Suliqua

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Suliqua
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Suliqua
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Mediċini li jintużaw fid-dijabete,
 • Żona terapewtika:
 • Diabetes Mellitus, Tip 2
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Suliqua hija indikata fil kombinazzjoni ma metformin għat-trattament ta ' l-adulti ma tip 2 diabetes mellitus biex jitjieb il-kontroll ta ' glycaemic meta din ma tkunx ingħatat minn metformin waħdu jew metformin magħquda mal-glukosju orali ieħor li jitbaxxew il-prodott mediċinali jew ma ' l-insulina bażali.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004243
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 10-01-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004243
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/747765/2016

EMEA/H/C/004243

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Suliqua

insulina glargina / lixisenatide

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Suliqua. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tiegħu fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta’ użu tiegħu. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Suliqua.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Suliqua, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew

jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Suliqua u għal xiex jintuża?

Suliqua hu mediċina li tintuża flimkien ma’ metformin (mediċina oħra kontra d-dijabete) għall-kura tal-

adulti b’dijabete tat-tip 2. Din tintuża meta l-livelli tal-glukożju (zokkor) fid-demm ma jkunux

ikkontrollati b’mod sodisfaċenti minn metformin waħdu jew minn taħlita ta’ metformin u mediċina oħra

(jew mediċina li tbaxxi l-livelli tal-glukożju li tittieħed mill-ħalq jew insulina li taħdem fit-tul).

Is-sustanzi attivi f’Suliqua huma insulina glargina u lixisenatide.

Kif jintuża Suliqua?

Suliqua jiġi bħala pinen mimlijin għal-lest li jintremew wara li jintużaw f’żewġ qawwiet differenti u

jistgħu jinkisbu biss b’riċetta ta’ tabib. Dan jingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda taż-żaqq, il-koxxa jew

in-naħa ta’ fuq tad-driegħ.

Suliqua jingħata darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin f’kull ġurnata. Qabel jinbeda Suliqua, l-

insulina u l-mediċini kontra d-dijabete tal-pazjent ħlief metformin għandhom jitwaqqfu. Id-doża tiġi

aġġustata individwalment għal kull pazjent, u l-glukożju fid-demm tal-pazjent għandu jiġi ttestjat

regolarment biex tinstab l-iktar doża baxxa effettiva.

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Suliqua

EMA/747765/2016

Paġna 2/3

Kif jaħdem Suliqua?

Id-dijabete tat-tip 2, hija marda li tagħmel il-livell tal-glukożju fid-demm għoli għax jew il-ġisem ma

jipproduċix biżżejjed insulina jew il-ġisem ma jkunx jista’ juża l-insulina b’mod effettiv.

Waħda mis-sustanzi attivi ta’ Suliqua, l-insulina glargina, hija insulina ta' sostituzzjoni li taġixxi bl-

istess mod bħall-insulina tal-ġisem stess u tgħin lill-glukożju jidħol fiċ-ċelloli mid-demm, u b’hekk,

tikkontrolla l-livell tal-glukożju fid-demm. Wara injezzjoni, l-insulina glargina tidħol fil-fluss tad-demm

aktar bil-mod mill-insulina tal-bniedem u l-azzjoni tagħha għalhekk iddum aktar.

Is-sustanza attiva l-oħra f’Suliqua, il-lixisenatide, tappartjeni għall-klassi ta' mediċini kontra d-dijabete

magħrufa bħala agonisti GLP-1. Din taġixxi bl-istess mod bħal GLP-1 (ormon li tipproduċi l-musrana)

billi żżid l-ammont ta’ insulina rilaxxat mill-frixa bħala rispons għall-ikel. Din tgħin biex jiġu kkontrollati

l-livelli tal-glukożju fid-demm.

Billi tikkontrolla l-livell tal-glukożju fid-demm, is-sintomi tad-dijabete jonqsu u jiġu evitati l-

kumplikazzjonijiet.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Suliqua li ħarġu mill-istudji?

Suliqua ntwera li hu effettiv biex jikkontrolla l-glukożju fid-demm f’żewġ studji ewlenin li involvew

1,906 pazjent bid-dijabete tat-tip 2. Fiż-żewġ studji, il-miżura ewlenija tal-effettività kienet il-bidla

wara 30 ġimgħa ta’ kura fil-livell fid-demm ta’ sustanza msejħa emoglobina glikosilata (HbA1c), li

tagħti indikazzjoni ta’ kemm hu kkontrollat tajjeb il-glukożju fid-demm.

It-tieni studju involva 1,170 pazjent li l-glukożju fid-demm tagħhom ma kienx ikkontrollat b’mod xieraq

b’metformin ma’ mediċini kontra d-dijabete li jittieħdu mill-ħalq jew mingħajrhom. Qabel daħlu għall-

istudju, il-pazjenti kollha kellhom iwaqqfu l-mediċini kontra d-dijabete l-oħrajn tagħhom u ngħataw

Suliqua jew insulina glargina jew lixisenatide, kollha ma’ metformin. Ir-riżultati wrew li Suliqua hu aktar

effettiv fil-kontroll tal-livelli tal-glukożju fid-demm minn xi wieħed mill-komponenti tiegħu: HbA1c medja

fil-bidu tal-istudju kienet 8.1 %, li wara 30 ġimgħa ta’ kura niżlet għal 6.5 % fil-grupp li kien qed juża

Suliqua, meta mqabbel ma’ 6.8 % fil-grupp li kien qed juża insulina glargina u 7.3 % fil-grupp li kien

qed juża lixisenatide. Tnaqqis fil-livelli ta’ HbA1c ifisser titjib fil-kontroll tal-livelli taz-zokkor fid-demm.

It-tieni studju involva 736 pazjent li l-glukożju fid-demm tagħhom ma kienx ikkontrollat b’insulina li

taħdem fit-tul bħal insulina glargina jew b’mediċini għad-dijabete li jittieħdu mill-ħalq jew mingħajrhom.

Il-pazjenti li daħlu għall-istudju, kellhom iwaqqfu l-mediċini kollha li jittieħdu mill-ħalq ħlief metformin u

mbagħad ingħataw jew Suliqua jew insulina glargina. Qabel il-pazjenti bdew jieħdu Suliqua jew insulina

glargina, HbA1c medja kienet 8.1 %. Wara 30 ġimgħa ta’ kura, HbA1c medja niżlet għal 6.9 % fil-grupp

li kien qed jieħu Suliqua u għal 7.5 % fil-pazjenti li kienu qed jirċievu insulina glargina.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Suliqua?

L-effett sekondarju l-aktar komuni b’Suliqua (li jista’ jaffettwa aktar minn 1 minn kull 10) hu l-

ipogliċemija (glukożju baxx fid-demm); problemi bis-sistema diġestiva huma komuni u jinkludu dijarea,

remettar u nawsja (tħossok ma tiflaħx). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha

b’Suliqua, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex ġie approvat Suliqua?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Suliqua

huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Suliqua

EMA/747765/2016

Paġna 3/3

Is-CHMP ikkonkluda li kuri kkombinati b’insulina li taħdem fit-tul u b’agonist GLP-1 bħal Suliqua huma

għażla ta’ kura importanti għall-pazjenti li huma eliġibbli għall-insulina jew li għandhom bżonn terapija

intensiva bl-insulina. F'dawn il-pazjenti, Suliqua kien effettiv fil-kontroll tal-livelli tal-glukożju fid-demm

u naqqas ir-riskju ta’ problemi marbuta ma’ terapija intensiva bl-insulina bħall-ipoglaċemija u żieda fil-

piż. F’termini ta’ sigurtà ma kien hemm ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà bit-taħlita ta’ insulina glargina

u lixisenatide f’Suliqua meta mqabbel mal-komponenti meta jintużaw separatament.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Suliqua?

Il-kumpanija li tqiegħed Suliqua fis-suq se tipprovdi materjal edukattiv għall-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u għall-pazjenti, biex tispjega kif il-mediċina tintuża b’mod sigur, biex jonqos ir-riskju

ta’ żbalji tal-mediċina.

Fis-sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi wkoll ir-

rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura

tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Suliqua.

Informazzjoni oħra dwar Suliqua

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Suliqua fil-11 ta’ Jannar 2017.

L-EPAR sħiħ għal Suliqua jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b’Suliqua, aqra l-

fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’12-2016.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: informazzjoni għall-utent

Suliqua 100 unità/ml + 50 mikrogramma/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija

għal-lest

Insulin glargine + lixisenatide

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Suliqua u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Suliqua

Kif għandek tuża Suliqua

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Suliqua

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Suliqua u għalxiex jintuża

Suliqua huwa mediċina li tiġi injettata għad-dijabete li fiha żewġ sustanzi attivi:

insulin glargine: tip ta’ insulina li taħdem fit-tul li tgħin biex tikkontrolla z-zokkor (glukożju) fid-

demm matul il-jum.

lixisenatide: “analogu ta’ GLP-1” li jgħin lill-ġisem jipproduċi l-insulna addizzjonali tiegħu

b’rispons għal żidiet fiz-zokkor fid-demm, u jdewwem l-assorbiment taz-zokkor mill-ikel

Suliqua jintuża biex jitratta adulti b’dijabete tat-tip 2, sabiex jgħin biex jikkontrolla l-livelli taz-

zokkor fid-demm meta jkunu għoljin wisq. Huwa jingħata, ma’ metformin, meta mediċini oħra

waħedhom ma jkunux biżżejjed biex jikkontrollaw il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek. Dawn il-

mediċini l-oħra jistgħu jinkludu mediċini mill-ħalq kontra d-dijabete (bħal metformin, mediċini

sulfonylurea) jew insulina.

Jekk inti tuża mediċina oħra kontra d-dijabete, iddiskuti mat-tabib tiegħek jekk għandekx twaqqaf dik

il-mediċina meta tibda Suliqua.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Suliqua

Tużax Suliqua:

jekk inti allerġiku għal insulin glargine jew għal lixisenatide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-

mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar, jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Suliqua jekk:

inti għandek dijabete tat-tip 1, minħabba li Suliqua jintuża għal dijabete tat-tip 2 u din il-

mediċina mhijiex se tkun tajba għalik.

jekk għandek ketoaċidożi tad-dijabete (kumplikazzjoni tad-dijabete li sseħħ meta l-ġisem ma

jkunx jista’ juża l-glukożju minħabba li ma jkunx hemm biżżejjed insulina) minħabba li din il-

mediċina mhijiex se tkun tajba għalik.

jekk għandek problemi severi bl-istonku jew bil-passaġġ tal-ikel bħal marda tal-muskoli tal-

istonku msejħa “gastroparesi” li twassal għal dewmien fit-tbattil tal-istonku. Minħabba li

Suliqua jista’ jikkawża effetti sekondarji fl-istonku, il-mediċina ma ġietx studjata f’pazjenti bi

problemi severi fl-istonku jew fil-passaġġ tal-ikel. Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni dwar

mediċini li m’għandhomx idumu wisq fl-istonku tiegħek fis-sezzjoni

Mediċini oħra u Suliqua

jekk għandek mard sever tal-kliewi jew jekk inti qiegħed/qegħda fuq id-dijalisi minħabba li l-

użu ta’ din il-mediċina mhuwiex irrakkomandat.

Segwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek dwar id-doża, l-monitoraġġ (testijiet tad-demm u

tal-awrina), dieta u attività fiżika (xogħol fiżiku u eżerċizzju) u t-teknika tal-injezzjoni.

Oqgħod attent/a b’mod speċjali għal dan li ġej:

Livell baxx wisq ta’ zokkor fid-demm (ipogliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun

baxx wisq, segwi l-gwida għall-ipogliċemija (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fi tmiem dan il-

fuljett).

Livell għoli wisq ta’ zokkor fid-demm (ipergliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun

għoli wisq, segwi l-gwida għall-ipergliċemija (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fi tmiem dan il-

fuljett).

Aċċerta ruħek li tkun qed tuża l-mediċina t-tajba. Dejjem għandek tiċċekkja qabel kull

injezzjoni biex tevita li bi żball tieħu insulini oħra minflok Suliqua.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3.

Waqt li tkun qed tuża din il-mediċina oqgħod attent/a għal dan li ġej u kellem, lit-tabib, lill-ispiżjar

jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Suliqua:

uġigħ qawwi fiż-żona tal-istonku (addome) li ma jitlaqx. Dan jista’ jkun sinjal ta’ frixa

infjammata (pankreatite akuta).

telf ta’ likwidi mill-ġisem tiegħek (deidratazzjoni) eż. f’każ ta’ rimettar u dijarea. Huwa

importanti li tevita d-deidratazzjoni billi tixrob ħafna likwidi, speċjalment waqt l-ewwel

ġimgħat tat-trattament b’Suliqua.

Ivvjaġġar

Qabel tivvjaġġa kellem lit-tabib tiegħek. Għandu mnejn ikollok bżonn titkellem dwar:

Jekk il-mediċina tiegħek hijiex disponibbli fil-pajjiż li se żżur.

Kif se tagħmel għall-forniment tal-mediċina tiegħek, tal-labar u ta’ oġġetti oħra.

Kif għandek taħżen il-mediċina tiegħek kif suppost waqt li tkun qed tivvjaġġa.

Il-ħin li fih tiekol l-ikel u tuża l-mediċina tiegħek.

L-effetti possibbli ta’ tibdil ta’ żoni ta’ ħin differenti.

Kwalunkwe riskji ta’ saħħa fil-pajjiżi li inti se żżur.

X’għandek tagħmel f’sitwazzjoni ta’ emerġenza jekk tħossok ma tiflaħx jew timrad.

Tfal u adolexxenti

Ma hemm l-ebda esperjenza b’Suliqua fi tfal u adolexxenti li għandhom anqas minn 18-il sena;

għalhekk, l-użu Suliqua mhuwiex rrakkomandat f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Suliqua

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċini oħra.

Xi mediċini jistgħu jibdlu l-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek. Dan jista’ jfisser li d-doża ta’ Suliqua

tiegħek jkollha tinbidel. Għalhekk, qabel tieħu mediċina staqsi lit-tabib tiegħek jekk hijiex se

taffettwalek il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek u x’azzjoni, jekk hemm bżonn, inti għandek tieħu.

Inti teħtieġ li toqgħod attent/a ukoll meta inti tieqaf tieħu mediċina.

L-effett ta’ xi wħud mill-mediċini li tiblagħhom jistgħu jiġu affettwati b’Suliqua. Xi mediċini bħal

antibijotiċi, kontraċettivi mill-ħalq, statins (mediċini bħal atorvastatin biex ibaxxu l-kolesterol),

pilloli jew kapsuli li huma reż istenti għ all-aċ idu li m’għ andhomx idumu wisq

fl-istonku tiegħ ek jista’ jkun meħ tieġ li jittieħ du mill-inqas siegħ a qabel

jew erba’ sigħ at wara l-injezzjoni tiegħ ek ta’

Suliqua.

Il-livell taz-zokkor tiegħek fid-demm jista’ jitbaxxa (ipogliċemija) jekk inti tieħu:

Kwalunkwe mediċina oħra biex tittratta d-dijabete.

Disopyramide, għal xi problemi tal-qalb.

Fluoxetine, għad-depressjoni.

L-antibijotiċi sulfonamide, għat-trattament ta’ infezzjonijiet.

Fibrati, biex ibaxxu livelli għoljin ta’ xaħmijiet fid-demm.

Inibituri ta’

monoamine oxidase

(MAOIs -

monoamine oxidase inhibitors

) għad-depressjoni

jew għall-marda ta’ Parkinson.

Inibituri tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE -

angiotensin converting enzyme

) għal

problemi tal-qalb jew pressjoni għolja tad-demm.

Mediċini li jtaffu l-uġigħ u jniżżlu d-deni, bħal pentoxifylline, propoxyphene u salicylates (bħal

acetylsalicylic acid).

Pentamidine, għal xi infezzjonijiet ikkawżati mill-parassiti. Dan jista’ jikkawża zokkor baxx

wisq fid-demm li xi drabi jkun segwit minn zokkor għoli wisq fid-demm.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla (ipergliċemija) jekk inti tieħu:

Il-kortikosterojdi bħal cortisone u prednisolone, għall-infjammazzjoni.

Danazol, għall-endometrijożi.

Diazoxide, għall-pressjoni għolja tad-demm.

Inibituri ta’ protease, għall-HIV.

Dijuretiċi, għall-pressjoni għolja tad-demm jew żamma tal-fluwidu.

Glucagon, għal zokkor baxx ħafna fid-demm.

Isoniazid, għat-tuberkulożi.

Somatropin, ormon għat-tkabbir fiżiku.

Ormoni tat-tirojde, għal problemi tal-glandola tat-tirojde.

Estroġeni u proġestoġeni, bħal tal-pillola kontraċettiva għall-kontroll tat-tqala jew l-użu tal-

estroġeni għat-telf tal-għadam (osteoporożi).

Clozapine, olanzapine u derivati ta’ phenothiazine, għal problemi ta’ saħħa mentali.

Mediċini simpatomimetiċi bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol u terbutaline, għall-ażma.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla jew jitbaxxa jekk tieħu:

Imblokkaturi tar-riċetturi beta jew clonidine, għall-pressjoni tad-demm għolja.

Is-sustanzi ta’ lithium, għal problemi ta’ saħħa mentali.

Mediċini li jistgħu jnaqqsu s-sinjali ta’ twissija ta’ livell baxx ta’ zokkor fid-demm

L-imblokkaturi tar-riċetturi beta u xi mediċini oħra (bħal clonidine, guanethidine, reserpine – għal

pressjoni tad-demm għolja) jistgħu jagħmluha aktar diffiċli biex tagħraf is-sintomi ta’ twissija li l-

livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma baxxi ħafna (ipogliċemija). Huma jistgħu saħansitra jaħbu

jew iwaqqfu l-ewwel sinjali li z-zokkor fid-demm tiegħek huwa baxx wisq.

Jekk xi waħda minn dawn t’hawn fuq tapplika għalik (jew jekk minitx ċert/a), kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Warfarin jew antikoagulanti oħra

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tieħu warfarin jew antikoagulanti oħra (mediċini li jintużaw biex

jevitaw tagħqid tad-demm) minħabba li tista’ tkun teħtieġ aktar testijiet frekwenti tad-demm (test

imsejjaħ ‘Proporzjon Internazzjonali Normalizzat’ jew INR [International Normalised Ratio]) biex

tiċċekkja t-tagħqid tad-demm tiegħek.

Suliqua ma’ alkoħol

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla jew jitbaxxa jekk tixrob l-alkoħol. Inti għandek

tiċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta’ spiss.

Tqala u treddigħ

Suliqua m’għandux jintuża fit-tqala. Mhux magħruf jekk Suliqua jistax jagħmel xi ħsara lit-tarbija li

għada ma twielditx. Suliqua m’għandux jintuża jekk qeda tredda’. Mhux magħruf jekk Suliqua

jgħaddix fil-ħalib. Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok

tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk ikollok zokkor baxx wisq jew għoli wisq fid-demm (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fl-aħħar ta’ dan

il-fuljett) dan jista’ jaffettwa l-ħila tiegħek li ssuq u tuża għodod jew magni. Il-konċentrazzjoni

tiegħek tista’ tiġi affettwata. Dan jista’ jkun ta’ periklu għalik u għal ħaddieħor.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

Iz-zokkor fid-demm tiegħek ta’ spiss ikun baxx wisq.

Inti ssibha diffiċli tagħraf meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx wisq.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Suliqua

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol (23 mg) ta’ sodium f’kull doża. Dan ifisser li tista’ tgħid li hu

‘ħieles mis-sodium’.

Din il-mediċina fiha metacresol, li jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

3.

Kif għandek tuża Suliqua

Dejjem għandek tuża din il-mediċina eżatt skont il-parir tat-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista’

jgħidlek tuża doża differenti ta’ Suliqua meta mqabbla mad-doża preċedenti tiegħek tal-insulina.

Iċċekkja mat-tabib, mal-ispiżjar, jew mal-infermier tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Abbażi tal-istil ta’ ħajja tiegħek, tar-riżultati tat-testijiet taz-zokkor fid-demm u tal-użu preċedenti

tiegħek tal-insulina, it-tabib tiegħek se jgħidlek:

Kemm għandek bżonn Suliqua kuljum u fi x’ħin.

Meta għandek tiċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm u jekk għandekx bżonn tagħmel testijiet

tal-awrina.

Meta inti jista’ jkollok bżonn doża ogħla jew doża inqas.

It-tabib tiegħek jista’ jgħidlek tuża Suliqua ma’ mediċini oħra għal zokkor għoli fid-demm.

Kemm għandek tuża

Suliqua 100 unità/ml + 50 mikrogramma/ml pinna mimlija għal-lest:

Din il-pinna tipprovdi doża ta’ 10 sa 40 grad fuq l-iskala tad-doża f’injezzjoni waħda, fi gradi ta’

grad 1 fuq l-iskala tad-doża.

Kull grad fuq l-iskala tad-doża li ddawar fih unità 1 ta’ insulin glargine u 0.5 mikrogramma ta’

lixisenatide.

Id-doża tiegħek ta’ Suliqua tingħata bħala ‘gradi fuq skala ta’ doża’. It-tieqa tad-doża fuq il-pinna turi

n-numru ta’ gradi fuq l-iskala ta’ doża.

Tinjettax doża aktar baxxa minn 10 gradi fuq l-iskala tad-doża. Tinjettax doża akbar minn 40 grad fuq

l-iskala tad-doża.

Jekk tkun tinħtieġ doża akbar minn 40 grad fuq l-iskala tad-doża, it-tabib jordnalek qawwa differenti.

Għal gradi fuq l-iskala tad-doża minn 30-60 unità, hija disponibbli l-pinna mimlija għal-lest Suliqua

100 unità/ml + 33 mikrogramma/ml soluzzjoni għall-injezzjoni.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jiġi affettwat minn ħafna fatturi oħra. Inti għandek tkun taf

x’inhuma dawn il-fatturi biex tkun tista’ tieħu l-azzjoni t-tajba jekk il-livell taz-zokkor fid-demm

tiegħek jinbidel u tgħin biex twaqqfu milli jsir għoli wisq jew baxx wisq. Ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan

il-fujett għal aktar tagħrif.

L-użu f’pazjenti anzjani (65 sena u aktar)

Jekk inti għandek 65 sena jew aktar, kellem lit-tabib tiegħek minħabba li inti jista’ jkollok bżonn doża

aktar baxxa.

Jekk inti għandek problemi fil-kliewi jew fil-fwied

Jekk inti għandek problemi fil-kliewi jew fil-fwied, kellem lit-tabib tiegħek minħabba li inti tista’ tkun

teħtieġ doża aktar baxxa.

Meta tinjetta Suliqua

Uża Suliqua darba kuljum, fi żmien siegħa qabel l-ikel. Preferibbliment wieħed għandu jinjetta

Suliqua qabel l-istess ikla kuljum, meta inti tkun għażilt l-aktar mod konvenjenti.

Qabel tinjetta Suliqua

Dejjem segwi “L-istruzzjonijiet dwar l-użu” li jiġu ma’ dan il-fuljett ta’ tagħrif.

Jekk inti ma ssegwix dawn l-istruzzjonijiet kollha, jista’ jkun li inti tieħu żżejjed jew ftit wisq

Suliqua.

Biex tevita żbalji, dejjem iċċekkja il-pakkett tal-mediċina u t-tikketta fuq il-pinna qabel kull injezzjoni

biex taċċerta ruħek li inti għandek il-pinna li suppost, speċjalment jekk inti tinjetta aktar minn

mediċina waħda.

Staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk għandek xi dubju.

Informazzjoni important oħra dwar l-użu tal-pinen mimlijin għal-lest

Dejjem uża labra ġdida għal kull injezzjoni. L-użu mill-ġdid tal-labar iżid ir-riskju ta’ labar

imblukkati li jista’ jikkawża l-għoti ta’ doża inqas milli suppost jew doża eċċessiva. Armi l-

labar b’mod sigur wara kull darba li jintużaw.

Biex tevita li tgħaddi infezzjoni minn persuna għall-oħra, il-pinen tal-insulina qatt m’għandhom

jintużaw minn aktar minn persuna waħda, anke meta tinbidel il-labra.

Uża biss labar li huma kompatibbli mal-pinna Suliqua (ara “Istruzzjonijiet dwar l-Użu”).

Għandu jsir test ta’ sigurtà qabel kull injezzjoni.

Jekk taħseb li l-pinna tiegħek għandha l-ħsara, tużahiex. Ġib waħda ġdida. Tippruvax issewwi l-

pinna.

Armi l-labra użata f’kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta, jew kif qallulek tarmihom

l-ispiżjar tiegħek jew l-awtorità lokali.

Kif tinjetta

Suliqua jiġi injettat taħt il-ġilda (użu għal taħt il-ġilda jew “SC”).

Injettah fuq in-naħa ta’ quddiem tal-koxox, in-naħa ta’ fuq tad-dirgħajn, jew in-naħa ta’

quddiem ta’ qaddek (addome).

Kuljum ibdel il-post fiż-żona li inti tinjetta fiha. Dan inaqqas ir-riskju li jiżviluppaw għafsiet

jew boċoċ fil-post tal-injezzjoni (għal aktar informazzjoni, ara “Effetti sekondarji oħra”

f’sezzjoni 4).

Tużax Suliqua:

ġo vina. Dan jibdel il-mod kif jaħdem u jista’ jġiegħel iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa

wisq.

jekk hemm xi frak f’Suliqua. Is-soluzzjoni għandha tkun ċara, bla kulur u qisha ilma.

Qatt m’għandek tuża siringa biex tneħħi s-soluzzjoni mill-pinna biex tevita għoti ta’ dożi żbaljati u l-

possibbiltà ta’ doża eċċessiva.

Jekk il-pinna jiġrilha l-ħsara, ma tkunx inħażnet kif suppost, jekk inti mintix ċert/a li qed taħdem sew

jew jekk tinnota li l-kontroll taz-zokkor fid-demm tiegħek qed imur għall-agħar mingħajr ma jkun

mistenni:

armi l-pinna u uża waħda ġdida.

kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk inti taħseb li għandek problema bil-

pinna.

Jekk tuża Suliqua aktar milli suppost

Jekk injettajt wisq minn din il-mediċina, il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista’ jitbaxxa wisq

(ipogliċemija). Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek u kul aktar ikel biex ma tħallix il-livell taz-zokkor

fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq (ipogliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, ara l-

parir fil-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

Jekk tinsa tuża Suliqua

Jekk insejt tieħu doża ta’ Suliqua jew jekk ma injettajtx insulina biżżejjed, il-livell taz-zokkor fid-

demm tiegħek jista’ jogħla wisq (ipergliċemija):

Meta jkun meħtieġ, Suliqua tista’ tiġi injettata qabel l-ikla li jkun imiss.

M’għandekx tinjetta doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Tużax żewġ injezzjonijiet f’jum wieħed.

Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek imbagħad injetta d-doża li jkun imissek fil-ħin tas-soltu.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kura ta’ ipergliċemija, ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fujett.

Jekk tieqaf tuża Suliqua

Tiqafx tuża din il-mediċina mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek. Jekk tagħmel hekk, dan jista’

jwassal għal zokkor għoli ħafna fid-demm (ipergliċemija) u akkumulazzjoni ta’ aċidu fid-demm

(ketoaċidożi).

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-

infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Jekk tinnota sinjali li l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek huwa baxx wisq (ipogliċemija),

azzjoni biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek minnufih (ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-

fuljett).

L-ipogliċemija tista’ tkun serja ħafna u hija komuni ħafna b’mediċini li fihom l-insulina (tista’

taffettwa aktar minn persuna 1 minn kull 10).

Livell baxx ta’ zokkor fid-demm ifisser li m’hemmx biżżejjed zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, inti tista’ tintilef minn sensik.

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jibqa’ baxx ħafna għal żmien twil wisq huwa jista’

jikkawża ħsara fil-moħħ u jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja.

Għal aktar informazzjoni, ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

Effetti sekondarji oħra

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk tinnota xi wieħed minn dawn l-effetti

sekondarji li ġejjin:

Komuni:

jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

Tħossok stordut/a

Tħossok imdardar/ra

Rimettar

Dijarea

Mhux komuni:

jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100

Riħ, imnieħer inixxi, griżmejn juġgħu

Ħorriqija (urtikarja)

Uġigħ ta’ ras

Indiġestjoni (dispepsja)

Uġigħ fl-istonku

Għeja

Bidliet fil-ġilda fejn tingħata l-injezzjoni: Jekk inti ta’ spiss tinjetta Suliqua fl-istess post,

inti tista’ jew tiżviluppa għafsiet fil-post, ikkawżati minn telf ta’ xaħam taħt il-ġilda

(lipoatropfija) jew tiżviluppa boċċi, ikkawżati minn akkumulazzjoni ta’ xaħam taħt il-

ġilda (lipoipertrofija). Il-mediċina tista’ ma taħdimx wisq sew. Biddel is-sit tal-injezzjoni

ma kull injezzjoni biex tevita dawn il-bidliet fil-ġilda.

Reazzjonijiet fil-ġilda u reazzjonijiet allerġiċi fil-post tal-injezzjoni: Is-sinjali jistgħu

jinkludu ħmura, uġigħ qawwi mhux tas-soltu meta tinjetta, ħakk, ħorriqija, nefħa jew

infjammazzjoni. Dan jista’ jinfirex madwar il-post tal-injezzjoni. Il-biċċa l-kbira tar-

reazzjonijiet ħfief għall-insulini s-soltu jgħaddu fi ftit ġranet sa ftit ġimgħat.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi

xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Suliqua

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta tal-pinna wara

“JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Qabel tintuża l-ewwel darba

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tpoġġihiex fil-friża jew viċin il-kompartiment tal-friża jew xi pakkett tal-friża.

Żomm il-pinna fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara li tintuża għall-ewwel darba jew meta tinġarr żejda

Il-pinna tista’ tinħażen għal massimu ta’ 28 ġurnata barra mill-friġġ, iżda f’temperatura taħt il-25 C.

Armi l-pinna wara dan il-perjodu.

Tpoġġix il-pinna lura fil-friġġ u tiffriżahiex. Aħżen il-pinna ’l bogħod minn sħana diretta jew dawl

dirett. Dejjem żomm l-għatu fuq il-pinna meta ma tkunx qed tużaha sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tħallix l-insulina fil-karozza f’jiem li jkunu sħan jew kesħin ħafna.

Taħżinx il-pinna bil-labra mwaħħla magħha

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Suliqua

Is-sustanzi attivi huma insulin glargine u lixisenatide.

Kull pinna fiha 300 unità insulin glargine u 150 mikrogramma lixisenatide f’soluzzjoni għall-

injezzjoni ta’ 3 ml.

Kull ml fih 100 unità insulin glargine u 50 mikrogramma lixisenatide.

Kull grad fuq l-iskala tad-doża ta’ Suliqua fih unità 1 ta’ insulin glargine u 0.5 mikrogramma ta’

lixisenatide.

Is-sustanzi l-oħra huma: glycerol 85%, methionine, metacresol, zinc chloride, hydrochloric acid

ikkonċentrat u sodium hydroxide (għall-aġġustment tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara wkoll

sezzjoni 2 “X’għandek tkun taf qabel tuża

Suliqua” għal informazzjoni dwar sodium u metacresol.

Kif jidher Suliqua u l-kontenut tal-pakkett

Suliqua huwa soluzzjoni ċara u bla kulur għall-injezzjoni (injezzjoni) mimlija ġo skartoċċ tal-ħġieġ

imdaħħal ġo pinna mimlija għal-lest SoloStar.

Kull pinna fiha 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakketti ta’ 3, 5 u 10 pinen mimlijin għal-lest.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Il-labar mhumiex inklużu fil-pakkett.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris

Franza

Manifattur:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel: +370 5 2755224

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu

IPERGLIĊEMIJA U IPOGLIĊEMIJA

Jekk inti tuża l-insulina, inti dejjem għandek iġġorr l-affarijiet li ġejjin miegħek:

Ikel li fiħ iz-zokkor, bħal pilloli ta’ dextrose jew xarba li fiha z-zokkor (mill-

inqas 20 gramma).

Informazzjoni biex ħaddieħor ikun jaf li inti għandek id-dijabete.

Ipergliċemija (livelli għoljin ta’ zokkor fid-demm)

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun għoli wisq (ipergliċemija), inti tista’ ma tkunx injettajt

insulina biżżejjed.

Raġunijiet għalfejn tista’ tiġri l-ipergliċemija:

Eżempji jinkludu:

Inti ma tkunx injettajt Suliqua jew ma tkunx injettajt biżżejjed.

Il-mediċina tiegħek tkun saret inqas effettiva – pereżempju minħabba li ma kinitx maħżuna kif

suppost.

Il-pinna tiegħek ma taħdimx kif suppost.

Inti qed tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu.

Inti għandek stress – bħal inkwiet jew eċċitament.

Inti korrejt, għandek infezzjoni jew deni jew għamilt operazzjoni.

Inti qed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini oħra u Suliqua").

Sinjali ta’ twissija ta’ ipergliċemija

Għatx, żieda fil-bżonn li tagħmel l-awrina, għeja, ġilda xotta, ħmura fil-wiċċ, telf t’aptit, pressjoni

baxxa, qalb tħabbat tgħaġġel, u test tal-awrina li juri glukożju u korpi tal-ketoni. Uġigħ fl-istonku,

teħid tan-nifs mgħaġġel u fil-fond, tħossok bi ngħas jew tintilef minn sensik jistgħu jkunu sinjali ta’

kundizzjoni serja (ketoaċidożi) li tiġri minħabba nuqqas ta’ insulina.

X’għandek tagħmel jekk inti jkollok ipergliċemija

Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek u, jekk ikun ogħli, bi ftehim qabel mat-tabib jew

mal-infermier tiegħek, ittestja l-awrina tiegħek għall-ketoni hekk kif tinnota xi wieħed mis-

sintomi t’hawn fuq.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok ipergliċemija severa jew ketoaċidożi. Din

dejjem għandha tiġi ttrattata minn tabib, is-soltu fi sptar.

Ipogliċemija (livelli baxxi ta’ zokkor fid-demm)

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jinżel wisq inti tista’ tintilef minn sensik. Ipogliċemija serja

tista’ tikkawża attakk tal-qalb jew ħsara fil-moħħ u tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja. Inti għandek

titgħallem tagħraf is-sintomi meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun qed jinżel – biex inti tkun tista’

tieħu azzjoni biex twaqqafu milli jmur għall-agħar.

Raġunijiet għalfejn tista’ tiġri l-ipogliċemija:

Eżempji jinkludu:

Inti tinjetta wisq Suliqua.

Inti taqbeż l-ikliet jew iddum ma tiekol aktar mis-soltu.

Inti ma tikolx biżżejjed, jew tiekol ikel li fih inqas karboidrati mis-soltu – il-ħlewwiet artifiċjali

mhumiex karboidrati.

Inti tixrob l-alkoħol – speċjalment meta inti ma tkunx kilt wisq.

Inti titlef il-karboidrati minħabba li tirremetti jew ikollok id-dijarea.

Inti qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew qed tagħmel tip differenti ta’ attività fiżika.

Inti qed tirkupra minn korriment, operazzjoni jew stress ieħor.

Inti qed tirkupra minn xi mard jew minn deni.

Inti qed tieħu jew għadek kemm waqaft tieħu ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini

oħra u Suliqua ").

L-ipogliċemija għandha aktar mnejn tiġri jekk:

Inti għadek kemm bdejt trattament b’Suliqua– jekk iseħħ zokkor baxx fid-demm, dan x’aktarx

jiġri aktar filgħodu.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma kważi normali jew mhumiex stabbli.

Inti tibdel iż-żona fil-ġilda fejn tinjetta Suliqua. Pereżempju mill-koxxa għan-naħa ta’ fuq tad-

driegħ.

Inti għandek mard sever tal-kliewi jew tal-fwied, jew xi marda oħra bħal ipotirojdiżmu.

Sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija

L-ewwel sinjali jistgħu jkunu mifruxin mal-ġisem tiegħek. Eżempji ta’ sinjali li l-livell tiegħek taz-

zokkor fid-demm qed jinżel wisq jew wisq malajr jinkludu: għaraq, ġilda umda, tħossok anzjuż/a,

taħbit tal-qalb mgħaġġel jew mhux regolari, pressjoni għolja u palpitazzjonijiet. Dawn is-sinjali ta’

sikwit jiżviluppaw qabel is-sinjali ta’ livell baxx ta’ zokkor fil-moħħ.

Sinjali oħra jinkludu: uġigħ ta’ ras, tħossok bil-ġuħ ħafna, tħossok imdardar (nawsja) jew tirremetti,

tħossok għajjien, bi ngħas, bla kwiet, ikollok problemi bl-irqad, komportament aggressiv, diffikultà

biex tikkonċentra, reazzjonijiet bil-mod, depressjoni, tħossok konfuż, issib diffikultà biex titkellem (xi

drabi anke telf totali tat-taħdit), bidliet fil-vista tiegħek, rogħda, ma tkunx tista’ tiċċaqlaq (paraliżi),

tingiż fl-idejn jew fid-dirgħajn, tħoss titrix jew tingiż ħafna drabi madwar il-ħalq, tħossok stordut, telf

ta’ kontroll fuqek innifsek, ma tkunx tista’ tieħu ħsieb lilek innifsek, aċċessjonijiet, tintilef minn

sensik.

Meta s-sinjali ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu inqas ċari:

L-ewwel sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija jistgħu jinbidlu, jiddgħajfu jew ikunu neqsin għalkollox

jekk:

Inti anzjan/a.

Inti kellek id-dijabete għal żmien twil.

Inti għandek ċertu tip ta’ ħsara fin-nervituri (msejħa “newropatija awtonomika tad-dijabete”).

Dan l-aħħar inti kellek zokkor baxx wisq fid-demm (pereżempju l-jum ta’ qabel).

Iz-zokkor baxx fid-demm tiegħek jiżviluppa bil-mod.

Iz-zokkor baxx fid-demm tiegħek jkun dejjem madwar “normali” jew il-kontroll tad-dijabete

tiegħek qed ikun ħafna aħjar dan l-aħħar.

Dan l-aħħar inti biddilt minn insulina ġejja mill-annimali għal insulina manifatturata, bħal ma

hemm f’Suliqua.

Inti qed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini oħra u Suliqua").

F’każijiet bħal dawn, inti tista’ tiżviluppa ipogliċemija qawwija (u anke tintilef minn sensik) qabel ma

inti tkun taf x’qed jiġri. Idra s-sintomi ta’ twissija tiegħek. Jekk ikun meħtieġ, inti jista’ jkollok bżonn

tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta’ spiss. Dan jista’ jgħinek tagħraf episodji ta’ ipogliċemija

ħafifa. Jekk issibha diffiċli biex tagħraf is-sinjali ta’ twissija tiegħek, inti għandek tevita

sitwazzjonijiet (bħal issuq karozza) fejn tpoġġi lilek innifsek jew lill-ħaddieħor fil-periklu minħabba l-

ipogliċemija.

X’għandek tagħmel jekk ikollok ipogliċemija?

Tinjettax Suliqua. Ħu madwar 15 sa 20 gramma zokkor minnufih – bħal glukożju, dadi taz-

zokkor jew xarba biz-zokkor. Xorb u ikel li jkun fihom ħlewwiet artifiċjali (bħal xarbiet tad-

dieta)

ma jgħinux

it-trattament ta’ zokkor baxx fid-demm.

Imbagħad jista’ jkollok bżonn tiekol xi ħaġa (bħal ħobż jew għaġin) li tgħollilek iz-zokkor fid-

demm għal aktar tul ta’ ħin, speċjalment jekk għadu ma jmissekx tieħu l-ikla li jmiss. Staqsi lit-

tabib jew lill-infermier tiegħek jekk mintix ċert/a liema ikel għandek tiekol.

B’Suliqua, tista’ ddum aktar biex tirkupra minn zokkor baxx fid-demm minħabba li huwa fih

insulina li taħdem fit-tul (insulin glargine).

Ittestja l-livelli tal-glukożju fid-demm tiegħek wara 10-15-il minuta wara li tieħu z-zokkor. Jekk

il-livelli tal-glukożju fid-demm tiegħek jkunu għadhom baxxi wisq (<4 mmol/L) jew jekk l-

ipogliċemija terġa’ sseħħ mill-ġdid, ħu minn 15 sa 20 gramma oħra zokkor.

Kellem lit-tabib tiegħek minnufih jekk ma tkunx tista’ tikkontrolla l-ipogliċemija, jew jekk

terġa’ sseħħ mill-ġdid.

X’għandhom jagħmlu persuni oħra jekk inti jkollok ipogliċemija

Għid lill-qraba, ħbieb u kollegi qrib biex iġibu għajnuna medika minnufih jekk ma tkunx tista’ tibla’

jew jekk tintilef minn sensik.

Inti tkun teħtieġ injezzjoni tal-glukożju jew ta’ glucagon (mediċina li żżid iz-zokkor fid-demm). Dawn

l-injezzjonijiet għandhom jingħataw anke jekk mhuwiex ċert li inti għandek ipogliċemija.

Inti għandek tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek minnufih wara li tieħu l-glukożju biex tiċċekkja li

inti veru għandek ipogliċemija.

Suliqua 100 unità/ml + 50 mikrogramma/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-

lest (10-40).

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

L-ewwel aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif u dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu

Il-pinna Suliqua (10-40) fiha insulin glargine u lixisenatide. Il-kombinazzjoni tal-prodotti

mediċinali f’din il-pinna qegħda għall-injezzjoni ta’ 10 gradi sa 40 grad fuq l-iskala tad-doża ta’

Suliqua kuljum.

Qatt terġa’ tuża l-labar mill-ġdid.

Jekk tagħmel dan, jista’ jkun li inti ma tiħux id-doża sħiħa

tiegħek (doża inqas) jew tieħu wisq (doża eċċessiva) minħabba li l-labra tista’ tistadd.

Qatt tuża siringa biex tneħħi l-mediċina mill-pinna tiegħek.

Jekk inti tagħmel dan, jista’

jkun li inti ma tiħux l-ammont korrett ta’ mediċina.

Żomm dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu għal riferenza fil-futur.

Informazzjoni importanti

Qatt issellef il-pinna tiegħek lill-ħaddieħor – dik għalik biss.

Qatt tuża l-pinna tiegħek jekk għandha l-ħsara jew jekk mintix ċert/a li qed taħdem sewwa.

Dejjem agħmel test ta’ sigurtà. Ara

PASS 3

Dejjem ġorr pinna żejda u labar żejda f’każ li jintilfu jew li ma jaħdmux.

Dejjem iċċekkja t-tikketta tal-pinna qabel tużaha biex taċċerta ruħek li inti għandek il-pinna li

suppost.

Tgħallem injetta:

Kellem lill-persuna li tipprovdilek il-kura tas-saħħa dawr kif tinjetta, qabel ma tuża l-pinna

tiegħek.

Staqsi għall-għajnuna jekk inti għandek problemi timmaniġġja l-pinna, pereżempju jekk inti

għandek problemi bil-vista.

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel tuża l-pinna tiegħek. Jekk inti ma ssegwix dawn l-

istruzzjonijiet kollha, inti tista’ tieħu wisq jew tieħu ftit wisq mediċina.

Għandek bżonn l-għajnuna?

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar Suliqua, dwar il-pinna jew dwar id-dijabete tiegħek staqsi lit-tabib,

lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jew ċempel in-numru ta’ sanofi-aventis mogħti fi tmiem dan il-

Fuljett ta’ Tagħrif (ara n-naħa l-oħra).

Affarjiet oħra li se jkollok bżonn:

labra sterili ġdida (ara

PASS 2

kontenitur li ma jistax jittaqqab li jintuża għal-labar u għall-pinen

. (ara

Kif tarmi l-pinna

Postijiet fejn tinjetta

Kun af il-pinna tiegħek

Inti m’intix se tara l-planġer qabel ma tkun injettajt xi ftit dożi.

PASS 1: Iċċekkja l-pinna tiegħek

Oħroġ pinna ġdida mill-friġġ mill-inqas

siegħa

qabel tinjetta. Mediċina kiesħa tweġġa’ iktar biex

tinjettaha.

A.

Iċċekkja l-isem u d-data ta’ meta tiskadi fuq it-tikketta tal-pinna tiegħek.

Aċċerta ruħek li għandek il-mediċina t-tajba. Din il-pinna hija ta’ lewn

peach

b’buttuna

tal-injezzjoni oranġjo.

Tużax din il-pinna jekk inti teħtieġ doża ta’ kuljum inqas minn 10 gradi fuq l-iskala

tad-doża jew jekk inti teħtieġ aktar minn 40 grad fuq l-iskala tad-doża. Iddiskuti

mat-tabib tiegħek liema pinna taqdi l-ħtiġijiet tiegħek.

Tużax

il-pinna tiegħek wara d-data ta’ meta tiskadi.

B.

Iġbed biex tneħħi l-għatu tal-pinna.

In-naħa ta’ fuq

tad-driegħ

L-istonku

Il-koxox

Kontenitur tal-iskartoċċ

Planġer*

Tieqa tad-doża

Indikatur tad-doża

Selettur tad-doża

Buttuna tal-injezzjoni

Isem tal-prodott

Skala

Siġill tal-lastku

Għatu tal-pinna

C.

Iċċekkja li l-mediċina hija ċara.

Tużax

il-pinna jekk il-mediċina tkun tidher imdardra, ikkulurita jew ikun fiha l-frak.

PASS 2: Waħħal labra ġdida

Terġax

tuża labar użati. Dejjem uża labra sterili ġdida għal kull injezzjoni. Dan jgħin biex

iwaqqaf il-labar milli jistaddu, il-kontaminazzjoni u l-infezzjoni.

Dejjem uża labar li huma kompatibbli mal-użu tal-pinna Suliqua.

A.

Ħu labra ġdida u qaxxar is-siġill protettiv.

B.

Żomm il-labra dritta u qabbadha mal-kamin tal-pinna sakemm teħel. Tissikkahiex iż-

żejjed.

C.

Iġbed biex taqla’ l-għatu ta’ barra tal-labra. Żommu għal aktar tard.

D.

Iġbed biex taqla’ l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih.

Kif tmiss il-labar

Oqogħod attent/a meta tkun qed tmiss il-labar biex tevita li titniggeż u li tagħti jew tieħu

infezzjonijiet.

PASS 3: Agħmel test ta’ sigurtà

Dejjem agħmel test ta’ sigurtà qabel kull injezzjoni biex:

Tiċċekkja u tkun ċert/a li l-pinna u l-labra tiegħek qed jaħdmu kif suppost.

Taċċerta ruħek li inti qed tieħu d-doża t-tajba.

A.

Agħżel 2 gradi fuq l-iskala tad-doża billi ddawwar is-selettur tad-doża sakemm l-

indikatur tad-doża jiġi mal-marka 2.

B.

Agħfas il-buttuna tal-injezzjoni kollha kemm hi ’l ġewwa.

Meta l-mediċina toħroġ mit-tarf tal-labra, il-pinna tiegħek tkun qed taħdem sewwa, is-

selettur tad-doża jerġa jmur lura għal “0”.

Jekk ma jidher l-ebda likwidu:

Jista’ jkollok bżonn tirrepeti dan il-pass sa 3 darbiet qabel tara l-mediċina.

Jekk ma toħroġ l-ebda mediċina wara t-tielet darba, il-labra tista’ tkun misduda. Jekk dan jiġri:

– ibdel il-labra (

ara PASS 6 u PASS 2

– imbagħad irrepeti t-test ta’ sigurtà (

PASS 3

Tużax

il-pinna tiegħek jekk il-mediċina tibqa’ ma toħroġx mit-tarf tal-labra. Uża pinna ġdida.

Tużax

siringa biex tneħħi l-mediċina mill-pinna tiegħek.

Jekk tara bżieżaq tal-arja

Jista’ jkun li inti tara bżieżaq tal-arja fil-mediċina. Dan huwa normali, huma mhumiex se

jagħmlulek ħsara.

PASS 4: Agħżel id-doża

Use din il-pinna biex tinjetta dożi waħdiet kuljum minn 10 sa 40 grad fuq l-iskala tad-

doża.

Tagħżilx

doża u tagħfasx il-buttuna tal-injezzjoni mingħjar ma jkun hemm labra mwaħħla. Dan

jista’ jikkawża ħsara lill-pinna tiegħek.

A.

Aċċerta ruħek li l-labra hija mwaħħla u d-doża qegħda fuq ‘0’.

B.

Dawwar is-selettur tad-doża sakemm l-indikatur tad-doża jiġi bi dritt id-doża tiegħek.

Jekk tibqa’ ddawwar u taqbeż id-doża tiegħek, inti tista’ ddawar lura.

Jekk fil-pinna ma jkunx għad fadal biżżejjed gradi fuq l-iskala tad-doża għad-doża

tiegħek, is-selettur tad-doża se jieqaf fin-numru tal-gradi fuq l-iskala tad-doża li jkun għad

fadal.

Jekk inti ma tkunx tista’ tagħżel id-doża sħiħa li ġiet ordnata lilek, uża pinna ġdida jew

injetta l-gradi fuq l-iskala tad-doża li jkun għad fadal u uża pinna ġdida biex tkompli tieħu

d-doża sħiħa tiegħek. F’dan il-każ biss, tista’ tinjetta parti minn doża li hija inqas minn

10 gradi fuq l-iskala tad-doża. Dejjem uża pinna Suliqua (10-40)

oħra biex tkompli d-doża

tiegħek u l-ebda pinna oħra.

Kif għandek taqra t-tieqa tad-doża

Tużax

il-pinna jekk id-doża waħda tiegħek ta’ kuljum hija inqas minn 10 gradi fuq l-

iskala tad-doża, murija bħala numri bojod fuq sfond iswed.

Unitajiet ta’ mediċina fil-pinna tiegħek

Il-pinna tiegħek fiha total ta’ 300 grad fuq l-iskala tad-doża. Inti tista’ tagħżel id-doża tiegħek fi

gradi ta’ grad 1 fuq l-iskala tad-doża.

Tużax

din il-pinna jekk inti teħtieġ doża waħda kuljum li hija inqas minn 10 gradi fuq l-iskala

tad-doża, jew aktar minn 40 grad fuq l-iskala tad-doża

Kull pinna fiha aktar minn doża 1.

PASS 5: Injetta d-doża tiegħek

Jekk inti ssibha diffiċili biex tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa,

tisfurzahiex

minħabba

li dan jista’ jkisser il-pinna.

Ibdel il-labra (

ara PASS 6

Neħħi l-labra

u PASS 2

Waħħal labra ġdida) imbagħad agħmel

test ta’ sigurtà (

ara PASS 3

Jekk tibqa’ ssibha diffċli biex tagħfasha ’l ġewwa, ġib pinna ġdida.

Tużax

siringa biex tiġbed il-mediċina mill-pinna tiegħek.

A.

Agħżel post biex tinjetta kif jidher fl-istampa fuq.

B.

Imbotta l-labra ġol-ġilda tiegħek kif urietek il-persuna li qed tipprovdi l-kura tas-saħħa

tiegħek.

Tmissx il-buttuna tal-injezzjoni għalissa.

C.

Poġġi l-behem (is-saba’ l-oħxon) fuq il-buttuna tal-injezzjoni. Imbagħad agħfasha sa

ġewwa u żommha magħfusa.

Tagħfasx

la ġenba. Subgħajk jista’ jżomm is-selettur tad-doża milli jdur.

D.

Żomm il-buttuna tal-injezzjoni magħfusa u meta tara "0" fit-tieqa tad-doża, għodd bil-

mod sa’ 10.

Dan jiżgura li inti tkun ħadt id-doża sħiħa.

E.

Wara li żżommha u tgħodd bil-mod sa 10, erħi l-buttuna tal-injezzjoni. Imbagħad neħħi

l-labra mill-ġilda tiegħek.

PASS 6: Neħħi l-labra

Oqogħod attent/a meta tkun qed tmiss il-labar biex tevita li titniggeż u li tagħti jew tieħu

infezzjoni.

Terġax

tpoġġi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra lura f’postu.

A.

Aqbad l-aktar parti wiesa tal-għatu ta’ barra tal-labra. Żomm il-labra dritta u

ggwidaha fuq ġewwa tal-għatu ta’ barra tal-labra. Imbagħad imbotta b’mod sod.

Il-labra tista’ ttaqqab l-għatu jekk l-għatu jitpoġġa lura immejjel.

B.

Aqbad u agħfas l-aktar parti wiesa tal-għatu ta’ barra tal-labra.

Dawwar il-pinna diversi

drabi bl-id l-oħra biex tneħħi l-labra.

Erġa’ pprova jekk il-labra ma tinqalax mal-ewwel darba.

C.

Armi l-labra użata f’kontenitur li ma jistax jittaqqab

(ara “

Meta tarmi l-pinna tiegħek

fl-aħħar ta’ dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu).

D.

Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna.

Tpoġġix il-pinna lura fil-friġġ.

Kif għandek taħżen il-pinna tiegħek

Qabel tintuża l-ewwel darba

Żomm il-pinen il-ġodda fil-friġġ, f’temperatura bejn

2°C u 8°C

Tpoġġihiex

fil-friża.

Wara li tużaha għall-ewwel darba

Żomm il-pinna tiegħek f’temperatura ambjentali,

inqas minn

25°C.

Tpoġġix

il-pinna tiegħek lura fil-friġġ.

Taħżinx

il-pinna tiegħek bil-labra mwaħħla.

Aħżen il-pinna tiegħek bl-għatu fuqha.

Uża l-pinna biss għal

28 ġurnata

wara li tkun intużat għall-ewwel darba.

Kif tieħu ħsieb il-pinna tiegħek

Oqgħod attent bil-pinna

Jekk taħseb li l-pinna tiegħek jista’ jkollha ħsara

tippruvax

issewwiha. Uża waħda ġdida.

Ipproteġi l-pinna mit-trab u l-ħmieġ

Inti tista’ tnaddaf il-pinna minn barra billi timsaħha b’biċċa niedja (bl-ilma biss).

Tgħaddasx,

taħsilx u tillubrikax

il-pinna. Dan jista’ jagħmlilha l-ħsara.

Meta tarmi l-pinna tiegħek

Qabel ma tarmi l-pinna tiegħek neħħi l-labra.

Armi l-pinna użata kif qalulek l-ispiżjar jew l-awtorità lokali tiegħek.

Fuljett ta’ tagħrif: informazzjoni għall-utent

Suliqua 100 unità/ml + 33 mikrogramma/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija

għal-lest

Insulin glargine + lixisenatide

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Suliqua u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Suliqua

Kif għandek tuża Suliqua

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Suliqua

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Suliqua u għalxiex jintuża

Suliqua huwa mediċina li tiġi injettata għad-dijabete li fiha żewġ sustanzi attivi:

insulin glargine: tip ta’ insulina li taħdem fit-tul li tgħin biex tikkontrolla z-zokkor (glukożju) fid-

demm matul il-jum.

lixisenatide: “analogu ta’ GLP-1” li jgħin lill-ġisem jipproduċi l-insulna addizzjonali tiegħu

b’rispons għal żidiet fiz-zokkor fid-demm, u jdewwem l-assorbiment taz-zokkor mill-ikel

Suliqua jintuża biex jitratta adulti b’dijabete tat-tip 2, sabiex jgħin biex jikkontrolla l-livelli taz-

zokkor fid-demm meta jkunu għoljin wisq. Huwa jingħata, ma’ metformin, meta mediċini oħra

waħedhom ma jkunux biżżejjed biex jikkontrollaw il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek. Dawn il-

mediċini l-oħra jistgħu jinkludu mediċini mill-ħalq kontra d-dijabete (bħal metformin, mediċini

sulfonylurea) jew insulina.

Jekk inti tuża mediċina oħra kontra d-dijabete, iddiskuti mat-tabib tiegħek jekk għandekx twaqqaf dik

il-mediċina meta tibda Suliqua.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Suliqua

Tużax Suliqua:

jekk inti allerġiku għal insulin glargine jew għal lixisenatide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-

mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar, jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Suliqua jekk:

inti għandek dijabete tat-tip 1, minħabba li Suliqua jintuża għal dijabete tat-tip 2 u din il-

mediċina mhijiex se tkun tajba għalik.

jekk għandek ketoaċidożi tad-dijabete (kumplikazzjoni tad-dijabete li sseħħ meta l-ġisem ma

jkunx jista’ juża l-glukożju minħabba li ma jkunx hemm biżżejjed insulina) minħabba li din il-

mediċina mhijiex se tkun tajba għalik.

jekk għandek problemi severi bl-istonku jew bil-passaġġ tal-ikel bħal marda tal-muskoli tal-

istonku msejħa “gastroparesi” li twassal għal dewmien fit-tbattil tal-istonku. Minħabba li

Suliqua jista’ jikkawża effetti sekondarji fl-istonku, il-mediċina ma ġietx studjata f’pazjenti bi

problemi severi fl-istonku jew fil-passaġġ tal-ikel. Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni dwar

mediċini li m’għandhomx idumu wisq fl-istonku tiegħek fis-sezzjoni

Mediċini oħra u Suliqua

jekk għandek mard sever tal-kliewi jew jekk inti qiegħed/qegħda fuq id-dijalisi minħabba li l-

użu ta’ din il-mediċina mhuwiex irrakkomandat.

Segwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek dwar id-doża, l-monitoraġġ (testijiet tad-demm u

tal-awrina), dieta u attività fiżika (xogħol fiżiku u eżerċizzju) u t-teknika tal-injezzjoni.

Oqgħod attent/a b’mod speċjali għal dan li ġej:

Livell baxx wisq ta’ zokkor fid-demm (ipogliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun

baxx wisq, segwi l-gwida għall-ipogliċemija (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fi tmiem dan il-

fuljett).

Livell għoli wisq ta’ zokkor fid-demm (ipergliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun

għoli wisq, segwi l-gwida għall-ipergliċemija (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fi tmiem dan il-

fuljett).

Aċċerta ruħek li tkun qed tuża l-mediċina t-tajba. Dejjem għandek tiċċekkja qabel kull

injezzjoni biex tevita li bi żball tieħu insulini oħra minflok Suliqua.

Jekk għandek vista batuta, jekk jogħġbok ara sezzjoni 3.

Waqt li tkun qed tuża din il-mediċina oqgħod attent/a għal dan li ġej u kellem, lit-tabib, lill-ispiżjar

jew lill-infermier tiegħek qabel tuża Suliqua:

uġigħ qawwi fiż-żona tal-istonku (addome) li ma jitlaqx. Dan jista’ jkun sinjal ta’ frixa

infjammata (pankreatite akuta).

telf ta’ likwidi mill-ġisem tiegħek (deidratazzjoni) eż. f’każ ta’ rimettar u dijarea. Huwa

importanti li tevita d-deidratazzjoni billi tixrob ħafna likwidi, speċjalment waqt l-ewwel

ġimgħat tat-trattament b’Suliqua.

Ivvjaġġar

Qabel tivvjaġġa kellem lit-tabib tiegħek. Għandu mnejn ikollok bżonn titkellem dwar:

Jekk il-mediċina tiegħek hijiex disponibbli fil-pajjiż li se żżur.

Kif se tagħmel għall-forniment tal-mediċina tiegħek, tal-labar u ta’ oġġetti oħra.

Kif għandek taħżen il-mediċina tiegħek kif suppost waqt li tkun qed tivvjaġġa.

Il-ħin li fih tiekol l-ikel u tuża l-mediċina tiegħek.

L-effetti possibbli ta’ tibdil ta’ żoni ta’ ħin differenti.

Kwalunkwe riskji ta’ saħħa fil-pajjiżi li inti se żżur.

X’għandek tagħmel f’sitwazzjoni ta’ emerġenza jekk tħossok ma tiflaħx jew timrad.

Tfal u adolexxenti

Ma hemm l-ebda esperjenza b’Suliqua fi tfal u adolexxenti li għandhom anqas minn 18-il sena;

għalhekk, l-użu Suliqua mhuwiex rrakkomandat f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Suliqua

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċini oħra.

Xi mediċini jistgħu jibdlu l-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek. Dan jista’ jfisser li d-doża ta’ Suliqua

tiegħek jkollha tinbidel. Għalhekk, qabel tieħu mediċina staqsi lit-tabib tiegħek jekk hijiex se

taffettwalek il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek u x’azzjoni, jekk hemm bżonn, inti għandek tieħu.

Inti teħtieġ li toqgħod attent/a ukoll meta inti tieqaf tieħu mediċina.

L-effett ta’ xi wħud mill-mediċini li tiblagħhom jistgħu jiġu affettwati b’Suliqua. Xi mediċini bħal

antibijotiċi, kontraċettivi mill-ħalq, statins (mediċini bħal atorvastatin biex ibaxxu l-kolesterol),

pilloli jew kapsuli li huma reż istenti għ all-aċ idu li m’għ andhomx idumu wisq

fl-istonku tiegħ ek jista’ jkun meħ tieġ li jittieħ du mill-inqas siegħ a qabel

jew erba’ sigħ at wara l-injezzjoni tiegħ ek ta’

Suliqua.

Il-livell taz-zokkor tiegħek fid-demm jista’ jitbaxxa (ipogliċemija) jekk inti tieħu:

Kwalunkwe mediċina oħra biex tittratta d-dijabete.

Disopyramide, għal xi problemi tal-qalb.

Fluoxetine, għad-depressjoni.

L-antibijotiċi sulfonamide, għat-trattament ta’ infezzjonijiet.

Fibrati, biex ibaxxu livelli għoljin ta’ xaħmijiet fid-demm.

Inibituri ta’

monoamine oxidase

(MAOIs -

monoamine oxidase inhibitors

) għad-depressjoni

jew għall-marda ta’ Parkinson.

Inibituri tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE -

angiotensin converting enzyme

) għal

problemi tal-qalb jew pressjoni għolja tad-demm.

Mediċini li jtaffu l-uġigħ u jniżżlu d-deni, bħal pentoxifylline, propoxyphene u salicylates (bħal

acetylsalicylic acid).

Pentamidine, għal xi infezzjonijiet ikkawżati mill-parassiti. Dan jista’ jikkawża zokkor baxx

wisq fid-demm li xi drabi jkun segwit minn zokkor għoli wisq fid-demm.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla (ipergliċemija) jekk inti tieħu:

Il-kortikosterojdi bħal cortisone u prednisolone, għall-infjammazzjoni.

Danazol, għall-endometrijożi.

Diazoxide, għall-pressjoni għolja tad-demm.

Inibituri ta’ protease, għall-HIV.

Dijuretiċi, għall-pressjoni għolja tad-demm jew żamma tal-fluwidu.

Glucagon, għal zokkor baxx ħafna fid-demm.

Isoniazid, għat-tuberkulożi.

Somatropin, ormon għat-tkabbir fiżiku.

Ormoni tat-tirojde, għal problemi tal-glandola tat-tirojde.

Estroġeni u proġestoġeni, bħal tal-pillola kontraċettiva għall-kontroll tat-tqala jew l-użu tal-

estroġeni għat-telf tal-għadam (osteoporożi).

Clozapine, olanzapine u derivati ta’ phenothiazine, għal problemi ta’ saħħa mentali.

Mediċini simpatomimetiċi bħal epinephrine (adrenaline), salbutamol u terbutaline, għall-ażma.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla jew jitbaxxa jekk tieħu:

Imblokkaturi tar-riċetturi beta jew clonidine, għall-pressjoni tad-demm għolja.

Is-sustanzi ta’ lithium, għal problemi ta’ saħħa mentali.

Mediċini li jistgħu jnaqqsu s-sinjali ta’ twissija ta’ livell baxx ta’ zokkor fid-demm

L-imblokkaturi tar-riċetturi beta u xi mediċini oħra (bħal clonidine, guanethidine, reserpine – għal

pressjoni tad-demm għolja) jistgħu jagħmluha aktar diffiċli biex tagħraf is-sintomi ta’ twissija li l-

livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma baxxi ħafna (ipogliċemija). Huma jistgħu saħansitra jaħbu

jew iwaqqfu l-ewwel sinjali li z-zokkor fid-demm tiegħek huwa baxx wisq.

Jekk xi waħda minn dawn t’hawn fuq tapplika għalik (jew jekk minitx ċert/a), kellem lit-tabib, lill-

ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tuża din il-mediċina.

Warfarin jew antikoagulanti oħra

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti qed tieħu warfarin jew antikoagulanti oħra (mediċini li jintużaw biex

jevitaw tagħqid tad-demm) minħabba li tista’ tkun teħtieġ aktar testijiet frekwenti tad-demm (test

imsejjaħ ‘Proporzjon Internazzjonali Normalizzat’ jew INR [International Normalised Ratio]) biex

tiċċekkja t-tagħqid tad-demm tiegħek.

Suliqua ma’ alkoħol

Il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista’ jogħla jew jitbaxxa jekk tixrob l-alkoħol. Inti għandek

tiċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta’ spiss.

Tqala u treddigħ

Suliqua m’għandux jintuża fit-tqala. Mhux magħruf jekk Suliqua jistax jagħmel xi ħsara lit-tarbija li

għada ma twielditx. Suliqua m’għandux jintuża jekk qeda tredda’. Mhux magħruf jekk Suliqua

jgħaddix fil-ħalib. Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok

tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk ikollok zokkor baxx wisq jew għoli wisq fid-demm (ara l-informazzjoni fil-kaxxa fl-aħħar ta’ dan

il-fuljett) dan jista’ jaffettwa l-ħila tiegħek li ssuq u tuża għodod jew magni. Il-konċentrazzjoni

tiegħek tista’ tiġi affettwata. Dan jista’ jkun ta’ periklu għalik u għal ħaddieħor.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax issuq jekk:

Iz-zokkor fid-demm tiegħek ta’ spiss ikun baxx wisq.

Inti ssibha diffiċli tagħraf meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun baxx wisq.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Suliqua

Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol (23 mg) ta’ sodium f’kull doża. Dan ifisser li tista’ tgħid li hu

‘ħieles mis-sodium’.

Din il-mediċina fiha metacresol, li jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

3.

Kif għandek tuża Suliqua

Dejjem għandek tuża din il-mediċina eżatt skont il-parir tat-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista’

jgħidlek tuża doża differenti ta’ Suliqua meta mqabbla mad-doża preċedenti tiegħek tal-insulina.

Iċċekkja mat-tabib, mal-ispiżjar, jew mal-infermier tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Abbażi tal-istil ta’ ħajja tiegħek, tar-riżultati tat-testijiet taz-zokkor fid-demm u tal-użu preċedenti

tiegħek tal-insulina, it-tabib tiegħek se jgħidlek:

Kemm għandek bżonn Suliqua kuljum u fi x’ħin.

Meta għandek tiċċekkja l-livell taz-zokkor fid-demm u jekk għandekx bżonn tagħmel testijiet

tal-awrina.

Meta inti jista’ jkollok bżonn doża ogħla jew doża inqas.

It-tabib tiegħek jista’ jgħidlek tuża Suliqua ma’ mediċini oħra għal zokkor għoli fid-demm.

Kemm għandek tuża

Suliqua 100 unità/ml + 33 mikrogramma/ml pinna mimlija għal-lest:

Din il-pinna tipprovdi doża ta’ 30 sa 60 grad fuq l-iskala tad-doża f’injezzjoni waħda, fi gradi ta’

grad 1 fuq l-iskala tad-doża.

Kull grad fuq l-iskala tad-doża ta’ Suliqua li ddawar fih unità 1 ta’ insulin glargine u

0.33 mikrogramma ta’ lixisenatide.

Id-doża tiegħek ta’ Suliqua tingħata bħala ‘gradi fuq skala ta’ doża’. It-tieqa tad-doża fuq il-pinna turi

n-numru ta’ gradi fuq l-iskala ta’ doża.

Tinjettax doża inqas minn 30 grad fuq l-iskala tad-doża. Jekk tkun tinħtieġ doża inqas minn 30 grad

fuq l-iskala tad-doża, uża l-pinna mimlija għal-lest Suliqua 100 unità/ml + 50 mikrogramma/ml

soluzzjoni għall-injezzjoni (Suliqua 10-40).

Tinjettax doża akbar minn 60 grad fuq l-iskala tad-doża.

Il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jista’ jiġi affettwat minn ħafna fatturi oħra. Inti għandek tkun taf

x’inhuma dawn il-fatturi biex tkun tista’ tieħu l-azzjoni t-tajba jekk il-livell taz-zokkor fid-demm

tiegħek jinbidel u tgħin biex twaqqfu milli jsir għoli wisq jew baxx wisq. Ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan

il-fujett għal aktar tagħrif.

L-użu f’pazjenti anzjani (65 sena u aktar)

Jekk inti għandek 65 sena jew aktar, kellem lit-tabib tiegħek minħabba li inti jista’ jkollok bżonn doża

aktar baxxa.

Jekk inti għandek problemi fil-kliewi jew fil-fwied

Jekk inti għandek problemi fil-kliewi jew fil-fwied, kellem lit-tabib tiegħek minħabba li inti tista’ tkun

teħtieġ doża aktar baxxa.

Meta tinjetta Suliqua

Uża Suliqua darba kuljum, fi żmien siegħa qabel l-ikel. Preferibbliment wieħed għandu jinjetta

Suliqua qabel l-istess ikla kuljum, meta inti tkun għażilt l-aktar mod konvenjenti.

Qabel tinjetta Suliqua

Dejjem segwi “L-istruzzjonijiet dwar l-użu” li jiġu ma’ dan il-fuljett ta’ tagħrif.

Jekk inti ma ssegwix dawn l-istruzzjonijiet kollha, jista’ jkun li inti tieħu żżejjed jew ftit wisq

Suliqua.

Biex tevita żbalji, dejjem iċċekkja il-pakkett tal-mediċina u t-tikketta fuq il-pinna qabel kull injezzjoni

biex taċċerta ruħek li inti għandek il-pinna li suppost, speċjalment jekk inti tinjetta aktar minn

mediċina waħda.

Staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk għandek xi dubju.

Informazzjoni important oħra dwar l-użu tal-pinen mimlijin għal-lest

Dejjem uża labra ġdida għal kull injezzjoni. L-użu mill-ġdid tal-labar iżid ir-riskju ta’ labar

imblukkati li jista’ jikkawża l-għoti ta’ doża inqas milli suppost jew doża eċċessiva. Armi l-

labar b’mod sigur wara kull darba li jintużaw.

Biex tevita li tgħaddi infezzjoni minn persuna għall-oħra, il-pinen tal-insulina qatt m’għandhom

jintużaw minn aktar minn persuna waħda, anke meta tinbidel il-labra.

Uża biss labar li huma kompatibbli biex jintużaw mal-pinna Suliqua (ara “Istruzzjonijiet dwar l-

Użu”).

Għandu jsir test ta’ sigurtà qabel kull injezzjoni.

Jekk taħseb li l-pinna tiegħek għandha l-ħsara, tużahiex. Ġib waħda ġdida. Tippruvax issewwi l-

pinna.

Armi l-labra użata f’kontenitur għal oġġetti li jaqtgħu jew bil-ponta, jew kif qallulek tarmihom

l-ispiżjar tiegħek jew l-awtorità lokali.

Kif tinjetta

Suliqua jiġi injettat taħt il-ġilda (użu għal taħt il-ġilda jew “SC”).

Injettah fuq in-naħa ta’ quddiem tal-koxox, in-naħa ta’ fuq tad-dirgħajn, jew in-naħa ta’

quddiem ta’ qaddek (addome).

Kuljum ibdel il-post fiż-żona li inti tinjetta fiha. Dan inaqqas ir-riskju li jiżviluppaw għafsiet

jew boċoċ fil-post tal-injezzjoni (għal aktar informazzjoni, ara “Effetti sekondarji oħra”

f’sezzjoni 4).

Tużax Suliqua:

ġo vina. Dan jibdel il-mod kif jaħdem u jista’ jġiegħel iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa

wisq.

jekk hemm xi frak f’Suliqua. Is-soluzzjoni għandha tkun ċara, bla kulur u qisha ilma.

Qatt m’għandek tuża siringa biex tneħħi s-soluzzjoni mill-pinna biex tevita għoti ta’ dożi żbaljati u l-

possibbiltà ta’ doża eċċessiva.

Jekk il-pinna jiġrilha l-ħsara, ma tkunx inħażnet kif suppost, jekk inti mintix ċert/a li qed taħdem sew

jew jekk tinnota li l-kontroll taz-zokkor fid-demm tiegħek qed imur għall-agħar mingħajr ma jkun

mistenni:

armi l-pinna u uża waħda ġdida.

kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk inti taħseb li għandek problema bil-

pinna.

Jekk tuża Suliqua aktar milli suppost

Jekk injettajt wisq minn din il-mediċina, il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek jista’ jitbaxxa wisq

(ipogliċemija). Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek u kul aktar ikel biex ma tħallix il-livell taz-zokkor

fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq (ipogliċemija). Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, ara l-

parir fil-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

Jekk tinsa tuża Suliqua

Jekk insejt tieħu doża ta’ Suliqua jew jekk ma injettajtx insulina biżżejjed, il-livell taz-zokkor fid-

demm tiegħek jista’ jogħla wisq (ipergliċemija):

Meta jkun meħtieġ, Suliqua tista’ tiġi injettata qabel l-ikla li jkun imiss.

M’għandekx tinjetta doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Tiħux żewġ injezzjonijiet f’jum wieħed.

Iċċekkja z-zokkor fid-demm tiegħek imbagħad injetta d-doża li jkun imissek fil-ħin tas-soltu.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kura ta’ ipergliċemija, ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fujett.

Jekk tieqaf tuża Suliqua

Tiqafx tuża din il-mediċina mingħajr ma tkellem lit-tabib tiegħek. Jekk tagħmel hekk, dan jista’

jwassal għal zokkor għoli ħafna fid-demm (ipergliċemija) u akkumulazzjoni ta’ aċidu fid-demm

(ketoaċidożi).

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-

infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Jekk tinnota sinjali li l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek huwa baxx wisq (ipogliċemija),

azzjoni biex iżżid il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek minnufih (ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-

fuljett).

L-ipogliċemija tista’ tkun serja ħafna u hija komuni ħafna b’mediċina li fiha l-insulina (tista’ taffettwa

aktar minn persuna 1 minn kull 10).

Livell baxx ta’ zokkor fid-demm ifisser li m’hemmx biżżejjed zokkor fid-demm tiegħek.

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jitbaxxa wisq, inti tista’ tintilef minn sensik.

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jibqa’ baxx ħafna għal żmien twil wisq huwa jista’

jikkawża ħsara fil-moħħ u jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja.

Għal aktar informazzjoni, ara l-kaxxa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

Effetti sekondarji oħra

Għid lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jekk tinnota xi wieħed minn dawn l-effetti

sekondarji li ġejjin:

Komuni:

jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10

Tħossok stordut/a

Tħossok imdardar/ra

Rimettar

Dijarea

Mhux komuni:

jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100

Riħ, imnieħer inixxi, griżmejn juġgħu

Ħorriqija (urtikarja)

Uġigħ ta’ ras

Indiġestjoni (dispepsja)

Uġigħ fl-istonku

Għeja

Bidliet fil-ġilda fejn tingħata l-injezzjoni: Jekk inti ta’ spiss tinjetta Suliqua fl-istess post,

inti tista’ jew tiżviluppa għafsiet fil-post, ikkawżati minn telf ta’ xaħam taħt il-ġilda

(lipoatropfija) jew tiżviluppa boċċi, ikkawżati minn akkumulazzjoni ta’ xaħam taħt il-

ġilda (lipoipertrofija). Il-mediċina tista’ ma taħdimx wisq sew. Biddel is-sit tal-injezzjoni

ma kull injezzjoni biex tevita dawn il-bidliet fil-ġilda.

Reazzjonijiet fil-ġilda u reazzjonijiet allerġiċi fil-post tal-injezzjoni: Is-sinjali jistgħu

jinkludu ħmura, uġigħ qawwi mhux tas-soltu meta tinjetta, ħakk, ħorriqija, nefħa jew

infjammazzjoni. Dan jista’ jinfirex madwar il-post tal-injezzjoni. Il-biċċa l-kbira tar-

reazzjonijiet ħfief għall-insulini s-soltu jgħaddu fi ftit ġranet sa ftit ġimgħat.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

Kif taħżen Suliqua

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta tal-pinna wara

“JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Qabel tintuża l-ewwel darba

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tpoġġihiex fil-friża jew viċin il-kompartiment tal-friża jew xi pakkett tal-friża.

Żomm il-pinna fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara li tintuża għall-ewwel darba jew meta tinġarr żejda

Il-pinna tista’ tinħażen għal massimu ta’ 28 ġurnata barra mill-friġġ, iżda f’temperatura taħt il-25 C.

Armi l-pinna wara dan il-perjodu ta’ żmien.

Tpoġġix il-pinna lura fil-friġġ u tiffriżahiex. Aħżen il-pinna ’l bogħod minn sħana diretta jew dawl

dirett. Dejjem żomm l-għatu fuq il-pinna meta ma tkunx qed tużaha sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tħallix l-insulina fil-karozza f’jiem li jkunu sħan jew kesħin ħafna.

Taħżinx il-pinna bil-labra mwaħħla magħha

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Suliqua

Is-sustanzi attivi huma insulin glargine u lixisenatide.

Kull pinna fiha 300 unità insulin glargine u 100 mikrogramma lixisenatide.

Kull ml fih 100 unità insulin glargine u 33 mikrogramma lixisenatide.

Kull grad fuq l-iskala tad-doża ta’ Suliqua fih unità 1 ta’ insulin glargine u 0.33 mikrogramma ta’

lixisenatide.

Is-sustanzi l-oħra huma: 85% glycerol, methionine, metacresol, zinc chloride, hydrochloric acid

ikkonċentrat u sodium hydroxide (għall-aġġustment tal-pH) u ilma għall-injezzjonijiet. Ara wkoll

sezzjoni 2 “X’għandek tkun taf qabel tuża

Suliqua” għal informazzjoni dwar sodium u metacresol.

Kif jidher Suliqua u l-kontenut tal-pakkett

Suliqua huwa soluzzjoni ċara u bla kulur għall-injezzjoni (injezzjoni) mimlija ġo skartoċċ tal-ħġieġ

imdaħħal ġo pinna mimlija għal-lest SoloStar.

Kull pinna Suliqua fiha 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakketti ta’ 3, 5 u 10 pinen mimlijin għal-lest.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Il-labar mhumiex inklużu fil-pakkett.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris

Franza

Manifattur:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel: +370 5 2755224

България

Sanofi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800 131212 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu

IPERGLIĊEMIJA U IPOGLIĊEMIJA

Jekk inti tuża l-insulina, inti dejjem għandek iġġorr l-affarijiet li ġejjin miegħek:

Ikel li fiħ iz-zokkor, bħal pilloli ta’ dextrose jew xarba li fiha z-zokkor (mill-

inqas 20 gramma).

Informazzjoni biex ħaddieħor ikun jaf li inti għandek id-dijabete.

Ipergliċemija (livelli għoljin ta’ zokkor fid-demm)

Jekk iz-zokkor fid-demm tiegħek ikun għoli wisq (ipergliċemija), inti tista’ ma tkunx injettajt

insulina biżżejjed.

Raġunijiet għalfejn tista’ tiġri l-ipergliċemija:

Eżempji jinkludu:

Inti ma tkunx injettajt Suliqua jew ma tkunx injettajt biżżejjed.

Il-mediċina tiegħek tkun saret inqas effettiva – pereżempju minħabba li ma kinitx maħżuna kif

suppost.

Il-pinna tiegħek ma taħdimx kif suppost.

Inti qed tagħmel inqas eżerċizzju mis-soltu.

Inti għandek stress – bħal inkwiet jew eċċitament.

Inti korrejt, għandek infezzjoni jew deni jew għamilt operazzjoni.

Inti qed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini oħra u Suliqua").

Sinjali ta’ twissija ta’ ipergliċemija

Għatx, żieda fil-bżonn li tagħmel l-awrina, għeja, ġilda xotta, ħmura fil-wiċċ, telf t’aptit, pressjoni

baxxa, qalb tħabbat tgħaġġel, u test tal-awrina li juri glukożju u korpi tal-ketoni. Uġigħ fl-istonku,

teħid tan-nifs mgħaġġel u fil-fond, tħossok bi ngħas jew tintilef minn sensik jistgħu jkunu sinjali ta’

kundizzjoni serja (ketoaċidożi) li tiġri minħabba nuqqas ta’ insulina.

X’għandek tagħmel jekk inti jkollok ipergliċemija

Ittestja l-livell taz-zokkor fid-demm tiegħek u, jekk ikun ogħli, bi ftehim qabel mat-tabib jew

mal-infermier tiegħek, ittestja l-awrina tiegħek għall-ketoni hekk kif tinnota xi wieħed mis-

sintomi t’hawn fuq.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok ipergliċemija severa jew ketoaċidożi. Din

dejjem għandha tiġi ttrattata minn tabib, is-soltu fi sptar.

Ipogliċemija (livelli baxxi ta’ zokkor fid-demm)

Jekk il-livell ta’ zokkor fid-demm tiegħek jinżel wisq inti tista’ tintilef minn sensik. Ipogliċemija serja

tista’ tikkawża attakk tal-qalb jew ħsara fil-moħħ u tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja. Inti għandek

titgħallem tagħraf is-sintomi meta z-zokkor fid-demm tiegħek ikun qed jinżel – biex inti tkun tista’

tieħu azzjoni biex twaqqafu milli jmur għall-agħar.

Raġunijiet għalfejn tista’ tiġri l-ipogliċemija:

Eżempji jinkludu:

Inti tinjetta wisq Suliqua.

Inti taqbeż l-ikliet jew iddum ma tiekol aktar mis-soltu.

Inti ma tikolx biżżejjed, jew tiekol ikel li fih inqas karboidrati mis-soltu – il-ħlewwiet artifiċjali

mhumiex karboidrati.

Inti tixrob l-alkoħol – speċjalment meta inti ma tkunx kilt wisq.

Inti titlef il-karboidrati minħabba li tirremetti jew ikollok id-dijarea.

Inti qed tagħmel iktar eżerċizzju mis-soltu jew qed tagħmel tip differenti ta’ attività fiżika.

Inti qed tirkupra minn korriment, operazzjoni jew stress ieħor.

Inti qed tirkupra minn xi mard jew minn deni.

Inti qed tieħu jew għadek kemm waqaft tieħu ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini

oħra u Suliqua ").

L-ipogliċemija għandha aktar mnejn tiġri jekk:

Inti għadek kemm bdejt trattament b’Suliqua– jekk iseħħ zokkor baxx fid-demm, dan x’aktarx

jiġri aktar filgħodu.

Il-livelli taz-zokkor fid-demm tiegħek huma kważi normali jew mhumiex stabbli.

Inti tibdel iż-żona fil-ġilda fejn tinjetta Suliqua. Pereżempju mill-koxxa għan-naħa ta’ fuq tad-

driegħ.

Inti għandek mard sever tal-kliewi jew tal-fwied, jew xi marda oħra bħal ipotirojdiżmu.

Sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija

L-ewwel sinjali jistgħu jkunu mifruxin mal-ġisem tiegħek. Eżempji ta’ sinjali li l-livell tiegħek taz-

zokkor fid-demm qed jinżel wisq jew wisq malajr jinkludu: għaraq, ġilda umda, tħossok anzjuż/a,

taħbit tal-qalb mgħaġġel jew mhux regolari, pressjoni għolja u palpitazzjonijiet. Dawn is-sinjali ta’

sikwit jiżviluppaw qabel is-sinjali ta’ livell baxx ta’ zokkor fil-moħħ.

Sinjali oħra jinkludu: uġigħ ta’ ras, tħossok bil-ġuħ ħafna, tħossok imdardar (nawsja) jew tirremetti,

tħossok għajjien, bi ngħas, bla kwiet, ikollok problemi bl-irqad, komportament aggressiv, diffikultà

biex tikkonċentra, reazzjonijiet bil-mod, depressjoni, tħossok konfuż, issib diffikultà biex titkellem (xi

drabi anke telf totali tat-taħdit), bidliet fil-vista tiegħek, rogħda, ma tkunx tista’ tiċċaqlaq (paraliżi),

tingiż fl-idejn jew fid-dirgħajn, tħoss titrix jew tingiż ħafna drabi madwar il-ħalq, tħossok stordut, telf

ta’ kontroll fuqek innifsek, ma tkunx tista’ tieħu ħsieb lilek innifsek, aċċessjonijiet, tintilef minn

sensik.

Meta s-sinjali ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu inqas ċari:

L-ewwel sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija jistgħu jinbidlu, jiddgħajfu jew ikunu neqsin għalkollox

jekk:

Inti anzjan/a.

Inti kellek id-dijabete għal żmien twil.

Inti għandek ċertu tip ta’ ħsara fin-nervituri (msejħa “newropatija awtonomika tad-dijabete”).

Dan l-aħħar inti kellek zokkor baxx wisq fid-demm (pereżempju l-jum ta’ qabel).

Iz-zokkor baxx fid-demm tiegħek jiżviluppa bil-mod.

Iz-zokkor baxx fid-demm tiegħek jkun dejjem madwar “normali” jew il-kontroll tad-dijabete

tiegħek qed ikun ħafna aħjar dan l-aħħar.

Dan l-aħħar inti biddilt minn insulina ġejja mill-annimali għal insulina manifatturata, bħal ma

hemm f’Suliqua.

Inti qed tieħu jew ħadt ċerti mediċini oħra (ara sezzjoni 2, "Mediċini oħra u Suliqua").

F’każijiet bħal dawn, inti tista’ tiżviluppa ipogliċemija qawwija (u anke tintilef minn sensik) qabel ma

inti tkun taf x’qed jiġri. Idra s-sintomi ta’ twissija tiegħek. Jekk ikun meħtieġ, inti jista’ jkollok bżonn

tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek aktar ta’ spiss. Dan jista’ jgħinek tagħraf episodji ta’ ipogliċemija

ħafifa. Jekk issibha diffiċli biex tagħraf is-sinjali ta’ twissija tiegħek, inti għandek tevita

sitwazzjonijiet (bħal issuq karozza) fejn tpoġġi lilek innifsek jew lill-ħaddieħor fil-periklu minħabba l-

ipogliċemija.

X’għandek tagħmel jekk ikollok ipogliċemija?

Tinjettax Suliqua. Ħu madwar 15 sa 20 gramma zokkor minnufih – bħal glukożju, dadi taz-

zokkor jew xarba biz-zokkor. Xorb u ikel li jkun fihom ħlewwiet artifiċjali (bħal xarbiet tad-

dieta)

ma jgħinux

it-trattament ta’ zokkor baxx fid-demm.

Imbagħad jista’ jkollok bżonn tiekol xi ħaġa (bħal ħobż jew għaġin) li tgħollilek iz-zokkor fid-

demm għal aktar tul ta’ ħin, speċjalment jekk għadu ma jmissekx tieħu l-ikla li jmiss. Staqsi lit-

tabib jew lill-infermier tiegħek jekk mintix ċert/a liema ikel għandek tiekol.

B’Suliqua, tista’ ddum aktar biex tirkupra minn zokkor baxx fid-demm minħabba li huwa fih

insulina li taħdem fit-tul (insulin glargine).

Ittestja l-livelli tal-glukożju fid-demm tiegħek wara 10-15-il minuta wara li tieħu z-zokkor. Jekk

il-livelli tal-glukożju fid-demm tiegħek jkunu għadhom baxxi wisq (<4 mmol/L) jew jekk l-

ipogliċemija terġa’ sseħħ mill-ġdid, ħu minn 15 sa 20 gramma oħra zokkor.

Kellem lit-tabib tiegħek minnufih jekk ma tkunx tista’ tikkontrolla l-ipogliċemija, jew jekk

terġa’ sseħħ mill-ġdid.

X’għandhom jagħmlu persuni oħra jekk inti jkollok ipogliċemija

Għid lill-qraba, ħbieb u kollegi qrib biex iġibu għajnuna medika minnufih jekk ma tkunx tista’ tibla’

jew jekk tintilef minn sensik.

Inti tkun teħtieġ injezzjoni tal-glukożju jew ta’ glucagon (mediċina li żżid iz-zokkor fid-demm). Dawn

l-injezzjonijiet għandhom jingħataw anke jekk mhuwiex ċert li inti għandek ipogliċemija.

Inti għandek tittestja z-zokkor fid-demm tiegħek minnufih wara li tieħu l-glukożju biex tiċċekkja li

inti veru għandek ipogliċemija.

Suliqua 100 unità/ml + 33 mikrogramma/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-

lest (30-60).

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

L-ewwel aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif u dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu

Il-pinna Suliqua (30-60) fiha insulin glargine u lixisenatide. Il-kombinazzjoni tal-prodotti

mediċinali f’din il-pinna qegħda għall-injezzjoni ta’ 30 grad sa 60 grad fuq l-iskala tad-doża ta’

Suliqua kuljum.

Qatt terġa’ tuża l-labar mill-ġdid.

Jekk tagħmel dan, jista’ jkun li inti ma tiħux id-doża sħiħa

tiegħek (doża inqas) jew tieħu wisq (doża eċċessiva) minħabba li l-labra tista’ tistadd.

Qatt tuża siringa biex tneħħi l-mediċina mill-pinna tiegħek.

Jekk inti tagħmel dan, jista’

jkun li inti ma tiħux l-ammont korrett ta’ mediċina.

Żomm dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu għal riferenza fil-futur.

Informazzjoni importanti

Qatt issellef il-pinna tiegħek lill-ħaddieħor – dik għalik biss.

Qatt tuża l-pinna tiegħek jekk għandha l-ħsara jew jekk mintix ċert/a li qed taħdem sewwa.

Dejjem agħmel test ta’ sigurtà. Ara

PASS 3

Dejjem ġorr pinna żejda u labar żejda f’każ li jintilfu jew li ma jaħdmux.

Dejjem iċċekkja t-tikketta tal-pinna qabel tużaha biex taċċerta ruħek li inti għandek il-pinna li

suppost.

Tgħallem injetta:

Kellem lill-persuna li tipprovdilek il-kura tas-saħħa dawr kif tinjetta, qabel ma tuża l-pinna

tiegħek.

Staqsi għall-għajnuna jekk inti għandek problemi timmaniġġja l-pinna, pereżempju jekk inti

għandek problemi bil-vista.

Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel tuża l-pinna tiegħek. Jekk inti ma ssegwix dawn l-

istruzzjonijiet kollha, inti tista’ tieħu wisq jew tieħu ftit wisq mediċina.

Għandek bżonn l-għajnuna?

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar Suliqua, dwar il-pinna jew dwar id-dijabete tiegħek staqsi lit-tabib,

lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek jew ċempel in-numru ta’ sanofi-aventis mogħti fi tmiem dan il-

Fuljett ta’ Tagħrif (ara n-naħa l-oħra).

Affarjiet oħra li se jkollok bżonn:

labra sterili ġdida (ara

PASS 2

kontenitur li ma jistax jittaqqab li jintuża għal-labar u għall-pinen. (ara

Kif tarmi l-pinna

Postijiet fejn tinjetta

Kun af il-pinna tiegħek

Inti m’intix se tara l-planġer qabel ma tkun injettajt xi ftit dożi.

PASS 1: Iċċekkja l-pinna tiegħek

Oħroġ pinna ġdida mill-friġġ mill-inqas

siegħa

qabel tinjetta. Mediċina kiesħa tweġġa’ iktar biex

tinjettaha.

A.

Iċċekkja l-isem u d-data ta’ meta tiskadi fuq it-tikketta tal-pinna tiegħek.

Aċċerta ruħek li għandek il-mediċina t-tajba. Din il-pinna hija kulur iż-żebbuġa b’buttuna

tal-injezzjoni oranġjo.

Tużax din il-pinna jekk inti teħtieġ doża ta’ kuljum inqas minn 30 grad fuq l-iskala

tad-doża jew jekk inti teħtieġ aktar minn 60 grad fuq l-iskala tad-doża. Iddiskuti

mat-tabib tiegħek liema pinna taqdi l-ħtiġijiet tiegħek.

Tużax

il-pinna tiegħek wara d-data ta’ meta tiskadi.

B.

Iġbed biex tneħħi l-għatu tal-pinna.

In-naħa ta’ fuq

tad-driegħ

L-istonku

Il-koxox

Kontenitur tal-iskartoċċ

Planġer*

Tieqa tad-doża

Indikatur tad-doża

Selettur tad-doża

Isem tal-prodott

Skala

Siġill tal-lastku

Għatu tal-pinna

Buttuna tal-

injezzjoni

C.

Iċċekkja li l-mediċina hija ċara.

Tużax

il-pinna jekk il-mediċina tkun tidher imdardra, ikkulurita jew ikun fiha l-frak.

PASS 2: Waħħal labra ġdida

Terġax

tuża labar użati. Dejjem uża labra sterili ġdida għal kull injezzjoni. Dan jgħin biex

iwaqqaf il-labar milli jistaddu, il-kontaminazzjoni u l-infezzjoni.

Dejjem uża labar li huma kompatibbli mal-użu tal-pinna Suliqua.

A.

Ħu labra ġdida u qaxxar is-siġill protettiv.

B.

Żomm il-labra dritta u qabbadha mal-kamin tal-pinna sakemm teħel. Tissikkahiex iż-

żejjed.

C.

Iġbed biex taqla’ l-għatu ta’ barra tal-labra. Żommu għal aktar tard.

D.

Iġbed biex taqla’ l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih.

Kif tmiss il-labar

Oqogħod attent/a meta tkun qed tmiss il-labar biex tevita li titniggeż u li tagħti jew tieħu

infezzjonijiet.

PASS 3: Agħmel test ta’ sigurtà

Dejjem agħmel test ta’ sigurtà qabel kull injezzjoni biex:

Tiċċekkja u tkun ċert/a li l-pinna u l-labra tiegħek qed jaħdmu kif suppost.

Taċċerta ruħek li inti qed tieħu d-doża t-tajba.

A.

Agħżel 2 gradi fuq l-iskala tad-doża billi ddawwar is-selettur tad-doża sakemm l-

indikatur tad-doża jiġi mal-marka 2.

B.

Agħfas il-buttuna tal-injezzjoni kollha kemm hi ’l ġewwa.

Meta l-mediċina toħroġ mit-tarf tal-labra, il-pinna tiegħek tkun qed taħdem sewwa, is-

selettur tad-doża jerġa jmur lura għal “0”.

Jekk ma jidher l-ebda likwidu:

Jista’ jkollok bżonn tirrepeti dan il-pass sa 3 darbiet qabel tara l-mediċina.

Jekk ma toħroġ l-ebda mediċina wara t-tielet darba, il-labra tista’ tkun misduda. Jekk dan jiġri:

– ibdel il-labra (

ara PASS 6 u PASS 2

– imbagħad irrepeti t-test ta’ sigurtà (

PASS 3

Tużax

il-pinna tiegħek jekk il-mediċina tibqa’ ma toħroġx mit-tarf tal-labra. Uża pinna ġdida.

Tużax

siringa biex tneħħi l-mediċina mill-pinna tiegħek.

Jekk tara bżieżaq tal-arja

Jista’ jkun li inti tara bżieżaq tal-arja fil-mediċina. Dan huwa normali, huma mhumiex se

jagħmlulek ħsara.

PASS 4: Agħżel id-doża

Use din il-pinna biex tinjetta dożi waħdiet kuljum minn 30 sa 60 grad fuq l-iskala tad-

doża.

Tagħżilx

doża u tagħfasx il-buttuna tal-injezzjoni mingħjar ma jkun hemm labra mwaħħla. Dan

jista’ jikkawża ħsara lill-pinna tiegħek.

A.

Aċċerta ruħek li l-labra hija mwaħħla u d-doża qegħda fuq ‘0’.

B.

Dawwar is-selettur tad-doża sakemm l-indikatur tad-doża jiġi bi dritt id-doża tiegħek.

Jekk tibqa’ ddawwar u taqbeż id-doża tiegħek, inti tista’ ddawar lura.

Jekk fil-pinna ma jkunx għad fadal biżżejjed gradi fuq l-iskala tad-doża għad-doża

tiegħek, is-selettur tad-doża se jieqaf fin-numru tal-gradi fuq l-iskala tad-doża li jkun

għad fadal.

Jekk inti ma tkunx tista’ tagħżel id-doża sħiħa li ġiet ordnata lilek, uża pinna ġdida jew

injetta l-gradi fuq l-iskala tad-doża li jkun għad fadal u uża pinna ġdida biex tkompli

tieħu d-doża sħiħa tiegħek. F’dan il-każ biss, tista’ tinjetta parti minn doża li hija inqas

minn 30 grad fuq l-iskala tad-doża. Dejjem uża pinna Suliqua (30-60) oħra biex tkompli

d-doża tiegħek u l-ebda pinna oħra.

Kif għandek taqra t-tieqa tad-doża

Tużax

il-pinna jekk id-doża waħda tiegħek ta’ kuljum hija inqas minn 30 grad fuq l-

iskala tad-doża, murija bħala numri bojod fuq sfond iswed.

Unitajiet ta’ mediċina fil-pinna tiegħek

Il-pinna tiegħek fiha total ta’ 300 grad fuq l-iskala tad-doża. Inti tista’ tagħżel id-doża tiegħek fi

gradi ta’ grad 1 fuq l-iskala tad-doża.

Tużax

din il-pinna jekk inti teħtieġ doża waħda kuljum li hija inqas minn 30 grad fuq l-iskala

tad-doża, jew aktar minn 60 grad fuq l-iskala tad-doża.

Kull pinna fiha aktar minn doża 1.

PASS 5: Injetta d-doża tiegħek

Jekk inti ssibha diffiċili biex tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa,

tisfurzahiex

minħabba

li dan jista’ jkisser il-pinna.

Ibdel il-labra (

ara PASS 6

Neħħi l-labra

u PASS 2

Waħħal labra ġdida) imbagħad agħmel

test ta’ sigurtà (

ara PASS 3

Jekk tibqa’ ssibha diffċli biex tagħfasha ’l ġewwa, ġib pinna ġdida.

Tużax

siringa biex tiġbed il-mediċina mill-pinna tiegħek.

A.

Agħżel post biex tinjetta kif jidher fl-istampa fuq.

B.

Imbotta l-labra ġol-ġilda tiegħek kif urietek il-persuna li qed tipprovdi l-kura tas-saħħa

tiegħek.

Tmissx il-buttuna tal-injezzjoni għalissa.

C.

Poġġi l-behem (is-saba’ l-oħxon) fuq il-buttuna tal-injezzjoni. Imbagħad agħfasha sa

ġewwa u żommha magħfusa.

Tagħfasx

la ġenba. Subgħajk jista’ jżomm is-selettur tad-doża milli jdur.

D.

Żomm il-buttuna tal-injezzjoni magħfusa u meta tara "0" fit-tieqa tad-doża, għodd bil-

mod sa’ 10.

Dan jiżgura li inti tkun ħadt id-doża sħiħa.

E.

Wara li żżommha u tgħodd bil-mod sa 10, erħi l-buttuna tal-injezzjoni. Imbagħad neħħi

l-labra mill-ġilda tiegħek.

PASS 6: Neħħi l-labra

Oqogħod attent/a meta tkun qed tmiss il-labar biex tevita li titniggeż u li tagħti jew tieħu

infezzjoni.

Terġax

tpoġġi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra lura f’postu.

A.

Aqbad l-aktar parti wiesa tal-għatu ta’ barra tal-labra. Żomm il-labra dritta u

ggwidaha fuq ġewwa tal-għatu ta’ barra tal-labra. Imbagħad imbotta b’mod sod.

Il-labra tista’ ttaqqab l-għatu jekk l-għatu jitpoġġa lura immejjel.

B.

Aqbad u agħfas l-aktar parti wiesa tal-għatu ta’ barra tal-labra.

Dawwar il-pinna diversi

drabi bl-id l-oħra biex tneħħi l-labra.

Erġa’ pprova jekk il-labra ma tinqalax mal-ewwel darba.

C.

Armi l-labra użata f’kontenitur li ma jistax jittaqqab

(ara “

Meta tarmi l-pinna tiegħek

fl-aħħar ta’ dawn l-Istruzzjonijiet dwar l-Użu).

D.

Poġġi l-għatu lura fuq il-pinna.

Tpoġġix il-pinna lura fil-friġġ.

Kif għandek taħżen il-pinna tiegħek

Qabel tintuża l-ewwel darba

Żomm il-pinen il-ġodda fil-friġġ, f’temperatura bejn

2°C u 8°C

Tpoġġihiex

fil-friża.

Wara li tużaha għall-ewwel darba

Żomm il-pinna tiegħek f’temperatura ambjentali,

inqas minn

25°C.

Tpoġġix

il-pinna tiegħek lura fil-friġġ.

Taħżinx

il-pinna tiegħek bil-labra mwaħħla.

Aħżen il-pinna tiegħek bl-għatu fuqha.

Uża l-pinna biss għal

28 ġurnata

wara li tkun intużat għall-ewwel darba.

Kif tieħu ħsieb il-pinna tiegħek

Oqgħod attent bil-pinna

Jekk taħseb li l-pinna tiegħek jista’ jkollha ħsara

tippruvax

issewwiha. Uża waħda ġdida.

Ipproteġi l-pinna mit-trab u l-ħmieġ

Inti tista’ tnaddaf il-pinna minn barra billi timsaħha b’biċċa niedja (bl-ilma biss).

Tgħaddasx,

taħsilx u tillubrikax

il-pinna. Dan jista’ jagħmlilha l-ħsara.

Meta tarmi l-pinna tiegħek

Qabel ma tarmi l-pinna tiegħek neħħi l-labra.

Armi l-pinna użata kif qalulek l-ispiżjar jew l-awtorità lokali tiegħek.