Orencia

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Orencia
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Orencia
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Immunosoppressanti,
 • Żona terapewtika:
 • L-Artrite Psorjatika, Artrite Rewmatika Ġuvenili, L-Artrite Rewmatika
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Rewmatika arthritisOrencia, flimkien ma 'methotrexate, huwa indikat għall -: l-kura moderata għal severa ta' artrite rewmatojde attiva (RA) f'pazjenti adulti li kellhom rispons inadegwat għat-terapija preċedenti b'wieħed jew aktar li jimmodifikaw il-marda anti-rewmatiċi-mediċini (DMARDs), inkluż methotrexate (MTX) jew fattur tan-nekrożi tat-tumur (TNF)-alpha inibitur. il-kura ta ' ħafna attiva u progressiva tal-marda fil-pazjenti adulti bl-artrite rewmatojde li ma kinux ittrattati qabel b'methotrexate. It-tnaqqis fil-progressjoni tal-ħsara fil-ġogi u t-titjib tal-funzjoni fiżika ġiet ippruvata waqt trattament ikkombinat ta 'abatacept ma' methotrexate. Psorjatika arthritisOrencia, waħdu jew f'taħlita ma 'methotrexate (MTX), huwa indikat għall-kura ta' artrite psorjatika attiva (PsA) f'pazjenti adulti meta r-rispons għall-preċedenti DMARD terapija inkluż MTX kienet inadegwata, u li għalihom il-addizzjonali terapija sistemika għal psorjatika leżjonijiet fil-ġilda mhix meħtieġa. Idjopatika poliartikulari taż-żag
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 28

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000701
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 20-05-2007
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000701
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/219170/2019

EMEA/H/C/000701

Orencia (abataċett)

Ħarsa ġenerali lejn Orencia u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Orencia u għal xiex jintuża?

Orencia huwa mediċina li spiss tintuża flimkien ma’ methotrexate (mediċina li taħdem fuq is-sistema

immunitarja) biex tikkura l-mard li ġej:

artrite rewmatojde attiva minn moderata għal severa (marda fis-sistema immunitarja li tikkawża

ħsara u infjammazzjoni fil-ġogi) fl-adulti, jintuża flimkien ma’ methotrexate meta mediċini oħra

inkluż methotrexate jew “imblokkatur tal-fattur ta’ nekrożi tumurali (TNF)” ma jkunux ħadmu

tajjeb biżżejjed;

artrite rewmatojde progressiva u attiva ħafna, jintuża flimkien ma’ methotrexate f’adulti li ma

kinux ikkurati b’methotrexate preċedentement;

artrite idjopatika ġuvenili poliartikulata attiva minn moderata għal severa (marda rari fit-tfulija li

tikkawża l-infjammazzjoni ta’ bosta ġogi), fl-adolexxenti u fit-tfal mill-età ta’ sentejn ‘il fuq li

fuqhom mediċini oħra ma jkunux ħadmu tajjeb biżżejjed. Jintuża flimkien ma’ methotrexate, jew

waħdu fuq pazjenti li ma jistgħux jieħdu methotrexate.

artrite psorjatika (artrite flimkien ma’ psorijażi, kundizzjoni li tikkawża rqajja’ ħomor bil-qoxra fuq

il-ġilda) fl-adulti li fuqhom kura b’mediċini oħra, inkluż il-methotrexate, ma tkunx ħadmet tajjeb

biżżejjed. Jintuża waħdu jew flimkien ma’ methotrexate għal pazjenti li ma jeħtiġux mediċini oħra

mill-ħalq jew b’injezzjoni biex jikkontrollaw il-psorijażi tagħhom.

Orencia fih is-sustanza attiva l-abataċett.

Kif jintuża Orencia?

Orencia jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib, u l-kura bih għandha tinbeda u tiġi ssorveljata minn tabib

speċjalizzat li jkollu esperjenza fid-dijanjożi u l-kura tal-artrite rewmatojde jew l-artrite idjopatika

ġuvenili poliartikulata.

Orencia huwa disponibbli bħala trab li jsir soluzzjoni għal infużjoni (dripp) fil-vina u bħala soluzzjoni

għall-injezzjoni taħt il-ġilda f’siringi u pinen mimlija lesti. Id-doża tiddependi mill-piż tal-pazjent. It-tfal

bejn is-sentejn u s-sitt snin għandhom jużaw biss siringi mimlija lesti.

Orencia (abataċett)

EMA/219170/2019

Paġna 2/4

Meta jingħata b’infużjoni fil-vina, Orencia jingħata kull ġimagħtejn għall-ewwel tliet dożi, imbagħad kull

erba’ ġimgħat.

Meta jiġi injettat taħt il-ġilda, Orencia jingħata darba f’ġimgħa. Fl-artrite rewmatojde, jekk il-pazjent

ikun qed jingħata Orencia għall-ewwel darba, l-ewwel doża tista’ tingħata b’infużjoni. F’dan il-każ

għandha tiġi segwita minn injezzjoni taħt il-ġilda l-ġurnata ta’ wara. Sussegwentement, jiġi injettat

taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa. Wara li jkunu tħarrġu u bi qbil mat-tabib tagħhom, il-pazjenti jew min

jieħu ħsiebhom ikunu jistgħu jinjettaw il-mediċina huma stess.

Jekk Orencia ma jaħdimx fi żmien sitt xhur, it-tabib għandu jiddeċiedi jekk il-kura għandhiex titkompla.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Orencia, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Orencia?

Is-sustanza attiva f’Orencia, l-abataċett, hija proteina li trażżan l-attivazzjoni taċ-ċelloli T. Iċ-ċelloli T

huma ċelloli tas-sistema immunitarja li huma involuti fl-ikkawżar ta’ infjammazzjoni fl-artrite

rewmatojde, fl-artrite psorjatika u fl-artrite idjopatika ġuvenili poliartikulata. Iċ-ċelloli T jiġu attivati

meta molekuli ta’ sinjal jeħlu ma’ riċetturi fuq iċ-ċelloli. Billi jeħlu ma’ molekuli ta’ sinjal bl-isem ta’

CD80 u CD86, l-abataċett twaqqafhom milli jattivaw iċ-ċelloli T, u dan jgħin sabiex titnaqqas l-

infjammazzjoni u sintomi oħra tal-mard.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Orencia li ħarġu mill-istudji?

Artrite rewmatojde

Erba’ studji ewlenin li involvew total ta’ 1,733 adult sabu li Orencia kien effettiv fl-artrite rewmatojde.

Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kienu t-tnaqqis fis-sintomi tal-artrite wara l-kura, kif ukoll il-funzjoni fiżika

(il-ħila li jsiru l-attivitajiet ta’ kuljum) u l-ammont ta’ ħsara fil-ġogi (vvalutati bir-raġġi -X).

L-ewwel żewġ studji kienu jinkludu 991 pazjent li fihom methotrexate ma kienx ħadem tajjeb

biżżejjed. Fl-ewwel studju, is-sintomi tal-marda tnaqqsu f’61 % (70 minn 115) tal-pazjenti li żiedu d-

doża rakkomandata ta’ Orencia ma’ methotrexate għal 6 xhur, meta mqabbla ma’ 35 % (42 minn 119)

tal-pazjenti li żiedu plaċebo (kura finta). It-tieni studju wera effett simili ta’ Orencia fuq is-sintomi tal-

artrite rewmatojde, kif ukoll titjib fil-funzjoni fiżika u rata mnaqqsa ta’ ħsara fil-ġogi wara sena ta’

kura.

It-tielet studju kien jinkludi 391 pazjent li fihom l-imblokkaturi TNF ma kinux ħadmu tajjeb biżżejjed.

Iż-żieda ta’ Orencia ma’ kura eżistenti wasslet għal tnaqqis tas-sintomi f’50 % tal-pazjenti (129 minn

256) wara sitt xhur meta mqabbla ma’ 20 % tal-pazjenti li żiedu plaċebo (26 minn 133). Il-pazjenti li

ngħataw Orencia kellhom ukoll titjib ikbar fil-funzjoni fiżika wara sitt xhur.

Fir-raba’ studju, Orencia flimkien ma’ methotrexate tqabbel ma’ Orencia waħdu u ma’ methotrexate

waħdu fi 351 adult li ma kinux ġew ikkurati b’methotrexate (jew bi kwalunkwe aġent bijoloġiku ieħor

bħall-imblokkaturi alfa TNF), iżda forsi kienu fuq mediċini oħra għall-ġestjoni tal-artrite rewmatojde.

Iż-żieda ta’ Orencia u l-methotrexate mal-kura eżistenti għal 12-il xahar wasslet għal tnaqqis fis-

sintomi f’61 % tal-pazjenti (70 minn 115), meta mqabbla ma’ 42 % tal-pazjenti li ħadu Orencia waħdu

(48 minn 113) u 45 % tal-pazjenti li ħadu methotrexate waħdu (52 minn 115).

Barra minn hekk, studju li jinvolvi lil madwar 1,370 pazjent bl-artrite rewmatojde sab benefiċċju simili

kemm għal Orencia mogħti b’injezzjoni taħt il-ġilda kif ukoll għal Orencia mogħti b’infużjoni.

Orencia (abataċett)

EMA/219170/2019

Paġna 3/4

Artrite idjopatika ġuvenili poliartikulata

Fl-artrite idjopatika ġuvenili poliartikulata, l-infużjoni b’Orencia nstabet effettiva fi studju ewlieni

wieħed li kien jinvolvi pazjenti bejn sitt snin u 17-il sena li l-kura preċedenti tagħhom ma kinitx

ħadmet. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien kemm għadda żmien qabel ma l-marda tal-pazjent reġgħet

feġġet. Il-pazjenti kollha ngħataw Orencia għal erba’ xhur, u wara, dawk il-122 li l-kundizzjoni

tagħhom kienet tjiebet b’Orencia, jew inqelbu għal plaċebo jew baqgħu jirċievu Orencia. Madwar tliet

kwarti tal-pazjenti kienu qed jieħdu methotrexate ukoll. Tul sitt xhur, 20 % tal-pazjenti li ngħataw

Orencia reġgħet feġġitilhom il-marda (12 minn 60), meta mqabbla ma’ 53 % ta’ dawk li ngħataw il-

plaċebo (33 minn 62).

Studju ieħor fuq 219-il tifel u tifla b’artrite idjopatika ġuvenili poliartikulata li kellhom bejn sentejn u

17-il sena wera li Orencia mogħti b’injezzjoni taħt il-ġilda pproduċa livelli mistennija ta’ sustanza attiva

fid-demm abbażi ta’ data b’Orencia mogħti fil-vina għal kundizzjonijiet oħra. L-istudju wassal ukoll għal

titjib fis-sintomi simili għal dawk li dehru b’Orencia mogħti fil-vina lill-adulti u lit-tfal.

Artrite psorjatika

Orencia nstab effettiv fi studju ewlieni wieħed li involva 424 pazjent adult b’artrite psorjatika. L-istudju

kien jinkludi 259 pazjent li preċedentement kienu ġew ikkurati b’imblokkatur alfa TNF. F’madwar 60 %

ta’ dawn il-pazjenti, l-imblokkatur alfa TNF ma kienx ħadem tajjeb biżżejjed. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja

kien tnaqqis fis-sintomi ta’ mill-anqas 20 % wara 24 ġimgħa ta’ kura. Orencia mogħti b’injezzjoni taħt

il-ġilda naqqas is-sintomi f’39 % tal-pazjenti (84 minn 213) meta mqabbla ma’ 22 % tal-pazjenti (47

minn 211) li ngħataw plaċebo.

Fi studju ieħor li kien jinvolvi 170 pazjent b’artrite psorjatika, Orencia mogħti b’infużjoni bid-doża

rakkomandata naqqas is-sintomi b’mill-anqas 20 % wara 24 ġimgħa f’aktar minn 47 % tal-pazjenti (19

minn 40) meta mqabbla ma’ 19 % tal-pazjenti (8 minn 42) li ngħataw plaċebo.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Orencia?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Orencia (li dehru f’iktar minn pazjent wieħed minn kull 10) huma

infezzjonijiet fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju (infezzjonijiet fl-imnieħer u l-gerżuma).

Orencia ma għandux jintuża f’pazjenti li jkollhom infezzjonijiet gravi u mhux ikkontrollati, bħas-sepsi

(meta l-batterji u t-tossini tagħhom jiċċirkolaw fid-demm u jibdew jikkaġunaw ħsara fl-organi) jew

infezzjonijiet “opportunistiċi” (infezzjonijiet li jidhru f’pazjenti b’sistema immunitarja dgħajfa). Għal-

lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex Orencia huwa awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kkonkludiet li Orencia għandu effett anti-infjammatorju modest fl-

artrite rewmatojde, u meta ntuża ma’ methotrexate naqqas l-iggravar tal-ħsara fil-ġogi u tejjeb il-

funzjoni fiżika. L-Aġenzija kkonkludiet ukoll li Orencia jista’ jkun għażla siewja fil-kura tal-artrite

idjopatika ġuvenili poliartikulata. Intwera wkoll li Orencia naqqas is-sintomi tal-artrite psorjatika. L-

Aġenzija ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Orencia huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-

użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Orencia?

Il-pazjenti li jingħataw Orencia jingħataw kard ta’ twissija speċjali li tispjega li ma għandux jintuża

f’pazjenti b’ċerti infezzjonijiet u tgħarraf lill-pazjenti biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom minnufih jekk

matul il-kura b’Orencia tiżviluppalhom infezzjoni.

Orencia (abataċett)

EMA/219170/2019

Paġna 4/4

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi wkoll ir-

rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Orencia.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Orencia hija ssorveljata kontinwament. L-effetti

sekondarji rrappurtati b’Orencia huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex

tipproteġi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Orencia

Orencia ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-21 ta’ Mejju 2007.

Aktar informazzjoni dwar Orencia tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orencia.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’03-2019.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull

kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

Wara rikostituzzjoni,

kull mL fih 25 mg ta’ abatacept.

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

magħmula permezz ta’ teknoloġija

tad-DNA rikombinanti

f’ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Eċċipjent b’effett magħruf

sodium: 0.375 mmol (8.625 mg) f’kull kunjett

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni.

It-trab huwa bajdani għal offwajt sħiħ jew kejk imfarrak.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Artrite rewmatojde

ORENCIA, meta kkombinat ma’ methotrexate, huwa indikat:

għat-trattament ta’ l-artrite tar-rewmatiżmu (RA) attiva li tkun minn moderata għal serja,

f’pazjenti adulti li ma rrispondewx b’mod xieraq għal terapija li ngħatat qabel b’mediċina jew

mediċini oħra ta’ kontra r-rewmatiżmu li

jimmodifikaw

l-marda (disease-modifying anti-

rheumatic drugs, DMARDs) li jinkludu

methotrexate (MTX) jew impeditur ta’ fattur ta’ nekrożi

tat-tumuri (TNF)-alfa.

il-kura ta’ mard attiv ħafna u progressiv f’pazjenti adulti bl-artrite tar-rewmatiżmu li ma ġewx

ikkurati qabel b’methotrexate.

Intwera tnaqqis fil-progressjoni

tal-ħsara fil-ġogi

kif ukoll

titjib

fil-funzjoni

fiżika waqt kura ta’

kombinazzjoni

b’abatacept u methotrexate.

Artrite psorjatika

ORENCIA, waħdu jew f’kombinazzjoni

ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għall-kura ta’ artrite

psorjatika (psoriatic arthritis, PsA) attiva f’pazjenti adulti meta r-rispons għal terapija b’DMARD li

ngħatat qabel, inkluż MTX kien inadegwat, u għal min ma jeħtieġx terapija sistemika addizzjonali

għal leżjonijiet

tal-ġilda

psorjatiċi.

Artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

ORENCIA flimkien ma’ methotrexate hu indikat għall-kura ta’ artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

attiva (pJIA) minn moderata sa severa f’pazjenti pedjatriċi li għandhom 6 snin u aktar li kellhom

rispons inadegwat għal terapija b'DMARD preċedenti.

ORENCIA jista' jingħata bħala monoterapija f'każ ta' intolleranza għal methotrexate jew meta l-kura

b'methotrexate ma tkunx xierqa.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament irid jinbeda u jiġi sorveljat minn tobba speċjalisti b’esperjenza fid-dijanjożi

u t-trattament

ta’ artrite tar-rewmatiżmu jew pJIA.

Jekk ma jkunx hemm rispons għal abatacept fi żmien 6 xhur ta’ kura, it-tkomplija

tal-kura, għandha

tiġi kkunsidrata mill-ġdid

(ara sezzjoni 5.1).

Pożoloġija

Artrite tar-rewmatiżmu

Adulti

Għandu jingħata bħala infużjoni

fil-vini

fuq 30 minuta b’doża speċifikata f’Tabella 1. Wara l-għoti

inizjali,

ORENCIA għandu jingħata wara ġimagħtejn u 4 ġimgħat wara l-ewwel infużjoni,

imbagħad

kull

4 ġimgħat wara dak il-perjodu.

Tabella 1:

Doża ta’ ORENCIA

a

Piż tal-Ġisem tal-

Pazjent

Doża

Numru ta’

Kunjetti

b

< 60 kg

500 mg

≥ 60 kg sa ≤ 100 kg

750 mg

> 100 kg

1,000 mg

Bejn wieħed u ieħor 10 mg/kg.

Kull kunjett jipprovdi 250 mg ta’ abatacept għall-għoti.

L-ebda aġġustament fid-doża m’huwa meħtieġ meta jintuża f’kombinazzjoni

ma’ DMARDs,

kortikosterojdi,

saliċilati,

mediċini għal kontra l-infjammazzjonijiet

m’humiex sterojdi (NSAIDs),

jew analġeżiċi oħra.

Artrite Psorjatika

Adulti

Għandu jingħata bħala infużjoni

fil-vini

fuq 30 minuta b’doża speċifikata f’Tabella 1. Wara l-għoti

inizjali,

ORENCIA għandu jingħata wara ġimagħtejn u 4 ġimgħat wara l-ewwel infużjoni,

imbagħad

kull

4 ġimgħat wara dak il-perjodu.

Popolazzjoni pedjatrika

Artrite idjopatika ġovanili poliartikulari

Id-doża rakkomandata ta’ ORENCIA għal pazjenti ta’ bejn 6 snin sa 17-il

sena u li jkollhom

artrite

idjopatika

ġovanili

poliartikulari,

jiżnu inqas minn 75 kg hi ta’ 10 mg/kg ikkalkulata skont il-piż

tal-

ġisem tal-pazjent f’kull

għotja. Pazjenti pedjatriċi

li jiżnu

75 kg jew aktar għandhom jingħataw

ORENCIA skont il- programm ta’ kors ta’ dożaġġ għall-adulti,

li m’għandux jaqbeż doża massima ta’

1,000 mg. ORENCIA għandu jingħata bħala infużjoni

ta’ 30 minuta ġol-vini.

Wara l-għoti

inizjali,

ORENCIA għandu jingħata wara ġimagħtejn u 4 ġimgħat wara l-ewwel infużjoni

u kull 4 ġimgħat

wara dak il-perjodu.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ORENCIA ġol-vini

fi tfal li

jkollhom

inqas minn

6 snin ma kinux studjati u

għalhekk, ORENCIA ġol-vini mhuwiex rakkomandat għall-użu fi tfal li għadhom m’għalqux sitt snin.

ORENCIA soluzzjoni

għall-injezzjoni

ġo siringa

mimlija

għal-lest għal għoti taħt il-ġilda

huwa

disponibbli

għal pazjenti pedjatriċi ta' età ta' sentejn u akbar għall-kura ta' pJIA (ara s-Sommarju tal-

Karatteristiċi tal-Prodott għal ORENCIA soluzzjoni għall-injezzjoni

ġo siringa mimlija

għal-lest).

Popolazzjonijiet

speċjali

Pazjenti anzjani

Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 4.4).

Mard tal-fwied u tal-kliewi

ORENCIA ma ġiex studjat f’dawn il-gruppi

ta’ pazjenti. Ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni

tad-

doża.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal użu ġol-vini.

Is-soluzzjoni

kollha ta’ ORENCIA, dilwita għal kollox għandha tingħata fuq perjodu ta’ 30 minuta u

għandha tingħata b’sett tal-infużjoni

u filtru b’livell

baxx ta’ tagħqid tal-proteini, mhux piroġeniku

sterili

(daqs tal-pori ta’ 0.2 sa 1.2 μm). Għal istruzzjonijiet

fuq ir-rikostituzzjoni

u dilwizzjoni

tal-

prodott mediċinali

qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-

sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet

serji u mhux ikkontrollati

bħal sepsis u infezzjonijiet

opportunistiċi

(ara sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, meta pazjenti ttrattati b’inibituri

ta’ TNF tqabblu

mal-pazjenti li kienu qed jieħdu plaċebo, pazjenti li rċevew kombinazzjoni

ta’ inibituri

ta’ TNF ma’

abatacept, esperjenzaw żieda fl-infezzjonijiet

globali

u f’infezzjonijiet

serji (ara sezzjoni 4.5). L-użu

ta’ abatacept flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’huwiex rakkomandat.

Waqt it-transizzjoni

minn terapija b’inibituri

ta’ TNF għal terapija b’ORENCIA, il-pazjenti

jeħtieġu

jiġu mmonitorjati

għal sinjali

ta’ infezzjoni

(ara sezzjoni 5.1, studju VII).

Reazzjonijiet

allerġiċi

Fi provi kliniċi,

reazzjonijiet

allerġiċi ġew irrapportati fuq bażi mhux komuni ma’ l-għoti ta’

abatacept, fejn pazjenti ma kienux meħtieġa li jkunu ttrattati minn qabel biex jipprevjenu

reazzjonijiet

allerġiċi (ara sezzjoni 4.8). Anafilassi jew reazzjonijiet

anafilattojdi

jistgħu

jseħħu wara l-ewwel

infużjoni

u jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġie rrappurtat

każ ta’ anafilassi fatali wara l-ewwel infużjoni

b’ORENCIA. Jekk isseħħ xi reazzjoni allerġika jew

anafilattika serja, terapija b’ORENCIA -ġol-vina

jew taħt il-ġilda

trid titwaqqaf minnufih u għandha

tinbeda terapija addattata u l-użu ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf b’mod permanenti.

Effetti fuq is-sistema immuni

Prodotti mediċinali

li jaffetwaw is-sistema immuni,

inkluż

ORENCIA, jistgħu

jaffetwaw id-difiża

tal-

persuna kontra infezzjonijiet

u tumuri malinni,

u jaffetwaw ir-rispons għat-tilqim.

L-għoti ta’ ORENCIA flimkien ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċi

jistgħu jsaħħu l-effetti ta’ ORENCIA fuq is-sistema immuni. M’hemmx evidenza biżejjed biex tiġi

vvalutata s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept fuq is-sistema immuni

(ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet

Infezzjonijiet

serji inklużi

sepsi u pnewmonja ġew irrapportati b’abatacept (ara sezzjoni 4.8). Xi wħud

minn dawn l-infezzjonijiet

kienu

fatali. Ħafna mill-infezzjonijiet serji ġraw f’pazjenti fuq terapija

immunosuppressiva konkomitanti

li barra il-marda bażika tagħhom, setgħet tiddisponihom

aktar minn

qabel għall-infezzjonijiet.

F’pazjenti b’infezzjonijiet

attivi, trattament b’ORENCIA m’għandux

jinbeda,qabel ma jiġu kkontrollati

l-infezzjonijiet.

It-tobba jridu joqgħodu attenti meta jikkunsidraw

użu ta’ ORENCIA f’pazjenti b’pasat mediku ta’ infezzjonijiet

rikorrenti jew li jkollhom

kundizzjonijiet

li jistgħu joħolqulhom

predispożizzjoni

għal infezzjonijiet.

Pazjenti li jiżviluppaw

infezzjoni

ġdida waqt li jkunu qegħdin jirċievu trattament b’ORENCIA għandhom jiġu mmonitorjati

mill-qrib.

L-għoti ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf jekk il-pazjent jiżviluppa

infezzjoni

serja.

L-ebda żieda fit-tuberkulożi

ma ġiet irrapportata fl-istudji

kliniċi

ewlenin ikkontrollati

bi plaċebo;

madankollu il-pazjenti

kollha li kienu qed jieħdu ORENCIA kienu skrinjati għat-tuberkolożi. Is-

sigurtà ta’ ORENCIA f’individwi b’tuberkolożi

moħbija mhijiex magħrufa. Kien hemm rapporti ta’

tuberkolożi f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti għandhom jiġu

skrinjati għal tuberkolożi mhux attiva qabel ma dawn jibdew jieħdu ORENCIA. Il-linji

gwida mediċi

disponibbli

għandhom jitqiesu wkoll.

Terapiji ta’ kontra r-rewmatiżmu ġew assoċjati ma’ ri-attivazzjoni

ta’ l-epatite B. Għalhekk, testijiet

għall-epatite

virali

jridu

jsiru

skond il-linji

gwidi ippubblikati

qabel ma tinbeda terapija b’ORENCIA.

Il-kura b’terapija immunosoppressiva

bħal ORENCIA, tista’ tkun assoċjata ma’ lewkoenċefalopatija

multifokali

progressiva (PML). Jekk iseħħu sintomi newroloġiċi li jissuġġerixxu

PML waqt it-terapija

b’ORENCIA, il-kura b’ORENCIA għandha titwaqqaf u jinbdew miżuri dijanjostiċi

adattati.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, il-frekwenza ta’ tumuri malinni f’pazjenti ttrattati b’abatacept u

bi plaċebo kienet 1.2% u 0.9% rispettivament (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti li diġà kellhom tumuri

malinni ma ġewx inklużi

f’dawn il-provi

kliniċi.

Fi studji

dwar il-karċinoġeniċità

fuq il-ġrieden,

ġiet

innotata żieda fil-limfomi

u tumuri

mammarji.

Is-sinifikat kliniku

ta’ din l-osservazjoni m’huwiex

magħruf (ara sezzjoni 5.3). Ir-rwol potenzjali ta’ abatacept fl-iżvilupp

ta’ tumuri malinni inkluż

limfomi

fl-umani m’huwiex magħruf. Kien hemm rapporti ta’ kanċers tal-ġilda mhux melanoma

f’pazjenti

kienu qed jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Eżami perjodiku tal-ġilda hu

rakkomandat għall-pazjenti

kollha, b’mod partikulari dawk b’fatturi ta’ riskju għall-kanċer tal-ġilda.

Tilqim

Pazjenti kkurati b’ORENCIA jistgħu jirċievu tilqim

ieħor fl-istess ħin, ħlief

tilqim

ħaj. Ma jistax

jingħata tilqim

b’vaċċin tat-tip ħaj flimkien ma’ abatacept jew fi żmien tliet xhur minn meta jitwaqqaf

trattament b’ORENCIA. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-sistema immuni inkluż

abatacept, jistgħu

jnaqqsu l-effettività ta’ xi tilqim.

Hu rakkomandat li pazjenti b’artrite idjopatika ġovanili

jiġu aġġornati bit-tilqim

kollu b’konformità

mal-linji

gwida kurrenti qabel ma tinbeda t-terapija b’ORENCIA (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti anzjani

Total ta’ 404 pazjenti ta’ 65 sena jew ikbar, inklużi

67 pazjent ta’ 75 sena jew ikbar, irċevew abatacept

fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo. Effikaċja simili

ġiet osservata f’dawn il-pazjenti u f’pazjenti

iżgħar. Il-frekwenzi ta’ infezzjonijiet serji jew ta’ tumuri malinni meta mqabbla ma’ plaċebo fost

pazjenti ttrattati b’abatacept li kellhom aktar minn 65 sena, kienu ogħla minn dawk ta’ taħt il-65 sena.

Minħabba li hemm inċidenza ogħla ta’ infezzjonijiet

u tumuri malinni fl-anzjani b’mod ġenerali,

trattament għall-anzjani

għandu jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.8).

Proċessi awto-immuni

Jeżisti tħassib teoretiku li trattament b’abatacept jista’ jżid ir-riskju ta’ proċessi awto-immuni

fl-adulti

u t-tfal, per eżempju deterjorazzjoni ta’ sklerożi multipla. Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo,

trattament b’abatacept ma wassalx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awtoantikorpi, bħal anitkorpi

antinukleari u anti-dsDNA, meta mqabbel ma’ trattament bi plaċebo (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.3).

Testijiet

għall-glucose fid-demm

Prodotti mediċinali

parenterali li

fihom maltose jistgħu

jinterferixxu

mar-riżultati ta’ moniters tal-

glucose fid-demm li jużaw strippi għat-testijiet bi glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone

(GDH-PQQ). Is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-glucose ibbażata fuq GDH-PQQ tista’ tirreaġġixxi mal-

maltose preżenti f’ORENCIA, bil-konsegwenza

li tirriżulta

f’qari falz ta’ livell

għoli

ta’ glucose fid-

demm dak inhar ta’ l-infużjoni.

Meta jieħdu ORENCIA, pazjenti li għandhom bżonn monitoraġġ tal-

glucose fid-demm iridu jiġu avżati biex jikkonsidraw metodi li ma jagħmlux reazzjoni ma’ maltose,

bħal metodi ta’ testijiet ibbażati fuq glucose dehydrogenase nicotine adenine dinucleotide (GDH-

NAD), glucose oxidase jew glucose hexokinase.

Pazjenti fuq dieta li tikkontrolla

t-teħid ta’ sodium

Dan il-prodott mediċinali

fih 34.5 mg ta’ sodium f’kull doża massima ta’ 4 kunjetti (8.625 mg ta’

sodium f’kull kunjett), ekwivalenti għal 1.7 % tat-teħid fid-dieta massimu ta' kuljum rakkomandat tal-

WHO ta' 2 g sodium għal adult.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Waqt li inibituri

ta’ TNF ma affettwawx l-eliminazzjoni

ta’ abatacept, fi provi kliniċi

ikkontrollati

bi plaċebo, pazjenti li rċevew trattament b’abatacept flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF

esperjenzaw iktar infezzjonijiet

u infezzjonijiet

serji minn dawk il-pazjenti

ngħataw inibituri

ta’ TNF

biss. Għalhekk terapija ta’ abatacept mogħtija flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’hijiex rakkomandata.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti mediċinali oħra

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni

ma wriet l-ebda effett ta’ methotrexate, NSAIDs u

kortikosterojdi

fuq l-eliminazzjoni

ta’ abatacept (ara sezzjoni 5.2).

Ma ġew identifikati

punti sostanzjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ abatacept meta mogħti flimkien ma’

sulfasalazine, hydroxychloroquine

jew leflunomide.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistema immuni u ma’ tilqim

L-għoti fl-istess ħin ta’ abatacept ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċi

jista’ jsaħħaħ l-effetti ta’ abatacept is-sistema immuni. M’hemmx biżżejjed

tagħrif sabiex jiġu

vvalutati s-sigurtà u l-effiċjenza ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ anakinra jew ma’ rituximab (ara

sezzjoni 4.4).

Tilqim

Vaċċinazzjonijiet

ħajjin ma għandhomx jingħataw fl-istess ħin ma’ abatacept jew fi żmien 3 xhur mit-

twaqqif tiegħu. M’hemm ebda tagħrif disponibbli

dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni

minn

persuni li

jirċievu

vaċċini ħajjin

għal pazjenti

jirċievu

abatacept. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-

sistema immuni,

inkluż abatacept, jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ xi immunizzazzjonijiet (ara

sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Studji

esploratorji

biex jevalwaw l-effett ta’ abatacept fuq ir-rispons tal-antikorpi għat-tilqima

f’persuni b’saħħithom kif ukoll ir-rispons tal-antikorpi

għat-tilqima kontra l-influwenza u t-tilqim

pnewmokokkali f’pazjenti b’artrite rewmatojde jissuġġerixxu

li abatacept jista’ jnaqqas l-effettività

tar-rispons immuni,

iżda ma jinibixxix

b’mod sinifikanti

l-ħila li persuna tiżviluppa

rispons immuni

klinikament

sinifikanti

jew pożittiv.

Abatacept ġie evalwat fi studju open-label f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

pnewmokokkali ta’ 23 valent. Wara t-tilqima pnewmokokkali, 62 mill-112-il

pazjent ikkurati

b’abatacept kienu kapaċi jipproduċu rispons immuni adegwat ta’ mill-inqas

żieda bid-doppju

ta’ titres

ta’ antikorpi għat-tilqima polysaccharide pnewmokokkali.

Abatacept ġie evalwat ukoll fi studju open-label f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

b’virus trivalenti kontra l-influwenza staġjonali. Wara t-tilqima kontra l-influwenza,

73 mill-119-il

pazjent ikkurati b’abatacept mingħajr

livelli

ta’ antikorpi

protettivi

fil-linja

bażi kienu kapaċi

jipproduċu rispons immuni

adegwat ta’ mill-inqas

żieda ta’ 4 darbiet ta’ titres ta’ antikorpi għat-

tilqima

trivalenti

kontra l-influwenza.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala u nisa li

jista’ jkollhom

it-tfal

M’hemmx biżżejjed tagħrif dwar l-użu ta’ abatacept f’nisa tqal. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku

ma ġie

osservat l-ebda effett mhux mixtieq fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali

f’dożi sa 29 darba d-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’ AUC. Fi studju fuq l-iżvilupp

qabel u wara t-twelid fil-firien,

ġie osservat

tibdil

limitat

fuq il-funzjoni

ta’ l-immunità

f’dożi

hija

11-il darba ogħla mid-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’AUC (ara sezzjoni 5.3).

ORENCIA m'għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament

b'abatacept minħabba l-kundizzjoni

klinika

tal-mara. Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw

kontraċettiv effettiv waqt it-trattament u sa 14-il ġimgħa wara l-aħħar doża ta’ abatacept.

Abatacept jista’ jaqsam il-plaċenta fis-serum tat-trabi li twieldu minn nisa kkurati b’abatacept waqt it-

tqala. Għaldaqstant, dawn it-trabi jistgħu jkunu f’riskju ikbar ta’ infezzjoni.

Is-sigurtà tal-għoti tal-

vaċċini ħajjin lil trabi esposti għal abatacept

in utero

mhijiex magħrufa. L-għoti ta’ vaċċini ħajjin

trabi esposti għal abatacept

in utero

mhuwiex rakkomandat għal 14-il ġimgħa wara l-aħħar

espożizzjoni

tal-omm għal abatacept waqt it-tqala.

Treddigħ

Intwera li abatacept huwa preżenti fil-ħalib

tal-ġrieden.

Mhux magħruf jekk abatacept jiġix eliminat fil-ħalib

tas-sider tal-bniedem.

Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż.

It-treddigħ għandu jitwaqqaf matul it-trattament b’ORENCIA u għal 14-il

ġimgħa

wara l-aħħar doża

ta’ trattament b’abatacept.

Fertilità

Ma sarux studji formali fuq l-effetti potenzjali ta’ abatacept fuq il-fertilità umana.

Fil-firien, abatacept ma kellu l-ebda effett mhux mixtieq fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa (ara

sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu, abatacept huwa mistenni li ma jkollu

l-ebda influwenza

jew influwenza negliġibbli

fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni. Madankollu, sturdament u

preċiżjoni

viżiva

mnaqqsa ġew irrapportati bħala reazzjonijiet

avversi komuni u mhux komuni

rispettivament minn pazjenti kkurati b’ORENCIA. Għaldaqstant, jekk pazjent jesperjenza sintomi bħal

dawn, is-sewqan u l-użu ta’ makkinarju għandu jiġi evitat.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà ta’ artrite tar-rewmatiżmu

Abatacept ġie studjat f’pazjenti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(2,653 pazjent b’abatacept, 1,485 bi plaċebo).

Fi provi kliniċi

b’abatacept ikkontrollati

bi plaċebo, reazzjonijiet

avversi (ARs) ġew irrapportati

f’49.4% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’45.8% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet

avversi li ġew irrapportati (≥ 5%) fost pazjenti ttrattati b’abatacept kienu uġigħ ta’ ras, nawsja u

infezzjonijiet

fil-parti ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju (fosthom sinużite). Il-proporzjon

ta’ pazjenti li

ma komplewx it-trattament minħabba ARs kien ta’ 3.0% għal pazjenti ttrattati b’abatacept u 2.0% għal

dawk ittrattati bi plaċebo.

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà f’artrite psorjatika

Abatacept ġie studjat f'pazjenti b'artrite psorjatika f'żewġ provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(341 pazjent b'abatacept, 253 pazjent bi plaċebo) (ara sezzjoni 5.1). Waqt il-perjodu ta' 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo fl-istudju

ikbar PsA-II, il-proporzjon

ta' pazjenti b'reazzjonijiet

avversi kien

simili

fil-gruppi

ta' kura ta' abatacept u plaċebo (15.5 % u 11.4 %, rispettivament). Ma kien hemm l-

ebda reazzjoni avversa li seħħet f’≥ 2 % fi kwalunkwe grupp ta’ kura matul il-perjodu

ta’ 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo. Il-profil ta' sigurtà globali kien komparabbli bejn l-istudji

PsA-I u PsA-II u

konsistenti mal-profil ta' sigurtà f'artrite tar-rewmatiżmu (Tabella 2).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Fit-Tabella 2 hemm elenkati r-reazzjonijiet

avversi osservati fi provi kliniċi

u l-esperjenza ta’ wara t-

tqegħid fis-suq ippreżentati skont is-sistema tal-klassifika

tal-organi u l-frekwenza, permezz ta’ dawn

il-kategoriji:

komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa <

1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti

mhux mixtieqa huma mniżżlin

skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li

huma l-aktar serji huma mniżżlin

l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 2:

Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet

u infestazzjonijiet

Komuni ħafna

Infezzjoni

fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ

respiratorju (inkluż

trakeite, nasofarinġite, u

sinużite)

Komuni

Infezzjoni fin-naħa t’isfel tal-apparat respiratorju

(inkluż bronkite), infezzjoni

fis-sistema tal-

awrina, infezzjonijiet

ta’ herpes (li jinkludu

herpes simplex, herpes orali u herpes zoster),

pulmonite,

influwenza

Mhux komuni

Infezzjoni

fis-snien, onikomikożi,

sepsis,

infezzjonijiet

muskulo-skeletali, axxeżi tal-ġilda,

pajelonefrite,

rinite,

infezzjoni

fil-widnejn

Rari

Tuberkolożi,

batteremija, infezzjoni

gastrointestinali, marda infjammatorja tal-pelvis

Neoplażmi beninni, malinni

dawk mhux speċifikati (inklużi

ċesti u polipi)

Mhux komuni

Karċinoma taċ-ċelloli

bażiċi,

papilloma

tal-ġilda

Rari

Limfoma,

neoplasmi

malinni

fil-pulmun,

karċinoma taċ-ċelloli

skwamużi

Disturbi

tad-demm u tas-

sistema limfatika

Mhux komuni

Tromboċitopenja, lewkopenja

Disturbi

fis-sistema immuni

Mhux komuni

Sensittività eċċessiva

Disturbi

psikjatriċi

Mhux komuni

Dipressjoni, ansjetà, disturb fl-irqad (li

jinkludi

nuqqas ta’ rqad)

Disturbi

fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament

Mhux komuni

Emigranja, parasteżija

Disturbi

fl-għajnejn

Mhux komuni

Konġuntivite,

għajn xotta, tnaqqis fl-akutezza

tal-vista

Disturbi

fil-widnejn

u fis-

sistema labirintika

Mhux komuni

Vertigo

Disturbi

fil-qalb

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet,

takikardja,

bradikardja

Disturbi vaskulari

Komuni

Pressjoni għolja,

żieda fil-pressjoni

tad-demm

Mhux komuni

Pressjoni baxxa, sensazzjoni ta’ sħana kbira

f’daqqa fil-ġisem,

fwawar, vaskulite, tnaqqis fil-

pressjoni tad-demm

Disturbi

respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

Komuni

Sogħla

Mhux komuni

Aggravar ta’ mard pulmonari ostruttiv kroniku,

bronkospażmu, tħarħir, dispnea, għafis fil-

griżmejn

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Uġigħ ta’ żaqq, dijareja, nawsja, dispepsja,

ulċera fil-ħalq, stomatite aftuża, rimettar

Mhux komuni

Gastrite

Disturbi

fil-fwied

u fil-marrara

Komuni

Test tal-funzjoni

tal-fwied mhux normali (inkluż

żieda fit-transaminases)

Disturbi

fil-ġilda

u fit-tessuti

ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Raxx (inkluż dermatite)

Mhux komuni

Żieda fit-tendenza għat-tbenġil, ġilda xotta,

alopeċja, prurite, urtikarja, psorjażi, akne,

eritema, iperidrosi

Disturbi muskolu-skeletriċi

tat-tessuti konnettivi

Mhux komuni

Artrajġja, uġigħ fl-estremitajiet

Disturbi

fis-sistema

riproduttiva u fis-sider

Mhux komuni

Amenorrea, menorraġija

Disturbi ġenerali u

kondizzjonijiet

ta’ mnejn

jingħata

Komuni

Għeja, ħedla

Mhux komuni

Mard simili

għall-influwenza,

żieda fil-piż

Deskrizzjoni

ta’ reazzjonijiet

avversi magħżula

Infezzjonijiet

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo b'abatacept, infezzjonijiet

li ta’ l-inqas

jista’ jkollhom

possibbiltà li għandhom x’jaqsmu mat-trattament ġew irrapportati fi 22.7% tal-pazjenti ttrattati

b’abatacept u f’20.5% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo.

Infezzjonijiet

serji li

ta’ l-inqas jista’ jkollhom

il-possibbiltà

li għandhom x’jaqsmu mat-trattament

ġew irrapportati f’1.5% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’1.1% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. It-tip

ta’ infezzjonijiet

serji kien simili

bejn il-gruppi

ta’ kura b’abatacept u bi plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Ir-rata ta’ inċidenza (95% CI) għal infezzjonijiet

serji kienet ta’ 3.0 (2.3, 3.8) għal kull 100 sena ta’

pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept u ta’ 2.3 (1.5, 3.3) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal

pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo fl-istudji

fl-istudji

double-blind.

Fil-perjodu

kumulattiv fil-provi

kliniċi

f’7,044 pazjent ikkurati b’abatacept matul 20,510 snin tal-

pazjent,

ir-rata ta’ inċidenza ta’ infezzjonijiet

serji kienet 2.4 għal kull 100 sena tal-pazjent, u r-rata ta’

inċidenza annwalizzata baqgħet stabbli.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, tumuri malinni ġew rappurtati f’1.2% (31/2,653) tal-pazjenti

trattati b’abatacept u f’0.9% (14/1,485) tal-pazjenti trattati bi plaċebo. Ir-rati ta’ inċidenza ta’ tumuri

malinni kienu ta’ 1.3 (0.9, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept

u ta’ 1.1 (0.6, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo.

Fil-perjodu

kumulattiv 7,044 pazjent trattati b’abatacept matul 21,011 sena ta’ pazjent (li minnhom

aktar minn 1,000 kienu trattati b’abatacept għal aktar minn 5 snin), ir-rati tal-inċidenza tat-tumuri

malinni kienet ta’ 1.2 (1.1, 1.4) għal kull 100 sena ta’ pazjent, u r-rati annwalizzati ta’ inċidenza

baqgħu stabbli.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar tumur malinn rapportat b’mod frekwenti kien kanċer

tal-ġilda mhux melanoma; 0.6 (0.3, 1.0) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept u ta’ 0.4 (0.1, 0.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u

ta’ 0.5 (0.4, 0.6) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu kumulattiv.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar kanċer tal-organi rrapportat b’mod frekwenti kien

kanċer tal-pulmun 0.17 (0.05, 0.43) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept, 0 għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u ta’ 0.12 (0.08, 0.17) għal kull 100 sena ta’

pazjent fil-perjodu kumulattiv. L-aktar tumur malinn ematoloġiku komuni kien limfoma 0.04 (0, 0.24)

għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept, 0 għal pazjenti li ngħataw

kura bi plaċebo u ta’ 0.06 (0.03, 0.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu

kumulattiv.

Reazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-infużjoni

Avvenimenti akuti relatati ma’ l-infużjoni

(reazzjonijiet

avversi li

seħħew fi żmien

siegħa mill-bidu

ta’

l-infużjoni)

f’seba’ studji miġbura fejn il-mediċina ngħatat ġol-vina (għall-istudji

II, III, IV u V ara

sezzjoni 5.1) kienu aktar komuni f’pazjenti ttrattati b’abatacept milli

f’pazjenti ttrattati bi plaċebo

(5.2% għal abatacept, 3.7% għall-plaċebo). L-aktar avvenimentli ġie rrapportat b’mod frekwenti

b’abatacept (1-2%) kien sturdament.

Avvenimenti akuti relatati ma’ l-infuzjoni

ġew irrapportati f’> 0.1% u ≤ 1% ta’ pazjenti ttrattati

b’abatacept inkludew sintomi kardjo-pulmonari

bħal pressjoni baxxa, tnaqqis fil-pressjoni,

takikardija,

bronkospażmu, u dispneja; sintomi oħra nkludew uġigħ fil-muskoli, dardir, eritema, fwawar, urtikarja,

sensittività eċċessiva, ħakk, għafis fil-griżmejn,

skumdità fis-sider, tertir ta’ bard, estravażjoni fis-sit

tal-infużjoni,

uġigħ fis-sit tal-infużjoni,

nefħa fis-sit tal-infużjoni, reazzjoni relatata mal-infużjoni,

raxx. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn ir-reazzjonijiet

kienu ħfief għal moderati.

Każijiet ta’ anafilassi baqgħu rari matul l-esperjenza tad-double-blind

u l-perjodu kumulattiv. Rapporti

ta’ sensittività eċċessiva ma kinux komuni. Reazzjonijiet

oħra potenzjalment assoċjati ma’ sensittività

eċċessiva għall-prodott mediċinali,

bħal pressjoni baxxa, urtikarja u dispneja, li seħħet fi żmien

24 siegħa mill-infużjoni

ta’ ORENCIA, ma kinux komuni.

Twaqqif minħabba reazzjoni akuta relatata ma’ l-infużjoni seħħ f’0.3% ta’ pazjenti li rċevew abatacept

u f’0.1% ta’ pazjenti ttrattati bi plaċebo.

Reazzjonijiet avversi f’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku (COPD)

Fi studju IV, kien hemm 37 pazjent b’COPD ittrattati b’abatacept ġol-vini u 17 ittrattati bi plaċebo. Il-

pazjenti b’COPD ttrattati b’abatacept żviluppaw reazzjonijiet

avversi b’iktar frekwenza milli

dawk

ttrattati bi plaċebo (51.4% vs. 47.1%, rispettivament). Disturbi respiratorji seħħew bi frekwenza ikbar

f’pazjenti trattati b’abatacept milli

f’dawk trattati bi plaċebo (10.8% vs. 5.9% rispettivament); dawn

inkludew aggravar ta’ COPD u dispneja. Perċentwal ikbar ta’ pazjenti b’COPD li ġew ttrattati

b’abatacept milli

minn dawk ttrattati bi plaċebo żviluppaw reazzjonijiet

avversi serji (5.4% vs. 0%),

inkluż aggravar ta’ COPD (1 minn 37 pazjent [2.7%]) u bronkite (1 minn 37 pazjent [2.7%]).

Proċessi awtoimmuni

Terapija b’abatacept ma wasslitx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awto-antikorpi,

jiġifieri

antikorpi

antinukleari u antidsDNA, meta mqabbla mal-plaċebo.

Ir-rata ta’ inċidenza ta’ disturbi awtoimmuni f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept matul il-perjodu

‘double blind’ kienet ta’ 8.8 (7.6, 10.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment u għal pazjenti li

ngħataw kura bi plaċebo din kienet ta’ 9.6 (7.9, 11.5) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment. Ir-

rata ta’ inċidenza f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept kienet ta’ 3.8 għal kull 100 sena ta’ pazjent

fil-perjodu kumulattiv. L-aktar disturbi frekwenti rrappurtati li huma marbuta mas-sistema

awtoimmuni minbarra l-indikazzjoni

studjata waqt il-perjodu

kumulattiv kienu psorjasi, għoqiedi

rewmatojdi (rheumatoid nodule), u s-Sindromu ta’ Sjogren.

Immunoġeniċità

Antikorpi li ġew diretti kontra l-molekula ta’ abatacept ġew ivvalutati b’analiżi ta’ ELISA fi

3,985 pazjent b’artrite rewmatojde ttrattati għal mhux aktar minn 8 snin b’abatacept. Mija u sebgħa u

tmenin mit-3,877

(4.8%) tal-pazjenti żviluppaw antikorpi anti-abatacept waqt li kienu qed jieħdu l-

kura. F’pazjenti vvalutati għall-antikorpi

kontra abatacept wara t-twaqqif ta’ abatacept (> 42 jum wara

l-aħħar doża), 103 mill-1,888

(5.5%) kienu seropożittivi.

Kampjuni li ġew ikkonfermati li għandhom attività li jingħaqdu

ma’ CTLA-4 ġew ivvalutati għall-

preżenza ta’ antikorpi newtralizzanti. Tnejn u għoxrin minn fost 48 pazjent li

seta’ jiġi

vvalutat urew

attività newtralizzanti

sinifikanti.

Ir-rilevanza klinika

potenzjali għal formazzjoni

ta’ antikorpi

newtralizzanti mhijiex magħrufa.

Kollox ma’ kollox, ma kien hemm ebda korrelazzjoni

apparenti ta’ żvilupp

ta’ antikorpi ma’ rispons

kliniku

jew avvenimenti avversi. Madankollu, in-numru ta’ pazjenti li żviluppaw antikorpi kien limitat

wisq biex issir valutazzjoni

definittiva. Minħabba li l-analiżi

ta’ l-immunoġeniċ ità

mhumiex speċifiċi

għall-prodott,

it-tqabbil ta’ rati ta’ antikorpi ma’ dawk minn prodotti oħra mhuwiex adegwat.

Tagħrif dwar is-sigurtà relatata mal-klassi farmakoloġika

Abatacept huwa l-ewwel modulatur selettiv ta’ aktar minn stimulu wieħed. It-tagħrif dwar is-sigurtà

relattiva fi prova klinika

meta mqabbla ma’ infliximab

huwa mogħti fil-qosor f’sezzjoni 5.1.

Popolazzjoni

pedjatrika

Abatacept ġie studjat f'pazjenti b'pJIA f'żewġ provi kliniċi

(studju ta' pJIA SC u studju ta' pJIA IV). L-

istudju ta' pJIA SC inkluda 46 pazjent fil-koorti

tal-età ta' sentejn sa 5 snin u 173 pazjent fil-koorti

tal-

età ta' 6 sa 17-il sena. L-istudju ta' pJIA IV inkluda 190 pazjent fil-koorti

tal-età ta' 6 sa 17-il sena.

Waqt l-ewwel perjodu open-label ta' 4 xhur, il-profil

ta' sigurtà globali

f'dawn l-409 pazjent b'pJIA

kien simili

għal dak osservat fil-popolazzjoni

ta' RA bl-eċċezzjonijiet

li ġejjin

fil-pazjenti

b'pJIA:

Reazzjonijiet

avversi komuni:

deni

Reazzjonijiet

avversi mhux komuni:

ematurja, otite (medja u esterna).

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Infezzjonijiet

L-infezzjonijiet

kienu l-avvenimenti avversi li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni f'pazjenti b'pJIA.

It-tipi ta’ infezzjonijiet

kienu konsistenti ma’ dawk li jkunu osservati b’mod komuni f’popolazzjonijiet

pedjatriċi li ma jkunux l-isptar. Waqt l-ewwel perjodu ta' kura ta' 4 xhur ta' abatacept ġol-vini u taħt il-

ġilda

f'409 pazjenti b'pJIA, ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni kienu nażofarinġite (3.7 % tal-

pazjenti) u infezzjoni

fl-apparat respiratorju ta' fuq (2.9 % tal-pazjenti). Ġew irrappurtati żewġ

infezzjonijiet

serji (variċella u sepsis) waqt l-ewwel 4 xhur tal-kura b'abatacept.

Reazzjonijiet marbuta mal-infużjoni

Mill-190 pazjent b’pJIA li kienu kkurati b’ORENCIA ġol-vini,

pazjent wieħed (0.5%) waqqaf il-kura

minħabba reazzjonijiet

għall-infużjoni

mhux konsekuttivi,

li kienu jikkonsistu

minn bronkospażmu u

urtikarja. Matul Perjodi A, B, u Ċ, reazzjonijiet

akuti marbuta mal-infużjoni

seħħew fi frekwenza ta’

4%, 2%, u 4%, rispettivament, u kienu konsistenti mat-tipi

ta’ reazzjonijiet

irrappurtati

fl-adulti.

Immunoġeniċità

Antikorpi diretti kontra l-molekula kollha ta’ abatacept jew għall-porzjon

CTLA-4 ta’ abatacept kienu

evalwati permezz ta’ assaġġi b’ELISA f’pazjenti b’pJIA wara kura ripetuta b’ORENCIA ġol-vini.

rata ta’ seropożittività waqt li l-pazjenti

kienu qed jirċievu t-terapija b’abatacept kienet ta’ 0.5%

(1/189) matul Perjodu A; 13.0% (7/54) matul Perjodu B; u 12.8% (19/148) matul Perjodu Ċ. Għal

pazjenti f’Perjodu B li ntgħażlu b’mod każwali biex jieħdu plaċebo (u għalhekk li ma baqgħux jieħdu

t-terapija għal sa 6 xhur) ir-rata ta’ seropożittività kienet ta’ 40.7% (22/54). Antikorpi anti-abatacept

kienu ġeneralment temporanji u ta’ titer baxx. L-assenza tal-użu fl-istess ħin ta’ methotrexate (MTX)

ma tidhirx li kienet assoċjata ma’ rata ogħla ta’ seropożittività fir-reċipjenti tal-plaċebo f’Perjodu B. Il-

preżenza ta’ antikorpi ma ġietx assoċjata ma' reazzjonijiet avversi jew reazzjonijiet tal-infużjoni,

ma’ tibdil

fl-effikaċja jew fil-konċentrazzjonijiet ta’ abatacept fis-serum. Mill-54 pazjent li

ħarġu mill-

istudju dwar ORENCIA matul il-perjodu double-blind

sa 6 xhur, l-ebda wieħed minnhom ma kellu

reazzjoni minħabba l-infużjoni

meta reġa’ beda l-kura b’ORENCIA.

Perjodu ta’ estensjoni open label

Waqt il-perjodu

ta' estensjoni ta' studji ta' pJIA (20 xahar fl-istudju ta' pJIA SC u 5 snin fl-istudju

pJIA IV), il-profil

ta' sigurtà fil-pazjenti

b'pJIA li kellhom bejn 6 sa 17-il sena kien komparabbli ma'

dak li ġie osservat fl-adulti.

Pazjent wieħed ġie dijanjostikat

bi sklerożi

multipla

meta kien fil-perjodu

ta' estensjoni tal-istudju ta' pJIA IV. Dejta tas-sigurtà fit-tul f'pazjenti ta' 2 sa 5 snin b'pJIA kienet

limitata,

iżda l-evidenza eżistenti ma wrietx xi tħassib ġdid dwar is-sigurtà f'din il-popolazzjoni

pedjatrika iżgħar.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti

li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni

tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ

bejn il-benefiċċju u r-riskju

tal-prodott

mediċinali.

Il-professjonisti

tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali

imniżżla

f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Dożi sa 50 mg/kg ingħataw mingħajr sinjali ta’ effett tossiku. F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa

rrakkomandat li l-pazjent

jiġi

mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew sintomu ta’ reazzjonijiet

avversi

u l-pazjent għandu jingħata trattament sintomatiku addattat.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosuppressanti, immunosuppressanti selettivi, Kodiċi ATC:

L04AA24

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

tikkonsisti

mid-domain ekstraċellulari ta’ l-antiġen 4 assoċjat

mal-limfoċite T ċitotossika (CTLA-4) uman mqabbad ma’ porzjon Fc modifikat ta’ immunoglobulina

umana G1 (IgG1) umana. Abatacept huwa magħmul permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

fiċ-ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Abatacept selettivament jimmodula sinjal ko-stimulatorju

ewlieni

huwa meħtieġ għal attivazjoni

totali

ta’ limfoċiti-T

juru CD28. Attivazzjoni

totali

ta’ limoċiti-T

teħtieġ żewġ sinjali

pprovduti minn

ċelluli

fihom

antiġen:

ir-rikonoxximent

ta’ antigen speċifiku minn riċettur taċ-ċellula-T (sinjal

1) u t-

tieni,

sinjal

huwa ko-stimulatorju.

Linja

ko-stimulatorja maġġura tinvolvi

li CD80 jaqbad ma’

molekoli

ta’ CD86 fuq il-wiċċ ta’ ċelluli

fihom antiġen għar-iċettur CD28 fuq il-limfoċ iti

(sinjal 2). Abatacept selettivament jinibixxi

il-linja

ta’ ko-stimulazzjoni

billi

jaqbad speċifikament

ma’ CD80 u CD86. Studji indikaw li risponsi naïve għal limfoċiti-T huma iktar affetwati b’abatacept

milli

risponsi

għal limfoċiti-T

tal-memorja.

Studji

in vitro

u f’mudelli

ta’ l-annimali

juru li abatacept jimmodula risponsi ta’ antikorpi li huma

dipendenti

fuq limfoċiti-T

u infjammazzjoni.

In vitro

, abatacept jattenwa l-attivazzjoni

ta’ limfociti-T

umani kif ġie mkejjel

bi tnaqqis fil-proliferazzjoni

u produzzjoni

ta’ cytokines. Abatacept inaqqas il-

produzzjoni

ta’ TNFα, interferon-γ, u interleukin-2

li huma speċifiċi għall-antiġen,

mill-limfoċiti-T.

Effetti farmakodinamiċi

B’abatacept, ġie osservat tnaqqis fil-livelli

fis-serum ta’riċetturi interleukin-2

solubuli,

markatur ta’ l-

attivazzjoni

tal- limfoċiti-T;

interleukin-6

fis-serum, prodott ta’ makrofaġi sinovjali

attivati u

sinoviċite

simili

għal fibroblast

f’artrite tar-rewmatiżmu; fattur ta’ rewmatojde, awto-antikorp

magħmul miċ-ċelluli

tal-plasma; u proteina C-reattiva, li

tirreaġġixxi

fil-fażi akuta ta’ infjammazjoni.

Barra minn hekk, il-livelli

fis-serum ta’ matrix metalloproteinases-3, li jipproduċi

l-qerda tal-qarquċa u

rimudellar

tat-tessut, naqsu. Ġie osservat ukoll tnaqqis fit-TNFα fis-serum.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite rewmatojde

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġol-vini ġew ivvalutati

fi provi kliniċi

double-blind

ikkontrollati

plaċebo magħmulin

fuq bażi każwali f’pazjenti adulti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva ddijanjostikata

skond il-kriterji

tal-kulleġġ

Amerikan tar-rewmatoloġija (ACR). Studji I, II, III, V u VI ħtieġu pazjenti

kellhom

tal-inqas 12-il ġog fi stat teneru u 10 ġogi minfuħin fuq bażi każwali. Studju IV ma kellux

bżonn ta’ xi numru speċifiku ta’ ġogi teneri jew minfuħin.

Fi studji I, II u V, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept meta mqabbla ma’ plaċebo ġew ivvalutati

f’pazjenti b’risponsi inadegwati għal methotrexate u li komplew fuq id-doża stabbli tagħhom ta’

methotrexate. Barra minn hekk, studju V investiga s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept jew infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo. Fi studju III, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’pazjenti

b’rispons mhux adegwat għal inibitur

ta’ TNF, bl-inibitur

ta’ TNF mwaqqfa qabel l-għażla fuq bażi

każwali; DMARDs oħra ġew permessi. Studju IV ivvaluta primarjament is-sigurtà f’pazjenti b’artrite

tar-rewmatiżmu attiva li ħtieġu intervent addizzjonali

minkejja li kienu qegħdin fuq terapija

b’DMARDs bijoloġiċi

u/jew mhux bijoloġiċi;

DMARDs kollha li kienu qed jintużaw meta l-pazjenti

daħlu fl-istudju

baqgħu jintużaw. Fi studju VI, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept kienu evalwati

f’pazjenti li qatt ma kienu ħadu methotrexate u li kienu pożittivi

għal Fattur tar-Rewmatojde (RF)

u/jew anti-Cyclic

Citrullinated

Peptide 2 (Anti CCP2), b’artrite rewmatojde bikrija

u li

tmermer

(marda li damet ≤ sentejn) u li ġew magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien ma’

methotrexate jew methotrexate flimkien

ma’ plaċebo. Studju SC-II investiga l-effikaċja u s-sigurtà

relattiva ta’ abatacept u adalimumab, it-tnejn mogħtija taħt il-ġilda

mingħajr doża għolja tal-bidu ġol-

vina u b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’RA attiva minn moderata sa severa u b’rispons inadegwat għal

terapija b’MTX fil-passat. Fi studju SC-III, abatacept taħt il-ġilda

ġie evalwat flimkien

ma’

methotrexate (MTX), jew bħala monoterapija ta’ abatacept, u mqabbel ma’ monoterapija ta’ MTX fl-

induzzjoni

ta’ remissjoni wara 12-il xahar ta’ kura, u fl-induzzjoni

tar-remissjoni

wara 12-il xahar ta’

kura, u ż-żamma possibbli

ta’ remissjoni mingħajr mediċina wara rtirar sħiħ tal-mediċina, f’pazjenti

adulti li qatt ma ġew ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva ħafna, bikrija (DAS28-CRP

medju ta’ 5.4, durata tas-sintomi medja inqas minn 6.7 xhur) b’fatturi ta’ tbassir dgħajfin għal marda li

tipprogressa malajr (eż., antikorpi tal-proteina antiċitrullinati

[ACPA+], kif imkejjel skont assaġġ

kontra CCP2, u/jew RF+, erożjonijiet

fil-ġog fil-linja

bażi).

Pazjenti ta’ studju I ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu abatacept 2 jew 10 mg/kg jew plaċebo

għal 12-il xahar. Pazjenti ta’ studju II, III, IV u VI ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu doża

fissa ta’ bejn wieħed u ieħor 10 mg/kg ta’ abatacept jew plaċebo għal 12 (studji II, IV u VI) jew 6 xhur

(studju III). Id-doża ta’ abatacept kienet 500 mg għall-pazjenti

kienu jiżnu inqas minn 60 kg, 750 mg

għall-pazjenti

li kienu jiżnu 60 sa 100 kg, u 1,000 mg għall-pazjenti

li kienu jiżnu iktar minn 100 kg.

Pazjenti ta’ studju V ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu din l-istess doża fissa ta’ abatacept

jew 3 mg/kg infloximab

jew plaċebo għal 6 xhur. Studju V kompla għal sitt xhur oħra fil-gruppi

ta’

abatacept u infliximab

biss.

Studji I, II, III, IV, V, VI, SC-II u SC-III evalwaw 339, 638, 389, 1,441, 431, 509, 646 u 351 pazjent

adult rispettivament.

Rispons kliniku

Rispons ACR

Il-perċentwali ta’ pazjenti ttrattati b’abatacept li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons fi studju II

(pazjenti b’rispons mhux adegwat għal methotrexate), fi studju III (pazjenti b’rispons mhux adegwat

għal inibitur

ta’ TNF) u studju VI (pazjenti li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate) jidhru f’Tabella 3.

F’pazjenti ttrattati b’abatacept fi studji II u III, titjib fir-risponsi ta’ ACR 20 li huwa statistikament

sinifikattiv

kontra l-plaċebo ġie osservat wara l-għoti ta’ l-ewwel doża (jum 15), u dan it-titjib

baqa’

sinjifikanti

għall-kumplament

ta’ l-istudji.

Fi studju VI, ġie osservat titjib

statistkament sinifikanti

fir-

rispons ta’ ACR 20 f’pazjenti li kienu qed jiġu kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotexate meta

mqabbel ma’ methotrexate flimkien ma’ plaċebo għal 29 jum, u dan baqa’ jiġi sostnut matul il-perjodu

tal-istudju. Fi studju II, 43% tal-pazjenti li ma laħqux risponsi ta’ ACR 20 wara 6 xhur żviluppaw

respons ta’ ACR 20 fi tnax il-xahar.

Tabella 3:

Risponsi kliniċi fi provi kkontrollati

Perċentwali ta’ pazjenti

Qatt ma Ħadu MTX

Rispons mhux adegwat

għal MTX

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Studju VI

Studju II

Studju III

Rata ta’

Rispons

Abatacept

+MTX

n = 256

Plaċebo

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Plaċebo

+MTX

n = 214

Abatacept

+DMARDs

n = 256

Plaċebo

+DMARDs

n = 133

ACR 20

Jum 15

23%*

18%**

Xahar 3

††

62%***

46%***

Xahar 6

68%***

50%***

Xahar 12

73%***

ACR 50

Xahar 3

32%***

18%**

Xahar 6

40%***

20%***

Xahar 12

48%***

ACR 70

Xahar 3

13%***

††

Xahar 6

20%***

10%**

Xahar 12

29%***

Rispons

Kliniku

Maġġuri

c

14%***

Remissjoni

DAS28-CRP

e

Xahar 6

Xahar 12

* p < 0.05, abatacept vs. plaċebo.

** p < 0.01, abatacept vs. plaċebo.

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.01, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

p < 0.001, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

††

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ plaċebo

Doża fissa li tqarreb 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

Użu ta’ DMARDs fl-istess waqt inkluda wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: methotrexate,

chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine, leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Rispons kliniku maġġuri huwa definit bħala l-ilħuq ta’ rispons ta’ ACR 70 għal perijodu kontinwu ta’ 6 xhur.

Wara perjodu ta’ sitt xhur, il-pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open-label.

DAS28-CRP Remissjoni hi mfissra bħala punteġġ ta’ < 2.6 ta’ DAS28-CRP

Fl-estensjoni ta’ studji I, II, III u VI open-label, ġew osservati risponsi sostenibbli u durabbli ta’

ACR 20, 50 u 70 sa 7 snin, 5 snin, 5 snin, u sentejn rispettivament, ta’ trattament b’abatacept. Fi

studju I, risponsi ta’ ACR ġew evalwati sa 7 snin fi 43 pazjent b’rispons ta’ 72% għal ACR 20, rispons

ta’ 58% għal ACR 50, rispons ta’ 44% għal ACR 70. Fi studju II, ir-risponsi ta’ ACR ġew evalwati

wara 5 snin f’270 pazjent b’rispons ta’ 84% għal ACR 20, rispons ta’ 61% għal ACR 50, rispons ta’

40% għal ACR 70. Fi studju III, risponsi ta’ ACR ġew evalwati wara 5 snin f’91 pazjent b’rispons ta’

74% għal ACR 20, rispons ta’ 51% għal ACR 50, u rispons ta’ 23% għal ACR 70. Fi studju VI,

risponsi għal ACR kienu evalwati wara sentejn f’232 pazjent b’85% ta’ risponsi għal ACR 20, 74%

rispons għal ACR 50 u 54% rispons għal ACR 70.

B’abatacept kien hemm iktar titjib meta tqabbel ma’ plaċebo f’miżuri oħra ta’ l-attività tal-marda ta’ l-

artrite tar-rewmatiżmu li

ma ġewx inklużi

fil-kriterji

ta’ rispons ta’ l-ACR, bħal ebusija ta’ filgħodu.

Rispons DAS28

L-attività tal-marda ġiet ivvalutata wkoll bl-użu ta’ Skor ta’ l-Attività tal-Marda 28 (DAS 28 ESR).

Kien hemm titjib sinifikanti

ta’ DAS fi studji II, III, V u VI meta mqabbel ma’ plaċebo jew

komparatur.

Fi studju VI, li kien jinkludi

adulti biss, proporzjon sinifikanti

ogħla ta’ pazjenti fil-grupp ta’ abatacept

flimkien ma’ methotrexate (41%) laħaq remissjoni skont kif imfissra b’DAS28 (CRP) (punteġġ ta’

< 2.6) meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien

mal-plaċebo (23%) fis-sena 1. Ir-rispons

wara sena 1 fil-grupp ta’ abatacept baqa’ jiġi sostnut tul it-tieni sena.

Fis-sottostudju ta’ studju VI, pazjenti li kienu kisbu perjodu bla mard wara sentejn (DAS 28 ESR

< 2.6) u wara mill-inqas sena ta’ kura b’abatacept fi studju VI, kienu eliġibbli

biex jidħlu

f’sottostudju.

Fis-sottostudju,

108 persunaa ntagħżlu b’mod każwali 1:1 b’mod double-blind

biex jirċievu abatacept

f’dożi li joqorbu 10 mg/kg (ABA 10) jew 5 mg/kg (ABA 5). Wara sena ta’ kura, iż-żamma tal-perjodu

bla mard ġiet evalwata bir-rikaduta tal-marda. Il-ħin għal u l-proporzjon

ta’ pazjenti bir-rikaduta tal-

marda osservata bejn iż-żewġ gruppi kienu simili.

Studju V: abatacept jew infliximab kontra plaċebo

Sar studju fuq bażi każwali, double-blind

biex jivvaluta s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept jew

infliximab

kontra l-plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx rispons adegwat għal methotrexate (studju V).

Ir-riżultat

primarju

kien bidla

medja fl-attività tal-marda f’pazjenti ttrattati b’abatacept meta mqabbel

ma’ dawk ttrattati bi plaċebo wara 6 xhur b’valutazzjoni

sussegwenti double blind tas-sigurtà u l-

effikaċja ta’ abatacept u infliximab wara 12-il

xahar. Titjib

ikbar (p < 0.001) f’DAS28 ġie osservat

b’abatacept u b’infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo wara 6 xhur fil-porzjon

ta’ l-istudju kkontrollat

minn plaċebo; ir-riżultati

bejn il-gruppi

ta’ abatacept u infliximab

kienu simili. Ir-risponsi ta’ ACR fi

studju V kienu konsistenti ma’ l-iskor ta’ DAS28. Ġie osservat aktar titjib wara 12-il

xahar

b’abatacept. Wara 6 xhur, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienu 48.1% (75), 52.1% (86), u 51.8%

(57) u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet

kienet 1.3% (2), 4.2% (7), u 2.7% (3) għal abatacept,

infliximab

u gruppi ta’ plaċebo rispettivament. Wara 12-il xahar, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienet 59.6% (93), 68.5% (113), u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet

kienet 1.9% (3) u 8.5%

(14) għall-gruppi

ta’ abatacept u infliximab,

rispettivament. Il-perjodu tal-istudju open label pprovda

evalwazzjoni tal-mod ta’ ħidma ta’ abatacept li jsostni

l-effikaċja għal individwi

li ġew magħżula

b’mod każwali biex jieħdu abatacept u r-rispons ta’ effikaċja ta’ dawk l-individwi

l-kura tagħhom

inqalbet għal abatacept wara kura b’infliximab.

It-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ medju ta’ DAS28

f’Jum 365 (-3.06) ġie sostnut sa Jum 729 (-3.34) f’dawk il-pazjenti li komplew jirċievu abatacept.

F’dawk il-pazjenti

li fil-bidu

kienu jirċievu infliximab

u mbagħad qalbu għal abatacept, it-tnaqqis fil-

punteġġ medju ta’ DAS28 mil-linja

bażi kien ta’ 3.29 f’Jum 729 u 2.48 f’Jum 365.

Studju SC-II: abatacept kontra adalimumab

Twettaq studju ta’ non-inferjorità,

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, single(investigatur)-

blinded, biex jevalwa s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept mogħti taħt il-ġilda

(SC) kull ġimgħa

mingħajr doża għolja tal-bidu ta’ abatacept mogħti ġol-vina (IV), mqabbel ma’ adalimumab mogħti

taħt il-ġilda

kull ġimagħtejn,

it-tnejn b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’rispons inadegwat għal

methotrexate (Studju SC-II). Il-punt aħħari primarju wera noninferjorità (marġni definit minn qabel ta’

12%) ta’ rispons ACR 20 wara 12-il xahar ta’ kura, 64.8% (206/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u

63.4% (208/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC; id-differenza fil-kura kienet ta’ 1.8% [95% intervall

ta’ fiduċja (CI): -5.6, 9,2 [sic: 9.2]], b’risponsi komparabbli matul il-perjodu

kollu ta’ 24 xahar. Il-

valuri rispettivi għal ACR 20 wara 24 xahar kienu 59.7% (190/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u

60.1% (197/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC. Il-valuri

rispettivi għal ACR 50 u ACR 70 wara 12

u 24 xahar kienu konsistenti u simili

għal abatacept u adalimumab. It-tibdil

medju aġġustat (standard

error; SE) mil-linja

bażi f’DAS28-CRP kien -2.35 (SE 0.08) [95% CI: -2.51, -2.19] u -2.33 (SE 0.08)

[95% CI: -2.50, -2.17] fil-grupp ta’ abatacept SC u fil-grupp ta’ adalimumab, rispettivament, wara

24 xahar, b’tibdil

simili

maż-żmien. Wara 24 xahar, 50.6% (127/251) [95% CI: 44.4, 56.8] ta’ pazjenti

fil-grupp ta’ abatacept u 53.3% (130/244) [95% CI: 47.0, 59.5] ta’ pazjenti

fil-grupp ta’ adalimumab

kisbu DAS28 < 2.6. Titjib

mil-linja

bażi kif imkejjel

minn

HAQ-DI wara 24 xahar u maż-żmien kien

simili

wkoll

bejn abatacept SC u adalimumab SC.

Evalwazzjonijiet

tas-sigurtà u l-ħsara strutturali saru wara sena u sentejn. Il-profil

tas-sigurtà globali

fir-rigward ta’ reazzjonijiet

avversi kien simili

bejn iż-żewġ gruppi fuq perjodu ta’ 24 xahar. Wara 24

xahar, reazzjonijiet

avversi ġew irrappurtati f’41.5% (132/318) u 50% (164/328) tal-pazjenti kkurati

b’abatacept u adalimumab. Reazzjonijiet

avversi serji ġew irrappurtati fi 3.5% (11/318) u 6.1%

(20/328) tal-grupp rispettiv. Wara 24 xahar, 20.8% (66/318) tal-pazjenti fuq abatacept u 25.3%

(83/328) fil-grupp ta’ adalimumab kienu waqqfu l-kura.

F’SC-II, infezzjonijiet

serji ġew irrappurtati fi 3.8% (12/318) tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC kull

ġimgħa,

l-ebda waħda minnhom ma wasslet għal twaqqif u f’5.8% (19/328) tal-pazjenti kkurati

b’adalimumab SC kull ġimagħtejn, li wasslu għal 9 pazjenti li waqqfu l-kura f’perjodu ta’ 24 xahar.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-injezzjoni

kienet ta’ 3.8% (12/318) u 9.1% (30/328) wara

12-il

xahar (p = 0.006) u 4.1% (13/318) u 10.4% (34/328) wara 24 xahar għal abatacept SC u

adalimumab SC, rispettivament. Fuq il-perjodu

tal-istudju ta’ sentejn, 3.8% (12/318) u 1.5% (5/328)

tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC u adalimumab SC rispettivament, irrappurtataw disturbi

awtoimmuni minn ħfief sa moderati fis-severità (eż., psorjażi, il-fenomenu ta’ Raynaud, eritema

nodosum).

Studju SC-III: Induzzjoni ta’ remissjoni f’pazjenti RA li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate qabel

Studju

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali u double-blinded evalwa abatacept SC

f’kombinament ma’ methotrexate (abatacept + MTX), monoterapija ta’ abatacept SC, jew

monoterapija ta’ methotrexate (grupp MTX) fl-induzzjoni

tar-remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u ż-

żamma ta’ remissjoni mingħajr mediċina wara rtirar sħiħ tal-mediċina f’pazjenti adulti li qatt ma ġew

ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva ħafna, bikrija b’fatturi ta’ tbassir dgħajfin. L-irtirar

sħiħ tal-mediċina wassal għat-telf tar-remissjoni (ritorn għall-attività tal-marda) fit-tliet fergħat kollha

tal-kura (abatacept ma’ methotrexate, abatacept jew methotrexate waħdu) f’maġġoranza tal-pazjenti

(Tabella 4).

Tabella 4:

Rati ta’ remmissjoni fit-tmiem tal-kura bil-mediċina u fażijiet tal-irtirar

tal-mediċina fi studju SC-III

Numru ta’ pazjenti

Abatacept SC + MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali bl-induzzjoni ta’ remissjoni wara 12-il xahar

ta’ kura

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà (95%

CI) vs. MTX

Valur P

60.9%

2.01 (1.18, 3.43)

0.010

45.2%

42.5%

0.92 (0.55, 1.57)

Remissjoni

Klinika

ta’ SDAI

Stima ta’ Differenza (95% CI) vs.

42.0%

17.02 (4.30, 29.73)

25.0%

29.3%

4.31 (-7.98, 16.61)

Remissjoni

Klinika

Boolean

Stima ta’ Differenza (95% CI) vs.

37.0%

14.56 (2.19, 26.94)

22.4%

26.7%

4.31 (-7.62, 16.24)

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali f’remissjoni wara 12-il xahar u 18-il xahar

(6 xhur ta’ rtirar sħiħ tal-mediċina)

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà (95%

CI) vs. MTX

Valur P

14.8%

2.51 (1.02, 6.18)

0.045

7.8%

12.4%

2.04 (0.81, 5.14)

Remissjoni definita minn DAS28 (DAS28-CRP < 2.6)

Kriterju ta’ SDAI (SDAI ≤ 3.3)

F’SC-III il-profili

tas-sigurtà tat-tliet gruppi ta’ kura (abatacept + MTX, monoterapij abatacept, grupp

MTX) kienu simili

b’mod ġenerali. Waqt il-perjodu tal-kura ta’ 12-il xahar, ir-reazzjonijiet avversi

kienu rrapportati f’44.5% (53/119), 41.4% (48/116), u 44.0% (51/116) u reazzjonijiet

avversi serji

kienu rrapportati f’2.5% (3/119), 2.6% (3/116) u 0.9% (1/116) ta’ pazjenti kkurati fit-tliet gruppi ta’

kura, rispettivament. Infezzjonijiet

serji kienu rrapportati fi 0.8% (1/119), 3.4% (4/116) u 0% (0/116)

tal-pazjenti.

Rispons radjografiku

Ħsara strutturali fil-ġogi ġiet ivvalutata radjografikament fuq perijodu ta’ sentejn fi studji II u VI. Ir-

riżultati

ġew imkejla

bl-użu ta’ Genant-modified total Sharp score (TSS) u l-komponenti

tiegħu, l-

iskor ta’ erożjoni u l-iskor tat-tidjiq

ta’ l-ispazju

bejn il-ġogi

(JSN).

Fi studju II, il-medja ta’ TSS fil-linja

bażi kienet ta’ 31.7 f’pazjenti ttrattati b’abatacept u 33.4

f’pazjenti ttrattati bi plaċebo. Abatacept/methotrexate naqqas ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara

strutturali meta mqabbel ma’ plaċebo/methotrexate wara 12-il xahar ta’ trattament hekk kif muri fit-

Tabella 5. Ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara strutturali fis-sena 2 kienet ferm inqas minn dik f’sena 1

għal pazjenti mogħtija abatacept fuq bażi każwali (p < 0.0001). Individwi

li kienu ser jipparteċipaw fl-

estensjoni ta’ perjodu fuq żmien twil wara sena ta’ trattament double-blind,

ilkoll

irċevew kura

b’abaracept u l-progressjoni radjografika ġiet mistħarrġa sa sena 5. Id-dejta kienet analizzata f’analiżi

kif osservat fejn intużat il-bidla

medja fil-punteġġ totali mill-aħħar viżta annwali. Il-bidla

medja

kienet, 0.41 u 0.74 minn sena 1 sa sena 2 (n = 290, 130), 0.37 u 0.68 minn sena 2 sa sena 3 (n = 293,

130). 0.34 u 0.43 minn sena 3 sa sena 4 (n = 290, 128) u l-bidla kienet 0.26 u 0.29 (n-233, 114) minn

sena 4 sa sena 5 għal pazjenti oriġinarjament magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien

ma’ MTX u plaċebo flimkien ma’ MTX rispettivament.

Tabella 5:

Tibdil radjografiku medju fuq 12-il xahar fi studju II

Parametru

Abatacept/MTX

n = 391

Plaċebo/MTX

n = 195

Valur-P

a

Skor Sharp Totali

1.21

2.32

0.012

Skor ta’ l-Erożjoni

0.63

1.14

0.029

Skor ta’ JSN

0.58

1.18

0.009

Ibbażat fuq analiżi mhux parametrika.

Fi studju VI, il-bidla medja f’TSS wara 12-il xahar kienet inqas b’mod sinifikanti

f’pazjenti kkurati

b’abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbla ma’ dawk ikkurati b’methotrexate flimkien mal-

plaċebo. Wara 12-il xahar 61% (148/242) tal-pazjenti kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotrexate u

53% (128/242) tal-pazjenti kkurati b’methotrexate flimkien

ma’ plaċebo ma kellhomx progressjoni

(TSS ≤ 0). Il-progressjoni ta’ ħsara strutturali kienet inqas f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament

kontinwu b’abatacept flimkien ma’ methotrexate (għal 24 xahar) meta mqabbla ma’ pazjenti li fil-bidu

rċivew methotrexate flimkien ma’ plaċebo (għal 12-il xahar) u wara qalbu għal fuq abatacept flimkien

ma’ methotrexate fit-12-il xahar ta’ wara. Fost il-pazjenti

daħlu fil-perjodu

open label għal 12-il

xahar, 59% (125/213) tal-pazjenti

rċivew it-trattament ta’ abatacept flimkien ma’ methotrexate u

48% (92/192) tal-pazjenti

inizjalment

irċivew methotrexate u wara qalbu għal kombinazzjoni

ma’

abatacept ma kellhomx progressjoni.

Fi studju SC-III, il-ħsara strutturali fuq il-ġogi

kienet ivvalutata bl-MRI. Il-grupp ta’ abatacept + MTX

kellu inqas progress fil-ħsara strutturali meta mqabbel mal-grupp ta’ MTX kif rifless mid-differenza

medja tal-kura tal-grupp ta’ abatacept + MTX kontra l-grupp ta’ MTX (Tabella 6).

Tabella 6:

Valutazzjoni strutturali u infjammatorja

tal-MRI fi studju SC-

III

Differenza Medja tal-Kura bejn Abatacept SC + MTX vs. MTX fi 12-il Xahar (95% CI)*

Punteġġ tal-Erożjoni

tal-MRI

-1.22 (-2.20, -0.25)

Punteġġ tal-Ostejite tal-

MRI/Edema tal-Għadam

-1.43 (-2.68, -0.18)

Punteġġ tas-Sinovite tal-MRI

-1.60 (-2.42, -0.78)

* n = 119 għal Abatacept SC + MTX; n = 116 għall-MTX

Rispons ta’ funzjoni fiżika

It-titjib

fil-funzjoni

fiżika

ġie mkejjel

bl-Indiċi

tad-Disabilità

tal-Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni

tas-Saħħa (HAQ-DI) fi studji II, III, IV, V, u VI u HAQ-DI modifikat fi studju I. Ir-riżultati

minn

studji II, III u IV jidhru f’Tabella 7.

Tabella 7:

Titjib fil-funzjoni fiżika fi provi kkontrollati bi plaċebo

Qatt ma Ħadu

Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Studju VI

Studju II

Studju III

Indiċi

ta’ Diżabilità

ta’ HAQ

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Plaċebo

+DMARDs

Linja

Bażi (Medja)

(n = 254)

(n = 251)

1.69

(n = 422)

1.69

(n = 212)

1.83

(n = 249)

1.82

(n = 130)

Titjib

Medju mil-

Linja

Bażi

Xahar 6

0.85

(n = 250)

0.68

(n = 249)

0.59***

(n = 420)

0.40

(n = 211)

0.45***

(n = 249)

0.11

(n = 130)

Xahar 12

0.96

(n = 254)

0.76

(n = 251)

0.66***

(n = 422)

0.37

(n = 212)

Proporzjon ta’

pazjenti

b’titjib

klinikament

sinifikattiv

Xahar 6

61%***

47%***

Xahar 12

64%***

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs MTX flimkien ma’ placebo

Doża fissa ta’ bejn wieħed u ieħor 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

Użu ta’ DMARDs fl-istess waqt inkluda wieħed jew aktar minn dawn li gejjin: methotrexate,

chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine, leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tas-Saħħa; 0 = l-aħjar, 3 = l-agħar; 20 mistoqsija; 8 kategoriji: tbiddil u kura personali,

qawmien, ikel, mixi, iġjene, ilħuq, qbid u attivitajiet.

Tnaqqis f’HAQ-DI ta’ ≥ 0.3 unità mil-linja bażi.

Wara 6 xhur, pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open label.

Fi studju II, fost pazjenti b’titjib

klinikament

sinifikattiv

wara 12-il xahar, 88% żammew ir-rispons fit-

18-il xahar, u 85% żammew ir-rispons sa 24 xahar. Waqt il-perjodi

open-label ta’ studji I, II, III, u IV

it-titjib

fil-funzjoni

fiżika nżamm sa 7 snin, 5 snin, 5 snin u sentejn, rispettivament.

Fi studju SC-III, il-proporzjon

ta’ individwi

b’rispons tal-HAQ bħala kejl

ta’ titjib

klinikament

sinifikanti

fil-funzjoni

fiżika

(it-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI ta’ > 0.3) kien akbar

għall-grupp ta’ abatacept + MTX vs il-grupp tal-MTX f’xahar 12 (65.5% vs 44.0%, rispettivament; id-

differenza fil-kura vs il-grupp tal-MTX ta’ 21.6% [95% CI: 8.3, 34.9]).

Riżultati

relatati mas-saħħa u mal-kwalità tal-ħajja

Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa ġiet ivvalutata bil-kwestjonarju

SF-36 fis-6 xahar fi studji I, II u

III u fit-12-il

xahar fi studji I u II. F’dawn l-istudji,

it-titjib

klinikament

u statistikament sinifikattiv

ġie

osservat fil-grupp ta’ abatacept meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo fit-8 oqsma kollha tal-SF-36

(4 oqsma fiżiċi:

funzjoni fiżika, rwol fiżiku, uġigħ fil-ġisem,

saħħa b’mod ġenerali; u 4 oqsma mentali:

vitalità,

funzjoni

soċjali,

rwol emozzjonali,

saħħa mentali),

kif ukoll

is-Sommarju tal-Komponent

Fiżiku (Physical Component Summary – PCS) u s-Sommarju tal-Komponent Mentali (Mental

Component Summary – MCS). Fi studju VI, titjib

kien osservat wara 12-il xahar fil-grupp ta’

abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien mal-plaċebo

kemm fil-PCS u MCS, u baqa’ jiġi sostnut għal sentejn.

Studju VII: Is-sigurta ta’ abatacept f’pazjenti bi jew mingħajr washout minn terapija li ngħatat qabel

ta’ inibitur ta’ TNF

Studju open label dwar abatacept fi sfond mhux bijoloġiku

ta’ DMARDs sar fuq pazjenti li għandhom

artrite rewmatojde attiva li ma kellhomx rispons xieraq bit-terapija li ngħatat qabel (washout għal tal-

anqas xahrejn: n = 449) jew attwali (ebda perjodu ta’ washout, n = 597) għal terapija b’inibitur

ta’

TNF (studju VII). L-ewwel riżultati,

inċidenzi

ta’ każijiet

avversi, każijiet

avversi serji u waqfien

minħabba kazijiet avversi matul 6 xhur ta’ kura, kienu simili

bejn dawk li kienu utenti qabel u attwali

ta’ inibituri

ta’ TNF meta sar ir-reklutaġġ, bħalma kienet il-frekwenza ta’ infezzjonijiet serji.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite psorjatika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’żewġ provi kliniċi

randomizzati,

double-blind,

ikkontrollati

bi plaċebo (studji PsA-I u PsA-II) f’pazjenti adulti, ta’ età ta’ 18-il sena jew aktar. Il-

pazjenti kellhom PsA attiva (≥ 3 ġogi minfuħin u ≥ 3 ġogi teneri) minkejja kura preċedenti b’terapija

b’DMARD u kellhom leżjoni

tal-ġilda psorjatika waħda li kkwalifikat ta’ dijametru ta’ tal-inqas 2 cm.

Fi studju PsA-I, 170 pazjent irċivew plaċebo jew abatacept ġol-vini

f’jum 1, 15, 29, imbagħad kull

28 jum wara dak il-perjodu b’mod double blind għal 24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label

10 mg/kg ġol-vini

kull 28 jum.

Il-pazjenti ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwit minn 10 mg/kg, mingħajr ma nqabżu għal

24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label 10 mg/kg fix-xahar ġol-vini

kull xahar. Il-pazjenti

tħallew jirċievu dożi stabbli ta’ methotrexate konkomitanti,

kortikosterojdi

ta’ dożi baxxi (ekwivalenti

għal ≤ 10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs matul il-prova.

Fi studju PsA-II, 424 pazjent ġew randomizzati 1:1 biex jirċievu b’mod double-blind

dożi fil-ġimgħa

ta’ plaċebo taħt il-ġildajew abatacept 125 mg mingħajr doża għolja

tal-bidu għal 24 ġimgħa, segwiti

minn abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-pazjenti

tħallew jirċievu

dożi

stabbli

ta’

methotrexate, sulfasalazine, leflunomide,

hydroxychloroquine

konkomitanti,

kortikosterojdi

ta’ dożi

baxxi (ekwivalenti

għal

10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs matul il-prova. Il-pazjenti li ma kinux

kisbu tal-inqas

titjib

ta’ 20% mil-linja

bażi fl-għadd tal-ġogi minfuħin jew teneri tagħhom sa

ġimgħa 16 qabżu għal abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-punt aħħari primarju għal kemm PsA-I u PsA-II kien il-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’

ACR 20 f’Ġimgħa 24 (jum 169).

Rispons Kliniku

Sinjali u sintomi

Il-perċentwali ta’ pazjenti li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons bid-doża rakkomandata ta’ abatacept

fi studji

PsA-I (10 mg/kg ġol-vini)

u PsA-II (125 mg taħt il-ġilda)

huma ppreżentati fit-Tabella 8 ta’

hawn taħt.

Tabella 8:

Proporzjon ta’ pazjenti b’risponsi ta’ ACR f’ġimgħa 24 fi studji PsA-I

u PsA-II

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N = 40

Plaċebo

N = 42

Stima ta’

differenza

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N = 213

Plaċebo

N = 211

Stima ta’

differenza (95%

CI)

ACR 20

47.5%*

19.0%

28.7 (9.4, 48.0)

39.4%*

22.3%

17.2 (8.7, 25.6)

ACR 50

25.0%

2.4%

22.7 (8.6, 36.9)

19.2%

12.3%

6.9 (0.1, 13.7)

ACR 70

12.5%

12.5 (2.3, 22.7)

10.3%

6.6%

3.7 (-1.5, 8.9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0.05 kontra plaċebo, il-valuri p ma ġewx ivvalutati għal ACR 50 u ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

61% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

Il-pazjenti li kellhom titjib ta’ inqas minn 20% fl-għadd ta’ ġogi teneri jew minfħun f’Ġimgħa 16 issodisfaw il-kriterji li

jaqbżu u ġew ikkunsidrati bħala li ma kinux irrispondew.

Proporzjon ferm ogħla ta’ pazjenti ġabu rispons ta’ ACR 20 wara l-kura b’ abatacept 10 mg/kg ġol-

vini

f’PsA-I jew 125 mg taħt il-ġilda

f’PsA-II meta mqabbel ma’ plaċebo f’Ġimgħa 24 fil-

popolazzjonijiet

ta’ studju globali. Ġew osservati risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept vs plaċebo

irrispettivament

mill-kura b’inibitur

ta’ TNF ta’ qabel fiż-żewġ studji. Fl-istudju

iżgħar PsA-I, ir-

risponsi ta’ ACR 20 b’abatacept 10 mg/kg ġol-vini

vs plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 55.6% vs 20.0%, rispettivament, u f’pazjenti li kellhom esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 30.8% vs 16.7%, rispettivament. Fl-istudju PsA-II, ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx

esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF

kienu ta’ 44.0% vs 22.2%, rispettivament (21.9 [8.3, 35.6], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti

li kellhom esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 36.4% vs 22.3%, rispettivament (14.0 [3.3, 24.8],

stima ta’ differenza [95% CI]).

Fi studju PsA-II, dehru risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo

irrispettivament minn kura b’DMARD mhux bijoloġika

konkomitanti.

Ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo f’pazjenti li ma użawx DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu

ta’ 27.3% vs 12.1%, rispettivament, (15.15 [1.83, 28.47], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti li

kienu użaw DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu ta’ 44.9% vs 26.9%, rispettivament, (18.00 [7.20, 28.81],

stima ta’ differenza [95% CI]). Ir-risponsi kliniċi

nżammu jew komplew jitjiebu

sa sena fi studji PsA-I

u PsA-II.

Rispons strutturali

Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti li ma jipprogressawx radjografiċi (bidla ta’

0 mil-linja

bażi) f’SHS totali

modifikati

mill-PsA fuq ir-raġġi X f’Ġimgħa 24 kien akbar b’abatacept 125 mg taħt

il-ġilda

(42.7%) milli

bi plaċebo (32.7%) (10.0 [1.0, 19.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Rispons ta’ Funzjoni

Fiżika

Fi studju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’

0.30 mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI

kien ta’ 45.0% b’abatacept ġol-vini vs 19.0% bi plaċebo (26.1 [6.8, 45.5], stima ta’ differenza [95%

CI]) f’Ġimgħa 24. Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’ tal-inqas

0.35 mil-linja

bażi f’HAQ-DI kien ta’ 31.0% b’abatacept vs 23.7% bi plaċebo (7.2 [-1.1, 15.6], stima ta’ differenza

[95% CI]. It-titjib

fil-punteġġi

ta’ HAQ-D1 inżamm jew tjieb sa sena b’kura b’abatecept li baqgħet

għaddejja kemm fl-istudju

PsA-I kif ukoll fl-istudju

PsA-II.

Ma deher l-ebda tibdil

sinifikanti

fil-punteġġi

ta’ PASI b’kura b’abatacept matul il-perjodu double-

blind ta’ 24 ġimgħa. Il-pazjenti

li daħlu

fiż-żewġ studji PsA kellhom psorjasi ħafifa sa moderata

b’punteġġi ta’ PASI medjani ta’ 8.6 f’PsA-I u 4.5 f’PsA-II. Fl-istudju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti

li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 28.6% b’abatacept vs. 14.3% bi placebo (14.3 [-15.3, 43.9], stima

ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75 kien ta’ 14.3%

b’abatacept vs. 4.8% bi placebo (9.5 [-13.0, 32.0], stima ta’ differenza [95% CI]). Fl-istudju

PsA-II, il-

proporzjon ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 26.7% b’abatacept vs. 19.6% bi placebo

(7.3 [-2.2, 16.7], stima ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75

kien ta’ 16.4% b’abatacept vs. 10.1% bi placebo (6.4 [-1.3, 14.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Popolazzjoni

pedjatrika b’artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

Tfal u adolexxenti b’pJIA attiva minn moderata sa severa, b’etajiet ta’ bejn 6 snin sa 17-il

sena li

jkollhom

rispons inadegwat jew intolleranza għal mill-inqas

DMARD waħda, li setgħet tinkludi

sustanzi bijoloġiċi,

kienu mgħażula għall-istudju.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept ġol-vini

kienu

evalwati fi studju

li kien maqsum fi tliet

partijiet.

Perjodu A kien perjodu

inizjali

tal-bidu ta’ 4 xhur,

open label li kien maħsub biex jinduċi

rispons għal ACR Pedi 30. Pazjenti li kisbu mill-inqas

rispons

ACR Pedi 30 fit-tmiem ta’ Perjodu A, intgħażlu

b’mod każwali fil-fażi double-blind,

meta kien hemm

effetti meta persuna tieqaf tieħu l-mediċina (Perjodu B), u rċivew jew abatacept jew plaċebo għal

6 xhur jew sakemm kien hemm aggravament tal-marda pJIA, kif definit fl-istudju.

Ħlief jekk kienu

waqfu minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, il-pazjenti

kollha li temmew, jew li kellhom aggravament matul

Perjodu B, jew li ma kinux irrispondew f’Perjodu A, ġew offruti li jipparteċipaw f’Perjodu Ċ, l-

estensjoni open label li

analizza s-sigurtà u l-effikaċja fuq perijodu ta’ tul ta’ żmien.

F’Perjodu A, il-pazjenti

kollha rċivew 10 mg/kg ta’ abatacept f’jiem 1, 15, 29, 57 u 85 u kienu

evalwati f’jum 113. Matul perjodu A, 74% kienu qed jieħdu methotrexate (medja tad-doża meta daħlu

fl-istudju,

13.2 mg/m

/ġimgħa), u għaldaqstant, 26% tal-pazjenti rċivew abatacept waħdu f’Perjodu A.

Mill-190 tal-pazjenti

li daħlu

fl-istudju,

57 (30%) kienu kkurati b’terapija inibitur

ta’ TNF fil-passat.

Dawk li rrispondew għal ACR Pedi 30 fit-tmiem ta’ Perjodu A ntgħażlu b’mod każwali f’Perjodu B,

il-fażi double-blind

u bl-effetti meta persuna tieqaf tieħu l-mediċina, biex jirċievu jew abatacept jew

plaċebo għal 6 xhur jew sakemm JIA jmur għall-agħar.

Aggravament kien definit bħala:

aggravament ta’ ≥ 30% f’mill-inqas

3 mis-6 varjabbli tas-sett prinċipali

ta’ pJIA

titjib

ta’ ≥ 30% f’mhux iktar minn 1 mis-6 varjabbli tas-sett prinċipali

ta’ pJIA

aggravament ta’ ≥ 2 ċm (possibbli sa 10 ċm) irid ikun preżenti jekk l-Evalwazzjoni

Globali

tat-

Tabib jew tal-Ġenitur tkun intużat biex tiddefinixxi

aggravament

aggravament f’≥ 2 ġogi jrid ikun preżenti jekk in-numru ta’ ġogi attivi jew ġogi b’medda limitata

ta’ moviment ikun intuża biex jiddefinixxi

aggravament

Il-pazjenti

pparteċipaw fil-prova kellhom medja ta’ 12.4 snin b’medja tat-tul ta’ żmien tal-marda ta’

4.4 snin. Huma kellhom marda attiva, bil-medja

fil-linja

bażi tal-għadd ta’ ġogi attivi ta’ 16 u medja

tan-numru ta’ ġogi b’telf ta’ moviment ta’ 16; u livelli

għolja ta’ proteina reattiva-Ċ (CRP) (medja,

3.2 mg/dl) u ESRs (medja, 32 mm/siegħa). Is-sottotipi pJIA tagħhom fil-bidu tal-marda kienu:

oligoartikulari

(16%), poliartikulari

(64%; 20% tat-totali kienu pożittivi

għall-fattur rewmatojde), u

sistemiċi

(20%).

Mill-190 pazjent rreġistrati, 170 temmew Perjodu A, 65% (123/190) kisbu rispons għal ACR Pedi 30,

u 122 ntgħażlu b’mod każwali għal Perjodu B. Ir-risponsi kienu

simili

fis-sottotipi kollha ta’ pJIA

studjati, u għal pazjenti bi jew mingħajr l-uża ta’ methotrexate. Mill-133

(70%) tal-pazjenti mingħajr l-

ebda terapija b’inibitur

ta’ TNF fil-passat, 101 (76%) kisbu mill-inqas rispons għal ACR Pedi 30; mis-

57 pazjent li

fil-passat irċivew terapija b’inibitur

ta’ TNF, 22 (39%) kisbu mill-inqas

rispons għal ACR

Pedi 30.

Matul Perjodu B, iż-żmien għall-aggravament tal-marda għall-pazjenti

li ntgħażlu b’mod każwali għal

plaċebo, kien iqsar b’mod sinifikanti

minn dawk li ntgħażlu b’mod każwali għal abatacept (riżultat

aħħari primarju, p = 0.0002; log-rank test). B’mod sinifikanti,

iktar reċipjenti tal-plaċebo kellhom

aggravament matul Perjodu B (33/62; 53%) minn dawk li baqgħu jieħdu abatacept (12/60; 20%; chi-

square p<0.001). Ir-riskju ta’ aggravament tal-marda għal pazjenti li komplew it-terapija b’abatacept

kien inqas minn terz ta’ dak tal-pazjenti kkurati bil-plaċebo (stima tal-proporzjon

ta’ periklu = 0.31;

95% CI 0.16, 0.59).

Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti f’Perjodu B li ntgħażlu b’mod każwali, daħlu f’Perjodu Ċ (58/60 tar-

reċipjenti ta’ abatacept f’Perjodu B; 59/62 tar-reċipjenti tal-plaċebo f’Perjodu B), kif għamlu 36 mis-

47 pazjent li ma rrispondewx f’Perjodu A (n = 153 pazjenti totali).

Ir-rati ta’ rispons fit-tmiem

ta’ Perjodu A, fit-tmiem ta’ Perjodu B u wara 5 snin ta’ espożizzjoni

f’Perjodu Ċ, qed jintwerew fil-qosor f’Tabella 9:

Tabella 9:

Proporzjon (%) ta’ pazjenti b’JIA poliartikulari b’risponsi ACR jew

marda inattiva

Tmiem ta’

Perjodu A

(jum 113)

Tmiem ta’ Perjodu

(jum 169)

Perjodu Ċ

(jum 1765)

Abatacept

Abatacept

Plaċebo

Grupp ta’

abatacept

f’Perjodu B

Grupp tal-

plaċebo

f’Perjodu B

Dawk li

rrispondewx

f’Perjodu A

n = 190

n = 58

n = 59

n = 33

n = 30

n = 13

ACR30

ACR50

ACR70

ACR90

Marda

inattiva

Mhux

evalwata

jum 169 L-aħħar Osservazzjoni Miġjuba (LOCF) għal pazjenti kkurati f’Perjodu Ċ

Kif osservat

Parteċipanti f’Perjodu Ċ f’jum 1765 kienu jinkludu

33 mit-58 reċipjenti ta’ abatacept ta’ Perjodu B, 30

mid-59 reċipjenti tal-plaċebo ta’ Perjodu B, u 13 mis-36 ta’ dawk li ma rrispondewx f’Perjodu A. Il-

medjan tat-tul ta’ żmien tal-kura b’abatacept f’Perjodu Ċ kien ta’ 1815 jum (medda 57–2,415 jum;

kważi 61 xahar). Mitt individwu

u tnejn (67%) tal-persuni kienu rċivew mill-inqas

1,080 jum

(~ 36 xahar) ta’ terapija b’abatacept f’Perjodu Ċ. Il-pazjenti

kollha

kellhom

mill-inqas

4 xhur ta’ kura

open label b’abatacept fil-passat f’Perjodu A.

Abatacept f'pazjenti ta' pJIA ġie wkoll studjat mal-formulazzjoni

taħt il-ġilda

fi tfal u adolexxenti

b'pJIA attiva moderata sa severa, etajiet sentejn sa 17-il sena b'rispons inadegwat jew intolleranza għal

tal-inqas DMARD wieħed, li seta' inkluda aġenti bijoloġiċi.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' abatacept fl-

istudju SC li għadu għaddej kienu konsistenti mar-riżultati

ġew osservati b'abatacept fl-istudju IV

(ara sezzjoni 5.1 tal-SmPC ta' ORENCIA soluzzjoni

għall-injezzjoni

ġo siringa mimlija

għal-lest

għad-deskrizzjoni

sħiħa tal-istudju

u r-riżultati).

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Adulti b’artrite rewmatojde

Wara infużjonijiet ġol-vini

ripetuti (jiem 1, 15, 30 u kull 4 ġimgħat minn hemm ‘il quddiem), il-

farmakokinetiċi ta’ abatacept f’pazjenti b’artrite tar-rewmatiżmu wrew żidiet proporzjonati

għad-doża

ta’ C

u AUC fuq il-medda ta’ dożi ta’ bejn 2 mg/kg u 10 mg/kg. B’10 mg/kg, il-medja tal-half-life

terminali kienet 13.1-il jum, fuq medda ta’ 8 sa 25 jum. Il-volum medju tad-distribuzzjoni

(Vss) kien

0.07 L/kg u varja bejn 0.02 u 0.13 L/kg. L-eliminazzjoni

sistemika kienet bejn wieħed u ieħor

0.22 mL/h/kg. Il-medja ta’ l-inqas konċentrazzjonijiet

fi stat stabbli kienet bejn wieħed u ieħor

25 mcg/mL, u l-medja tal-konċentrazzjonijiet

kienet bejn wieħed u ieħor 290 mcg/mL. L-ebda

akkumulazzjoni sistemika ta’ abatacept ma seħħet wara trattament ripetut li tkompla b’10 mg/kg

f’intervalli ta’ kull xahar f’pazjenti bl-artrite tar-rewmatiżmu.

Analiżi farmakokinetika tal-popolazjoni

żvelat li kien hemm tendenza lejn eliminazzjoni

ogħla ta’

abatacept ma’ żieda fil-piż

tal-ġisem. L-età u s-sess (meta ġew ikkoreġuti għall-piż

tal-ġisem) ma

kellhom l-ebda effett fuq l-eliminazzjoni.

Instab li methotrexate, NSAIDs, kortikosterojdi

u inibituri

ta’ TNF ma jinflwenzawx l-eliminazzjoni ta’ abatacept. Ma sar ebda studju biex jeżamina l-effetti jew

ta’ indeboliment

tal-fwied jew tal-kliewi

fuq il-farmakokinetiċi ta’ abatacept.

Adulti b’artrite psorjatika

F’PsA-I, il-pazjenti

ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept ġol-vini

3 mg/kg

(3/3 mg/kg), 10 mg/kg (10/10 mg/kg), jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwiti minn 10 mg/kg

(30/10 mg/kg), f’jum 1, 15, 29, imbagħad kull 28 jum wara dan il-perjodu. F’dan l-istudju,

konċentrazzjonijiet fi stat fiss ta’ abatacept kienu relatati mad-doża. Il-medja ġeometrika (CV%) c

f’jum 169 kien 8 mcg/mL (56.3%) għar-reġimen ta’ 3/3 mg/kg, 24.3 mcg/mL (40.8%) għal

10/10 mg/kg, u 26.6 mcg/mL (39.0%) għar-reġimen ta’ 30/10 mg/kg.

Fl-istudju

PsA-II wara għoti taħt il-ġilda

kull ġimgħa ta’ abatacept b’125 mg, l-istat fiss ta’ abatacept

intlaħaq f’jum 57 bil-medja ġeometrika (CV%) c

li tvarja minn 22.3 (54.2%) sa 25.6

(47.7%) mcg/mL f’jiem 57 sa 169, rispettivament.

Konsistenti mar-riżultati osservati aktar kmieni f’pazjenti b’RA, l-analiżijiet farmakokinetiċi tal-

popolazzjoni

għal abatacept f’pazjenti b’PsA wrew li kien hemm tendenza lejn tneħħija ogħla (L/h) ta’

abatacept iktar kemm żdied il-piż

tal-ġisem.

Popolazzjoni

pedjatrika

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni

ta’ dejta dwar il-konċentrazzjoni

fis-serum ta’ abatacept

minn pazjenti b’pJIA li kellhom bejn 6 snin sa 17-il

sena wara l-għoti ta’ abatacept ġol-vini 10 mg/kg,

żvelat li

t-tneħħija stmata ta’ abatacept, meta normalizzata għal-linja

bażi tal-piż

tal-ġisem, kienet

ogħla f’pazjenti b’pJIA (0.4 mL/siegħa/kg

għal tifel jew tifla li

jiżnu

40 kg) meta mqabbel ma’

pazjenti adulti b’artrite rewmatojde. Stimi

tipiċi

għal volum

tad-distribuzzjoni

u l-half-life

tal-

eliminazzjoni

kienu ta’ 0.12 L/kg u 11.4 jum,

rispettivament,

għal tifel

jew tifla li

jiżnu

40 kg.

B’riżultat ta’ tneħħija normalizzata għal-linja

bażi tal-piż

tal-ġisem u volum tad-distribuzzjoni

ogħla

f’pazjenti b’pJIA, l-espożizzjonijiet

sistemiċi mbassra u osservati ta’ abatacept kienu iktar baxxi minn

dawk osservati fl-adulti,

b’tali mod li medja osservata (medda) tal-konċentrazzjonijiet

massimi u

minimi

kienu ta’ 204 (66 sa 595) mcg/mL u 10.6 (0.15 sa 44.2) mcg/mL, rispettivament, f’pazjenti li

jiżnu inqas minn 40 kg, u 229 (58 sa 700) mcg/mL u 13.1 (0.34 sa 44.6) mcg/mL, rispettivament,

f’pazjenti

jiżnu

40 kg jew aktar.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-ebda mutaġeniċità jew klastoġeniċità ma ġew osservati b’abatacept f’batterija ta’ studji

in vitro

. Fi

studju dwar il-karċinogeniċita

fil-ġrieden, kien hemm żidiet fl-inċidenza

fil-limfomi

malinni

f’tumuri fil-glandoli

mammarji

(fin-nisa). Iż-żieda fl-inċidenza

ta’ limfomi

u tumuri

mammarji

osservati fil-ġrieden ttrattati b’abatacept setgħet kienet assoċjata ma’ tnaqqis fil-kontroll

tal-vajrus tal-

lewkimja

tal-ġrieden u l-vajrus tat-tumuri tal-glandoli

mammarji

tal-ġrieden, rispettivament, fil-

preżenza ta’ immunomodulazzjoni

fuq żmien twil. Fi studju ta’ sena fuq it-tossiċità

fix-xadini tat-tip

cynomolgus, abatacept ma ġiex assoċjat ma’ xi tossiċità sinifikanti.

Effetti farmakoloġiċi riversibbli

kienu jikkonsistu

fi tnaqqis temporanju minimu fl-IgG tas-serum, u tbattil minimu

għal sever taċ-ċentri

tal-ġerminazzjoni

tal-limfomi

fil-milsa

u/jew fil-glandoli

limfatiċi.

L-ebda evidenza ta’ limfomi jew

bdil morfoloġiku

ta’ qabel formazzjoni

ta’ tumur ma ġiet osservata, minkejja l-preżenza ta’ vajrus,

lymphocryptovirus,

li hu magħruf li jikkawża feriti f’xadini immunosuppressati fil-limitu

ta’ żmien

stipulat ta’ dan l-istudju. Ir-relevanza ta’ dawn is-sejbiet

għall-użu kliniku

ta’ abatacept għandha mhux

magħrufa.

Fil-firien, abatacept ma kellux effetti mhux mixtieqa fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa. Saru studji

fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali b’abatacept fil-ġrieden, firien u fniek b’dożi sa 20-30 darba d-doża umana

ta’ 10 mg/kg u ma ġie osservat l-ebda effett mhux mixtieq fil-frieħ.

Fil-firien

u l-fniek, l-espożizzjoni

għal abatacept kienet sa 29 darba iktar l-espożizzjoni

mid-doża umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq

AUC. Ġie muri li abatacept jaqsam il-plaċenta fil-fniek u l-firien. Fi studju dwar l-iżvilupp

ta’ qabel u

wara t-twelid b’abatacept fil-firien,

ma dehru l-ebda effetti mhux mixtieqa fi frieħ tal-firien

nisa li

ngħataw abatacept f’doża sa 45 mg/kg, li tirrappreżenta 3-darbiet l-espożizzjoni

umana ta’ 10 mg/kg

ibbażata fuq AUC. F’doża ta’ 200 mg/kg, li tirrappreżenta 11-il

darba l-espożizzjoni

umana b’doża

umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq AUC, ġie osservat tibdil

limitat fil-funzjoni

ta’ l-immunità (żieda ta’

9 darbiet iktar fil-medja tar-rispons ta’ antikorpi dipendenti fuq iċ-ċelluli-T

fi frieħ nisa u

infjammazzjoni

tat-tirojde ta’ ferħ mara (wieħed) minn 10 ifrieħ irġiel u 10 nisa evalwati b’din id-

doża.

Studji mhux kliniċi

li huma rilevanti għall-użu fil-popolazzjoni

pedjatrika

Studji fuq firien esposti għal abatacept urew anormalitajiet fis-sistema immuni

li jinkludu

inċidenza

baxxa ta’ infezzjonijiet

jwasslu għall-mewt

(firien ġovanili).

Flimkien

ma’ dan, infjammazzjoni

tat-

tirojde u tal-frixa kienet osservata b’mod frekwenti kemm f’firien ġovanili

u adulti li kienu esposti

għal abatacept. Firien ġovanili

dehru li huma aktar sensittivi għal infjammazzjoni

limfoċitika

ta’

tirojdi. Studji fuq ġrieden u xadini adulti ma wrewx sejbiet simili.

X’aktarx li ż-żieda fis-

suxxettibbilità

għal infezzjonijiet

opportunistiċi

osservati f’firien ġovanili

hi assoċjata mal-

espożizzjoni

għal abatacept qabel l-iżvilupp ta’ risponsi tal-memorja. Ir-rilevanza ta’ dawn ir-riżultati

għall-persuni mhijiex

magħrufa.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Maltose

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium chloride

6.2

Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà,

dan il-prodott mediċinali

m’għandux jitħallat

ma’ prodotti

mediċinali

oħrajn. ORENCIA ma għandux jiġi infuż fl-istess waqt fl-istess linja

fil-vina ma’ prodotti

mediċinali

oħra.

ORENCIA ma GĦANDUX jintuża b’siringi bis-silikon

(ara sezzjoni 6.6).

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Kunjett mhux miftuħ

3 snin

Wara rikostituzzjoni

L-istabbiltà

kimika

u fiżika

waqt l-użu ntweriet għal 24 siegħa f’2°C - 8°C. Mil-lat

mikrobijoloġiku,

is-soluzzjoni

rikostitwita għandha tiġi

dilwita

immedjatament.

Wara dilwizzjoni

Meta s-soluzzjoni

rikostitwita

tiġi

dilwita

minnufih,

l-istabbilità

kimika

u fiżika

waqt l-użu tas-

soluzzjoni

dilwita għal infużjoni

intweriet għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2°C - 8°C. Minn

perspettiva mikrobijoloġika,

il-prodott għandu jintuża minnufih.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C).

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet

ta’ ħżin

wara rikostituzzjoni

u dilwizzjoni

tal-prodott mediċinali, ara t-

taqsima 6.3.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett (15 mL ħġieġ ta’ Tip 1) b’tapp (gomma halobutyl) u siġill

li jinfetaħ b’daqqa ta’ saba’

(aluminju).

Pakketti ta’ 1 kunjett u 1 siringa mingħajr silikon (polyethylene), u pakketti multipli

li fihom 2, jew

3 kunjetti u 2, jew 3 siringi

mingħajr

silikon

(2 jew 3 pakketti ta’ 1).

Mhux id-daqsijiet

kollha

tal-pakkett jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal ġestjoni ieħor

Ir-rikostituzzjoni

u d-dilwizzjoni

għandhom isiru skond regoli ta’ prattika tajba, b’mod partikolari fir-

rigward ta’ asepsi.

Rikostituzzjoni

1. Stabbilixxi

d-doża u n-numru ta’ kunjetti ta’ ORENCIA li hemm bżonn (ara sezzjoni 4.2).

2. Taħt kundizzjonijiet

asettiċi, irrikostitwixxi

kull kunjett b’10 mL ilma

għall-injezzjonijiet,

billi

tuża

siringi bla silikon li jintremew wara l-użu pprovduti ma’ kull kunjett

(ara sezzjoni 6.2) u labra

b’toqba 18-21.

Neħħi t-tapp li jinfetaħ b’daqqa ta’ saba’ mill-kunjett

u imsaħ il-parti ta’ fuq bi swab bl-alkoħol.

Daħħal il-labra tas-siringa fil-kunjett minn nofs it-tapp tal-gomma u dderieġi l-ilma

għall-

injezzjonijiet

lejn

il-ħġieġ minn ġewwa tal-kunjett.

- Tużax il-kunjett jekk ma jkunx hemm vakwu preżenti.

- Neħħi s-siringa u l-labra wara li 10 mL ta’ ilma

għall-injezzjonijiet

ikun

ġie injettat

fil-kunjett.

- Biex tnaqqas il-formazzjoni

tar-ragħwa fis-soluzzjonijiet

ta’ ORENCIA, il-kunjett għandu

jiddawwar b’tidwir

ħafif sakemm il-kontenut

idub għal kollox.

Tħawwadx.

Evita li

tħawwad għal

ħin twil

jew bis-saħħa.

- Malli

t-trab idub għal kollox,

għandha tgħaddi l-arja mill-kunjett

permezz ta’ labra sabiex titneħħa

ragħwa li tista’ tkun preżenti.

Wara rikostituzzjoni,

is-soluzzjoni

għandha tkun ċara u bla kulur għal safranija ċara. Tużahx jekk

ikun hemm preżenti partikuli opaki, telf fil-kulur,

jew xi frak barranin oħra.

Dilwizzjoni

3. Minnufih wara rikostituzzjoni,

il-konċentrat għandu jiġi dilwit aktar għal 100 mL b’sodium chloride

9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni

għall-injezzjoni.

Minn borża għall-infużjoni

jew flixkun

ta’ 100 mL, iġbed volum ta’ 9 mg/mL (0.9%) ta’ soluzzjoni

għall-injezzjoni

ta’ sodium chloride ugwali għall-volum

tal-kunjetti

rikostitwiti.

- Żid bil-mod is-soluzzjoni

ta’ ORENCIA rikostitwita minn kull kunjett għal ġol-borża ta’ infużjoni

jew flixkun permezz ta’ l-istess

siringa li tintrema wara l-użu bla silikon ipprovduta ma’ kull

kunje tt

Ħallat bil-mod. Il-konċentrazzjoni finali ta’ abatacept fil-borża

jew fil-flixkun

ser tkun tiddependi

fuq l-ammont ta’ sustanza attiva li tkun żdiedet, iżda mhux ser tkun iktar minn 10 mg/mL.

Kull porzjon mhux użat fil-kunjett

għandu jintrema immedjatament skond ir-rekwiżiti

lokali.

4. Meta r-rikostituzzjoni

u d-dilwizzjoni

jsiru taħt kundizzjonijiet

asettiċi, ORENCIA soluzzjoni

għall-

infużjoni

tista’ tintuża minnufih

jew fi żmien 24 siegħa jekk maħżuna fi friġġ f’temperatura ta’ bejn

2°C u 8°C. Qabel l-għoti, is-soluzzjoni

ta’ ORENCIA għandha tiġi spezzjonata viżwalment għal xi

frak jew telf tal-kulur. Armi s-soluzzjoni

jekk jiġu osservati xi frak jew telf tal-kulur.

Ma għandek taħżen ebda prozjon mhux użat tas-soluzzjoni

għall-infużjoni

għal użu darb’oħra.

Kull

fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema

kif jitolbu l-liġijiet

lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

8.

NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/001-003

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

21 ta’ Mejju 2007

Data tal-aħħar tiġdid:

21 ta’ Mejju 2012

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni

dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali

tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini

http://www.ema.europa.eu.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 50 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

ORENCIA 87.5 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

ORENCIA 125 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa mimlija

għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

ORENCIA 50 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

Kull

siringa mimlija

għal-lest fiha 50 mg ta' abatacept f'0.4 mL.

ORENCIA 87.5 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

Kull

siringa mimlija

għal-lest fiha 87.5 mg ta' abatacept f'0.7 mL.

ORENCIA 125 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa mimlija

għal-lest

Kull

siringa mimlija

għal-lest fiha 125 mg ta’ abatacept f’1 mL.

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

magħmula permezz ta’ teknoloġija

tad-DNA rikombinanti

f’ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni

għall-injezzjoni

(injezzjoni).

Is-soluzzjoni

hija ċara, mingħajr kulur għal isfar mitfi b’pH ta’ 6.8 sa 7.4.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Artrite rewmatojde

ORENCIA, meta kkombinat ma’ methotrexate, huwa indikat:

għat-trattament ta’ l-artrite tar-rewmatiżmu (RA) attiva li tkun minn moderata għal serja,

f’pazjenti adulti li ma rrispondewx b’mod xieraq għal terapija li ngħatat qabel b’mediċina jew

mediċini oħra ta’ kontra r-rewmatiżmu li

jimmodifikaw

l-marda (disease-modifying anti-

rheumatic drugs, DMARDs) li jinkludu

methotrexate (MTX) jew impeditur ta’ fattur ta’ nekrożi

tat-tumuri (TNF)-alfa.

il-kura ta’ mard attiv ħafna u progressiv f’pazjenti adulti bl-artrite tar-rewmatiżmu li ma ġewx

ikkurati qabel b’methotrexate.

Intwera tnaqqis fil-progressjoni

tal-ħsara fil-ġogi

kif ukoll

titjib

fil-funzjoni

fiżika waqt kura ta’

kombinazzjoni

b’abatacept u methotrexate.

Artrite psorjatika

ORENCIA, waħdu jew f’kombinazzjoni

ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għall-kura ta’ artrite

psorjatika (psoriatic arthritis, PsA) attiva f’pazjenti adulti meta r-rispons għal terapija b’DMARD li

ngħatat qabel, inkluż MTX kien inadegwat, u għal min ma jeħtieġx terapija sistemika addizzjonali

għal leżjonijiet

tal-ġilda

psorjatiċi.

Artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

ORENCIA flimkien ma’ methotrexate hu indikat għall-kura ta’ artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

attiva (pJIA) minn moderata sa severa f’pazjenti pedjatriċi li għandhom sentejn u aktar li kellhom

rispons inadegwat għal terapija b'DMARD preċedenti.

ORENCIA jista' jingħata bħala monoterapija f'każ ta' intolleranza għal methotrexate jew meta l-kura

b'methotrexate ma tkunx xierqa.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament irid jinbeda u jiġi sorveljat minn tobba speċjalisti b’esperjenza fid-dijanjożi

u t-trattament

ta’ artrite tar-rewmatiżmu.

Jekk ma jkunx hemm rispons għal abatacept fi żmien 6 xhur ta’ kura, it-tkomplija

tal-kura, għandha

tiġi kkunsidrata mill-ġdid

(ara sezzjoni 5.1).

Pożoloġija

Artrite tar-rewmatiżmu

Adulti

ORENCIA mogħti taħt il-ġilda

(SC) jista’ jinbeda bi jew mingħajr doża għolja tal-bidu

billi

tintuża

infużjoni

fil-vini (IV). ORENCIA SC għandu jingħata kull ġimgħa f’doża ta’ 125 mg abatacept

permezz ta’ injezzjoni

taħt il-ġilda

irrispettivament

mill-piż

(ara sezzjoni 5.1). Jekk tingħata infużjoni

IV waħda biex tinbeda l-kura (doża għolja tal-bidu IV qabel l-għoti SC), l-ewwel 125 mg ta’ abatacept

SC għandhom jingħataw fi żmien jum mill-infużjoni

IV, segwiti mill-inje zzjonijiet

SC ta’ 125 mg

abatacept kull ġimgħa (għall-pożoloġija

tad-doża tal-bidu ġol-vina,

jekk jogħġbok irreferi għal

sezzjoni 4.2 ta’ ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni).

Pazjenti li

jaqilbu

minn

terapija b’abatacept fil-vini għal għoti taħt il-ġilda

għandhom jamministraw l-

ewwel doża taħt il-ġilda

minflok

id-doża skedata fil-vini

jmiss.

L-ebda aġġustament fid-doża m’huwa meħtieġ meta jintuża f’kombinazzjoni

ma’ DMARDs,

kortikosterojdi,

saliċilati,

mediċini għal kontra l-infjammazzjonijiet

mhumiex

sterojdi

(NSAIDs),

jew analġeżiċi oħra.

Artrite psorjatika

Adulti

ORENCIA għandu jingħata fil-ġimgħa b’doża ta’ 125 mg b’injezzjoni

taħt il-ġilda

(SC) mingħajr

bżonn ta’ doża għolja tal-bidu ġol-vini (IV).

Pazjenti li

jaqilbu

minn

terapija b’ORENCIA fil-vini għal għoti taħt il-ġilda

għandhom jamministraw

l-ewwel doża taħt il-ġilda

minflok

id-doża skedata fil-vini

jmiss.

Popolazzjoni pedjatrika

Artrite idjopatika ġovanili poliartikulari

Id-doża fil-ġimgħa

rakkomandata ta' ORENCIA soluzzjoni

għall-injezzjoni

ġo siringa mimlija

għal-

lest għal pazjenti ta' età ta' sentejn sa 17-il sena b'artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

attiva

għandha tinbeda mingħajr doża tal-bidu ġol-vini

u għandha tingħata billi

jintuża d-dożaġġ ibbażat fuq

il-medda tal-piż

kif speċifikat fit-tabella ta' hawn taħt:

Tabella 1: Doża fil-ġimgħa ta' ORENCIA

Piż tal-ġisem tal-pazjent

Doża

10 kg sa inqas minn 25

50 mg

25 kg sa inqas minn

50 kg

87.5 mg

50 kg jew aktar

125 mg

Il-pazjenti li jaqilbu minn terapija ta' abatacept ġol-vini għal għoti taħt il-ġilda

għandhom jagħtu l-

ewwel doża taħt il-ġilda

minflok

id-doża ġol-vini

skedata li jmiss.

ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

għal għoti ġol-vini

huwa disponibbli

għal pazjenti pedjatriċi ta' età ta' 6 snin u akbar għall-kura ta' pJIA (ara s-Sommarju tal-Karatteristiċi

tal-Prodott għal ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni).

Doża maqbuża

Jekk pazjent jaqbeż injezzjoni

ta’ abatacept u jkun sa tlett ijiem mid-data ppjanata, huwa/hija

għandhom jingħataw struzzjonijiet

biex jieħdu id-doża maqbuża immedjatament u jibqgħu fuq l-

iskeda oriġinali

ta’ darba fil-ġimgħa. Jekk id-doża tinqabeż b’aktar minn tlett ijiem,

il-pazjent għandu

jiġi infurmat dwar meta għandu jieħu d-doża li jmiss, abbażi ta’ ġudizzju

mediku (kundizzjoni

tal-

pazjent, stat tal-attività tal-marda, eċċ).

Popolazzjonijiet

speċjali

Pazjenti anzjani

Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 4.4).

Mard tal-fwied u tal-kliewi

ORENCIA ma ġiex studjat f’dawn il-gruppi

ta’ pazjenti. Ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni

tad-

doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ORENCIA fit-tfal ta’ taħt is-sentejn ma ġewx stabbiliti.

M’hemm l-ebda

data disponibbli.

M'hemm l-ebda użu rilevanti ta' ORENCIA fit-tfal taħt l-età ta' sentejn.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal taħt il-ġilda.

ORENCIA huwa maħsub għall-użu taħt il-gwida ta’ professjonista tal-kura tas-saħħa. Wara taħriġ

xieraq fit-teknika tal-għoti

ta’ injezzjoni

taħt il-ġilda,

pazjent jew min ikun qed jikkurak jista’ jinjetta

b’ORENCIA jekk tabib/professjonista tal-kura tas-saħħa jiddeċiedi li dan huwa xieraq.

Il-kontenut totali tas-siringa mimlija

għal-lest għandu jingħata bħala injezzjoni

taħt il-ġilda

biss. Is-siti

tal-injezzjoni

għandhom jinbidlu

u l-injezzjonijiet

m’għandhom qatt jingħataw f’partijiet fejn il-ġilda

tkun sensittiva, imbenġla, ħamra, jew iebsa.

Struzzjonijiet

komprensivi għall-preparazzjoni

u l-għoti

ta’ ORENCIA f’siringa mimlija

għal-lest

huma mogħtija fil-fuljett

ta’ tagħrifu "Istruzzjonijiet

importanti għall-użu".

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-

sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet

serji u mhux ikkontrollati

bħal sepsis u infezzjonijiet

opportunistiċi

(ara sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, meta pazjenti ttrattati b’inibituri

ta’ TNF tqabblu

mal-pazjenti li kienu qed jieħdu plaċebo, pazjenti li rċevew kombinazzjoni

ta’ inibituri

ta’ TNF ma’

abatacept, esperjenzaw żieda fl-infezzjonijiet

globali

u f’infezzjonijiet

serji (ara sezzjoni 4.5). L-użu

ta’ abatacept flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’huwiex rakkomandat.

Waqt it-transizzjoni

minn terapija b’inibituri

ta’ TNF għal terapija b’ORENCIA, il-pazjenti

jeħtieġu

jiġu

mmonitorjati

għal sinjali

ta’ infezzjoni

(ara sezzjoni 5.1, studju VII).

Reazzjonijiet

allerġiċi

Fi provi

kliniċi,

reazzjonijiet

allerġiċi

ġew irrapportati

fuq bażi mhux komuni ma’ l-għoti ta’

abatacept, fejn pazjenti ma kienux meħtieġa li jkunu ttrattati minn qabel biex jipprevjenu

reazzjonijiet

allerġiċi (ara sezzjoni 4.8). Anafilassi jew reazzjonijiet

anafilattojdi

jistgħu

jseħħu wara l-ewwel

infużjoni

u jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġie rrappurtat

każ ta’ anafilassi fatali wara l-ewwel infużjoni

b’ORENCIA. Jekk isseħħ xi reazzjoni allerġika jew

anafilattika serja, terapija b’ORENCIA ġol-vina

jew taħt il-ġilda

-trid titwaqqaf minnufih u għandha

tinbeda terapija addattata u l-użu ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf b’mod permanenti (ara

sezzjoni 4.8).

Effetti fuq is-sistema immuni

Prodotti mediċinali

li jaffetwaw is-sistema immuni,

inkluż

ORENCIA, jistgħu

jaffetwaw id-difiża

tal-

persuna kontra infezzjonijiet

u tumuri malinni,

u jaffetwaw ir-rispons għat-tilqim.

L-għoti ta’ ORENCIA flimkien ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċi

jistgħu jsaħħu l-effetti ta’ ORENCIA fuq is-sistema immuni. M’hemmx evidenza biżejjed biex tiġi

vvalutata s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept fuq is-sistema immuni

(ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet

Infezzjonijiet

serji inklużi

sepsi u pnewmonja ġew irrapportati b’abatacept (ara sezzjoni 4.8). Xi wħud

minn dawn l-infezzjonijiet

kienu

fatali. Ħafna mill-infezzjonijiet serji ġraw f’pazjenti fuq terapija

immunosuppressiva konkomitanti

li barra il-marda bażika tagħhom, setgħet tiddisponihom

aktar minn

qabel għall-infezzjonijiet. F’pazjenti b’infezzjonijiet attivi, trattament b’ORENCIA m’għandux

jinbeda,qabel ma jiġu kkontrollati

l-infezzjonijiet.

It-tobba jridu joqgħodu attenti meta jikkunsidraw

użu ta’ ORENCIA f’pazjenti b’pasat mediku ta’ infezzjonijiet

rikorrenti jew li jkollhom

kundizzjonijiet

li jistgħu joħolqulhom

predispożizzjoni

għal infezzjonijiet.

Pazjenti li

jiżviluppaw

infezzjoni

ġdida waqt li jkunu qegħdin jirċievu trattament b’ORENCIA għandhom jiġu mmonitorjati

mill-qrib.

L-għoti ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf jekk il-pazjent jiżviluppa

infezzjoni

serja.

L-ebda żieda fit-tuberkulożi

ma ġiet irrapportata fl-istudji

kliniċi

ewlenin ikkontrollati

bi plaċebo;

madankollu il-pazjenti

kollha li kienu qed jieħdu ORENCIA kienu skrinjati għat-tuberkolożi. Is-

sigurtà ta’ ORENCIA f’individwi b’tuberkolożi

moħbija mhijiex magħrufa. Kien hemm rapporti ta’

tuberkolożi f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti għandhom jiġu

skrinjati għal tuberkolożi mhux attiva qabel ma dawn jibdew jieħdu ORENCIA. Il-linji

gwida mediċi

disponibbli

għandhom jitqiesu

wkoll.

Terapiji ta’ kontra r-rewmatiżmu ġew assoċjati ma’ ri-attivazzjoni

ta’ l-epatite B. Għalhekk, testijiet

għall-epatite

virali

jridu

jsiru

skond il-linji

gwidi ippubblikati

qabel ma tinbeda terapija b’ORENCIA.

Il-kura b’terapija immunosoppressiva bħal ORENCIA, tista’ tkun assoċjata ma’ lewkoenċefalopatija

multifokali

progressiva (PML). Jekk iseħħu sintomi newroloġiċi li jissuġġerixxu

PML waqt it-terapija

b’ORENCIA, il-kura b’ORENCIA għandha titwaqqaf u jinbdew miżuri dijanjostiċi

adattati.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, il-frekwenza ta’ tumuri malinni f’pazjenti ttrattati b’abatacept u

bi plaċebo kienet 1.2% u 0.9% rispettivament (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti li diġà kellhom tumuri

malinni ma ġewx inklużi

f’dawn il-provi kliniċi.

Fi studji

dwar il-karċinoġeniċità

fuq il-ġrieden,

ġiet

innotata żieda fil-limfomi

u tumuri

mammarji.

Is-sinifikat kliniku

ta’ din l-osservazjoni m’huwiex

magħruf (ara sezzjoni 5.3). Ir-rwol potenzjali ta’ abatacept fl-iżvilupp

ta’ tumuri malinni inkluż

limfomi

fl-umani m’huwiex magħruf. Kien hemm rapporti ta’ kanċers tal-ġilda mhux melanoma

f’pazjenti li kienu qed jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Eżami perjodiku tal-ġilda hu

rakkomandat għall-pazjenti

kollha, b’mod partikulari għal dawk b’fatturi ta’ riskju għall-kanċer tal-

ġilda.

Tilqim

Pazjenti kkurati b’ORENCIA jistgħu jirċievu tilqim

ieħor fl-istess ħin,

ħlief

tilqim

ħaj. Ma jistax

jingħata tilqim

b’vaċċin tat-tip ħaj flimkien ma’ abatacept jew fi żmien tliet xhur minn meta jitwaqqaf

trattament b’ORENCIA. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-sistema immuni inkluż

abatacept, jistgħu

jnaqqsu l-effettività

ta’ xi tilqim

(ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti anzjani

Total ta’ 404 pazjenti ta’ 65 sena jew ikbar, inklużi

67 pazjent ta’ 75 sena jew ikbar, irċevew abatacept

ġol-vini

fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo. Total ta’ 270 pazjent ta’ 65 sena u aktar, inklużi

46 pazjent ta’ 75 sena u aktar, irċevew abatacept taħt il-ġilda

fi provi kliniċi

kkontrollati. Il-frekwenzi

ta’ infezzjonijiet serji jew ta’ tumuri malinni meta mqabbla ma’ plaċebo fost pazjenti ta’ ‘l fuq minn

65 sena, ittrattati b’abatacept fil-vini,

kienu ogħla milli

fost dawk ta’ taħt il-65 sena. Bl-istess mod, il-

frekwenzi ta’ infezzjonijiet

serji u ta’ tumuri malinni

fost pazjenti ta’ ‘l fuq minn 65 sena, ittrattati

b’abatacept taħt il-ġilda,

kienu ogħla minn dawk ta’ taħt il-65 sena. Minħabba li hemm inċidenza

ogħla ta’ infezzjonijiet

u tumuri malinni

anzjani

b’mod ġenerali, trattament għall-

anzjani

għandu

jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.8).

Proċessi awto-immuni

Jeżisti tħassib teoretiku li trattament b’abatacept jista’ jżid ir-riskju ta’ proċessi awto-immuni

fl-adulti,

per eżempju deterjorazzjoni ta’ sklerożi multipla. Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, trattament

b’abatacept ma wassalx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awtoantikorpi, bħal anitkorpi antinukleari u anti-

dsDNA, meta mqabbel ma’ trattament bi plaċebo (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.3).

Pazjenti fuq dieta li tikkontrolla

t-teħid ta’ sodium

Dan il-prodott mediċinali

fih inqas minn 1 mmol sodium (23 mg) għal kull

siringa

mimlija

għal-lest,

jiġifieri

huwa essenzjalment ‘mingħajr sodju’.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata

dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Waqt li inibituri

ta’ TNF ma affettwawx l-eliminazzjoni

ta’ abatacept, fi provi

kliniċi

ikkontrollati

bi plaċebo, pazjenti li rċevew trattament b’abatacept flimkien

ma’ inibituri

ta’ TNF

esperjenzaw iktar infezzjonijiet

u infezzjonijiet

serji minn dawk il-pazjenti

ngħataw inibituri

ta’ TNF

biss. Għalhekk terapija ta’ abatacept mogħtija flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’hijiex rakkomandata.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti

mediċinali

oħra

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni

ma wriet l-ebda effett ta’ methotrexate, NSAIDs u

kortikosterojdi

fuq l-eliminazzjoni ta’ abatacept (ara sezzjoni 5.2).

Ma ġew identifikati

punti sostanzjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ abatacept meta mogħti flimkien

ma’

sulfasalazine, hydroxychloroquine

jew leflunomide.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistema immuni

u ma’ tilqim

L-għoti fl-istess ħin ta’ abatacept ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċ i

jista’ jsaħħaħ l-effetti ta’ abatacept is-sistema immuni. M’hemmx biżżejjed

tagħrif sabiex jiġu

vvalutati s-sigurtà u l-effiċjenza ta’ abatacept f’kombinazzjoni ma’ anakinra jew ma’ rituximab (ara

sezzjoni 4.4).

Tilqim

Vaċċinazzjonijiet

ħajjin

ma għandhomx jingħataw fl-istess ħin ma’ abatacept jew fi żmien 3 xhur mit-

twaqqif tiegħu. M’hemm ebda tagħrif disponibbli

dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni

minn

persuni li

jirċievu

vaċċini ħajjin

għal pazjenti

jirċievu

abatacept. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-

sistema immuni,

inkluż abatacept, jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ xi immunizzazzjonijiet (ara

sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Studji

esploratorji

biex jevalwaw l-effett ta’ abatacept fuq ir-rispons tal-antikorpi għat-tilqima

f’persuni b’saħħithom kif ukoll ir-rispons tal-antikorpi

għat-tilqima kontra l-influwenza u t-tilqim

pnewmokokkali f’pazjenti b’artrite rewmatojde jissuġġerixxu

li abatacept jista’ jnaqqas l-effettività

tar-rispons immuni,

iżda ma jinibixxix

b’mod sinifikanti

l-ħila li persuna tiżviluppa

rispons immuni

klinikament

sinifikanti

jew pożittiv.

Abatacept ġie evalwat fi studju open-label f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

pnewmokokkali ta’ 23 valent. Wara t-tilqima pnewmokokkali, 62 mill-112-il

pazjent ikkurati

b’abatacept kienu kapaċi jipproduċu rispons immuni adegwat ta’ mill-inqas

żieda bid-doppju

ta’ titres

ta’ antikorpi għat-tilqima polysaccharide pnewmokokkali.

Abatacept ġie evalwat ukoll fi studju open-label f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

b’virus trivalenti kontra l-influwenza staġjonali. Wara t-tilqima kontra l-influwenza,

73 mill-119-il

pazjent ikkurati b’abatacept mingħajr livelli

ta’ antikorpi protettivi fil-linja

bażi kienu kapaċi

jipproduċu rispons immuni

adegwat ta’ mill-inqas

żieda ta’ 4 darbiet ta’ titres ta’ antikorpi għat-

tilqima

trivalenti

kontra l-influwenza.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala u nisa li

jista’ jkollhom

it-tfal

M’hemmx biżżejjed tagħrif dwar l-użu ta’ abatacept f’nisa tqal. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku

ma ġie

osservat l-ebda effett mhux mixtieq fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali

f’dożi sa 29 darba d-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’ AUC. Fi studju fuq l-iżvilupp

qabel u wara t-twelid fil-firien,

ġie osservat

tibdil

limitat

fuq il-funzjoni

ta’ l-immunità

f’dożi

hija

11-il darba ogħla mid-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’AUC (ara sezzjoni 5.3).

ORENCIA m'għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament

b'abatacept minħabba l-kundizzjoni

klinika

tal-mara. Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw

kontraċettiv effettiv waqt it-trattament u sa 14-il ġimgħa wara l-aħħar doża ta’ abatacept.

Abatacept jista’ jaqsam il-plaċenta fis-serum tat-trabi li twieldu minn nisa kkurati b’abatacept waqt it-

tqala. Għaldaqstant, dawn it-trabi jistgħu jkunu f’riskju ikbar ta’ infezzjoni.

Is-sigurtà tal-għoti tal-

vaċċini ħajjin lil trabi esposti għal abatacept

in utero

mhijiex magħrufa. L-għoti ta’ vaċċini ħajjin

trabi esposti għal abatacept

in utero

mhuwiex rakkomandat għal 14-il ġimgħa wara l-aħħar

espożizzjoni

tal-omm għal abatacept waqt it-tqala.

Treddigħ

Intwera li abatacept huwa preżenti fil-ħalib

tal-ġrieden.

Mhux magħruf jekk abatacept jiġix eliminat fil-ħalib

tas-sider tal-bniedem.

Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż.

It-treddigħ għandu jitwaqqaf matul it-trattament b’ORENCIA u għal 14-il

ġimgħa

wara l-aħħar doża

ta’ trattament b’abatacept.

Fertilità

Ma sarux studji formali fuq l-effetti potenzjali ta’ abatacept fuq il-fertilità umana.

Fil-firien, abatacept ma kellu l-ebda effett mhux mixtieq fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa (ara

sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu, abatacept huwa mistenni li ma jkollu

l-ebda influwenza

jew influwenza negliġibbli

fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni. Madankollu, sturdament u

preċiżjoni viżiva mnaqqsa ġew irrapportati bħala reazzjonijiet

avversi komuni u mhux komuni

rispettivament minn pazjenti kkurati b’ORENCIA. Għaldaqstant, jekk pazjent jesperjenza sintomi bħal

dawn, is-sewqan u l-użu ta’ makkinarju għandu jiġi evitat.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil

tas-sigurtà f’artrite rewmatojde

Abatacept ġie studjat f’pazjenti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(2,653 pazjent b’abatacept, 1,485 bi plaċebo).

Fi provi kliniċi

b’abatacept ikkontrollati

bi plaċebo, reazzjonijiet

avversi (ARs) ġew irrapportati

f’49.4% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’45.8% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet

avversi li ġew irrapportati (≥ 5%) fost pazjenti ttrattati b’abatacept kienu uġigħ ta’ ras, nawsja u

infezzjonijiet

fil-parti ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju (fosthom sinużite). Il-proporzjon

ta’ pazjenti

ma komplewx it-trattament minħabba ARs kien ta’ 3.0% għal pazjenti ttrattati b’abatacept u 2.0% għal

dawk ittrattati bi plaċebo.

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Fit-Tabella 2 hemm elenkati r-reazzjonijiet

avversi osservati fi provi kliniċi

u l-esperjenza ta’ wara t-

tqegħid fis-suq ippreżentati skont is-sistema tal-klassifika

tal-organi u l-frekwenza, permezz ta’ dawn

il-kategoriji:

komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa

< 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti

mhux mixtieqa huma mniżżlin

skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li

huma l-aktar serji huma mniżżlin

l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 2:

Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet

u infestazzjonijiet

Komuni ħafna

Infezzjoni

fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ

respiratorju (inkluż

trakeite, nasofarinġite, u

sinużite)

Komuni

Infezzjoni

fin-naħa t’isfel tal-apparat respiratorju

(inkluż bronkite), infezzjoni

fis-sistema tal-

awrina, infezzjonijiet

ta’ herpes (li jinkludu

herpes simplex, herpes orali u herpes zoster),

pulmonite,

influwenza

Mhux komuni

Infezzjoni

fis-snien, onikomikożi,

sepsis,

infezzjonijiet

muskulo-skeletali, axxeżi tal-ġilda,

pajelonefrite,

rinite,

infezzjoni

fil-widnejn

Rari

Tuberkolożi,

batteremija, infezzjoni

gastrointestinali, marda infjammatorja tal-pelvis

Neoplażmi beninni, malinni

dawk mhux speċifikati (inklużi

ċesti u polipi)

Mhux komuni

Karċinoma taċ-ċelloli

bażiċi,

papilloma

tal-ġilda

Rari

Limfoma,

neoplasmi

malinni

fil-pulmun,

karċinoma taċ-ċelloli

skwamużi

Disturbi

tad-demm u tas-

sistema limfatika

Mhux komuni

Tromboċitopenja, lewkopenja

Disturbi

fis-sistema immuni

Mhux komuni

Sensittività eċċessiva

Disturbi

psikjatriċi

Mhux komuni

Dipressjoni, ansjetà, disturb fl-irqad (li

jinkludi

nuqqas ta’ rqad)

Disturbi

fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament

Mhux komuni

Emigranja, parasteżija

Disturbi

fl-għajnejn

Mhux komuni

Konġuntivite,

għajn xotta, tnaqqis fl-akutezza

tal-vista

Disturbi

fil-widnejn

u fis-

sistema labirintika

Mhux komuni

Vertigo

Disturbi

fil-qalb

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet,

takikardja, bradikardja

Disturbi vaskulari

Komuni

Pressjoni għolja,

żieda fil-pressjoni

tad-demm

Mhux komuni

Pressjoni baxxa, sensazzjoni ta’ sħana kbira

f’daqqa fil-ġisem,

fwawar, vaskulite, tnaqqis fil-

pressjoni tad-demm

Disturbi

respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

Komuni

Sogħla

Mhux komuni

Aggravar ta’ mard pulmonari ostruttiv kroniku,

bronkospażmu, tħarħir, dispnea, għafis fil-

griżmejn

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Uġigħ ta’ żaqq, dijareja, nawsja, dispepsja,

ulċera fil-ħalq, stomatite aftuża, rimettar

Mhux komuni

Gastrite

Disturbi

fil-fwied

u fil-marrara

Komuni

Test tal-funzjoni

tal-fwied mhux normali (inkluż

żieda fit-transaminases)

Disturbi

fil-ġilda

u fit-tessuti

ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Raxx (inkluż dermatite)

Mhux komuni

Żieda fit-tendenza għat-tbenġil, ġilda xotta,

alopeċja, prurite, urtikarja, psorjażi, akne,

eritema, iperidrosi

Disturbi muskolu-skeletriċi

tat-tessuti konnettivi

Mhux komuni

Artrajġja, uġigħ fl-estremitajiet

Disturbi

fis-sistema

riproduttiva u fis-sider

Mhux komuni

Amenorrea, menorraġija

Disturbi

ġenerali u

kondizzjonijiet

ta’ mnejn

jingħata

Komuni

Għeja, ħedla, reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-

injezzjoni,

reazzjonijiet

sistemiċi

għall-

injezzjoni*

Mhux komuni

Mard simili

għall-influwenza,

żieda fil-piż

* (eż. prurite, għafis fil-gerżuma, dispnea)

Deskrizzjoni

ta’ reazzjonijiet

avversi magħżula

Infezzjonijiet

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo b’abatacept, infezzjonijiet

li ta’ l-inqas jista’ jkollhom

possibbiltà li għandhom x’jaqsmu mat-trattament ġew irrapportati fi 22.7% tal-pazjenti ttrattati

b’abatacept u f’20.5% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo.

Infezzjonijiet

serji li

ta’ l-inqas jista’ jkollhom

il-possibbiltà

li għandhom x’jaqsmu mat-trattament

ġew irrapportati f’1.5% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’1.1% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. It-tip

ta’ infezzjonijiet

serji kien simili

bejn il-gruppi

ta’ kura b’abatacept u bi plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Ir-rata ta’ inċidenza (95% CI) għal infezzjonijiet

serji kienet ta’ 3.0 (2.3, 3.8) għal kull 100 sena ta’

pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept u ta’ 2.3 (1.5, 3.3) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal

pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo fl-istudji

fl-istudji

double-blind.

Fil-perjodu

kumulattiv fil-provi

kliniċi

f’7,044 pazjent ikkurati b’abatacept matul 20,510 snin tal-

pazjent,

ir-rata ta’ inċidenza ta’ infezzjonijiet

serji kienet 2.4 għal kull 100 sena tal-pazjent, u r-rata ta’

inċidenza annwalizzata baqgħet stabbli.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, tumuri malinni ġew rappurtati f’1.2% (31/2,653) tal-pazjenti

trattati b’abatacept u f’0.9% (14/1,485) tal-pazjenti trattati bi plaċebo. Ir-rati ta’ inċidenza ta’ tumuri

malinni kienu ta’ 1.3 (0.9, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept

u ta’ 1.1 (0.6, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo.

Fil-perjodu

kumulattiv 7,044 pazjent trattati b’abatacept matul 21,011 sena ta’ pazjent (li minnhom

aktar minn 1,000 kienu trattati b’abatacept għal aktar minn 5 snin), ir-rati tal-inċidenza tat-tumuri

malinni kienet ta’ 1.2 (1.1, 1.4) għal kull 100 sena ta’ pazjent, u r-rati annwalizzati ta’ inċidenza

baqgħu stabbli.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar tumur malinn rapportat b’mod frekwenti kien kanċer

tal-ġilda mhux melanoma; 0.6 (0.3, 1.0) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept u ta’ 0.4 (0.1, 0.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u

ta’ 0.5 (0.4, 0.6) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu kumulattiv.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar kanċer tal-organi rrapportat b’mod frekwenti kien

kanċer tal-pulmun 0.17 (0.05, 0.43) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept, 0 għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u ta’ 0.12 (0.08, 0.17) għal kull 100 sena ta’

pazjent fil-perjodu kumulattiv. L-aktar tumur malinn ematoloġiku komuni kien limfoma 0.04 (0, 0.24)

għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept u ta’ 0 għal pazjenti

ngħataw

kura bi plaċebo u ta’ 0.06 (0.03, 0.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu

kumulattiv.

Reazzjonijiet avversi f’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku (COPD)

Fi studju IV, kien hemm 37 pazjent b’COPD ttrattati b’abatacept ġol-vini u 17 ttrattati bi plaċebo. Il-

pazjenti b’COPD ttrattati b’abatacept żviluppaw reazzjonijiet

avversi b’iktar frekwenza milli

dawk

ttrattati bi plaċebo (51.4% vs. 47.1%, rispettivament). Disturbi respiratorji seħħew bi frekwenza ikbar

f’pazjenti trattati b’abatacept milli

f’dawk trattati bi plaċebo (10.8% vs. 5.9% rispettivament); dawn

inkludew aggravar ta’ COPD u dispneja. Perċentwal ikbar ta’ pazjenti b’COPD li ġew ttrattati

b’abatacept milli

minn dawk ttrattati bi plaċebo żviluppaw reazzjonijiet

avversi serji (5.4% vs. 0%),

inkluż aggravar ta’ COPD (1 minn 37 pazjent [2.7%]) u bronkite (1 minn 37 pazjent [2.7%]).

Proċessi awtoimmuni

Terapija b’abatacept ma wasslitx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awto-antikorpi,

jiġifieri

antikorpi

antinukleari u antidsDNA, meta mqabbla mal-plaċebo.

Ir-rata ta’ inċidenza ta’ disturbi awtoimmuni f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept matul il-perjodu

‘double blind’ kienet ta’ 8.8 (7.6, 10.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment u għal pazjenti li

ngħataw kura bi plaċebo din kienet ta’ 9.6 (7.9, 11.5) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment. Ir-

rata ta’ inċidenza f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept kienet ta’ 3.8 għal kull 100 sena ta’ pazjent

fil-perjodu kumulattiv. L-aktar disturbi frekwenti rrappurtati li huma marbuta mas-sistema

awtoimmuni minbarra l-indikazzjoni

studjata waqt il-perjodu

kumulattiv kienu psorjasi, għoqiedi

rewmatojdi (rheumatoid nodule), u s-Sindromu ta’ Sjogren.

Immunoġeniċità f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept ġol-vini

Antikorpi li ġew diretti kontra l-molekula ta’ abatacept ġew ivvalutati b’analiżi ta’ ELISA fi

3,985 pazjent b’artrite rewmatojde ttrattati għal mhux aktar minn 8 snin b’abatacept. Mija u sebgħa u

tmenin mit-3,877

(4.8%) tal-pazjenti żviluppaw antikorpi anti-abatacept waqt li kienu qed jieħdu l-

kura. F’pazjenti vvalutati għall-antikorpi

kontra abatacept wara t-twaqqif ta’ abatacept (> 42 jum wara

l-aħħar doża), 103 mill-1,888

(5.5%) kienu seropożittivi.

Kampjuni li ġew ikkonfermati li għandhom attività li jingħaqdu

ma’ CTLA-4 ġew ivvalutati għall-

preżenza ta’ antikorpi newtralizzanti. Tnejn u għoxrin minn fost 48 pazjent li

seta’ jiġi

vvalutat urew

attività newtralizzanti

sinifikanti.

Ir-rilevanza klinika

potenzjali għal formazzjoni

ta’ antikorpi

newtralizzanti mhijiex magħrufa.

Kollox ma’ kollox,

ma kien hemm ebda korrelazzjoni

apparenti ta’ żvilupp

ta’ antikorpi ma’ rispons

kliniku

jew avvenimenti avversi. Madankollu, in-numru ta’ pazjenti li żviluppaw antikorpi kien limitat

wisq biex issir valutazzjoni

definittiva. Minħabba li l-analiżi

ta’ l-immunoġeniċ ità

mhumiex speċifiċi

għall-prodott,

it-tqabbil ta’ rati ta’ antikorpi ma’ dawk minn prodotti oħra mhuwiex adegwat.

Immunoġeniċità f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept taħt il-ġilda

L-istudju SC-I qabbel l-immunoġeniċità

għal abatacept wara għoti taħt il-ġilda

jew ġol-vini

kif valutat

minn

analiżi

ta’ ELISA. Matul il-perjodu

double blind inizjali

ta’ 6 xhur (perjodu ta’ żmien qasir), il-

frekwenza ġenerali ta’ immunoġeniċità

għal abatacept kienet 1.1% (8/725) u 2.3% (16/710) għall-

gruppi li ħaduh taħt il-ġilda

u dawk li ħaduh fil-vini,

rispettivament. Ir-rata hija konsistenti mal-

esperjenza ta’ qabel, u ma kien hemm l-ebda effett ta’ immunoġeniċità

fuq il-farmakokinetika,

sigurtà, jew l-effikaċja.

L-immunoġeniċità

għal abatacept wara għoti taħt il-ġilda

għal żmien twil

ġiet valutata b’analiżi

ta’

electrochemiluminescence (ECL) ġdida. Mhux xieraq tqabbil tar-rati ta’ inċidenza fl-analiżijiet

differenti,

billi

l-analiżi

ECL ġiet żviluppata sabiex tkun iżjed sensittiva u tolleranti għall-mediċina

mill-analiżi ELISA preċedenti. Il-frekwenza ta’ immunoġeniċità

kumulattiva għal abatacept mill-

analiżi

ECL b’minn

tal-inqas kampjun wieħed pożittiv

fil-perjodi

qosra u twal kombinati kienet ta’

15.7% (215/1369) waqt li kien qiegħed jittieħed abatacept, b’tul ta’ żmien medju ta’ esponiment ta’

48.8 xahar, u 17.3% (194/1121) wara t-twaqqif (> 21 jum sa 168 jum wara l-aħħar doża). Ir-rata ta’

inċidenza ta’ espożizzjoni

aġġustata (espressa għal kull 100 persuna-sena) baqgħet stabbli

matul il-

perjodu tal-kura.

B’mod konsistenti mal-esperjenza ta’ qabel, it-tajters u l-persistenza tar-risponsi tal-antikorpi

kienu

ġeneralment baxxi u ma żdiedux wara l-issoktar tad-dożi (6.8% tal-individwi

kienu seropożittivi

f’żewġ viżti konsekuttivi),

u ma kien hemm l-ebda korrelazzjoni

apparenti tal-iżvilupp

ta’ antikorpi

mar-rispons kliniku,

l-avvenimenti avversi, jew il-farmakokinetika.

Fi studju SC-III, f’pazjenti

kkurati dehru rati simili

tal-immunoġeniċità

għall-gruppi

ta’

abatacept + MTX, u tal-monoterapija ta’ abatacept (2.9% (3/103) u 5.0% (5/101), rispettivament) waqt

il-perjodu

double-blind

ta’ 12-il xahar. Bħal fi studju SC-I, ma kienx hemm effett tal-immunoġeniċità

fuq is-sigurtà u l-effikaċja.

L-immunoġeniċità u s-sigurtà ta’ abatacept wara twaqqif u bidu mill-ġdid tal-kura

Sar studju fil-programm ta’ taħt il-ġilda

sabiex jinvestiga l-effett tat-twaqqif (tliet xhur) u l-bidu

mill-

ġdid tal-kura b’abatacept taħt il-ġilda

fuq l-immunoġeniċità.

Wara t-twaqqif tal-kura b’abatacept taħt

il-ġilda,

iż-żieda

fir-rata ta’ immunoġeniċità

kienet konsistenti ma’ dik li dehret wara t-twaqqif ta’

abatacept mogħti fil-vini.

Meta reġgħet inbdiet it-terapija, ma kienx hemm reazzjonijiet għall-

injezzjoni

u l-ebda tħassib ieħor tas-sigurtà f’pazjenti li kienu twaqqfu sa tliet xhur mit-terapija taħt il-

ġilda meta mqabbel ma’ dawk li baqgħu jieħdu terapija taħt il-ġilda,

kemm jekk it-terapija reġgħet

inbdiet b’doża tal-bidu ġol-vini

kif ukoll jekk ma reġgħetx inbdiet b’doża tal-bidu ġol-vini.

Is-sigurtà

osservata fil-grupp ta’ kura li reġa’ beda t-terapija mingħajr b’doża tal-bidu ġol-vini

kienet konsistenti

wkoll ma’ dik osservata fl-istudji

l-oħra.

F’SC-III, iż-żieda

fir-rati tal-immunoġeniċità

kienu osservati f’individwi

ttestjati waqt 6 xhur ta’ rtirar

sħiħ tal-mediċina

fil-gruppi

ta’ abatacept + MTX u tal-monoterapija ta’ abatacept (37.7% [29/77] u

44.1% [27/59], rispettivament) b’risponsi ġeneralment baxxi ta’ tajters u antikorpi. Ma ġie osservat l-

ebda impatt kliniku

ta’ dawn ir-risponsi tal-antikorpi,

u l-ebda tħassib dwar is-sigurtà ma kien osservat

mal-bidu

mill-ġdid

tat-terapija b’abatacept.

Reazzjonijiet tal-Injezzjoni f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept taħt il-ġilda

L-istudju SC-I qabbel is-sigurtà ta’ abatacept billi inkluda r-reazzjonijiet

fis-sit tal-injezzjoni

wara

għoti taħt il-ġilda

jew ġol-vini.

Il-frekwenza ġenerali tar-reazzjonijiet

fis-sit tal-injezzjoni

kienet 2.6%

(19/736) u 2.5% (18/721) għall-grupp li ħa abatacept taħt il-ġilda

u l-grupp li ħa plaċebo taħt il-ġilda

(abatacept fil-vini),

rispettivament.

Ir-reazzjonijiet

kollha

fis-sit tal-injezzjoni

kienu deskritti bħala

ħfief għal moderati (ematoma, ħakk, jew eritema) u ġeneralment ma kinux jeħtieġu l-waqfien tal-

mediċina. Matul il-perjodu kumulattiv

tal-istudju meta ġew inklużi

l-individwi

kollha

ttrattati

b’abatacept f’7 studji fejn il-mediċina ngħatat taħt il-ġilda,

il-frekwenza ta’ reazzjonijiet fis-sit tal-

injezzjoni

kienet ta’ 4.6% (116/2,538) b’rata ta’ inċidenza ta’ 1.32 għal kull 100 sena ta’ persuna.

Wara l-użu ta’ ORENCIA mogħti taħt il-ġilda,

waslu rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’

reazzjonijiet

ta’ injezzjoni

sistemika (eż. prurite,

sensazzjoni

ta’ għafis tal-gerżuma, dispnea).

Tagħrif dwar is-sigurtà relatata mal-klassi farmakoloġika

Abatacept huwa l-ewwel modulatur selettiv ta’ aktar minn stimulu wieħed. It-tagħrif dwar is-sigurtà

relattiva fi prova klinika

meta mqabbla ma’ infliximab

huwa mogħti fil-qosor f’sezzjoni 5.1.

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà f’artrite psorjatika

Abatacept ġie studjat f’pazjenti b’artrite psorjatika attiva f’żewġ provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(341 pazjent b’abatacept, 253 pazjent bi plaċebo) (ara Sezzjoni 5.1). Waqt il-perjodu

ta' 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo fl-istudju

ikbar PsA-II, il-proporzjon

ta' pazjenti

b'reazzjonijiet

avversi kien

simili

fil-gruppi

ta' kura ta' abatacept u plaċebo (15.5 % u 11.4 %, rispettivament). Ma kien hemm l-

ebda reazzjoni avversa li seħħet f’≥ 2% fi kwalunkwe grupp ta’ kura matul il-perjodu ta’ 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo. Il-profil ta’ sigurtà globali kien komparabbli bejn studji PsA-I u PsA-II u

konsistenti mal-profil ta’ sigurtà fl-artrite rewmatojde (Tabella 2).

Popolazzjoni

pedjatrika

Abatacept ġie studjat f'pazjenti b'pJIA f'2 provi kliniċi

(studju ta' pJIA SC li għadu għaddej u studju ta'

pJIA IV). L-istudju ta' pJIA SC inkluda 46 pazjent fil-koorti

tal-età ta' sentejn sa 5 snin u 173 pazjent

fil-koorti

tal-età ta' 6 sa 17-il sena. L-istudju ta' pJIA IV inkluda 190 pazjent fil-koorti tal-età ta' 6 sa

17-il sena. Waqt l-ewwel perjodu open-label ta' 4 xhur, il-profil

ta' sigurtà globali

f'dawn l-409 pazjent

b'pJIA kien simili

għal dak osservat fil-popolazzjoni

ta' RA bl-eċċezzjonijiet

ġejjin

fil-pazjenti

b'pJIA:

Reazzjonijiet

avversi komuni:

deni

Reazzjonijiet

avversi mhux komuni:

ematurja, otite (medja u esterna).

Deskrizzjoni

ta' reazzjonijiet

avversi magħżula

Infezzjonijiet

L-infezzjonijiet

kienu l-avvenimenti avversi li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni f'pazjenti b'pJIA.

It-tipi

ta’ infezzjonijiet

kienu konsistenti ma’ dawk li jkunu osservati b’mod komuni f’popolazzjonijiet

pedjatriċi li ma jkunux l-isptar. Waqt l-ewwel perjodu ta' kura ta' 4 xhur ta' abatacept ġol-vini u taħt il-

ġilda f'409 pazjenti b'pJIA, ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni kienu nażofarinġite (3.7% tal-

pazjenti) u infezzjoni

fl-apparat respiratorju ta' fuq (2.9% tal-pazjenti). Ġew irrappurtati żewġ

infezzjonijiet

serji (variċella u sepsis) waqt l-ewwel 4 xhur tal-kura b'abatacept.

Reazzjonijiet marbuta mal-injezzjoni

Mill-219-il

pazjent b’pJIA li kienu kkurati b’abatacept taħt il-ġilda

waqt l-ewwel kura b'abatacept ta'

4 xhur, il-frekwenza ta' reazzjonijiet marbuta mal-injezzjoni

lokali

kienet 4.6 % (10/219); uġigħ fis-sit

tal-injezzjoni

u eritema fis-sit tal-injezzjoni

kienu r-reazzjonijiet marbuta mal-injezzjoni

lokali

ġew

irrappurtati bl-aktar mod frekwenti. Ma ġiet irrappurtata l-ebda reazzjoni ta' sensittività eċċessiva

sistemika.

Immunoġeniċità f'pazjeti b'pJIA kkurati b'abatacept taħt il-ġilda

Ġew ivvalutati antikorpi mmirati kontra l-mokeula sħiħa ta' abatacept jew il-porzjon

CTLA-4 ta'

abatacept minn analiżi ECL f'pazjenti b'pJIA wara kura ripetuta b'abatacept taħt il-ġilda.

Ir-rata ta'

seropożittività

filwaqt li

l-pazjenti kienu qegħdin jirċievu terapija b'abatacept kienet 1.8 % (4/218)

waqt l-ewwel perjodu ta' kura ta' 4 xhur u 3.7 % (8/218) waqt il-perjodu kumulattiv. F'pazjenti

vvalutati għal antikorpi anti-abatacept wara t-twaqqif ta' abatacept (≥28 jum wara l-aħħar doża), 8

minn 50 (16%) kienu seropożittivi. Antikorpi anti-abatacept kienu ġeneralment temporanji u ta’ titer

baxx. In-nuqqas ta' methotrexate konkomitanti

ma deherx li kien assoċjat ma' rata ogħla ta'

seropożittività. Il-preżenza tal-antikorpi ma kinitx assoċjata ma' reazzjonijiet

avversi, jew tibdil

effikaċja jew konċentrazzjonijiet ta' abatacept fis-serum.

Perjodu ta' estensjoni fit-tul

Waqt il-perjodu

ta' estensjoni tal-istudji

ta' pJIA (20 xahar fl-istudju ta' pJIA taħt il-ġilda

li għadu

għaddej u 5 snin fl-istudju

ta' pJIA IV), il-profil

ta' sigurtà fil-pazjenti

ta' pJIA li kellhom 6 sa 17-il

sena kien komparabbli ma' dak li ġie osservat fil-pazjenti

adulti. Pazjent wieħed ġie dijanjostikat

sklerożi

multipla

meta kien fil-perjodu ta' estensjoni tal-istudju

ta' pJIA IV. Dejta tas-sigurtà fit-tul

f'pazjenti ta' 2 sa 5 snin b'pJIA kienet limitata, iżda l-evidenza eżistenti ma wrietx xi tħassib ġdid dwar

is-sigurtà f'din il-popolazzjoni

pedjatrika iżgħar.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni

tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ

bejn il-benefiċċju u r-riskju

tal-prodott

mediċinali.

Il-professjonisti

tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali

imniżżla

f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Dożi sa 50 mg/kg ingħataw fil-vini

mingħajr sinjali

ta’ effett tossiku. F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa

rrakkomandat li l-pazjent jiġi mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew sintomu ta’ reazzjonijiet

avversi

u l-pazjent għandu jingħata trattament sintomatiku addattat.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosuppressanti, immunosuppressanti selettivi, Kodiċi ATC:

L04AA24

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

tikkonsisti

mid-domain ekstraċellulari ta’ l-antiġen 4 assoċjat

mal-limfoċite T ċitotossika (CTLA-4) uman mqabbad ma’ porzjon Fc modifikat ta’ immunoglobulina

umana G1 (IgG1) umana. Abatacept huwa magħmul permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

fiċ-ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Abatacept selettivament jimmodula sinjal ko-stimulatorju

ewlieni

huwa meħtieġ għal attivazjoni

totali

ta’ limfoċiti-T

juru CD28. Attivazzjoni

totali

ta’ limoċiti-T

teħtieġ żewġ sinjali

pprovduti minn

ċelluli

fihom

antiġen:

ir-rikonoxximent

ta’ antigen speċifiku minn riċettur taċ-ċellula-T (sinjal

1) u t-

tieni,

sinjal

huwa ko-stimulatorju. Linja

ko-stimulatorja maġġura tinvolvi

li CD80 jaqbad ma’

molekoli

ta’ CD86 fuq il-wiċċ ta’ ċelluli

fihom antiġen għar-iċettur CD28 fuq il-limfoċ iti

(sinjal 2). Abatacept selettivament jinibixxi

il-linja

ta’ ko-stimulazzjoni

billi

jaqbad speċifikament

ma’ CD80 u CD86. Studji indikaw li risponsi naïve għal limfoċiti-T huma iktar affetwati b’abatacept

milli

risponsi

għal limfoċiti-T

tal-memorja.

Studji

in vitro

u f’mudelli

ta’ l-annimali

juru li abatacept jimmodula risponsi ta’ antikorpi li huma

dipendenti fuq limfoċiti-T

u infjammazzjoni.

In vitro

, abatacept jattenwa l-attivazzjoni

ta’ limfociti-T

umani kif ġie mkejjel

bi tnaqqis fil-proliferazzjoni

u produzzjoni

ta’ cytokines. Abatacept inaqqas il-

produzzjoni

ta’ TNFα, interferon-γ, u interleukin-2

li huma speċifiċi għall-antiġen,

mill-limfoċiti-T.

Effetti farmakodinamiċi

B’abatacept, ġie osservat tnaqqis fil-livelli

fis-serum ta’riċetturi interleukin-2

solubuli,

markatur ta’ l-

attivazzjoni

tal- limfoċiti-T;

interleukin-6

fis-serum, prodott ta’ makrofaġi sinovjali

attivati u

sinoviċite

simili

għal fibroblast

f’artrite tar-rewmatiżmu; fattur ta’ rewmatojde, awto-antikorp

magħmul miċ-ċelluli

tal-plasma; u proteina C-reattiva, li

tirreaġġixxi

fil-fażi akuta ta’ infjammazjoni.

Barra minn hekk, il-livelli

fis-serum ta’ matrix metalloproteinases-3, li jipproduċi

l-qerda tal-qarquċa u

rimudellar

tat-tessut, naqsu. Ġie osservat ukoll tnaqqis fit-TNFα fis-serum.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite rewmatojde

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġol-vini ġew ivvalutati

fi provi kliniċi

double-blind

ikkontrollati

plaċebo magħmulin

fuq bażi każwali f’pazjenti adulti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva ddijanjostikata

skond il-kriterji

tal-kulleġġ

Amerikan tar-rewmatoloġija (ACR). Studji I, II, III, V u VI ħtieġu pazjenti

kellhom

tal-inqas 12-il ġog fi stat teneru u 10 ġogi minfuħin fuq bażi każwali. Studju IV ma kellux

bżonn ta’ xi numru speċifiku ta’ ġogi teneri jew minfuħin. L-Istudju SC-I kien studju double-blind,

double-dummy,

mhux ta’ inferjorità, randomizzat, imwettaq fuq pazjenti stratifikati skont il-piż

tal-

ġisem (< 60 kg, 60 sa 100 kg, > 100 kg) li qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept mogħti taħt il-

ġilda u ġol-vini

f’individwi

b’artrite rewmatika (RA), li kienu qegħdin jirċievu methotrexate (MTX)

fl-isfond, u esperjenzaw rispons inadegwat għal MTX (MTX-IR).

Fi studji I, II u V, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept meta mqabbla ma’ plaċebo ġew ivvalutati

f’pazjenti b’risponsi inadegwati għal methotrexate u li komplew fuq id-doża stabbli tagħhom ta’

methotrexate. Barra minn hekk, studju V investiga s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept jew infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo. Fi studju III, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’pazjenti

b’rispons mhux adegwat għal inibitur

ta’ TNF, bl-inibitur

ta’ TNF mwaqqfa qabel l-għażla fuq bażi

każwali; DMARDs oħra ġew permessi. Studju IV ivvaluta primarjament is-sigurtà f’pazjenti b’artrite

tar-rewmatiżmu attiva li ħtieġu intervent addizzjonali

minkejja li kienu qegħdin fuq terapija

b’DMARDs bijoloġiċi

u/jew mhux bijoloġiċi;

DMARDs kollha li kienu qed jintużaw meta l-pazjenti

daħlu fl-istudju

baqgħu jintużaw. Fi studju VI, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept kienu evalwati

f’pazjenti li qatt ma kienu ħadu methotrexate u li kienu pożittivi

għal Fattur tar-Rewmatojde (RF)

u/jew anti-Cyclic

Citrullinated

Peptide 2 (Anti CCP2), b’artrite rewmatojde bikrija u li tmermer

(marda li damet ≤ sentejn) u li ġew magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien ma’

methotrexate jew methotrexate flimkien ma’ plaċebo. Fl-istudju

SC-I, l-għan kien li jintwerew in-non-

inferjorità

tal-effikaċja u l-komparabilità

tas-sigurtà ta’ abatacept taħt il-ġilda meta mqabbel mal-għoti

fil-vini

f’individwi

b’RA moderata għal severament attiva u li kellhom rispons inadegwat għal MTX.

Studju SC-II investiga l-effikaċja u s-sigurtà relattiva ta’ abatacept u adalimumab, it-tnejn mogħtija

taħt il-ġilda

mingħajr doża għolja tal-bidu ġol-vina u b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’RA attiva minn

moderata sa severa u b’rispons inadegwat għal terapija b’MTX fil-passat. Fi studju SC-III, abatacept

taħt il-ġilda ġie evalwat flimkien ma’ methotrexate, jew bħala monoterapija ta’ abatacept, u mqabbel

ma’ monoterapija ta’ MTX fl-induzzjoni

ta’ remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u fl-induzzjoni

tar-

remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u ż-żamma possibbli

ta’ remissjoni

mingħajr

mediċina wara rtirar

sħiħ tal-mediċina, f’pazjenti adulti li qatt ma ġew ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva

ħafna, bikrija (DAS28-CRP medju ta’ 5.4, durata tas-sintomi medja inqas minn 6.7 xhur) b’fatturi ta’

tbassir dgħajfin għal marda li tipprogressa malajr (eż., antikorpi tal-proteina antiċitrullinati

[ACPA+],

kif imkejjel

skont assaġġ kontra CCP2, u/jew RF+, erożjonijiet

fil-ġog fil-linja

bażi).

Pazjenti ta’ studju I ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu abatacept 2 jew 10 mg/kg jew plaċebo

għal 12-il xahar. Pazjenti ta’ studju II, III, IV u VI ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu doża

fissa ta’ bejn wieħed u ieħor 10 mg/kg ta’ abatacept jew plaċebo għal 12 (studji II, IV u VI) jew 6 xhur

(studju III). Id-doża ta’ abatacept kienet 500 mg għall-pazjenti

li kienu jiżnu inqas minn 60 kg, 750 mg

għall-pazjenti

li kienu jiżnu 60 sa 100 kg, u 1,000 mg għall-pazjenti

li kienu jiżnu iktar minn 100 kg.

Fl-istudju

SC-I, abatacept ingħata taħt il-ġilda

lill-pazjenti wara doża waħda tal-bidu ta’ abatacept ġol-

vini u suċċessivament kull ġimgħa. Il-pazjenti komplew jieħdu d-doża attwali tagħhom ta’ MTX mill-

jum tar-randomizzazzjoni.

Pazjenti ta’ studju V ġew mifrudin

fuq bażi każwali biex jirċievu din l-

istess doża fissa ta’ abatacept jew 3 mg/kg infloximab

jew plaċebo għal 6 xhur. Studju V kompla għal

sitt xhur oħra fil-gruppi

ta’ abatacept u infliximab

biss.

Studji I, II, III, IV, V, VI, SC-I, SC-II u SC-III evalwaw 339, 638, 389, 1,441, 431, 509, 1,371, 646 u

351 pazjent adult rispettivament.

Rispons kliniku

Rispons ACR

Il-perċentwali ta’ pazjenti ttrattati b’abatacept li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons fi studju II

(pazjenti b’rispons mhux adegwat għal methotrexate), fi studju III (pazjenti b’rispons mhux adegwat

għal inibitur

ta’ TNF), fi studju VI (pazjenti li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate), u fi studju SC-I

(abatacept taħt il-ġilda)

jidhru

f’Tabella 3.

F’pazjenti ttrattati b’abatacept fi studji II u III, titjib fir-risponsi ta’ ACR 20 li huwa statistikament

sinifikattiv

kontra l-plaċebo ġie osservat wara l-għoti ta’ l-ewwel doża (jum 15), u dan it-titjib

baqa’

sinjifikanti

għall-kumplament

ta’ l-istudji.

Fi studju VI, ġie osservat titjib

statistkament sinifikanti

fir-

rispons ta’ ACR 20 f’pazjenti li kienu qed jiġu kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotexate meta

mqabbel ma’ methotrexate flimkien ma’ plaċebo għal 29 jum, u dan baqa’ jiġi sostnut matul il-perjodu

tal-istudju. Fi studju II, 43% tal-pazjenti li ma laħqux risponsi ta’ ACR 20 wara 6 xhur żviluppaw

respons ta’ ACR 20 fi tnax il-xahar.

Fl-istudju

SC-I, abatacept mogħti taħt il-ġilda

(SC) ma kienx inferjuri meta mqabbel ma’ infużjonijiet

ġol-vini IV ta’ abatacept fir-rigward tar-rispons ta’ ACR 20 sa 6 xhur tal-kura.

Il-pazjenti ttrattati

b’abatacept taħt il-ġilda

wkoll kisbu risponsi simili

ta’ ACR 50 u 70 bħal dawk il-pazjenti li rċevew

abatacept ġol-vini

wara 6 xhur.

Ma dehret l-ebda differenza fir-rispons kliniku

bejn abatacept mogħti taħt il-ġilda

u abatacept mogħti

fil-vini

fit-3 gruppi ta’ piż. F’SC-I, ir-rati ta’ rispons ta’ ACR 20 f’jum 169 għal abatacept mogħti taħt

il-ġilda

u ġol-vini

kienu rispettivament 78.3% (472/603 SC) u 76.0% (456/600 IV) f’pazjenti li

kellhom < 65 sena, kontra 61.1% (55/90 SC) u 74.4% (58/78 IV) għal pazjenti

kellhom

≥ 65 sena.

Tabella 3:

Risponsi kliniċi fi provi kkontrollati

Perċentwali ta’ pazjenti

Għoti ġol-vini

Għoti taħt il-ġilda

Qatt ma ħadu

MTX

Rispons mhux

adegwat għal

MTX

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Rispons mhux

adegwat għal MTX

Studju VI

Studju II

Studju III

Studju SC-I

Rata ta’

Rispons

Abatacept

+MTX

n = 256

Plaċebo

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Plaċebo

+MTX

n = 214

Abatacept

+DMARDs

n = 256

Plaċebo

+DMARDs

n = 133

Abatacept

SC +MTX

n = 693

Abatacept

IV +MTX

n = 678

ACR 20

Jum 15

23%*

18%**

Xahar 3

††

62%***

46%***

Xahar 6

68%***

50%***

Xahar 12

73%***

ACR 50

Xahar 3

32%***

18%**

Xahar 6

40%***

20%***

Xahar 12

48%***

ACR 70

Xahar 3

13%***

††

Xahar 6

20%***

10%**

Xahar 12

29%***

Rispons

Kliniku

Maġġuri

c

14%***

Remissjoni

DAS28-

CRP

e

Xahar 6

§§

Xahar 12

* p < 0.05, abatacept vs. plaċebo.

** p < 0.01, abatacept vs. plaċebo.

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.01, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

p < 0.001, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

††

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ plaċebo

95% CI: −4.2, 4.8 (ibbażat fuq marġinu speċifikat minn qabel għal non-inferjorità ta’ −7.5%)

§§

dejta ITT hija ppreżentata fit-tabella

Doża fissa li tqarreb 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

DMARDs konkurrenti inkludew wieħed jew aktar milli ġej: methotrexate, chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine,

leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Rispons kliniku maġġuri huwa definit bħala l-ilħuq ta’ rispons ta’ ACR 70 għal perijodu kontinwu ta’ 6 xhur.

Wara perjodu ta’ sitt xhur, il-pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open-label.

DAS28-CRP Remissjoni hi mfissra bħala punteġġ ta’ < 2.6 ta’ DAS28-CRP

Skont il-protokoll, id-dejta hija ppreżentata fit-tabella. Għal ITT; n = 736, 721 għal abatacept mogħti taħt il-ġilda (SC) u

ġol-vina (IV), rispettivament

Fl-estensjoni open-label ta’ studji I, II, III, VI, u SC-I durabbli u sostnuti, ġew osservati risponsi ta’

ACR 20, 50, u 70 matul 7 snin, 5 snin, 5 snin, sentejn, u 5 snin, rispettivament, ta’ kura b’abatacept. Fi

studju I, risponsi ta’ ACR ġew evalwati sa 7 snin fi 43 pazjent b’rispons ta’ 72% għal ACR 20, rispons

ta’ 58% għal ACR 50, rispons ta’ 44% għal ACR 70. Fi studju II, ir-risponsi ta’ ACR ġew evalwati

wara 5 snin f’270 pazjent b’rispons ta’ 84% għal ACR 20, rispons ta’ 61% għal ACR 50, rispons ta’

40% għal ACR 70. Fi studju III, risponsi ta’ ACR ġew evalwati wara 5 snin f’91 pazjent b’rispons ta’

74% għal ACR 20, rispons ta’ 51% għal ACR 50, u rispons ta’ 23% għal ACR 70. Fi studju VI,

risponsi għal ACR kienu evalwati wara sentejn f’232 pazjent b’85% ta’ risponsi għal ACR 20, 74%

rispons għal ACR 50 u 54% rispons għal ACR 70. Fl-istudju SC-I, ir-risponsi għal ACR ġew evalwati

wara 5 snin b’rispons ta’ 85% (356/421) għal ACR 20, rispons ta’ 66% (277/423) għal ACR 50 u

rispons ta’ 45% (191/425) għal ACR 70.

B’abatacept kien hemm iktar titjib meta tqabbel ma’ plaċebo f’miżuri oħra ta’ l-attività tal-marda ta’ l-

artrite tar-rewmatiżmu li

ma ġewx inklużi

fil-kriterji

ta’ rispons ta’ l-ACR, bħal ebusija ta’ filgħodu.

Rispons DAS28

L-attività tal-marda ġiet ivvalutata wkoll bl-użu ta’ Skor ta’ l-Attività tal-Marda 28 (DAS 28 ESR).

Kien hemm titjib sinifikanti

ta’ DAS fi studji II, III, V u VI meta mqabbel ma’ plaċebo jew

komparatur.

Fi studju VI, li kien jinkludi

adulti biss, proporzjon sinifikanti

ogħla ta’ pazjenti fil-grupp ta’ abatacept

flimkien ma’ methotrexate (41%) laħaq remissjoni skont kif imfissra b’DAS28 (CRP) (punteġġ ta’

< 2.6) meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien

mal-plaċebo (23%) fis-sena 1. Ir-rispons

wara sena 1 fil-grupp ta’ abatacept baqa’ jiġi sostnut tul it-tieni sena.

Studju V: abatacept jew infliximab kontra plaċebo

Sar studju fuq bażi każwali, double blind biex jivvaluta s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept ġol-vini

jew infliximab

kontra l-plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx rispons adegwat għal methotrexate

(studju V). Ir-riżultat

primarju

kien bidla

medja fl-attività tal-marda f’pazjenti ttrattati b’abatacept

meta mqabbel ma’ dawk ttrattati bi plaċebo wara 6 xhur b’valutazzjoni

sussegwenti double blind tas-

sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept u infliximab wara 12-il xahar. Titjib

ikbar (p < 0.001) f’DAS28 ġie

osservat b’abatacept u b’infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo wara 6 xhur fil-porzjon

ta’ l-istudju

kkontrollat minn plaċebo; ir-riżultati

bejn il-gruppi

ta’ abatacept u infliximab

kienu simili. Ir-risponsi

ta’ ACR fi studju V kienu konsistenti ma’ l-iskor ta’ DAS28. Ġie osservat aktar titjib wara 12-il xahar

b’abatacept. Wara 6 xhur, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienu 48.1% (75), 52.1% (86), u 51.8%

(57) u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet

kienet 1.3% (2), 4.2% (7), u 2.7% (3) għal abatacept,

infliximab

u gruppi ta’ plaċebo rispettivament. Wara 12-il xahar, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienet 59.6% (93), 68.5% (113), u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet

kienet 1.9% (3) u 8.5%

(14) għall-gruppi

ta’ abatacept u infliximab,

rispettivament. Il-perjodu tal-istudju open label pprovda

evalwazzjoni tal-mod ta’ ħidma ta’ abatacept li jsostni l-effikaċja għal individwi

ġew magħżula

b’mod każwali biex jieħdu abatacept u r-rispons ta’ effikaċja ta’ dawk l-individwi

l-kura tagħhom

inqalbet għal abatacept wara kura b’infliximab.

It-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ medju ta’ DAS28

f’Jum 365 (-3.06) ġie sostnut sa Jum 729 (-3.34) f’dawk il-pazjenti li komplew jirċievu abatacept.

F’dawk il-pazjenti

li fil-bidu

kienu jirċievu infliximab

u mbagħad qalbu għal abatacept, it-tnaqqis fil-

punteġġ medju ta’ DAS28 mil-linja

bażi kien ta’ 3.29 f’Jum 729 u 2.48 f’Jum 365.

Studju SC-II:

Twettaq studju ta’ non-inferjorità,

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, single(investigatur)-

blinded, biex jevalwa s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept mogħti taħt il-ġilda

(SC) kull ġimgħa

mingħajr doża għolja tal-bidu ta’ abatacept ġol-vini (IV), mqabbel ma’ adalimumab mogħti taħt il-

ġilda kull ġimagħtejn, it-tnejn b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’rispons inadegwat għal methotrexate

(studju SC-II). Il-punt aħħari primarju wera noninferjorità (marġni definit minn qabel ta’ 12%) ta’

rispons ACR 20 wara 12-il xahar ta’ kura, 64.8% (206/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u 63.4%

(208/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC; id-differenza fil-kura kienet ta’ 1.8% [95% intervall ta’

fiduċja (CI): -5.6, 9,2 [sic: 9.2]], b’risponsi komparabbli matul il-perjodu kollu ta’ 24 xahar. Il-valuri

rispettivi għal ACR 20 wara 24 xahar kienu 59.7% (190/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u 60.1%

(197/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC. Il-valuri

rispettivi

għal ACR 50 u ACR 70 wara 12 u 24

xahar kienu konsistenti u simili għal abatacept u adalimumab. It-tibdil medju aġġustat (standard error;

SE) mil-linja

bażi f’DAS28-CRP kien -2.35 (SE 0.08) [95% CI: -2.51, -2.19] u -2.33 (SE 0.08) [95%

CI: -2.50, -2.17] fil-grupp ta’ abatacept SC u fil-grupp ta’ adalimumab, rispettivament, wara 24 xahar,

b’tibdil

simili

maż-żmien. 44.4, 56.8] ta’ pazjenti fil-grupp ta’ abatacept u 53.3% (130/244) [95% CI:

47.0, 59.5] ta’ pazjenti fil-grupp ta’ adalimumab kisbu DAS28 < 2.6. Titjib

mil-linja

bażi kif imkejjel

minn HAQ-DI wara 24 xahar u maż-żmien

kien simili

wkoll

bejn abatacept SC u adalimumab SC.

Evalwazzjonijiet

tas-sigurtà u l-ħsara strutturali saru wara sena u sentejn. Il-profil

tas-sigurtà globali

fir-rigward ta’ reazzjonijiet

avversi kien simili

bejn iż-żewġ gruppi fuq perjodu ta’ 24 xahar. Wara 24

xahar, reazzjonijiet

avversi ġew irrappurtati f’41.5% (132/318) u 50% (164/328) tal-pazjenti kkurati

b’abatacept u adalimumab. Reazzjonijiet

avversi serji ġew irrappurtati fi 3.5% (11/318) u 6.1%

(20/328) tal-grupp rispettiv. Wara 24 xahar, 20.8% (66/318) tal-pazjenti fuq abatacept u 25.3%

(83/328) fil-grupp ta’ adalimumab kienu waqqfu l-kura.

F’SC-II, infezzjonijiet

serji ġew irrappurtati fi 3.8% (12/318) tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC kull

ġimgħa,

l-ebda waħda minnhom ma wasslet għal twaqqif u f’5.8% (19/328) tal-pazjenti kkurati

b’adalimumab SC kull ġimagħtejn, li wasslu għal 9 pazjenti li waqqfu l-kura f’perjodu ta’ 24 xahar.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-injezzjoni

kienet ta’ 3.8% (12/318) u 9.1% (30/328) wara

12-il

xahar (p = 0.006) u 4.1% (13/318) u 10.4% (34/328) wara 24 xahar għal abatacept SC u

adalimumab SC, rispettivament. Fuq il-perjodu

tal-istudju ta’ sentejn, 3.8% (12/318) u 1.5% (5/328)

tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC u adalimumab SC rispettivament, irrappurtataw disturbi

awtoimmuni minn ħfief sa moderati fis-severità (eż., psorjażi, il-fenomenu ta’ Raynaud, eritema

nodosum).

Studju SC-III: Induzzjoni ta’ remissjoni f’pazjenti RA li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate qabel

Studju

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali u double-blinded evalwa abatacept SC

f’kombinament ma’ methotrexate (abatacept + MTX), monoterapija ta’ abatacept SC, jew

monoterapija ta’ methotrexate (grupp MTX) fl-induzzjoni

tar-remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u ż-

żamma ta’ remissjoni mingħajr mediċina wara rtirar sħiħ tal-mediċina f’pazjenti adulti li qatt ma ġew

ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva ħafna, bikrija b’fatturi ta’ tbassir dgħajfin. L-irtirar

sħiħ tal-mediċina wassal għat-telf tar-remissjoni (ritorn għall-attività tal-marda) fit-tliet fergħat kollha

tal-kura (abatacept ma’ methotrexate, abatacept jew methotrexate waħdu) f’maġġoranza tal-pazjenti

(Tabella 4).

Tabella 4:

Rati ta’ remmissjoni fit-tmiem tal-kura bil-mediċina u fażijiet tal-irtirar

tal-mediċina fi studju SC-III

Numru ta’ pazjenti

Abatacept SC + MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali bl-induzzjoni ta’ remissjoni wara 12-il xahar

ta’ kura

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà (95%

CI) vs. MTX

Valur P

60.9%

2.01 (1.18, 3.43)

0.010

45.2%

42.5%

0.92 (0.55, 1.57)

Remissjoni

Klinika

ta’ SDAI

Stima ta’ Differenza (95% CI)

vs. MTX

42.0%

17.02 (4.30, 29.73)

25.0%

29.3%

4.31 (-7.98, 16.61)

Remissjoni

Klinika

Boolean

Stima ta’ Differenza (95% CI)

vs. MTX

37.0%

14.56 (2.19, 26.94)

22.4%

26.7%

4.31 (-7.62, 16.24)

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali f’remissjoni wara 12-il xahar u 18-il xahar

(6 xhur ta’ rtirar sħiħ tal-mediċina)

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà

(95% CI) vs. MTX

Valur P

14.8%

2.51 (1.02, 6.18)

0.045

7.8%

12.4%

2.04 (0.81, 5.14)

Remissjoni definita minn DAS28 (DAS28-CRP < 2.6)

Kriterju ta’ SDAI (SDAI ≤ 3.3)

F’SC-III il-profili

tas-sigurtà tat-tliet gruppi ta’ kura (abatacept + MTX, monoterapij abatacept, grupp

MTX) kienu simili

b’mod ġenerali. Waqt il-perjodu tal-kura ta’ 12-il xahar, ir-reazzjonijiet avversi

kienu rrapportati f’44.5% (53/119), 41.4% (48/116), u 44.0% (51/116) u reazzjonijiet

avversi serji

kienu rrapportati f’2.5% (3/119), 2.6% (3/116) u 0.9% (1/116) ta’ pazjenti kkurati fit-tliet gruppi ta’

kura, rispettivament. Infezzjonijiet

serji kienu rrapportati fi 0.8% (1/119), 3.4% (4/116) u 0% (0/116)

tal-pazjenti.

Rispons radjografiku

Ħsara strutturali fil-ġogi ġiet ivvalutata radjografikament fuq perijodu ta’ sentejn fi studji II, VI u SC-

II. Ir-riżultati

ġew imkejla

bl-użu ta’ Genant-modified total Sharp score (TSS) u l-komponenti

tiegħu,

l-iskor ta’ erożjoni u l-iskor tat-tidjiq

ta’ l-ispazju

bejn il-ġogi

(JSN).

Fi studju II, il-medja ta’ TSS fil-linja

bażi kienet ta’ 31.7 f’pazjenti ttrattati b’abatacept u 33.4

f’pazjenti ttrattati bi plaċebo. Abatacept/methotrexate naqqas ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara

strutturali meta mqabbel ma’ plaċebo/methotrexate wara 12-il xahar ta’ trattament hekk kif muri fit-

Tabella 5. Ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara strutturali fis-sena 2 kienet ferm inqas minn dik f’sena 1

għal pazjenti mogħtija abatacept fuq bażi każwali (p < 0.0001). Individwi

li kienu ser jipparteċipaw fl-

estensjoni ta’ perjodu fuq żmien twil wara sena ta’ trattament double-blind,

ilkoll

irċevew kura

b’abaracept u l-progressjoni radjografika ġiet mistħarrġa sa sena 5. Id-dejta kienet analizzata f’analiżi

kif osservat fejn intużat il-bidla

medja fil-punteġġ totali mill-aħħar viżta annwali. Il-bidla

medja

kienet, 0.41 u 0.74 minn sena 1 sa sena 2 (n = 290, 130), 0.37 u 0.68 minn sena 2 sa sena 3 (n = 293,

130). 0.34 u 0.43 minn sena 3 sa sena 4 (n = 290, 128) u l-bidla kienet 0.26 u 0.29 (n-233, 114) minn

sena 4 sa sena 5 għal pazjenti oriġinarjament magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien

ma’ MTX u plaċebo flimkien ma’ MTX rispettivament.

Tabella 5:

Tibdil radjografiku medju fuq 12-il xahar fi studju II

Parametru

Abatacept/MTX

n = 391

Plaċebo/MTX

n = 195

Valur-P

a

Skor Sharp Totali

1.21

2.32

0.012

Skor ta’ l-Erożjoni

0.63

1.14

0.029

Skor ta’ JSN

0.58

1.18

0.009

Ibbażat fuq analiżi mhux parametrika.

Fi studju VI, il-bidla medja f’TSS wara 12-il xahar kienet inqas b’mod sinifikanti

f’pazjenti kkurati

b’abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbla ma’ dawk ikkurati b’methotrexate flimkien mal-

plaċebo. Wara 12-il xahar 61% (148/242) tal-pazjenti kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotrexate u

53% (128/242) tal-pazjenti kkurati b’methotrexate flimkien

ma’ plaċebo ma kellhomx progressjoni

(TSS ≤ 0). Il-progressjoni ta’ ħsara strutturali kienet inqas f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament

kontinwu b’abatacept flimkien ma’ methotrexate (għal 24 xahar) meta mqabbla ma’ pazjenti li fil-bidu

rċivew methotrexate flimkien ma’ plaċebo (għal 12-il xahar) u wara qalbu għal fuq abatacept flimkien

ma’ methotrexate fit-12-il xahar ta’ wara. Fost il-pazjenti

daħlu fil-perjodu

open label għal 12-il

xahar, 59% (125/213) tal-pazjenti

rċivew it-trattament ta’ abatacept flimkien ma’ methotrexate u

48% (92/192) tal-pazjenti li inizjalment

irċivew methotrexate u wara qalbu għal kombinazzjoni

ma’

abatacept ma kellhomx progressjoni.

Fi studju SC-II, il-ħsara strutturali tal-ġogi ġiet evalwata permezz ta’ mod radjografiku u espressa

bħala bidla

mil-linja

bażi fil-van der Heijde-modified

Total Sharp Score (mTSS) u l-komponenti

tiegħu. Inibizzjoni

simili

ġiet osservata fiż-żewġ grupp tal-kura għal sa 24 xahar (mTSS (± devjazzjoni

standard [SD] medja = 0.89 ± 4.13 vs 1.13 ±8.66), punteġġ tal-erożjoni

(0.41 ± 2.57 vs 0.41 ±5.04), u

punteġġ JSN (0.48 ±2.18 vs 0.72 ±3.81)) għal abatacept (n = 257) u adalimumab (n = 260),

rispettivament).

Fi studju SC-III, il-ħsara strutturali fuq il-ġogi

kienet ivvalutata bl-MRI. Il-grupp ta’ abatacept + MTX

kellu inqas progress fil-ħsara strutturali meta mqabbel mal-grupp ta’ MTX kif rifless mid-differenza

medja tal-kura tal-grupp ta’ abatacept + MTX kontra l-grupp ta’ MTX (Tabella 6).

Tabella 6:

Valutazzjoni strutturali u infjammatorja

tal-MRI fi studju SC-

III

Differenza Medja tal-Kura bejn Abatacept SC + MTX vs. MTX fi 12-il Xahar (95% CI)*

Punteġġ tal-Erożjoni

tal-MRI

-1.22 (-2.20, -0.25)

Punteġġ tal-Ostejite tal-

MRI/Edema tal-Għadam

-1.43 (-2.68, -0.18)

Punteġġ tas-Sinovite tal-MRI

-1.60 (-2.42, -0.78)

* n = 119 għal Abatacept SC + MTX; n = 116 għall-MTX

Rispons ta’ funzjoni

fiżika

It-titjib

fil-funzjoni

fiżika

ġie mkejjel

bl-Indiċi

tad-Disabilità

tal-Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni

tas-Saħħa (HAQ-DI) fi studji II, III, IV, V, u VI u HAQ-DI modifikat fi studju I. Fl-istudju

SC-I, it-

titjib

mil-linja

bażi kif imkejjel

bil-HAQ-DI wara 6 xhur u maż-żmien

kien simili

bejn l-għoti taħt il-

ġilda u l-għoti ġol-vini.

Ir-riżultati

minn studji

II, III u IV jidhru

f’Tabella 7.

Tabella 7:

Titjib fil-funzjoni fiżika fi provi kkontrollati bi plaċebo

Qatt ma Ħadu

Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Studju VI

Studju II

Studju III

Indiċi

ta’ Diżabilità

ta’ HAQ

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Plaċebo

+DMARDs

Linja

Bażi (Medja)

(n = 254)

(n = 251)

1.69

(n = 422)

1.69

(n = 212)

1.83

(n = 249)

1.82

(n = 130)

Titjib

Medju mil-

Linja

Bażi

Xahar 6

0.85

(n = 250)

0.68

(n = 249)

0.59***

(n = 420)

0.40

(n = 211)

0.45***

(n = 249)

0.11

(n = 130)

Xahar 12

0.96

(n = 254)

0.76

(n = 251)

0.66***

(n = 422)

0.37

(n = 212)

Proporzjon ta’

pazjenti

b’titjib

klinikament

sinifikattiv

Xahar 6

61%***

47%***

Xahar 12

64%***

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs MTX flimkien ma’ placebo

Doża fissa li tqarreb 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

Użu ta’ DMARDs fl-istess waqt inkluda wieħed jew aktar minn dawn li gejjin: methotrexate,

chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine, leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tas-Saħħa; 0 = l-aħjar, 3 = l-agħar; 20 mistoqsija; 8 kategoriji: tbiddil u kura personali,

qawmien, ikel, mixi, iġjene, ilħuq, qbid u attivitajiet.

Tnaqqis f’HAQ-DI ta’ ≥ 0.3 unità mil-linja bażi.

Wara 6 xhur, pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open label.

Fi studju II, fost pazjenti b’titjib

klinikament

sinifikattiv

wara 12-il xahar, 88% żammew ir-rispons fit-

18-il xahar, u 85% żammew ir-rispons sa 24 xahar. Waqt il-perjodi

open-label ta’ studji I, II, III, u IV

it-titjib

fil-funzjoni

fiżika nżamm sa 7 snin, 5 snin, 5 snin u sentejn, rispettivament.

Fi studju SC-III, il-proporzjon

ta’ individwi

b’rispons tal-HAQ bħala kejl

ta’ titjib

klinikament

sinifikanti

fil-funzjoni

fiżika

(it-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI ta’ > 0.3) kien akbar

għall-grupp ta’ abatacept + MTX vs il-grupp tal-MTX f’xahar 12 (65.5% vs 44.0%, rispettivament; id-

differenza fil-kura vs il-grupp tal-MTX ta’ 21.6% [95% CI: 8.3, 34.9]).

Riżultati

relatati mas-saħħa u mal-kwalità tal-ħajja

Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa ġiet ivvalutata bil-kwestjonarju

SF-36 fis-6 xahar fi studji I, II u

III u fit-12-il

xahar fi studji I u II. F’dawn l-istudji,

it-titjib

klinikament

u statistikament sinifikattiv

ġie

osservat fil-grupp ta’ abatacept meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo fit-8 oqsma kollha tal-SF-36

(4 oqsma fiżiċi:

funzjoni fiżika, rwol fiżiku, uġigħ fil-ġisem,

saħħa b’mod ġenerali; u 4 oqsma mentali:

vitalità,

funzjoni

soċjali,

rwol emozzjonali,

saħħa mentali),

kif ukoll

is-Sommarju tal-Komponent

Fiżiku (Physical Component Summary – PCS) u s-Sommarju tal-Komponent Mentali (Mental

Component Summary – MCS). Fi studju VI, titjib

kien osservat wara 12-il xahar fil-grupp ta’

abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien mal-plaċebo

kemm fil-PCS u MCS, u baqa’ jiġi sostnut għal sentejn.

Studju VII: Is-sigurta ta’ abatacept f’pazjenti bi jew mingħajr washout minn terapija li ngħatat qabel

ta’ inibitur ta’ TNF

Studju open label dwar abatacept ġol-vini

fi sfond mhux bijoloġiku

ta’ DMARDs sar fuq pazjenti li

għandhom artrite rewmatojde attiva li ma kellhomx rispons xieraq bit-terapija li ngħatat qabel

(washout għal tal-anqas xahrejn: n = 449) jew attwali (ebda perjodu ta’ washout, n = 597) għal terapija

b’inibitur ta’ TNF (studju VII). L-ewwel riżultati,

inċidenzi

ta’ każijiet

avversi, każijiet

avversi serji u

waqfien minħabba kazijiet avversi matul 6 xhur ta’ kura, kienu simili

bejn dawk li kienu utenti qabel u

attwali ta’ inibituri

ta’ TNF meta sar ir-reklutaġġ, bħalma kienet il-frekwenza ta’ infezzjonijiet serji.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite psorjatika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’żewġ provi kliniċi

randomizzati,

double-blind,

ikkontrollati

bi plaċebo (studji PsA-I u PsA-II) f’pazjenti adulti, ta’ età ta’ 18-il sena jew aktar. Il-

pazjenti kellhom PsA attiva (≥ 3 ġogi minfuħin u ≥ 3 ġogi teneri) minkejja kura preċedenti b’terapija

b’DMARD u kellhom leżjoni

tal-ġilda psorjatika waħda li kkwalifikat ta’ dijametru ta’ tal-inqas 2 cm.

Fi studju PsA-I, 170 pazjent irċivew plaċebo jew abatacept ġol-vini

f’jum 1, 15, 29, imbagħad kull

28 jum wara dak il-perjodu b’mod double blind għal 24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label

10 mg/kg ġol-vini

kull 28 jum.

Il-pazjenti ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwit minn 10 mg/kg, mingħajr ma nqabżu għal

24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label 10 mg/kg fix-xahar ġol-vini

kull xahar. Il-pazjenti kienu

permessi li jirċievu dożi stabbli ta’ methotrexate konkomitranti,

kortikosterojdi

ta’ doża baxxa

(ekwivalenti għal ≤ 10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs waqt il-prova.

Fi studju PsA-II, 424 pazjent ġew randomizzati 1:1 biex jirċievu b’mod double-blind

dożi fil-ġimgħa

ta’ plaċebo taħt il-ġildajew abatacept 125 mg mingħajr doża għolja tal-bidu għal 24 ġimgħa, segwiti

minn abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-pazjenti

tħallew jirċievu

dożi

stabbli

ta’

methotrexate, sulfasalazine, leflunomide,

hydroxychloroquine

konkomitanti,

kortikosterojdi

ta’ dożi

baxxi (ekwivalenti għal

10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs matul il-prova. Il-pazjenti li ma kinux

kisbu tal-inqas

titjib

ta’ 20% mil-linja

bażi fl-għadd tal-ġogi minfuħin jew teneri tagħhom sa

Ġimgħa 16 qabżu għal abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-punt aħħari primarju għal kemm PsA-I u PsA-II kien il-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’

ACR 20 f’Ġimgħa 24 (jum 169).

Rispons Kliniku

Sinjali u sintomi

Il-perċentwali ta’ pazjenti li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons bid-doża rakkomandata ta’ abatacept

fi studji

PsA-I (10 mg/kg ġol-vini)

u PsA-II (125 mg taħt il-ġilda)

huma ppreżentati fit-Tabella 8 ta’

hawn taħt.

Tabella 8:

Proporzjon ta’ pazjenti b’risponsi ta’ ACR f’ġimgħa 24 fi studji PsA-I

u PsA-II

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N = 40

Plaċebo

N = 42

Stima ta’

differenza

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N = 213

Plaċebo

N = 211

Stima ta’

differenza (95%

CI)

Tabella 8:

Proporzjon ta’ pazjenti b’risponsi ta’ ACR f’ġimgħa 24 fi studji PsA-I

u PsA-II

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

ACR 20

47.5%*

19.0%

28.7 (9.4, 48.0)

39.4%*

22.3%

17.2 (8.7, 25.6)

ACR 50

25.0%

2.4%

22.7 (8.6, 36.9)

19.2%

12.3%

6.9 (0.1, 13.7)

ACR 70

12.5%

12.5 (2.3, 22.7)

10.3%

6.6%

3.7 (-1.5, 8.9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0.05 kontra plaċebo, il-valuri p ma ġewx ivvalutati għal ACR 50 u ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

61% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

Il-pazjenti li kellhom titjib ta’ inqas minn 20% fl-għadd ta’ ġogi teneri jew minfħun f’Ġimgħa 16 issodisfaw il-kriterji li

jaqbżu u ġew ikkunsidrati bħala li ma kinux irrispondew.

Proporzjon ferm ogħla ta’ pazjenti ġabu rispons ta’ ACR 20 wara l-kura b’ abatacept 10 mg/kg ġol-

vini

f’PsA-I jew 125 mg taħt il-ġilda

f’PsA-II meta mqabbel ma’ plaċebo f’Ġimgħa 24 fil-

popolazzjonijiet

ta’ studju globali. Ġew osservati risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept vs plaċebo

irrispettivament

mill-kura b’inibitur

ta’ TNF ta’ qabel fiż-żewġ studji. Fl-istudju

iżgħar PsA-I, ir-

risponsi ta’ ACR 20 b’abatacept 10 mg/kg ġol-vini

vs plaċebo f’pazjenti

ma kellhomx esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 55.6% vs 20.0%, rispettivament, u f’pazjenti li kellhom esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 30.8% vs 16.7%, rispettivament. Fl-istudju PsA-II, ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx

esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF

kienu ta’ 44.0% vs 22.2%, rispettivament (21.9 [8.3, 35.6], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti

li kellhom esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 36.4% vs 22.3%, rispettivament (14.0 [3.3, 24.8],

stima ta’ differenza [95% CI]).

Fi studju PsA-II, dehru risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo

irrispettivament minn kura b’DMARD mhux bijoloġika

konkomitanti.

Ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo f’pazjenti li ma użawx DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu

ta’ 27.3% vs 12.1%, rispettivament, (15.15 [1.83, 28.47], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti li

kienu użaw DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu ta’ 44.9% vs 26.9%, rispettivament, (18.00 [7.20, 28.81],

stima ta’ differenza [95% CI]). Ir-risponsi

kliniċi

nżammu jew komplew jitjiebu

sa sena fi studji

PsA-I

u PsA-II.

Rispons strutturali

Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti li ma jipprogressawx radjografiċi (bidla ta’

0 mil-linja

bażi) f’SHS totali

modifikati

mill-PsA fuq ir-raġġi X f’Ġimgħa 24 kien akbar b’abatacept 125 mg taħt

il-ġilda

(42.7%) milli

bi plaċebo (32.7%) (10.0 [1.0, 19.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Rispons ta’ Funzjoni

Fiżika

Fi studju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’

0.30 mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI

kien ta’ 45.0% b’abatacept ġol-vini vs 19.0% bi plaċebo (26.1 [6.8, 45.5], stima ta’ differenza [95%

CI]) f’Ġimgħa 24. Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’ tal-inqas

0.35 mil-linja

bażi f’HAQ-DI kien ta’ 31.0% b’abatacept vs 23.7% bi plaċebo (7.2 [-1.1, 15.6], stima ta’ differenza

[95% CI]). It-titjib

fil-punteġġi

ta’ HAQ-D1 inżamm jew tjieb sa sena b’kura b’abatecept li baqgħet

għaddejja kemm fl-istudju

PsA-I kif ukoll fl-istudju

PsA-II.

Ma deher l-ebda tibdil

sinifikanti

fil-punteġġi

ta’ PASI b’kura b’abatacept matul il-perjodu double-

blind ta’ 24 ġimgħa. Il-pazjenti

li daħlu

fiż-żewġ studji PsA kellhom psorjasi ħafifa sa moderata

b’punteġġi ta’ PASI medjani ta’ 8.6 f’PsA-I u 4.5 f’PsA-II. Fl-istudju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti

li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 28.6% b’abatacept vs. 14.3% bi placebo (14.3 [-15.3, 43.9], stima

ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75 kien ta’ 14.3%

b’abatacept vs. 4.8% bi placebo (9.5 [-13.0, 32.0], stima ta’ differenza [95% CI]). Fl-istudju

PsA-II, il-

proporzjon ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 26.7% b’abatacept vs. 19.6% bi placebo

(7.3 [-2.2, 16.7], stima ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75

kien ta’ 16.4% b’abatacept vs. 10.1% bi placebo (6.4 [-1.3, 14.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Popolazzjoni

pedjatrika b’artrite idjopatika ġovanili

poliartikulari

Taħt il-ġilda

L-effikaċja ta' abatacept taħt il-ġilda

fit-tfal ta' età ta' sentejn sa 17-il sena hija bbażata fuq esponiment

farmakokinetiku u estrapolazzjoni ta' effikaċja stabbilita minn abatacept ġol-vini

f'pazjenti ta' pJIA u

abatacept taħt il-ġilda

f'pazjenti adulti b'RA, u hija appoġġjata minn dejta minn studju kliniku

li għadu

għaddej. F'dan l-istudju, ġew ikkurati tfal u adolexxenti b'pJIA attiva moderata sa severa, ta' etajiet ta'

sentejn sa 17-il sena (46 pazjent

fil-koorti ta' 2-5 snin u173 pazjent fil-koorti

ta' 6-17-il sena) b'rispons

inadegwat jew intolleranza għal tal-inqas DMARD wieħed, li seta' inkluda aġenti bijoloġiċi.

Is-sigurtà

u l-effikaċja ta' abatacept taħt il-ġilda

ġew ivvalutati fi studju ta' fergħa waħda, open-label imfassal

b'punt aħħari primarju ta' konċentrazzjoni minima

fi stat fiss (c

) wara 4 xhur (perjodu ta' żmien

qasir) fil-koorti

tal-età 6 sa 17-il sena. Il-pazjenti komplew il-kura b'abatacept f'estensjoni open-label li

għadha għaddejja, li vvalutat is-sigurtà u l-effikaċja fit-tul għal 20 xahar addizzjonali.

Fil-linja

bażi,

79 % tal-219-il pazjent irreġistrati u kkurati fl-istudju

kienu qed jieħdu methotrexate

(doża medja fid-dħul tal-istudju,

12.3 mg/m

/ġimgħa) u 21 % tal-pazjenti rċivew monoterapija ta'

abatacept. Mill-219-il

pazjent li daħlu fl-istudju,

56 (25.6%) kienu ġew ikkurati preċedentement

b'terapija DMARD bijoloġika

tinkludi

inibituri

ta' TNF u tocilizumab).

Il-pazjenti

daħlu fil-prova kienu ta' medja ta' età ta' 10.6 snin b'durata medja tal-marda ta' 2.4 snin.

Dawn kellhom marda attiva, b'għadd tal-ġogi attiv medju ta' 11.8, numru medju ta' ġogi b'telf ta'

mozzjoni

ta' 10.3, u livell

miżjud medju ta' proteina C-reattiva (CRP) ta' 1.24 mg/dL fil-linja

bażi.

Mill-219-il

pazjent ikkurati, 205 temmew il-perjodu ta' żmien qasir u 200 daħlu fil-perjodu ta'

estensjoni fit-tul li għadu għaddej. Fil-koorti

ta' 2-5 snin, 24 pazjent temmew sentejn u 15-il pazjent

għadhom għaddejjin

fil-perjodu ta' sentejn. Fil-koorti

ta' 6-17-il sena, 132 pazjent temmew sentejn.

Ir-rati ta' rispons fi tmiem

l-espożizzjoni

għal żmien qasir huma mogħtija fil-qosor fit-Tabella 9:

Tabella 9:

Proporzjon (%) ta' pazjenti ta' JIA poliartikulari b'risponsi ACRP jew

marda inattiva fl-aħħar tal-perjodu ta' żmien qasir (4 xhur)

Etajiet 2 sa 17-il sena

n=219

ACRP30

84.5%

ACRP50

75.3%

ACRP70

57.1%

ACRP90

34.7%

ACRP100

20.1%

Marda inattiva*

34.2%

2 6 T P

P 2 6 T

Ebda ġog attiv, valutazzjoni globali tat-tabib tas-severità tal-marda ≤10 mm u CRP ≤0.6 mg/dL.

Ir-risponsi ACRP u r-riżultati

tal-marda inattiva nżammu tul sentejn.

Ġol-vini

Ġew irreġistrati tfal u adolexxenti b'pJIA attiva moderata sa severa, etajiet 6 sa 17-il sena b'rispons

inadegwat jew intolleranza għal tal-inqas DMARD wieħed, li seta' inkluda aġenti bijoloġiċi.

Is-sigurtà

u l-effikaċja ta' abatacept ġol-vini ġew ivvalutati fi studju ta' tliet partijiet. Perjodu A kien perjodu

inizjali

tal-bidu ta’ 4 xhur, open label li kien maħsub biex jinduċi

rispons għal ACR Pedi 30. Il-

pazjenti

kisbu tal-inqas rispons għal ACR Pedi 30 fl-aħħar tal-Perjodu A ġew randomizzati f'fażi tal-

irtirar double-blind

(Perjodu B), u rċivew jew abatacept jew plaċebo għal 6 xhur jew sal-aggravament

tal-marda pJIA kif definit fl-istudju. Ħlief jekk kienu waqfu minħabba raġunijiet ta’ sigurtà, il-pazjenti

kollha li temmew, jew li kellhom aggravament matul Perjodu B, jew li ma kinux irrispondew

f’Perjodu A, ġew offruti li jipparteċipaw f’Perjodu Ċ, l-estensjoni

open label

li analizzat

is-sigurtà u l-

effikaċja fuq perijodu ta’ tul ta’ żmien.

F’Perjodu A, il-pazjenti

kollha rċivew 10 mg/kg ta’ abatacept f’jiem 1, 15, 29, 57 u 85 u kienu

evalwati f’jum 113. Matul perjodu A, 74% kienu qed jieħdu methotrexate (medja tad-doża meta daħlu

fl-istudju,

13.2 mg/m

/ġimgħa), u għaldaqstant, 26% tal-pazjenti rċivew abatacept waħdu f’Perjodu A.

Mill-190 tal-pazjenti

li daħlu

fl-istudju,

57 (30%) kienu kkurati b’terapija inibitur

ta’ TNF fil-passat.

Dawk li rrispondew għal ACR Pedi 30 fl-aħħar tal-Perjodu A ġew randomizzati

fil-Perjodu B, il-fażi

tal-irtirar, double-blind, biex jirċievu jew abatacept jew plaċebo għal 6 xhur jew sal-aggravament ta'

JIA.

Aggravament kien definit bħala:

aggravament ta' ≥ 30% f'tal-inqas 3 mis-6 varjabbli

tas-sett ewlenin ta' pJIA

aggravament ta' ≥ 30% f'mhux aktar minn 1 mis-6 varjabbli

tas-sett ewlenin ta' pJIA

aggravament ta’ ≥ 2 ċm (possibbli

sa 10 ċm) irid ikun preżenti jekk l-Evalwazzjoni

Globali

tat-

Tabib jew tal-Ġenitur tkun intużat biex tiddefinixxi

aggravament

aggravament f’≥ 2 ġogi jrid ikun preżenti jekk in-numru ta’ ġogi attivi jew ġogi b’medda limitata

ta’ moviment ikun intuża biex jiddefinixxi

aggravament

Il-pazjenti

pparteċipaw fil-prova kellhom medja ta’ 12.4 snin b’medja tat-tul ta’ żmien tal-marda ta’

4.4 snin. Huma kellhom marda attiva, bil-medja

fil-linja

bażi tal-għadd ta’ ġogi attivi ta’ 16 u medja

tan-numru ta’ ġogi b’telf ta’ moviment ta’ 16; u livelli

għolja ta’ proteina reattiva-Ċ (CRP) (medja,

3.2 mg/dl) u ESRs (medja, 32 mm/siegħa). Is-sottotipi tagħhom ta' pJIA mal-bidu tal-marda kienu:

oligoartikulari

(16%), poliartikulari

(64%; 20% tat-total kienu pożittivi għall-fattur tar-rewmatojde), u

sistemiċi

(20%).

Mill-190 pazjent irreġistrati, 170 temmew Perjodu A, 65 % (123/190) kisbu rispons għal ACR Pedi

30, u 122 ġew randomizzati għal Perjodu B. Ir-risponsi

kienu

simili

fis-sottotipi kollha ta' pJIA li ġew

studjati u għal pazjenti bi jew mingħajr użu ta' methotrexate. Mill-133

(70%) tal-pazjenti mingħajr l-

ebda terapija b’inibitur

ta’ TNF fil-passat, 101 (76%) kisbu mill-inqas rispons għal ACR Pedi 30; mis-

57 pazjent li

fil-passat irċivew terapija b’inibitur ta’ TNF, 22 (39%) kisbu mill-inqas

rispons għal ACR

Pedi 30.

Matul Perjodu B, iż-żmien għall-aggravament tal-marda għall-pazjenti

randomizzati għal plaċebo kien

sinifikament iqsar minn dak għal dawk randomizzati għal abatacept (punt aħħari primarju, p=0.0002;

test log-rank). B’mod sinifikanti,

iktar reċipjenti tal-plaċebo kellhom aggravament matul Perjodu B

(33/62; 53%) minn dawk li baqgħu jieħdu abatacept (12/60; 20%; chi-square p<0.001). Ir-riskju

ta’

aggravament tal-marda għal pazjenti li komplew abatacept kien inqas minn terz ta’ dak tal-pazjenti

kkurati bil-plaċebo (stima tal-proporzjon ta’ periklu=0.31; 95% CI 0.16, 0.59).

Ħafna mill-pazjenti

randomizzati

fil-Perjodu B daħlu fil-Perjodu Ċ (58/60 reċipjenti ta' abatacept tal-

Perjodu B; 59/62 reċipjenti ta' plaċebo tal-Perjodu B), kif għamlu 36 mis-47 mhux reċipjenti tal-

Perjodu A (n=153pazjenti totali).

Ir-rati ta’ rispons fit-tmiem

ta’ Perjodu A, fit-tmiem ta’ Perjodu B u wara 5 snin ta’ espożizzjoni

f’Perjodu Ċ, qed jintwerew fil-qosor f’Tabella 10:

Tabella 10:

Proporzjon (%) ta' pazjenti ta' JIA poliartikulari b'risponsi ACR jew

marda inattiva

Tmiem il-

Perjodu A

(jum 113)

Tmiem il-Perjodu

(jum 169)

Perjodu Ċ

(jum 1765)

Abatacept

Abatacept

Plaċebo

Grupp ta’

abatacept

f’Perjodu B

Grupp tal-

plaċebo

f’Perjodu B

Dawk li

rrispondewx

f’Perjodu A

n= 190

n= 58

n= 59

n= 33

n= 30

n= 13

ACR30

ACR50

ACR70

ACR90

Marda

inattiva

Mhux

evalwata

jum 169 L-Aħħar Osservazzjoni Miġjuba (LOCF) għal pazjenti kkurati f'Perjodu Ċ

Kif osservat

Il-parteċipanti fil-Perjodu Ċ f'jum 1765 inkludew 33 mit-58 reċipjent ta' abatacept tal-Perjodu B, 30

mid-59 reċipjent ta' plaċebo ta' Perjodu B, u 13 mis-36 li ma rrispondewx ta' Perjodu A. Id-durata

medja ta' kura b'abatacept fil-Perjodu Ċ kienet 1815-il jum (medda 57–2,415-il jum; kważi 61 xahar).

Mitt individwu

u tnejn (67%) tal-persuni kienu rċivew mill-inqas

1,080 jum (~ 36 xahar) ta’ terapija

b’abatacept f’Perjodu Ċ. Il-pazjenti

kollha

kellhom

mill-inqas

4 xhur ta’ kura open label b’abatacept

fil-passat f’Perjodu A.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Adulti b’artrite rewmatojde

L-istima ġeometrika medja (intervall ta’ kunfidenza ta’ 90%) għall-bijodisponibilità ta’ abatacept wara

għoti taħt il-ġilda

meta mqabbla ma’ għoti ġol-vini

hija 78.6% (64.7%, 95.6%). Ilmedja -(medda) għal

fi stat fiss osservata wara 85 jum ta’ kura kienet ta’ 32.5 mcg/mL (6.6 sa 113.8 mcg/mL) u

48.1 mcg/mL (9.8 sa 132.4 mcg/mL), rispettivament.

L-istimi

medji

għat-tneħħija

sistemika

(0.28 mL/h/kg), il-volum

ta’ distribuzzjoni

(0.11 L/kg), u l-half-life

terminali

(14.3-il

jum) kienu

komparabbli bejn l-għoti taħt il-ġilda

u l-għoti fil-vini.

Sar studju wieħed biex jiġi determinat l-effett tal-użu ta’ abatacept bħala monoterapija, fuq l-

immunoġeniċità,

wara għoti taħt il-ġilda

mingħajr load fil-vini.

Meta ma ngħatatx id-doża qawwija tal-

bidu fil-vini,

konċentrazzjoni minima medja ta’ 12.6 mcg/mL inkisbet wara ġimagħtejn ta’ dożaġġ. Ir-

rispons tal-effikaċja maż-żmien f’dan l-istudju

deher konsistenti ma’ studji li inkludew doża qawwija

tal-bidu ġol-vini,

madankollu,

l-effett tan-nuqqas ta’ doża qawwija tal-bidu ġol-vini

fuq il-bidu

tal-

effikaċja ma ġiex studjat b’mod formali.

B’mod konsistenti mad-dejta dwar l-għoti fil-vini,

analiżi farmakokinetika tal-popolazjoni

għal

abatacept mogħti taħt il-ġilda

f’pazjenti RA żvelat li kien hemm tendenza lejn eliminazzjoni

ogħla ta’

abatacept ma’ żieda fil-piż

tal-ġisem. L-età u s-sess (meta ġew ikkoreġuti għall-piż

tal-ġisem) ma

kellhom l-ebda effett fuq l-eliminazzjoni

apparenti. L-għoti konkomitanti

ta’ MTX, NSAIDs,

kortikosterojdi

u inibituri

ta’ TNF ma influwenzax l-eliminazzjoni apparenti ta’ abatacept.

Adulti b’artrite psorjatika

F’PsA-I, il-pazjenti

ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept ġol-vini

3 mg/kg

(3/3 mg/kg), 10 mg/kg (10/10 mg/kg), jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwiti minn 10 mg/kg

(30/10 mg/kg), f’jum 1, 15, 29, imbagħad kull 28 jum wara dan il-perjodu. F’dan l-istudju,

konċentrazzjonijiet fi stat fiss ta’ abatacept kienu relatati mad-doża. Il-medja ġeometrika (CV%) c

f’jum 169 kien 8 mcg/mL (56.3%) għar-reġimen ta’ 3/3 mg/kg, 24.3 mcg/mL (40.8%) għal

10/10 mg/kg, u 26.6 mcg/mL (39.0%) għar-reġimen ta’ 30/10 mg/kg.

Fl-istudju

PsA-II wara għoti taħt il-ġilda

kull ġimgħa ta’ abatacept b’125 mg, l-istat fiss ta’ abatacept

intlaħaq f’jum 57 bil-medja ġeometrika (CV%) c

li tvarja minn 22.3 (54.2%) sa 25.6

(47.7%) mcg/mL f’jiem 57 sa 169, rispettivament.

Konsistenti mar-riżultati osservati aktar kmieni f’pazjenti b’RA, l-analiżijiet farmakokinetiċi tal-

popolazzjoni

għal abatacept f’pazjenti b’PsA wrew li kien hemm tendenza lejn tneħħija ogħla (L/h) ta’

abatacept iktar kemm żdied il-piż

tal-ġisem.

Popolazzjoni

pJIA pedjatrika

Il-farmakokinetika ta' abatacept għal injezzjoni

taħt il-ġilda ġiet studjata f'pazjenti ta' età ta' sentejn sa

17-il sena,

L-istat fiss ta' abatacept inkiseb sa jum 85 wara d-dożaġġ ta' abatacept taħt il-ġilda

fil-ġimgħa

f'livelli

tal-piż

tal-ġisem. Konċentrazzjonijiet

minimi

komparabbli fil-livelli tal-piż u l-gruppi tal-età nkisbu

mir-reġimen tad-dożaġġ taħt il-ġilda

f'livelli

tal-piż

tal-ġisem. Il-konċentrazzjoni

minima medja

(medda) ta' abatacept f'jum 113 kienet 46.2 mcg/mL (13.4 sa 96.2 mcg/mL), 48.0 mcg/mL (22.4 sa

122.1 mcg/mL), u 38.5 mcg/mL (9.3 sa 73.2 mcg/mL) f'pazjenti ta' pJIA pedjatriċi li jiżnu 10 sa

<25 kg, 25 sa <50 kg, u ≥50 kg, rispettivament.

Il-farmakokinetika ta' abatacept hija simili f'pazjenti ta' RA adulti u ta' pJIA pedjatriċi

ħlief

għall-

assorbiment SC ogħla f'pazjenti ta' pJIA. Il-bijodisponibbiltà

SC (F) żdiedet bi 28 % u r-rata ta'

assorbiment kostanti (KA) kienet ogħla f'pazjenti ta' pJIA milli

f'pazjenti ta' RA.

B'mod konsistenti mad-data

ġol-vini,

l-analiżijiet

tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni

għal abatacept

taħt il-ġilda f'pazjenti ta' pJIA wriet li kien hemm tendenza lejn tneħħija ogħla ta' abatacept ma' żieda

fil-piż

tal-ġisem. L-età u s-sess (meta ġew ikkoreġuti għall-piż

tal-ġisem) ma affettwawx l-

eliminazzjoni

apparenti. Il-medikazzjoni

konkomitanti,

bħal methotrexate, kortikosterojdi,

u NSAIDs,

ma influwenzatx it-tneħħija apparenti ta' abatacept.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-ebda mutaġeniċità jew klastoġeniċità ma ġew osservati b’abatacept f’batterija ta’ studji

in vitro

. Fi

studju dwar il-karċinogeniċita

fil-ġrieden, kien hemm żidiet fl-inċidenza

fil-limfomi

malinni

f’tumuri fil-glandoli

mammarji

(fin-nisa). Iż-żieda fl-inċidenza

ta’ limfomi

u tumuri

mammarji

osservati fil-ġrieden ttrattati b’abatacept setgħet kienet assoċjata ma’ tnaqqis fil-kontroll

tal-vajrus tal-

lewkimja

tal-ġrieden u l-vajrus tat-tumuri tal-glandoli

mammarji

tal-ġrieden, rispettivament, fil-

preżenza ta’ immunomodulazzjoni

fuq żmien twil. Fi studju ta’ sena fuq it-tossiċità

fix-xadini tat-tip

cynomolgus, abatacept ma ġiex assoċjat ma’ xi tossiċità sinifikanti.

Effetti farmakoloġiċi riversibbli

kienu jikkonsistu

fi tnaqqis temporanju minimu fl-IgG tas-serum, u tbattil minimu

għal sever taċ-ċentri

tal-ġerminazzjoni

tal-limfomi

fil-milsa

u/jew fil-glandoli

limfatiċi.

L-ebda evidenza ta’ limfomi jew

bdil morfoloġiku

ta’ qabel formazzjoni

ta’ tumur ma ġiet osservata, minkejja l-preżenza ta’ vajrus,

lymphocryptovirus,

li hu magħruf li jikkawża feriti f’xadini immunosuppressati fil-limitu

ta’ żmien

stipulat ta’ dan l-istudju. Ir-relevanza ta’ dawn is-sejbiet

għall-użu kliniku

ta’ abatacept għandha mhux

magħrufa.

Fil-firien,

abatacept ma kellux effetti mhux mixtieqa fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa. Saru studji

fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali b’abatacept fil-ġrieden, firien u fniek b’dożi sa 20-30 darba d-doża umana

ta’ 10 mg/kg u ma ġie osservat l-ebda effett mhux mixtieq fil-frieħ.

Fil-firien

u l-fniek, l-espożizzjoni

għal abatacept kienet sa 29 darba iktar l-espożizzjoni

mid-doża umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq

AUC. Ġie muri li abatacept jaqsam il-plaċenta fil-fniek u l-firien. Fi studju dwar l-iżvilupp

ta’ qabel u

wara t-twelid b’abatacept fil-firien,

ma dehru l-ebda effetti mhux mixtieqa fi frieħ tal-firien

nisa li

ngħataw abatacept f’doża sa 45 mg/kg, li tirrappreżenta 3-darbiet l-espożizzjoni

umana ta’ 10 mg/kg

ibbażata fuq AUC. F’doża ta’ 200 mg/kg, li tirrappreżenta 11-il

darba l-espożizzjoni

umana b’doża

umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq AUC, ġie osservat tibdil

limitat fil-funzjoni

ta’ l-immunità (żieda ta’

9 darbiet iktar fil-medja tar-rispons ta’ antikorpi dipendenti fuq iċ-ċelluli-T

fi frieħ nisa u

infjammazzjoni

tat-tirojde ta’ ferħ mara (wieħed) minn 10 ifrieħ irġiel u 10 nisa evalwati b’din id-

doża.

Studji mhux kliniċi

li huma rilevanti għall-użu fil-popolazzjoni

pedjatrika

Studji fuq firien esposti għal abatacept urew anormalitajiet fis-sistema immuni

li jinkludu

inċidenza

baxxa ta’ infezzjonijiet

li jwasslu għall-mewt

(firien ġovanili).

Flimkien

ma’ dan, infjammazzjoni

tat-

tirojde u tal-frixa kienet osservata b’mod frekwenti kemm f’firien ġovanili

u adulti li kienu esposti

għal abatacept. Firien ġovanili

dehru li huma aktar sensittivi għal infjammazzjoni

limfoċitika

ta’

tirojdi. Studji fuq ġrieden u xadini adulti ma wrewx sejbiet simili.

X’aktarx li ż-żieda fis-

suxxettibbilità

għal infezzjonijiet

opportunistiċi

osservati f’firien ġovanili

hi assoċjata mal-

espożizzjoni

għal abatacept qabel l-iżvilupp

ta’ risponsi tal-memorja. Ir-rilevanza ta’ dawn ir-riżultati

għall-persuni mhijiex

magħrufa.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Poloxamer 188

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Disodium phosphate anhydrous

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà,

dan il-prodott mediċinali

m’għandux jitħallat

ma’ prodotti

mediċinali

oħrajn.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

ORENCIA 50 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

Siringa

mimlija

għal-lest ta’ 0.4 mL (ħġieġ ta’ tip 1) bi protezzjoni

awtomatika għal-labra u extenders

tal-flanġ (planġer abjad).

Pakketti ta' 4 siringi

mimlijn

għal-lest bi protezzjoni

għal-labra.

ORENCIA 87.5 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

Siringa

mimlija

għal-lest ta’ 0.7 mL (ħġieġ ta’ tip 1) bi protezzjoni

awtomatika għal-labra u extenders

tal-flanġ (planġer blu ċar).

Pakketti ta' 4 siringi

mimlijn

għal-lest bi protezzjoni

għal-labra.

ORENCIA 125 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa mimlija

għal-lest

Siringa

mimlija

għal-lest ta’ 1 mL (ħġieġ ta’ tip 1) b'extenders tal-flanġ jew siringa

mimlija

għal-lest

ta’ 1 mL bi protezzjoni

awtomatika għal-labra u extenders tal-flanġ (planġer oranġjo).

Pakketti ta’ 1 jew 4 siringi

mimlijin

għal-lest u pakkett multiplu

li fih 12-il

siringa mimlijin

għal-lest

(3 pakketti ta’ 4).

Pakketti ta’ 1, 3 jew 4 siringi

mimlijin

għal-lest bi protezzjoni

għal-labra u pakkett multiplu

li fih 12-il

siringa

mimlijin

għal-lest bi protezzjoni

għal-labra (3 pakketti ta’ 4).

Is-siringa tal-ħġieġ tat-tip I għandha tapp miksi tal-bromobutyl u labra mwaħħla tal-istainless

steel

mgħottija bi protezzjoni

iebsa għal-labra.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal ġestjoni ieħor

Il-prodott mediċinali

qiegħed għal użu ta’ darba biss. Wara li s-siringa mimlija

għal-lest titneħħa minn

ġol-friġġ,

is-siringa

mimlija

għal-lest għandha titħalla tilħaq

it-temperatura tal-kamra billi

tistenna

30 minuta, qabel ma tinjetta ORENCIA. Is-siringa m’għandhiex tiċċaqlaq bis-saħħa.

Kull

fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema

kif jitolbu

l-liġijiet

lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

8.

NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/004-010

EU/1/07/389/013-014

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

21 ta’ Mejju 2007

Data tal-aħħar tiġdid:

21 ta’ Mejju 2012

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni

dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali

tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini

http://www.ema.europa.eu.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 125 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’pinna mimlija

għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull

pinna mimlija għal-lest fiha 125 mg ta’ abatacept f’1 mL.

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

magħmula permezz ta’ teknoloġija

tad-DNA rikombinanti

f’ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni

għall-injezzjoni

(injezzjoni)

f’pinna

mimlija

għal-lest (ClickJect).

Is-soluzzjoni

hija ċara, mingħajr kulur għal isfar mitfi b’pH ta’ 6.8 sa 7.4.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Artrite rewmatojde

ORENCIA, meta kkombinat ma’ methotrexate, huwa indikat:

għat-trattament ta’ l-artrite tar-rewmatiżmu (RA) attiva li tkun minn moderata għal serja,

f’pazjenti adulti li ma rrispondewx b’mod xieraq għal terapija li ngħatat qabel b’mediċina jew

mediċini oħra ta’ kontra r-rewmatiżmu li

jimmodifikaw

l-marda (disease-modifying anti-

rheumatic drugs, DMARDs) li jinkludu

methotrexate (MTX) jew impeditur ta’ fattur ta’ nekrożi

tat-tumuri (TNF)-alfa.

il-kura ta’ mard attiv ħafna u progressiv f’pazjenti adulti bl-artrite tar-rewmatiżmu li

ma ġewx

ikkurati qabel b’methotrexate.

Intwera tnaqqis fil-progressjoni

tal-ħsara fil-ġogi

kif ukoll

titjib

fil-funzjoni

fiżika waqt kura ta’

kombinazzjoni

b’abatacept u methotrexate.

Artrite psorjatika

ORENCIA, waħdu jew f’kombinazzjoni

ma’ methotrexate (MTX), huwa indikat għall-kura ta’ artrite

psorjatika (psoriatic arthritis, PsA) attiva f’pazjenti adulti meta r-rispons għal terapija b’DMARD li

ngħatat qabel, inkluż MTX kien inadegwat, u għal min ma jeħtieġx terapija sistemika addizzjonali

għal leżjonijiet tal-ġilda

psorjatiċi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament irid jinbeda u jiġi sorveljat minn tobba speċjalisti b’esperjenza fid-dijanjożi

u t-trattament

ta’ artrite tar-rewmatiżmu.

Jekk ma jkunx hemm rispons għal abatacept fi żmien 6 xhur ta’ kura, it-tkomplija

tal-kura, għandha

tiġi kkunsidrata mill-ġdid

(ara sezzjoni 5.1).

Pożoloġija

Artrite tar-rewmatiżmu

Adulti

ORENCIA mogħti taħt il-ġilda

(SC) jista’ jinbeda bi jew mingħajr doża għolja tal-bidu

billi

tintuża

infużjoni

fil-vini

(IV). ORENCIA SC għandu jingħata kull ġimgħa f’doża ta’ 125 mg permezz ta’

injezzjoni

taħt il-ġilda

irrispettivament

mill-piż

(ara sezzjoni 5.1). Jekk tingħata infużjoni

IV waħda

biex tinbeda l-kura (doża għolja tal-bidu IV qabel l-għoti SC), l-ewwel 125 mg ta’ abatacept SC

għandhom jingħataw fi żmien jum mill-infużjoni

IV, segwiti mill-injezzjonijiet

SC ta’ 125 mg

abatacept kull ġimgħa (għall-pożoloġija

tad-doża tal-bidu ġol-vina,

jekk jogħġbok irreferi għal

sezzjoni 4.2 ta’ ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni).

Pazjenti li

jaqilbu

minn

terapija b’ORENCIA fil-vini għal għoti taħt il-ġilda

għandhom jamministraw

l-ewwel doża taħt il-ġilda

minflok

id-doża skedata fil-vini

jmiss.

L-ebda aġġustament fid-doża m’huwa meħtieġ meta jintuża f’kombinazzjoni

ma’ DMARDs,

kortikosterojdi,

saliċilati,

mediċini għal kontra l-infjammazzjonijiet

m’humiex

sterojdi

(NSAIDs),

jew analġeżiċi.

Artrite psorjatika

Adulti

ORENCIA għandu jingħata fil-ġimgħa b’doża ta’ 125 mg b’injezzjoni

taħt il-ġilda

(SC) mingħajr

bżonn ta’ doża għolja tal-bidu ġol-vini (IV).

Pazjenti li

jaqilbu

minn

terapija b’ORENCIA fil-vini għal għoti taħt il-ġilda

għandhom jamministraw

l-ewwel doża taħt il-ġilda

minflok

id-doża skedata fil-vini

jmiss.

Doża maqbuża

Jekk pazjent jaqbeż injezzjoni

ta’ ORENCIA u jkun sa tlett ijiem mid-data ppjanata, huwa/hija

għandhom jingħataw struzzjonijiet

biex jieħdu id-doża maqbuża immedjatament u jibqgħu fuq l-

iskeda oriġinali

ta’ darba fil-ġimgħa. Jekk id-doża tinqabeż b’aktar minn tlett ijiem,

il-pazjent għandu

jiġi infurmat dwar meta għandu jieħu d-doża li jmiss, abbażi ta’ ġudizzju

mediku (kundizzjoni

tal-

pazjent, stat tal-attività tal-marda, eċċ).

Popolazzjonijiet

speċjali

Pazjenti anzjani

Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament tad-doża (ara sezzjoni 4.4).

Mard tal-fwied u tal-kliewi

ORENCIA ma ġiex studjat f’dawn il-gruppi

ta’ pazjenti. Ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni

tad-

doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ORENCIA soluzzjoni

għal injezzjoni

f'pinna mimlija

għal-lest għal għoti

taħt il-ġilda

fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena ma għadhom ma ġewx stabbiliti. M’hemm l-ebda data

disponibbli.

ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

huwa disponibbli

għal pazjenti

pedjatriċi ta' età ta' 6 snin u akbar għall-kura ta' pJIA (ara s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

għal ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni).

ORENCIA soluzzjoni

għall-injezzjoni

siringa mimlija

għal-lest għal għoti taħt il-ġilda

huwa

disponibbli

għal pazjenti pedjatriċi ta' età ta' sentejn u akbar għall-kura ta' pJIA (ara s-Sommarju tal-

Karatteristiċi tal-Prodott għal ORENCIA Soluzzjoni

għal Injezzjoni

siringa mimlija

għal-lest).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal taħt il-ġilda.

ORENCIA huwa maħsub għall-użu taħt il-gwida ta’ professjonista tal-kura tas-saħħa. Wara taħriġ

xieraq fit-teknika tal-għoti

ta’ injezzjoni

taħt il-ġilda,

pazjent jista’ jinjetta

lilu

nnifsu

b’ORENCIA

jekk tabib/professjonista tal-kura tas-saħħa jiddeċiedi li dan huwa xieraq.

Il-kontenut totali (1 mL) tal-pinna- mimlija

għal-lest għandu jingħata bħala injezzjoni

taħt il-ġilda

biss.

Is-siti tal-injezzjoni

għandhom jinbidlu

u l-injezzjonijiet

m’għandhom qatt jingħataw f’partijiet fejn il-

ġilda tkun sensittiva, imbenġla, ħamra, jew iebsa.

Struzzjonijiet

komprensivi għall-preparazzjoni

u l-għoti ta’ ORENCIA f’pinna mimlija

għal-lest huma

mogħtija

fil-fuljett ta’ tagħrif u “Struzzjonijiet

importanti għall-użu”. Għal istruzzjonijiet

fuq il-

preparazzjoni

tal-prodott mediċinali

qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-

sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet

serji u mhux ikkontrollati

bħal sepsis u infezzjonijiet

opportunistiċi

(ara sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, meta pazjenti ttrattati b’inibituri

ta’ TNF tqabblu

mal-pazjenti li kienu qed jieħdu plaċebo, pazjenti li rċevew kombinazzjoni

ta’ inibituri

ta’ TNF ma’

abatacept, esperjenzaw żieda fl-infezzjonijiet

globali

u f’infezzjonijiet

serji (ara sezzjoni 4.5). L-użu

ta’ abatacept flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’huwiex rakkomandat.

Waqt it-transizzjoni

minn terapija b’inibituri

ta’ TNF għal terapija b’ORENCIA, il-pazjenti

jeħtieġu

jiġu

mmonitorjati

għal sinjali

ta’ infezzjoni

(ara sezzjoni 5.1, studju VII).

Reazzjonijiet

allerġiċi

Fi provi kliniċi,

reazzjonijiet

allerġiċi ġew irrapportati fuq bażi mhux komuni ma’ l-għoti ta’

abatacept, fejn pazjenti ma kienux meħtieġa li jkunu ttrattati minn qabel biex jipprevjenu

reazzjonijiet

allerġiċi (ara sezzjoni 4.8). Anafilassi jew reazzjonijiet

anafilattojdi

jistgħu

jseħħu wara l-ewwel

infużjoni

u jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

Fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġie rrappurtat

każ ta’ anafilassi fatali wara l-ewwel infużjoni

b’ORENCIA. Jekk isseħħ xi reazzjoni allerġika jew

anafilattika serja, terapija b’ORENCIA ġol-vina

jew taħt il-ġilda

-trid titwaqqaf minnufih u għandha

tinbeda terapija addattata u l-użu ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf b’mod permanenti (ara

sezzjoni 4.8).

Effetti fuq is-sistema immuni

Prodotti mediċinali

li jaffetwaw is-sistema immuni,

inkluż

ORENCIA, jistgħu

jaffetwaw id-difiża

tal-

persuna kontra infezzjonijiet

u tumuri malinni,

u jaffetwaw ir-rispons għat-tilqim.

L-għoti ta’ ORENCIA flimkien ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċi

jistgħu jsaħħu l-effetti ta’ ORENCIA fuq is-sistema immuni. M’hemmx evidenza biżejjed biex tiġi

vvalutata s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept fuq is-sistema immuni

(ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet

Infezzjonijiet

serji inklużi

sepsi u pnewmonja ġew irrapportati b’abatacept (ara sezzjoni 4.8). Xi wħud

minn dawn l-infezzjonijiet

kienu

fatali. Ħafna mill-infezzjonijiet serji ġraw f’pazjenti fuq terapija

immunosuppressiva konkomitanti

li barra il-marda bażika tagħhom, setgħet tiddisponihom

aktar minn

qabel għall-infezzjonijiet.

F’pazjenti b’infezzjonijiet

attivi, trattament b’ORENCIA m’għandux

jinbeda,qabel ma jiġu kkontrollati

l-infezzjonijiet.

It-tobba jridu joqgħodu attenti meta jikkunsidraw l-

użu ta’ ORENCIA f’pazjenti b’pasat mediku ta’ infezzjonijiet

rikorrenti jew li jkollhom

kundizzjonijiet

li jistgħu joħolqulhom

predispożizzjoni

għal infezzjonijiet.

Pazjenti li jiżviluppaw

infezzjoni

ġdida waqt li jkunu qegħdin jirċievu trattament b’ORENCIA għandhom jiġu mmonitorjati

mill-qrib.

L-għoti ta’ ORENCIA għandu jitwaqqaf jekk il-pazjent jiżviluppa

infezzjoni

serja.

L-ebda żieda fit-tuberkulożi

ma ġiet irrapportata fl-istudji

kliniċi

ewlenin ikkontrollati

bi plaċebo;

madankollu il-pazjenti

kollha li kienu qed jieħdu ORENCIA kienu skrinjati għat-tuberkolożi. Is-

sigurtà ta’ ORENCIA f’individwi b’tuberkolożi

moħbija mhijiex magħrufa. Kien hemm rapporti ta’

tuberkolożi f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti għandhom jiġu

skrinjati għal tuberkolożi mhux attiva qabel ma dawn jibdew jieħdu ORENCIA. Il-linji

gwida mediċi

disponibbli

għandhom jitqiesu wkoll.

Terapiji ta’ kontra r-rewmatiżmu ġew assoċjati ma’ ri-attivazzjoni

ta’ l-epatite B. Għalhekk, testijiet

għall-epatite

virali

jridu

jsiru

skond il-linji

gwidi ippubblikati

qabel ma tinbeda terapija b’ORENCIA.

Il-kura b’terapija immunosoppressiva

bħal ORENCIA, tista’ tkun assoċjata ma’ lewkoenċefalopatija

multifokali

progressiva (PML). Jekk iseħħu sintomi newroloġiċi

jissuġġerixxu

PML waqt it-terapija

b’ORENCIA, il-kura b’ORENCIA għandha titwaqqaf u jinbdew miżuri dijanjostiċi

adattati.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, il-frekwenza ta’ tumuri malinni f’pazjenti ttrattati b’abatacept u

bi plaċebo kienet 1.2% u 0.9% rispettivament (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti li diġà kellhom tumuri

malinni ma ġewx inklużi

f’dawn il-provi

kliniċi.

Fi studji

dwar il-karċinoġeniċità

fuq il-ġrieden,

ġiet

innotata żieda fil-limfomi

u tumuri

mammarji.

Is-sinifikat kliniku

ta’ din l-osservazjoni m’huwiex

magħruf (ara sezzjoni 5.3). Ir-rwol potenzjali ta’ abatacept fl-iżvilupp

ta’ tumuri malinni inkluż

limfomi

fl-umani m’huwiex magħruf. Kien hemm rapporti ta’ kanċers tal-ġilda mhux melanoma

f’pazjenti li kienu qed jirċievu ORENCIA (ara sezzjoni 4.8). Eżami perjodiku tal-ġilda hu

rakkomandat għall-pazjenti

kollha, b’mod partikulari għal dawk b’fatturi ta’ riskju għall-kanċer tal-

ġilda.

Tilqim

Pazjenti kkurati b’ORENCIA jistgħu jirċievu tilqim

ieħor fl-istess ħin,

ħlief

tilqim

ħaj. Ma jistax

jingħata tilqim

b’vaċċin tat-tip ħaj flimkien ma’ abatacept jew fi żmien tliet xhur minn meta jitwaqqaf

trattament b’ORENCIA. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-sistema immuni inkluż

abatacept, jistgħu

jnaqqsu l-effettività ta’ xi tilqim

(ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti anzjani

Total ta’ 404 pazjenti ta’ 65 sena jew ikbar, inklużi

67 pazjent ta’ 75 sena jew ikbar, irċevew abatacept

ġol-vini

fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo. Total ta’ 270 pazjent ta’ 65 sena u aktar, inklużi

46 pazjent ta’ 75 sena u aktar, irċevew abatacept taħt il-ġilda

fi provi kliniċi

kkontrollati. Il-frekwenzi

ta’ infezzjonijiet

serji jew ta’ tumuri malinni meta mqabbla ma’ plaċebo fost pazjenti ta’ ‘l fuq minn

65 sena, ittrattati b’abatacept fil-vini,

kienu ogħla milli

fost dawk ta’ taħt il-65 sena. Bl-istess mod, il-

frekwenzi ta’ infezzjonijiet

serji u ta’ tumuri malinni

fost pazjenti ta’ ‘l fuq minn 65 sena, ittrattati

b’abatacept taħt il-ġilda,

kienu ogħla minn dawk ta’ taħt il-65 sena. Minħabba li hemm inċidenza

ogħla ta’ infezzjonijiet

u tumuri malinni

anzjani

b’mod ġenerali, trattament għall-

anzjani

għandu

jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.8).

Proċessi awto-immuni

Jeżisti tħassib teoretiku li trattament b’abatacept jista’ jżid ir-riskju ta’ proċessi awto-immuni

fl-adulti,

per eżempju deterjorazzjoni ta’ sklerożi multipla. Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, trattament

b’abatacept ma wassalx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awtoantikorpi, bħal anitkorpi antinukleari u anti-

dsDNA, meta mqabbel ma’ trattament bi plaċebo (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.3).

Pazjenti fuq dieta li tikkontrolla

t-teħid ta’ sodium

Dan il-prodott mediċinali

fih 0.014 mmol sodium (0.322 mg) għal kull pinna mimlija

għal-lest,

jiġifieri

huwa essenzjalment ‘mingħajr sodju’.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ abatacept f’kombinazzjoni

ma’ inibituri

ta’ TNF (ara

sezzjoni 5.1). Waqt li inibituri

ta’ TNF ma affettwawx l-eliminazzjoni

ta’ abatacept, fi provi

kliniċi

ikkontrollati

bi plaċebo, pazjenti li rċevew trattament b’abatacept flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF

esperjenzaw iktar infezzjonijiet

u infezzjonijiet

serji minn dawk il-pazjenti

ngħataw inibituri

ta’ TNF

biss. Għalhekk terapija ta’ abatacept mogħtija flimkien ma’ inibituri

ta’ TNF m’hijiex rakkomandata.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti mediċinali oħra

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni

ma wriet l-ebda effett ta’ methotrexate, NSAIDs u

kortikosterojdi

fuq l-eliminazzjoni ta’ abatacept (ara sezzjoni 5.2).

Ma ġew identifikati

punti sostanzjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ abatacept meta mogħti flimkien ma’

sulfasalazine, hydroxychloroquine

jew leflunomide.

Kombinazzjoni

ma’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistema immuni

u ma’ tilqim

L-għoti fl-istess ħin ta’ abatacept ma’ sustanzi immunosuppressivi

jew immunomodulatorji

bijoloġiċi

jista’ jsaħħaħ l-effetti ta’ abatacept is-sistema immuni. M’hemmx biżżejjed

tagħrif sabiex jiġu

vvalutati s-sigurtà u l-effiċjenza ta’ abatacept f’kombinazzjoni ma’ anakinra jew ma’ rituximab (ara

sezzjoni 4.4).

Tilqim

Vaċċinazzjonijiet

ħajjin ma għandhomx jingħataw fl-istess ħin ma’ abatacept jew fi żmien 3 xhur mit-

twaqqif tiegħu. M’hemm ebda tagħrif disponibbli

dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni

minn

persuni li

jirċievu

vaċċini ħajjin

għal pazjenti

jirċievu

abatacept. Prodotti mediċinali

jaffettwaw is-

sistema immuni,

inkluż abatacept, jistgħu jnaqqsu l-effikaċja ta’ xi immunizzazzjonijiet (ara

sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Studji

esploratorji

biex jevalwaw l-effett ta’ abatacept fuq ir-rispons tal-antikorpi għat-tilqima

f’persuni b’saħħithom kif ukoll ir-rispons tal-antikorpi

għat-tilqima kontra l-influwenza u t-tilqim

pnewmokokkali f’pazjenti b’artrite rewmatojde jissuġġerixxu

li abatacept jista’ jnaqqas l-effettività

tar-rispons immuni,

iżda ma jinibixxix

b’mod sinifikanti

l-ħila li persuna tiżviluppa

rispons immuni

klinikament

sinifikanti

jew pożittiv.

Abatacept ġie evalwat fi studju open-label

f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

pnewmokokkali ta’ 23 valent. Wara t-tilqima pnewmokokkali, 62 mill-112-il

pazjent ikkurati

b’abatacept kienu kapaċi jipproduċu rispons immuni adegwat ta’ mill-inqas

żieda bid-doppju

ta’ titres

ta’ antikorpi għat-tilqima polysaccharide pnewmokokkali.

Abatacept ġie evalwat ukoll fi studju open-label f’pazjenti b’artrite rewmatojde li ngħataw it-tilqima

b’virus trivalenti kontra l-influwenza staġjonali. Wara t-tilqima kontra l-influwenza,

73 mill-119-il

pazjent ikkurati b’abatacept mingħajr livelli

ta’ antikorpi protettivi fil-linja

bażi kienu kapaċi

jipproduċu rispons immuni

adegwat ta’ mill-inqas

żieda ta’ 4 darbiet ta’ titres ta’ antikorpi għat-

tilqima

trivalenti

kontra l-influwenza.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala u nisa li

jista’ jkollhom

it-tfal

M’hemmx biżżejjed tagħrif dwar l-użu ta’ abatacept f’nisa tqal. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku

ma ġie

osservat l-ebda effett mhux mixtieq fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali

f’dożi sa 29 darba d-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’ AUC. Fi studju fuq l-iżvilupp

qabel u wara t-twelid fil-firien,

ġie osservat

tibdil

limitat

fuq il-funzjoni

ta’ l-immunità

f’dożi

hija

11-il darba ogħla mid-doża fl-umani ta’

10 mg/kg fuq il-bażi ta’AUC (ara sezzjoni 5.3).

ORENCIA m'għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament

b'abatacept minħabba l-kundizzjoni

klinika

tal-mara.

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw kontraċettiv effettiv waqt it-trattament u sa 14-il ġimgħa

wara l-aħħar doża ta’ abatacept.

Abatacept jista’ jaqsam il-plaċenta fis-serum tat-trabi li twieldu minn nisa kkurati b’abatacept waqt it-

tqala. Għaldaqstant, dawn it-trabi jistgħu jkunu f’riskju ikbar ta’ infezzjoni.

Is-sigurtà tal-għoti tal-

vaċċini ħajjin lil trabi esposti għal abatacept

in utero

mhijiex magħrufa. L-għoti ta’ vaċċini ħajjin

trabi esposti għal abatacept

in utero

mhuwiex rakkomandat għal 14-il ġimgħa wara l-aħħar

espożizzjoni

tal-omm għal abatacept waqt it-tqala.

Treddigħ

Intwera li abatacept huwa preżenti fil-ħalib

tal-ġrieden.

Mhux magħruf jekk abatacept jiġix eliminat fil-ħalib

tas-sider tal-bniedem.

Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż.

It-treddigħ għandu jitwaqqaf matul it-trattament b’ORENCIA u għal 14-il

ġimgħa

wara l-aħħar doża

ta’ trattament b’abatacept.

Fertilità

Ma sarux studji formali fuq l-effetti potenzjali ta’ abatacept fuq il-fertilità umana.

Fil-firien, abatacept ma kellu l-ebda effett mhux mixtieq fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa (ara

sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu, abatacept huwa mistenni li ma jkollu

l-ebda influwenza

jew influwenza negliġibbli

fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni. Madankollu, sturdament u

preċiżjoni viżiva mnaqqsa ġew irrapportati bħala reazzjonijiet

avversi komuni u mhux komuni

rispettivament minn pazjenti kkurati b’ORENCIA. Għaldaqstant, jekk pazjent jesperjenza sintomi bħal

dawn, is-sewqan u l-użu ta’ makkinarju għandu jiġi evitat.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil

tas-sigurtà f’artrite rewmatojde

Abatacept ġie studjat f’pazjenti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(2,653 pazjent b’abatacept, 1,485 bi plaċebo).

Fi provi kliniċi

b’abatacept ikkontrollati

bi plaċebo, reazzjonijiet

avversi (ARs) ġew irrapportati

f’49.4% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’45.8% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet

avversi li ġew irrapportati (≥ 5%) fost pazjenti ttrattati b’abatacept kienu uġigħ ta’ ras, nawsja u

infezzjonijiet

fil-parti ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju (fosthom sinużite). Il-proporzjon

ta’ pazjenti li

ma komplewx it-trattament minħabba ARs kien ta’ 3.0% għal pazjenti ttrattati b’abatacept u 2.0% għal

dawk ittrattati bi plaċebo.

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Fit-Tabella 1 hemm elenkati r-reazzjonijiet

avversi osservati fi provi kliniċi

u l-esperjenza ta’ wara t-

tqegħid fis-suq ippreżentati skont is-sistema tal-klassifika

tal-organi u l-frekwenza, permezz ta’ dawn

il-kategoriji:

komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa <

1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti

mhux mixtieqa huma mniżżlin

skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li

huma l-aktar serji huma mniżżlin

l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 1:

Reazzjonijiet avversi

Infezzjonijiet

u infestazzjonijiet

Komuni ħafna

Infezzjoni

fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ

respiratorju (inkluż

trakeite, nasofarinġite, u

sinużite)

Komuni

Infezzjoni

fin-naħa t’isfel tal-apparat respiratorju

(inkluż bronkite), infezzjoni

fis-sistema tal-

awrina, infezzjonijiet

ta’ herpes (li jinkludu

herpes simplex, herpes orali u herpes zoster),

pulmonite,

influwenza

Mhux komuni

Infezzjoni

fis-snien, onikomikożi,

sepsis,

infezzjonijiet

muskulo-skeletali, axxeżi tal-ġilda,

pajelonefrite,

rinite,

infezzjoni

fil-widnejn

Rari

Tuberkolożi,

batteremija, infezzjoni

gastrointestinali, marda infjammatorja tal-pelvis

Neoplażmi beninni, malinni

dawk mhux speċifikati (inklużi

ċesti u polipi)

Mhux komuni

Karċinoma taċ-ċelloli

bażiċi,

papilloma

tal-ġilda

Rari

Limfoma,

neoplasmi

malinni

fil-pulmun,

karċinoma taċ-ċelloli

skwamużi

Disturbi

tad-demm u tas-

sistema limfatika

Mhux komuni

Tromboċitopenja, lewkopenja

Disturbi

fis-sistema immuni

Mhux komuni

Sensittività eċċessiva

Disturbi

psikjatriċi

Mhux komuni

Dipressjoni, ansjetà, disturb fl-irqad (li

jinkludi

nuqqas ta’ rqad)

Disturbi

fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament

Mhux komuni

Emigranja,

parasteżija

Disturbi

fl-għajnejn

Mhux komuni

Konġuntivite,

għajn xotta, tnaqqis fl-akutezza

tal-vista

Disturbi

fil-widnejn

u fis-

sistema labirintika

Mhux komuni

Vertigo

Disturbi

fil-qalb

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet,

takikardja,

bradikardja

Disturbi vaskulari

Komuni

Pressjoni għolja,

żieda fil-pressjoni

tad-demm

Mhux komuni

Pressjoni baxxa, sensazzjoni ta’ sħana kbira

f’daqqa fil-ġisem,

fwawar, vaskulite, tnaqqis fil-

pressjoni tad-demm

Disturbi

respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

Komuni

Sogħla

Mhux komuni

Aggravar ta’ mard pulmonari ostruttiv kroniku,

bronkospażmu, tħarħir, dispnea, għafis fil-

griżmejn

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Uġigħ ta’ żaqq, dijareja, nawsja, dispepsja,

ulċera fil-ħalq, stomatite aftuża, rimettar

Mhux komuni

Gastrite

Disturbi

fil-fwied

u fil-marrara

Komuni

Test tal-funzjoni

tal-fwied mhux normali (inkluż

żieda fit-transaminases)

Disturbi

fil-ġilda

u fit-tessuti

ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Raxx (inkluż dermatite)

Mhux komuni

Żieda fit-tendenza għat-tbenġil, ġilda xotta,

alopeċja, prurite, urtikarja, psorjażi, akne,

eritema, iperidrosi

Disturbi muskolu-skeletriċi

tat-tessuti konnettivi

Mhux komuni

Artrajġja, uġigħ fl-estremitajiet

Disturbi

fis-sistema

riproduttiva u fis-sider

Mhux komuni

Amenorrea, menorraġija

Disturbi ġenerali u

kondizzjonijiet

ta’ mnejn

jingħata

Komuni

Għeja, ħedla, reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-

injezzjoni,

reazzjonijiet

sistemiċi

għall-

injezzjoni*

Mhux komuni

Mard simili

għall-influwenza,

żieda fil-piż

* (eż. prurite, għafis fil-gerżuma, dispnea)

Deskrizzjoni

ta’ reazzjonijiet

avversi magħżula

Infezzjonijiet

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo b’abatacept, infezzjonijiet

li ta’ l-inqas jista’ jkollhom

possibbiltà li għandhom x’jaqsmu mat-trattament ġew irrapportati fi 22.7% tal-pazjenti ttrattati

b’abatacept u f’20.5% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo.

Infezzjonijiet

serji li

ta’ l-inqas jista’ jkollhom

il-possibbiltà

li għandhom x’jaqsmu mat-trattament

ġew irrapportati f’1.5% tal-pazjenti ttrattati b’abatacept u f’1.1% tal-pazjenti ttrattati bi plaċebo. It-tip

ta’ infezzjonijiet

serji kien simili

bejn il-gruppi

ta’ kura b’abatacept u bi plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Ir-rata ta’ inċidenza (95% CI) għal infezzjonijiet

serji kienet ta’ 3.0 (2.3, 3.8) għal kull 100 sena ta’

pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept u ta’ 2.3 (1.5, 3.3) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal

pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo fl-istudji

fl-istudji

double-blind.

Fil-perjodu

kumulattiv fil-provi

kliniċi

li saru fuq 7,044 pazjent ittrattat b’abatacept waqt 20,510 sena

ta’ pazjenti,

ir-rata ta’ inċidenza ta’ infezzjonijiet

serji kienet ta’ 2.4 għal kull 100 sena ta’ pazjent, u r-

rata annwalizzata ta’ inċidenza baqgħet stabbli.

Tumuri malinni

Fi provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo, tumuri malinni ġew rappurtati f’1.2% (31/2,653) tal-pazjenti

trattati b’abatacept u f’0.9% (14/1,485) tal-pazjenti trattati bi plaċebo. Ir-rati ta’ inċidenza ta’ tumuri

malinni kienu ta’ 1.3 (0.9, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept

u ta’ 1.1 (0.6, 1.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo.

Fil-perjodu

kumulattiv 7,044 pazjent trattati b’abatacept matul 21,011 sena ta’ pazjent (li minnhom

aktar minn 1,000 kienu trattati b’abatacept għal aktar minn 5 snin), ir-rati tal-inċidenza tat-tumuri

malinni kienet ta’ 1.2 (1.1, 1.4) għal kull 100 sena ta’ pazjent, u r-rati annwalizzati ta’ inċidenza

baqgħu stabbli.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar tumur malinn rapportat b’mod frekwenti kien kanċer

tal-ġilda mhux melanoma; 0.6 (0.3, 1.0) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept u ta’ 0.4 (0.1, 0.9) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u

ta’ 0.5 (0.4, 0.6) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu kumulattiv.

Fil-provi

kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo l-aktar kanċer tal-organi rrapportat b’mod frekwenti kien

kanċer tal-pulmun 0.17 (0.05, 0.43) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura

b’abatacept u ta’ 0 għal pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo u ta’ 0.12 (0.08, 0.17) għal kull 100 sena

ta’ pazjent fil-perjodu

kumulattiv. L-aktar tumur malinn ematoloġiku komuni kien limfoma 0.04 (0,

0.24) għal kull 100 sena ta’ pazjent għal pazjenti li ngħataw kura b’abatacept u ta’ 0 għal pazjenti li

ngħataw kura bi plaċebo u ta’ 0.06 (0.03, 0.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent fil-perjodu kumulattiv.

Reazzjonijiet avversi f’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku (COPD)

Fi studju IV, kien hemm 37 pazjent b’COPD ttrattati b’abatacept ġol-vini u 17 ttrattati bi plaċebo. Il-

pazjenti b’COPD ttrattati b’abatacept żviluppaw reazzjonijiet

avversi b’iktar frekwenza milli

dawk

ttrattati bi plaċebo (51.4% vs. 47.1%, rispettivament). Disturbi respiratorji seħħew bi frekwenza ikbar

f’pazjenti trattati b’abatacept milli

f’dawk trattati bi plaċebo (10.8% vs. 5.9% rispettivament); dawn

inkludew aggravar ta’ COPD u dispneja. Perċentwal ikbar ta’ pazjenti b’COPD li ġew ttrattati

b’abatacept milli

minn dawk ttrattati bi plaċebo żviluppaw reazzjonijiet

avversi serji (5.4% vs. 0%),

inkluż aggravar ta’ COPD (1 minn 37 pazjent [2.7%]) u bronkite (1 minn 37 pazjent [2.7%]).

Proċessi awtoimmuni

Terapija b’abatacept ma wasslitx għal żieda fil-formazzjoni

ta’ awto-antikorpi,

jiġifieri

antikorpi

antinukleari u antidsDNA, meta mqabbla mal-plaċebo.

Ir-rata ta’ inċidenza ta’ disturbi awtoimmuni f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept matul il-perjodu

‘double blind’ kienet ta’ 8.8 (7.6, 10.1) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment u għal pazjenti li

ngħataw kura bi plaċebo din kienet ta’ 9.6 (7.9, 11.5) għal kull 100 sena ta’ pazjent ta’ esponiment. Ir-

rata ta’ inċidenza f’pazjenti li ngħataw kura b’abatacept kienet ta’ 3.8 għal kull 100 sena ta’ pazjent

fil-perjodu kumulattiv. L-aktar disturbi frekwenti rrappurtati li huma marbuta mas-sistema

awtoimmuni minbarra l-indikazzjoni

studjata waqt il-perjodu

kumulattiv kienu psorjasi, għoqiedi

rewmatojdi (rheumatoid nodule),

u s-Sindromu ta’ Sjogren.

Immunoġeniċità f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept ġol-vini

Antikorpi li ġew diretti kontra l-molekula ta’ abatacept ġew ivvalutati b’analiżi ta’ ELISA fi

3,985 pazjent b’artrite rewmatojde ttrattati għal mhux aktar minn 8 snin b’abatacept. Mija u sebgħa u

tmenin mit-3,877

(4.8%) tal-pazjenti żviluppaw antikorpi anti-abatacept waqt li kienu qed jieħdu l-

kura. F’pazjenti vvalutati għall-antikorpi

kontra abatacept wara t-twaqqif ta’ abatacept (> 42 jum wara

l-aħħar doża), 103 mill-1,888

(5.5%) kienu seropożittivi.

Kampjuni li ġew ikkonfermati li għandhom attività li jingħaqdu

ma’ CTLA-4 ġew ivvalutati għall-

preżenza ta’ antikorpi newtralizzanti. Tnejn u għoxrin minn fost 48 pazjent li

seta’ jiġi

vvalutat urew

attività newtralizzanti

sinifikanti.

Ir-rilevanza klinika

potenzjali għal formazzjoni

ta’ antikorpi

newtralizzanti mhijiex magħrufa.

Kollox ma’ kollox,

ma kien hemm ebda korrelazzjoni

apparenti ta’ żvilupp

ta’ antikorpi ma’ rispons

kliniku

jew avvenimenti avversi. Madankollu, in-numru ta’ pazjenti li żviluppaw antikorpi kien limitat

wisq biex issir valutazzjoni

definittiva. Minħabba li l-analiżi

ta’ l-immunoġeniċ ità

mhumiex speċifiċi

għall-prodott,

it-tqabbil ta’ rati ta’ antikorpi ma’ dawk minn prodotti oħra mhuwiex adegwat.

Immunoġeniċità f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept taħt il-ġilda

L-istudju SC-I qabbel l-immunoġeniċità

għal abatacept wara għoti taħt il-ġilda

jew ġol-vini

kif valutat

minn

analiżi

ta’ ELISA. Matul il-perjodu

double blind inizjali

ta’ 6 xhur (perjodu ta’ żmien qasir), il-

frekwenza ġenerali ta’ immunoġeniċità

għal abatacept kienet 1.1% (8/725) u 2.3% (16/710) għall-

gruppi li ħaduh taħt il-ġilda

u dawk li ħaduh fil-vini,

rispettivament. Ir-rata hija konsistenti mal-

esperjenza ta’ qabel, u ma kien hemm l-ebda effett ta’ immunoġeniċità

fuq il-farmakokinetika,

sigurtà, jew l-effikaċja.

L-immunoġeniċità

għal abatacept wara għoti taħt il-ġilda

għal żmien twil

ġiet valutata b’analiżi

elettrokimiluminixxenza

(ECL) ġdida. Mhux xieraq tqabbil tar-rati ta’ inċidenza fl-analiżijiet

differenti,

billi

l-analiżi

ECL ġiet żviluppata sabiex tkun iżjed sensittiva u tolleranti għall-mediċina

mill-analiżi ELISA preċedenti. Il-frekwenza ta’ immunoġeniċità

kumulattiva għal abatacept mill-

analiżi

ECL b’minn

tal-inqas kampjun wieħed pożittiv

fil-perjodi

qosra u twal kombinati kienet ta’

15.7% (215/1369) waqt li kien qiegħed jittieħed abatacept, b’tul ta’ żmien medju ta’ esponiment ta’

48.8 xahar, u 17.3% (194/1121) wara t-twaqqif (> 21 jum sa 168 jum wara l-aħħar doża). Ir-rata ta’

inċidenza ta’ espożizzjoni

aġġustata (espressa għal kull 100 persuna-sena) baqgħet stabbli matul il-

perjodu tal-kura.

B’mod konsistenti mal-esperjenza ta’ qabel, it-tajters u l-persistenza tar-risponsi tal-antikorpi

kienu

ġeneralment baxxi u ma żdiedux wara l-issoktar tad-dożi (6.8% tal-individwi

kienu seropożittivi

f’żewġ viżti konsekuttivi),

u ma kien hemm l-ebda korrelazzjoni

apparenti tal-iżvilupp

ta’ antikorpi

mar-rispons kliniku,

l-avvenimenti avversi, jew il-farmakokinetika.

Fi studju SC-III, f’pazjenti

kkurati dehru rati simili

tal-immunoġeniċità

għall-gruppi

ta’

abatacept + MTX, u tal-monoterapija ta’ abatacept (2.9% (3/103) u 5.0% (5/101), rispettivament) waqt

il-perjodu

double-blind

ta’ 12-il xahar. Bħal fi studju SC-I, ma kienx hemm effett tal-immunoġeniċità

fuq is-sigurtà u l-effikaċja.

L-immunoġeniċità u s-sigurtà ta’ abatacept wara twaqqif u bidu mill-ġdid tal-kura

Sar studju fil-programm ta’ taħt il-ġilda

sabiex jinvestiga l-effett tat-twaqqif (tliet xhur) u l-bidu

mill-

ġdid tal-kura b’abatacept taħt il-ġilda

fuq l-immunoġeniċità.

Wara t-twaqqif tal-kura b’abatacept taħt

il-ġilda,

iż-żieda

fir-rata ta’ immunoġeniċità

kienet konsistenti ma’ dik li dehret wara t-twaqqif ta’

abatacept mogħti fil-vini.

Meta reġgħet inbdiet it-terapija, ma kienx hemm reazzjonijiet

għall-

injezzjoni

u l-ebda tħassib ieħor tas-sigurtà f’pazjenti li kienu twaqqfu sa tliet xhur mit-terapija taħt il-

ġilda meta mqabbel ma’ dawk li baqgħu jieħdu terapija taħt il-ġilda,

kemm jekk it-terapija reġgħet

inbdiet b’doża tal-bidu ġol-vini

kif ukoll jekk ma reġgħetx inbdiet b’doża tal-bidu ġol-vini.

Is-sigurtà

osservata fil-grupp ta’ kura li reġa’ beda t-terapija mingħajr b’doża tal-bidu ġol-vini

kienet konsistenti

wkoll ma’ dik osservata fl-istudji

l-oħra.

F’SC-III, iż-żieda

fir-rati tal-immunoġeniċità

kienu osservati f’individwi

ttestjati waqt 6 xhur ta’ rtirar

sħiħ tal-mediċina

fil-gruppi

ta’ abatacept + MTX u tal-monoterapija ta’ abatacept (37.7% [29/77] u

44.1% [27/59], rispettivament) b’risponsi ġeneralment baxxi ta’ tajters u antikorpi. Ma ġie osservat l-

ebda impatt kliniku

ta’ dawn ir-risponsi tal-antikorpi,

u l-ebda tħassib dwar is-sigurtà ma kien osservat

mal-bidu

mill-ġdid

tat-terapija b’abatacept.

Reazzjonijiet tal-Injezzjoni f’pazjenti adulti ttrattati b’abatacept taħt il-ġilda

L-istudju SC-I qabbel is-sigurtà ta’ abatacept billi inkluda r-reazzjonijiet

fis-sit tal-injezzjoni

wara

għoti taħt il-ġilda

jew ġol-vini.

Il-frekwenza ġenerali tar-reazzjonijiet

fis-sit tal-injezzjoni

kienet 2.6%

(19/736) u 2.5% (18/721) għall-grupp li ħa abatacept taħt il-ġilda

u l-grupp li ħa plaċebo taħt il-ġilda

(abatacept fil-vini),

rispettivament.

Ir-reazzjonijiet

kollha

fis-sit tal-injezzjoni

kienu deskritti bħala

ħfief għal moderati (ematoma, ħakk, jew eritema) u ġeneralment ma kinux jeħtieġu l-waqfien tal-

mediċina. Matul il-perjodu kumulattiv

tal-istudju meta ġew inklużi

l-individwi

kollha

ttrattati

b’abatacept f’7 studji fejn il-mediċina ngħatat taħt il-ġilda,

il-frekwenza ta’ reazzjonijiet fis-sit tal-

injezzjoni

kienet ta’ 4.6% (116/2,538) b’rata ta’ inċidenza ta’ 1.32 għal kull 100 sena ta’ persuna.

Wara l-użu ta’ ORENCIA mogħti taħt il-ġilda,

waslu rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’

reazzjonijiet

ta’ injezzjoni

sistemika (eż. prurite,

sensazzjoni

ta’ għafis tal-gerżuma, dispnea).

Tagħrif dwar is-sigurtà relatata mal-klassi farmakoloġika

Abatacept huwa l-ewwel modulatur selettiv ta’ aktar minn stimulu wieħed. It-tagħrif dwar is-sigurtà

relattiva fi prova klinika

meta mqabbla ma’ infliximab

huwa mogħti fil-qosor f’sezzjoni 5.1.

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà f’artrite psorjatika

Abatacept ġie studjat f’pazjenti b’artrite psorjatika attiva f’żewġ provi kliniċi

kkontrollati

bi plaċebo

(341 pazjent b’abatacept, 253 pazjent bi plaċebo) (ara Sezzjoni 5.1). Waqt il-perjodu

ta' 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo fl-istudju

ikbar PsA-II, il-proporzjon

ta' pazjenti b'reazzjonijiet

avversi kien

simili

fil-gruppi

ta' kura ta' abatacept u plaċebo (15.5 % u 11.4 %, rispettivament). Ma kien hemm l-

ebda reazzjoni avversa li seħħet f’≥ 2% fi kwalunkwe grupp ta’ kura matul il-perjodu ta’ 24 ġimgħa

kkontrollat bi plaċebo. Il-profil ta' sigurtà globali kien komparabbli bejn l-istudji

PsA-I u PsA-II u

konsistenti mal-profil ta' sigurtà f'artrite tar-rewmatiżmu (Tabella 1).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni

tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ

bejn il-benefiċċju u r-riskju

tal-prodott

mediċinali.

Il-professjonisti

tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali

imniżżla

f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Dożi sa 50 mg/kg ingħataw fil-vini

mingħajr

sinjali

ta’ effett tossiku. F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa

rrakkomandat li l-pazjent jiġi mmonitorjat għal kwalunkwe sinjal jew sintomu ta’ reazzjonijiet

avversi

u l-pazjent għandu jingħata trattament sintomatiku addattat.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosuppressanti, immunosuppressanti selettivi, Kodiċi ATC:

L04AA24

Abatacept huwa proteina tal-fużjoni

tikkonsisti

mid-domain ekstraċellulari ta’ l-antiġen 4 assoċjat

mal-limfoċite T ċitotossika (CTLA-4) uman mqabbad ma’ porzjon Fc modifikat ta’ immunoglobulina

umana G1 (IgG1) umana. Abatacept huwa magħmul permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinanti

fiċ-ċelluli

ta’ l-ovarju tal-ħamster Ċiniż.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Abatacept selettivament jimmodula sinjal ko-stimulatorju

ewlieni

huwa meħtieġ għal attivazjoni

totali

ta’ limfoċiti-T

juru CD28. Attivazzjoni

totali

ta’ limoċiti-T

teħtieġ żewġ sinjali

pprovduti minn

ċelluli

fihom

antiġen:

ir-rikonoxximent

ta’ antigen speċifiku minn riċettur taċ-ċellula-T (sinjal

1) u t-

tieni,

sinjal

huwa ko-stimulatorju.

Linja

ko-stimulatorja maġġura tinvolvi

li CD80 jaqbad ma’

molekoli

ta’ CD86 fuq il-wiċċ ta’ ċelluli

fihom antiġen għar-iċettur CD28 fuq il-limfoċ iti

(sinjal 2). Abatacept selettivament jinibixxi

il-linja

ta’ ko-stimulazzjoni

billi

jaqbad speċifikament

ma’ CD80 u CD86. Studji indikaw li risponsi naïve għal limfoċiti-T huma iktar affetwati b’abatacept

milli

risponsi

għal limfoċiti-T

tal-memorja.

Studji

in vitro

u f’mudelli

ta’ l-annimali

juru li abatacept jimmodula risponsi ta’ antikorpi li huma

dipendenti fuq limfoċiti-T

u infjammazzjoni.

In vitro

, abatacept jattenwa l-attivazzjoni

ta’ limfociti-T

umani kif ġie mkejjel

bi tnaqqis fil-proliferazzjoni

u produzzjoni

ta’ cytokines. Abatacept inaqqas il-

produzzjoni

ta’ TNFα, interferon-γ, u interleukin-2

li huma speċifiċi għall-antiġen,

mill-limfoċiti-T.

Effetti farmakodinamiċi

B’abatacept, ġie osservat tnaqqis fil-livelli

fis-serum ta’riċetturi interleukin-2

solubuli,

markatur ta’ l-

attivazzjoni

tal- limfoċiti-T;

interleukin-6

fis-serum, prodott ta’ makrofaġi sinovjali

attivati u

sinoviċite

simili

għal fibroblast

f’artrite tar-rewmatiżmu; fattur ta’ rewmatojde, awto-antikorp

magħmul miċ-ċelluli

tal-plasma; u proteina C-reattiva, li

tirreaġġixxi

fil-fażi akuta ta’ infjammazjoni.

Barra minn hekk, il-livelli

fis-serum ta’ matrix metalloproteinases-3, li jipproduċi

l-qerda tal-qarquċa u

rimudellar

tat-tessut, naqsu. Ġie osservat ukoll tnaqqis fit-TNFα fis-serum.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite rewmatojde

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġol-vini ġew ivvalutati

fi provi kliniċi

double-blind

ikkontrollati

plaċebo magħmulin

fuq bażi każwali f’pazjenti adulti b’artrite tar-rewmatiżmu attiva ddijanjostikata

skond il-kriterji

tal-kulleġġ

Amerikan tar-rewmatoloġija (ACR). Studji I, II, III, V u VI ħtieġu pazjenti

kellhom

tal-inqas 12-il ġog fi stat teneru u 10 ġogi minfuħin fuq bażi każwali. Studju IV ma kellux

bżonn ta’ xi numru speċifiku ta’ ġogi teneri jew minfuħin. L-Istudju SC-I kien studju double-blind,

double-dummy,

mhux ta’ inferjorità, randomizzat, imwettaq fuq pazjenti stratifikati skont il-piż

tal-

ġisem (< 60 kg, 60 sa 100 kg, > 100 kg) li qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept mogħti taħt il-

ġilda u ġol-vini

f’individwi

b’artrite rewmatika (RA), li kienu qegħdin jirċievu methotrexate (MTX)

fl-isfond, u esperjenzaw rispons inadegwat għal MTX (MTX-IR).

Fi studji I, II u V, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept meta mqabbla ma’ plaċebo ġew ivvalutati

f’pazjenti b’risponsi inadegwati għal methotrexate u li komplew fuq id-doża stabbli tagħhom ta’

methotrexate. Barra minn hekk, studju V investiga s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept jew infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo. Fi studju III, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’pazjenti

b’rispons mhux adegwat għal inibitur

ta’ TNF, bl-inibitur

ta’ TNF mwaqqfa qabel l-għażla fuq bażi

każwali; DMARDs oħra ġew permessi. Studju IV ivvaluta primarjament is-sigurtà f’pazjenti b’artrite

tar-rewmatiżmu attiva li ħtieġu intervent addizzjonali

minkejja li kienu qegħdin fuq terapija

b’DMARDs bijoloġiċi

u/jew mhux bijoloġiċi;

DMARDs kollha li kienu qed jintużaw meta l-pazjenti

daħlu fl-istudju

baqgħu jintużaw. Fi studju VI, l-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept kienu evalwati

f’pazjenti li qatt ma kienu ħadu methotrexate u li kienu pożittivi

għal Fattur tar-Rewmatojde (RF)

u/jew anti-Cyclic

Citrullinated

Peptide 2 (Anti CCP2), b’artrite rewmatojde bikrija

u li

tmermer

(marda li damet ≤ sentejn) u li ġew magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien ma’

methotrexate jew methotrexate flimkien ma’ plaċebo. Fl-istudju

SC-I, l-għan kien li

jintwerew in-non-

inferjorità

tal-effikaċja u l-komparabilità

tas-sigurtà ta’ abatacept taħt il-ġilda meta mqabbel mal-għoti

fil-vini

f’individwi

b’RA moderata għal severament attiva u li kellhom rispons inadegwat għal MTX.

Studju SC-II investiga l-effikaċja u s-sigurtà relattiva ta’ abatacept u adalimumab, it-tnejn mogħtija

taħt il-ġilda

mingħajr doża għolja tal-bidu ġol-vina u b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’RA attiva minn

moderata sa severa u b’rispons inadegwat għal terapija b’MTX fil-passat. Fi studju SC-III, abatacept

taħt il-ġilda ġie evalwat flimkien ma’ methotrexate, jew bħala monoterapija ta’ abatacept, u mqabbel

ma’ monoterapija ta’ MTX fl-induzzjoni

ta’ remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u fl-induzzjoni

tar-

remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u ż-żamma possibbli

ta’ remissjoni

mingħajr

mediċina wara rtirar

sħiħ tal-mediċina, f’pazjenti adulti li qatt ma ġew ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva

ħafna, bikrija (DAS28-CRP medju ta’ 5.4, durata tas-sintomi medja inqas minn 6.7 xhur) b’fatturi ta’

tbassir dgħajfin għal marda li tipprogressa malajr (eż., antikorpi tal-proteina antiċitrullinati

[ACPA+],

kif imkejjel

skont assaġġ kontra CCP2, u/jew RF+, erożjonijiet

fil-ġog fil-linja

bażi).

Pazjenti ta’ studju I ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu abatacept 2 jew 10 mg/kg jew plaċebo

għal 12-il xahar. Pazjenti ta’ studju II, III, IV u VI ġew mifrudin fuq bażi każwali biex jirċievu doża

fissa ta’ bejn wieħed u ieħor 10 mg/kg ta’ abatacept jew plaċebo għal 12 (studji II, IV u VI) jew 6 xhur

(studju III). Id-doża ta’ abatacept kienet 500 mg għall-pazjenti

li kienu jiżnu inqas minn 60 kg, 750 mg

għall-pazjenti

li kienu jiżnu 60 sa 100 kg, u 1,000 mg għall-pazjenti

li kienu jiżnu iktar minn 100 kg.

Fl-istudju

SC-I, abatacept ingħata taħt il-ġilda

lill-pazjenti wara doża waħda tal-bidu ta’ abatacept ġol-

vini u suċċessivament kull ġimgħa. Il-pazjenti komplew jieħdu d-doża attwali tagħhom ta’ MTX mill-

jum tar-randomizzazzjoni.

Pazjenti ta’ studju V ġew mifrudin

fuq bażi każwali biex jirċievu din l-

istess doża fissa ta’ abatacept jew 3 mg/kg infloximab

jew plaċebo għal 6 xhur. Studju V kompla għal

sitt xhur oħra fil-gruppi

ta’ abatacept u infliximab

biss.

Studji I, II, III, IV, V, VI, SC-I, SC-II u SC-III evalwaw 339, 638, 389, 1,441, 431, 509, 1,371, 646 u

351 pazjent adult rispettivament.

Rispons kliniku

Rispons ACR

Il-perċentwali ta’ pazjenti ttrattati b’abatacept li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons fi studju II

(pazjenti b’rispons mhux adegwat għal methotrexate), fi studju III (pazjenti b’rispons mhux adegwat

għal inibitur

ta’ TNF), fi studju VI (pazjenti li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate), u fi studju SC-I

(abatacept taħt il-ġilda)

jidhru

f’Tabella 2.

F’pazjenti ttrattati b’abatacept fi studji II u III, titjib fir-risponsi ta’ ACR 20 li huwa statistikament

sinifikattiv

kontra l-plaċebo ġie osservat wara l-għoti ta’ l-ewwel doża (jum 15), u dan it-titjib

baqa’

sinjifikanti

għall-kumplament

ta’ l-istudji.

Fi studju VI, ġie osservat titjib

statistkament sinifikanti

fir-

rispons ta’ ACR 20 f’pazjenti li kienu qed jiġu kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotexate meta

mqabbel ma’ methotrexate flimkien ma’ plaċebo għal 29 jum, u dan baqa’ jiġi sostnut matul il-perjodu

tal-istudju. Fi studju II, 43% tal-pazjenti li ma laħqux risponsi ta’ ACR 20 wara 6 xhur żviluppaw

respons ta’ ACR 20 fi tnax il-xahar.

Fl-istudju

SC-I, abatacept mogħti taħt il-ġilda

(SC) ma kienx inferjuri meta mqabbel ma’ infużjonijiet

ġol-vini (IV) ta’ abatacept fir-rigward tar-rispons ta’ ACR 20 sa 6 xhur tal-kura.

Il-pazjenti ttrattati

b’abatacept taħt il-ġilda

wkoll kisbu risponsi simili

ta’ ACR 50 u 70 bħal dawk il-pazjenti li rċevew

abatacept ġol-vini

wara 6 xhur.

Ma dehret l-ebda differenza fir-rispons kliniku

bejn abatacept mogħti taħt il-ġilda

u abatacept mogħti

fil-vini

fit-3 gruppi ta’ piż. F’SC-I, ir-rati ta’ rispons ta’ ACR 20 f’jum 169 għal abatacept mogħti taħt

il-ġilda

u ġol-vini

kienu rispettivament 78.3% (472/603 SC) u 76.0% (456/600 IV) f’pazjenti li

kellhom < 65 sena, kontra 61.1% (55/90 SC) u 74.4% (58/78 IV) għal pazjenti li kellhom ≥ 65 sena.

Tabella 2:

Risponsi kliniċi fi provi kkontrollati

Perċentwali ta’ pazjenti

Għoti ġol-vini

Għoti taħt il-ġilda

Qatt ma ħadu

MTX

Rispons mhux

adegwat għal

MTX

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Rispons mhux

adegwat għal MTX

Studju VI

Studju II

Studju III

Studju SC-I

Rata ta’

Rispons

Abatacept

+MTX

n = 256

Plaċebo

+MTX

n = 253

Abatacept

+MTX

n = 424

Plaċebo

+MTX

n = 214

Abatacept

+DMARDs

n = 256

Plaċebo

+DMARDs

n = 133

Abatacept

SC +MTX

n = 693

Abatacept

IV +MTX

n = 678

ACR 20

Jum 15

23%*

18%**

Xahar 3

††

62%***

46%***

Xahar 6

68%***

50%***

Xahar 12

73%***

ACR 50

Xahar 3

32%***

18%**

Xahar 6

40%***

20%***

Xahar 12

48%***

ACR 70

Xahar 3

13%***

††

Xahar 6

20%***

10%**

Xahar 12

29%***

Rispons

Kliniku

Maġġuri

c

14%***

Remissjoni

DAS28-

CRP

e

Xahar 6

§§

Xahar 12

* p < 0.05, abatacept vs. plaċebo.

** p < 0.01, abatacept vs. plaċebo.

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.01, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

p < 0.001, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ placebo

††

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs. MTX flimkien ma’ plaċebo

95% CI: −4.2, 4.8 (ibbażat fuq marġinu speċifikat minn qabel għal non-inferjorità ta’ −7.5%)

§§

dejta ITT hija ppreżentata fit-tabella

Doża fissa li tqarreb 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

DMARDs konkurrenti inkludew wieħed jew aktar milli ġej: methotrexate, chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine,

leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Rispons kliniku maġġuri huwa definit bħala l-ilħuq ta’ rispons ta’ ACR 70 għal perijodu kontinwu ta’ 6 xhur.

Wara perjodu ta’ sitt xhur, il-pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open-label.

DAS28-CRP Remissjoni hi mfissra bħala punteġġ ta’ < 2.6 ta’ DAS28-CRP

Skont il-protokoll, id-dejta hija ppreżentata fit-tabella. Għal ITT; n = 736, 721 għal abatacept mogħti taħt il-ġilda (SC) u

ġol-vina (IV), rispettivament

Fl-estensjoni open-label ta’ studji I, II, III, VI, u SC-I durabbli u sostnuti, ġew osservati risponsi ta’

ACR 20, 50, u 70 matul 7 snin, 5 snin, 5 snin, sentejn, u 5 snin, rispettivament, ta’ kura b’abatacept.

Fi studju I, risponsi ta’ ACR ġew evalwati sa 7 snin fi 43 pazjent b’rispons ta’ 72% għal ACR 20,

rispons ta’ 58% għal ACR 50, rispons ta’ 44% għal ACR 70. Fi studju II, ir-risponsi ta’ ACR ġew

evalwati wara 5 snin f’270 pazjent b’rispons ta’ 84% għal ACR 20, rispons ta’ 61% għal ACR 50,

rispons ta’ 40% għal ACR 70. Fi studju III, risponsi ta’ ACR ġew evalwati wara 5 snin f’91 pazjent

b’rispons ta’ 74% għal ACR 20, rispons ta’ 51% għal ACR 50, u rispons ta’ 23% għal ACR 70. Fi

studju VI, risponsi għal ACR kienu evalwati wara sentejn f’232 pazjent b’85% ta’ risponsi għal

ACR 20, 74% rispons għal ACR 50 u 54% rispons għal ACR 70. Fl-istudju

SC-I, ir-risponsi għal ACR

ġew evalwati wara 5 snin b’rispons ta’ 85% (356/421) għal ACR 20, rispons ta’ 66% (277/423) għal

ACR 50 u rispons ta’ 45% (191/425) għal ACR 70.

B’abatacept kien hemm iktar titjib meta tqabbel ma’ plaċebo f’miżuri oħra ta’ l-attività tal-marda ta’ l-

artrite tar-rewmatiżmu li

ma ġewx inklużi

fil-kriterji

ta’ rispons ta’ l-ACR, bħal ebusija ta’ filgħodu.

Rispons DAS28

L-attività tal-marda ġiet ivvalutata wkoll bl-użu ta’ Skor ta’ l-Attività tal-Marda 28 (DAS 28 ESR).

Kien hemm titjib sinifikanti

ta’ DAS fi studji II, III, V u VI meta mqabbel ma’ plaċebo jew

komparatur.

Fi studju VI, li kien jinkludi

adulti biss, proporzjon sinifikanti

ogħla ta’ pazjenti fil-grupp ta’ abatacept

flimkien ma’ methotrexate (41%) laħaq remissjoni skont kif imfissra b’DAS28 (CRP) (punteġġ ta’

< 2.6) meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien

mal-plaċebo (23%) fis-sena 1. Ir-rispons

wara sena 1 fil-grupp ta’ abatacept baqa’ jiġi sostnut tul it-tieni sena.

Studju V: abatacept jew infliximab kontra plaċebo

Sar studju fuq bażi każwali, double blind biex jivvaluta s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept ġol-vini

jew infliximab

kontra l-plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx rispons adegwat għal methotrexate

(studju V). Ir-riżultat

primarju

kien bidla

medja fl-attività tal-marda f’pazjenti ttrattati b’abatacept

meta mqabbel ma’ dawk ttrattati bi plaċebo wara 6 xhur b’valutazzjoni

sussegwenti double blind tas-

sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept u infliximab

wara 12-il xahar. Titjib

ikbar (p < 0.001) f’DAS28 ġie

osservat b’abatacept u b’infliximab

meta mqabbla ma’ plaċebo wara 6 xhur fil-porzjon

ta’ l-istudju

kkontrollat minn plaċebo; ir-riżultati

bejn il-gruppi

ta’ abatacept u infliximab

kienu simili. Ir-risponsi

ta’ ACR fi studju V kienu konsistenti ma’ l-iskor ta’ DAS28. Ġie osservat aktar titjib wara 12-il xahar

b’abatacept. Wara 6 xhur, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienu 48.1% (75), 52.1% (86), u 51.8%

(57) u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet

kienet 1.3% (2), 4.2% (7), u 2.7% (3) għal abatacept,

infliximab

u gruppi ta’ plaċebo rispettivament. Wara 12-il xahar, l-inċidenza ta’ AE ta’ infezzjonijiet

kienet 59.6% (93), 68.5% (113), u l-inċidenza ta’ AE serja ta’ infezzjonijiet kienet 1.9% (3) u 8.5%

(14) għall-gruppi

ta’ abatacept u infliximab,

rispettivament. Il-perjodu tal-istudju open label pprovda

evalwazzjoni tal-mod ta’ ħidma ta’ abatacept li jsostni l-effikaċja għal individwi

li ġew magħżula

b’mod każwali biex jieħdu abatacept u r-rispons ta’ effikaċja ta’ dawk l-individwi

l-kura tagħhom

inqalbet għal abatacept wara kura b’infliximab.

It-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ medju ta’ DAS28

f’Jum 365 (-3.06) ġie sostnut sa Jum 729 (-3.34) f’dawk il-pazjenti

li komplew

jirċievu

abatacept.

F’dawk il-pazjenti

li fil-bidu

kienu jirċievu infliximab

u mbagħad qalbu għal abatacept, it-tnaqqis fil-

punteġġ medju ta’ DAS28 mil-linja

bażi kien ta’ 3.29 f’Jum 729 u 2.48 f’Jum 365.

Studju SC-II:

Twettaq studju ta’ non-inferjorità,

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, single(investigatur)-

blinded, biex jevalwa s-sigurtà u l-effikaċja ta’ abatacept mogħti taħt il-ġilda

(SC) kull ġimgħa

mingħajr doża għolja tal-bidu ta’ abatacept ġol-vina (IV), mqabbel ma’ adalimumab mogħti taħt il-

ġilda kull ġimagħtejn, it-tnejn b’MTX fl-isfond, f’pazjenti b’rispons inadegwat għal methotrexate

(Studju SC-II). Il-punt aħħari primarju wera noninferjorità (marġni definit minn qabel ta’ 12%) ta’

rispons ACR 20 wara 12-il xahar ta’ kura, 64.8% (206/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u 63.4%

(208/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC; id-differenza fil-kura kienet ta’ 1.8% [95% intervall ta’

fiduċja (CI): -5.6, 9,2 [sic: 9.2]], b’risponsi komparabbli matul il-perjodu kollu ta’ 24 xahar. Il-valuri

rispettivi

għal ACR 20 wara 24 xahar kienu 59.7% (190/318) għall-grupp ta’ abatacept SC u 60.1%

(197/328) għall-grupp ta’ adalimumab SC. Il-valuri

rispettivi

għal ACR 50 u ACR 70 wara 12 u 24

xahar kienu konsistenti u simili

għal abatacept u adalimumab. It-tibdil medju aġġustat (standard error;

SE) mil-linja

bażi f’DAS28-CRP kien -2.35 (SE 0.08) [95% CI: -2.51, -2.19] u -2.33 (SE 0.08) [95%

CI: -2.50, -2.17] fil-grupp ta’ abatacept SC u fil-grupp ta’ adalimumab, rispettivament, wara 24 xahar,

b’tibdil

simili

maż-żmien. 44.4, 56.8] ta’ pazjenti fil-grupp ta’ abatacept u 53.3% (130/244) [95% CI:

47.0, 59.5] ta’ pazjenti fil-grupp ta’ adalimumab kisbu DAS28 < 2.6. Titjib

mil-linja

bażi kif imkejjel

minn HAQ-DI wara 24 xahar u maż-żmien

kien simili

wkoll

bejn abatacept SC u adalimumab SC.

