Krystexxa

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Krystexxa
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Krystexxa
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Daniż

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • ANTIGOUT PRÆPARATER
 • Żona terapewtika:
 • gigt
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Krystexxa er indiceret til behandling af svær invaliderende kroniske tophaceous gigt i voksne patienter der kan have erosive fælles engagement og der har ikke kunnet normalisere serum urinsyre med xanthin oxidase hæmmere på maksimalt lægeligt passende dosis eller for hvem disse lægemidler er kontraindiceret.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Trukket tilbage
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/002208
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-01-2013
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/002208
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684724/2012

EMEA/H/C/002208

EPAR - sammendrag for offentligheden

Krystexxa

pegloticase

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Krystexxa. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om an-

vendelsesbetingelserne for Krystexxa.

Hvad er Krystexxa?

Krystexxa er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pegloticase. Det leveres som et koncentrat,

der efter opløsning indgives ved infusion (drop i en vene).

Hvad anvendes Krystexxa til?

Krystexxa anvendes til behandling af voksne patienter med svær, kronisk (langvarig) toføs urinsyre-

gigt. Ved denne sygdom er blodets indhold af urinsyre for højt. Urinsyren udkrystalliserer sig derfor i

leddene og danner tophi (gigtknuder), som medfører smerter og beskadigelse af leddene. Krystexxa

anvendes kun til patienter, hos hvem urinsyreindholdet ikke kan kontrolleres med selv maksimale do-

ser af de sædvanlige lægemidler mod sygdommen (xanthinoxidasehæmmere), eller som ikke må få

sådanne lægemidler.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Krystexxa?

Behandling med Krystexxa bør gives under opsyn af en læge med erfaring i behandling af svær kronisk

urinsyregigt. Der skal forefindes genoplivningsudstyr på behandlingsstedet.

Krystexxa gives som en infusion i en vene hver anden uge, sædvanligvis i en dosis på 8 mg. Infusio-

nen gives langsomt i løbet af mindst to timer. Alle patienter overvåges for eventuelle reaktioner under

infusionen og i mindst én time derefter. For at mindske risikoen for sådanne reaktioner får patienterne

andre lægemidler før behandlingen med Krystexxa.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Reaktioner forekommer oftest hos patienter, der udvikler antistoffer (proteiner, der produceres af im-

munsystemet, kroppens naturlige forsvar). Sådanne antistoffer mindsker behandlingens virkning. Ind-

holdet af urinsyre måles derfor før hver infusion, og lægen bør kun fortsætte behandlingen med

Krystexxa, så længe patienterne har fordel af behandlingen og har et urinsyreindhold i blodet under

tærskelværdien på 6 mg/dl. Mens patienterne er i behandling med Krystexxa, bør de undgå at bruge

anden medicin, der sænker urinsyreindholdet. Dette er for at give mulighed for klart at bedømme virk-

ningen af Krystexxa.

Yderligere oplysninger om brugen af Krystexxa fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Krystexxa?

Det aktive stof i Krystexxa, pegloticase, indeholder enzymet uricase. Uricase nedbryder urinsyre til et

andet stof, allantoin, som kan udskilles af kroppen i urinen. Derved mindskes blodets indhold af urinsy-

re. Når urinsyreindholdet kommer under 6 mg/dl, kan krystallerne i leddene opløses, så gigtknuderne

langsomt bliver mindre.

Uricase i Krystexxa fremstilles ved "rekombinant dna-teknologi": Det produceres af en bakterie, der

har fået indsat et gen (dna), som gør den i stand til at producere uricase. I Krystexxa er uricase bun-

det til det kemiske stof polyethylenglycol (PEG), der nedsætter den hastighed, hvormed uricase udskil-

les fra kroppen, så det virker i længere tid.

Hvordan blev Krystexxa undersøgt?

Virkningerne af Krystexxa blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos menne-

sker.

Krystexxa blev undersøgt i to hovedundersøgelser med 225 patienter med svær toføs urinsyregigt, hos

hvem allopurinol, der er en xanthinoxidasehæmmer, ikke havde været i stand til at kontrollere urinsy-

reindholdet eller ikke kunne anvendes på grund af bivirkninger. I en seks måneders periode blev

Krystexxa givet i en dosis af 8 mg hver anden eller hver fjerde uge og sammenlignet med placebo

(virkningsløs behandling). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på det antal patienter, der viste ved-

holdende respons på behandlingen. Herved forstås, at urinsyreindholdet i blodet var under 6 mg/dl

mindst 80 % af tiden både i undersøgelsens tredje og sjette måned.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Krystexxa?

Det blev påvist, at Krystexxa var mere effektivt end placebo til at nedsætte urinsyreindholdet.

Krystexxa sænkede hurtigt urinsyreindholdet, men hos over halvdelen af patienterne aftog virkningen

efter få uger. I alt var der vedvarende respons hos 42 % af de patienter (36 ud af 85), der fik Krystex-

xa hver anden uge, og hos 35 % (29 ud af 84) af dem, der fik Krystexxa hver fjerde uge. Placebo var

ikke effektivt hos nogen af patienterne. Når Krystexxa blev givet hver anden uge, medførte det færre

reaktioner på infusionen, end når det blev givet hver fjerde uge.

Hvilken risiko er der forbundet med Krystexxa?

De hyppigste alvorlige bivirkninger med Krystexxa er anafylaksi (en svær allergisk reaktion), der op-

trådte hos 7 ud af hver 100 patienter, infusionsreaktioner (herunder rødme, udslæt, kløe, svedten-

dens, brystsmerter, vejrtrækningsbesvær, kulderystelser og blodtryksstigning), der optrådte hos ca.

26 ud af hver 100 patienter, samt opblussen af urinsyregigt, der hovedsagelig forekom de første tre

måneder af behandlingstiden.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Krystexxa fremgår af indlægssedlen.

Krystexxa

EMA/684724/2012

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Krystexxa

EMA/684724/2012

Side 3/3

Krystexxa må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for pegloticase eller

andre af indholdsstofferne, eller hos personer med den sjældne blodsygdom favisme (glukose-6-fosfat

dehydrogenase-mangel) eller lignende sygdomme.

Hvorfor blev Krystexxa godkendt?

CHMP konkluderede, at Krystexxa var meget effektivt til at nedsætte indholdet af urinsyre. Skønt der

kan være alvorlige bivirkninger (såsom infusionsreaktioner og opblussen af urinsyregigt), blev disse

anset for at være håndterbare. Udvalget fandt, at Krystexxa imødekom et uopfyldt behov hos svært

angrebne patienter, der ikke kan behandles effektivt med konventionelle metoder, da der ikke forelig-

ger andre behandlingsmuligheder. CHMP besluttede derfor, at fordelene ved Krystexxa opvejer risicie-

ne, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Krystexxa.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Krystexxa?

Den virksomhed, der fremstiller Krystexxa, skal udføre en langtidsundersøgelse af lægemidlets sikker-

hed, herunder sikkerheden og virkningen hos patienter, der ophører med behandlingen og senere gen-

optager den.

Andre oplysninger om Krystexxa

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Uni-

on for Krystexxa den 8. januar 2013.

Den fuldstændige EPAR for Krystexxa findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medi-

cine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om

behandling med Krystexxa, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din

læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2013.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

KRYSTEXXA, 8 mg, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

pegloticase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få KRYSTEXXA

Sådan skal du bruge KRYSTEXXA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

KRYSTEXXA indeholder det aktive stof pegloticase. Pegloticase tilhører klassen af lægemidler mod

urinsyregigt.

Pegloticase anvendes til behandling af svær, kronisk urinsyregigt hos voksne, som har en eller flere

smertefulde aflejringer af urinsyrekrystaller under huden, så de har vanskeligt ved at klare daglige

aktiviteter, og hos hvem andre midler mod urinsyregigt ikke virker eller ikke tåles.

Sådan virker KRYSTEXXA

Ved urinsyregigt har man for meget urinsyre i kroppen. Urinsyre aflejres som krystaller i leddene,

nyrerne og andre organer og kan give stærke smerter, rødme og hævelse (inflammation).

KRYSTEXXA indeholder enzymet uricase, der omdanner urinsyren til allantoin, et stof, der let kan

udskilles i urinen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få KRYSTEXXA

Du må ikke få KRYSTEXXA

hvis du er allergisk over for pegloticase eller andre uricaser eller et af de øvrige indholdsstoffer i

KRYSTEXXA (angivet i punkt 6)

hvis du har den sjældne blodsygdom glukose-6-fosfatdehydrogenase-(G6PD)-mangel (favisme).

Lægen vil muligvis undersøge dig for G6PD, før du begynder at få KRYSTEXXA.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger KRYSTEXXA:

hvis du får anden urinsyresænkende medicin

hvis du har fået at vide, at du har hjertesvigt

hvis du nogensinde har fået at vide, at du har en enzymmangel, der medfører blodmangel

(anæmi)

hvis du vejer over 100 kg

hvis du nogensinde tidligere er blevet behandlet med KRYSTEXXA.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Overvågning under behandlingen

Før hver dosis vil lægen undersøge dit blod for indholdet af urinsyre for at sikre, at du skal fortsætte

med at få KRYSTEXXA.

Børn og unge

KRYSTEXXA er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år. Lægemidlet anbefales derfor ikke til

denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med KRYSTEXXA

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre

det. Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får andre uratsænkende lægemidler (såsom

allopurinol eller febuxostat) eller lægemidler, der indeholder polyethylenglycol (PEG) (såsom

pegyleret interferon eller doxorubicin). Disse lægemidler kan øge risikoen for, at du får en

infusionsreaktion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Brug ikke KRYSTEXXA, hvis du er

gravid eller ammer, da det ikke vides, hvordan det vil påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

KRYSTEXXA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj. Hvis du er

utilpas eller har symptomer som svimmelhed og hovedpine eller bliver træt efter at fået

KRYSTEXXA, skal du undgå at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

KRYSTEXXA indeholder natrium

KRYSTEXXA indeholder 4,2 mg natrium pr. dosis. Det vil sige, at det stort set ikke indeholder

natrium.

3.

Sådan skal du bruge KRYSTEXXA

Den læge eller sygeplejerske, der behandler dig med KRYSTEXXA, bør have erfaring fra et

behandlingscenter i behandling af svær kronisk urinsyregigt.

Hvor meget KRYSTEXXA der gives

Den anbefalede dosis af KRYSTEXXA er 8 mg. Denne dosis er ikke korrigeret for vægt, alder eller

nyresygdom.

Før du begynder behandlingen med KRYSTEXXA, vil din læge muligvis anbefale, at du får anden

medicin (såsom et antihistamin, paracetamol og et kortikosteroid) for at mindske risikoen for, at du får

infusionsbetingede reaktioner ved behandlingen. Brug disse lægemidler efter din læges anvisninger.

Hvordan KRYSTEXXA gives

KRYSTEXXA indsprøjtes langsomt i en vene (intravenøs infusion). Behandlingen varer ca. 2 timer,

undertiden længere. Hvis du får en reaktion under infusionen, vil lægen muligvis standse eller

korrigere behandlingen. Lægen vil muligvis også bede dig vente efter behandlingen for at sikre, at du

ikke har en infusionsrelateret reaktion.

Du vil få KRYSTEXXA hver 2. uge.

Hvis du holder op med at få KRYSTEXXA og derefter genoptager behandlingen, kan der være øget

risiko for infusionsreaktioner, herunder svære akutte overfølsomhedsreaktioner (anafylaksi). Lægen

vil derfor overvåge dig omhyggeligt, når du genoptager behandlingen.

Lægen vil desuden måle urinsyreindholdet i dit blod før din næste dosis for at sikre, at du skal

fortsætte med KRYSTEXXA.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Spørg lægen eller på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om brugen af lægemidlet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

hyppigst indberettede alvorlige bivirkninger er: svære akutte allergiske reaktioner (

almindelige

infusionsreaktioner (

meget almindelige

) og akutte anfald af urinsyregigt (

meget almindelige

Lægen eller sygeplejersken, som giver dig KRYSTEXXA, vil overvåge dig for bivirkninger, mens du

får KRYSTEXXA og et stykke tid efterfølgende.

Svære allergiske reaktioner (

almindelige

) er besvimelse, pludseligt blodtryksfald og hjertestop.

Allergiske reaktioner opstår sædvanligvis inden for to timer efter infusionen, men kan også

forekomme senere.

Hvis du pludselig bemærker:

hævelse af svælget, tungen eller andre områder af kroppen

sammensnøring af halsen, hæs stemme eller synkebesvær

kortåndethed, pibende vejrtrækning eller vejrtrækningsproblemer

udslæt, kløe eller nældefeber

skal du STRAKS sige det til lægen eller sygeplejersken, da ethvert af disse symptomer kan være

tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

De mest almindelige tegn og symptomer på lokale infusionsreaktioner var: rødme på injektionsstedet,

kløe og udslæt. De mest almindelige tegn og symptomer på almene infusionsreaktioner var:

nældefeber, kortåndethed, rødme af ansigtet, svedtendens, ubehag eller smerter i brystregionen,

kulderystelser og højt blodtryk.

Allergiske reaktioner kan have større tendens til at optræde hos patienter, der vejer over 100 kg.

Ved begyndelsen af behandlingen med KRYSTEXXA ses ofte en stigning i akutte anfald af

urinsyregigt. Lægen vil muligvis ordinere medicin, der mindsker sandsynligheden for, at du får akutte

anfald af urinsyregigt, efter at du er begyndt at få KRYSTEXXA.

Du behøver ikke holde op med at få KRYSTEXXA på grund af et akut anfald af urinsyregigt.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede): nældefeber,

udslæt, kløende, tør eller af irriteret hud, kvalme.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): forhøjet blodsukker,

opkastning, hævede led, influenzalignende symptomer.

Ualmindelige bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): forværring af hjertesvigt

med væskeophobning, hudinfektioner, forhøjet kaliumindhold i blodet.

Ukendt hyppighed

(kan ikke vurderes ud fra de foreliggende oplysninger): ødelæggelse af de røde

blodlegemer.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller til sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

5.

Opbevaring

Opbevar KRYSTEXXA utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og på kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel vil blive opbevaret på det behandlingscenter, hvor det skal gives.

Opbevares i køleskab (2° C til 8° C).

Hætteglasset opbevares i yderpakningen for at beskytte det mod lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis den fortyndede opløsning

ikke bruges straks, kan den opbevares i køleskab (2° C til 8° C). Opløsningen skal bruges senest

4 timer efter fortynding

Brug ikke KRYSTEXXA, hvis den fortyndede opløsning indeholder partikler eller er misfarvet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

KRYSTEXXA indeholder:

Det aktive stof er pegloticase. Hvert hætteglas indeholder 8 mg pegloticase (koncentrat,

8/mg/ml).

De øvrige indholdsstoffer er dinatriumhydrogenphosphatdihydrat,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumklorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

KRYSTEXXA, koncentrat til infusionsvæske, opløsning, 8 mg, fås i 2 ml hætteglas af glas, der

indeholder 1 ml koncentrat. KRYSTEXXA er en klar til let mælkeagtig, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irland

Fremstiller

United Drug, plc

United Drug House

Magna Business Park

Magna Drive, Citywest Road

Dublin 24

Irland

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i {MM/ÅÅÅÅ\}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

KRYSTEXXA skal klargøres efter følgende anvisninger:

Anvisninger for klargøring af infusionsvæske, opløsning.

Hætteglasset med KRYSTEXXA skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning inden

fortynding og administration. Opløsningen må kun anvendes, hvis den er klar til let opaliserende

og farveløs uden synlige partikler.

Ved fremstilling af infusionsvæsken skal anvendes aseptisk teknik. Hætteglasset må ikke

omrystes.

Der trækkes 1 ml KRYSTEXXA op af hætteglasset i en steril sprøjte.

1 ml KRYSTEXXA injiceres i en enkelt 250 ml pose med natriumklorid, 4,5 mg/ml (0,45 %)

eller 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller infusionsvæske.

Infusionsposen med den fortyndede opløsning af KRYSTEXXA vendes nogle gange forsigtigt

for at sikre grundig opblanding. Infusionsposen med den fortyndede opløsning af

KRYSTEXXA må ikke omrystes.

Før administration skal den fortyndede opløsning af KRYSTEXXA henstå, til den har nået

rumtemperatur. KRYSTEXXA må hverken i hætteglasset eller i infusionsvæsken nogensinde

opvarmes kunstigt (f.eks. med varmt vand eller mikroovn).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Bilag IV

Videnskabelige konklusioner og begrundelser, der anbefaler en ændring af betingelserne for

markedsføringstilladelsen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en for pegloticase, er CHMP nået frem

til følgende videnskabelige konklusioner:

Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for

markedsføringstilladelserne

Rapporter om infusionsrelaterede reaktioner eller anafylakse sammenfaldende med sideløbende brug

af oral uratsænkende medicin blev indsendt i denne periodiske opdaterede sikkerhedsindberetning,

hvor der blev rapporteret infusionsreaktioner i 28 tilfælde og anafylaktiske reaktioner i 9 tilfælde. Da

det kunne være forhindret, at disse uønskede hændelser blev udviklet i det mindste i nogle af disse

tilfælde, hvis patienterne ikke sideløbende var blevet behandlet med brug af uratsænkende midler, bør

der implementeres en ændring af produktresuméet, som fokuserer på vigtigheden af at stoppe

behandling med uratsænkende medicin, så resultaterne af niveauerne af serumurinsyre ikke maskeres

(og risikoen for infusionsreaktioner og anafylaktiske reaktioner derfor forhøjes). Den reviderede

rækkefølge af de to tilhørende afsnit er foretaget for at fremhæve sammenhængen mellem sideløbende

brug af uratsænkende lægemidler og måling af serumurinsyre. Desuden er der også blevet inkluderet

en ændring angående den forlængede observationsperiode efter infusionen er færdig, fra 1 time til

2 timer som en forsigtighedsregel, sammen med en erklæring om, at der også er blevet rapporteret

forsinkede typer hypersensitivitetsreaktioner.

Derfor, baseret på tilgængelige data for anafylakse og infusionsreaktioner, anså Udvalget for

risikovurdering ved lægemiddelovervågning (PRAC) ændringerne til produktinformationen som

berettigede.

CHMP tilslutter sig PRAC’s videnskabelige konklusioner

Begrundelser for at anbefale ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for pegloticase er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det/de lægemiddel/lægemidler, der indeholder pegloticase, er gunstigt

under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-erne ændres.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret