Riluzole Zentiva

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Riluzole Zentiva
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Riluzole Zentiva
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Oħra tas-sistema nervuża-drogi,
 • Żona terapewtika:
 • Sklerożi laterali amyotrophic
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Riluzole Zentiva huwa indikat biex jestendi l-ħajja jew il-ħin għall-ventilazzjoni mekkanika għal pazjenti bi sklerożi laterali amjotrofika (ALS). Provi kliniċi wrew li Riluzole Zentiva testendi s-sopravivenza għall-pazjenti bl-ALS (ara sezzjoni 5. Is-sopravivenza kienet definita bħala il-pazjenti li kienu ħajjin, ma intubated għal ventilazzjoni mekkanika u l-tracheotomy-free. Ma hemm l-ebda evidenza li Riluzole Zentiva jeżerċita effett terapewtiku fuq funzjoni motorili, funzjoni tal-pulmun, faxxikulazzjonijiet, saħħa muskolari u sintomi motorili. Riluzole Zentiva ma ntweriex li hu effettiv fl-aħħar stadji ta ' ALS. Is-sigurtà u l-effikaċja ta ' Riluzole Zentiva kien studjat biss fl-ALS. Għalhekk, Riluzole Zentiva m'għandux jintuża f'pazjenti li għandhom xi forma oħra ta'vetturi bil-mutur-mard tan-newroni.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 10

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/002622
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 06-05-2012
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/002622
 • L-aħħar aġġornament:
 • 26-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/158913/2012

EMEA/H/C/002622

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Riluzole Zentiva

Rilużolu

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR) għal Riluzole Zentiva. Dan

jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għal Riluzole Zentiva.

X’inhu Riluzole Zentiva?

Riluzole Zentiva huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva rilużolu. Jiġi f’pilloli (50 mg).

Din il-mediċina hija l-istess bħal Rilutek, li diġà hija awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE). Il-kumpanija li

tipproduċi Rilutek qablet li d-dejta xjentifika tagħha tista’ tintuża għal Riluzole Zentiva (‘kunsens

infurmat’).

Għal xiex jintuża Riluzole Zentiva?

Riluzole Zentiva jintuża fuq pazjenti bi sklerożi laterali amijotrofika (amyotrophic lateral sclerosis -

ALS). L-ALS hija tip ta’ marda tan-newroni motorji, meta attakki fuq iċ-ċelloli tan-nervituri responsabbli

mill-bgħit tal-messaġġi lill-muskoli jikkaġunaw dgħjufija, tpaħpiħ muskolari u paraliżi. Riluzole Zentiva

jintuża biex itawwal ħajjet il-pazjent jew iż-żmien meħtieġ qabel ikollu juża ventilazzjoni mekkanika.

Riluzole Zentiva m’għandux jintuża minn pazjenti li jkollhom xi tip ta’ marda fin-newroni motorji oħra.

Il-mediċina tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Riluzole Zentiva?

It-trattament b’Riluzole Zentiva għandu jinbeda biss minn speċjalista li jkollu l-esperjenza fil-ġestjoni

ta’ mard tan-newroni motorji. F’adulti u pazjenti anzjani, dan jingħata b’100 mg kuljum (50 mg kull

12-il siegħa). Għal aktar dettalji ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jaħdem Riluzole Zentiva?

Is-sustanza attiva f’Riluzole Zentiva, ir-rilużolu, taġixxi fuq is-sistema nervuża. Il-mod eżatt kif taħdem

fuq l-ALS għadu mhux magħruf. Hemm l-ipoteżi li l-qerda ta’ ċelloli fil-mard tan-newroni motorji tista’

tiġi kkawżata minn aktar glutammina, newrotrasmettitur (messaġġier kimiku), milli meħtieġ. Riluzole

iwaqqaf ir-rilaxx tal-glutammina u dan jevita l-ħsara fiċ-ċelloli tan-nervituri.

Kif ġie studjat Riluzole Zentiva?

L-effikaċja ta’ Riluzole Zentiva tqabblet ma’ dik ta’ plaċebo (trattament finta) fi tliet studji fuq total ta’

1,282 pazjent. Wieħed minn dawn l-istudji sar fuq pazjenti aktar anzjani (’il fuq minn 75 sena) u fuq

pazjenti bil-marda f’fażi avvanzata. F’kull studju Riluzole Zentiva ngħata f’50, 100 jew 200 mg kuljum

sa 18-il xahar. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien iż-żmien medju ta’ sopravivenza.

X’benefiċċji wera Riluzole Zentiva f’dawn l-istudji?

Iż-żmien medju ta’ sopravivenza kien ferm ogħla għal pazjenti li ngħataw Riluzole Zentiva apparagun

ma’ pazjenti li ngħataw plaċebo. Meta wieħed jara r-riżultati tat-tliet studji flimkien, fuq 18-il xahar, il-

pazjenti li ngħataw 100 mg/kuljum Riluzole Zentiva kellhom żmien medju ta’ sopravivenza ta’ madwar

xahrejn aktar miż-żmien ta’ sopravivenza għal pazjenti li ngħataw plaċebo. Riluzole Zentiva

50 mg/kuljum ma kienx aktar effikaċi mill-plaċebo, u l-għoti ta’ 200 mg/kuljum ma kienx aktar effikaċi

minn 100 mg/kuljum. Il-mediċina ma kinitx aktar effikaċi mill-plaċebo fl-aħħar stadji tal-ALS.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Riluzole Zentiva?

L-aktar effetti sekondarji komuni li dehru bl-użu ta’ Riluzole Zentiva (f’aktar minn pazjent 1 f’10) huma

dardir (tħossok ma tiflaħx), astenja (debbulizza) u test tal-fwied anormali (żieda fil-livelli ta’ enzimi tal-

fwied). Għal-lista sħiħa ta’ effetti sekondarji rrapportati bl-użu ta’ Riluzole Zentiva, ara l-fuljett ta’

tagħrif.

Riluzole Zentiva m’għandux jintuża minn persuni li jkollhom sensittività eċċessiva (allerġija) għar-

rilużolu jew xi waħda mis-sustanzi l-oħra tiegħu. Riluzole Zentiva m’għandux jintuża fuq pazjenti li

jkollhom mard fil-fwied jew li jkollhom livelli għoljin aktar min-normal ta’ enzimi tal-fwied. Riluzole

Zentiva m’għandux jingħata lil nisa li jkunu tqal jew li jkunu qegħdin ireddgħu.

Għaliex ġie approvat Riluzole Zentiva?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Riluzole Zentiva huma akbar mir-riskji tiegħu fit-titwil tal-ħajja jew

taż-żmien qabel ikun meħtieġ tintuża l-ventilazzjoni mekkanika għal pazjenti bi sklerożi amijotrofika

laterali. Innota li m’hemmx evidenza li Riluzole Zentiva jeżerċita effett terapewtiku fuq il-funzjoni

motorja, il-funzjoni tal-pulmun, il-faxxikulazzjonijiet, is-saħħa muskolari u s-sintomi motorji u li ma

ntweriex li hu effikaċi fl-aħħar stadji ta’ ALS. Il-kumitat irrakkomanda li Riluzole Zentiva jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Informazzjoni oħra dwar Riluzole Zentiva

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikkondizzjonata valida fl-Unjoni

Ewropea kollha lil Riluzole Zentiva fis-7 ta’ Mejju 2012.

L-EPAR sħiħ ta’ Riluzole Zentiva jinsab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

Riluzole Zentiva

Pagna 2/3

Riluzole Zentiva

Pagna 3/3

kura b’Riluzole Zentiva, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’03-2012.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Riluzole Zentiva 50 mg pilloli miksija b’rita

riluzole

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Riluzole Zentiva u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Riluzole Zentiva

Kif għandek tieħu Riluzole Zentiva

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Riluzole Zentiva

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Riluzole Zentiva u gћalxiex jintuża

X’inhu

Riluzole Zentiva?

Is-sustanza attiva ta’ Riluzole Zentiva hija riluzole li taħdem fuq is-sistema nervuża.

Għalxiex jintuża Riluzole Zentiva?

Riluzole Zentiva jintuża f’pazjenti bl-atrofija tal-muskoli dovuta għall-isklerożi laterali (ALS).

ALS hija forma ta’ marda tan-newroni relatat mac-ċaqlieq tal-muskoli li tattakka ċ-ċelluli tan-nerv li

jibagħtu sinjali lill-muskoli u twassal għal dgħjufija, eżawriment tal-muskoli u paralisi.

Il-qerda taċ-ċelluli tan-nerv fil-marda tan-newroni relatat mac-ċaqlieq tal-muskoli tista’ tiġi kkawżata

minn ħafna glutamat (forma li ġġorr informażzjoni kimika) fil-moħħ u fin-nerv qawwi li jgħaddi

minn ġos-sinsla. Riluzole Zentiva iwaqqaf il-ħruġ ta’ glutamat u dan jista’ jgħin bien jevita li ssir

ħsara liċ-ċelluli tan-nerv.

Jekk jogħġbok, ikkonsulta lit-tabib tiegħek għal aktar informazzjoni dwar ALS u r-raġuni għal fejn

din il-mediċina qed tkun preskritta lilek.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Riluzole Zentiva

Tiħux Riluzole Zentiva

jekk inti

allerġiku

/a għal riluzole jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

jekk għandek

mard tal-fwied

jew żieda fil-livelli fid-demm ta’ xi enżimi tal-fwied

(transaminażi),

jekk inti

tqila jew qed tredda’

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Riluzole Zentiva

jekk għandek xi

problemi fil-fwied

; sfurija tal-ġilda jew ta’ l-abjad ta’ għajnejk (suffejra), ħakk

ma kullimkien, tħossok imdardar, tirrimetti

jekk għandek

il-kliewi

li m’humiex qed jaħdmu sew

jekk għandek xi

deni

: jista’ jkun minħabba li n-numru ta’ celluli bojod fid-demm huwa baxx u

għalhekk tista’ tkun f’riskju ogħla li jkollok infezzjoni

Jekk xi wieħed minn dawn t’hawn fuq jgħodd għalik, jew jekk m’intix ċert, għid lit-tabib u hu

jiddeċiedi x’għandu jsir.

Tfal u adolexxenti

Jekk inti għandek inqas minn 18-il sena, l-użu ta’ Riluzole Zentiva m’huwiex rakkomandat minħabba

li m’hemmx informazzjoni disponibbli f’din il-popolazzjoni.

Mediċini oħra u Riluzole Zentiva

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

Tqala, treddigħ u fertilità

M’GĦANDEKX tieħu Riluzole Zentiva.- jekk inti tqila jew taħseb li tista’ tkun tqila jew qiegħda

tredda’.

Jekk taħseb li tista’ tkun tqila jew jekk int bi ħsiebek tredda’, staqsi lit-tabib għal parir qabel ma tieħu

Riluzole Zentiva?

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Tista’ ssuq jew tħaddem magni sakemm ma tħossokx sturdut jew ma tħossokx f’sikktek wara li tieħu

din il-mediċina.

3.

Kif gћandek tieћu Riluzole Zentiva

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta

ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.>

Id-doża rrakkomandata hija pillola waħda darbtejn kuljum.

Il-pilloli għandhom jittieħdu mill-ħalq, kull 12-il siegħa, fl-istess ħin tal-ġurnata kuljum (eż. filgħodu

u filgħaxija).

Jekk tieħu Riluzole Zentiva aktar milli suppost

Jekk tieħu wisq pilloli, ikkuntattja b’mod immedjat lit-tabib tiegħek jew l-eqreb dipartiment ta’

emerġenza ta’ sptar.

Jekk tinsa tieħu Riluzole Zentiva

Jekk tinsa tieħu l-pillola tiegħek, insa dik id-doża kompletament u ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li

teħodha s-soltu.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

IMPORTANTI

B’mod immedjat, għid lit-tabib

jekk jitlagħlek

id-deni

(żieda fit-temperatura) għax Riluzole Zentiva jista’ jikkawża tnaqqis fin-

numru ta’ ċelluli bojod fid-demm. It-tabib jista’ jkollu bżonn jieħu kampjun tad-demm sabiex

jivverifika n-numru ta’ ċelluli bojod fid-demm, li huma importanti biex jiġġieldu l-

infezzjonijiet.

jekk ikollok xi wieħed minn dawn is-sintomi li ġejjien: sfurija tal-ġilda jew ta’ l-abjad ta’

għajnejk (suffejra), ħakk ma kullimkien, tħossok imdardar ,tirrimetti, għax dawn jistgħu jkunu

sinjali ta’

mard fil-fwied

(epatite). Waqt li qed tieħu Riluzole Zentiva, it-tabib, b’mod regolari,

jista’ jagħmillek xi testijiet tad-demm biex jiżgura li dan ma jseħħx.

jekk ikollok is-sogħla jew xi diffikultajiet biex tieħu n-nifs, għax dan jista’ jkun sinjal ta’ mard

fil-pulmun (li jissejjaħ mard tal-pulmun interstizjali).

Effetti sekondarji oħra

Effetti sekondarji komuni ħafna

(jistgħu jolqtu iktar minn persuna 1 minn kull 10 ) ta’ Riluzole

Zentiva huma:

għeja

tħossok imdardar

żieda fil-livelli tad-demm ta’ xi enzimi tal-fwied (transaminases)

Effetti sekondarji komuni

(jistgħu jolqtu sa persuna 1 minn kull 10 ) ta’ Riluzole Zentiva huma:

sturdament

ħalq imtarrax jew mnemnem

rimettar

ngħas

żieda fit-tħabbit tal-qalb

dijarrea

uġigħ ta’ ras

uġigħ addominali

uġigħ

Effetti sekondarji mhux komuni

(jistgħu jolqtu sa persuna 1 minn kull 100) ta’ Riluzole Zentiva

huma:

anemija

reazzjonijiet allerġiċi

infjammazzjoni tal-frixa (pankreatite)

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Riluzole Zentiva

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa u l-folji wara JIS. Id-data ta’

meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina m’għandha bżonn ebda kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Riluzole Zentiva

-

Is-sustanza attiva hija riluzole.

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-qalba tal-pillola: anhydrous dibasic calcium phosphate, micro crystalline cellulose, anhydrous

colloidal silica, magnesium stearate, croscarmellose sodium;

Il-kisja tal-pillola: hypromellose, macrogol 6000, titanium dioxide (E171).

Kif jidher Riluzole Zentiva u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli huma miksija b’rita bil-forma ta’ kapsuli bojod. Kull pillola fiha 50 mg ta’ riluzole u b’“RPR

202” imnaqqax fuq naħa waħda.

Riluzole Zentiva huwa disponibbli f’pakkett ta’ 28, 56, 98, 112 jew 168 pillola biex jittieħdu mill-

ħalq.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Zentiva k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prague 10

Ir-Repubblika Ċeka

Manifatturi

Sanofi Winthrop Industrie

56, Route de Choisy au Bac

60205 Compiègne

Franza

Winthrop Arzneimittel GmbH

Brüningstraße 50

K703

D-65926 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com

България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 2 805 72 08

PV-Bulgaria@zentiva.com

Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com

Magyarország

Zentiva, k.s.

Tel.: +36 165 55 722

PV-Hungary@zentiva.com

Danmark

Zentiva, k.s.

Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com

Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 277 82 052

PV-Malta@zentiva.com

Deutschland

Zentiva Pharma GmbH

Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com

Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com

Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com

Norge

Zentiva, k.s.

Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com

Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com

Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com

España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com

Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com

France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com

Portugal

Zentiva Portugal, Lda

Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com

Hrvatska

Zentiva, k.s.

Tel: +385 155 17 772

PV-Croatia@zentiva.com

Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 766 803 944

PV-Ireland@zentiva.com

România

S.C. ZENTIVA S.A.

Tel: +40 021 317 31 36

PV-Romania@zentiva.com

Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com

Ísland

Zentiva, k.s.

Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com

Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com

Italia

Zentiva Italia S.r.l.

+39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com

Suomi/Finland

Zentiva, k.s.

Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com

Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Sverige

Zentiva, k.s.

Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom

Zentiva Pharma UK Limited

Tel: +44 (0) 845 372 7101

PV-United-Kingdom@zentiva.com

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’{XX/SSSS}.