Kepivance

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Kepivance
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Kepivance
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • PRODOTTI TERAPEWTIĊI L-OĦRAJN KOLLHA
 • Żona terapewtika:
 • Mukosite
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Kepivance huwa indikat li tnaqqas l-inċidenza, it-tul u s-severità tal-mucositis orali fil-pazjenti adulti ma malignancies ħematoloġiċi li jirċievu radiochemotherapy ta ' myeloablative assoċjati ma ' l-inċidenza għolja ta ' mucositis ħorox u li jeħtieġu haematopoietic-zokk-ċelloli awtoloġiċi appoġġ.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 19

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000609
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 24-10-2005
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000609
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

Palifermin huwa fattur tat-tkabbir tal-keratinoċiti (KGF) uman, magħmul minn teknoloġija ta’ DNA

rikombinanti f’

Escherichia coli

Ġaladarba rikostitwit, Kepivance ikun fih 5 mg/ml ta’ palifermin.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni (trab għall-injezzjoni).

Trab lajofilizzat abjad.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kepivance huwa indikat biex inaqqas l-inċidenza, it-tul u s-severità ta’ mukosite orali f’pazjenti adulti

b’tumuri ematoloġiċi malinni li qed jirċievu terapija mijeloablattiva assoċjata ma’ inċidenza għolja ta’

mukosite severa u li teħtieġ appoġġ ta’ ċelluli staminali emopojetiċi tal-pazjent innifsu.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Kura b’Kepivance għandha tiġi ssorveljata minn tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapija kontra l-kanċer.

Pożoloġija

Adulti

Id-dożaġġ rakkomandat ta’ Kepivance huwa ta’ 60 mikrogramma/kg/kuljum, mogħti bħala injezzjoni

bolus ġol-vini għal tlett ijiem konsekuttivi qabel u tlett ijiem konsekuttivi wara radjokemoterapija

mijeloablattiva għal total ta’ sitt dożi. It-tul ta’ żmien bejn l-aħħar doża ta’ Kepivance qabel

radjokemoterapija mijeloablattiva u l-ewwel doża ta’ Kepivance wara radjomeoterapija mijeloablattiva

għandu jkun mill-inqas sebat ijiem.

Radjokemoterapija pre- mijeloablattiva:

L-ewwel tliet dożi għandhom jingħataw qabel it-terapija mijeloablattiva, bit-tielet doża 24 sa 48 siegħa

qabel it-terapija radjokemomijeloablattiva.

Radjokemoterapija post- mijeloablattiva:

L-aħħar tliet dożi għandhom jingħataw wara r-radjokemoterapija mijeloablattiva; l-ewwel waħda ta’

dawn id-dożi għandha tingħata wara, iżda fl-istess ġurnata tal-infużjoni taċ-ċelluli staminali

ematopojetiċi u tal-inqas sebat ijiem wara l-għoti l-aktar reċenti ta’ Kepivance (ara sezzjoni 4.4).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kepivance fit-tfal minn età ta’ 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Dejta disponibbli attwalment hija deskritta fis-sezzjonijiet 5.1 u 5.2 iżda ma tista’ ssir ebda

rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija

Indeboliment renali

Mhux meħtieġ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment epatiku

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx evalwati f’pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 5.2).

Għandha tintuża kawtela meta jingħata dożaġġ lil pazjenti b’indeboliment epatiku.

Persuni akbar fl-età

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx evalwati f’persuni akbar fl-età. Dejta disponibbli attwalment hija

deskritta fis-sezzjoni 5.2 iżda ma tista’ ssir ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Kepivance m’għandux jingħata taħt il-ġilda minħabba tollerabilità lokali batuta.

Kepivance rikostitwit m’għandux jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal iktar minn siegħa, u għandu

jiġi protett mid-dawl. Qabel l-għoti, eżamina viżwalment is-soluzzjoni għal tibdil fil-kulur u frak qabel

l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara

sezzjoni 6.6.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni

6.1, jew għal proteini ġejjin minn

Escherichia coli

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

L-użu mal-kimoterapija

Kepivance m’għandux jingħata sa 24 siegħa qabel, waqt jew wara 24 siegħa mill-għoti b’infużjoni ta’

kimoterapija ċitotossika. Fi prova klinika, l-għoti ta’ Kepivance sa 24 siegħa mill-kimoterapija wasslet

għal żieda fis-severità u t-tul tal-mukosite orali.

L-użu tal-eparina fl-istess ħin

Jekk eparina tintuża biex jinżamm pajp ġol-vina, għandha tintuża soluzzjoni ta’ sodium chloride biex

jitlaħlaħ il-pajp qabel u wara l-għoti ta’ Kepivance (ara sezzjoni 6.2).

Ċarezza tal-vista

Hu magħruf li riċetturi għal KGF huma espressi fil-lenti tal-għajn. Effetti katarattoġeniċi ta’ palifermin

ma jistgħux jiġu esklużi (ara sezzjoni 5.1). Effetti fit-tul għadhom mhux magħrufa.

Sigurtà fit-tul

Is-sigurtà fit-tul ta’ Kepivance għadha ma ġietx evalwata għal kollox f’dak li għandu x’jaqsam ma’

sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni u tumuri malinni sekondarji.

Tumuri malinni mhux ematoloġiċi

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kepivance huwa fattur tat-tkabbir li jistimula l-proliferazzjoni ta’ ċelluli tal-epitilju li jesprimu riċettur

għal KGF. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kepivance ma ġewx stabbiliti f’pazjenti b’tumuri malinni mhux

ematoloġiċi li jesprimu riċettur għal KGF. Għalhekk, palifermin m’għandux jingħata lil pazjenti

b’tumuri malinni mhux ematoloġiċi magħrufa jew issuspettati.

Nuqqas ta’ effikaċja u r-riskju ta’ infezzjoni b’doża qawwija tal-kors tal-ikkundizzjonar ta’ melphalan

F’test kliniku li sar wara li l-prodott tqiegħed fis-suq li investiga pazjenti li jsofru minn mijeloma

multipla u li jirċievu melfalan tal-200mg/m

bħala kors ta’ kura, l-għoti ta’ palifermin b’perjodu ta’

erbat ijiem bejn l-aħħar doża ta’ qabel u l-ewwel doża ta’ wara ma weriex benefiċċju terapewtiku fil-

frekwenza jew fid-dewmien tal-infjammazzjoni gravi tal-mukoża orali meta mqabbla mal-plaċebo.

Barra minn hekk, kien hemm inċidenza ogħla ta’ infezzjonijiet f’pazjenti li ngħataw palifermin qabel u

wara l-kimoterapija (49.5%) meta mqabbel ma’ pazjenti li rċevew plaċebo (24.6%). Meta mqabbel

mal-grupp tal-plaċebo, il-grupp ta’ qabel/wara l-kimoterapija kellu inċidenza ogħla ta’ infezzjoni tal-

virus tal-erpete (9% vs 0%), infezzjoni fungali orali (7% vs 2%) u xokk sepsis/settiku (12% vs 2%).

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ palifermin ġew stabbiliti biss flimkien mal-korsijiet tal-ikkundizzjonar għal

sostenn ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi awtologi li jinkludi l-irradjazzjoni totali tal-ġisem u

kimoterapija b’doża qawwija (cyclophosphamide u etoposide) (ara sezzjoni 5.1). Palifermin

m’għandux jintuża flimkien ma’ kondizzjonament b'kemoterapija mijeloablattiva biss.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Bħala proteina terapewetika, ir-riskju li Kepivance ma jaqbilx ma’ prodotti mediċinali oħra huwa

baxx.

Dejta

in-vitro

in-vivo

tissuġġerixxi li palifermin jeħel ma’ eparini sħaħ kif ukoll ma’ eparini b’piż

molekulari baxx. F’żewġ studji fuq voluntiera b’saħħithom, l-għoti fl-istess ħin ta’ Kepivance u l-

eparina rriżulta f’espożizzjoni sistemika li hija bejn wieħed u ieħor 5 darbiet ogħla għal palifermin,

minħabba volum ta’ distribuzzjoni aktar baxx. L-effett farmakodinamiku ta’ palifermin, kif imkejjel

mill-bidla fl-espressjoni Ki67, kellu t-tendenza li jkun iktar baxx meta mogħti mal-eparina iżda r-

relevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċara. Madankollu, l-amministrazzjoni ta’ palifermin ma

affettwatx l-effett antikoagulanti tal-eparina fil-kundizzjonijiet sperimentali (doża waħdanija, reġimen

tad-doża subterapewtiku). Minħabba dejta limitata f’pazjenti, l-eparini għandhom jintużaw

b’attenzjoni f’pazjenti li jkunu qed jirċievu palifermin u għandhom isiru testijiet ta’ koagulazzjoni tad-

demm xierqa sabiex il-kura tagħhom tiġi mmonitorjata.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Kepivance f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku

fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall-

embriju jew fetu uman. Kepivance m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn

speċifiku tat-trattament.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Kepivance jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider uman, għalhekk Kepivance

m’għandux jngħata lill-nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

Fi studji fuq il-firien, ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq ir-riproduttività/fertilità f’dożi ta’

sa 100 mikrogrammi/kg/kuljum. Tossiċità sistemika (sinjali kliniċi u/jew tibdil fil-piż tal-ġisem) u

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

effetti avversi fuq il-parametri tal-fertilità fl-irġiel u nisa kienu osservati f’dożi ta’

≥ 300 mikrogramma/kg/kuljum (5 darbiet ogħla mid-doża rakkomandata fil-bniedem).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Dejta dwar is-sigurtà hi bbażata fuq pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi li kienu rreġistrati fi studji

kliniċi li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollati bi plaċebo, li jinkludu studju

farmakokinetiku wieħed, u esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

L-iktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina li kienu rrappurtati b’mod komuni (irrappurtati

f > 1/10 pazjenti) huma reazzjonijiet konsistenti mal-azzjoni farmakoloġika ta’ Kepivance fuq il-ġilda

u l-epitelju orali, eż. edema, li tinkludi edema periferali, u ipertrofija tal-istrutturi orali. Dawn ir-

reazzjonijiet kienu primarjament ħfief sa moderati fis-severità tagħhom u kienu riversibbli. Il-medjan

taż-żmien tal-bidu tagħhom kien ta’ madwar 6 ijiem wara l-ewwel 3 dożi konsekuttivi ta’ kuljum ta’

Kepivance, b’tul ta’ żmien medjan ta’ madwar 5 ijiem. Uġigħ u artralġja huma reazzjonijiet avversi

komuni oħra, li huma konsistenti ma’ pazjenti kkurati b’Kepivance li jkunu rċivew inqas analġesija

b’opjojdi minn pazjenti kkurati bi plaċebo (ara Tabella 2). Sensittività eċċessiva, li tinkludi

reazzjonijiet anafilattiċi, kienet assoċjata wkoll ma’ palifermin.

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi u rappurtaġġ spontanju.

Il-frekwenza elenkata hawn taħt hija definita premezz tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (> 1/10),

komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux magħruf:

Reazzjoni anafilattiċi/Sensittività

eċċessiva

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna:

Komuni:

Indeboliment fis-sens tat-togħma

Parestesija orali

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna:

Mhux magħruf:

Ipertrofija mukuża orali/Ipertrofija tal-

papilli tal-ilsien, Tibdil fil-kulur tal-

mukuża orali/tibdil fil-kulur tal-ilsien

Disturbi li jinvolvu l-ilsien (bħal ħmura,

boċċi), Edema fl-ilsien

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

taħt il-ġilda

Komuni ħafna:

Komuni:

Mhux magħruf:

Raxx, ħakk u eritema

Pigmentazzjoni żejda tal-ġilda

Sindromu tal-eritrodisestesija palmo-

plantari (disestesija, eritema, nefħa tal-

keffa tal-id u tal-qiegħ tas-sieq)

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

tessuti konnettivi

Disturbi fis-sistema riproduttiva u

fis-sider

Komuni ħafna:

Mhux magħruf

Artralġija

Edema vaġinali u eritema vulvovaġinali

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

ta' mnejn jingħata

Komuni ħafna:

Komuni:

Nefħa, nefħa periferali, uġigħ u deni

Nefħa tax-xofftejn, nefħa tal-kappell

tal-għajn

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Investigazzjonijiet

Mhux magħruf:

Komuni ħafna:

Nefħa fil-wiċċ, nefħa fil-ħalq

Żieda ta’ amylase fid-demm u żieda

f’Lipase

Kepivance jista’ jikkawża livelli ogħla ta’ lipase u amylase f’ċerti pazjenti b’sintomi jew mingħajr ta’

wġigħ addominali jew fid-dahar. Ma kienx hemm każijiet ta’ pankreatite f’din il-popolazzjoni ta’

pazjenti. Il-frazzjonazzjoni ta’ livelli ogħla ta’ amylase wriet li ż-żieda kienet ġejja l-aktar mill-bżieq.

L-irkupru ematopojetiku wara infużjoni b’PBPC kien simili bejn pazjenti li rċivew Kepivance jew

plaċebo, u ma kienet osservata l-ebda differenza fil-progressjoni tal-marda jew fis-sopravivenza.

Tossiċitajiet li jillimitaw id-doża kienu osservati f’36% (5 minn 14) tal-pazjenti li rċivew 6 dożi

ta’ 80 mikrogramma/kg/kuljum mogħtija ġol-vini fuq medda ta’ ġimagħtejn (3 dożi qabel u 3 dożi

wara terapija mijeloablattiva). Dawn l-avvenimenti kienu konsistenti ma’ dawk osservati bid-doża

rakkomandata iżda ġeneralment kienu aktar severi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Ma hemmx esperjenza b’dożi ta’ Kepivance ta’ aktar minn 80 mikrogramma/kg/kuljum mogħti ġol-

vini f’pazjenti fuq perjodu ta’ ġimagħtejn (3 dożi qabel u 3 dożi wara t-terapija mijeloablattiva).

Għal tagħrif dwar tossiċitajiet li jillimitaw id-doża ara sezzjoni 4.8.

Doża waħda ta’ 250 mikrogramma/kg ingħatat ġol-vini lil 8 voluntiera b’saħħithom mingħajr effetti

avversi severi jew serji.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi detossifikanti għall-kura antineoplastika, Kodiċi ATC: V03A

F08.

Palifermin huwa proteina b’140 amino aċidi b’piż molekolari ta’ 16.3 kilodaltons. Huwa differenti

minn KGF uman endoġenu minħabba li l-ewwel 23 amino aċidi fit-tarf tat-terminali N kienu mneħħija

biex itejjbu l-istabilità tal-proteina.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

KGF huwa proteina li għandu bħala mira ċ-ċelluli tal-epitilju billi jeħel ma’ riċetturi speċifiċi fil-wiċċ

taċ-ċelluli u b’hekk jistimula l-proliferazzjoni, id-divrenzjar, u jżid il-mekkaniżmi ċitoprotettivi (eż., l-

induzzjoni ta’ enżimi anti-ossidanti). KGF endoġenu huwa fattur tat-tkabbir speċifiku taċ-ċelluli tal-

epitilju li huwa magħmul minn ċelluli mesenkimali, u l-ħelsien tiegħu jiżdied b’mod naturali b’rispons

għall-ħsara fit-tessut tal-epitilju.

Effetti farmakodinamiċi

Proliferazzjoni taċ-ċelluli tal-epitilju kienet studjata permezz ta’ kolorazzjoni immunoistokimika

Ki67 f’persuni b’saħħithom. F’bijopsiji mill-ħalq kienet osservata żieda ta’ 3 darbiet jew aktar fil-

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

kolorazzjoni Ki67 f’3 minn 6 persuni b’saħħithom li ngħataw 40 mikrogramma/kg/kuljum ta’

palifermin minn ġol-vini għal tlett ijiem, meta mkejjel 24 siegħa wara t-tielet doża. Proliferazzjoni taċ-

ċelluli tal-epitilju dipendenti mid-doża kienet osservata 48 siegħa wara d-dożaġġ f’persuni

b’saħħithom li ngħataw dożi waħidom ta’ 120 sa 250 mikrogramma/kg minn ġol-vini.

Effikaċja klinika u sigurtà

Il-programm kliniku ta’ palifermin fl-ambjent ta’ terapija mijelotossika li teħtieġ appoġġ ta’ ċelluli

staminali ematopojetiċi (HSC) kien jinkludi 650 pazjent b’tumuri malinni ematoloġiċi li ddaħħlu

fi 3 studji kliniċi, randomised, ikkontrollati bil-plaċebo u fi studju farmakokinetiku.

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ palifermin kienu stabbiliti fi studju randomised, double-blind u kkontrollat

bil-plaċebo fejn il-pazjenti rċivew terapija ċitotossika ta’ doża għolja li kienet tikkonsisti

f’irradjazzjoni frazzjonata tal-ġisem kollu (doża totali ta’ 12 Gy; Jum -8 sa -5), doża għolja ta’

etoposide (60 mg/kg; Jum -4), u doża għolja ta’ cyclophosphamide (100 mg/kg; Jum -2) segwita minn

appoġġ b’PBPC għall-kura ta’ tumuri malinni ematoloġiċi (Limfoma Mhux ta’ Hodgkin (NHL),

marda ta’ Hodgkin, Lewkimja Mijelojda Akuta (AML), Lewkimja Limfoċitika Akuta (ALL),

Lewkimja Mijelojda Kronika (CML), Lewkimja Limfoċitika Kronika (CLL), jew mijeloma multipla).

F’dan l-istudju, 212-il pazjent kienu randomised u rċivew palifermin jew plaċebo. Palifermin ingħata

kuljum bħala injezzjoni 60 mikrogramma/kg ġol-vini ta’ għal tlett ijiem konsekuttivi qabel il-bidu ta’

terapija ċitotossika u għal tlett ijiem konsekuttivi wara infużjoni ta’ ċelluli periferali proġenituri tad-

demm b’disat ijiem bejn l-aħħar doża ta’ qabel u l-ewwel doża ta’ wara.

Il-mira prinċipali tal-effikaċja tal-istudju kienet in-numru ta’ ġranet li waqthom il-pazjenti

esperjenzaw mukosite orali severa (grad 3/4 fuq l-iskala tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa

(WHO)). Miri oħra kienu jinkludu l-inċidenza, it-tul u s-severità tal-mukosite orali u l-ħtieġa ta’

analġesija opjoda. Ma kienx hemm evidenza ta’ dewmien fil-ħin sal-irkupru ematopojetiku f’pazjenti

li rċivew palifermin meta mqabbel ma’ pazjenti li rċivew plaċebo. Ir-riżultati tal-effikaċja huma

mniżżla f’Tabella 2.

Tabella 2. Mukosite orali u konsegwenzi kliniċi relatati – Studju ta’ trapjant ta’ HSC

Plaċebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogramma/kg/kuljum)

n = 106

Valur-p

*

Medjan (25

, 75

percentile) ta’ ġranet

ta’ mukosite orali ta’ Grad 3/4 skont

id-WHO

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0.001

Inċidenza ta’ pazjenti b’mukosite orali

ta’ Grad 3/4 skont id-WHO

< 0.001

Medjan (25

, 75

percentile) ta’ ġranet

ta’ mukosite orali ta’ Grad 3/4 skont

id-WHO f’pazjenti affettwati

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Inċidenza ta’ pazjenti b’mukosite orali

ta’ Grad 4 skont id-WHO

< 0.001

Medjan (25

, 75

percentile) ta’ ġranet

ta’ mukosite orali ta’ Grad 2/3/4 skont

id-WHO

14 (11, 19

8 (4, 12)

< 0.001

Analġesja Opjoda għall-mukosite

orali:

Medjan (25

, 75

percentile)

Ġranet

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0.001

Medjan (25

, 75

percentile)

Doża Kumulattiva

(ekwivalenti għal morphine mg)

535 (269,

1429)

212 (3, 558)

< 0.001

Inċidenza ta’ Pazjenti b’Nutrizzjoni

Parenterali Totali (TPN)

< 0.001

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Plaċebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogramma/kg/kuljum)

n = 106

Valur-p

*

Inċidenza ta’ Pazjenti b’Newtropenja

bid-Deni

< 0.001

Bl-użu tat-test Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) stratifikat għaċ-ċentru tal-istudju.

Skala tal-Mukosite Orali skont id-WHO: Grad 1 = uġigħ/eritema; Grad 2 = eritema, ulċeri, ħila

li tiekol ikel solidu; Grad 3 = ulċeri, teħtieġ dieta ta’ likwidi biss; Grad 4 = mhux possibli li

tiekol

F’dan l-istudju kliniku ta’ Fażi 3, pazjenti kkurati b’palifermin urew benefiċċji sinifikanti fir-riżultati

irrappurtati mill-pazjenti ta’ wġigħ tal-ħalq u tal-griżmejn u l-effett tiegħu fuq il-ħila biex tibla’,

tixrob, tiekol u titkellem. Dawn ir-riżultati rrappurtati mill-pazjenti kienu korrelati ħafna mal-

gradazzjoni tal-mukosite orali bl-użu tal-iskala tad-WHO.

Studju randomiżżat u bl-għama doppju kkontrollat minn placebo sar wara l-approvazzjoni sabiex tiġi

evalwata l-effikaċja tal-palifermin mogħti qabel jew qabel u wara l-kimoterapija (KT). L-istudju kien

jinkludi tlett metodi ta' trattament u kien iddisinjat biex jiġu mqabbla kull wieħed mill-metodi ta’

trattament bil-palifermin (ta’ qabel u ta’ qabel/wara) mal-placebo.

F’dan l-istudju (n = 281), pazjenti li jbagħtu minn mijeloma multipla rċevew trattament bil-melfalan

(200 mg/m

) qabel it-trapjant taċ-ċelluli staminali ematopojetiċi awtologi.

L-inċidenza ta’ infjammazzjoni tal-mukoża orali ulċerattiva hija ta’ 57.9% fit-trattament bil-

plaċebo, 68.7% fil-grupp ta’ qabel/wara il-KT u 51.4% fil-grupp ta’ qabel il-KT. L-ebda wieħed miż-

żewġ reġimi ta’ dożaġġ ma wrew riżultati li kienu statistikament sinjifikanti mqabbla mal-plaċebo. L-

inċidenza ta’ infjammazzjoni gravi (livelli 3 u 4) tal-mukoża orali fit-3 gruppi kienet ta’ 36.8%, 38.3%

u 23.9% għall-gruppi tal-plaċebo, ta’ qabel/wara il-KT u ta’ qabel il-KT rispettivament, u ma’ ġiet

dimostrata l’ebda sinjifikanza statistika.

Effetti katarattoġeniċi ta’ palifermin ma jistgħux jiġu esklużi wara r-riżultati ta’ eżamijiet

oftalmoloġiċi f’sottosett ta’ pazjenti (n = 66; 14 fil-grupp tal-plaċebo, 52 fil-grupp ta’ palifermin) li

ġew segwiti 12-il xahar wara l-fażi akuta tal-istudju ta’ wara l-approvazzjoni imsemmi hawn fuq.

Għall-punt aħħari primarju, li kienet l-inċidenza tal-iżvilupp jew progressjoni ta’ katarretti wara 12-il

xahar (definiti bħala żieda ta’ ≥ 0.3 fil-punteġġ ta’ LOCS III), proporzjon akbar ta’ persuni kellhom

żvilupp ta’ katarretti fil-grupp ta’ palifermin meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (28.6 % fil-grupp

tal-plaċebo vs 48.1% fil-grupp ta’ palifermin). Din id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti.

Iċ-ċarezza tal-vista ma kinitx affettwata wara 6 jew 12-il xahar fl-ebda grupp ta’ xhur fi jew grupp tal-

kura. Kien hemm żbilanċ fid-distribuzzjoni tal-età b’aktar persuni anzjani (> 65 sena) fil-grupp ta’

palifermin.

Popolazzjoni pedjatrika

Studju ta’ eskalazzjoni tad-doża ta’ fażi I twettaq f’pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn sena u 16-il

sena. Total ta’ 27 pazjent pedjatriku b’lewkimja ġew randomizzati għal 40, 60 jew 80

mikrogramma/kg/jum ta’ palifermin għal 3 ijiem qabel u wara trapjant taċ-ċelloli staminali

ematopoietiċi (HSCT - hematopoietic stem cell transplantation). Ir-reġimen ta’ kundizzjonament kien

jikkonsisti mill-irradjazzjoni tal-ġisem kollu (TBI - total body irradiation), etoposide u

cyclophosphamide. Kien hemm inċidenza iktar baxxa ta’ mukożite orali severa f’pazjenti li kienu qed

jirċievu 80 mikrogramma/kg/jum iżda ma kien hemm ebda effett fuq l-inċidenza tal-marda akuta

‘graft-versus-host’ (GVHD). Għalkemm palifermin kien bla periklu fid-dożi kollha ttestjati, l-

inċidenza tar-reazzjonijiet għall-ġilda żdiedet mad-doża.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ palifermin kienet studjata f’voluntiera b’saħħithom u pazjenti b’tumuri malinni

ematoloġiċi. Wara dożi singulari ġol-vini ta’ 20 sa 250 mikrogramma/kg (voluntiera b’saħħithom)

u 60 mikrogramma/kg (pazjenti bil-kanċer), palifermin wera distribuzzjoni ekstravaskulari mgħaġla.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

F’pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi, il-medja ta’ V

kien 5 l/kg u t-tneħħija medja kienet

madwar 1300 ml/siegħa/kg b’medja tal-

half-life

terminali ta’ madwar 4.5 sigħat. Kienet osservata ftit

jew wisq farmakokinetika lineari mad-doża f’voluntiera b’saħħithom wara għoti ta’ doża waħda

sa 250 mikrogramma/kg. Ma dehret l-ebda akkumulazzjoni ta’ palifermin wara 3 dożi konsekuttivi ta’

kuljum ta’ 20 u 40 mikrogramma/kg (voluntiera b’saħħithom) jew 60 mikrogramma/kg (pazjenti

adulti) jew 40 sa 80 mikrogramma/kg (pazjenti pedjatriċi). Il-varjabilità bejn il-persuni kienet għolja

b’CV% ta’ madwar 50% għal CL u 60% għal V

Ma kienet osservata l-ebda differenza relatata mas-sess tal-persuna fil-farmakokinetika ta’ palifermin.

Indeboliment renali ħafif sa moderat (tneħħija ta’ krejatinina ta’ 30-80 ml/min) ma influwenzax il-

farmakokinetika ta’ palifermin. F’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija ta’ krejatinina

< 30 ml/min), it-tneħħija kienet mnaqqsa b’22% (n = 5). F’pazjenti b’marda renali fl-aħħar stadju (li

teħtieġ id-dijalisi), it-tneħħija ta’ palifermin kienet mnaqqsa b’10% (n = 6). Il-profil farmakokinetiku

f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika, ma ġiex evalwat.

Persuni akbar fl-età

Fi studju ta’ doża waħda, l-eliminazzjoni ta’ palifermin kien bejn wieħed u ieħor 30% iktar baxx fi 8

suġġetti b’saħħithom li kellhom bejn 66 u 73 sena wara doża ta’ 90 mikrogramma/kg milli f’individwi

iżgħar fl-età (≤ 65 sena) wara doża ta’ 180 mikrogramma/kg. Fuq il-bażi ta’ din id-dejta limitata, ma

tista’ ssir ebda rakkomandazzjoni fuq l-aġġustament għad-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studju żgħir b’aktar minn doża waħda f’pazjenti pedjatriċi (1 sa 16-il sena) li rċievew 40, 60 jew 80

mikrogramma/kg/jum għal 3 ijiem qabel u wara HSCT, ma kien hemm ebda effett tal-età fuq il-

farmakokinetiċi ta’ palifermin għalkemm ġiet osservata varjabilità kbira fil-parametri stimati. L-

espożizzjoni sistemika ma dehritx li tiżdied mad-doża.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Is-sejbiet prinċipali tal-istudji tossikoloġiċi fil-firien u fix-xadini kienu ġeneralment attribwiti għall-

attività farmakoloġika ta’ palifermin, speċifikatament, il-proliferazzjoni tat-tessuti tal-epitilju.

Fi studji dwar it-tossiċità fuq il-fertilità u l-funżjoni riproduttiva ġenerali fil-firien, kura b’palifermin

kienet assoċjata ma’ tossiċità sistemika (sinjali kliniċi u/jew tibdil fil-piż tal-ġisem) u effetti avversi

fuq il-parametri tar-riproduzzjoni u tal-fertilità maskili u femminnili f’dożi akbar minn jew ugwali

għal 300 mikrogramma/kg/kuljum. Ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq il-parametri tar-

riproduzzjoni u tal-fertilità f’dożi ta’ mhux aktar minn 100 mikrogramma/kg/kuljum. Dawn il-livelli

ta’ doża mingħajr l-ebda effetti avversi osservati (NOAEL) kienu assoċjati ma’ espożizzjonijiet

sistemiċi sa 2.5 darbiet aktar mill-espożizzjoni klinika mistennija.

Fi studji dwar it-tossiċità fuq l-embriju u fuq l-iżvilupp tal-fetu fil-firien u fniek, kura b’palifermin

kienet assoċjata ma’ tossiċità fuq l-iżvilupp (żieda fit-telf wara l-impjantazzjoni, boton ta’ daqs

imnaqqas, u/jew tnaqqis fil-piż tal-fetu) f’dożi ta’ 500 u 150 mikrogramma/kg/kuljum, rispettivament.

Kura b’dawn id-dożi kienet assoċjata wkoll ma’ effetti fuq l-omm (sinjali kliniċi u/jew bidliet fil-piż

tal-ġisem/konsum tal-ikel), li jissuġġerixxi li palifermin ma kienx tossiku b’mod selettiv għall-iżvilupp

fiż-żewġ speċi. Ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq l-iżvilupp fil-firien u fniek f’dożi

sa 300 u 60 mikrogramma/kg/kuljum, rispettivament. Dawn id-dożi NOAEL kienu assoċjati ma’

espożizzjonijiet sistemiċi (ibbażati fuq l-AUC) sa 9.7 u 2.1 darbiet, rispettivament, l-espożizzjoni

klinika mistennija. Żvilupp waqt u wara t-twelid ma ġiex studjat.

alifermin huwa fattur ta’ tkabbir li primarjament jistimula ċ-ċelluli tal-epitilju permezz tar-riċettur

għal KGF. Tumur malinni ma jkollomx ir-riċettur għal KGF. Iżda, pazjenti kkurati b’kimoterapija

u/jew radjuterapija huma f’riskju akbar li jiżviluppaw tumuri sekondarji li wħud minnhom jista’

jkollhom riċetturi għal KGF, u teoretikament, jiġu stimulati mill-ligandi tar-riċetturi ta’ KGF. Fi studju

biex jevalwa l-karċinoġeniċità potenzjali fi ġrieden transġeniċi rasH2, ma kienu osservati l-ebda

żiediet relatati mal-kura fl-inċidenza ta’ leżjonijiet neoplastiċi.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

L-histidine

Mannitol

Sucrose

Polysorbate 20

Hydrochloric acid dilwit

6.2

Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti

mediċinali oħrajn.

Jekk eparina tintuża biex jinżamm pajp ġol-vina, għandha tintuża soluzzjoni ta’ sodium chloride biex

jitlaħlaħ il-pajp qabel u wara l-għoti ta’ Kepivance, minħabba li palifermin intwera li jeħel mal-eparina

in vitro

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

6 snin.

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C, protett mid-dawl.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostruzzjoni tal-prodott medicinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

6.25 mg trab f’kunjett (ħġieġ tat-Tip I) b’tapp tal-lasktu, siġill tal-aluminju u għatu flip-off tal-plastik.

Kartuna fiha 6 kunjetti.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kepivance huwa prodott sterili iżda mingħajr preservattivi u huwa maħsub għall-użu ta’ darba biss.

Kepivance għandu jiġi rikostitwit b’1.2 ml ilma għall-injezzjonijiet. Id-dilwent għandu jiġi injettat bil-

mod fil-kunjett ta’ Kepivance. Il-kontenut għandu jiddawwar bil-mod waqt id-dissoluzzjoni.

Tħawwadx jew tħallatx il-kunjett bis-saħħa.

Ġeneralment, id-dissoluzzjoni ta’ Kepivance tieħu inqas minn 5 minuti. Ispezzjoni b’mod viżwali is-

soluzzjoni għal bidliet fil-kulur jew frak li jidher qabel l-għoti. Kepivance m’għandux jingħata jekk

tkun osservata bidla fil-kulur jew jekk ikun frak li jidher.

Qabel l-injezzjoni, Kepivance jista’ jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra għal massimu ta’ siegħa

iżda għandu jiġi protett mid-dawl. Kepivance li jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn

siegħa għandu jintrema.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/314/001

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ottubru 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 23 ta’ Settembru 2010

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea ghall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS II

A.

MANIFATTURTAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U

MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-

LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-

PROVVISTA U L-UŻU

C.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-

AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-

RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT

MEDIĊINALI

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A.

MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur tas-sustanza bijoloġika attiva

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

L-Istati Uniti

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

L-Istati Uniti

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

B

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I : Sommarju tal-Karatteristiċi tal-

Prodott, sezzjoni 4.2).

C.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżenta rapporti perjodiċi aġġornati

dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f’konformità mar-rekwiżiti mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza

tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u ppubblikati fuq

il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-ġestjoni tar-riskju

(RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-

RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u

kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju

jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Jekk il-preżentazzjoni ta’ PSUR u l-aġġornament ta’ RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu ppreżentati

fl-istess ħin.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A. TIKKETTAR

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Palifermin

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

Kepivance rikostitwit fiha 5 mg/ml ta’ palifermin

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

L-histidine, mannitol, sucrose, polysorbate 20 u hydrochloric acid dilwit

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

6 kunjetti li fihom trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ta’ darba biss

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Ladarba jiġi rikostitwit, aħżen fi friġġ u uża fi żmien 24 siegħa.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/314/001

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Kepivance 6.25 mg trab għall-injezzjoni

Palifermin

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

6.25 mg

6.

OĦRAJN

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ taghrif: Informazzjoni għall-utent

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

palifermin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti ghalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tieghek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Kepivance u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Kepivance

Kif għandek tuża Kepivance

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Kepivance

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Kepivance u gћalxiex jintuża

Kepivance fih is-sustanza attiva palifermin li hija proteina magħmula minn bioteknoloġija f’batterja

msejħa

Escherichia coli

. Palifermin jistimula t-tkabbir ta’ ċelluli speċifiċi msejħa ċelluli tal-epitilju li

jiffurmaw it-tessut tal-kisja f’ħalqek u fl-apparat gastro-intestinali tiegħek, kif ukoll f’tessuti oħra bħal

ġilda. Palifermin jaħdem bl-istess mod bħall-fattur tat-tkabbir tal-keratinoċit (KGF) li huwa magħmul

b’mod naturali mill-ġisem tiegħek fi kwantitajiet żgħar.

Kepivance jintuża għall-kura ta’ mukożite orali (uġigħ, nixfa u infjammazzjoni tal-ħalq) li sseħħ bħala

effett sekondarju ta’ kuri għall-kanċer tad-demm tiegħek.

Għall-kura tal-kanċer fid-demm tiegħek, inti tista’ tkun qed tirċievi kimoterapija, radjuterapija u

trapjant ta’ ċelluli staminali ematopoietiċi awtologi (ċelluli minn ġismek stess li jipproduċu ċelluli tad-

demm). Wieħed mill-effetti sekondarji ta’ dawn il-kuri hi mukożite orali. Kepivance jintuża biex

inaqqas il-frekwenza, it-tul u-severità tas-sintomi ta’ mukożite orali.

Kepivance għandu jintuża biss f’persuni adulti li għandhom iktar minn 18-il sena.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tuża Kepicvace

Tużax Kepicvace:

jekk inti allerġiku/a għal palifermin, proteini ġejjin minn

Escherichia coli

jew għal xi sustanza

oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Tfal

Kepivance mhuwiex rakkomandat fit-tfal (minn 0 sa 18-il sena).

Mediċini oħra u Kepivance

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra. Kepivance jista’ jinteraġixxi ma’ mediċina msejħa eparina. Jekk jogħġbok informa lit-tabib

tiegħek jekk qed tirċievi jew jekk dan l-aħħar irċivejt l-eparina.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tqala u treddigħ

Kepivance ma ġiex ittestjat f’nisa tqal. Huwa importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk:

inti tqila;

taħseb li tista’ tkun tqila; jew

qed tippjana li jkollok tarbija.

Jekk inti tqila m’għandekx tuża Kepivance ħlief jekk ikun hemm bżonn b’mod ċar.

Mhux magħruf jekk Kepivance jinstabx fil-ħalib uman. Tużax Kepivance jekk qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

3.

Kif gћandek tuża Kepivance

Abraxane ser jingħatalek minn tabib jew infermiera b’esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Id-doża tas-soltu ta’ Kepivance hija 60 mikrogamma ta’ Kepivance kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem

kuljum. Din id-doża ser tingħatalek bħala injezzjoni ġol-vini (ġo vina).

Meta tinghata Kepivance

Ser tingħata Kepivance għal tlett ijiem wara xulxin

qabel

kimoterapija u radjuterapija u għal tlett ijiem

wara xulxin

wara

kimoterapija uradjuterapija għal total ta’ sitt dożi.

L-aħħar minn tliet dożi li jingħataw qabel il-kimoterapija u radjuterapija, trid tingħata mill-

inqas 24 sa 48 siegħa qabel tibda l-kimoterapija u radjuterapija. L-ewwel tliet dożi mogħtija wara l-

kimoterapija u radjuterapija jridu jingħataw minn tal-inqas 7 ijiem wara l-iktar doża riċenti ta’

Kepivance

Għal informazzjoni dwar il-preparazzjoni u l-għoti ta’ Kepivance, jekk jogħġbok ara informazzjoni

għal professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna (jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10) huma:

raxx fil-ġilda;

ħakk u ħmura (ħakk u eritema);

żieda fil-ħxuna tal-ħalq jew tal-ilsien;

bidla fil-kulur tal-ħalq jew tal-ilsien;

nefħa ġeneralizzata (edema);

nefħa tal-idejn, l-għekiesi jew tas-saqajn;

uġigħ;

deni;

uġigħ fil-ġogi (artralġja);

bidla fit-togħma

żieda fil-livelli ta lipase u amylase (enżimi diġestivi) fid-demm (li ma jeħtiġux kura u

ġeneralment jirritornaw għan-normal wara li titwaqqaf il-kura b’Kepivance)

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Effetti komuni (jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100) sekondarji huma:

tingiż tal-ħalq

skurar ta’ żona tal-ġilda (iperpigmentazzjoni)

nefħa fil-kappell tal-għajnejn

nefħa fix-xufftejn

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tkun stmata mid-data disponibbli)

ħmura, ponot jew nefħa fl-ilsien;

nefħa (edema) tal-wiċċ jew ħalq;

nefħa jew ħmura tal-vaġina

reazzjoni fil-ġilda tal-idejn u s-saqajn (tnemnin fil-kefef tal-idejn jew fil-qiegħ tas-saqajn, ma

tħosshomx, tħoss uġigħ, jintefħu jew jiħmaru)

reazzjonijiet allerġiċi.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Kepivance

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta tal-kunjett, wara

JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Kepivance:

Is-sustanza attiva hi palifermin. Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

Is-sustanzi l-oħra huma mannitol, sucrose, L-histidine, polysorbate 20 u hydrochloric acid

dilwit.

Kif jidher Kepivance u l-kontenut tal-pakkett

Kepivance huwa trab abjad disponibbli f’kunjetti. Kull pakkett fih 6 kunjetti.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Kepivance hu prodott sterili iżda mhuwiex ippreservat u hu intenzjonat biex jintuża darba biss.

Kepivance għandu jiġi rikostitwit b’1.2 ml ilma għall-injezzjonijiet. Id-dilwent għandu jiġi injettat bil-

mod fil-kunjett ta’ Kepivance. Il-kontenuti għandhom jiddawru bil-mod waqt id-dissoluzzjoni.

Tħawwadx jew iċċaqlaqx bis-saħħa il-kunjett.

Ġeneralment, id-dissoluzzjoni ta’ Kepivance tieħu inqas minn 5 minuti. Ispezzjona b’mod viżwali is-

soluzzjoni għal bidla fil-kulur jew frak li jidher qabel l-għoti. Kepivance m’għandux jingħata jekk

tkun osservata bidla fil-kulur jew ikun hemm frak li jidher.

Qabel l-injezzjoni, Kepivance jista’ jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra għal massimu ta’ siegħa

iżda għandu jiġi protett mid-dawl. Kepivance li jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn

siegħa għandu jintrema.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta’ taghrif: Informazzjoni għall-utent

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

palifermin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti ghalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tieghek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Kepivance u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Kepivance

Kif għandek tuża Kepivance

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Kepivance

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Kepivance u gћalxiex jintuża

Kepivance fih is-sustanza attiva palifermin li hija proteina magħmula minn bioteknoloġija f’batterja

msejħa

Escherichia coli

. Palifermin jistimula t-tkabbir ta’ ċelluli speċifiċi msejħa ċelluli tal-epitilju li

jiffurmaw it-tessut tal-kisja f’ħalqek u fl-apparat gastro-intestinali tiegħek, kif ukoll f’tessuti oħra bħal

ġilda. Palifermin jaħdem bl-istess mod bħall-fattur tat-tkabbir tal-keratinoċit (KGF) li huwa magħmul

b’mod naturali mill-ġisem tiegħek fi kwantitajiet żgħar.

Kepivance jintuża għall-kura ta’ mukożite orali (uġigħ, nixfa u infjammazzjoni tal-ħalq) li sseħħ bħala

effett sekondarju ta’ kuri għall-kanċer tad-demm tiegħek.

Għall-kura tal-kanċer fid-demm tiegħek, inti tista’ tkun qed tirċievi kimoterapija, radjuterapija u

trapjant ta’ ċelluli staminali ematopoietiċi awtologi (ċelluli minn ġismek stess li jipproduċu ċelluli tad-

demm). Wieħed mill-effetti sekondarji ta’ dawn il-kuri hi mukożite orali. Kepivance jintuża biex

inaqqas il-frekwenza, it-tul u-severità tas-sintomi ta’ mukożite orali.

Kepivance għandu jintuża biss f’persuni adulti li għandhom iktar minn 18-il sena.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tuża Kepicvace

Tużax Kepicvace:

jekk inti allerġiku/a għal palifermin, proteini ġejjin minn

Escherichia coli

jew għal xi sustanza

oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Tfal

Kepivance mhuwiex rakkomandat fit-tfal (minn 0 sa 18-il sena).

Mediċini oħra u Kepivance

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra. Kepivance jista’ jinteraġixxi ma’ mediċina msejħa eparina. Jekk jogħġbok informa lit-tabib

tiegħek jekk qed tirċievi jew jekk dan l-aħħar irċivejt l-eparina.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Tqala u treddigħ

Kepivance ma ġiex ittestjat f’nisa tqal. Huwa importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk:

inti tqila;

taħseb li tista’ tkun tqila; jew

qed tippjana li jkollok tarbija.

Jekk inti tqila m’għandekx tuża Kepivance ħlief jekk ikun hemm bżonn b’mod ċar.

Mhux magħruf jekk Kepivance jinstabx fil-ħalib uman. Tużax Kepivance jekk qed tredda’.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

3.

Kif gћandek tuża Kepivance

Abraxane ser jingħatalek minn tabib jew infermiera b’esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Id-doża tas-soltu ta’ Kepivance hija 60 mikrogamma ta’ Kepivance kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem

kuljum. Din id-doża ser tingħatalek bħala injezzjoni ġol-vini (ġo vina).

Meta tinghata Kepivance

Ser tingħata Kepivance għal tlett ijiem wara xulxin

qabel

kimoterapija u radjuterapija u għal tlett ijiem

wara xulxin

wara

kimoterapija uradjuterapija għal total ta’ sitt dożi.

L-aħħar minn tliet dożi li jingħataw qabel il-kimoterapija u radjuterapija, trid tingħata mill-

inqas 24 sa 48 siegħa qabel tibda l-kimoterapija u radjuterapija. L-ewwel tliet dożi mogħtija wara l-

kimoterapija u radjuterapija jridu jingħataw minn tal-inqas 7 ijiem wara l-iktar doża riċenti ta’

Kepivance

Għal informazzjoni dwar il-preparazzjoni u l-għoti ta’ Kepivance, jekk jogħġbok ara informazzjoni

għal professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fl-aħħar ta’ dan il-fuljett.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna (jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10) huma:

raxx fil-ġilda;

ħakk u ħmura (ħakk u eritema);

żieda fil-ħxuna tal-ħalq jew tal-ilsien;

bidla fil-kulur tal-ħalq jew tal-ilsien;

nefħa ġeneralizzata (edema);

nefħa tal-idejn, l-għekiesi jew tas-saqajn;

uġigħ;

deni;

uġigħ fil-ġogi (artralġja);

bidla fit-togħma

żieda fil-livelli ta lipase u amylase (enżimi diġestivi) fid-demm (li ma jeħtiġux kura u

ġeneralment jirritornaw għan-normal wara li titwaqqaf il-kura b’Kepivance)

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Effetti komuni (jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100) sekondarji huma:

tingiż tal-ħalq

skurar ta’ żona tal-ġilda (iperpigmentazzjoni)

nefħa fil-kappell tal-għajnejn

nefħa fix-xufftejn

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tkun stmata mid-data disponibbli)

ħmura, ponot jew nefħa fl-ilsien;

nefħa (edema) tal-wiċċ jew ħalq;

nefħa jew ħmura tal-vaġina

reazzjoni fil-ġilda tal-idejn u s-saqajn (tnemnin fil-kefef tal-idejn jew fil-qiegħ tas-saqajn, ma

tħosshomx, tħoss uġigħ, jintefħu jew jiħmaru)

reazzjonijiet allerġiċi.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Kepivance

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta tal-kunjett, wara

JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Kepivance:

Is-sustanza attiva hi palifermin. Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

Is-sustanzi l-oħra huma mannitol, sucrose, L-histidine, polysorbate 20 u hydrochloric acid

dilwit.

Kif jidher Kepivance u l-kontenut tal-pakkett

Kepivance huwa trab abjad disponibbli f’kunjetti. Kull pakkett fih 6 kunjetti.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Kepivance hu prodott sterili iżda mhuwiex ippreservat u hu intenzjonat biex jintuża darba biss.

Kepivance għandu jiġi rikostitwit b’1.2 ml ilma għall-injezzjonijiet. Id-dilwent għandu jiġi injettat bil-

mod fil-kunjett ta’ Kepivance. Il-kontenuti għandhom jiddawru bil-mod waqt id-dissoluzzjoni.

Tħawwadx jew iċċaqlaqx bis-saħħa il-kunjett.

Ġeneralment, id-dissoluzzjoni ta’ Kepivance tieħu inqas minn 5 minuti. Ispezzjona b’mod viżwali is-

soluzzjoni għal bidla fil-kulur jew frak li jidher qabel l-għoti. Kepivance m’għandux jingħata jekk

tkun osservata bidla fil-kulur jew ikun hemm frak li jidher.

Qabel l-injezzjoni, Kepivance jista’ jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra għal massimu ta’ siegħa

iżda għandu jiġi protett mid-dawl. Kepivance li jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn

siegħa għandu jintrema.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat