Velactis

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Velactis
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Velactis
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Żona terapewtika:
 • GENITO SISTEMA URINARJA U l-ORMONI tas-SESS, oħra gynaecologicals, Prolactine impedituri
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-użu fil-merħla-programm tal-ġestjoni tal-baqar tal-ħalib bħala għajnuna fil-f'daqqa t-tnixxif-off mill-tnaqqis tal-produzzjoni tal-ħalib li:inaqqsu l-ħalib tnixxija mill-tnixxif off;jitnaqqas ir-riskju ta ' l-ġodda intramammarja l-infezzjonijiet matul il-perjodu xott;tnaqqas l-iskumdità.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Sospiż
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/003739
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-12-2015
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/003739
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Marketing auhorisation suspended

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/669530/2015

EMEA/V/C/003739

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Velactis

cabergoline

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Velactis. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-Unjoni

Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika

dwar l-użu ta’ Velactis.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Velactis, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom

għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Velactis u għal xiex jintuża?

Velactis huwa mediċina użata fil-programm tal-ġestjoni tal-merħla ta' baqar tal-ħalib bħala għajnuna

biex titnaqqas il-produzzjoni tal-ħalib mill-baqar tal-ħalib fil-bidu tal-perjodu xott (il-perjodu meta l-

baqra mhijiex maħluba qabel twelled u l-bidu tat-treddigħ li jmiss). Velactis jintuża għal:

tnaqqis tat-tnixxija tal-ħalib fl-ixxuttar (il-punt meta l-baqra ma tibqax tinħaleb),

tnaqqis ta’ riskju ta’ infezzjonijiet ġodda tal-beżżula waqt il-perjodu xott,

tnaqqis ta’ skumdità.

Fih is-sustanza attiva cabergoline. Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jintuża Velactis?

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Velactis jingħata bħala injezzjoni waħda ġol-muskolu

fi żmien erba’ sigħat tal-aħħar taħlib fil-jum tal-ixxuttar. Velactis huma disponibbli bħala soluzzjoni

għall-injezzjoni f’kunjetti b’ħafna dożi ta’ 5 ml, 25 ml jew 50 ml.

Marketing auhorisation suspended

Velactis

EMA/669530/2015

Paġna 2/3

Kif jaħdem Velactis?

Il-produzzjoni tal-ħalib hija stimulata b’ormon, prolactin, li jiġi rilaxxat minn ċelloli speċjalizzati fil-

glandola pitwitarja (glandola żgħira mwaħħla mal-moħħ). Cabergoline għandu azzjoni fit-tul fuq ir-

riċetturi f’dawn iċ-ċelloli (li jissejħu riċetturi D2) li jimblokkaw ir-rilaxx tal-ormon. Permezz tal-

imblokkar b’dan il-mod ta’ prolactin, il-produzzjoni tal-ħalib titnaqqas.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Velactis li ħarġu mill-istudji?

Fl-istudju inizjali fuq il-post b’917-il baqra, Velactis ingħata lil baqar li ma kellhomx mastite subklinika

(infjammazzjoni tal-beżżula mingħajr sinjali kliniċi viżibbli) u fin-nuqqas ta’ kura antimikrobika, wera

tnaqqis ta’ 5.5% ta’ infezzjonijiet ġodda tal-beżżula waqt il-perjodu xott meta mqabbel ma’ baqar

ikkurati bi plaċebo (il-kura finta). Velactis naqqas l-inċidenza ta’ tnixxija tal-ħalib għal 2% meta

mqabbel ma’ 10.7% fil-baqar ikkurati bi plaċebo.

Fit-tieni studju fuq il-post li jinvolvi 263 baqra tal-ħalib, il-perċentwal ta’ baqar ikkurati b’Velactis bi

tnixxijiet tal-ħalib matul il-perjodu ta’ 14-il jum wara l-ixxuttar kien ta’ 3.9% meta mqabbel ma’ 17.6%

għall-baqar ikkurati bi plaċebo.

It-tielet studju fuq il-post involva 228 baqra tal-ħalib. Il-baqar ikkurati b’Velactis urew tnaqqis fl-

iskumdità fl-ewwel jum tal-ixxuttar kif indikat mill-ħin miżjud ta’ kemm joqogħdu mimdudin kuljum.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Velactis?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Velactis (li jistgħu jaffettwaw aktar 1 minn kull 10) huma

reazzjonijiet ħfief fis-sit fejn issir l-injezzjoni (il-biċċa l-kbira nefħiet) wara l-injezzjoni tal-prodott li

jistgħu jippersistu għal tal-inqas 7 ijiem.

Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-

sigurtà ta’ Velactis, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-

kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom.

Persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal cabergoline għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ Velactis.

Wieħed għandu jaħsel idejh wara li juża l-prodott.

F’każ ta’ awtoinjezzjoni, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-fuljett ta’

tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Nisa tqal u nisa li qegħdin jippruvaw ikollhom it-tfal għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ Velactis. Peress li

Velactis inaqqas il-produzzjoni tal-ħalib, nisa li qed ireddgħu għandhom jevitaw il-kuntatt mal-prodott.

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun jista’

jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ wara l-għoti

tal-mediċina qabel il-ħalib ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Marketing auhorisation suspended

Velactis

EMA/669530/2015

Paġna 3/3

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam minn baqar tal-ħalib ikkurati b’Velactis huwa ta’ 23 jum.

Il-perjodu ta' tiżmim għal ħalib minn baqar tal-ħalib ikkurati b’Velactis huwa ta' ‘żero’ jiem, li jfisser li

ma hemm l-ebda żmien obbligatorju ta’ stennija wara t-twellid, jekk it-tul tal-perjodu xott huwa ta’

32 jum jew aktar. Huwa ta’ 4 ijiem (8 taħlibiet) wara t-twellid meta t-tul tal-perjodu xott huwa anqas

minn 32 jum.

Għaliex ġie approvat Velactis?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta’

Velactis huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Velactis

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Velactis fid-

9 ta' Diċembru 2015.

L-EPAR sħiħ għal Velactis jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b’Velactis, is-

sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw

lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Ottubru 2015.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Marketing authorisation suspended

B. FULJETT TA’ PAKKETT

Marketing authorisation suspended

FULJETT TA’ PAKKETT GĦAL

Velactis 1.12 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-ifrat (baqar tal-ħalib).

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK

DIFFERENTI

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Ceva Santé Animale

10 av. de La Ballastière

33500 Libourne

FRANZA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Velactis 1.12 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għall-ifrat.

cabergoline

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA

Kull ml fih 1.12 mg cabergoline

Soluzzjoni safra pallida ċara.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għal użu fi programm ta’ ġestjoni tal-merħla ta’ baqar tal-ħalib bħala għajnuna għall-tnixxif f’daqqa

bi tnaqqis tal-produzzjoni tal-ħalib għal:

- tnaqqis ta’ tnixxija ta’ ħalib fit-tnixxif

- tnaqqis fir-riskju ta’ infezzjonijiet intramammarji ġodda waqt il-perjodu ta’ tnixxif,

- tnaqqis fl-iskonfort.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għas-cabergoline jew xi wieħed mill-eċċipjenti.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Reazzjonijiet żgħar fejn ingħatat l-injezzjoni

(l-aktar nefħiet) kienu komunement osservati wara

injezzjoni tal-prodott u jistgħu jibqgħu jippersistu għal 7 ijiem.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi hi mfissra permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

- komuni ħafna (aktar minn annimal 1 f’10 juri reazzjoni(jiet) avvers(a/i) waqt il-kors

ta’ trattament

wieħed)

- komuni (aktar minn annimal 1 imma inqas minn 10 f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn annimal 1 imma inqas minn 10 f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn annimal 1 imma inqas minn 10 f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal 1 f’10,000 annimal, li jinkludu rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew xi effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa

lit-tabib veterinarju tiegħek.

Marketing authorisation suspended

7.

SPEĊI GĦAL XIEX HU INDIKAT IL-PRODOTT

Ifrat (baqar tal-ħalib)

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu għal ġol-muskoli.

Id-doża rakkomandata hi ta’ 5.6 mg ta’ cabergoline (li tikkorispondi għal 5 ml ta’ Velactis) f’kull

annimal b’injezzjoni waħda fil-jum ta’ nixfa wara l-aħħar ħlib. Il-prodott għandu jiġi injettat fi żmien

4 sigħat wara l-aħħar ħlib.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Proċeduri asettiċi normali għall-għoti ta’ injezzjoni ġol-muskolu għandhom jiġu segwiti.

Uża biss labra sterili niexfa u evita l-introduzzjoni ta’ umdità/ilma waqt l-użu.

10.

ŻMIEN TA’ TIŻMIM

Laħam u ġewwieni tal-annimali: 23 jum

Ħalib:

- żero sigħat wara t-twelid meta t-tul tal-perjodu xott ikun 32 jum jew aktar.

- 4 ijiem (8 ħalbiet) wara t-twelid meta t-tul tal-perjodu xott ikun inqas minn 32 jum

11.

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINĦAŻEN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax wara d-data ta’ skadenza li hi dikjarata fuq il-kartuna wara JIS. Id-data ta’ skadenza tirreferi

għall-aħħar jum ta’ dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandux bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali biex jinħażen.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jinfetaħ il-pakkett li jmiss mal-prodott: 28 jum

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Velactis għandu jintuża bħala parti minn programm komprensiv ta’ kontroll fuq il-kwalità dwar il-

mastite u l-ħalib taħt rakkomandazzjonijiet veterinarji, li jistgħu jinkludu l-ħtieġa ta’ użu ta’ trattament

intramammarju.

Għal baqar ikkunsidrati li huma ħielsa minn mastite sottoklinika fil-perjodu li mhix taħleb, meta l-

użu ta’ antibijotiku mhux ġustifikat/permess, Valactis jista’ jintuża bħala trattament għal baqar li

mhux jaħilbu. Il-baqar għandhom ikunu dijanjostikati bħala ħielsa minn mastite sottoklinika bl-użu

ta’ kriterji xierqa bħal eżamijiet batteriċi fuq il-ħalib, għadd ta’ ċelluli somatiċi u testijiet oħra

rikonnoxuti.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-prodott għandu jintuża biss fuq baqar tal-ħalib fiż-żmien li l-ħlib jixxotta.

Marketing authorisation suspended

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Dan il-prodott mediċinali jista’ jikkaġuna sensibilizzazzjoni tal-ġilda u persuni li għandhom

sensittività magħrufa għal cabergoline jew għal xi wieħed mill-eċċipjenti għandhom jevitaw il-kuntatt

miegħu.

Nisa tqal jew li qed ireddgħu u nisa li qed jippruvaw għat-tfal għandhom jevitaw li jagħmlu kuntatt

mas-soluzzjoni u għandhom jiġu evitati minn awto-injezzjoni aċċidentali. (M’hemmx tagħrif dwar

eżitu ta’ tqala fil-bniedem wara injezzjoni ta’ cabergoline, imma studji fl-annimali tal-laboratorju

wrew riskju ta’ mewt embrijonika wara esponiment orali ripetut ta’ cabergoline.)

Agħti dan il-prodott mediċinali veterinarju b’kawtela sabiex tevita li ttaqqab lilek innifsek. F’każ ta’

injezzjoni lilek innifsek, fittex parir mediku, u uri dan il-fuljett tat-tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Aħsel idejk wara li tuża.

Prekawzjonijiet oħra

Cabergoline m’għandux jitħalla jidħol fl-ilma tal-wiċċ minħabba l-effetti ta’ ħsara fi speċi akwatiċi.

Għalhekk, baqar trattati b’Velactis m’għandhomx jitħallewlhom aċċess għal ilma fil-beraħ, u

m’għandhomx jikkontaminaw korsiji tal-ilma bl-ippurgar għal tal-inqas 5 ijiem wara l-għoti.

Użu fit-tqala, fit-treddigħ u fi żmien il-bidien

Jista’ jintuża waqt it-tqala. Velactis inaqqas il-produzzjoni tal-ħalib. Għalhekk, il-prodott għandu

jintuża biss fuq baqar tal-ħalib fiż-żmien li l-ħlib jixxotta.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni

In vitro, xi antibijotiċi makrolidi, bħal erythromycin, impedew l-attività tal-enzimi bovini ta’

cytochrom P-450 (sottoklassi CYP3A4). Dan teoretikament jista’ jnaqqas il-metaboliżmu ta’

cabergoline, u jtawwal il-persistenza tiegħu fil-plażma fuq baqar li ġew trattati fl-istess waqt

b’Velactis u prodotti bħalu. Madanakollu, l-għoti ta’ tylosin fl-istess waqt ma’ Velactis f’baqar ma

weriex bidliet fil-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ Velactis.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

Dożi eċċessivi rriżultaw f’xi każijiet żgħar u temporanji ta’ nuqqas t’aptit. Dan kien osservat wara l-

għoti ta’ 1.5-2 d-doża rakkomandata u kienet aktar evidenti f’dożi ogħla.

L-għoti ta’ minn tlieta sa ħames darbiet id-doża rakkomandata għal 3 ijiem konsekuttivi (i.e li

tikkorispondi għal 9 sa 15-il darba d-doża rakkomandata, rispettivament) irriżulta f’xi każijiet ta’

sinjali diġestivi riversibbli u temporanji bħal dijarea. F’9 darbiet id-doża rakkomandata tnaqqis fl-

attività ruminali kien ġie osservat. Meteoriżmu fatali ġie osservat f’baqra waħda wara t-tieni għotja ta’

5 darbiet id-doża rakkomandata. Tliet għotjiet konsekkutivi ta’ 1, 3 u 5 darbiet id-doża rakkomandata

tista’ tirriżulta f’livelli temporanji kemxejn ogħla u riversibbli ta’ livelli ta’ glukozju fil-plażma.

Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża

flimkien ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħra.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA’ PRODOTTI MHUX UŻATI

JEW MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Velactis

m’għandux jidħol fil-korsiji tal-ilma peress li dan jista’ jkun perikoluż għal ħut u organiżmi akwatiċi

oħra.

Staqsi lil kirurgu veterinarju jew l-ispiżjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar

meħtieġa. Dawn l-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

Marketing authorisation suspended

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija

Ewropea dwar il-Mediċini (

http://www.ema.europa.eu/)

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Fi prova klinika, multiċentrika u każwali fejn baqar tal-ħalib mingħajr infezzjonijiet intramammarji

fiż-żmien li ma kinux jaħilbu ngħataw jew Velactis jew plaċebo, l-inċidenza ta’

infezzjonijiet

intramammarji ġodda fi żmien 7 ijiem wara t-twelid

sussegwenti

kien

b’mod

sinjifikanti

aktar

baxx

fost

kwarti

ta’ bżieżel ta’ baqar

trattati

b’Velactis

(20.5%)

meta

mqabbla

ma’ plaċebo (26.0%). Id-

differenza

fil-perċentwali ta’ infezzjonijiet intramammarji ġodda waqt il-perjodu

xott

bejn

annimali

trattati b’Velactis u l-grupp tal-plaċebo kien ta’ 5.5% (intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% ta’ 0.5-10.4%).

L-effikaċja ta’ Velactis

fit-tnaqqis

ta’ infezzjonijiet intramammarji ġodda waqt il-perjodu

xott

meta

jingħata ma’ trattament antimikrobijali fl-istess waqt fil-baqar b’infezzjonijiet intramammarji ma ġietx

mistħarrġa meta mqabbla ma trattament waħdu.

Fl-istess studju, l-inċidenza ta’ tnixxija tal-ħalib kienet b’mod sinjifikanti aktar baxxa fost annimali

trattati b’Velactis (2.0%) meta mqabbla ma’ annimali trattati bi plaċebo (10.7%). Id-differenza bejn

il-gruppi kienet ta’ 8.7% (intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% 4.9-12.6%). Dan ġie kkonfermat bi prova

klinika każwali u multiċentrika oħra fejn l-inċidenza ta’ tnixxija ta’ ħalib kienet b’mod sinjifikanti

aktar baxxa fost annimali trattati b’Velactis (3.9%) meta mqabbla ma’ annimali trattati bi plaċebo

(17.6%). Id-differenza bejn gruppi kienet ta’ 13.7% (intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% 6.4-21%).

Fi studju kliniku każwali u bil-plaċebo bħala kontroll baqar trattati b’Velactis immanifestaw anqas

sinjali ta’ wġigħ fil-bżieżel meta mqabbla ma’ kontrolli fl-ewwel jumejn wara t-tnixxif. Id-differenza

fil-manifestazzjoni ta’ wġigħ kienet ta’ 9.9% (intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% 4.0-15.8%) bejn baqar

trattati b’Velactis meta mqabbla ma’ annimali trattati bi plaċebo. Fi studju kliniku każwali u bil-

plaċebo bħala kontroll, skonfort imnaqqas ġie manifestat waqt l-ewwel jum wara t-tnixxif b’żieda fil-

ħin ta’ mteddd b’143 +/- 17-il minuta f’annimali trattati b’Velactis meta mqabbla ma’ kontrolli mhux

ittrattati,

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-kartun b’kunjett 1 ta’ 5 ml, 25 ml jew 50 ml, jew 5 kunjetti ta’ 5 ml.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.