Maviret

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Maviret
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Maviret
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antivirali għal użu sistemiku,
 • Żona terapewtika:
 • Epatite Ċ, Kronika
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Maviret huwa indikat għall-kura ta kronika tal-vajrus tal-epatite Ċ (HCV) l-infezzjoni fl-adulti u fl-adolexxenti minn 12 sa.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 7

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004430
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 25-07-2017
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004430
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/162449/2019

EMEA/H/C/004430

Maviret (gleċaprevir / pibrentasvir)

Ħarsa ġenerali lejn Maviret u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Maviret u għal xiex jintuża?

Maviret huwa mediċina antivirali li tintuża biex tikkura adulti u adoloxxenti minn 12-il sena ’l fuq

b’epatite Ċ kronika (fit-tul), marda infettiva li taffettwa l-fwied, li tiġi kkawżata mill-virus tal-epatite Ċ.

Maviret fih is-sustanzi attivi gleċaprevir u pibrentasvir.

Kif jintuża Maviret?

Maviret jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda u għandha tiġi ssorveljata minn

tabib b’esperjenza fil-ġestjoni ta’ pazjenti b’infezzjoni tal-virus tal-epatite Ċ.

Maviret jiġi bħala pilloli li fihom 100 mg gleċaprevir u 40 mg pibrentasvir. Id-doża rakkomandata hija

ta’ tliet pilloli darba kuljum, mal-ikel, għal 8 ġimgħat, 12-il ġimgħa jew 16-il ġimgħa. Id-durata tal-kura

tiddependi minn jekk il-pazjenti jkollhomx ċirrożi tal-fwied (ċikatriċi tal-fwied) jew jekk irċivewx kuri

preċedenti b’interferon u ribavirin pegilati, b’sofosbuvir jew mingħajru, jew b’sofosbuvir u ribavirin.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Maviret, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Maviret?

Is-sustanzi attivi f’Maviret, il-gleċaprevir u l-pibrentasvir, jimblukkaw żewġ proteini li huma essenzjali

biex il-virus tal-epatite Ċ jimmultiplika. Il-gleċaprevir timblokka l-azzjoni ta’ proteina li tissejjaħ

proteażi ta’ NS3/4A, waqt li l-pibrentasvir timblokka proteina li tissejjaħ NS5A. Billi jimblokka dawn il-

proteini, Maviret iwaqqaf il-virus tal-epatite Ċ milli jimmultiplika u jinfetta ċelloli ġodda.

Maviret (gleċaprevir / pibrentasvir)

EMA/162449/2019

Paġna 2/3

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Maviret li ħarġu mill-istudji?

Hemm sitt varjetajiet (ġenotipi) tal-virus tal-epatite Ċ u Maviret intwera li huwa effettiv biex ineħħi l-

ġenotipi kollha mid-demm.

Fi 8 studji ewlenin li involvew ’il fuq minn 2,300 adult bl-epatite Ċ, 99 % tal-pazjenti mhux ċirrotiċi bil-

ġenotip 1, l-aktar ġenotip komuni, ittestjaw negattivi għall-virus wara 8 ġimgħat ta’ kura b’Maviret u

97 % tal-pazjenti ċirrotiċi kienu negattivi wara 12-il ġimgħa. Riżultat tat-test negattiv ifisser li l-virus

ma nstabx. Ir-riżultati kienu simili għall-ġenotipi 2 u 4-6. L-effettività tal-mediċina biex tneħħi l-

ġenotip 3 kienet ftit aktar baxxa minn dik għal ġenotipi oħra (95 %).

Fi studju fuq 47 tifel u tifla li għandhom bejn it-12 u t-18-il sena bil-ġenotipi 1 sa 4 u mingħajr ċirrożi,

il-pazjenti kollha ttestjaw negattivi għall-virus wara 12-il ġimgħa ta’ kura. Barra minn hekk, ir-riżultati

wrew li l-mod kif il-mediċina ġiet assorbita, immodifikata u tneħħiet mill-ġisem kien simili għal dak fl-

adulti. Abbażi tad-data disponibbli fl-adulti, huwa mistenni li Maviret ikun effettiv ukoll fit-tfal bil-

ġenotipi 5 u 6.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Maviret?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Maviret (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10

persuni) huma wġigħ ta’ ras u għeja.

Maviret ma għandux jintuża f’pazjenti b’funzjoni tal-fwied imnaqqsa severament. Lanqas ma għandu

jintuża flimkien ma’ ċerti mediċini bħal:

atorvastatin, simvastatin (mediċini biex ibaxxu l-livelli tal-kolesterol fid-demm);

dabigatran etexilate (mediċina biex tipprevjeni l-koagulazzjoni);

prodotti li fihom ethinyl estradiol (bħal mediċini kontraċettivi);

rifampicin (antibijotiku li normalment jintuża għall-kura tat-tuberkulożi);

carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, primidone (mediċini għall-epilessija);

St John’s wort (rimedju erbali li jintuża għad-dipressjoni u għall-ansjetà).

Għal-lista sħiħa tar-restrizzjonijiet u tal-effetti sekondarji b’Maviret, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex Maviret huwa awtorizzat fl-UE?

Maviret intwera li huwa effettiv ħafna biex ineħħi l-virus tal-epatite Ċ mid-demm, partikolarment

f’pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement jew li m’għandhomx ċirrożi. Il-fatt li Maviret jista’

jingħata mingħajr ribavirin u mingħajr aġġustamenti fid-doża f’pazjenti bi problemi severi fil-kliewi

huwa vantaġġ ieħor meta mqabbel ma’ mediċini simili. Fir-rigward tas-sigurtà tiegħu, it-tendenza tal-

effetti sekondarji ta’ Maviret ma tqajjem l-ebda tħassib partikolari.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għaldaqstant iddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Maviret huma akbar mir-

riskji tiegħu u li jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Maviret?

Il-kumpanija li tqiegħed Maviret fis-suq se tagħmel studju fuq pazjenti li preċedentement kellhom

kanċer tal-fwied sabiex tevalwa r-riskju li jirritorna l-kanċer tal-fwied wara kura b’antivirali b’azzjoni

diretta bħal Maviret. Dan l-istudju se jsir fid-dawl ta’ data li tissuġġerixxi li l-pazjenti kkurati b’mediċini

li jappartjenu għall-istess klassi bħal Maviret u li kellhom kanċer tal-fwied jistgħu jkunu f’riskju li l-

kanċer tagħhom jirritorna kmieni.

Maviret (gleċaprevir / pibrentasvir)

EMA/162449/2019

Paġna 3/3

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi wkoll ir-

rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Maviret.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Maviret hija ssorveljata kontinwament. L-effetti

sekondarji rrappurtati b’Maviret huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex

tipproteġi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Maviret

Maviret ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fis-26 ta’ Lulju 2017.

Aktar informazzjoni dwar Maviret tinstab fis-sit elettroniku tal-

Aġenzija: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Maviret

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’03-2019.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Maviret 100 mg/40 mg pilloli miksijin b’rita

glecaprevir/pibrentasvir

Dan il

prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F᾽dan il-fuljett

X’inhu Maviret u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Maviret

Kif għandek tieħu Maviret

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Maviret

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Maviret u għalxiex jintuża

Maviret huwa mediċina antivirali użata għall-kura ta’ persuni adulti u adolexxenti (12-il sena sa inqas

minn 18-il sena) b’epatite Ċ (marda li tittieħed li taffettwa l-fwied, ikkawżata mill-virus tal-epatite Ċ)

fit-tul (kronika). Huwa fih is-sustanzi attivi glecaprevir u pibrentasvir.

Maviret jaħdem billi jwaqqaf lill-virus tal-epatite Ċ milli jimmultiplika u jinfetta ċelloli ġodda. Dan

jippermetti l-eliminazzjoni tal-infezzjoni mill-ġisem.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Maviret

Tiħux Maviret:

jekk inti allerġiku għal glecaprevir, pibrentasvir jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina

(imniżżla fis-sezzjoni 6 ta’ dan il-fuljett).

jekk għandek problemi severi fil-fwied, għajr epatite Ċ.

jekk qed tieħu l-mediċini li ġejjin:

atazanavir (għal infezzjoni tal-HIV)

atorvastatin jew simvastatin (biex jitbaxxa l-kolesterol fid-demm)

carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, primidone (ġeneralment użati għall-

epilessija)

dabigatran etexilate (għall-prevenzjoni tal-emboli)

mediċini li fihom l-ethinyl oestradiol (bħall-mediċini ta’ kontraċezzjoni, inklużi ċ-

ċrieki vaġinali u l-pilloli)

rifampicin (għall-infezzjonijiet)

St. John’s wort (Hypericum perforatum), (rimedju mill-ħxejjex użat għall-kura ta’

dipressjoni ħafifa).

Tiħux Maviret jekk xi wieħed minn dawn ta’ hawn fuq japplika għalik. Jekk m’intix ċert, kellem lit-

tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Maviret.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek dawn li ġejjin minħabba li t-tabib jista’ jkun irid jiċċekkjak

aktar mill-qrib:

problemi fil-fwied għajr epatite Ċ

infezzjoni preżenti jew preċedenti bil-virus tal-epatite B

Id-dijabete. Jista' jkollok bżonn monitoraġġ aktar mill-qrib tal-livelli ta' gluko

ju fid-demm u/jew

aġġustament tal-mediċina tad-dijabete tiegħek wara li tibda Maviret. Xi pazjenti dijabetiċi kellhom

livelli baxxi ta' zokkor fid-demm (ipogliċemija) wara li bdew il-kura b'mediċini bħal Maviret.

Testijiet tad-demm

It-tabib tiegħek se jittestjalek id-demm qabel, waqt u wara l-kura b’Maviret. Dan biex it-tabib tiegħek

ikun jista’ jiddeċiedi jekk:

għandekx tieħu Maviret u għal kemm żmien

il-kura tiegħek ħadmitx u li inti ħieles mill-virus tal-epatite Ċ.

Tfal

Tagħtix din il-mediċina lil tfal taħt l-età ta’ 12-il sena. L-użu ta’ Maviret fit-tfal taħt l-età ta’ 12-il sena

għadu ma ġiex studjat.

Mediċini oħra u Maviret

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra.

Kellem lit-tabib jew lill-spiżjar tiegħek qabel tieħu Maviret, jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini

fit-tabella ta’ hawn taħt. It-tabib jaf ikollu bżonn jibdel id-doża tiegħek ta’ dawn il-mediċini.

Mediċini li trid tgħid lit-tabib tiegħek dwarhom qabel ma tieħu Maviret

Mediċina

Għan tal-mediċina

ciclosporin, tacrolimus

biex titrażżan is-sistema immuni

darunavir, efavirenz, lopinavir, ritonavir

għal infezzjoni tal-HIV

digoxin

għal problemi tal-qalb

fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin,

rosuvastatin

biex jitnaqqas il-kolesterol fid-demm

warfarina u mediċini oħra simili*

għall prevenzjoni tal emboli

*It-tabib jaf ikun jeħtieġ iżid il-frekwenza tat-testijiet tad-demm tiegħek biex jiċċekkja kemm id-

demm tiegħek jista’ jagħqad sew.

Jekk xi waħda minn dawn t’hawn fuq tapplika għalik (jew jekk ikollok xi dubju), kellem lit-tabib jew

lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Maviret.

Tqala u kontraċezzjoni

L-effetti ta’ Maviret waqt it-tqala mhumiex magħrufa. Jekk inti tqila, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed

tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina, billi l-użu ta’

Maviret fit-tqala mhuwiex rakkomandat. Mediċini kontraċettivi li fihom l-ethinylestradiol ma jridux

jintużaw f’kombinazzjoni ma’ Maviret.

Treddigħ

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu Maviret jekk qiegħda tredda’. Mhux magħruf jekk iż-żewġ

mediċini f’Maviret jgħaddux fil-ħalib tas-sider tal-omm.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Maviret ma għandux jaffettwa l-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem għodda jew magni.

Maviret fih il-lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta’ zokkor, kellem lit-tabib tiegħek qabel

tieħu din il-mediċina.

3.

Kif għandek tieħu Maviret

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-

tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. It-tabib tiegħek jgħidlek kemm għandek iddum

tieħu Maviret.

Kemm għandek tieħu

Id-doża rakkomandata għall-adulti u l-adolexxenti (12 sa <18-il sena) hija 3 pilloli ta’ Maviret

100mg/40mg meħudin flimkien, darba kuljum.

Tliet pilloli f’folja waħda hija d-doża ta’ kuljum.

Kif għandek tieħdu

Ħu l-pilloli mal-ikel.

Ibla’ l-pilloli sħaħ.

M’għandekx tomgħod, tfarrak jew tkisser il-pilloli billi dan jista’ jaffettwa l-ammont ta’ Maviret

fid-demm tiegħek.

Jekk tħossok imdardar (tirremetti) wara li tieħu Maviret, dan jista’ jaffettwa l-ammont ta’ Maviret fid-

demm tiegħek. Dan

jista’ jwassal biex Maviret jaħdem inqas tajjeb.

Jekk tirremetti inqas minn 3 sigħat wara li tkun ħadt Maviret, ħu doża oħra.

Jekk tirremetti aktar minn 3 sigħat wara li tkun ħadt Maviret, m’għandekx għalfejn tieħu

doża oħra qabel id-doża li jmiss.

Jekk tieħu Maviret aktar milli suppost

Jekk bi żball tieħu aktar mid-doża rakkomandata, ikkuntattja lit-tabib tiegħek jew mur fl-eqreb sptar

immedjatament. Ħu l pakkett tal-mediċina miegħek sabiex tkun tista’ turi lit-tabib x’ħadt.

Jekk tinsa tieħu Maviret

Hu importanti li ma taqbeż l-ebda doża ta’ din il-mediċina.

Jekk taqbeż doża, ikkalkula kemm għadda ħin minn xħin suppost ħadt Maviret l-aħħar:

Jekk tinduna fi żmien 18-il siegħa mill-ħin li fih normalment tieħu Maviret, ħu d-doża malajr

kemm jista’ jkun. Imbagħad ħu d-doża li jkun imissek tieħu fil-ħin tas-soltu.

Jekk tinduna 18-il siegħa jew aktar wara l-ħin li fih is-soltu tieħu Maviret, stenna u ħu d-doża li

jkun imissek tieħu fil-ħin tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja (żewġ dożi qrib wisq ta’

xulxin).

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tinnota xi effetti sekondarji milli ġejjin:

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw lil aktar minn persuna 1 minn kull 10

tħossok għajjien ħafna (għeja)

uġigħ ta’ ras

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni

tħossok imdardar (nawżja)

dijarea

tħossok dgħajjef jew nieqes mill-enerġija (astenja)

Mhux magħruf: ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

ħakk

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5.

Kif taħżen Maviret

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-folja wara “JIS”.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Maviret

Is-sustanzi attivi huma glecaprevir u pibrentasvir. Kull pillola fiha 100 mg ta’ glecaprevir u 40 mg

ta’ pibrentasvir.

Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola: copovidone (Type K 28), vitamin E polyethylene glycol succinate, silica,

anhydrous colloidal, propylene glycol monocaprylate (type II), croscarmellose sodium,

sodium stearyl fumarate.

Kisja tal-pillola: hypromellose (E464), lactose monohydrate, titanium dioxide, macrogol 3350,

iron oxide red (E172).

Kif jidher Maviret u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli Maviret huma pilloli miksijin b’rita, roża, oblongi, kurvati miż-żewġ naħat (bikonvessi),

b’qisien ta’ 18.8 mm x 10.0 mm u mnaqqxin fuq naħa waħda b’“NXT”.

Il-pilloli Maviret huma ppakkjati f’folji tal-fojl, li kull waħda fiha 3 pilloli. Maviret jiġi f’pakkett ta’

84 pillola bħala 4 kartunijiet, li kull waħda fiha 21 pillola miksijin b’rita.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq u Manifattur

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg

AbbVie SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201

Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0

España

AbbVie Spain, S.L.U.

Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 372 78 00

France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0) 21 1908400

Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0) 1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom

Abbvie Ltd

Tel: +44 (0) 1628 561090

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Sabiex tisma’ jew titlob kopja ta’ dan il-fuljett bil-<Braille>, b’<tipa kbira> jew f’<format

awdjo>, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq.