Vectra Felis

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Vectra Felis
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Vectra Felis
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Qtates
 • Żona terapewtika:
 • pyriproxyfen, kombinazzjonijiet, prodotti kontra l-Parassiti, insettiċidi u sustanzi Oħra ektoparasitaċidali għall-użu topiku
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament u prevenzjoni ta 'infestazzjoni tal-briegħed. Joqtol briegħed adulti, bajd tal-briegħed, larva u pupi. Applikazzjoni waħda tipprevjeni infestazzjoni tal-briegħed għal xahar u tipprevjeni aktar multiplikazzjoni tal-briegħed billi tinibixxi l-emerġenza tal-briegħed fl-ambjent tal-qattus għal aktar minn 3 xhur. Ladarba tiġi applikata, il-briegħed mejta jibdew jaqgħu mill-annimal trattat fi żmien 5 minuti. Il-prodott jista ' jintuża bħala parti minn strateġija tat-trattament fuq l-qtates għall-kontroll tal-Briegħed AllergyDermatitis (FAD).
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002746
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 05-06-2014
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002746
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/206131/2014

EMEA/V/C/002746

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Vectra Felis

Dinotefuran / pyriproxyfen

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni. L-għan tiegħu huwa li

jispjega kif il-valutazzjoni mwettqa mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP)

abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta, wasslet għar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet tal-

użu.

Dan id-dokument ma jistax jissostitwixxi diskussjoni wiċċ imb wiċċ mal-veterinarju tiegħek. Jekk

teħtieġ iktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika jew it-trattament tal-annimal tiegħek,

ikkuntattja lill-veterinarju tiegħek. Jekk tixtieq iktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet

tas-CVMP, aqra d-Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Vectra Felis?

Vectra Felis huwa mediċina veterinarja li fiha żewġ sustanzi attivi: dinotefuran u pyriproxyfen. Huwa

disponibbli bħala soluzzjoni għall-użu lokalizzat f’applikatur għall-użu fil-qtates.

Għal xiex jintuża Vectra Felis?

Vectra Felis jintuża fil-qtates biex jikkura u jipprevjeni infestazzjonijiet tal-briegħed. L-azzjonijiet

tiegħu jdumu xahar, u huwa jipprevjeni l-briegħed milli jfaqqsu u jiżviluppaw għal tliet xhur. Jista’

jintuża wkoll bħala parti minn strateġija ta’ kura għal dermatite minn allerġija għall-briegħed (reazzjoni

allerġika għal gdim tal-briegħed).

Il-kontenut ta’ applikatur wieħed sħiħ ta’ Vectra Felis huwa applikat direttament fuq il-ġilda tal-qattus,

wara li jitferraq il-pil tiegħu, fil-bażi ta’ ras il-qattus. Il-veterinarju responsabbli għandu jivvaluta l-

ħtieġa għal kura ripetuta u l-intervall ta’ żmien xieraq.

Kif jaħdem Vectra Felis?

Is-sustanzi attivi f’Vectra Felis jaġixxu bħala ektoparassitiċidi. Dan ifisser li joqtlu l-parassiti li jgħixu

fuq il-ġilda jew fil-pil tal-annimali, bħal briegħed u qurdien li jieklu mill-ġilda tal-annimali.

Vectra Felis

EMA/615923/2013

Paġna 2/3

Dinotefuran huwa insettiċida li joqtol l-insetti billi jaġixxi fuq ir-riċetturi msejħa riċetturi tal-aċetilkolina

nikotinika u fis-sistema nervuża tagħhom. Pyriproxyfen huwa regolatur tat-tkabbir tal-insetti li jwaqqaf

iċ-ċiklu tal-ħajja tal-briegħed billi jikkawża l-produzzjoni ta’ bajd infertili kif ukoll jimblokka l-iżvilupp

tal-istadji tal-briegħed iż-żgħar f’adulti.

Kif ġie studjat Vectra Felis?

L-effikaċja ta’ Vectra Felis kontra l-briegħed kienet investigata f’għadd kbir ta’ studji f’laboratorji u fi

studju wieħed fuq il-post.

L-istudju fuq il-post involva 129 qattus b’infestazzjoni tal-briegħed li kienu kkurati darba f’xahar għal

tliet xhur konsekuttivi b’Vectra Felis jew bi prodott għall-użu lokalizzat li fih żewġ sustanzi differenti,

fipronil u (S)-methoprene, li jikkontrollaw il-briegħed. Il-kejl tal-effikaċja kien tnaqqis fl-għadd ta’

briegħed.

Liema benefiċċju wera Vectra Felis waqt l-istudji?

L-istudju fuq il-post wera li Felis Vectra kien effikaċi daqs il-prodott komparatur u naqqas l-għadd tal-

briegħed b’91% matul il-perjodu ta’ studju fuq 84 jum.

L-istudju wera wkoll li Vectra Felis kien effikaċi bħala għajnuna fil-kura ta’ dermatite minn allerġija tal-

briegħed fil-qtates.

X’riskju huwa assoċjat ma’ Vectra Felis?

Jistgħu jiġu nnotati sinjali temporanji fis-sit tal-applikazzjoni tal-prodott, bħal tixrib u kulur abjad, iżda

dawn is-sinjali ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effikaċja tal-prodott.

Rarament, il-qtates tista’ titqaxxrilhom xi ftit il-ġilda, ikollhom ħmura jew ħakk temporanju jew jitilfu

temporanjament il-pil fis-sit tal-applikazzjoni. Dawn ġeneralment jgħibu mingħajr ebda kura.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Vectra Felis, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

F’każ ta’ espożizzjoni aċċidentali għall-għajnejn, dawn għandhom jitlaħalħu bl-ilma u f’każ ta’

espożizzjoni aċċidentali għall-ġilda, din għandha tinħasel bis-sapun u l-ilma.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġilda jew tal-għajnejn tippersisti, jew jekk il-mediċina veterinarja tinbela’ bi żball,

wieħed għandu jfittex parir mediku minnufih u l-fuljett tat-tagħrif jew it-tikketta għandhom jintwerew

lit-tabib.

Nies b’sensittività eċċessiva (allerġija) għal xi waħda mis-sustanzi attivi ma għandhomx imissu l-

prodott.

In-nies ma għandhomx imissu qtates ikkurati għal tal-anqas tmien sigħat wara l-applikazzjoni tal-

mediċina veterinarja. Il-qtates ikkurati ma għandhomx jitħallew jorqdu mas-sidien tagħhom,

speċjalment ma’ tfal, fil-jum tal-kura.

Għaliex ġie appruvat Vectra Felis?

Il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) ikkonkluda li l-benefiċċji ta’ Vectra Felis

jisbqu r-riskji għall-indikazzjonijiet approvati u rrakkomanda li Vectra Felis jingħata awtorizzazzjoni

Vectra Felis

EMA/615923/2013

Paġna 3/3

għat-tqegħid fis-suq. Il-bilanċ bejn il-benefiċċji u r-riskji jista’ jinstab fil-modulu ta’ diskussjoni xjentifika

ta’ dan l-EPAR.

Tagħrif ieħor dwar Vectra Felis:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Vectra Felis fis-6 ta’ Ġunju 2014. L-informazzjoni dwar l-istat tal-preskrizzjoni ta’ dan il-prodott tista’

tiġi kkonsultata fuq it-tikketta jew fuq il-qoxra tal-pakkett.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’April 2014.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Vectra Felis 423 mg/42.3 mg soluzzjoni għall-użu lokalizzat għal qtates

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

FRANZA

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Vectra Felis 423 mg/42.3 mg soluzzjoni għall-użu lokalizzat għal qtates

dinotefuran/pyriproxyfen

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI U INGREDJENTI OĦRA

Kull applikatur lokalizzat ta’ 0.9 ml jagħti: 423 mg dinotefuran u 42.3 mg pyriproxyfen.

Soluzzjoni lokalizzata mingħajr kulur li tagħti għal isfar ċar.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Dan il-prodott mediċinali veterinarju joqtol il-briegħed (

Ctenocephalides felis

) fi qtates infettati u

jevita infestazzjonijiet mill-ġdid għal xahar wieħed. Jipprevjeni wkoll il-multiplikazzjoni ta’ briegħed

billi jimpedixxi l-ħruġ tal-briegħed immaturi fl-ambjent tal-qattus għal 3 xhur.

Il-mediċina veterinarja tista’ tintuża bħala parti minn strateġija ta’ trattament għall-kontroll ta’

dermatite minn allerġija mill-briegħed (FAD - flea allergy dermatitis), infjammazzjoni fuq il-ġilda fuq

il-qtates.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax fi qtates jew fi frieħ li jiżnu inqas minn 0.6 kg

Tużax f’każi ta’ sensittività għall-ingredjenti attivi jew ingredjenti oħra.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

F’xi każi rari jistgħu jiġi osservati ftit qxur, eritema temporanja u alopeċja. li ġeneralment jisparixxu

b’mod spontanju mingħajr trattament.

Effetti kosmetiċi għaddiena bħal pil imxarrab u residwu abjad xott jistgħu jseħħu fis-sit t’applikazzjoni

b’mod rari ħafna u jistgħu jippersistu għal sa 7 ijiem, madanakollu, dawn l-effetti ġeneralment ma

jintgħarfux sa wara 48 siegħa. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effikaċja tal-prodott

mediċinali veterinarju.

B’mod rari ħafna jistgħu jseħħu disturbi oħra marbuta mas-sit t’applikazzjoni bħal eritema, ħakk,

ġrieħi u infjammazzjoni.

Iperattività u takipnea jistgħu jseħħu b’mod rari ħafna.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali trattati li juru effett(i) mhux mistieq(a))

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal trattat)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’1,000 annimal trattat)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal trattat)

- rari ħafna (inqas minn animal wieħed f’10,000 animal trattat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti kollaterali serji anke dawk mhux msemmija f’dan il-fuljett jew taħseb li l-

mediċina ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Metodu u rotta t’amministrazzjoni: Użu lokalizzat.

Attenzjoni għandha tingħata sabiex il-prodott mediċinali veterinarju jitqiegħed fuq ġilda intatta (mhux

bil-ġrieħi).

Dożaġġ:

Uża applikatur lokalizzat wieħed għal amministrazzjoni waħda fuq qattus wieħed biss. (Id-doża

minima rakkomandata hi ta’ 42.3 mg dinotefuran/kg piż ta’ ġisem u 4.23 mg pyriproxyfen/kg piż ta’

ġisem. Il-firxa tad-doża ta’ trattament hi minn 42.3 sa 705 mg dinotefuran/kg piż ta’ ġisem u 4.23 sa

70.5 mg pyriproxyfen/kg piż ta’ ġisem.għal qtates li jiżnu bejn 0.6 kg u 10 kg).

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Kif għandek tapplika:

Neħħi l-applikatur lokalizzat minn ġol-pakkett.

Stadju 1: Żomm l-applikatur wieqaf, u poġġi subgħajk taħt l-akbar diska kif muri.

Stadju 2: Bl-id l-oħra, agħfas ’l isfel fuq id-diska iżgħar sakemm iż-żewġ diski jiltaqgħu ma’ xulxin.

Dan itaqqab is-siġill.

Stadju 3: Il-qattus għandu jkun bilwieqfa jew f’pożizzjoni komda għal applikazzjoni faċli. Fil-bażi ta’

ras il-qattus, ofroq il-pil tal-qattus sakemm tidher il-ġilda. Applika il-prodott mediċinali veterinarju

bil-mod bil-ponta tal-applikatur fuq il-ġilda. Evita applikazzjoni superfiċjali fuq il-pil tal-qattus.

Skeda ta’ trattament

Wara għotja waħda, il-prodott mediċinali veterinarju ser jipprevjeni infestazzjon ta’ briegħed għal

xahar wieħed u jipprevjeni multiplikazzjoni ta’ briegħed billi jimpedixxi l-ħruġ ta’ briegħed fl-ambjent

tal-qattus għal 3 xhur. Il-bżonn li jiġu trattati qtates li x’aktarx jiġu infestati mill-ġdid, u l-intervall

bejn dawn it-trattamenti, għandhom ikunu bażati fuq stima mill-veterinarju responsabbli.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m’għandu bżonn tal-ebda kundizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq il-kartuna u l-

applikatur lokalizzat wara “Jiskadi”.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott:

Il-qtates kollha fid-dar għandhom jiġu trattati. Il-klieb fid-dar għandhom jiġu trattati biss bi prodott

mediċinali veterinarju awtorizzat għall-użu fuq dik l-ispeċi.

Il-briegħed jistgħu jinfestaw il-basket tal-qattus, is-sodod u ż-żoni regolari ta’ mistrieħ bħal twapet u

arredamenti. F’każ ta’ infestazzjoni massiċċa bil-briegħed u fil-bidu tal-miżuri ta’ kontroll, dawn iż-

żoni għandhom jiġu trattati b’insettiċida adattat u mbagħad jiġu vvakumjati regolarment.

L-impatt wara li qattus jinħasel bix-xampù tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġiex evalwat.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Għall-użu fuq barra biss.

Is-sigurtà ta’ din il-mediċina veterinarja ma ġietx stabbilita fi qtates iżgħar minn 7 ġimgħat jew li jiżnu

inqas minn 0.6 kg (ara sezzjoni “Kontraindikazzjonijiet).

Attenzjoni għandha tingħata sabiex tiġi applikata d-doża f’żona fejn l-annimal ma jistax jilgħaqha (kif

deskritt fis-sezzjoni “Parir sabiex tamministra b’mod korrett”), u sabiex jiġi żgurat li l-annimali ma

jaħslux lil xulxin eżatt wara t-trattament.

Attenzjoni għandha tingħata sabiex jiġi żgurat li l-kontenut tal-applikatur għall-użu lokalizzat, jew id-

doża applikata, ma jiġux f’kuntatt ma’ għajnejn il-qattus li jrid jiġi trattat u/jew annimali oħra.

Ma sarux studji fuq qtates morda jew konvalexxenti, għalhekk dan il-prodott mediċinali veterinarju

għandu jintuża biss wara li tkun saret stima tal-benefċċju-riskju mill-veterinarju responsabbli.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali.

Laħlaħ l-idejn sew u minnufih wara l-użu.

Il-prodott mediċinali veterinarju huwa irritanti għall-għajnejn u l-ġilda.

Evita l-kuntatt mal-ġilda, l-għajnejn jew il-ħalq.

F’każ ta’ tixrid aċċidentali fuq il-ġilda, aħsel minnufih b’ilma u sapun.

Jekk il-prodott mediċinali veterinarju jidħol fl-għajnejn b’mod aċċidentali, għandhom jitbaħbħu sew

bl-ilma minnufih, bil-kpiepel tal-għajnejn miftuħin, u għal żmien suffiċjenti twil.

Jekk l-irritazzjoni fuq il-ġilda jew fl-għajnejn tippersisti, jew f’każ li jinbela’ b’mod aċċidentali, fittex

parir mediku u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tabella lit-tabib.

Persuni li għandhom sensittività magħrufa għal dinotefuran, pyriproxyfen jew dimethyl sulfoxide

għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ dan il-prodott mediċinali veterinarju.

Annimali ttrattati m’għandhomx jintmissu għal tal-anqas tmien sigħat wara l-applikazzjoni tal-prodott.

Għalhekk huwa rakkomandat li l-annimal għandu jiġi trattat filgħaxija. Annimali trattati

m’għandhomx jitħallew jorqdu mas-sidien tagħhom, speċjalment tfal, fil-jum ta’ trattament.

Applikaturi użati għandhom jintremew minnufih u m’għandhomx jitħallew fejn jarawhom jew jistgħu

jilħquhom it-tfal.

Tqala u treddigħ:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju fi qtates nisa adulti ma ġietx stabbilita waqt it-tqala u t-

treddigħ.

Uża biss skont l-istima tal-benefiċċju/riskju mill-veterinarju responssabbli.

Studji tal-laboratorju bis-sustanzi attivi, dinotefuran u pyriproxyfen, fil-firien u fniek ma pproduċewx

evidenza ta’ mankamenti fit-twelid jew effetti oħra ta’ ħsara fl-embrijun jew fetu li qed jiżviluppa

(teratoġeniku, fetotossiku) jew effetti ta’ ġrieħi fuq l-omm (effetti maternotossiċi).

Fil-firien, dinotefuran intwera li jaqsam il-barriera bejn id-demm u l-ħalib u jiġi eliminat mal-ħalib.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Xejn magħruf

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Ma kienx hemm reazzjonijiet mhux mixtieqa importanti fi qtates frieħ b’saħħithom li kellhom

7 ġimgħat jew aktar, trattati topikament 7 darbiet f’intervalli ta’ ġimagħtejn u b’doża sa 4 darbiet l-

ogħla doża rakkomandata għajr għal edema temporanja jew ġilda xotta fis-sit t’applikazzjoni.

Wara teħid aċċidentali tal-prodott, reazzjonijiet għaddiena bħal salivazzjoni, ippurgar abnormali u

emesi jistgħu jseħħu, madanakollu dawn għandhom jirriżolvew irwieħhom mingħajr trattament fi

żmien 4 sigħat.

Inkompatibilitajiet:

M’hemm xejn magħruf

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TAL-PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Vectra Felis m’għandux jidħol f’nixxigħat tal-ilma peress li huwa perikoluż għal ħut u organiżmi

akwatiċi oħra. M’għandekx tniġġes għadajjar, korsiji tal-ilma jew fosos bil-prodott mediċinali

veterinarju jew b’reċipjenti użati.

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija

Ewropea dwar il-Mediċini (

http://www.ema.europa.eu/).

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa tal-kartun b’applikatur lokalizzat 1, 3, 4, 6, 12, 24 jew 72 applikatur lokalizzat.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Mekkaniżmi ta’ azzjoni:

Iż-2 sustanzi attivi fil-mediċina veterinarja jaġixxu b’kuntatt mal-parasiti.

Dinotefuran jaġixxi billi jintrabat mas-siti tan-nervituri fl-insetti. L-insetti m’għandhomx għalfejn

jibilgħu dinotefuran. Dinotefuran jittieħed b’mod parzjali (assorbit) mill-ġilda tal-qattus, imma dan l-

assorbiment ġol-ġisem tal-qattus mhux rilevanti għall-effikaċja tal-mediċina veterinarja.

Pyriproxyfen jaħdem billi iħarbat ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp tal-briegħed. Dan jevita infestazzjoni fl-

ambjent tal-annimal ittrattat fl-istadji tal-iżvilupp tal-briegħed.

Wara doża t’applikazzjoni waħda fuq il-ġilda, iż-2 sustanzi attivi jinfirxu fuq il-ġisem tal-qattus fi

żmien jum wara l-applikazzjoni.

Il-mediċina veterinarja toqtol il-briegħed fi żmien sagħtejn wara l-applikazzjoni tal-prodott jew

sagħtejn wara infestazzjoni tal-annimal trattat.