Vemlidy

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Vemlidy
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Vemlidy
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antivirali għal użu sistemiku,
 • Żona terapewtika:
 • Epatite B
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Vemlidy huwa indikat għall-kura ta 'epatite B kronika f'adulti u adolexxenti (ta' età ta '12-il sena u aktar b'piż tal-ġisem ta' mill-inqas 35 kg).
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 4

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004169
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-01-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004169
 • L-aħħar aġġornament:
 • 29-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/788418/2016

EMEA/H/C/004169

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Vemlidy

tenofovir alafenamide

Dan id-dokument huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Vemlidy.

Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Vemlidy.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Vemlidy, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew

jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Vemlidy u għal xiex jintuża?

Vemlidy huwa mediċina antivirali għall-kura tal-epatite B kronika (fit-tul), marda infettiva li taffettwa l-

fwied.

Din il-mediċina tintuża f’pazjenti ta’ aktar minn 12-il sena u li jiżnu talanqas 35 kg. Fih is-sustanza

attiva tenofovir alafenamide.

Kif jintuża Vemlidy?

Vemlidy huwa disponibbli bħala pilloli ta’ 25 mg li jittieħdu mill-ħalq (pillola waħda kuljum) mal-ikel.

Normalment il-pazjent ikollu jieħu l-mediċina tiegħu għal talanqas bejn sitt xhur u sena, u l-kura tista'

tieħu diversi snin.

Vemlidy jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jaħdem Vemlidy?

Is-sustanza attiva f’Vemlidy, tenofovir alafenamide, taħdem billi twaqqaf il-virus tal-epatite B fil-fwied

milli jimmultiplika. Fil-ġisem tiġi kkonvertita fil-kompost attiv tagħha tenofovir, li jimblokka l-attività

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

tat-transkriptażi inversa, enzima prodotta mill-virus tal-epatite B li jippermettilha tirriproduċi lilha

nnifisha fiċ-ċelloli li tkun infettat.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Vemlidy li ħarġu mill-istudji?

Vemlidy inaqqas il-livelli tal-virus tal-epatite B f’ħafna mill-pazjenti. Fi studju ta’ 426 pazjent b’epatite

kronika ‘negattiva għall-antiġen-e’, 94% tal-pazjenti fuq Vemlidy kellhom livelli baxxi ħafna ta' DNA

virali wara 48 ġimgħa ta’ kura. Dan ir-riżultat kien simili għal dak f’pazjenti li kienu qegħdin jieħdu

forma oħra ta’ tenofovir (tenofovir disoproxil fumarate) fejn 93% kellhom livelli baxxi ħafna ta’ DNA

virali.

Fit-tieni studju fuq 875 pazjent b’epatite kronika ‘pożittiva għall-antiġen e’, 64% tal-pazjenti li kienu

qegħdin jieħdu Vemlidy u 67% ta’ dawk li kienu qegħdin jieħdu tenofovir disoproxil fumarate kellhom

livelli baxxi ħafna ta’ DNA virali wara 48 ġimgħa. Dawn ir-riżultati jissuġġerixxu li l-mediċina ta’ tqabbil

tista’ tkun aktar effettiva f’każijiet ‘pożittivi għall-antiġen-e’ iżda d-differenzi li dehru huma żgħar.

It-termini ‘pożittiva għall-antiġen-e’ u ‘negattiva għall-antiġen-e’ jirreferu għall-preżenza jew għan-

nuqqas ta’ antiġen-e, proteina virali tal-epatite B. Jekk din il-proteina tkun preżenti, dan ifisser li l-

virus ikun qiegħed jimmultiplika malajr u t-tagħbija virali tista' tkun ogħla.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Vemlidy?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Vemlidy huma wġigħ ta’ ras (11% tal-pazjenti), dardir (6% tal-

pazjenti) u għeja (6% tal-pazjenti). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet, ara l-

fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex ġie approvat Vemlidy?

Vemlidy irażżan il-livelli tal-virus tal-epatite B fil-ġisem, u l-effikaċja tiegħu hija komparabbli ma’ dik ta'

mediċina oħra li fiha disoproxil (tenofovir disoproxil fumarate). Fir-rigward tar-riskji tiegħu, l-effetti

sekondarji ta’ Vemlidy huma maniġġevoli. Barra minn dan, Vemlidy huwa effettiv f’doża aktar baxxa

minn tenofovir disoproxil fumarate u jista’ jwassal għal inqas effetti sekondarji fil-kliewi u fl-għadam.

Għalhekk, il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċieda li l-benefiċċji

ta’ Vemlidy huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Vemlidy?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-

prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-

pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Vemlidy.

Informazzjoni oħra dwar Vemlidy

L-EPAR sħiħ għal Vemlidy jista’ jinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar kura

b’Vemlidy, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

Vemlidy

EMA/788418/2016

Paġna 2/2

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif:

Informazzjoni għall-pazjent

Vemlidy 25 mg pilloli miksija b’rita

Tenofovir alafenamide

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Vemlidy u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Vemlidy

Kif għandek tieħu Vemlidy

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Vemlidy

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Vemlidy u għalxiex jintuża

Vemlidy fih is-sustanza attiva

tenofovir alafenamide

. Din hija

mediċina antivirali

, magħrufa bħala

inibitur tan-nucleotide reverse transcriptase

(NtRTI,

nucleotide reverse transcriptase inhibitor

Vemlidy jintuża għall-

kura tal-epatite B kronika (li tieħu fit-tul)

fl-adulti u l-adolexxenti minn età

ta’ 12-il sena u ikbar, li jiżnu mill-inqas 35 kg. L-epatite B hija infezzjoni li taffettwa l-fwied,

ikkawżata mill-virus tal-epatite B. F’pazjenti bl-epatite B, Vemlidy jikkontrolla l-infezzjoni billi

jwaqqaf il-virus milli jimmultiplika.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Vemlidy

Tiħux Vemlidy

jekk inti allerġiku

għal tenofovir alafenamide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina

(imniżżla fis-sezzjoni 6).

Jekk dan japplika għalik,

tiħux Vemlidy u għid lit-tabib tiegħek immedjatament.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Oqgħod attent/a biex ma tinfettax persuni oħrajn bl-epatite B.

Inti xorta tista’ tinfetta lil

persuni oħrajn meta tieħu din il-mediċina. Vemlidy ma jnaqqasx ir-riskju li tgħaddi l-epatite B

lill-oħrajn permezz tal-kuntatt sesswali jew il-kontaminazzjoni tad-demm. Inti trid tkompli tieħu

l-prekawzjonijiet sabiex tevita li jiġri dan. Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-prekawzjonijiet

meħtieġa sabiex tevita li tinfetta lill-oħrajn.

Għid lit-tabib tiegħek jekk kellek mard tal-fwied fil-passat.

Pazjenti li għandhom mard tal-

fwied, li huma kkurati għall-epatite B bil-mediċini antivirali, għandhom riskju ogħla ta’

kumplikazzjonijiet severi jew potenzjalment fatali tal-fwied. It-tabib jista’ jkun irid iwettaq

testijiet tad-demm biex jimmonitorja l-funzjoni tal-fwied tiegħek.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk kellek mard tal-kliewi jew jekk it-testijiet

urew problemi bil-kliewi tiegħek.

Qabel tibda l-kura u waqt il-kura, it-tabib tiegħek jista’

jordna testijiet tad-demm biex jara kif qed jaħdmu l-kliewi tiegħek.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek ukoll l-epatite Ċ jew D.

Vemlidy ma ġiex ittestjat fuq

pazjenti li għandhom l-epatite Ċ jew D kif ukoll l-epatite B.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek ukoll l-HIV.

Jekk m’intix ċert jekk għandekx l-HIV,

it-tabib tiegħek għandu joffrilek li tiġi ttestjat għall-HIV qabel tibda tieħu Vemlidy għall-

epatite B.

Jekk kwalunkwe minn dawn japplikaw għalik,

kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Vemlidy.

Tfal u adolexxenti

Tagħtix din il-mediċina lil tfal li għandhom inqas minn 12-il sena jew li jiżnu inqas minn 35 kg.

Vemlidy ma ġiex ittestjat fit-tfal li għandhom inqas minn 12-il sena jew li jiżnu inqas minn 35 kg.

Mediċini oħra u Vemlidy

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċini oħra.

Vemlidy jista’ jkollu interazzjoni ma’ mediċini oħra. B’riżultat ta’ dan, l-ammonti ta’

Vemlidy jew mediċini oħra fid-demm tiegħek jistgħu jinbidlu. Dan jista’ jwaqqaf il-mediċini tiegħek

milli jaħdmu sew, jew jagħmel xi effetti sekondarji aktar gravi.

Mediċini użati fil-kura tal-infezzjoni tal-epatite B

Tiħux Vemlidy ma’ mediċini oħra li fihom:

tenofovir alafenamide

tenofovir disoproxil fumarate

adefovir dipivoxil

Tipi oħra ta’ mediċini

Kellem lit-tabib tiegħek jekk int qed tieħu:

antibijotiċi

li jintużaw għall-kura ta’ infezzjonijiet batteriċi li jinkludu t-tuberkulożi, li fihom:

rifabutin, rifampicin jew rifapentine

mediċini antivirali li jintużaw għall-kura tal-HIV

, bħal:

darunavir, lopinavir jew atazanavir imsaħħa b’ritonavir jew b’cobicistat

antikonvulżanti

li jintużaw għall-kura tal-epilessija, bħal:

carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital jew phenytoin

rimedji magħmula mill-ħxejjex

li jintużaw għall-kura tad-depressjoni u l-ansjetà, li fihom:

St. John’s wort (

Hypericum perforatum

mediċini antifungali

li jintużaw għall-kura ta’ infezzjonijiet fungali, li fihom:

ketoconazole jew itraconazole

Għid lit-tabib tiegħek jekk int qed tieħu dawn jew kwalunkwe mediċina oħra.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Ħu prekawzjonijiet biex tevita li toħroġ tqila

waqt il-kura b’Vemlidy. Inti għandek tuża

metodu effettiv ta’ kontraċezzjoni. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk toħroġ tqila.

Treddax matul il-kura b’Vemlidy.

Huwa rakkomandat li ma treddax sabiex tevita li tgħaddi

tenofovir alafenamide jew tenofovir lit-tarbija permezz tal-ħalib tas-sider.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Vemlidy jista’ jikkawża l-isturdament. Jekk tħossok stordut meta tkun qed tieħu Vemlidy, issuqx u

tużax għodda jew magni.

Vemlidy fih lactose

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti intolleranti għal-lactose jew intolleranti għal zokkrijiet oħra.

Vemlidy fih lactose monohydrate.

3.

Kif għandek tieħu Vemlidy

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek.

Iċċekkja mat-tabib

jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata hija

pillola waħda darba kuljum mal-ikel

. Għandek tkompli bil-kura sakemm

jgħidlek it-tabib. Normalment dan ikun għal mill-inqas 6 xhur sa 12-il xahar u jista’ jkun għal ħafna

snin.

Jekk tieħu Vemlidy aktar milli suppost

Jekk aċċidentalment tieħu aktar mid-doża rakkomandata ta’ Vemlidy tista’ tkun f’riskju akbar li

jkollok effetti sekondarji b’din il-mediċina (ara sezzjoni 4,

Effetti sekondarji possibbli

Ikkuntattja immedjatament lit-tabib tiegħek jew lill-eqreb dipartiment ta’ emerġenza għal parir. Żomm

il-flixkun tal-pilloli miegħek ħalli tkun tista’ faċilment tiddeskrivi dak li ħadt.

Jekk tinsa tieħu Vemlidy

Hu importanti li ma tinsa tieħu l-ebda doża ta’ Vemlidy. Jekk tinsa tieħu doża, ara ftit kemm għadda

żmien minn mindu suppost ħadtha.

Jekk għaddew inqas minn 18-il siegħa

minn meta normalment tieħu Vemlidy, ħudha malajr

kemm tista’, u mbagħad ħu d-doża li jmiss fil-ħin regolari tagħha.

Jekk għaddew iktar minn 18-il siegħa

minn meta normalment tiegħu Vemlidy, tiħux id-doża

li tkun qbiżt. Imbagħad ħu d-doża li jkun imissek tieħu fil-ħin tas-soltu.

M’għandekx tieħu

doża doppja

biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk tirremetti inqas minn siegħa wara

li tkun ħadt

Vemlidy, ħu pillola oħra. M’hemmx bżonn

tieħu pillola oħra jekk tirremetti iktar minn siegħa wara li tkun ħadt Vemlidy.

Jekk tieqaf tieħu Vemlidy

Tiqafx tieħu Vemlidy mingħajr il-parir tat-tabib tiegħek.

Jekk twaqqaf il-kura b’Vemlidy dan jista’

jikkawża l-epatite B tiegħek tirkadi. F’ċerti pazjenti li għandhom mard avvanzat tal-fwied jew ċirrożi,

dan jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja. Jekk tieqaf tieħu Vemlidy, int ser ikollok bżonn iċċekkjar tas-

saħħa u testijiet tad-demm regolari għal diversi xhur biex tiġi ċċekkjata l-infezzjoni tal-epatite B

tiegħek.

Kellem lit-tabib tiegħek

qabel tieqaf tieħu Vemlidy għal kwalunkwe raġuni, b’mod partikolari

jekk ikollox xi effetti sekondarji jew jekk għandek marda oħra.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament

dwar sintomi ġodda jew mhux tas-soltu wara li

twaqqaf il-kura, b’mod partikolari sintomi li inti tassoċja ma’ infezzjoni tal-epatite B.

Kellem lit-tabib tiegħek

qabel ma terġa’ tibda tieħu l-pilloli Vemlidy.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna

(jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10)

Uġigħ ta’ ras

Effetti sekondarji komuni

(jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

Dijarea

Rimettar

Nawsja

Sturdament

Uġigħ fl-istonku

Uġigħ fil-ġogi

(artralġija)

Raxx

Ħakk

Tħossok minfuħ

Gass fl-istonku

Tħossok għajjien

It-testijiet jistgħu juru wkoll:

Żieda fil-livelli ta’ enzima tal-fwied (ALT) fid-demm

Jekk kwalunkwe minn dawn l-effetti sekondarji jiggravaw kellem lit-tabib tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

Kif taħżen Vemlidy

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-flixkun u l-kartuna wara “JIS”. Id-

data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Żomm il-flixkun magħluq sew.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Vemlidy

Is-sustanza attiva hi tenofovir alafenamide

. Kull pillola miksija b’rita ta’ Vemlidy fiha tenofovir

alafenamide fumarate, ekwivalenti għal 25 mg ta’ tenofovir alafenamide.

Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma

Qalba tal-pillola:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose (E460(i)), croscarmellose sodium (E468),

magnesium stearate (E470b).

Kisja b’rita:

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), macrogol (E1521), talc (E553b), iron

oxide isfar (E172).

Kif jidher Vemlidy u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli miksija b’rita Vemlidy huma sofor, tondi, stampati (jew immarkati) b’“GSI” fuq naħa waħda

tal-pillola u “25” fuq in-naħa l-oħra tal-pillola. Vemlidy jiġi fi fliexken ta’ 30 pillola (b’dessikant tal-

ġel tas-silica li irid jinżamm fil-flixkun biex jipproteġi l-pilloli tiegħek). Id-dessikant tal-ġel tas-silika

ikun f’qartas jew kontenitur separat u ma għandux jinbela’.

Id-daqsijiet tal-pakketti li ġejjin huma disponibbli: kartun ta’ barra li fihom flixkun 1 ta’ 30 pillola

miksija b’rita u kartun ta’ barra li fihom 90 (3 fliexken ta’ 30) pillola miksija b’rita. Jista’ jkun li mhux

il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

L-Irlanda

Manifattur

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

L-Irlanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland

Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.