnejn li fih sterojdi mogħtija flimkien ma’

Verkazia għax din l-assoċjazzjoni tista’ żżid ir-riskju ta’ infezzjonijiet lokali.

Jekk ilek tuża Verkazia għal aktar minn 12-il xahar, għandek żżur lit-tabib tiegħek b’mod regolari, eż.

kull 3 sa 6 xhur.

Jekk qed tuża qtar għall-għajnejn ieħor, uża Verkazia mill-inqas 15-il minuta wara li tuża l-qtar għall-

għajnejn l-ieħor.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Verkazia m’għandux jintuża jekk inti tqila. Jekk tista’ toħroġ tqila għandek tuża kontraċezzjoni waqt li

tkun qed tuża din il-mediċina.

Verkazia x’aktarx li jkun preżenti fil-ħalib tas-sider f’ammonti żgħar ħafna. Jekk qed tredda’ kellem

lit-tabib tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Il-vista tiegħek tista’ tkun imċajpra għal xi żmien wara li tuża qtar għall-għajnejn Verkazia jew jista’

jkollok disturbi oħra fil-vista. Jekk jiġri dan, stenna sakemm il-vista tiegħek tiċċara qabel ma ssuq jew

tħaddem magni.

Verkazia fih cetalkonium chloride

Cetalkonium chloride jista’ jikkawża irritazzjoni fl-għajnejn.

3.

Kif għandek tuża Verkazia

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-

tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Persuna li tieħu ħsieb għandha tgħin tifel/tifla li qed jibda/tibda t-trattament b’Verkazia, speċjalment

jekk it-tifel/tifla ikollu/ha inqas minn 10 snin, u għandha tkompli tissorvelja lit-tifel/tifla sakemm it-

tifel/tifla jkun/tkun jista’/tista’ juża/tuża Verkazia sew mingħajr għajnuna.

Id-doża rakkomandata hija qatra waħda ta’ Verkazia f’kull għajn affettwata 4 darbiet kuljum

(filgħodu, f’nofsinhar, wara nofsinhar u filgħaxija). Għandek tkompli Verkazia kif preskritt mit-tabib

tiegħek.

Istruzzjonijiet dwar l-użu

Segwi dawn l-istruzzjonijiet b’attenzjoni u staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk ma tifhimx xi

ħaġa.

Aħsel idejk

Iftaħ il-borża ż-żgħira tal-aluminju, li fiha 5 kontenituri ta’ doża waħda

Ħu kontenitur wieħed ta’ doża waħda mill-borża ż-żgħira tal-aluminju, ħalli l-kontenituri

li jifdal fil-borża ż-żgħira

Ħawwad bil-mod il-kontenitur b’doża waħda

5.

Neħħi l-għatu billi ddawwar (stampa 1)

Niżżel il-kappell t’isfel ta’ għajnek l-isfel (stampa 2)

Itfa’ rasek lura u ħares ’il fuq lejn is-saqaf

Agħfas il-kontenitur bil-mod biex tinżel qatra waħda tal-mediċina f’għajnek. Kun żgur li

t-tarf tal-kontenitur b’doża waħda ma jmissx ma’ għajnek

Petpet għajnek ftit drabi biex b’hekk l-mediċina tinfirex madwar għajnek

Wara li tuża Verkazia, għafas subgħajk bi pressjoni ħafifa fuq il-kantuniera ta’ ġewwa tal-

kappell t’għajnek, in-naħa tal-imnieħer għal żewġ minuti (stampa 3). Kanal żgħir li jbattal

id-dmugħ ’il bogħod minn għajnejk għal ġewwa l-imnieħer jinsab hawn. Billi tagħfas dan

il-punt, inti tagħlaq il-fetħa ta’ dan il-kanal għall-ħruġ tad-dmugħ. Dan jgħin biex iwaqqaf

lil Verkazia milli jmur fil-bqija tal-ġisem

Jekk tuża qtar f’għajnejk it-tnejn, irrepeti l-passi 6 sa 9 għall-għajnek l-oħra.

Armi l-kontenitur b’doża waħda hekk kif tużah, anki jekk ikun għad fadal xi mediċina ġo

Jekk qatra ma tidħolx f’għajnek, erġa’ pprova.

Jekk tqattar Verkazia aktar milli suppost, għandek tlaħlaħ għajnek bl-ilma. Tqattarx aktar qtar

qabel isir il-ħin għad-doża tas-soltu li jmiss.

Jekk tinsa tuża Verkazia, kompli bid-doża li jmiss kif ippjanat. M’għandekx tieħu doża doppja

biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Tużax aktar minn qatra waħda 4 darbiet kuljum fl-

għajn(ejn) affettwata(i).

Jekk tieqaf tuża Verkazia mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek, l-allerġija ta’ għajnejk ma tkunx

ikkontrollata u tista’ twassal għal problemi fit-tul fil-vista tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Kienu rrappurtati l-effetti sekondarji li ġejjin għal Verkazia:

L-aktar effetti sekondarji komuni huma fl-għajnejn u madwar l-għajnejn.

Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10)

Uġigħ meta jitqattar il-qtar fl-għajn.

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

Effetti sekondarji komuni relatati mal-għajn:

Ħakk, ħmura, irritazzjoni u skumdità fl-għajn jew madwarha, inkluż tħoss li hemm xi ħaġa fl-għajn.

Żieda ta’ dmugħ fl-għajn u vista mċajpra meta l-qtar jitpoġġa fl-għajn. Nefħa u ħmura tal-kappell tal-

għajn.

Effetti sekondarji komuni li mhumiex relatati mal-għajn:

Infezzjoni fl-apparat respiratorju ta’ fuq, sogħla, uġigħ ta’ ras.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100)

Nefħa tal-kappell tal-għajn u tal-konġuntiva (membrana irqiqa li tgħatti l-parti ta’ quddiem tal-għajn).

Infezzjoni tal-kornea (il-parti trasparenti ta’ quddiem tal-għajn) ikkawżata minn batterja. Infezzjoni fl-

għajn kkawżata mill-virus herpes zoster.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

Kif taħżen Verkazia

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna ta’ barra, fuq it-tikketta tal-

borża ż-żgħira tal-aluminju, u fuq it-tikketta tal-kontenituri ta’ doża waħda wara “JIS”. Id-data ta’

meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Żomm il-kontenituri ta’ doża waħda fil-borża ż-żgħira sabiex tilqa’ mid-dawl u tiġi evitata

evaporazzjoni.

Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-użu.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Verkazia

- Is-sustanza attiva hi ciclosporin. Millilitru wieħed ta’ Verkazia fih 1 mg ta’ ciclosporin.

- Is-sustanzi l-oħra huma trigliċeridi ta’ katina medja, cetalkonium chloride, glycerol, tyloxapol,

poloxamer 188, sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Verkazia u l-kontenut tal-pakkett

Verkazia huwa emulsjoni ta’ qtar għall-għajnejn ta’ lewn abjad bħal-ħalib.

Huwa fornut f’kontenituri ta’ doża waħda magħmula minn polyethylene ta’ densità baxxa (LDPE -

low-density polyethylene).

Kull kontenitur b’doża waħda fih 0.3 mL ta’ emulsjoni ta’ qtar għall-għajnejn.

Il-kontenituri b’doża waħda huma ppakkjati f’borża żgħira issiġillata tal-aluminju.

Daqsijiet tal-pakkett: 30, 60, 90 u 120 kontenitur b’doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Il-Finlandja

Manifatturi

EXCELVISION

27 rue de la Lombardière

ZI la Lombardière

07100 Annonay

Franza

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Santen Oy

Tél/Tel : +32 (0) 24019172

Lietuva

Santen Oy

Tel: +370 37 366628

България

Santen Oy

Teл.: +359 (0) 888 755 393

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Tél/Tel : +352 (0) 27862006

Česká republika

Santen Oy

Tel: : +420 234 102 170

Magyarország

Santen Oy

Tel: +36 (06) 16777305

Danmark

SantenPharma AB

Tlf: +45 78737843

Malta

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Deutschland

Santen GmbH

Tel: +49 (0) 3030809610

Nederland

Santen Oy

Tel: +31 (0) 207139206

Eesti

Santen Oy

Tel: +372 5067559

Norge

SantenPharma AB

Tlf: +47 21939612

Ελλάδα

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Österreich

Santen Oy

Tel: +43 (0) 720116199

España

Santen Pharmaceutical Spain S.L.

Tel: +34 914 142 485

Polska

Santen Oy

Tel.: +48 (0) 221168608

France

Santen

Tél: +33 (0) 1 70 75 26 84

Portugal

Santen Oy

Tel: +351 308 805 912

Hrvatska

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

România

Santen Oy

Tel: +40 (0) 316300603

Ireland

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

Slovenija

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Ísland

Santen Oy

Sími: +358 (0) 3 284 8111

Slovenská republika

Santen Oy

Tel: +421 (01) 23 332 5519

Italia

Santen Italy S.r.l.

Tel: +39 0236009983

Suomi/Finland

Santen Oy

Puh/Tel: +358 (0) 974790211

Κύπρος

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Sverige

SantenPharma AB

Tel: +46 (0) 850598833

Latvija

Santen Oy

Tel: +371 677 917 80

United Kingdom

Santen UK Limited

Tel: +44 (0) 345 075 4863

Liechtenstein

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’xahar SSSS.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.