Evalwazzjonijiet

tas-sigurtà u l-ħsara strutturali saru wara sena u sentejn. Il-profil

tas-sigurtà globali

fir-rigward ta’ reazzjonijiet

avversi kien simili

bejn iż-żewġ gruppi fuq perjodu ta’ 24 xahar. Wara 24

xahar, reazzjonijiet avversi ġew irrappurtati f’41.5% (132/318) u 50% (164/328) tal-pazjenti kkurati

b’abatacept u adalimumab. Reazzjonijiet

avversi serji ġew irrappurtati fi 3.5% (11/318) u 6.1%

(20/328) tal-grupp rispettiv. Wara 24 xahar, 20.8% (66/318) tal-pazjenti fuq abatacept u 25.3%

(83/328) fil-grupp ta’ adalimumab kienu waqqfu l-kura.

F’SC-II, infezzjonijiet

serji ġew irrappurtati fi 3.8% (12/318) tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC kull

ġimgħa,

l-ebda waħda minnhom ma wasslet għal twaqqif u f’5.8% (19/328) tal-pazjenti kkurati

b’adalimumab SC kull ġimagħtejn, li wasslu għal 9 pazjenti li waqqfu l-kura f’perjodu ta’ 24 xahar.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-injezzjoni

kienet ta’ 3.8% (12/318) u 9.1% (30/328) wara

12-il

xahar (p = 0.006) u 4.1% (13/318) u 10.4% (34/328) wara 24 xahar għal abatacept SC u

adalimumab SC, rispettivament. Fuq il-perjodu

tal-istudju ta’ sentejn, 3.8% (12/318) u 1.5% (5/328)

tal-pazjenti kkurati b’abatacept SC u adalimumab SC rispettivament, irrappurtataw disturbi

awtoimmuni minn ħfief sa moderati fis-severità (eż., psorjażi, il-fenomenu ta’ Raynaud, eritema

nodosum).

Studju SC-III: Induzzjoni ta’ remissjoni f’pazjenti RA li qatt ma ġew ikkurati b’methotrexate qabel

Studju

fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali u double-blinded

evalwa abatacept SC

f’kombinament ma’ methotrexate (abatacept + MTX), monoterapija ta’ abatacept SC, jew

monoterapija ta’ methotrexate (grupp MTX) fl-induzzjoni

tar-remissjoni

wara 12-il xahar ta’ kura, u ż-

żamma ta’ remissjoni mingħajr mediċina wara rtirar sħiħ tal-mediċina f’pazjenti adulti li qatt ma ġew

ikkurati b’MTX qabel, b’artrite rewmatojde attiva ħafna, bikrija b’fatturi ta’ tbassir dgħajfin. L-irtirar

sħiħ tal-mediċina wassal għat-telf tar-remissjoni (ritorn għall-attività tal-marda) fit-tliet

fergħat kollha

tal-kura (abatacept ma’ methotrexate, abatacept jew methotrexate waħdu) f’maġġoranza tal-pazjenti

(Tabella 3).

Tabella 3:

Rati ta’ remmissjoni fit-tmiem tal-kura bil-mediċina u fażijiet tal-irtirar

tal-mediċina fi studju SC-III

Numru ta’ pazjenti

Abatacept SC +

MTX

n = 119

MTX

n = 116

Abatacept SC

n = 116

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali bl-induzzjoni ta’ remissjoni wara 12-il xahar

ta’ kura

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà (95%

CI) vs. MTX

Valur P

60.9%

2.01 (1.18, 3.43)

0.010

45.2%

42.5%

0.92 (0.55, 1.57)

Remissjoni

Klinika

ta’ SDAI

Stima ta’ Differenza (95% CI)

vs. MTX

42.0%

17.02 (4.30, 29.73)

25.0%

29.3%

4.31 (-7.98, 16.61)

Remissjoni

Klinika

Boolean

Stima ta’ Differenza (95% CI)

vs. MTX

37.0%

14.56 (2.19, 26.94)

22.4%

26.7%

4.31 (-7.62, 16.24)

Proporzjon ta’ pazjenti li ntgħażlu b’mod każwali f’remissjoni wara 12-il xahar u 18-il xahar

(6 xhur ta’ rtirar sħiħ tal-mediċina)

Remissjoni ta’ DAS28

Proporzjon ta’ Probabbiltà (95%

CI) vs. MTX

Valur P

14.8%

2.51 (1.02, 6.18)

0.045

7.8%

12.4%

2.04 (0.81, 5.14)

Remissjoni definita minn DAS28 (DAS28-CRP < 2.6)

Kriterju ta’ SDAI (SDAI ≤ 3.3)

F’SC-III il-profili

tas-sigurtà tat-tliet gruppi ta’ kura (abatacept + MTX, monoterapij abatacept, grupp

MTX) kienu simili

b’mod ġenerali. Waqt il-perjodu tal-kura ta’ 12-il xahar, ir-reazzjonijiet avversi

kienu rrapportati f’44.5% (53/119), 41.4% (48/116), u 44.0% (51/116) u reazzjonijiet

avversi serji

kienu rrapportati f’2.5% (3/119), 2.6% (3/116) u 0.9% (1/116) ta’ pazjenti kkurati fit-tliet gruppi ta’

kura, rispettivament. Infezzjonijiet

serji kienu rrapportati fi 0.8% (1/119), 3.4% (4/116) u 0% (0/116)

tal-pazjenti.

Rispons radjografiku

Ħsara strutturali fil-ġogi ġiet ivvalutata radjografikament fuq perijodu ta’ sentejn fi studji II, VI u SC-

II. Ir-riżultati

ġew imkejla

bl-użu ta’ Genant-modified total Sharp score (TSS) u l-komponenti

tiegħu,

l-iskor ta’ erożjoni u l-iskor tat-tidjiq

ta’ l-ispazju

bejn il-ġogi

(JSN).

Fi studju II, il-medja ta’ TSS fil-linja

bażi kienet ta’ 31.7 f’pazjenti ttrattati b’abatacept u 33.4

f’pazjenti ttrattati bi plaċebo. Abatacept/methotrexate naqqas ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara

strutturali meta mqabbel ma’ plaċebo/methotrexate wara 12-il xahar ta’ trattament hekk kif muri fit-

Tabella 4. Ir-rata ta’ progressjoni tal-ħsara strutturali fis-sena 2 kienet ferm inqas minn dik f’sena 1

għal pazjenti mogħtija abatacept fuq bażi każwali (p < 0.0001). Individwi

li kienu ser jipparteċipaw fl-

estensjoni ta’ perjodu fuq żmien twil wara sena ta’ trattament double-blind,

ilkoll

irċevew kura

b’abaracept u l-progressjoni radjografika ġiet mistħarrġa sa sena 5. Id-dejta kienet analizzata f’analiżi

kif osservat fejn intużat il-bidla

medja fil-punteġġ totali

mill-aħħar viżta annwali. Il-bidla

medja

kienet, 0.41 u 0.74 minn sena 1 sa sena 2 (n = 290, 130), 0.37 u 0.68 minn sena 2 sa sena 3 (n = 293,

130). 0.34 u 0.43 minn sena 3 sa sena 4 (n = 290, 128) u l-bidla kienet 0.26 u 0.29 (n-233, 114) minn

sena 4 sa sena 5 għal pazjenti oriġinarjament magħżula b’mod każwali biex jirċievu abatacept flimkien

ma’ MTX u plaċebo flimkien ma’ MTX rispettivament.

Tabella 4:

Tibdil radjografiku medju fuq 12-il xahar fi studju II

Parametru

Abatacept/MTX

n = 391

Plaċebo/MTX

n = 195

Valur-P

a

Skor Sharp Totali

1.21

2.32

0.012

Skor ta’ l-Erożjoni

0.63

1.14

0.029

Skor ta’ JSN

0.58

1.18

0.009

Ibbażat fuq analiżi mhux parametrika.

Fi studju VI, il-bidla medja f’TSS wara 12-il xahar kienet inqas b’mod sinifikanti

f’pazjenti kkurati

b’abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbla ma’ dawk ikkurati b’methotrexate flimkien mal-

plaċebo. Wara 12-il xahar 61% (148/242) tal-pazjenti kkurati b’abatacept flimkien ma’ methotrexate u

53% (128/242) tal-pazjenti kkurati b’methotrexate flimkien

ma’ plaċebo ma kellhomx progressjoni

(TSS ≤ 0). Il-progressjoni ta’ ħsara strutturali kienet inqas f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament

kontinwu b’abatacept flimkien ma’ methotrexate (għal 24 xahar) meta mqabbla ma’ pazjenti li fil-bidu

rċivew methotrexate flimkien ma’ plaċebo (għal 12-il xahar) u wara qalbu għal fuq abatacept flimkien

ma’ methotrexate fit-12-il xahar ta’ wara. Fost il-pazjenti

daħlu fil-perjodu

open label għal 12-il

xahar, 59% (125/213) tal-pazjenti

rċivew it-trattament ta’ abatacept flimkien ma’ methotrexate u

48% (92/192) tal-pazjenti li inizjalment

irċivew methotrexate u wara qalbu għal kombinazzjoni

ma’

abatacept ma kellhomx progressjoni.

Fi studju SC-II, il-ħsara strutturali tal-ġogi ġiet evalwata permezz ta’ mod radjografiku u espressa

bħala bidla

mil-linja

bażi fil-van der Heijde-modified

Total Sharp Score (mTSS) u l-komponenti

tiegħu. Inibizzjoni

simili

ġiet osservata fiż-żewġ grupp tal-kura għal sa 24 xahar (mTSS (± devjazzjoni

standard [SD] medja = 0.89 ± 4.13 vs 1.13 ±8.66), punteġġ tal-erożjoni

(0.41 ± 2.57 vs 0.41 ±5.04), u

punteġġ JSN (0.48 ±2.18 vs 0.72 ±3.81)) għal abatacept (n = 257) u adalimumab (n = 260),

rispettivament).

Fi studju SC-III, il-ħsara strutturali fuq il-ġogi

kienet ivvalutata bl-MRI. Il-grupp ta’ abatacept + MTX

kellu inqas progress fil-ħsara strutturali meta mqabbel mal-grupp ta’ MTX kif rifless mid-differenza

medja tal-kura tal-grupp ta’ abatacept + MTX kontra l-grupp ta’ MTX (Tabella 5).

Tabella 5:

Valutazzjoni strutturali u infjammatorja

tal-MRI fi studju SC-

III

Differenza Medja tal-Kura bejn Abatacept SC + MTX vs. MTX fi 12-il Xahar (95% CI)*

Punteġġ tal-Erożjoni

tal-MRI

-1.22 (-2.20, -0.25)

Punteġġ tal-Ostejite tal-

MRI/Edema tal-Għadam

-1.43 (-2.68, -0.18)

Punteġġ tas-Sinovite tal-MRI

-1.60 (-2.42, -0.78)

* n = 119 għal Abatacept SC + MTX; n = 116 għall-MTX

Rispons ta’ funzjoni

fiżika

It-titjib

fil-funzjoni

fiżika

ġie mkejjel

bl-Indiċi

tad-Disabilità

tal-Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni

tas-Saħħa (HAQ-DI) fi studji II, III, IV, V, u VI u HAQ-DI modifikat fi studju I. Fl-istudju

SC-I, it-

titjib

mil-linja

bażi kif imkejjel

bil-HAQ-DI wara 6 xhur u maż-żmien

kien simili

bejn l-għoti taħt il-

ġilda u l-għoti ġol-vini.

Ir-riżultati

minn studji

II, III u IV jidhru

f’Tabella 6.

Tabella 6:

Titjib fil-funzjoni fiżika fi provi kkontrollati bi plaċebo

Qatt ma Ħadu

Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Methotrexate

Rispons mhux adegwat

għal Inibitur ta’ TNF

Studju VI

Studju II

Studju III

Indiċi

ta’ Diżabilità

ta’ HAQ

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+MTX

Plaċebo

+MTX

Abatacept

+DMARDs

Plaċebo

+DMARDs

Linja

Bażi (Medja)

(n = 254)

(n = 251)

1.69

(n = 422)

1.69

(n = 212)

1.83

(n = 249)

1.82

(n = 130)

Titjib

Medju mil-

Linja

Bażi

Xahar 6

0.85

(n = 250)

0.68

(n = 249)

0.59***

(n = 420)

0.40

(n = 211)

0.45***

(n = 249)

0.11

(n = 130)

Xahar 12

0.96

(n = 254)

0.76

(n = 251)

0.66***

(n = 422)

0.37

(n = 212)

Proporzjon ta’

pazjenti

b’titjib

klinikament

sinifikattiv

Xahar 6

61%***

47%***

Xahar 12

64%***

*** p < 0.001, abatacept vs. plaċebo.

p < 0.05, abatacept flimkien ma’ MTX vs MTX flimkien ma’ placebo

Doża fissa li tqarreb 10 mg/kg (ara sezzjoni 4.2).

DMARDs konkurrenti inkludew wieħed jew aktar milli ġej: methotrexate, chloroquine/hydroxychloroquine, sulfasalazine,

leflunomide, azathioprine, deheb, u anakinra.

Kwestjonarju dwar il-Valutazzjoni tas-Saħħa; 0 = l-aħjar, 3 = l-agħar; 20 mistoqsija; 8 kategoriji: tbiddil u kura personali,

qawmien, ikel, mixi, iġjene, ilħuq, qbid u attivitajiet.

Tnaqqis f’HAQ-DI ta’ ≥ 0.3 unità mil-linja bażi.

Wara 6 xhur, pazjenti ngħataw l-opportunità li jidħlu fi studju open label.

Fi studju II, fost pazjenti b’titjib

klinikament

sinifikattiv

wara 12-il xahar, 88% żammew ir-rispons fit-

18-il xahar, u 85% żammew ir-rispons sa 24 xahar. Waqt il-perjodi

open-label ta’ studji I, II, III, u IV

it-titjib

fil-funzjoni

fiżika nżamm sa 7 snin, 5 snin, 5 snin u sentejn, rispettivament.

Fi studju SC-III, il-proporzjon

ta’ individwi

b’rispons tal-HAQ bħala kejl

ta’ titjib

klinikament

sinifikanti

fil-funzjoni

fiżika

(it-tnaqqis mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI ta’ > 0.3) kien akbar

għall-grupp ta’ abatacept + MTX vs il-grupp tal-MTX f’xahar 12 (65.5% vs 44.0%, rispettivament; id-

differenza fil-kura vs il-grupp tal-MTX ta’ 21.6% [95% CI: 8.3, 34.9]).

Riżultati

relatati mas-saħħa u mal-kwalità tal-ħajja

Il-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa ġiet ivvalutata bil-kwestjonarju

SF-36 fis-6 xahar fi studji I, II u

III u fit-12-il

xahar fi studji I u II. F’dawn l-istudji,

it-titjib

klinikament

u statistikament sinifikattiv

ġie

osservat fil-grupp ta’ abatacept meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo fit-8 oqsma kollha tal-SF-36

(4 oqsma fiżiċi:

funzjoni fiżika, rwol fiżiku, uġigħ fil-ġisem,

saħħa b’mod ġenerali; u 4 oqsma mentali:

vitalità,

funzjoni

soċjali,

rwol emozzjonali,

saħħa mentali),

kif ukoll

is-Sommarju tal-Komponent

Fiżiku (Physical Component Summary – PCS) u s-Sommarju tal-Komponent Mentali (Mental

Component Summary – MCS). Fi studju VI, titjib

kien osservat wara 12-il xahar fil-grupp ta’

abatacept flimkien ma’ methotrexate meta mqabbel mal-grupp ta’ methotrexate flimkien mal-plaċebo

kemm fil-PCS u MCS, u baqa’ jiġi sostnut għal sentejn.

Studju VII: Is-sigurta ta’ abatacept f’pazjenti bi jew mingħajr washout minn terapija li ngħatat qabel

ta’ inibitur ta’ TNF

Studju open label dwar abatacept ġol-vini

fi sfond mhux bijoloġiku

ta’ DMARDs sar fuq pazjenti li

għandhom artrite rewmatojde attiva li ma kellhomx rispons xieraq bit-terapija li ngħatat qabel

(washout għal tal-anqas xahrejn: n = 449) jew attwali (ebda perjodu ta’ washout, n = 597) għal terapija

b’inibitur

ta’ TNF (studju VII). L-ewwel riżultati,

inċidenzi

ta’ każijiet

avversi, każijiet

avversi serji u

waqfien minħabba kazijiet avversi matul 6 xhur ta’ kura, kienu simili

bejn dawk li kienu utenti qabel u

attwali ta’ inibituri

ta’ TNF meta sar ir-reklutaġġ, bħalma kienet il-frekwenza ta’ infezzjonijiet serji.

Studju SC-I: Sottostudju tal-pinna

mimlija

għal-lest

Il-pazjenti

fis-sottostudju (n = 117) tal-estensjoni open-label tal-istudju SC-I rċivew 125 mg ta’

abatacept mogħti taħt il-ġilda

kull ġimgħa permezz tas-siringa mimlija

għal-lest għal tal-anqas 4 xhur,

imbagħad inqalbu biex jirċievu 125 mg abatacept SC mogħti kull ġimgħa permezz tal-pinna

mimlija

għal-lest għal 12-il ġimgħa. Il-medja ġeometrika aġġustata ta’ abatacept fi stat fiss fl-iżjed punt baxx

(Cminss) kienet 25.3 mcg/mL għall-pinna

mimlija

għal-lest taħt il-ġilda

u 27.8 mcg/mL għas-siringa

mimlija

għal-lest taħt il-ġilda

bi proporzjon ta’ 0.91 [90% CI: 0.83, 1.00]. Matul il-perjodu

b’pinna

mimlija

għal-lest ta’ 12-il ġimgħa tas-sottostudju, ma kien hemm ebda mewt jew SAEs relatati. Tliet

pazjenti kellhom

SAEs (infezzjoni

tal-ġerħa kirurġika, influwenza H1N1, u iskemija mijokardijaka

f’kull pazjent, rispettivament) li ma kinux ikkunsidrati

relatati mal-mediċina tal-istudju. Kien hemm

sitt każijiet

globali

ta’ twaqqif matul dan il-perjodu,

li wieħed minnhom biss kien minħabba AE (l-

SAE ta’ infezzjoni

tal-ġerħa kirurġika). Żewġ pazjenti (2/117, 1.7%) li użaw il-pinna mimlija

għal-lest

esperjenzaw reazzjonijiet

lokali

fis-sit tal-injezzjoni.

Effikaċja klinika

u sigurtà f’adulti b’artrite psorjatika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ abatacept ġew ivvalutati f’żewġ provi kliniċi

randomizzati,

double-blind,

ikkontrollati

bi plaċebo (studji PsA-I u PsA-II) f’pazjenti adulti, ta’ età ta’ 18-il sena jew aktar. Il-

pazjenti kellhom PsA attiva (≥ 3 ġogi minfuħin u ≥ 3 ġogi teneri) minkejja kura preċedenti b’terapija

b’DMARD u kellhom leżjoni

tal-ġilda psorjatika waħda li kkwalifikat ta’ dijametru ta’ tal-inqas 2 cm.

Fi studju PsA-I, 170 pazjent irċivew plaċebo jew abatacept ġol-vini f’Jum 1, 15, 29, imbagħad kull

28 jum wara dak il-perjodu b’mod double blind għal 24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label

10 mg/kg ġol-vini

kull 28 jum.

Il-pazjenti ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept

3 mg/kg, 10 mg/kg, jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwit minn 10 mg/kg, mingħajr ma nqabżu għal

24 ġimgħa, segwit minn abatacept open-label 10 mg/kg fix-xahar ġol-vini

kull xahar. Il-pazjenti

tħallew jirċievu dożi stabbli ta’ methotrexate konkomitanti,

kortikosterojdi

ta’ dożi baxxi (ekwivalenti

għal ≤ 10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs matul il-prova.

Fi studju PsA-II, 424 pazjent ġew randomizzati 1:1 biex jirċievu b’mod double-blind

dożi fil-ġimgħa

ta’ plaċebo taħt il-ġildajew abatacept 125 mg mingħajr doża għolja tal-bidu għal 24 ġimgħa, segwiti

minn abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-pazjenti

tħallew jirċievu

dożi

stabbli

ta’

methotrexate, sulfasalazine, leflunomide,

hydroxychloroquine

konkomitanti,

kortikosterojdi

ta’ dożi

baxxi (ekwivalenti għal

10 mg ta’ prednisone) u/jew NSAIDs matul il-prova. Il-pazjenti

ma kinux

kisbu tal-inqas

titjib

ta’ 20% mil-linja

bażi fl-għadd tal-ġogi minfuħin jew teneri tagħhom sa

Ġimgħa 16 qabżu għal abatacept open-label 125 mg taħt il-ġilda

fil-ġimgħa.

Il-punt aħħari primarju għal kemm PsA-I u PsA-II kien il-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’

ACR 20 f’Ġimgħa 24 (jum 169).

Rispons Kliniku

Sinjali u sintomi

Il-perċentwali ta’ pazjenti li ġabu ACR ta’ 20, 50 jew 70 rispons bid-doża rakkomandata ta’ abatacept

fi studji

PsA-I (10 mg/kg ġol-vini)

u PsA-II (125 mg taħt il-ġilda)

huma ppreżentati fit-Tabella 7 ta’

hawn taħt.

Tabella 7:

Proporzjon ta’ pazjenti b’risponsi ta’ ACR f’ġimgħa 24 fi studji PsA-I

u PsA-II

PsA-I

2 6 T P

a

PsA-II

2 6 T P

b,c

Abatacept

10 mg/kg

IV

N = 40

Plaċebo

N = 42

Stima ta’

differenza

(95% CI)

Abatacept

125 mg

SC

N = 213

Plaċebo

N = 211

Stima ta’

differenza (95%

CI)

ACR 20

47.5%*

19.0%

28.7 (9.4, 48.0)

39.4%*

22.3%

17.2 (8.7, 25.6)

ACR 50

25.0%

2.4%

22.7 (8.6, 36.9)

19.2%

12.3%

6.9 (0.1, 13.7)

ACR 70

12.5%

12.5 (2.3, 22.7)

10.3%

6.6%

3.7 (-1.5, 8.9)

2 6 T P

P 2 6 T

p < 0.05 kontra plaċebo, il-valuri p ma ġewx ivvalutati għal ACR 50 u ACR 70.

2 6 T P

P 2 6 T

37% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

61% tal-pazjenti ġew ikkurati qabel b’inibitur ta’ TNF.

2 6 T P

P 2 6 T

Il-pazjenti li kellhom titjib ta’ inqas minn 20% fl-għadd ta’ ġogi teneri jew minfħun f’Ġimgħa 16 issodisfaw il-kriterji li

jaqbżu u ġew ikkunsidrati bħala li ma kinux irrispondew.

Proporzjon ferm ogħla ta’ pazjenti ġabu rispons ta’ ACR 20 wara l-kura b’ abatacept 10 mg/kg ġol-

vini

f’PsA-I jew 125 mg taħt il-ġilda

f’PsA-II meta mqabbel ma’ plaċebo f’Ġimgħa 24 fil-

popolazzjonijiet

ta’ studju globali. Ġew osservati risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept vs plaċebo

irrispettivament

mill-kura b’inibitur

ta’ TNF ta’ qabel fiż-żewġ studji. Fl-istudju

iżgħar PsA-I, ir-

risponsi ta’ ACR 20 b’abatacept 10 mg/kg ġol-vini

vs plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 55.6% vs 20.0%, rispettivament, u f’pazjenti li kellhom esperjenza ta’

inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 30.8% vs 16.7%, rispettivament. Fl-istudju PsA-II, ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs plaċebo f’pazjenti li ma kellhomx

esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF

kienu ta’ 44.0% vs 22.2%, rispettivament (21.9 [8.3, 35.6], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti

li kellhom esperjenza ta’ inibitur

ta’ TNF kienu ta’ 36.4% vs 22.3%, rispettivament (14.0 [3.3, 24.8],

stima ta’ differenza [95% CI]).

Fi studju PsA-II, dehru risponsi ta’ ACR 20 ogħla b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo

irrispettivament minn kura b’DMARD mhux bijoloġika

konkomitanti.

Ir-risponsi ta’ ACR 20

b’abatacept 125 mg taħt il-ġilda

vs. plaċebo f’pazjenti li ma użawx DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu

ta’ 27.3% vs 12.1%, rispettivament, (15.15 [1.83, 28.47], stima ta’ differenza [95% CI]), u f’pazjenti li

kienu użaw DMARDs mhux bijoloġiċi

kienu ta’ 44.9% vs 26.9%, rispettivament, (18.00 [7.20, 28.81],

stima ta’ differenza [95% CI]). Ir-risponsi

kliniċi

nżammu jew komplew jitjiebu

sa sena fi studji

PsA-I

u PsA-II.

Rispons strutturali

Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti li ma jipprogressawx radjografiċi (bidla ta’

0 mil-linja

bażi) f’SHS totali

modifikati

mill-PsA fuq ir-raġġi X f’Ġimgħa 24 kien akbar b’abatacept 125 mg taħt

il-ġilda

(42.7%) milli

bi plaċebo (32.7%) (10.0 [1.0, 19.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Rispons ta’ Funzjoni

Fiżika

Fi studju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’

0.30 mil-linja

bażi fil-punteġġ ta’ HAQ-DI

kien ta’ 45.0% b’abatacept ġol-vini vs 19.0% bi plaċebo (26.1 [6.8, 45.5], stima ta’ differenza [95%

CI]) f’Ġimgħa 24. Fi studju PsA-II, il-proporzjon

ta’ pazjenti bi tnaqqis ta’ tal-inqas

0.35 mil-linja

bażi f’HAQ-DI kien ta’ 31.0% b’abatacept vs 23.7% bi plaċebo (7.2 [-1.1, 15.6], stima ta’ differenza

[95% CI]). It-titjib

fil-punteġġi

ta’ HAQ-D1 inżamm jew tjieb sa sena b’kura b’abatecept li baqgħet

għaddejja kemm fl-istudju

PsA-I kif ukoll fl-istudju

PsA-II.

Ma deher l-ebda tibdil

sinifikanti

fil-punteġġi

ta’ PASI b’kura b’abatacept matul il-perjodu double-

blind ta’ 24 ġimgħa. Il-pazjenti

li daħlu

fiż-żewġ studji PsA kellhom psorjasi ħafifa sa moderata

b’punteġġi ta’ PASI medjani ta’ 8.6 f’PsA-I u 4.5 f’PsA-II. Fl-istudju PsA-I, il-proporzjon

ta’ pazjenti

li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 28.6% b’abatacept vs. 14.3% bi placebo (14.3 [-15.3, 43.9], stima

ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75 kien ta’ 14.3%

b’abatacept vs. 4.8% bi placebo (9.5 [-13.0, 32.0], stima ta’ differenza [95% CI]). Fl-istudju

PsA-II, il-

proporzjon ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 50 kien ta’ 26.7% b’abatacept vs. 19.6% bi placebo

(7.3 [-2.2, 16.7], stima ta’ differenza [95% CI]), u l-proporzjon

ta’ pazjenti li ġabu rispons ta’ PASI 75

kien ta’ 16.4% b’abatacept vs. 10.1% bi placebo (6.4 [-1.3, 14.1], stima ta’ differenza [95% CI]).

Popolazzjoni pedjatrika

ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

u ORENCIA soluzzjoni

għall-

injezzjoni

ġo siringa mimlija

għal-lest huma approvati fil-pazjenti

pedjatriċi b'pJIA. Jekk jogħġbok

irreferi għall-SmPC ta' ORENCIA trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

250 mg u

ORENCIA soluzzjoni

għall-injezzjoni

ġo siringa

mimlija

għal-lest 125 mg 87.5 mg u 50 mg.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Adulti b’artrite rewmatojde

L-istima ġeometrika medja (intervall ta’ kunfidenza ta’ 90%) għall-bijodisponibilità ta’ abatacept wara

għoti taħt il-ġilda

meta mqabbla ma’ għoti ġol-vini

hija 78.6% (64.7%, 95.6%). Il-medja (medda) għal

fi stat fiss osservata wara 85 jum ta’ kura kienet ta’ 32.5 mcg/mL (6.6 sa 113.8 mcg/mL) u

48.1 mcg/mL (9.8 sa 132.4 mcg/mL), rispettivament.

L-istimi

medji

għat-tneħħija

sistemika

(0.28 mL/h/kg), il-volum

ta’ distribuzzjoni

(0.11 L/kg), u l-half-life

terminali

(14.3-il

jum) kienu

komparabbli bejn l-għoti taħt il-ġilda

u l-għoti fil-vini.

Sar studju wieħed biex jiġi determinat l-effett tal-użu ta’ abatacept bħala monoterapija, fuq l-

immunoġeniċità,

wara għoti taħt il-ġilda

mingħajr load fil-vini.

Meta ma ngħatatx id-doża qawwija tal-

bidu fil-vini,

konċentrazzjoni minima medja ta’ 12.6 mcg/mL inkisbet wara ġimagħtejn ta’ dożaġġ. Ir-

rispons tal-effikaċja maż-żmien f’dan l-istudju

deher konsistenti ma’ studji li inkludew doża qawwija

tal-bidu ġol-vini,

madankollu,

l-effett tan-nuqqas ta’ doża qawwija tal-bidu ġol-vini

fuq il-bidu

tal-

effikaċja ma ġiex studjat b’mod formali.

B’mod konsistenti mad-dejta dwar l-għoti fil-vini,

analiżi farmakokinetika tal-popolazjoni

għal

abatacept mogħti taħt il-ġilda

f’pazjenti RA żvelat li kien hemm tendenza lejn eliminazzjoni

ogħla ta’

abatacept ma’ żieda fil-piż

tal-ġisem. L-età u s-sess (meta ġew ikkoreġuti għall-piż

tal-ġisem) ma

kellhom l-ebda effett fuq l-eliminazzjoni

apparenti. L-għoti konkomitanti

ta’ MTX, NSAIDs,

kortikosterojdi

u inibituri

ta’ TNF ma influwenzax l-eliminazzjoni apparenti ta’ abatacept.

Adulti b’artrite psorjatika

F’PsA-I, il-pazjenti

ġew randomizzati biex jirċievu plaċebo jew abatacept ġol-vini

3 mg/kg

(3/3 mg/kg), 10 mg/kg (10/10 mg/kg), jew żewġ dożi ta’ 30 mg/kg segwiti minn 10 mg/kg

(30/10 mg/kg), f’jum 1, 15, 29, imbagħad kull 28 jum wara dan il-perjodu. F’dan l-istudju,

konċentrazzjonijiet fi stat fiss ta’ abatacept kienu relatati mad-doża. Il-medja ġeometrika (CV%) c

f’jum 169 kien 8 mcg/mL (56.3%) għar-reġimen ta’ 3/3 mg/kg, 24.3 mcg/mL (40.8%) għal

10/10 mg/kg, u 26.6 mcg/mL (39.0%) għar-reġimen ta’ 30/10 mg/kg.

Fl-istudju

PsA-II wara għoti taħt il-ġilda

kull ġimgħa ta’ abatacept b’125 mg, l-istat fiss ta’ abatacept

intlaħaq f’jum 57 bil-medja ġeometrika (CV%) c

li tvarja minn 22.3 (54.2%) sa 25.6

(47.7%) mcg/mL f’jiem 57 sa 169, rispettivament.

Konsistenti mar-riżultati osservati aktar kmieni f’pazjenti b’RA, l-analiżijiet farmakokinetiċi tal-

popolazzjoni

għal abatacept f’pazjenti b’PsA wrew li kien hemm tendenza lejn tneħħija ogħla (L/h) ta’

abatacept iktar kemm żdied il-piż

tal-ġisem.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-ebda mutaġeniċità jew klastoġeniċità ma ġew osservati b’abatacept f’batterija ta’ studji

in vitro

. Fi

studju dwar il-karċinogeniċita

fil-ġrieden, kien hemm żidiet fl-inċidenza

fil-limfomi

malinni

f’tumuri fil-glandoli

mammarji

(fin-nisa). Iż-żieda fl-inċidenza

ta’ limfomi

u tumuri

mammarji

osservati fil-ġrieden ttrattati b’abatacept setgħet kienet assoċjata ma’ tnaqqis fil-kontroll

tal-vajrus tal-

lewkimja

tal-ġrieden u l-vajrus tat-tumuri tal-glandoli

mammarji

tal-ġrieden, rispettivament, fil-

preżenza ta’ immunomodulazzjoni

fuq żmien twil. Fi studju ta’ sena fuq it-tossiċità

fix-xadini tat-tip

cynomolgus, abatacept ma ġiex assoċjat ma’ xi tossiċità sinifikanti.

Effetti farmakoloġiċi riversibbli

kienu jikkonsistu

fi tnaqqis temporanju minimu fl-IgG tas-serum, u tbattil minimu

għal sever taċ-ċentri

tal-ġerminazzjoni

tal-limfomi

fil-milsa

u/jew fil-glandoli

limfatiċi.

L-ebda evidenza ta’ limfomi jew

bdil morfoloġiku

ta’ qabel formazzjoni

ta’ tumur ma ġiet osservata, minkejja l-preżenza ta’ vajrus,

lymphocryptovirus,

li hu magħruf li jikkawża feriti f’xadini immunosuppressati fil-limitu

ta’ żmien

stipulat

ta’ dan l-istudju. Ir-relevanza ta’ dawn is-sejbiet

għall-użu kliniku

ta’ abatacept għandha mhux

magħrufa.

Fil-firien,

abatacept ma kellux effetti mhux mixtieqa fuq il-fertilità

ta’ l-irġiel

jew tan-nisa. Saru studji

fuq l-iżvilupp

embrijo-fetali b’abatacept fil-ġrieden, firien u fniek b’dożi sa 20-30 darba d-doża umana

ta’ 10 mg/kg u ma ġie osservat l-ebda effett mhux mixtieq fil-frieħ.

Fil-firien

u l-fniek, l-espożizzjoni

għal abatacept kienet sa 29 darba iktar l-espożizzjoni

mid-doża umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq

AUC. Ġie muri li abatacept jaqsam il-plaċenta fil-fniek u l-firien. Fi studju dwar l-iżvilupp

ta’ qabel u

wara t-twelid b’abatacept fil-firien,

ma dehru l-ebda effetti mhux mixtieqa fi frieħ tal-firien

nisa li

ngħataw abatacept f’doża sa 45 mg/kg, li tirrappreżenta 3-darbiet l-espożizzjoni

umana ta’ 10 mg/kg

ibbażata fuq AUC. F’doża ta’ 200 mg/kg, li tirrappreżenta 11-il

darba l-espożizzjoni

umana b’doża

umana ta’ 10 mg/kg ibbażata fuq AUC, ġie osservat tibdil

limitat fil-funzjoni

ta’ l-immunità (żieda ta’

9 darbiet iktar fil-medja tar-rispons ta’ antikorpi dipendenti fuq iċ-ċelluli-T

fi frieħ nisa u

infjammazzjoni

tat-tirojde ta’ ferħ mara (wieħed) minn 10 ifrieħ irġiel u 10 nisa evalwati b’din id-

doża.

Studji mhux kliniċi

li huma rilevanti għall-użu fil-popolazzjoni

pedjatrika

Studji fuq firien esposti għal abatacept urew anormalitajiet fis-sistema immuni

li jinkludu

inċidenza

baxxa ta’ infezzjonijiet

li jwasslu għall-mewt

(firien ġovanili).

Flimkien

ma’ dan, infjammazzjoni

tat-

tirojde u tal-frixa kienet osservata b’mod frekwenti kemm f’firien ġovanili

u adulti li kienu esposti

għal abatacept. Firien ġovanili

dehru li huma aktar sensittivi għal infjammazzjoni

limfoċitika

ta’

tirojdi. Studji fuq ġrieden u xadini adulti ma wrewx sejbiet simili.

X’aktarx li

ż-żieda fis-

suxxettibbilità

għal infezzjonijiet

opportunistiċi

osservati f’firien ġovanili

hi assoċjata mal-

espożizzjoni

għal abatacept qabel l-iżvilupp

ta’ risponsi tal-memorja. Ir-rilevanza ta’ dawn ir-riżultati

għall-persuni mhijiex

magħrufa.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Poloxamer 188

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Disodium phosphate anhydrous

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà,

dan il-prodott mediċinali

m’għandux jitħallat

ma’ prodotti

mediċinali

oħrajn.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5

In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringa

mimlija

għal-lest ta’ 1 mL (ħġieġ ta’ Tip 1) f’pinna mimlija

għal-lest. Is-siringa tal-ħġieġ tat-

Tip I għandha tapp miksi u labra mwaħħla tal-istainless

steel mgħottija

bi protezzjoni

iebsa għal-labra.

Pakketti ta’ 4 pinen mimlijin

għal-lest u pakkett multiplu

li fih 12-il

pinna mimlijin

għal-lest

(3 pakketti ta’ 4).

Mhux id-daqsijiet

kollha

tal-pakkett jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal ġestjoni ieħor

Il-prodott mediċinali

qiegħed għal użu ta’ darba biss. Wara li -l-pinna

mimlija

għal-lest titneħħa minn

ġol-friġġ, -il-pinna

mimlija

għal-lest għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra billi

tistenna

30 minuta, qabel ma tinjetta ORENCIA. -Il-pinna m’għandhiex tiċċaqlaq bis-saħħa.

Kull

fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema

kif jitolbu

l-liġijiet

lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

8.

NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/011-012

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

21 ta’ Mejju 2007

Data tal-aħħar tiġdid:

21 ta’ Mejju 2012

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni

dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali

tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini

http://www.ema.europa.eu.

ANNESS II

A.

MANIFATTURI TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U

MANIFATTURI RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-

PROVVISTA U L-UŻU

Ċ.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KOndizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu siGur u EFFETTIV

tal-prodott mediċinali

A.

MANIFATTURI TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTURI

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz

tal-manifatturi tas-sustanza bioloġika

attiva

Lonza Biologics Inc.

101 International Drive

Portsmouth, NH 03801-2815

Bristol-Myers Squibb Co.

38 Jackson Road

Devens, MA 01434

L-Istati Uniti tal-Amerika

Isem u indirizz

tal-manifatturi responsabbli mill-ħruġ

tal-lott

Bristol-Myers Squibb S.R.L.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni

L-Italja

Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb Cruiserath Biologics

Cruiserath Road, Mulhuddart

Dublin 15

L-Irlanda

Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem

u l-indirizz

tal-manifattur

responsabbli għall-ħruġ tal-lott ikkonċernat.

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-

Prodott, sezzjoni 4.2).

Ċ.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott

mediċinali

huma mniżżla

fil-lista

tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-

Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-

portal web Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-Ġestjoni u tar-Riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet

u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP

maqbul ippreżentat fil-Modulu

1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe

aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

titlob

din l-informazzjoni;

Kull

meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi

modifikata,

speċjalment minħabba

tasal

informazzjoni

ġdida li

tista’ twassal għal bidla

sinifikanti

fil-profil

bejn il-benefiċċju u r-riskju

minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza

jew minimizzazzjoni

tar-riskji).

Miżuri addizzjonali għall-minimizzazzjoni tar-riskji

L-MAH għandu jipprovdi

kartuna ta’ twissija għall-pazjent

f’kull pakkett, li l-kitba tiegħu hi inkluża

f’Anness III.

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF

A. TIKKETTAR

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦAL PAKKETT TA’ KUNJETT 1

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

abatacept

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

Kunjett 1

Siringa

1 bla silikon

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vina

wara rikostituzzjoni

u dilwizzjoni.

Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon

tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni

mhux użata.

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/001 kunjett u siringa mingħajr silikon

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni

biex ma jkunx inkluż

il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu

l-identifikatur

uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA GĦAL PAKKETTI MULTIPLI (INKLUŻ KAXXA BLU)

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

abatacept

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

Pakkett multiplu:

2 kunjetti u 2 siringi

mingħajr

silikon

(2 pakketti ta’ 1)

Pakkett multiplu:

3 kunjetti u 3 siringi

mingħajr

silikon

(3 pakketti ta’ 1)

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vina

wara rikostituzzjoni

u dilwizzjoni.

Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon

tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni

mhux użata.

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/002 2 kunjetti u 2 siringi mingħajr silikon

(2 pakketti ta’ 1)

EU/1/07/389/003 3 kunjetti u 3 siringi mingħajr silikon

(3 pakketti ta’ 1)

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni

biex ma jkunx inkluż

il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu

l-identifikatur

uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA BĦALA PAKKETT LI JMSS MAL-PRODOTT (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

abatacept

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 250 mg ta’ abatacept.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: maltose, sodium dihydrogen phosphate monohydrate u sodium chloride

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

Kunjett 1

Siringa

1 bla silikon

Komponent ta’ pakkett multiplu,

ma jistax jinbiegħ

separatament.

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vina

wara rikostituzzjoni

u dilwizzjoni.

Għal użu ta’ darba biss.

Uża s-siringa bla silikon

tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif biex tkun taf kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit.

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi kull soluzzjoni

mhux użata.

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/002 2 kunjetti u 2 siringi mingħajr silikon

(2 pakketti ta’ 1)

EU/1/07/389/003 3 kunjetti u 3 siringi mingħajr silikon

(3 pakketti ta’ 1)

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni

biex ma jkunx inkluż

il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ORENCIA 250 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni

għall-infużjoni

abatacept

Użu għal ġol-vini

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.

OĦRAJN

Uża s-siringa bla silikon

tintrema wara l-użu, inkluża fil-pakkett għar-rikostituzzjoni.

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA' BARRA GĦAL PAKKETTI TA' 4 SIRINGI MIMLIJIN GĦAL-LEST BIL-

PROTEZZJONI GĦAL-LABRA

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ORENCIA 50 mg soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

abatacept

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa

waħda mimlija

għal-lest

fiha 50 mg abatacept f'0.4 mL.

3.

LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, poloxamer 188, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate

anhydrous, ilma għall-injezzjonijiet.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni

għall-injezzjoni

f’siringa

mimlija

għal-lest

4 siringi

mimlijin

għal-lest bi protezzjoni għal-labra

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx

u ma jintlaħaqx

mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali

sabiex tilqa’ mid-dawl.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

L-Irlanda

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/389/013 4 siringi

mimlijin

għal-lest bi protezzjoni

għal-labra

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

ORENCIA 50 mg

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur

uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA GĦAS-SIRINGA

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA