Lamzede

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Lamzede
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Lamzede
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Oħra tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu-prodotti,
 • Żona terapewtika:
 • alfa-Mannosidosis
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Il-kura ta ' manifestazzjonijiet mhux newroloġiċi f'pazjenti b'indeboliment ħafif għal moderat alfa-mannosidosis.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/003922
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 23-03-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/003922
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-12-2018

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Lamzede 10 mg trab għal soluzzjoni għall-infużjoni

velmanase alfa

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju

possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Lamzede u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Lamzede

Kif jintuża Lamzede

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Lamzede

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Lamzede u gћalxiex jintuża

Lamzede fih is-sustanza attiva velmanase alfa li tagħmel parti minn grupp ta’ mediċini magħrufa bħala

terapiji ta’ sostituzzjoni tal-enzimi. Jintuża biex jikkura pazjenti li għandhom il-marda

alpha-mannosidosis

ħafifa sa moderata. Jingħata għat-trattament ta’ sintomi mhux newroloġiċi tal-

marda.

Il-marda

Alpha-mannosidosis

hija disturb ġenetiku rari kkawżat minn nuqqas ta’ enzima imsejħa

alpha-mannosidase, li hija meħtieġa biex tkisser ċerti komposti taz-zokkor (imsejħa “oligosakkaridi li

fihom ħafna mannose”) fil-ġisem. Meta din l-enzima tkun nieqsa jew ma taħdimx kif suppost, dawn il-

komposti taz-zokkor jakkumulaw fiċ-ċelluli u jikkawżaw is-sinjali u s-sintomi tal-marda. Il-

manifestazzjonijiet tipiċi tal-marda jinkludu karatteristiċi distinti fil-wiċċ, ritardazzjoni mentali,

diffikultà biex jiġu kkontrollati l-movimenti, diffikultajiet fis-smigħ u d-diskors, infezzjonijiet

frekwenti, problemi skeletriċi, uġigħ fil-muskoli u dgħufija.

Velmanase alfa huwa mfassal biex jissostitwixxi l-enzima nieqsa f’pazjenti li għandhom il-marda

alpha-mannosidosis

. Dan jista’ jtejjeb is-sintomi tal-marda.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Lamzede

Lamzede m’għandux jintuża:

jekk inti allerġiku għal velmanase alfa jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla

fis-sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel jintuża Lamzede.

Jekk qed tiġi ttrattat b’Lamzede, jista’ jkollok effett sekondarju matul jew immedjatament wara d-

dripp (l-infużjoni) użat biex tingħata l-mediċina (ara sezzjoni 4). Din

tissejjaħ reazzjoni relatata

mal-infużjoni

u xi kultant tista’ tkun severa.

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni jinkludu sturdament, uġigħ ta’ ras, dardir, pressjoni baxxa,

għeja u deni. Jekk ikollok reazzjoni relatata mal-infużjoni,

għandek tgħid lit-tabib tiegħek

immedjatament

Jekk ikollok reazzjoni relatata mal-infużjoni tista’ tingħata mediċini addizzjonali biex jittrattaw

jew jgħinu biex jipprevjenu reazzjonijiet futuri. Dawn il-mediċini jistgħu jinkludu mediċini

użati biex jittrattaw allerġiji (antistamini), mediċini użati biex jittrattaw id-deni (sustanzi kontra

d-deni) u mediċini biex jikkontrollaw l-infjammazzjoni (kortikosterojdi).

Jekk ir-reazzjoni relatata mal-infużjoni tkun severa, it-tabib tiegħek se jwaqqaf l-infużjoni

immedjatament u jibda jagħtik trattament mediku xieraq.

Jekk ir-reazzjonijiet relatati mal-infużjoni jkunu severi u/jew ikun hemm telf ta’ effett minn din

il-mediċina, it-tabib tiegħek se jwettaq test tad-demm biex jiċċekkja għal antikorpi li jistgħu

jaffettwaw ir-riżultat tat-trattament tiegħek.

Ħafna drabi xorta waħda tkun tista’ tingħata Lamzede anki jekk ikollok reazzjoni relatata mal-

infużjoni.

Mediċini oħra u Lamzede

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Lamzede għandu jintuża waqt it-tqala meta jkun meħtieġ b’mod mediku biss. Mhux magħruf jekk

velmanase alfa jgħaddix fil-ħalib tas-sider. Lamzede jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Lamzede m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Lamzede fih sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles

mis-sodium’.

3.

Kif jintuża Lamzede

Din il-mediċina għandha tintuża biss taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament ta’

alpha-mannosidosis jew mard simili ieħor u għandha tingħata biss minn professjonist tal-kura tas-

saħħa.

Dożaġġ

Id-doża rakkomandata ta’ Lamzede hija 1 mg/kg ta’ piż tal-ġisem mogħtija darba kull ġimgħa.

Użu fit-tfal u fl-adolexxenti

Lamzede jista’ jingħata lil tfal u adolexxenti bl-istess doża u frekwenza bħal fl-adulti. M’hemm l-ebda

esperjenza f’pazjenti iżgħar minn 6 snin.

Għoti

Lamzede huwa fornut f’kunjett bħala trab għall-infużjoni li se jiġi ppreparat b’ilma għall-injezzjonijiet

qabel jingħata.

Ladarba jkun ġie ppreparat, il-mediċina se tingħata permezz ta’ pompa tal-infużjoni (dripp) ġol-vini

fuq perjodu ta’ mill-inqas 50 minuta taħt is-superviżjoni tat-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd. Il-biċċa l-kbira tal-effetti sekondarji jseħħu waqt l-infużjoni jew ftit wara (“reazzjoni

relatata mal-infużjoni”, ara sezzjoni 2 Twissijiet u prekawzjonijiet).

Waqt trattament b’Lamzede, jista’ jkollok xi wħud mir-reazzjonijiet li ġejjin:

Effetti sekondarji serji

Effetti sekondarji

komuni

(jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

telf ta’ koxjenza (ħass ħażin, li jista’ jkun preċedut minn sturdament, tħoss kollox idur bik jew

konfużjoni)

insuffiċjenza akuta tal-kliewi (problemi fil-kliewi li jistgħu jingħarfu minn żamma ta’ fluwidu,

nefħa fis-saqajn, għekiesi jew saqajn, ngħas, qtugħ ta’ nifs jew għeja)

sensittività eċċessiva u reazzjoni allerġika serja (sintomi li jinkludu ħakk lokalizzat jew mifrux

fil-ġilda, sturdament, diffikultà biex tieħu n-nifs, uġigħ fis-sider, sintomi gastrointestinali bħal

dardir, rimettar, dijarea jew uġigħ intestinali, nefħa tal-gerżuma, wiċċ, xufftejn jew ilsien).

Jekk ikollok xi effett sekondarju bħal dawn, jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek

immedjatament.

Effetti sekondarji oħra

Effetti sekondarji

komuni ħafna

(jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10)

dijarea

żieda fil-piż

deni/żieda fit-temperatura tal-ġisem

Effetti sekondarji

komuni

(jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

rata ta’ taħbit tal-qalb baxxa (bradikardija)

imġiba psikotika (mard mentali b’alluċinazzjonijiet, diffikultà biex taħseb b’mod ċar u biex

tifhem ir-realtà, ansjetà), diffikultà inizjali biex torqod

stat konfuż, ħass ħażin, rogħda, sturdament, uġigħ ta’ ras

uġigħ intestinali (fl-addome), irritazzjoni fl-istonku kkawżata minn aċidi diġestivi (gastrite

b’rifluss), dardir, rimettar

uġigħ fis-sit fejn tingħata l-infużjoni, kesħa, tħossok taħraq, telqa mingħajr sinjali jew sintomi

ta’ mard, għeja (għeja kbira)

raxx tal-ġilda (urtikarja), żieda fl-għaraq (għaraq eċċessiv)

ħruġ ta’ demm mill-imnieħer

uġigħ fil-ġogi, uġigħ fid-dahar, ebusija fil-ġogi, uġigħ fil-muskoli, uġigħ fl-estremitajiet (idejn,

saqajn)

irritazzjoni tal-għajnejn, nefħa fil-kappell tal-għajnejn (edema tal-kappell tal-għajnejn), ħmura

fl-għajnejn

żieda fl-aptit

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li

mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-

sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin

biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Lamzede

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna wara ‘EXP’. Id-

data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Żommu fi friġġ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C - 8°C).

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara r-rikostituzzjoni, il-mediċina għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax immedjatament,

is-soluzzjoni rikostitwita tista’ tinħażen sa 24 siegħa f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C.

