Kogenate Bayer

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Kogenate Bayer
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Kogenate Bayer
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antiemorġġiċi
 • Żona terapewtika:
 • Hemofilja A
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament u profilassi ta 'fsada f'pazjenti b'emofilja A (nuqqas konġenitali ta' fattur VIII). Din il-preparazzjoni ma fihiex il-fattur von Willebrand u għalhekk mhux indikat fil-von Willebrand-marda tal -.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 30

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000275
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 03-08-2000
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000275
 • L-aħħar aġġornament:
 • 29-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654024/2017

EMEA/H/C/000275

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Kogenate Bayer

octocog alfa

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Kogenate Bayer. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Kogenate Bayer.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta

ʼ Kogenate Bayer, il

-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta

ʼ

tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Kogenate Bayer u għal xiex jintuża?

Kogenate Bayer huwa mediċina li tintuża għall-kura u l-prevenzjoni ta’ fsada f’pazjenti ta’ kull età

b’emofilja A (disturb ta’ fsada li jintiret ikkawżat minn nuqqas ta’ fattur VIII). Fih is-sustanza attiva

octocog alfa (fattur tal-koagulazzjoni VIII tal-bniedem).

Kif jintuża Kogenate Bayer?

Kogenate Bayer jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda minn tabib b’esperjenza

fil-kura ta’ emofilja.

Kogenate Bayer jiġi bħala trab u solvent li jitħalltu flimkien biex jagħmlu soluzzjoni għal injezzjoni jew

infużjoni (dripp) ġo vina. Id-doża u t-tul tal-kura jiddependu minn jekk jintużax għall-kura jew għall-

prevenzjoni ta’ fsada jew waqt kirurġija, kif ukoll mil-livelli tal-fattur VIII tal-pazjent, is-severità tal-

emofilja, il-firxa u l-post tal-fsada u l-kundizzjoni u l-piż tal-ġisem tal-pazjent. Jista’ jkun meħtieġ li d-

doża tiġi aġġustata jekk Kogenate Bayer ikun irid jingħata kontinwament bħala infużjoni ġo vina.

Kogenate Bayer huwa intiż għal użu fuq perjodu qasir jew fit-tul.

Il-pazjenti jew dawk li jieħdu ħsiebhom jistgħu jagħtu Kogenate Bayer lilhom infushom id-dar ladarba

jkunu ġew imħarrġa b’mod xieraq. Għad-dettalji kollha, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 2/3

Kif jaħdem Kogenate Bayer?

Is-sustanza attiva f’Kogenate Bayer, l-octocog alfa (fattur ta’ koagulazzjoni VIII tal-bniedem), hija

sustanza li tgħin lid-demm jagħqad. Pazjenti bl-emofilja A jkollhom nuqqas tal-fattur VIII, u dan

jikkaġuna problemi ta’ koagulazzjoni tad-demm, bħal fsada fil-ġogi, fil-muskoli jew fl-organi interni.

Kogenate Bayer jintuża biex jikkoreġi n-nuqqas tal-fattur VIII billi jissostitwixxi l-fattur VIII nieqes,

b’hekk jagħti kontroll temporanju għad-disturb tal-fsada.

L-octocog alfa tiġi prodotta permezz ta’ metodu magħruf bħala ‘teknoloġija tad-DNA rikombinanti’: hi

magħmula minn ċelloli li ġiet introdotta fihom ġene (DNA) li tagħmilhom kapaċi jipproduċuha.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Kogenate Bayer li ħarġu mill-istudji?

Kogenate Bayer huwa simili għal mediċina oħra li kienet diġà awtorizzata fl-UE bl-isem Kogenate, iżda

huwa ppreparat b’mod differenti sabiex ma jkun hemm l-ebda proteina derivata mill-bniedem fil-

mediċina. Minħabba dan, Kogenate Bayer tqabbel ma’ Kogenate biex jintwera li ż-żewġ mediċini huma

ekwivalenti.

Kogenate Bayer mogħti bħala injezzjoni ġo vina ġie studjat f’66 pazjent li qabel kienu rċevew kura bil-

fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti tal-bniedem u f’61 tifel u tifla li ma kinux. Il-kejl ewlieni tal-

effikaċja f’dawn l-istudji kien in-numru ta’ kuri meħtieġa biex titwaqqaf kull fsada ġdida. Fil-pazjenti li

rċevew kura qabel, b’mod ġenerali, 95% tal-fsada rrispondew għal injezzjoni waħda jew tnejn ta’

Kogenate Bayer ġo vina. Fil-pazjenti li ma rċevewx kura qabel, madwar 90% tal-episodji ta’ fsada

rrispondew għall-kura b’injezzjoni waħda jew tnejn ġo vina.

Kogenate Bayer bħala infużjoni kontinwa ġie studjat ukoll fi 15-il pazjent b’emofilja A sottoposti għal

kirurġija maġġuri. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-valutazzjoni tat-tabib dwar kemm twaqqfet tajjeb

il-fsada. It-twaqqif tal-fsada kien ivvalutat bħala ‘eċċellenti’ fil-15-il pazjent kollha.

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw inibituri tal-fattur VIII, li huma antikorpi (proteini) li s-sistema

immunitarja tal-ġisem tipproduċi kontra l-fattur VIII u li jistgħu jikkawżaw il-mediċina tieqaf taħdem li

jwassal għal telf fil-kontroll tal-fsada. Kogenate Bayer mogħti b’doża għolja ġie studjat biex isir

magħruf jekk huwiex effikaċi fit-tneħħija tal-antikorpi kontra l-fattur VIII mid-demm (proċess magħruf

bħala stimulazzjoni ta’ tolleranza immunitarja) sabiex il-kura bil-fattur VIII tibqa’ effikaċi. Id-data

pprovduta dwar l-istimulazzjoni ta’ tolleranza immunitarja fil-pazjenti b’inibituri wriet li xi pazjenti

jibbenefikaw mid-dożaġġ għoli u l-inibitur jista’ jiġi eliminat, madankollu d-data ma ġietx ikkunsidrata

suffiċjenti biex tapprova b’mod speċifiku l-mediċina għal dan l-użu.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Kogenate Bayer?

Ġew irrapportati reazzjonijiet ta’ ipersensittività (reazzjonijiet allerġiċi) bil-mediċini tal-fattur VIII u

f’ċerti każijiet dawn jistgħu jsiru severi. Reazzjonijiet ta’ ipersensittività assoċjati mal-ġilda (ħakk,

ħorriqija u raxx) jistgħu jseħħu b’mod komuni (f’bejn pazjent 1 u 10 pazjenti f’100) iżda reazzjoni

allerġika severa hija rari (bejn pazjent 1 u 10 pazjenti f’10,000).

Hemm ukoll riskju bil-mediċini tal-fattur VIII li ċerti pazjenti jiżviluppaw inibituri (antikorpi) kontra l-

fattur VIII, b’hekk il-mediċina tieqaf taħdem u dan jirriżulta f’telf tal-kontroll tal-fsada. F’dawn il-

każijiet, għandu jiġi kkuntattjat ċentru tal-emofilja speċjalizzat.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrapportati b’Kogenate Bayer, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kogenate Bayer m’għandux jintuża minn persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal fattur VIII tal-

koagulazzjoni tal-bniedem, għal proteina tal-ġurdien jew tal-ħamster, jew għal kwalunkwe sustanza

oħra tiegħu.

Kogenate Bayer

EMA/654024/2017

Page 3/3

Għaliex ġie approvat Kogenate Bayer?

L-Aġenzija ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Kogenate Bayer huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomandat li

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-Aġenzija kkonkludiet li Kogenate Bayer intwera li hu

effikaċi fil-kura u fil-prevenzjoni ta’ fsada f’pazjenti b’emofilja A u għandu profil ta’ sigurtà aċċettabbli.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Kogenate

Bayer?

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Kogenate Bayer ġew inklużi fis-sommarju

tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif.

Aktar informazzjoni dwar Kogenate Bayer

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha, għal

Kogenate Bayer fl-4 ta’ Awwissu 2000.

L-EPAR sħiħ għal Kogenate Bayer jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

kura b’Kogenate Bayer, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’10-2017.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

KOGENATE Bayer 250 IU

trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni (octocog alfa)

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

X’inhu KOGENATE Bayer u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża KOGENATE Bayer

Kif għandek tuża KOGENATE Bayer

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen KOGENATE Bayer

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu KOGENATE Bayer u gћalxiex jintuża

KOGENATE Bayer fih is-sustanza attiva Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni uman (octocog

alfa).

KOGENATE Bayer jintuża għat-trattament u l-profilassi ta’ fsada f’adulti, adolexxenti u tfal ta’ kull

età li għandhom l-emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII).

Dan il-prodott ma fihx il-fattur von Willebrand u għalhekk m’għandux jintuża fil-marda von

Willebrand.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża KOGENATE Bayer

Tużax KOGENATE Bayer

jekk inti allerġiku għal octocog alfa jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6 u t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

jekk inti allerġiku/a għall-proteina li ġejja mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

Jekk int m’intiex żgur dwar dan, staqsi lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Oqgħod attent ħafna b’KOGENATE Bayer u kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk:

ikollok esperjenza ta’ tagħfis fis-sider, sturdament, tħossok dgħajjef jew tħoss li se jħossok

ħażin, jew tħossok stordut waqt li bil-wieqfa, tista’ tkun qed tbati minn reazzjoni allerġika rari u

severa li sseħħ għal għarrieda (hekk imsejħa reazzjoni anafilattika) għal din il-mediċina. Jekk

jiġri dan, waqqaf l-għoti tal-prodott minnufih u fittex parir mediku.

il-fsada tiegħek mhux qed tiġi kkontrollata bid-doża tiegħek tas-soltu ta’ din il-mediċina. Il-

formazzjoni ta’ inibituri (antikorpi) hi kumplikazzjoni magħrufa li tista’ sseħħ matul il-kura bil-

mediċini kollha li fihom Fattur VIII. Dawn l-inibituri, speċjalment f’livelli għoljin, ma jħallux

il-kura taħdem kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek se tiġu sorveljati b’attenzjoni għall-

iżvilupp ta’ dawn l-inibituri. Jekk il-fsada tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek ma tkunx qed tiġi

kkontrollata b’KOGENATE Bayer, għid lit-tabib tiegħek minnufih.

qabel tkun żviluppajt inibitur ta’ fattur VIII u tbiddel il-prodotti ta’ fattur VIII, tista’ tkun

f’riskju li l-inibitur jerġa’ jitfaċċa.

ġejt avżat li għandek mard tal-qalb jew li għandek riskju ta’ mard tal-qalb.

teħtieġ tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVAD - central venous access device) għall-għoti ta’

KOGENATE Bayer. Tista’ tkun f’riskju ta’ komplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż

infezzjonijiet lokali, batterja fid-demm (batterimja) u l-formazzjoni ta’ embolu tad-demm fil-

kanal tad-demm (trombożi) fejn jiddaħħal il-kateter.

It-tabib tiegħek għandu mnejn iwettaq xi testijiet biex jiżgura li d-doża attwali ta’ din il-mediċina

tipprovdi livelli xierqa ta’ Fattur VIII.

Mediċini oħra u KOGENATE Bayer

Mhux magħruf li hemm prodotti mediċinali li ma jaqblux ma’ KOGENATE Bayer. Madankollu, jekk

jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċina oħra.

Tfal u adolexxenti

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw għall-pazjenti ta’ kull età, adulti u tfal.

Tqala, treddigħ u fertilità

Esperjenza dwar il-fertilità jew l-użu ta’ KOGENATE Bayer waqt it-tqala u t-treddigħ mhux

disponibbli. Għalhekk, jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li

jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

KOGENATE Bayer mhux probabbli li jaffettwa l-fertilità f’pazjenti rġiel jew nisa, peress li s-sustanza

attiva sseħħ b’mod naturali fil-ġisem.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-ħila ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni.

KOGENATE Bayer fih is-sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) sodium f’kull kunjett, u għalhekk

huwa kkunsidrat essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

Dokumentazzjoni

Huwa rakkomandat li kull darba li tuża KOGENATE Bayer, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu

dokumentati.

3.

Kif gћandek tuża tuża KOGENATE Bayer

Dejjem għandek tuża din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew skont il-parir tat-tabib jew

tal-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-infermier tiegħek

jekk ikollok xi dubju.

Trattament ta’ ħruġ ta’ demm

It-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża ta’ din il-mediċina u kemm-il darba għandek tużaha sabiex

ikollok il-livell meħtieġ ta’ attività ta’ fattur VIII fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek dejjem għandu

jaġġusta d-doża u l-frekwenza tal-għoti skont il-ħtiġijiet individwali tiegħek. Kemm għandek tuża

KOGENATE Bayer u d-drabi li għandek tużah jiddependi fuq diversi fatturi bħal:

il-piż tiegħek

is-severità tal-emofilja tiegħek

fejn ikun il-ħruġ ta’ demm u kemm ikun serju

jekk għandekx inibituri u kemm hu għoli t-titre tal-inibitur

il-livell ta’ fattur VIII meħtieġ.

Prevenzjoni ta’ ħruġ tad-demm

Jekk qed tuża KOGENATE Bayer biex tevita fsada (profilassi), it-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża

għalik. Din ġenerlament tkun fil-firxa ta’ 20 sa 40 IU ta’ octocog alfa għal kull kg ta’ piż tal-ġisem,

mogħtija kull jumejn sa 3 ijiem. Madankollu, f’ċerti każijiet, speċjalment għal pazjenti żgħar, jista’

jkun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta’ spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Testijiet tal-laboratorju

Huwa rakkomandat ħafna li jsiru testijiet xierqa tal-laboratorju tal-plażma f’intervalli xierqa sabiex jiġi

żgurat li livelli xierqa ta’ fattur VIII ikunu ġew milħuqa u miżmuma. Għal intervent kirurġiku maġġur,

għandu jsir monitoraġġ mill-qrib tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi tal-koagulazzjoni.

Użu fit-tfal u fl-adolexxenti

KOGENATE Bayer jista’ jintuża fi tfal ta’ kull età.

Jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat

Jekk il-livell ta’ fattur VIII fil-plażma jonqos milli jilħaq il-livelli mixtieqa, jew jekk il-fsada ma tkunx

ikkontrollata wara doża li tkun tidher xierqa, jista’ jkun li tkun żviluppajt inibituri ta’ fattur VIII. Dan

għandu jiġi ċċekjat minn tabib bl-esperjenza.

Jekk inti tal-fehma li l-effett ta’ din il-mediċina huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib

tiegħek.

Pazjenti b’inibituri

Jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li żviluppajt inibituri ta’ fatturi VIII, jista’ jkollok bżonn ta’ ammont

akbar ta’ din il-mediċina biex tikkontrolla fsada. Jekk din id-doża ma tikkontrollax il-fsada t-tabib

tiegħek jista’ jikkonsidra li jagħtik prodott addizzjonali, konċentrat ta’ fattur VIIa jew konċentrat ta’

kumpless ta’ prothrombin (attivat).

Dawn it-trattamenti għandha tingħata riċetta għalihom minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti

b’emofilja A. Kellem lit-tabib tiegħek jekk tkun trid aktar informazzjoni dwar dan.

Iżżidx id-doża tiegħek tal-mediċina li tuża biex tikkontrolla l-ħruġ ta’ demm mingħajr ma tkellem lit-

tabib tiegħek.

Tul ta’ żmien tat-trattament

It-tabib tiegħek se jgħidlek, kemm u kull meta għandha tingħata din il-mediċina.

Ġeneralment, it-terapija ta’ sostituzzjoni b’KOGENATE Bayer hija trattament tul il-ħajja kollha tal-

pazjent.

Kif jingħata KOGENATE Bayer

Din il-mediċina hija maħsuba għal injezzjoni ġo vina fuq 2 sa 5 minuti skont il-volum totali u l-livell

ta’ kumdità tiegħek u għandha tintuża fi żmien 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni.

Kif KOGENATE Bayer jiġi ppreparat għall-għoti

Uża biss l

-oġġetti (kunjett bit-t

rab b’għatu tal-Bio-Set, siringa mimlija għal-lest li fiha solvent u sett

biex ittaqqab il-vina) li huma pprovduti ma’ kull pakkett ta’ din il-mediċina. Jekk dawn il-komponenti

ma jistgħux jintużaw, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun

miftuħ jew ikollu l-ħsara, tużahx.

Għandek tiffiltra l-prodott rikostitwit qabel l-għoti biex tneħħi xi frak li jista’ jkun hemm fis-

soluzzjoni. Tiffiltra billi ssegwi l-passi ta’ rikostituzzjoni u/jew ta’ għoti kif deskritt hawn taħt. Uża s-

sett biex ittaqqab il-vina pprovdut għax fih filtru fil-pajp. Jekk ma tistax tuża s-sett biex ittaqqab il-

vina pprovdut, uża filtru separat skont l-istruzzjonijiet tal-infermier jew tat-tabib tiegħek.

Tużax s-sett biex ittaqqab il-vina pprovdut biex tiġbed id-demm għax fih filtru fil-pajp. Meta jkollok

tiġbed id-demm qabel infużjoni, uża sett għall-għoti mingħajr filtru, imbagħad infuża din il-mediċina

minn ġewwa filtru tal-injezzjoni. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-mediċina u filtri separati

kompatibbli, ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Din il-mediċina m’għandhiex titħallat ma’ soluzzjonijiet għall-infużjoni oħra. Tużax soluzzjonijiet li

jkun fihom frak viżibbli jew li huma mdardrin. Segwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet mogħtija mit-tabib

tiegħek u uża l-istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti pprovduti fl-aħħar ta’ dan

il-fuljett.

Jekk tuża KOGENATE Bayer aktar milli suppost

Ma kienu rrappurtati l-ebda każijiet ta’ doża eċċessiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni.

Jekk użajt aktar KOGENATE Bayer milli suppost, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek.

Jekk tinsa tuża KOGENATE Bayer

Kompli bid-doża li jmiss tiegħek minnufih u ssokta f’intervalli regolari kif rakkomandat mit-

tabib tiegħek.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk trid tieqaf tuża KOGENATE Bayer

Tieqafx tuża KOGENATE Bayer mingħajr ma tikkonsulta t-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħall-kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-iktar effetti sekondarji serji huma reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jew xokk anafilattiku

(effett sekondarju rari).

Jekk iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, l-injezzjoni/infużjoni għandhom jitwaqqfu

immedjatmaent. Jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek immedjatament.

Għal tfal li ma kinux ikkurati qabel b’mediċini li fihom Fattur VIII, antikorpi inibituri (ara sezzjoni 2)

jistgħu jiffurmaw b’mod komuni ħafna (aktar minn pazjent 1 minn kull 10); madankollu, pazjenti li

jkunu rċivew kura b’Fattur VIII fil-passat (aktar minn 150 jum ta’ kura), ir-riskju huwa mhux komuni

(inqas minn pazjent 1 minn kull 100). Jekk dan iseħħ, il-mediċini tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek

jistgħu ma jibqgħux jaħdmu kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek jista’ jkollkom ħruġ ta’ demm

persistenti. Jekk dan iseħħ għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.

Effetti sekondarji possibbli oħra:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed jużawh minn kull 10):

raxx/raxx bil-ħakk

reazzjonijiet lokali fil-post fejn tkun injettajt il-mediċina (eż. sensazzjoni ta’ ħruq, ħmura

temporanja)

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed tużah minn kull 1,000):

reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu reazzjoni allerġika severa għal għarrieda (li

tista’ tinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja, anġjoedima, tertir ta’ bard, fwawar, uġigħ ta’ ras,

letarġija, tħarħir jew diffikultà biex tieħu nifs, irrekwitezza, takikardija, tnemnim jew xokk

anafilattiku, eż. għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx, sturdament u dardir u pressjoni tad-demm

kemmxejn baxxa , li tista’ tagħmlek sturdut waqt li tkun bil-wieqfa)

deni

Mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli):

disturb fis-sens tat-togħma (togħma stramba)

Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi waqt l-injezzjoni/infużjoni:

għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx

sturdament

pressjoni kemmxejn baxxa (pressjoni tad-demm kemmxejn imnaqqsa, li tista’ tagħmlek sturdut

waqt li tkun bil-wieqfa)

dardir

Jista’ jkun li din tkun indikazzjoni bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva u anafilattiċi. Jekk

iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, waqqaf l-injezzjoni/infużjoni minnufih. Jekk

jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek minnufih.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Waqt studji kliniċi, l-ebda pazjent ma żviluppa titres ta’ antikorpi rilevanti b’mod kliniku kontra

ammonti żgħar ta’ proteini mill-ġrieden u mill-ħamster preżenti fil-prodott F’ċertu pazjenti predisposti

xorta hemm il-possibbiltà ta’ reazzjonijiet allerġiċi għas-sustanzi li hemm f’din il-mediċina, eż.

ammonti żgħar ta’ proteina mill-ġurdien u mill-ħamster.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex

elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’

rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi

pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen KOGENATE Bayer

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett u s-siringa mimlija għal-lest fil-kaxxa

ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sad-data ta’ meta tiskadi indikata fuq it-tikketta, meta din il-mediċina tinżamm fil-kaxxa ta’ barra

tista’ tinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal perjodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ, din

il-mediċina tiskadi fit-tmiem ta’ dan il-perjodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ meta tiskadi fuq il-

kunjett tal-prodott, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Trid tieħu nota tad-data ta’ meta tiskadi l-ġdida

fuq il-kaxxa ta’ barra.

Tagħmilx is-soluzzjoni rikostitwita fil-friġġ. Is-soluzzjoni rikostitwita trid tintuża fi żmien 3 sigħat.

Dan il-prodott huwa għall-użu ta’ darba biss. Kull soluzzjoni mhux użata għandha tintrema.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi frak jew s-soluzzjoni tidher imdardra.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih KOGENATE Bayer

Trab

Is-sustanza attiva hi l-Fattur VIII tal-koagulazzjoni umana (octocog alfa) magħmul permezz ta’

teknoloġija tat-tfassil tad-DNA. Kull kunjett ta’ KOGENATE Bayer fih ammont nominali ta’ 250,

500, 1000, 2000 jew 3000 IU octocog alfa.

Is-sustanzi l-oħra huma glycine, sodium chloride, calcium chloride, histidine, polysorbate 80, u

sucrose (ara t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

Kif jidher KOGENATE Bayer u l-kontenut tal-pakkett

KOGENATE Bayer huwa pprovdut bħala trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni u huwa trab

niexef li jista’ jkun magħqud ta’ lewn bajdani sa kemmxejn fl-isfar. Is-siringa mimlija għal-lest fiha

ilma għall-injezzjonijiet li għandu jintuża biex tirrikostitwixxi l-kontenut tal-kunjett. Wara r-

rikostituzzjoni s-soluzzjoni hija ċara.Tagħmir mediku għar-rikostituzzjoni u l-għoti huwa pprovdut

ma’ kull pakkett ta’ din il-mediċina.

Kull pakkett ta’ Kogenate Bayer fih kunjett bis-sistema Bio-Set li titrasferixxi u siringa mimlija għal-

lest b’bastun tal-planġer separat, kif ukoll sett biex ittaqqab il-vina (għal injezzjoni ġewwa vina),

żewġt imsielaħ bl-alkoħol, żewġt imsielaħ xotti u żewġt stikek.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

Manifattur

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti ta’ KOGENATE Bayer bl-użu ta’ kunjett

b’għatu għar-rikostituzzjoni (Sistema Bio-Set):

Aħsel idejk sew bis-sapun u l-ilma fietel. Is-soluzzjoni għandha tiġi ppreparata fuq wiċċ nadif

u xott.

Saħħan il-kunjett tat-trab magħluq u s-siringa tas-solvent f’idejk sakemm tħosshom sħan daqs

idejk. Il-materjal m’għandux ikun aktar sħun mit-temperatura tal-ġisem (m’għandux ikun aktar

minn 37 °C).

Neħħi l-għatu mill-kunjett tat-trab billi ċċaqalqu bil-mod minn naħa għal

oħra diversi drabi, waqt li fl-istess ħin tiġbed ’il fuq. Neħħi t-tapp mehmuż

mal-għatu l-abjad mis-siringa (A).

Bil-mod waħħal is-siringa mal-kunjett tat-trab (B).

Poġġi l-kunjett fuq wiċċ riġidu u li ma jiżloqx u żommu sod b’id waħda.

Imbagħad agħfas il-pjanċa tas-saba’ ħdejn it-tarf tas-siringa bis-saħħa ’l

isfel billi tuża s-saba’ l-kbir u l-werrej (Ċ) sakemm il-pjanċa tas-saba’ tmiss

it-tarf ta’ fuq tal-għatu tar-rikostituzzjoni (Bio-Set).

Dan jindika li s-sistema hija attivata (D).

Ehmeż il-bastun tal-planġer mas-siringa billi ddawwarha mat-tapp tal-

lastku (E).

Injetta s-solvent fil-kunjett li fih it-trab billi timbotta l-planġer tas-siringa

bil-mod ’l isfel (F).

Ħoll it-trab billi ddawwar il-kunjett bil-mod (G). Tħawwadx il-kunjett!

Kun ċert li t-trab ikun inħall kollu qabel l-użu. Spezzjona viżwalment għal

frak u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax soluzzjonijiet li jkun fihom frak li

jidher jew li jkunu mdardra.

Dawwar il-kunjett/siringa ta’ taħt fuq u ttrasferixxi s-soluzzjoni fis-siringa

billi tiġbed il-planġer bil-mod u b’mod sod ’il barra (H). Kun ċert li l-

kontenut kollu tal-kunjett jinġibed fis-siringa. Żomm is-siringa wieqfa u

mbotta l-planġer sakemm ma tibqax arja fis-siringa.

Applika turnikett. Iddetermina fejn se tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda b’imselħa bl-alkoħol u

pprepara s-sit tal-injezzjoni b’mod antisettiku kif irrakomandalek it-tabib tiegħek. Taqqab il-

vina, u waħħal is-sett biex ittaqqab il-vina sew bi stikk.

Dawwar is-siringa biex tħoll il-kunjett (I).

Ehmeż is-siringa mas-sett biex ittaqqab il-vina billi ddawwarha lej il-lemin

u tiżgura li ma jidħolx demm fis-siringa (J).

Neħħi t-turnikett!

Injetta s-soluzzjoni ġol-vina fuq medda ta’ 2 sa 5 minuti, waqt li żżomm għajnejk fuq il-

pożizzjoni tal-labra.

Jekk tkun meħtieġa doża oħra, neħħi s-siringa l-vojta billi ddawarha lejn ix-xellug.

Irrikostitwixxi l-ammont mixtieq tal-prodott, waqt li tirrepeti passi 2 – 9, uża siringa ġdida u

qabbadha mas-sett biex ittaqqab il-vina.

Jekk ma tkunx meħtieġa doża oħra, neħħi s-sett biex ittaqqab il-vina u s-siringa. Żomm

imselħa sew fuq il-post tal-injezzjoni fuq dirgħajk stirat għal madwar 2 minuti. Fl-aħħar,

applika pressure dressing fejn tajt l-injezzjoni u kkunsidra jekk tkunx meħtieġa stikk.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

KOGENATE Bayer 250 IU

trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

KOGENATE Bayer 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni (octocog alfa)

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

X’inhu KOGENATE Bayer u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża KOGENATE Bayer

Kif għandek tuża KOGENATE Bayer

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen KOGENATE Bayer

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu KOGENATE Bayer u gћalxiex jintuża

KOGENATE Bayer fih is-sustanza attiva Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni uman (octocog

alfa).

KOGENATE Bayer jintuża għat-trattament u l-profilassi ta’ fsada f’adulti, adolexxenti u tfal ta’ kull

età li għandhom l-emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII).

Dan il-prodott ma fihx il-fattur von Willebrand u għalhekk m’għandux jintuża fil-marda von

Willebrand.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża KOGENATE Bayer

Tużax KOGENATE Bayer

jekk inti allerġiku għal octocog alfa jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6 u t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

jekk inti allerġiku/a għall-proteina li ġejja mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

Jekk int m’intiex żgur dwar dan, staqsi lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Oqgħod attent ħafna b’KOGENATE Bayer u kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk:

ikollok esperjenza ta’ tagħfis fis-sider, sturdament, tħossok dgħajjef jew tħoss li se jħossok

ħażin, jew tħossok stordut waqt li bil-wieqfa, tista’ tkun qed tbati minn reazzjoni allerġika rari u

severa li sseħħ għal għarrieda (hekk imsejħa reazzjoni anafilattika) għal din il-mediċina. Jekk

jiġri dan, waqqaf l-għoti tal-prodott minnufih u fittex parir mediku.

il-fsada tiegħek mhux qed tiġi kkontrollata bid-doża tiegħek tas-soltu ta’ din il-mediċina. Il-

formazzjoni ta’ inibituri (antikorpi) hi kumplikazzjoni magħrufa li tista’ sseħħ matul il-kura bil-

mediċini kollha li fihom Fattur VIII. Dawn l-inibituri, speċjalment f’livelli għoljin, ma jħallux

il-kura taħdem kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek se tiġu sorveljati b’attenzjoni għall-

iżvilupp ta’ dawn l-inibituri. Jekk il-fsada tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek ma tkunx qed tiġi

kkontrollata b’KOGENATE Bayer, għid lit-tabib tiegħek minnufih.

qabel tkun żviluppajt inibitur ta’ fattur VIII u tbiddel il-prodotti ta’ fattur VIII, tista’ tkun

f’riskju li l-inibitur jerġa’ jitfaċċa.

ġejt avżat li għandek mard tal-qalb jew li għandek riskju ta’ mard tal-qalb.

teħtieġ tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVAD - central venous access device) għall-għoti ta’

KOGENATE Bayer. Tista’ tkun f’riskju ta’ komplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż

infezzjonijiet lokali, batterja fid-demm (batterimja) u l-formazzjoni ta’ embolu tad-demm fil-

kanal tad-demm (trombożi) fejn jiddaħħal il-kateter.

It-tabib tiegħek għandu mnejn iwettaq xi testijiet biex jiżgura li d-doża attwali ta’ din il-mediċina

tipprovdi livelli xierqa ta’ Fattur VIII.

Mediċini oħra u KOGENATE Bayer

Mhux magħruf li hemm prodotti mediċinali li ma jaqblux ma’ KOGENATE Bayer. Madankollu, jekk

jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċina oħra.

Tfal u adolexxenti

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw għall-pazjenti ta’ kull età, adulti u tfal.

Tqala, treddigħ u fertilità

Esperjenza dwar il-fertilità jew l-użu ta’ KOGENATE Bayer waqt it-tqala u t-treddigħ mhux

disponibbli. Għalhekk, jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li

jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

KOGENATE Bayer mhux probabbli li jaffettwa l-fertilità f’pazjenti rġiel jew nisa, peress li s-sustanza

attiva sseħħ b’mod naturali fil-ġisem.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-ħila ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni.

KOGENATE Bayer fih is-sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) sodium f’kull kunjett, u għalhekk

huwa kkunsidrat essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

Dokumentazzjoni

Huwa rakkomandat li kull darba li tuża KOGENATE Bayer, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu

dokumentati.

3.

Kif gћandek tuża tuża KOGENATE Bayer

Dejjem għandek tuża din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew skont il-parir tat-tabib jew

tal-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-infermier tiegħek

jekk ikollok xi dubju.

Trattament ta’ ħruġ ta’ demm

It-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża ta’ din il-mediċina u kemm-il darba għandek tużaha sabiex

ikollok il-livell meħtieġ ta’ attività ta’ fattur VIII fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek dejjem għandu

jaġġusta d-doża u l-frekwenza tal-għoti skont il-ħtiġijiet individwali tiegħek. Kemm għandek tuża

KOGENATE Bayer u d-drabi li għandek tużah jiddependi fuq diversi fatturi bħal:

il-piż tiegħek

is-severità tal-emofilja tiegħek

fejn ikun il-ħruġ ta’ demm u kemm ikun serju

jekk għandekx inibituri u kemm hu għoli t-titre tal-inibitur

il-livell ta’ fattur VIII meħtieġ.

Prevenzjoni ta’ ħruġ tad-demm

Jekk qed tuża KOGENATE Bayer biex tevita fsada (profilassi), it-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża

għalik. Din ġenerlament tkun fil-firxa ta’ 20 sa 40 IU ta’ octocog alfa għal kull kg ta’ piż tal-ġisem,

mogħtija kull jumejn sa 3 ijiem. Madankollu, f’ċerti każijiet, speċjalment għal pazjenti żgħar, jista’

jkun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta’ spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Testijiet tal-laboratorju

Huwa rakkomandat ħafna li jsiru testijiet xierqa tal-laboratorju tal-plażma f’intervalli xierqa sabiex jiġi

żgurat li livelli xierqa ta’ fattur VIII ikunu ġew milħuqa u miżmuma. Għal intervent kirurġiku maġġur,

għandu jsir monitoraġġ mill-qrib tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi tal-koagulazzjoni.

Użu fit-tfal u fl-adolexxenti

KOGENATE Bayer jista’ jintuża fi tfal ta’ kull età.

Jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat

Jekk il-livell ta’ fattur VIII fil-plażma jonqos milli jilħaq il-livelli mixtieqa, jew jekk il-fsada ma tkunx

ikkontrollata wara doża li tkun tidher xierqa, jista’ jkun li tkun żviluppajt inibituri ta’ fattur VIII. Dan

għandu jiġi ċċekjat minn tabib bl-esperjenza.

Jekk inti tal-fehma li l-effett ta’ din il-mediċina huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib

tiegħek.

Pazjenti b’inibituri

Jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li żviluppajt inibituri ta’ fatturi VIII, jista’ jkollok bżonn ta’ ammont

akbar ta’ din il-mediċina biex tikkontrolla fsada. Jekk din id-doża ma tikkontrollax il-fsada t-tabib

tiegħek jista’ jikkonsidra li jagħtik prodott addizzjonali, konċentrat ta’ fattur VIIa jew konċentrat ta’

kumpless ta’ prothrombin (attivat).

Dawn it-trattamenti għandha tingħata riċetta għalihom minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti

b’emofilja A. Kellem lit-tabib tiegħek jekk tkun trid aktar informazzjoni dwar dan.

Iżżidx id-doża tiegħek tal-mediċina li tuża biex tikkontrolla l-ħruġ ta’ demm mingħajr ma tkellem lit-

tabib tiegħek.

Tul ta’ żmien tat-trattament

It-tabib tiegħek se jgħidlek, kemm u kull meta għandha tingħata din il-mediċina.

Ġeneralment, it-terapija ta’ sostituzzjoni b’KOGENATE Bayer hija trattament tul il-ħajja kollha tal-

pazjent.

Kif jingħata KOGENATE Bayer

Din il-mediċina hija maħsuba għal injezzjoni ġo vina fuq 2 sa 5 minuti skont il-volum totali u l-livell

ta’ kumdità tiegħek u għandha tintuża fi żmien 3 sigħat wara r-rikostituzzjoni.

Kif KOGENATE Bayer jiġi ppreparat għall-għoti

Uża biss l-oġġetti (adattatur tal-kunjett, siringa mimlija għal-lest li fiha solvent u sett biex ittaqqab il-

vina) li huma pprovduti ma’ kull pakkett ta’ din il-mediċina. Jekk dawn il-komponenti ma jistgħux

jintużaw, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun miftuħ jew

ikollu l-ħsara, tużahx.

Għandek tiffiltra l-prodott rikostitwit qabel l-għoti biex tneħħi xi frak li jista’ jkun hemm fis-

soluzzjoni. Tiffiltra billi tuża l-adattatur tal-kunjett.

Tużax s-sett biex ittaqqab il-vina pprovdut biex tiġbed id-demm għax fih filtru fil-pajp.

Din il-mediċina m’għandhiex titħallat ma’ soluzzjonijiet għall-infużjoni oħra. Tużax soluzzjonijiet li

jkun fihom frak viżibbli jew li huma mdardrin. Segwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet mogħtija mit-tabib

tiegħek u uża l-istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti pprovduti fl-aħħar ta’ dan

il-fuljett.

Jekk tuża KOGENATE Bayer aktar milli suppost

Ma kienu rrappurtati l-ebda każijiet ta’ doża eċċessiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni.

Jekk użajt aktar KOGENATE Bayer milli suppost, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek.

Jekk tinsa tuża KOGENATE Bayer

Kompli bid-doża li jmiss tiegħek minnufih u ssokta f’intervalli regolari kif rakkomandat mit-

tabib tiegħek.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk trid tieqaf tuża KOGENATE Bayer

Tieqafx tuża KOGENATE Bayer mingħajr ma tikkonsulta t-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħall-kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-iktar effetti sekondarji serji huma reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jew xokk anafilattiku

(effett sekondarju rari).

Jekk iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, l-injezzjoni/infużjoni għandhom jitwaqqfu

immedjatmaent. Jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek immedjatament.

Għal tfal li ma kinux ikkurati qabel b’mediċini li fihom Fattur VIII, antikorpi inibituri (ara sezzjoni 2)

jistgħu jiffurmaw b’mod komuni ħafna (aktar minn pazjent 1 minn kull 10); madankollu, pazjenti li

jkunu rċivew kura b’Fattur VIII fil-passat (aktar minn 150 jum ta’ kura), ir-riskju huwa mhux komuni

(inqas minn pazjent 1 minn kull 100). Jekk dan iseħħ, il-mediċini tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek

jistgħu ma jibqgħux jaħdmu kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek jista’ jkollkom ħruġ ta’ demm

persistenti. Jekk dan iseħħ għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.

Effetti sekondarji possibbli oħra:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed jużawh minn kull 10):

raxx/raxx bil-ħakk

reazzjonijiet lokali fil-post fejn tkun injettajt il-mediċina (eż. sensazzjoni ta’ ħruq, ħmura

temporanja)

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed tużah minn kull 1,000):

reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu reazzjoni allerġika severa għal għarrieda (li

tista’ tinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja, anġjoedima, tertir ta’ bard, fwawar, uġigħ ta’ ras,

letarġija, tħarħir jew diffikultà biex tieħu nifs, irrekwitezza, takikardija, tnemnim jew xokk

anafilattiku, eż. għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx, sturdament u dardir u pressjoni tad-demm

kemmxejn baxxa , li tista’ tagħmlek sturdut waqt li tkun bil-wieqfa)

deni

Mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli):

disturb fis-sens tat-togħma (togħma stramba)

Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi waqt l-injezzjoni/infużjoni:

għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx

sturdament

pressjoni kemmxejn baxxa (pressjoni tad-demm kemmxejn imnaqqsa, li tista’ tagħmlek sturdut

waqt li tkun bil-wieqfa)

dardir

Jista’ jkun li din tkun indikazzjoni bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva u anafilattiċi. Jekk

iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, waqqaf l-injezzjoni/infużjoni minnufih. Jekk

jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek minnufih.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Waqt studji kliniċi, l-ebda pazjent ma żviluppa titres ta’ antikorpi rilevanti b’mod kliniku kontra

ammonti żgħar ta’ proteini mill-ġrieden u mill-ħamster preżenti fil-prodott F’ċertu pazjenti predisposti

xorta hemm il-possibbiltà ta’ reazzjonijiet allerġiċi għas-sustanzi li hemm f’din il-mediċina, eż.

ammonti żgħar ta’ proteina mill-ġurdien u mill-ħamster.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex

elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’

rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi

pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen KOGENATE Bayer

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett u s-siringa mimlija għal-lest fil-kaxxa

ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Sad-data ta’ meta tiskadi indikata fuq it-tikketta, meta din il-mediċina tinżamm fil-kaxxa ta’ barra

tista’ tinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal perjodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ, din

il-mediċina tiskadi fit-tmiem ta’ dan il-perjodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ meta tiskadi fuq il-

kunjett tal-prodott, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Trid tieħu nota tad-data ta’ meta tiskadi l-ġdida

fuq il-kaxxa ta’ barra.

Tagħmilx is-soluzzjoni rikostitwita fil-friġġ. Is-soluzzjoni rikostitwita trid tintuża fi żmien 3 sigħat.

Dan il-prodott huwa għall-użu ta’ darba biss. Kull soluzzjoni mhux użata għandha tintrema.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi frak jew s-soluzzjoni tidher imdardra.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih KOGENATE Bayer

Trab

Is-sustanza attiva hi l-Fattur VIII tal-koagulazzjoni umana (octocog alfa) magħmul permezz ta’

teknoloġija tat-tfassil tad-DNA. Kull kunjett ta’ KOGENATE Bayer fih ammont nominali ta’ 250,

500, 1000, 2000 jew 3000 IU octocog alfa.

Is-sustanzi l-oħra huma glycine, sodium chloride, calcium chloride, histidine, polysorbate 80, u

sucrose (ara t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

Kif jidher KOGENATE Bayer u l-kontenut tal-pakkett

KOGENATE Bayer huwa pprovdut bħala trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni u huwa trab

niexef li jista’ jkun magħqud ta’ lewn bajdani sa kemmxejn fl-isfar. Is-siringa mimlija għal-lest fiha

ilma għall-injezzjonijiet li għandu jintuża biex tirrikostitwixxi l-kontenut tal-kunjett. Wara r-

rikostituzzjoni s-soluzzjoni hija ċara.Tagħmir mediku għar-rikostituzzjoni u l-għoti huwa pprovdut

ma’ kull pakkett ta’ din il-mediċina.

Kull pakkett ta’ Kogenate Bayer fih kunjett u siringa mimlija għal-lest b’bastun tal-planġer separat, kif

ukoll adattatur tal-kunjett, sett biex ittaqqab il-vina (għal injezzjoni ġewwa vina), żewġt imsielaħ bl-

alkoħol, żewġt imsielaħ xotti u żewġt stikek.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

Manifattur

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

България

Байер България ЕООД

Tел.: 359 02 81 401 01

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel:+36 14 87-41 00

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +35 621 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-61 87 500

Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43-(0)1-711 46-0

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351 21 416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 2999313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358- 20 785 21

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Tηλ: +357 22 48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0)118 206 3000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti ta’ KOGENATE Bayer bl-użu ta’ kunjett

b’adattatur tal-kunjett:

Aħsel idejk sew bis-sapun u l-ilma fietel.

Saħħan kemm il-kunjett magħluq kif ukoll is-siringa f’idejk sakemm dawn jilħqu temperatura

komda (taqbizx 37 °C).

Neħħi l-għatu protettiv mill-kunjett (A) u imsaħ it-tapp tal-lastku tal-kunjett

b’imselħa bl-alkoħol u ħallih jinxef b’mod naturali qabel l-użu.

Poġġi l-kunjett tal-prodott fuq wiċċ sod li ma jiżloqx. Qaxxar l-għata tal-

karta tal-kisi tal-plastik tal-adattatur tal-kunjett. Tneħħix l-adattatur mill-kisi

tal-plastik. Waqt li żżomm il-kisi tal-adattatur, qegħdu fuq il-kunjett tal-

prodott u agħfsu sew ’l isfel (B). L-adattatur se jikklikkja fuq l-għatu tal-

kunjett. Tneħħix il-kisi tal-adattatur f’dan l-istadju.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest bl-ilma għall-injezzjonijiet wieqfa, aqbad

il-bastun tal-planġer kif jidher fl-istampa u waħħal il-bastun billi ddawwru

lejn il-lemin b’mod sod fuq it-tapp bil-kamini (C).

Waqt li żżomm is-siringa mit-tubu, qaċċat l-għatu tas-siringa minn mat-tarf

(D). Tmissx it-tarf tas-siringa b’idejk jew ma’ xi wiċċ ieħor. Poġġi s-siringa

fil-ġenb biex tintuża aktar ’il quddiem.

Issa neħħi u armi l-kisi tal-adattatur (E).

Waħħal is-siringa mimlija għal-lest mal-adattatur tal-kunjett bil-kamin billi

ddawwar lejn il-lemin (F).

Injetta d-dilwent billi timbotta l-bastun tal-planġer bil-mod l-isfel (G).

Dawwar il-kunjett bil-mod sakemm il-materjal jinħall kollu (H). Tħawwadx

il-kunjett. Kun ċert li t-trab ikun inħall kollu. Spezzjona viżwalment għal frak

u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax soluzzjonijiet li jkun fihom frak li jidher

jew li jkunu mdardra.

Żomm il-kunjett wieqaf fuq l-adattatur tal-kunjett u s-siringa (I). Imla s-

siringa billi tiġbed il-planġer bil-mod u b’mod sod ’il barra. Kun ċert li l-

kontenut kollu tal-kunjett jinġibed fis-siringa. Żomm is-siringa wieqfa u

mbotta l-planġer sakemm ma jibqax arja fis-siringa.

Applika turnikett ma dirgħajk

Iddetermina fejn se tagħti l-injezzjoni, naddaf il-ġilda b’imselħa bl-alkoħol u pprepara s-sit tal-

injezzjoni b’mod antisettiku kif irrakkomandalek it-tabib tiegħek.

Taqqab il-vina u waħħal is-sett biex ittaqqab il-vina bi stikk.

Filwaqt li żżomm l-adattatur tal-kunjett f’postu, neħħi s-siringa mill-adattatur

tal-kunjett (dan tal-aħħar għandu jibqa’ mwaħħal mal-kunjett). Waħħal is-

siringa mas-sett biex ittaqqab il-vina u kun ċert li ma jidħolx demm fis-

siringa (J).

Neħħi t-turnikett.

Injetta s-soluzzjoni ġol-vina fuq medda ta’ 2 sa 5 minuti, waqt li żżomm għajnejk fuq il-

pożizzjoni tal-labra. Il-veloċità tal-għotja għandha tiġi bbażata fuq il-kumdità tiegħek, iżda

m’għandhiex tkun aktar minn 2 mL kull minuta.

Jekk ikun meħtieġ li tingħata doża oħra, uża siringa ġdida bil-prodott rikostitwit kif deskritt

hawn fuq.

Jekk ma tkunx meħtieġa doża oħra, neħħi s-sett biex ittaqqab il-vina u s-siringa. Żomm imselħa

sew fuq il-post tal-injezzjoni fuq dirgħajk stirat għal madwar 2 minuti. Fl-aħħar, applika

pressure dressing fejn tajt l-injezzjoni u kkunsidra jekk tkunx meħtieġa stikk.

Anness IV

Konklużjonijiet xjentifiċi

Konklużjonijiet xjentifiċi

Il-kura ta’ emofilja konġenitali bħalissa hija bbażata fuq terapija sostituttiva profilattika jew

indipendenti bil-fattur ta’ koagulazzjoni VIII (FVIII). B’mod ġenerali, it-terapija sostituttiva FVIII

tista’ tiġi kkategorizzata f’żewġ klassijiet wiesgħin ta’ prodotti: FVIII derivat mill-plażma (pdFVIII)

u rikombinanti (rFVIII). Hija awtorizzata firxa wiesgħa ta’ prodotti pdFVIII u rFVIII individwali

għall-użu fl-Unjoni Ewropea.

Kumplikazzjoni maġġuri tat-terapija FVIII hija l-okkorrenza ta’ antikorpi (inibituri) IgG li

jinnewtralizzaw l-attività ta’ FVIII, u b’hekk jikkawżaw it-telf tal-kontroll tal-fsada. Il-kura ta’

pazjenti li żviluppaw inibituri teħtieġ ġestjoni individwali b’attenzjoni u tista’ tkun reżistenti għat-

terapija.

Il-kura b’kemm pdFVIII kif ukoll b’rFVIII tista’ twassal għall-iżvilupp tal-inibituri (ittestjat bil-

metodu ta’ Nijmegen tal-assaġġ Bethesda u definit bħala ≥0.6 unitajiet Bethesda (BU, Bethesda

units) għal inibitur ta’ “titre baxx” u >5 BU għal inibitur ta’ “titre għoli”).

L-okkorrenza tal-iżvilupp tal-inibituri f’pazjenti ta’ emofilja A li jkunu qed jirċievu prodotti FVIII

ħafna drabi sseħħ f’pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement (PUPs, previously-untreated

patients) jew f’pazjenti kkurati b’mod minimu (MTPs, minimally treated patients) li għadhom fl-

ewwel 50 jum ta’ esponiment (EDs, days of exposure) għall-kura. L-inibituri għandhom inqas

probabbiltà li jidhru f’pazjenti li jkunu ġew ikkurati preċedentement (PTPs).

Il-fatturi ta’ riskju magħrufin għall-iżvilupp tal-inibituri jistgħu jiġu ragruppati f’fatturi relatati mal-

pazjent u mal-kura:

Fatturi ta’ riskju relatati mal-pazjent jinkludu t-tip ta’ mutazzjoni tal-ġene F8, is-severità tal-

emofilja, l-etniċità, storja familjari ta’ żvilupp tal-inibituri u possibbilment il-kostituzzjoni ta’

HLA-DR (Antiġen Lewkoċitarju tal-Bniedem - Relatat ma’ antiġen D, Human Leukocyte

Antigen - antigen D Related).

Il-fatturi relatati mal-kura jinkludu l-intensità tal-esponiment, in-numru ta’ jiem ta’

esponiment (EDs), kura indipendenti li toħloq riskju akbar mill-profilassi, partikolarment fil-

kuntest ta’ sinjali ta’ periklu bħal trawma jew kirurġija, u età żgħira fl-ewwel kura li toħloq

riskju ogħla.

Għad hemm inċertezzi dwar jekk hemmx differenzi sinifikanti fir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri bejn

tipi differenti ta’ prodott ta’ sostituzzjoni ta’ FVIII. Id-differenzi bejn il-prodotti f’kull klassi FVIII u

konsegwentement riskji differenzjali bejn prodotti individwali, huma bijoloġikament plawżibbli. Il-

klassi pdFVIII tikkonsisti minn prodotti bi jew mingħajr il-Fattur Von Willebrand (VWF, Von

Willebrand Factor) u dawk b’VWF fihom medda ta’ livelli VWF. Xi studji sperimentali ssuġġerew

irwol għall-VMF fil-protezzjoni ta’ epitopi ta’ FVIII mir-rikonoxximent minn ċelloli li jippreżentaw

antiġens, li b’hekk inaqqsu l-immunoġeniċità, għalkemm dan jibqa’ teoretiku. VWF mhuwiex

preżenti f’rFVIII, iżda hemm eteroġeneità sinifikanti fil-klassi rFVIII, pereżempju, minħabba l-

proċessi differenti ta’ manifattura li jintużaw, b’medda vasta ta’ prodotti minn manifatturi differenti

prodotti matul l-aħħar 20 sena. Dawn il-proċessi differenti ta’ manifattura (inkluż il-linji differenti

ta’ ċelloli li jintużaw biex jinħadmu l-prodotti rFVIII) jistgħu teoretikament iwasslu għal

immunoġeniċità differenzjali.

F’Mejju 2016, prova open-label, randomizzata kkontrollata bl-għan li tindirizza l-inċidenza ta’

inibituri bejn iż-żewġ klassijiet (prodotti pdFVIII vs. rFVIII) ġiet ippubblikata fin-New England

Journal of Medicine

. Din il-prova, magħrufa bħala l-istudju SIPPET (“Stħarriġ ta’ Inibituri fi Trabi li

telqu jimxu Esposti għal Prodotti tal-Plażma, Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed

Toddlers”) saret biex tevalwa r-riskju relattiv tal-inibituri f’pazjenti kkurati b’pdFVIII meta mqabbel

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J Med. 2016

May 26;374(21):2054-64)

ma’ rFVIII. Din sabet li pazjenti kkurati bi prodotti rFVIII kellhom inċidenza ogħla ta’ 87 % tal-

inibituri kollha minn dawk ikkurati b’pdFVIII (li kien fih VWF) (proporzjon ta’ periklu, 1.87; 95% CI,

1.17 sa 2.96).

Fis-6 ta’ Lulju 2016, Paul-Ehrlich-Institut, il-Ġermanja, beda referenza skont l-Artikolu 31 tad-

Direttiva 2001/83/KE li tirriżulta minn dejta ta’ farmakoviġilanza, u talab lill-PRAC biex jivvaluta l-

impatt potenzjali tar-riżultati tal-istudju SIPPET fuq l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-

prodotti FVIII relevanti u biex joħroġ rakkomandazzjoni dwar jekk dawn għandhomx jinżammu,

jiġu varjati, sospiżi jew revokati u jekk għandhomx jiġu implimentata xi miżuri tal-imminimizzar

tar-riskju. Ir-referenza tiffoka fuq ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs.

Wara l-pubblikazzjoni riċenti dwar l-istudju SIPPET, il-MAHs intalbu jivvalutaw l-impatt potenzjali

tar-riżultati ta’ dan l-istudju u ta’ dejta oħra relevanti dwar is-sigurtà fuq l-iżvilupp tal-inibituri

f’PUPs fuq l-MA tal-prodott FVIII tagħhom inkluż kunsiderazzjoni dwar miżuri tal-minimizzazzjoni

tar-riskju.

L-awturi ewlenin tal-istudju SIPPET ġew mistiedna wkoll biex iwieġbu għal lista ta’ mistoqsijiet

dwar il-metodi u s-sejbiet tal-istudju u biex jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom fil-laqgħa

plenarja tal-PRAC ta’ Frar 2017. Biex jasal għall-konklużjoni tiegħu, il-PRAC ikkunsidra wkoll

informazzjoni ppreżentata mill-awturi ewlenin tal-istudju SIPPET waqt ir-referenza.

Diskussjoni klinika

Studji ta’ osservazzjoni ppubblikati

It-tweġibiet tal-MAHs irreferew għal medda ta’ studji ta’ osservazzjoni ppubblikati (il-CANAL,

RODIN, FranceCoag, UKHCDO, fost oħrajn) li fittxew li jevalwaw kwalunkwe riskju differenzjali tal-

iżvilupp tal-inibituri bejn il-klassijiet ta’ pdFVIII u ta’ rFVIII, kif ukoll kwalukwe riskju diferenzjali ta’

żvilupp tal-inibituri bejn il-prodotti fil-klass rFVIII.

Dawn l-istudji rendew riżultati differenti u huma affettwati mil-limitazzjonijiet tal-istudji ta’

osservazzjoni, u b’mod partikolari minn preġudizzju possibbli tal-għażla. Ir-riskju ta’ żvilupp tal-

inibituri huwa multifattorjali (minbarra kwalunkwe riskju speċifiku għall-prodott putattiv), u tali

studji mhux dejjem setgħu jiġbru informazzjoni dwar il-kovarjati relevanti u jaġġustaw l-analiżijiet

bix-xieraq; il-konfużjoni residwali hija inevitabbilment inċertezza sinifikanti. Barra minn hekk, maż-

żmien kien hemm tibdil fil-proċess ta’ manifattura ta’ prodotti individwali u tibdil fir-reġimens tal-

kura bejn iċ-ċentri, għalhekk, tqabbil ta’ “oġġetti identiċi” bejn il-prodotti mhux dejjem ikun

possibbli. Dawn il-fatturi jagħmlu l-kontroll ta’ tali studji u l-interpretazzjoni tar-riżultati ta’ sfida.

L-istudju CANAL

ma sab l-ebda evidenza ta’ differenza fil-klassi, inkluż prodotti pdFVIII bi

kwantitajiet konsiderevoli tal-fattur von Willebrandl; għall-inibituri “klinikament relevanti” il-

proporzjon ta’ riskju aġġustat kien ta’ 0.7 (95% CI 0.4-1.1), u għall-inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU)

kien ta’ 0.8 (95% CI 0.4-1.3).

L-istudju RODIN/Pednet

ukoll ma sab l-ebda evidenza ta’ differenza fil-klassi fir-riskju ta’ inibituri

bejn pdFVIII kollha vs rFVIII kollha; għall-inibituri “klinikament relevanti” il-proporzjon ta’ riskju

aġġustat kien ta’ 0.96 (95% CI 0.62-1.49), u għall-inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU/ml) kien ta’ 0.95

(95% CI 0.56-1.61). Madankollu, l-istudju sab evidenza ta’ riskju miżjud ta’ inibituri (kollha u ta’

titre għoli) għat-2

ġenerazzjoni rFVIII octocog alfa (Kogenate FS/Helixate NexGen) meta mqabbel

mat-3

ġenerazzjoni rFVIII octocog alfa (li kien xprunat biss minn dejta għal Advate).

Simili għal RODIN/Pednet, l-istudju UKHCDO sab riskju miżjud sinifikanti ta’ inibituri (kollha u ta’

titre għoli) għal Kogenate FS/Helixate NexGen (rFVIII tat-2

ġenerazzjoni) meta mqabbel ma’

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia

A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

Advate (rFVIII tat-3

ġenerazzjoni). Għalkemm dan sar mhux sinifikanti meta pazjenti mir-Renju

Unit (li ġew inklużi wkoll fl-istudju RODIN/Pednet) ġew esklużi. Kien hemm ukoll evidenza għal

riskju miżjud b’Refacto AF (rFVIII tat-3

ġenerazzjoni ieħor) vs Advate, iżda għall-iżvilupp tal-

inibituri kollha biss. Bħall-istudju UKHCDO, l-istudju FranceCoag ukoll ma sab l-ebda riskju miżjud

statistikament sinifikanti għal xi prodotti rFVIII vs Advate meta pazjenti Franċiżi (fl-istudju

RODIN/Pednet ukoll) ġew esklużi.

Qabel ir-referenza attwali, ġie nnutat li l-PRAC kien diġà kkunsidra l-implikazzjonijiet tal-istudji

RODIN/Pednet, UKHCDO u FranceCoag għall-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq fl-UE għall-

prodotti FVIII. Fl-2013, il-PRAC kien ikkonkluda li s-sejbiet ta’ RODIN/Pednet ma kinux robusti

biżżejjed biex jappoġġjaw konklużjoni li Kogenate FS/Helixate NexGen ġie assoċjat ma’ riskju

miżjud li jiżviluppa inibituri tal-fattur VIII meta mqabbel ma’ prodotti oħra. Fl-2016, il-PRAC kien

ikkunsidra s-sejbiet tal-metaanaliżi tat-tliet studji kollha (l-istudji RODIN/Pednet, UKHCDO u

FranceCoag) u għal darb’oħra kkonkluda li l-evidenza li hemm disponibbli attwalment ma

tikkonfermax li Kogenate Bayer/Helixate NexGen huwa assoċjat ma’ riskju miżjud ta’ inibituri tal-

fattur VIII, meta mqabbel ma’ prodotti tal-fattur VIII rikombinanti oħra f’PUPs.

Studji sponsorjati minn MAH

L-MAHS ipprovdew analiżi ta’ żvilupp tal-inibituri ta’ titre baxx u għoli f’PUPs b’emofilja A severa

(FVIII < 1%) mill-provi kliniċi u l-istudji ta’ osservazzjoni kollha li saru bil-prodotti tagħhom,

flimkien ma’ diskussjoni kritika dwar il-limitazzjonijiet ta’ dawn l-istudji.

Id-dejta ġiet minn medda wiesgħa ħafna ta’ studji eteroġeni fost il-prodotti u maż-żmien. Ħafna

minn dawn l-istudji kienu żgħar u ma kinux imfasslin speċifikament biex jevalwaw ir-riskju ta’

inibituri f’PUPs b’emofilja A severa. L-istudji kienu l-aktar ta’ fergħa waħda u ma pprovdewx dejta

biex iwettqu analiżi komparattiva (jew bejn pdFVIII u rFVIII bħala tqabbil bejn il-klassi, jew fil-

klassi rFVIII). Madankollu, l-istimi ġenerali tar-rati tal-inibituri minn dawn l-istudji għal prodotti

individwali huma b’mod wiesa’ konformi mas-sejbiet minn studji ta’ osservazzjoni kbar.

Mill-istudji akbar u aktar relevanti għall-prodotti pdFVIII, ir-rati tal-inibituri osservati (ħafna drabi

mhux iddikjarati jekk hux ta’ titre għoli jew baxx) varjaw minn 3.5 għal 33 %, b’ħafna madwar 10-

25 %. Madankollu, f’ħafna każijiet, ġiet ipprovduta ftit informazzjoni dwar il-metodi, il-

popolazzjonijiet tal-pazjent u n-natura tal-inibituri sabiex tiġi vvalutata l-informazzjoni fil-kuntest

ta’ dejta ppubblikata aktar riċenti. Għal ħafna mill-prodotti rFVIII, hemm disponibbli informazzjoni

aktar ġdida u aktar relevanti minn provi kliniċi f’PUPs. Ir-rati tal-inibituri f’dawn l-istudji jvarjaw

minn 15 għal 38 % għall-inibituri kollha u 9 għal 22.6 % għall-inibituri ta’ titre għoli; jiġifieri fil-

medda ta’ “komuni ħafna”.

Il-PRAC ikkunsidra wkoll riżultati interim ippreżentati mill-MAHs minn studji li għadhom għaddejjin

minn CSL (CRD019_5001) u Bayer (Leopold KIDS, 13400, parti B.).

Barra minn hekk, il-PRAC eżamina l-provi kliniċi u l-letteratura xjentifika għal inibituri de novo

f’PTPs. L-analiżi wriet li l-frekwenza tal-iżvilupp tal-inibituri hija ħafna aktar baxxa f’PTPs meta

mqabbla ma’ f’PUPs. Id-dejta disponibbli wriet li f’ħafna studji inkluż ir-reġistru EUHASS (Iorio A,

2017

; Fischer K, 2015

), il-frekwenza tista’ tiġi kklassifikata bħala “mhux komuni”.

L-istudju SIPPET

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert T, Lassila R,

Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I, Parra R1, Pasi J, Peerlinck K,

Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J, Zanon E: Natural history and clinical characteristics of

inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia. 2017 Mar;23(2):255-263. doi:

10.1111/hae.13167. Epub 2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E, Makris M; EUHASS

participants Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the European

HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):968-75. doi: 10.1160/TH14-

10-0826. Epub 2015 Jan 8.

L-istudju SIPPET kien prova open-label, randomizzata, multiċentrika, multinazzjonali li tinvestiga l-

inċidenza ta’ allo-antikorpi newtralizzanti f’pazjenti b’emofilja A konġenitali severa (konċentrazzjoni

ta’ FVIII fil-plażma ta’ <1%) b’jew l-użu ta’ konċentrati pdFVIII jew rFVIII. Il-pazjenti eliġibbli

(<6 snin, irġiel, emofilja severa A, ebda kura preċedenti b’xi konċentrat ta’ FVIII jew kura minima

biss b’komponenti tad-demm) ġew inklużi minn 42 post. L-eżiti primarji u sekondarji li ġew

ivvalutati f’dan l-istudju kienu l-inċidenza tal-inibituri kollha (≥0.4 BU/ml) u l-inċidenza ta’ inibituri

ta’ titre għoli (≥5 BU/ml), rispettivament.

L-inibituri żviluppaw f’76 pazjent, 50 minnhom kellhom inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU). L-inibituri

żviluppaw f’29 mill-125 pazjent ikkurati b’pdFVIII (20 pazjent kellhom inibituri ta’ titre għoli) u f’47

mill-126 pazjent ikkurati b’rFVIII (30 pazjent kellhom inibituri ta’ titre għoli). L-inċidenza

kumulattiva tal-inibituri kollha kienet 26.8% (intervall ta’ kunfidenza [CI, confidence interval] ta’

95 %, 18.4 sa 35.2) b’pdFVIII u 44.5 % (CI ta’ 95%, 34.7 sa 54.3) b’rFVIII; l-inċidenza

kumulattiva ta’ inibituri ta’ titre għoli kienet 18.6 % (CI ta’ 95%, 11.2 sa 26.0) u 28.4 % (CI ta’

95%, 19.6 sa 37.2), rispettivament. F’mudelli ta’ rigressjoni Cox għall-end-point primarju tal-

inibituri kollha, rFVIII ġie assoċjat ma’ inċidenza ogħla ta’ 87 % milli pdFVIII (proporzjon ta’ riskju,

1.87; CI ta’ 95%, 1.17 sa 2.96). Din l-assoċjazzjoni ġiet osservata b’mod konsistenti f’analiżi

multivarjabbli. Għall-inibituri ta’ titre għoli, il-proporzjon ta’ riskju kien 1.69 (CI ta’ 95%, 0.96 sa

2.98).

Laqgħa ta’ grupp ta’ esperti ad hoc

Il-PRAC ikkunsidra l-fehmiet espressi mill-esperti waqt laqgħa ad hoc. Il-grupp ta’ esperti kien tal-

fehma li s-sorsi tad-dejta disponibbli relevanti ġew ikkunsidrati. Il-grupp ta’ esperti ssuġġerixxa li

hija meħtieġa aktar dejta sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx differenzi klinikament relevanti fil-

frekwenza tal-iżvilupp tal-inibituri bejn prodotti tal-fattur VIII differenti u li, fil-prinċipju, tali dejta

għandha tinġabar separatament għal prodotti individwali, peress li l-grad tal-immunoġeniċità se

jkun diffiċli biex jiġi ġġeneralizzat fost il-klassijiet tal-prodotti (jiġifieri rikombinanti vs derivati mill-

plażma).

L-esperti qablu wkoll li l-grad tal-immunoġeniċità ta’ prodotti differenti ġie deskritt b’mod adegwat

globalment mal-emendi għall-SmPC proposti mill-PRAC li jenfasizzaw ir-relevanza klinika tal-

iżvilupp tal-inibituri (b’mod partikolari inibituri ta’ titre baxx meta mqabbla ma’ ta’ titre għoli), kif

ukoll il-frekwenza ta’ “komuni ħafna” f’PUPs u “mhux komuni” f’PTPs. L-esperti ssuġġerew ukoll

studji li setgħu jikkaratterizzaw aktar il-proprjetajiet immunoġeniċi tal-prodotti mediċinali tal-fattur

VIII (eż. studji mekkanistiċi, ta’ osservazzjoni).

Diskussjoni

Il-PRAC ikkunsidra li bħala prova randomizzata prospettiva, l-istudju SIPPET evita bosta mil-

limitazzjonijiet tat-tfassil tal-istudji ta’ osservazzjoni u dawk ibbażati fuq reġistru li saru s’issa

sabiex jiġi evalwat ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs. Madankollu, il-PRAC huwa tal-fehma li

hemm xi inċertezzi fir-rigward tas-sejbiet tal-istudju SIPPET li jipprekludu l-konklużjoni li hemm

riskju ogħla ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs ikkurati bi prodotti rFVIII milli bi prodotti pdFVIII li ġew

studjati f’din il-prova klinika, kif iddettaljat hawn taħt:

L-analiżi ta’ SIPPET ma tippermettix li jsiru konklużjonijiet speċifiċi għall-prodott peress li din

tirrelata biss għal numru żgħir ta’ ċerti prodotti FVIII. L-istudju ma tfassalx u ma ġiex

fornut biex jiġġenera biżżejjed dejta speċifika għall-prodott u, għalhekk, biex joħroġ xi

konklużjonijiet dwar ir-riskju tal-iżvilupp tal-inibituri għal prodotti individwali. B’mod

partikolari, 13-il pazjent biss (10% tal-fergħa FVIII) irċivew prodott rFVIII tat-tielet

ġenerazzjoni. Madankollu, minkejja n-nuqqas ta’ evidenza robusta biex tappoġġja riskji

differenzjali bejn prodotti rFVIII, ma jistgħux jiġu esklużi riskji differenzjali, peress li din

hija klassi tal-prodott eteroġena b'differenzi fil-kompożizzjoni u fil-formulazzjonijiet.

Għalhekk, hemm grad għoli ta’ inċertezza madwar l-estrapolazzjoni tas-sejbiet ta’ SIPPET

għall-klassi kollha rFVIII, partikolarment għal prodotti rFVIII awtorizzati aktar riċentement

li ma ġewx inklużi fi-prova SIPPET.

L-istudju SIPPET għandu limitazzjonijiet metodoloġiċi, b’inċertezza partikolari dwar jekk il-

proċess tar-randomizzazzjoni (daqs tal-blokka ta’ 2) setax introduċa preġudizzju tal-għażla

fl-istudju.

Kien hemm ukoll devjazzjonijiet mill-protokoll finali u mill-pjan ta’ analiżi statistika. It-

tħassib statistiku jinkludi l-fatt li ma ġiet ippubblikata l-ebda analiżi primarja speċifikata

minn qabel u l-fatt li l-istudju twaqqaf kmieni wara l-pubblikazzjoni tal-istudju RODIN li

jindika li Kogenate FS jista’ jiġi assoċjat ma’ riskju miżjud tal-formazzjoni tal-inibituri.

Għalkemm dan ma setax jiġi evitat, terminazzjoni bikrija tal-prova open label tqajjem il-

possibbiltà ta’ preġudizzju tal-investigatur u żieda tal-probabbiltà li jiġi identifikat effett li

mhuwiex preżenti.

Ir-reġimens tal-kura fl-UE huma differenti minn dawk fl-istudju SIPPET. Għalhekk hemm

dubji dwar ir-relevanza għall-prattika klinika fl-UE (u għalhekk għall-prodotti suġġetti għal

din il-prodeċura). Hemm inċertezza dwar jekk is-sejbiet ta’ SIPPET jistgħux jiġu estrapolati

għar-riskju tal-inibituri f’PUPs fil-prattika klinika attwali fl-UE peress li, fi studji preċedenti,

il-modalità u l-intensità tal-kura ġew issuġġeriti bħala fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp tal-

inibituri. B’mod importanti, l-SmPCs tal-UE ma jinkludux profilassi modifikata (kif definit fl-

istudju SIPPET) bħala pożoloġija awtorizzata, u l-impatt tal-iżbilanċ apparenti fil-

kombinazzjonijiet mhux speċifikati oħra tal-modalità tal-kura fuq is-sejbiet ta’ SIPPET

mhuwiex ċar. Għalhekk, għad hemm inċertezza dwar jekk l-istess riskju differenzjali tal-

iżvilupp tal-inibituri li ġie osservat fl-istudju SIPPET ikunx apparenti fil-popolazzjonijiet tal-

pazjenti kkurati f’kura ta’ rutina f’pajjiżi oħra fejn il-modalità tal-kura (jiġifieri, profilassi

primarja) hija differenti minn dik fl-istudju. Il-punti addizzjonali tal-kjarifika li ġew

ipprovduti mill-awturi ta’ SIPPET ma jsolvux din l-inċertezza b’mod sħiħ.

Meta jiġu kkunsidrati r-riżultati ta’ hawn fuq minn SIPPET, il-letteratura ppublikata u l-

informazzjoni kollha ppreżentata mill-MAHs, kif ukoll il-fehmiet espressi mill-esperti fil-laqgħa ta’

esperti ad hoc, il-PRAC ikkonkluda li:

L-iżvilupp tal-inibituri huwa riskju identifikat kemm fi prodotti pdFVIII kif ukoll fi prodotti

rFVIII. Għalkemm l-istudji kliniċi għal xi prodotti individwali identifikaw numri limitati ta’

każi ta’ żvilupp tal-inibituri, dawn għandhom tendenza li jkunu studji żgħar

b’limitazzjonijiet metodoloġiċi, jew studji li mhumiex imfassla b’mod adegwat biex

jevalwaw dan ir-riskju.

Il-prodotti FVIII huma eteroġeni, u l-plawżibbiltà ta’ rati differenti ta’ żvilupp tal-inibituri bejn

prodotti individwali ma tistax tiġi eskluża.

L-istudji individwali identifikaw medda wiesgħa ta’ żvilupp tal-inibituri fost il-prodotti, iżda

hemm dubji dwar it-tqabbil dirett tar-riżultati tal-istudju abbażi tad-diversità tal-metodi tal-

istudju u l-popolazzjonijiet tal-pazjenti maż-żmien.

L-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri għal prodotti

indivdwali, u inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-eteroġenità fost il-

prodotti, hemm inċertezza konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-istudji li evalwaw biss

l-effetti tal-klassi għal prodotti individwali; u partikolarment għal prodotti (inkluż prodotti

awtorizzati aktar riċentement) li mhumiex inklużi f’tali studji.

Finalment, il-PRAC innota li s’issa ħafna mill-istudji li jevalwaw riskju differenzjali tal-iżvilupp

tal-inibituri bejn il-klassijiet ta’ prodotti FVIII huma affettwati minn varjetà ta’

limitazzjonijiet metodoloġiċi potenzjali u abbażi tad-dejta disponibbli kkunsidra li m’hemm

l-ebda evidenza ċara u konsistenti biex tissuġġerixxi differenzi fir-riskju relattiv bejn il-

klassijiet ta’ prodotti FVIII. Speċifikament, is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk

mill-provi kliniċi individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH,

mhumiex biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza statistikament konsistenti u klinikament

sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn klassijiet tal-prodotti rFVIII u pdFVIII.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-PRAC irrakkomanda l-aġġornamenti tas-sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1

tal-SmPC kif ukoll tas-sezzjonijiet 2 u 4 tal-Fuljett ta’ Tagħrif għall-prodotti FVIII indikati għall-kura

u l-profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A (defiċjenza tal-fattur VIII konġenitali) kif ġej:

Is-sezzjoni 4.4 tal-SmPC għandha tiġi emendata biex tinkludi twissija dwar l-importanza

klinika tal-monitoraġġ tal-pazjenti għall-iżvilupp tal-inibituri FVIII (b’mod partikolari

twissija dwar il-konsegwenzi kliniċi ta’ inibituri ta’ titre baxx meta mqabbla ma’ ta’ titre

għoli).

Fir-rigward tas-sezzjonijiet 4.8 u 5.1 tal-SmPC, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII

bħalissa jinkludu referenza għal dejta minn riżultati tal-istudju li ma jippermettux li tinstilet

konklużjoni definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal prodotti individwali. Peress li l-evidenza

tissuġġerixxi li l-prodotti FVIII tal-bniedem kollha għandhom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri,

tali dikjarazzjonijiet għandhom jitneħħew. Id-dejta disponibbli tappoġġja frekwenza tal-

iżvilupp tal-inibitur FVIII fil-frekwenza ta’ “komuni ħafna” u “mhux komuni” għall-PUPs u

għall-PTPs rispettivament, għalhekk il-PRAC jirrakkomanda li l-SmPCs għandhom jiġu

allinjati ma’ dawn il-frekwenzi sakemm ma jiġix iġġustifikat minn dejta speċifika għall-

prodott. Għall-prodotti li għalihom sezzjoni 4.2 tinkludi d-dikjarazzjoni li ġejja għall-PUPs:

“<Pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’{Isem (ivvintat)}

f’pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement għadhom ma ġewx determinati s’issa.

M’hemm l-ebda data disponibbli. >), il-frekwenza ta’ hawn fuq għall-PUPs m’għandhiex tiġi

implimentata.Fir-rigward tas-sezzjoni 5.1, kwalunkwe referenza għal studji dwar l-iżvilupp

tal-inibituri fil-PUPs u fil-PTPs għandha titħassar sakemm l-istudji ma saru f’konformità ma’

Pjan ta’ Investigazzjoni Pedjatriku jew l-istudji jipprovdu evidenza robusta tal-frekwenza

tal-inibituri fil-PUP li hija inqas minn “komuni ħafna” jew għall-PTPs li hija differenti minn

“mhux komuni” (kif stipulat fl-hemżiet tal-PRAC AR).

Wara l-valutazzjoni tat-totalità tat-tweġibiet ippreżentati mill-MAH għal susoctocog alfa (Obizur), il-

PRAC huwa tal-opinjoni li l-eżitu ta’ din il-proċedura ta’ referenza tal-Artikolu 31 ma japplikax għal

dan il-prodott fid-dawl tal-indikazzjoni ta’ Obizur (emofilja A akkwiżita minaħbba antikorpi inibitorji

għal FVIII endoġenu) u l-popolazzjoni fil-mira differenti.

Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju

Abbażi tal-evidenza attwali mill-istudju SIPPET, kif ukoll dejta mill-provi kliniċi individwali u mill-

istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH, u l-fehmiet espressi mill-esperti tal-laqgħa ta’

esperti ad-hoc, il-PRAC qabel li l-evidenza attwali ma tipprovdix evidenza ċara u konsistenti ta’ xi

differenza statistikament u klinikament sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn prodotti rFVIII u

pdFVIII. Ma tista’ tinstilet l-ebda konklużjoni dwar xi rwol ta’ VWF biex jipproteġi kontra l-iżvilupp

tal-inibituri.

Minħabba li dawn huma prodotti eteroġeni, dan ma jipprekludix li prodotti individwali jiġu assoċjati

ma’ riskju miżjud ta’ żvilupp tal-inibituri fi studji tal-PUP li għadhom għaddejjin jew futuri.

L-istudji individwali identifikaw medda wiesgħa ta’ frekwenzi tal-inibituri fil-PUPs fost il-prodotti, u

l-istudju SIPPET ma tfassalx biex jagħmel differenzazzjoni bejn prodotti individwali f’kull klassi.

Minħabba l-metodi tal-istudju u l-popolazzjonijiet tal-pazjenti differenti ħafna li ġew studjati maż-

żmien, u s-sejbiet inkosistenti fl-istudji, il-PRAC sab li t-totalità tal-evidenza ma tappoġġjax

konklużjoni li mediċini tal-fattur VIII rikombinanti, bħala klassi, toħloq riskju akbar ta’ żvilupp tal-

inibituri mill-klassi derivata mill-plażma.

Minbarra dan, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII bħalissa, fl-informazzjoni dwar il-prodott

tagħhom, jinkludu referenza għal dejta minn riżultati tal-istudju li ma jippermettux konklużjoni

definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal prodotti individwali. Peress li l-evidenza tissuġġerixxi li l-

prodotti FVIII tal-bniedem kollha għandom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri, fil-frekwenza ta’ “komuni

ħafna” u “mhux komuni” għall-PUPs u għall-PTPs rispettivament, il-PRAC jirrakkomanda li l-SmPCs

għandhom jiġu allinjati ma’ dawn il-frekwenzi sakemm ma jiġix iġġustifikat minn dejta speċifika

għall-prodott.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-PRAC ikkonkluda li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti

tal-Fattur VIII indikati għall-kura u l-profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A (defiċjenza tal-fattur

VIII konġenitali), jibqa’ favorevoli suġġett għall-bidliet li ntlaħaq ftehim dwarhom għall-

informazzjoni dwar il-prodott (sezzjoni 4.4, 4.8 u 5.1 tal-SmPC).

Proċedura ta’ eżaminazzjoni mill-ġdid

Wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-PRAC matul il-laqgħa tal-PRAC ta’ Mejju 2017, il-MAH

LFB Biomedicaments esprima n-nuqqas ta’ qbil tiegħu mar-rakkomandazzjoni inizjali tal-PRAC.

Minħabba r-raġunijiet iddettaljati pprovduti mill-MAH, il-PRAC wettaq valutazzjoni ġdida tad-dejta

disponibbli fil-kuntest tal-eżaminazzjoni mill-ġdid.

Il-konklużjonijiet tal-PRAC dwar ir-raġunijiet għal eżaminazzjoni mill-ġdid

L-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri għal prodotti indivdwali, u

inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-eteroġenità fost il-prodotti, hemm inċertezza

konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-istudji li evalwaw biss l-effetti tal-klassi għal prodotti

individwali; u partikolarment għal prodotti (inkluż prodotti awtorizzati aktar riċentement) li

mhumiex inklużi f’tali studji. Is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk mill-provi kliniċi

individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni, mhumiex biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza

statistikament konsistenti u klinikament sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn klassijiet tal-prodotti

rFVIII u pdFVIII.

B’mod globali, il-PRAC iżomm il-konklużjonijiet tiegħu li informazzjoni standardizzata dwar il-

frekwenza għal prodotti FVIII fil-PUP u fil-PTP għandha tiġi rifless f'sezzjoni 4.8 tal-SmPC, sakemm

ma tintweriex medda ta’ frekwenza oħra għal prodott mediċinali speċifiku minn studji kliniċi robusti

li r-riżultati tagħhom jinġabru fil-qosor f'sezzjoni 5.1.

Konsultazzjoni esperta

Il-PRAC ikkunsidra laqgħa tal-esperti ad hoc dwar xi aspetti li jiffurmaw parti mir-raġunijiet

iddettaljati ppreżentati minn LFB Biomedicaments.

B’mod globali, il-grupp ta’ esperti appoġġja l-konklużjonijiet inizjali tal-PRAC u qabel li l-

informazzjoni dwar il-prodott proposta tipprovdi livell adegwat ta’ informazzjoni sabiex tiġi

kkomunikata b’mod xieraq lill-preskriventi u lil-pazjenti dwar ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri. Ma

ġiet irrakkomandata l-ebda komunikazzjoni addizzjonali, dwar il-fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp tal-

inibituri minbarra l-informazzjoni dwar il-prodott jew xi miżuri tal-imminimizzar tar-riskju

addizzjonali.

Il-grupp qabel ukoll li dejta speċifika dwar il-frekwenza tal-inibituri għal kull prodott għandha tiġi

inkluża fl-SmPC peress li l-istudji disponibbli mhumiex fornuti b’mod adegwat biex joħorġu

konklużjonijiet preċiżi dwar il-frekwenza assoluta għal kull prodott jew dwar il-frekwenza relattiva

tal-inibituri bejn il-prodotti.

L-esperti enfasizzaw li l-kollaborazzjoni bejn l-akkademja, l-industrija u r-regolaturi għandha

tiżdied sabiex tinġabar dejta armonizzata permezz tar-reġistri.

Konklużjonijiet tal-PRAC

Bħala konklużjoni, wara l-valutazzjoni inizjali u l-proċedura ta’ eżaminazzjoni mill-ġdid, il-PRAC

iżomm il-konklużjoni tiegħu li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom il-

Fattur ta’ koagulazzjoni VIII tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti jibqa’ favorevoli

suġġett għall-bidliet li ntlaħaq ftehim dwarhom għall-informazzjoni dwar il-prodott (sezzjoni 4.4,

4.8 u 5.1 tal-SmPC).

Fl-1 ta’ Settembru 2017,

il-PRAC adotta rakkomandazzjoni li dak iż-żmien ġiet ikkunsidrata mis-

CHMP, skont l-Artikolu 107k tad-Direttiva 2001/83/KE.

Sommarju ġenerali tal-evalwazzjoni xjentifika mill-PRAC

Billi,

Il-PRAC ikkunsidra l-proċedura skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2001/83/KE li tirriżulta minn

dejta ta’ farmakoviġilanza, għall-prodotti mediċinali li fihom il-fattur ta’ koagulazzjoni VIII

tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti (ara Anness I u Anness A).

Il-PRAC ikkunsidra t-totalità tad-dejta ppreżentata fir-rigward tar-riskju ta’ żvilupp tal-

inibituri għall-klassijiet ta’ prodotti FVIII rikombinanti u derivati mill-plażma, f’pazjenti li

ġew ikkurati preċedentement (PUPs). Din inkludiet letteratura ppubblikata (l-istudju

SIPPET

6

), dejta ġġenerata fi provi kliniċi individwali u medda ta’ studji ta’ osservazzjoni

ppreżentati mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, inkluż id-dejta

ġġenerata fi studji ta’ koorti multiċentriċi kbar, dejta ppreżentata mill-awtoritajiet

nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri tal-UE kif ukoll it-tweġibiet ipprovduti mill-Awturi

tal-istudju SIPPET. Il-PRAC ikkunsidra wkoll ir-raġunijiet ippreżentati minn LFB

Biomedicaments bħala bażi għat-talba tagħhom għal eżaminazzjoni mill-ġdid tar-

rakkomandazzjoni tal-PRAC u l-fehmiet ta’ żewġ laqgħat ta’ esperti li saru fit-22 ta’ Frar u

fit-3 ta’ Awwissu 2017.

Il-PRAC innota li l-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri

għal prodotti individwali, u b’kollox, inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-

eteroġenità fost il-prodotti, hemm inċertezza konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-

istudji li evalwaw biss l-effetti tal-klassi għal prodotti individwali; u partikolarment għal

prodotti li mhumiex inklużi f’tali studji.

Il-PRAC ikkunsidra wkoll li l-istudji li saru s’issa huma affettwati minn varjetà ta’

limitazzjonijiet metodoloġiċi u, dwar il-bilanċ, li m’hemm l-ebda evidenza ċara u konsistenti

biex tissuġġerixxi differenzi fir-riskju relattiv bejn il-klassijiet ta’ prodotti FVIII abbażi ta’

dejta disponibbli. Speċifikament, is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk mill-provi

kliniċi individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH, mhumiex

biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza statistikament konsistenti u klinikament sinifikanti

fl-iżvilupp tal-inibituri bejn klassijiet tal-prodotti rFVIII u pdFVIII. Minħabba li dawn huma

prodotti eteroġeni, dan ma jipprekludix li prodotti individwali jiġu assoċjati ma’ riskju

miżjud ta’ żvilupp tal-inibituri fi studji tal-PUP li għadhom għaddejjin jew futuri.

Il-PRAC innota li l-effikaċja u s-sigurtà ta’ prodotti tal-Fattur VIII kif indikati fil-kura u l-

profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A ġew determinati. Abbażi tal-informazzjoni

disponibbli, il-PRAC ikkunsidra li huma meħtieġa aġġornamenti tal-SmPC għall-prodotti

FVIII: sezzjoni 4.4 għandha tiġi emendata biex tinkludi twissija dwar l-importanza klinika

tal-monitoraġġ tal-pazjenti għall-iżvilupp tal-inibituri FVIII. Fir-rigward tas-sezzjonijiet 4.8

u 5.1, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII bħalissa jinkludu referenza għal dejta minn

riżultati tal-istudju li ma jippermettux konklużjoni definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in

Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

prodotti individwali. Ir-riżultati ta’ studji kliniċi li mhumiex robusti biżżejjed (eż. huma

affettwati minn limitazzjonijiet metodoloġiċi) m’għandhomx jiġu riflessi fl-informazzjoni

dwar il-prodott ta’ prodotti FVIIII. Il-PRAC irrakkomanda tibdiliet għall-informazzjoni dwar

il-prodott kif xieraq. Minbarra dan, peress li l-evidenza tissuġġerixxi li l-prodotti FVIII tal-

bniedem kollha għandhom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri, fil-frekwenza ta’ “komuni ħafna” u

“mhux komuni” għall-PUPs u għall-PTPs rispettivament, il-PRAC irrakkomanda li l-

informazzjoni dwar il-prodott ta’ dawn il-prodotti għandha tiġi allinjata ma’ dawn il-

frekwenzi sakemm ma tiġix iġġustifikata minn dejta speċifika għall-prodott.

Għalhekk, il-PRAC ikkonkluda li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom

il-Fattur ta’ koagulazzjoni VIII tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti jibqa’ favorevoli u

rrakkomanda l-varjazzjonijiet għat-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.

Opinjoni tas-CHMP

Wara li eżamina r-rakkomandazzjoni tal-PRAC, is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet u mar-raġunijiet

globali tal-PRAC għal rakkomandazzjoni.