Din il-mediċina ma tridx tintuża jekk is-soluzzjoni rikostitwita jkun fiha

frak opak jew jekk tkun

bidlet il-kulur

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Lamzede

Is-sustanza attiva hi velmanase alfa.

Kunjett wieħed fih 10 mg ta’ velmanase alfa.

Wara r-rikostituzzjoni, mL wieħed ta’ soluzzjoni ikun fih 2 mg ta’ velmanase alfa

(10 mg/5 mL).

Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma: disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen

phosphate dihydrate, mannitol u glycine.

Kif jidher Lamzede u l-kontenut tal-pakkett

Lamzede huwa trab abjad sa abjad fil-griż għal soluzzjoni għall-infużjoni fornut f’kunjett tal-ħġieġ.

Kull kartuna fiha 1, 5 jew 10 kunjetti.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

L-Italja

Manifattur

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo, 96

43122 Parma

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’{XX/SSSS}.

Din il-mediċina kienet awtorizzata taħt ‘ċirkustanzi eċċezzjonali’. Dan ifisser li minħabba li l-marda

hija rari kien impossibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar din il-mediċina.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida dwar din il-mediċina

kull sena u dan il-fuljett ser jiġi aġġornat kif meħtieġ.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu

. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u

kura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss.

Lamzede jeħtieġ rikostituzzjoni u huwa maħsub biss għal infużjoni ġol-vini.

Kull kunjett huwa għall-użu ta’ darba biss.

Istruzzjonijiet għar-rikostituzzjoni u l-għoti

Lamzede għandu jiġi rikostitwit u mogħti minn professjonist tal-kura tas-saħħa.

Għandha tintuża teknika asettika waqt il-preparazzjoni. Il-labar tal-filtru m’għandhomx jintużaw waqt

il-preparazzjoni.

In-numru ta’ kunjetti li għandhom jintużaw għandu jkun ikkalkulat abbażi tal-piż tal-pazjent

individwali. Id-doża rakkomandata ta’ 1 mg/kg hija determinata bl-użu tal-kalkolu li ġej:

Piż tal-pazjent (kg) × doża (mg/kg) = Doża tal-pazjent (f’mg)

Doża tal-pazjent (f’mg) diviża b’10 mg/kunjett (kontenut ta’ kunjett wieħed) = numru ta’

kunjetti li għandhom jiġu rikostitwiti. Jekk in-numru ta’ kunjetti kkalkulat jinkludi

frazzjoni, dan għandu jiżdied (rounded) għan-numru sħiħ li jmiss.

Madwar 30 minuta qabel ir-rikostituzzjoni, in-numru meħtieġ ta’ kunjetti għandu jitneħħa

mill-friġġ. Il-kunjetti għandhom jilħqu temperatura ambjentali (bejn 15°C u 25°C) qabel

ir-rikostituzzjoni.

Kull kunjett jiġi rikostitwit billi jiġu injettati bil-mod 5 mL ta’ ilma għall-injezzjonijiet fil-parti

ta’ ġewwa tal-ħajt ta’ kull kunjett. Kull mL ta’ soluzzjoni rikostitwita fih 2 mg ta’ velmanase

alfa. Għandu jingħata biss il-volum li jikkorrispondi għad-doża rakkomandata.

Eżempju:

Piż tal-pazjent (44 kg) × doża (1 mg/kg) = Doża tal-pazjent (44 mg)

44 mg diviżi b’10 mg/kunjett = 4.4 kunjetti, għalhekk, għandhom jiġu rikostitwiti

5 kunjetti.

Mill-volum totali rikostitwit, għandu jingħata 22 mL biss (li jikkorrispondu għal 44 mg).

It-trab għandu jiġi rikostitwit fil-kunjett b’żieda bil-mod, qatra qatra tal-ilma għall-injezzjonijiet

mal-parti ta’ ġewwa tal-kunjett u mhux direttament fuq it-trab lajofilizzat. Tfigħ bil-qawwa tal-

ilma għall-injezzjonijiet mis-siringa fuq it-trab għandu jiġi evitat biex tiġi minimizzata r-

ragħwa. Il-kunjetti rikostitwiti għandhom joqogħdu fuq il-mejda għal madwar 5-10 minuti.

Wara dan kull kunjett għandu jitmejjel u jiġi rrumblat bil-mod għal 15-20 sekonda biex jitjieb

il-proċess ta’ dissoluzzjoni. Il-kunjett m’għandux jinqaleb ta’ taħt fuq, jiddawwar jew

jitħawwad.

Għandha ssir spezzjoni viżiva immedjata tas-soluzzjoni għall-frak u tibdil fil-kulur wara r-

rikostituzzjoni. Is-soluzzjoni għandha tkun ċara u

m’għandhiex tintuża jekk ikun osservat

frak opak jew jekk is-soluzzjoni tkun bidlet il-kulur

. Minħabba n-natura tal-prodott

mediċinali, is-soluzzjoni rikostitwita xi kultant jista’ jkun fiha xi frak ta’ proteina forma ta’

strixxi bojod irqaq jew fibri trasluċidi li jitneħħew permezz tal-filtru fil-pajp waqt l-infużjoni

(ara punt e)

Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tinġibed bil-mod minn kull kunjett b’attenzjoni biex tiġi

evitata ragħwa fis-siringa. Jekk il-volum tas-soluzzjoni jaqbeż il-kapaċità ta’ siringa waħda, in-

numru ta’ siringi meħtieġa għandu jiġi ppreparat sabiex is-siringa tiġi sostitwita malajr waqt l-

infużjoni.

Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tingħata permezz ta’ sett tal-infużjoni mgħammar b’pompa u

filtru fil-pajp ta’ 0.22 µm li jintrabat b’mod baxx mal-proteini.

Il-volum totali tal-infużjoni huwa determinat mill-piż tal-pazjent u għandu jingħata fuq minimu

ta’ 50 minuta. Għall-pazjenti li jiżnu inqas minn 18-il kg, u li jirċievu inqas minn 9 mL ta’

soluzzjoni rikostitwita, ir-rata tal-infużjoni għandha tiġi kkalkulata sabiex il-ħin tal-infużjoni

jkun ≥50 minuta. Ir-rata massima tal-infużjoni hija 25 mL/siegħa. Il-ħin tal-infużjoni jista’ jiġi

kkalkulat mit-tabella li ġejja:

Piż tal-

pazjent

(kg)

Doża

(mL)

Rata

massima

tal-

infużjoni

(mL/siegħa)

Ħin

minimu

tal-

infużjoni

(min)

Piż tal-

pazjent

(kg)

Doża

(mL)

Rata

massima tal-

infużjoni

(mL/siegħa)

Ħin

minimu

tal-

infużjoni

(min)

5

53

26.5

6

54

7

55

27.5

8

56

9

57

28.5

10

58

11

59

29.5

12

60

13

61

30.5

14

62

15

63

31.5

16

64

17

10.2

65

32.5

18

10.8

66

19

11.4

67

33.5

20

68

21

10.5

12.6

69

34.5

22

13.2

70

23

11.5

13.8

71

35.5

24

14.4

72

25

12.5

73

36.5

26

15.6

74

27

13.5

16.2

75

37.5

28

16.8

76

29

14.5

17.4

77

38.5

30

78

31

15.5

18.6

79

39.5

32

19.2

80

33

16.5

19.8

81

40.5

34

20.4

82

35

17.5

83

41.5

36

21.6

84

37

18.5

22.2

85

42.5

38

22.8

86

39

19.5

23.4

87

43.5

40

88

Piż tal-

pazjent

(kg)

Doża

(mL)

Rata

massima

tal-

infużjoni

(mL/siegħa)

Ħin

minimu

tal-

infużjoni

(min)

Piż tal-

pazjent

(kg)

Doża

(mL)

Rata

massima tal-

infużjoni

(mL/siegħa)

Ħin

minimu

tal-

infużjoni

(min)

41

20.5

24.6

89

44.5

42

90

43

21.5

91

45.5

44

92

45

22.5

93

46.5

46

94

47

23.5

95

47.5

48

96

49

24.5

97

48.5

50

98

51

25.5

99

49.5

52

Meta l-aħħar siringa tkun vojta, is-siringa tad-dożaġġ tiġi sostitwita b’siringa ta’ 20 mL mimlija

b’soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/mL (0.9%) sodium chloride. Għandu jiġi mogħti volum

ta’ 10 mL ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride permezz tas-sistema ta’ infużjoni biex jiġi infuż il-

proporzjon ta’ Lamzede li jifdal fil-pajp lill-pazjent.

Rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.