Invirase

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Invirase
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Invirase
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antivirali għal użu sistemiku,
 • Żona terapewtika:
 • Infezzjonijiet ta 'HIV
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Invirase huwa indikat għall-kura ta 'pazjenti adulti infettati bl-HIV-1. Invirase għandu jingħata biss flimkien ma 'ritonavir u prodotti mediċinali antiretrovirali oħra.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 46

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000113
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 02-10-1996
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000113
 • L-aħħar aġġornament:
 • 23-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/165191/2018

EMEA/H/C/000113

Invirase (saquinavir)

Ħarsa ġenerali lejn Mylotarg u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X’inhu Invirase u għal xiex jintuża?

Invirase huwa mediċina antivirali li tintuża biex tikkura adulti infettati bil-virus tal-immunodefiċjenza

umana tat-tip 1 (HIV 1), virus li jikkawża s-sindrome tal-immunodefiċjenza akkwiżita (AIDS). Invirase

għandu jintuża biss flimkien ma’ ritonavir (mediċina antivirali oħra) u mediċini antivirali oħra.

Invirase fih is-sustanza attiva saquinavir.

Kif jintuża Invirase?

Invirase jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda minn tabib li għandu esperjenza

fil-kura tal-infezzjoni tal-HIV.

Invirase jiġi bħala kapsuli (200 mg) u pilloli (500 mg). Għal pazjenti li diġà qegħdin jieħdu mediċini

għall-HIV, id-doża rakkomandata ta’ Invirase hija 1,000 mg b’100 mg ritonavir darbtejn kuljum. Għal

pazjenti li mhumiex jieħdu mediċini għall-HIV, Invirase jinbeda b’500 mg darbtejn kuljum b’ritonavir

100 mg darbtejn kuljum għall-ewwel 7 ijiem tal-kura, mogħti flimkien ma’ mediċini oħra tal-HIV. Wara

7 ijiem, id-doża rakkomandata ta’ Invirase hija 1,000 mg darbtejn kuljum b’100 mg ritonavir darbtejn

kuljum flimkien ma’ mediċini oħra għall-HIV.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Invirase, ara l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lil tabib jew lil

spiżjar.

Kif jaħdem Invirase?

Is-sustanza attiva f’Invirase, saquinavir, hija “inibitur tal-proteażi”. Din timblokka l-proteażi, enzima

involuta fir-riproduzzjoni tal-HIV. Meta l-enzima tiġi mblukkata, il-virus ma jirriproduċix ruħu b’mod

normali, u dan inaqqas il-firxa tal-infezzjoni. Ritonavir huwa inibitur tal-proteażi ieħor li jintuża bħala

“booster”. Dan inaqqas ir-rata ta’ tkissir ta’ saquinavir, b’hekk jgħolli l-livelli ta’ saquinavir fid-demm.

Dan jippermetti kura effettiva filwaqt li jevita doża ogħla ta’ saquinavir. Invirase, meta jittieħed flimkien

ma’ mediċini oħra għall-HIV, inaqqas it-tagħbija virali (l-ammont ta’ HIV fid-demm) u jżommha f’livell

baxx. Invirase ma jfejjaqx l-infezzjoni tal-HIV jew l-AIDS, iżda jista’ jittardja l-ħsara lis-sistema

immunitarja u l-iżvilupp ta’ infezzjonijiet u mard assoċjat mal-AIDS.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Paġna 2/3

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Invirase li ħarġu mill-istudji?

Invirase nstab li huwa effettiv fil-kura ta’ infezzjoni tal-HIV f’sitt studji ewlenin li involvew total ta’

1,576 pazjent.

Fl-ewwel erba’ studji, Invirase flimkien ma’ mediċini oħra għall-HIV, iżda mingħajr ritonavir, naqqas it-

tagħbija virali u tejjeb is-sistema immunitarja.

Żewġ studji oħra li invovlew 656 pazjent qabblu Invirase ma’ indinavir jew lopinavir (mediċini oħra

għall-HIV). Il-mediċini ngħataw flimkien ma’ ritonavir u żewġ mediċini oħra għall-HIV. Dawn l-istudji

kejlu t-tagħbija virali wara 48 ġimgħa. Invirase flimkien ma’ ritonavir kien effettiv daqs indinavir iżda

iktar effettiv minn lopinavir fit-tnaqqis tat-tagħbija virali għal inqas minn 50 kopja/ml.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Invirase?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni meta jittieħed Invirase flimkien ma’ ritonavir (li jistgħu jaffettwaw

aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma dijarea, nawżja (tħossok ma tiflaħx), żieda fil-livelli tal-enżimi

tal-fwied, kolesterol u trigliċeridi (tip ta’ xaħam) fid-demm, u tnaqqis fil-livelli tal-pjastrini fid-demm

(komponenti li jgħinu fit-tagħqid tad-demm). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji ta’ Invirase, ara l-

fuljett ta’ tagħrif.

Invirase m’għandux jintuża f’pazjenti li jkollhom problemi severi bil-fwied, titwil tal-QT (bidla tal-attività

elettrika tal-qalb), livelli anormali ta' elettroliti fid-demm (speċjalment livelli baxxi tal-potassju),

bradikardja (rata tat-taħbit tal-qalb bil-mod) jew insuffiċjenza tal-qalb (meta l-qalb ma taħdimx tajjeb

kif suppost). Dan m’għandux jintuża f’pazjenti li kellhom aritmija (taħbit tal-qalb mhux stabbli). Lanqas

m’għandu jintuża f’pazjenti li qed jieħdu xi waħda mill-mediċini li ġejjin li jistgħu jikkawżaw effetti

sekondarji ta’ ħsara jekk jittieħdu ma’ Invirase:

mediċini li jistgħu jikkawżaw titwil tal-QT jew titwil tal-PR (tip ieħor ta’ bidla fl-attività tal-qalb);

midazolam meħud mill-ħalq, triazolam (użati biex itaffu l-ansjetà jew diffikultà fl-irqad);

simvastatin, lovastatin (użati biex ibaxxu l-kolesterol);

alkalojdi tal-ergotina, bħal ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine u methylergonovine (użati

biex jikkuraw uġigħ ta’ ras minħabba emigranja);

rifampicin (użat biex jikkura tuberkulożi).

lurasidone, quetiapine (użati biex jikkuraw mard psikjatriku bħal skiżofrenja).

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għaliex Invirase ġie awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Invirase huma akbar mir-riskji tiegħu u li

jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Invirase?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi r-rakkomandazzjonijiet u l-

prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti

għall-użu sigur u effettiv ta’ Invirase.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Paġna 3/3

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Invirase hija ssorveljata kontinwament. L-effetti

sekondarji rrappurtati b’Invirase huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex

tipproteġi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Invirase

Invirase rċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-EU kollha fl-4 ta’ Ottubru 1996.

Aktar informazzjoni dwar Invirase tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’03-2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVIRASE 500 mg pilloli miksija b’rita.

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pillola waħda miksija b’rita fiha 500 mg saquinavir bħala saquinavir mesylate.

Eċċipjent b’effett magħruf: Lactose anhydrous: 38.5 mg.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pillola miksija b’rita oranġjo ċar għal griż jew kannella, b’forma ovali ċilindrika u tonda miż-żewġ

naħat bil-marki "SQV 500" fuq naħa u "ROCHE" fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Invirase huwa indikat għall-kura ta’ adulti infettati bl-HIV-1 (ara sezzjoni 4.2). Invirase għandu

jingħata biss flimkien ma’ ritonavir u prodotti mediċinali antiretrovirali oħrajn (ara sezzjoni 4.2).

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

It-terapija b’Invirase għandha tinbeda minn tabib b’esperjenza fl-immaniġġar ta’ l-infezzjoni ta’ l-HIV.

Flimkien ma’ ritonavir

Id-doża rakkomandata ta’ Invirase hija ta’ 1000 mg (2 x 500 mg pilloli miksija b’rita) mogħtija

darbtejn kuljum flimkien ma’ 100 mg ta’ ritonavir mogħtija darbtejn kuljum, flimkien ma’ sustanzi

antitretrovirali oħrajn. Għall-pazjenti li qatt ma’ ħadu kura qabel li se jibdew kura b’Invirase/ritonavir,

id-doża tal-bidu rrakkomandata ta’ Invirase hija ta’ 500 mg (pillola miksija b’rita 1 x 500 mg) darbtejn

kuljum ma’ ritonavir 100 mg darbtejn kuljum flimkien ma’ sustanzi antiretrovirali oħra għall-ewwel 7

ijiem ta’ kura. Wara 7 ijiem, id-doża rrakkomandata ta’ Invirase hija ta’ 1000 mg darbtejn kuljum

flimkien ma’ 100 mg ritonavir darbtejn kuljum flimkien ma’ sustanzi antiretrovirali oħra. Pazjenti li

jaqilbu immedjatament minn kura b’inibitur ta’ protease ieħor meħud ma’ ritonavir jew minn kors

ibbażat fuq inibitur ta’ non-nucleoside reverse transcriptase, għajr rilpivirine (ara sezzjoni 4.5),

mingħajr perijodu ta’

wash-out

, madankollu għandhom jibdew u jkomplu Invirase fid-doża stàndard

irrakkomandata ta’ 1000 mg darbtejn kuljum flimkien ma’ ritonavir 100 mg darbtejn kuljum.

Indeboliment tal-kliewi:

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif sa moderat tal-kliewi.

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-fwied:

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti infettati bl-HIV b’indeboliment ħafif tal-

fwied. Ibbażat fuq dejta limitata, jidher li aġġustament fid-dożaġġ mhux iġġustifikat għall-pazjenti

b’indeboliment moderat tal-fwied. Sorveljanza b’attenzjoni tas-sigurtà (inkluż sinjali ta’ arritmija

kardijaka) u tar-rispons viroloġiku hija rrakkomandata minħabba varjabilità miżjuda ta’ l-esponiment

f’din il-popolazzjoni.

Invirase/ritanovir huwa kontra-indikat f’pazjenti b’indeboliment dekompensat

tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-attività ta’ saquinavir imsaħħaħ b’ritonavir f’pazjenti li ilhom

infettati bl-HIV għal inqas minn sentejn ma ġewx determinati s’issa. Ma jistgħux jiġu stabbiliti

rakkomandazzjonijiet ta’ doża għall-pazjenti pedjatriċi b’età ta’ ≥ sentejn li huma kemm effettivi kif

ukoll taħt limiti ta’ tħassib għal titwil tal-intervalli QT u PR.

Adulti b’età ’l fuq minn 60 sena:

L-esperjenza b’Invirase f’adulti b’età ’l fuq minn 60 sena hija limitata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Invirase pilloli miksija b’rita għandhom jinbelgħu sħaħ u jittieħdu fl-istess ħin ma’ ritonavir mal-ikel

jew wara l-ikel (ara sezzjoni 5.2).

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Invirase huwa kontra-indikat f’pazjenti b’:

sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva

elenkata fis-sezzjoni 6.1

mard mhux kumpensat tal-fwied (ara sezzjoni 4.4)

titwil ta’ QT miksub b’mod konġenitali jew dokumentat

disturbi fl-elettroliti, speċjalment ipokalimja mhux ikkoreġuta

bradikardija ta’ rilevanza klinika

insuffiċjenza tal-qalb ta’ rilevanza klinika b’porzjon imbuttat ’l barra mill-ventriklu

tax-xelluġ imnaqqas

passat ta’ arritmija sintomatika

terapija fl-istess waqt b’xi waħda mill-mediċini li ġejjin, li jista’ jkollhom effett fuq xulxin u

jwasslu għal effetti mhux mixtieqa b’potenzjal li jkunu fatali (ara sezzjonijiet 4.4, 4.5 u 4.8)

mediċini li jtawlu l-intervall QT u/jew PR (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

midazolam mogħti mill-ħalq (għall-kawtela dwar midazolam mogħti b’mod parenterali,

ara sezzjoni 4.5), triazolam (potenzjal għal sedazzjoni mtawla jew aktar qawwija,

dipressjoni respiratorja)

simvastatin, lovastatin (żjieda fir-riskju ta’ mijopatija inkluż rhabdomyolysis)

ergot alkaloids (eż. ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine, u methylergonovine)

(potenzjal għal tossiċità akuta ta’ ergot)

rifampicin (riskju ta’ tossiċità epatoċellolari severa) (ara sezzjonijiet 4.4, 4.5, u 4.8)

quetiapine (riskju ta’ koma, ara sezzjoni 4.5).

lurasidone (potenzjal għal reazzjonijiet serji u/jew ta’ theddida għall-ħajja, (ara sezzjoni

4.5)

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Konsiderazzjonijiet meta tibda t-terapija b’Invirase:

Invirase m’għandux jingħata bħala l-uniku

inibitur tal-protease. Invirase għandu jingħata biss flimkien ma’ ritonavir (ara sezzjoni 4.2). Invirase

mhux rakkomandat biex jintuża flimkien ma’ cobicistat għax rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ għal

din it-taħlita ma ġewx stabbiliti.

Il-pazjenti għandhom ikunu nfurmati li saquinavir mhuwiex xi kura għall-infezzjoni ta’ l-HIV u li

huma jistgħu jkomplu jieħdu l-mard assoċjat ma’ infezzjoni avvanzata ta’ l-HIV, inkluż infezzjonijiet

opportunistiċi. Filwaqt li sopressjoni virali b’terapija antiretrovirali effettiva ġiet ippruvata li tnaqqas

b’mod sostanzjali r-riskju ta’ trasmissjoni sesswali, riskju residwu ma jistax jiġi eskluż. Għandhom

jittieħdu prekawzjonijiet skont il-linji gwida nazzjonali sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni tal-marda.

Il-pazjenti għandhom ikunu avżati wkoll li jista’ jkollhom esperjenza ta’ effetti mhux mixtieqa

assoċjati mal-mediċini mogħtija miegħu.

Anomalitajiet fit-trasmissjoni u fir-polarizzazzjoni mill-ġdid tal-qalb:

F’voluntiera b’saħħithom li jirċievu Invirase imsaħħaħ b’ritonavir kien osservat titwil tal-intervalli QT

u PR dipendenti mid-doża (ara sezzjoni 5.1).

L-użu ta’ Invirase msaħħaħ b’ritonavir flimkien ma’

prodotti mediċinali oħra li jtawwlu l-intervall QT u/jew PR għalhekk huwa kontra-indikat (ara

sezzjoni 4.3).

Peress li d-daqs tat-titwil ta’ QT u PR jiżdied b’żjieda fil-konċentrazzjonijiet ta’ saquinavir, id-doża

rrakkomandata ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir m’għandhiex tinqabeż. Invirase imsaħħaħ b’ritonavir

b’doża ta’ 2000 mg darba kuljum flimkien ma’ 100 mg ritonavir darba kuljum ma ġiex studjat rigward

ir-riskju ta’ titwil ta’ QT u mhux irrakkomandat. Prodotti mediċinali oħra magħrufa li jżidu l-

konċentrazzjoni fil-plażma ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir għandhom jintużaw b’attenzjoni.

Nisa u pazjenti anzjani jistgħu jkunu aktar suxxettibli għall-effetti assoċjati mal-mediċina fuq l-

intervall QT u/jew PR.

Immaniġġjar Kliniku:

Wara l-bidu tal-kura wieħed għandu jikkunsidra li jwettaq elettrokardjogrammi fil-linja bażi kif ukoll

wara, eż f’pazjenti li qed jieħdu medikazzjoni fl-istess waqt magħrufa li żżid l-esponiment għal

saquinavir (ara sezzjoni 4.5). Jekk iseħħu sinjali jew sintomi li jissuġġerixxu arritmija kardijaka,

għandu jsir monitoraġġ kontinwu tal-ECG. Invirase insaħħaħ b’ritonavir għandu jitwaqqaf jekk tiġi

dimostrata arritmiji, jew jekk ikun hemm titwil fl-intervall QT jew PR.

Pazjenti li jibdew kura b’Invirase msaħħaħ b’ritonavir

Għandu jsir ECG għall-pazjenti kollha qabel tindeba l-kura: pazjenti b’intervall QT ta’ >

450 msec m’għandhomx jużaw Invirase msaħħaħ b’ritonavir. Għall-pazjenti b’intervall

QT ta’ < 450 msec, huwa rrakkomandat ECG waqt il-kura.

Għall-pazjenti li qatt ma ħadu kura qabel li se jibdew il-kura b’Invirase/ritonavir

500/100 mg darbtejn kuljum għall-ewwel 7 ijiem ta’ kura segwit minn Invirase 1000 mg

darbtejn kuljum b’ritonavir 100 mg darbtejn kuljum wara 7 ijiem u b’intervall QT fil-linja

bażi ta’ < 450 msec, ECG waqt il-kura hija ssuġġerita wara madwar 10 ijiem ta’ terapija.

Pazjenti li juru żjieda sussegwenti fl-intervall QT għal > 480 msec jew titwil fl-intervall

ta’ qabel il-kura b’> 20 msec għandhom iwaqqfu Invirase msaħħaħ b’ritonavir.

Pazjenti stabbli fuq Invirase msaħħaħ b’ritonavir li jeħtieġu medikazzjoni fl-istess waqt li

għandha potenzjal li żżid l-espożizzjoni għal saquinavir jew pazjenti fuq medikazzjoni

b’potenzjal li żżid l-espożizzjoni għal saquinavir li jeħtieġu Invirase msaħħaħ b’ritonavir fl-

istess waqt fejn ma tkunx disponibbli terapija alternattiva u l-benefiċċji jkunu akbar mir-riskji

Għandu jsir ECG qabel tindeba kura fl-istess waqt: pazjenti b’intervall QT > 450 msec

m’għandhomx jibdew it-terapija fl-istess waqt (ara sezzjoni 4.5).

Għall-pazjenti b’intervall QT fil-linja bażi ta’ < 450 msec, għandu jitwettaq ECG waqt il-

kura. Pazjenti li juru żjieda sussegwenti fl-intervall QT għal > 480 msec jew żjieda b’>

20 msec wara li tinbeda t-terapija fl-istess waqt, it-tabib għandu juża l-aħjar ġudizzju

kliniku biex iwaqqaf Invirase imasaħħaħ b’ritonavir jew it-terapija fl-istess waqt jew it-

tnejn.

Tagħrif Essenzjali għall-Pazjent:

It-tobba għandhom jiżguraw li l-pazjenti jkunu informati b’mod sħiħ dwar it-tagħrif li ġej dwar

anomalitajiet fit-trasmissjoni u fir-polarizzazzjoni mill-ġdid tal-qalb:

Pazjenti li se jibdew terapija b’Invirase imsaħħaħ b’ritonavir għandhom jiġu mwissija

dwar ir-riskju arritmoġeniku assoċjat ma’ titwil ta’ QT u PR u mwissija biex jirraportaw

lit-tabib tagħhom kull sinjal jew sintomu li jista’ jissuġġerixxi arritmija kardijaka (eż.,

palpitazzjonijiet fis-sider, sinkope, presinkope).

It-tobba għandhom isaqsu dwar jekk kien hemm membri tal-familja tal-pazjenti tagħhom

li mietu f’daqqa ta’ età żgħira għax dan jista’ jissuġġerixxi titwil konġenitali f’QT.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati dwar l-importanza li ma jaqbżux id-doża rrakkomandata.

Kull pazjent (jew persuna li qed tieħu ħsieb il-pazjent) għandhom jiġu mfakkra biex

jaqraw il-Fuljett ta’ Tagħrif inkluż fil-Pakkett ta’ Invirase.

Mard tal-fwied:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ saquinavir/ritanovir ma kinetx stabbilita f’pazjenti b’mard

prinċipali sinifikattiv tal-fwied , għalhekk saquinavir/ritanovir għandu jintuża b’attenzjoni f’din il-

popolazzjoni ta’ pazjenti. Invirase/ritanovir huwa kontra-indikat f’pazjenti b’marda tal- fwied

dikompensat (ara sezzjoni 4.3). Pazjenti b’epatite kronika B jew C u kkurati b’terapija mħallta

antiretrovirali huma f’riskju akbar għall-effetti avversi serji u potenzjalment fatali tal-fwied. Fil-każ ta’

terapija antivirali fl-istess waqt għall-epatite B jew C, jekk jogħġbok irreferi wkoll għall-informazzjoni

rilevanti tal-prodott għal dawn il-prodotti mediċinali.

Pazjenti b’disfunzjoni tal-fwied li kienet teżisti minn qabel inkluż epatite attiva kronika għandhom

frekwenza akbar ta’ abnormalitajiet fil-funzjoni tal-fwied waqt it-terapija mħallta antiretrovirali u

għandhom ikunu osservati skond il-prattika stàndard. Jekk hemm evidenza ta’ mard tal-fwied li qed

imur għall-agħar f’dawn il-pazjenti, l-interruzjoni jew il-waqfien tal-kura irid ikun kunsidrat.

Ibbażat fuq dejta limitata, jidher li aġġustament fid-dożaġġ mhux iġġustifikat għall-pazjenti

b’indeboliment moderat tal-fwied. Sorveljanza b’attenzjoni tas-sigurtà (inkluż sinjali ta’ arritmija

kardijaka) u tar-rispons viroloġiku hija rrakkomandata minħabba varjabilità miżjuda ta’ l-esponiment

f’din il-popolazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).Kien hemm rapporti ta’ aggravar ta’ abnormalità

kronika tal-fwied, li tinkludi pressjoni portali għolja, f’pazjenti b’epatite B jew C prinċipali, ċirrożi u

abnormalitajiet prinċipali oħrajn tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi:

Il-clearance mill-kliewi hija biss mezz minuri ta’ l-eliminazzjoni, ir-rotta

prinċipali tal-metaboliżmu u ta’ tneħħija mill-ġisem għal saquinavir hija mill-fwied. Għalhekk, l-ebda

aġġustament fid-doża tal-bidu m’huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment tal-kliewi. Madankollu,

pazjenti b’indeboliment serju tal-kliewi għadhom ma kienux studjati u attenzjoni għandha tingħata

meta saquinavir/ritanovir ikun preskritt f’dan il-grupp ta’ nies.

Pazjenti b’dijareja kronika jew b’disturbi fl-assorbiment:

M’hemmx informazzjoni dwar saquinavir

msaħħah u hemm biss tagħrif limitat dwar is-sikurtà u l-effikaċja ta’ saquinavir mhux msaħħah għal

pazjenti li jsofru minn dijareja kronika jew distrurbi fl-assorbiment. Mhux magħruf jekk pazjenti

b’kondizzjonijiet bħal dawn jistgħux jirċievu livelli ta’ saquinavir taħt il-livell terapewtiku.

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-attività ta’ saquinavir imsaħħaħ b’ritonavir f’pazjenti li ilhom

infettati bl-HIV għal inqas minn sentejn ma ġewx determinati s’issa. Ma jistgħux jiġu stabbiliti

rakkomandazzjonijiet ta’ doża għall-pazjenti pedjatriċi b’età ta’ ≥ sentejn li huma kemm effettivi kif

ukoll taħt limiti ta’ tħassib għal titwil tal-intervalli QT u PR. Għalhekk, użu f’din il-popolazzjoni

mhux irrakkomandat.

Adulti b’età ’l fuq minn 60 sena:

L-esperjenza b’Invirase f’adulti b’età ’l fuq minn 60 sena hija

limitata. Pazjenti anzjani jistgħu jkunu aktar suxxettibbli għall-effetti assoċjati mal-mediċina fuq l-

intervall QT u/jew PR.

Intolleranza għall-lattosju:

Kapsuli ta’ Invirase 500 mg fihom lattosju. Pazjenti bi problema rari

ereditarji ta’ intolleranza għall-galattosju, defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’

glukożju-galattosju n’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Il-pazjenti b’emofilja:

Kien hemm rapporti ta’ żjieda fil-fsada (ħruġ ta’ demm), inkluż ematomi u

emartrożi spontanji tal-ġilda, f’pazjenti b’emofilja tat-tip A u B ikkurati bl-inibituri tal-protease. F’xi

pazjenti, ingħata wkoll il-fattur

VIII. F’aktar minn nofs il-każijiet irrappurtati, l-kura bl-inibituri tal-

protease tkompliet,

jew inbdiet mill-ġdid jekk il-kura kienet twaqfet. Relazzjoni kawżali kienet

ipotizzata, għalkemm il-mekkaniżmu ta’ l-azzjoni ma kienx spjegat.

Pazjenti emofiliċi għandhom

għalhekk ikunu mgħarrfa bil-possibbiltà ta’ żjieda fil-fsada.

Parametri tal-piż u metaboliċi:

Matul terapija antiretrovirali tista’ sseħħ żieda fil-piż u fil-livelli ta’-

lipidi u glukożju fid-demm. Dawn il-bidliet jistgħu parzjalment ikunu marbutin ma’ kontroll tal-mard

u l-istil ta’ ħajja. Għal-lipidi, f’xi każijiet hemm evidenza ta’ effett tal-kura, filwaqt li għaż-żieda fil-

piż m’hemm l-ebda evidenza qawwija li tirrelata dan ma’ xi kura partikolari. Għall-monitoraġġ tal-

lipidi u glukożju fid-demm issir referenza għal-linji gwida stabbiliti għall-kura tal-HIV. Id-disturbi tal-

lipidi għandhom jiġu ġestiti b’mod klinikament xieraq.

Osteonekrożi:

Għalkemm l-etjoloġija hija kkunsidrata bħala multifattorjali (inkluż użu ta’

kortikosterojdi, konsum ta’ alkoħol, immunosoppressjoni severa, indiċi tal-massa tal-ġisem għola),

każijiet ta’ osteonekrożi kienu rrappurtati speċjalment f’pazjenti b’marda ta’ l-HIV avvanzata u/jew

espożizzjoni fit-tul għal terapija antiretrovirali kombinata (CART). Il-pazjenti għandhom jiġu avżati

sabiex ifittxu parir mediku jekk iħossu weġgħat u uġigħ fil-ġogi, egħbusija fil-ġogi jew diffikultà fil-

moviment.

Sindromu tar-Rijattivazzjoni Mmuni:

f’pazjenti nfettati b’HIV b’defiċjenza qawwija fl-immunità fiż-

żmien li nbdiet it-terapija antiretrovirali kombinata (CART), reazzjoni nfjammatorja għall-patoġeni

opportunistiċi astintomatiċi jew residwi tista’ sseħħ u tikkawża kondizzjonijiet kliniċi serji, jew

taggrava s-sintomi. Tipikament, reazzjonijiet bħal dawn ġew osservati sa fl-ewwel ftit ġimgħat jew

xhur mill-bidu ta’ CART. Eżempji rilevanti huma retinite minn cytomegalovirus, infezzjonijiet

ġeneralizzati u/jew lokalizzati minn mikobakterja, u pnewmonja ikkawżata minn Pneumocystis carinii.

Kull sintomu inflammatorju għandu jiġi evalwat u kura mibdija skond il-bżonn.

Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves u epatite awtoimmuni) ġew irrappurtati wkoll li jseħħu

fl-isfond ta’ attivazzjoni mill-ġdid immuni; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar

varjabbli u dawn l-avvenimenti jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura.

Interazzjonijiet ta’ CYP3A4:

Saquinavir jista’ jkollu interazzjoni ma’ u jimmodifika l-

farmakokinetika ta’ mediċini oħra li huma sottostrati ta’ CYP3A4 u/jew P-gp u għandu jintuża

b’attenzjoni. Bil-maqlub, mediċini oħra li jinduċu CYP3A4 ukoll jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet

ta’ saquinavir fil-plażma. Jista’ jiġi ndikat monitoraġġ tal-konċentrazzjoni ta’ saquinavir fil-plażma.

Ara tabella 1, sezzjoni 4.5 għall-mediċini li huma magħrufa u/jew li għandhom potenzjal li jkollhom

interazzjoni ma’ saquinavir u rakkomandazzjonijiet speċifiċi.

Interazzjoni ma’ ritonavir:

Id-doża rakkomandata ta’ Invirase u ta’ ritonavir hija ta’ 1000 mg ta’

Invirase flimkien ma’ 100 mg ta’ ritonavir darbtejn kuljum. Intwera li dożi ogħla ta’ ritonavir kienu

assoċjati ma’ inċidenza għola ta’ effetti avversi. L-użu flimkien ta’ saquinavir u ta’ ritonavir wassal

għall-effetti avversi serji, l-aktar il-ketoaċidożi dijabetika u mard tal-fwied, speċjalment f’pazjenti

b’mard tal-fwied li kien jeżisti minn qabel.

Interazzjoni ma’ tipranavir:

L-użu flimkient ta’ saquinavir msaħħaħ u tipranavir, fimkien ma’ doża

baxxa ta’ ritonavir f’dożaġġ msaħħaħ doppju, wassal għal tnaqqis sinnifikanti fil-konċentrazzjonijiet

ta’ saquinavir fil-plażma (ara sezzjoni 4.5). Għalhekk, l-għotja flimkien ta’ saquinavir u tipranavir

msaħħa, fimkien ma’ doża baxxa ta’ ritanovir, mhux rakkomandat.

Interazzjoni ma’ inibituri ta’ l-HMG-CoA reductase:

Attenzjoni trid tittieħed jekk Invirase/ritonavir

jkun użat flimkien ma’ atorvastatin, li huwa metabolizzat fi grad inqas mis-CYP3A4. F’din is-

sitwazzjoni, doża mnaqqsa ta’ atorvastatin għandha tiġi kkunsidrata. Jekk kura b’inibitur ta’ l-HMG-

CoA reductase hija ndikata, pravastatin jew fluvastatin huma rakkomandati b’monitoraġġ b’attenzjoni

(ara sezzjoni 4.5).

Kontraċettivi mill-ħalq:

Minħabba li l-konċentrazzjoni ta’ ethinyl estradiol tista’ tonqos meta jingħata

fimkien ma’ Invirase/ritonavir, miżuri alternattivi jew addizzjonali ta’ kontraċezzjoni iridu jintużaw

meta kontraċettivi b’bażi ta’ estroġenu jingħataw fl-istess ħin (ara sezzjoni 4.5).

Glukokortikojdi

: L-użu ta’ saquinavir msaħħaħ flimkien ma’ fluticasone jew glukokortikojdi oħra li

huma metabolizzati minn CYP3A4 mhux rakkomandat sakemm il-benefiċċju potenzjali tal-kura ma

jkunx akbar mir-riskju ta’ effetti kortikosterojdi sistemiċi, inkluż is-sindromu ta’ Cushing u

soppressjoni ta’ l-adrenali (are sezzjoni 4.5).

Interazzjoni ma’ Efavirenz:

Il-kombinazzjoni ta’ saquinavir u

ritonavir ma’ efavirenz intweriet li hija

assoċjata ma’ riskju għola ta’ tossiċità fil-fwied; funżjoni tal-fwied għandha tiġi sorveljata meta

saquinavir u ritonavir jingħataw flimkien ma’ efavirenz. L-ebda tibdiliet klinkament sinnifikanti fil-

konċentrazzjonijiet ta’ saquinavir jew efavirenz ma ġew osservati fi studji f’volontiera f’saħħithom

jew f’pazjenti infettati b’HIV (ara sezzjoni 4.5).

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ħafna mill-istudji ta’ interazzjoni ma’ mediċini b’saquinavir tlestew b’Invirase mhux msaħħaħ jew

b’kapsuli rotob ta’ saquinavir mhux imsaħħaħ. Numru limitat ta’ studji ġew kompluti b’kapsuli rotob

ta’ saquinavir msaħħaħ b’ritonavir jew Invirase msaħħaħ b’ritonavir.

Osservazzjonijiet minn studji ta’ interazzjoni li saru b’saquinavir mhux msaħħaħ jistgħu ma jkunux

rappresentattivi ta’ l-effetti li dehru b’kura ta’ saquinavir /ritonavir. Ukoll, ir-riżultati li dehru

b’kapsuli rotob ta’ saquinavir jistgħu ma jipprevedux il-qawwa ta’ dawn l-interazzjonijiet ma’

Invirase/ritonavir.

Il-metaboliżmu ta’ saquinavir huwa medjat miċ-ċitokromju P450 bl-iżoenżima speċifiku CYP3A4

responsabbli għal 90 % tal-metaboliżmu mill-fwied. Ukoll, studji

in vitro

wrew li saquinavir huwa

sottostrat u inibitur għal glikoprotejina-P (P-gp). Għalhekk, prodotti mediċinali li jew jaqsmu l-istess

passaġġ metaboliku jew jimmodifikaw lil CYP3A4 u/jew l-attività ta’ P-gpn (ara

“Interazzjonijiet

potenzjali oħra”

) jistgħu jimmodifikaw il-farmakokinetika ta’ saquinavir. B’mod simili, saquinavir

jista’ wkoll jimmodifika il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali oħra li huma sottostrati ta’

CYP3A4 jew P-gp.

Ritonavir jista’ jaffettwa l-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali oħra minħabba li huwa inibitur

qawwi ta’ CYP3A4 u P-gp. Għalhekk, meta saquinavir jingħata flimkien ma’ ritonavir, iridu jiġu

kkunsidrati l-effetti potenzjali ta’ ritonavir fuq prodotti mediċinali oħra (ara s-Sommarju ta’

Karatteristiċi tal-Prodott għal Norvir).

Ibbażat fuq is-sejba ta’ titwil dipendenti mid-doża tal-intervalli QT u PR f’voluntiera b’saħħithom li

jirċievu Invirase/ritonavir (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.1), jista’ jkun hemm effetti addittivi fuq it-titwil

tal-intervall QT u PR. Għalhekk, l-użu ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir flimkien ma’ prodotti

mediċinali oħra li jtawwlu l-intervall QT u/jew PR huwa kontra-indikat. It-taħlita ta’ Invirase/ritonavir

ma’ mediċini magħrufa li jżidu l-esponiment ta’ saquinavir mhux irrakkomandata u għandha tiġi

evitata meta jkunu disponibbli għażliet ta’ kura alternattiva. Jekk l-użu fl-istess waqt huwa meqjus

neċessarju minħabba li l-benefiċċju potenzjali għall-pazjent jegħleb ir-riskju, hija rrakkomandata

attenzjoni partikolari (ara sezzjoni 4.4; għal informazzjoni dwar il-mediċini ndividwali, ara Tabella 1).

Tabella 1: Interazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet tad-doża ma’ prodotti mediċinali oħra

Prodott mediċinali skont

is-settur terapewtiku

(doża ta’ Invirase użata

fl-istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Sustanzi antiretrovirali

Inibituri ta’ nucleoside reverse transcriptase (NRTIs)

Zalcitabine u/jew

Zidovudine

- Ma ntemmewx studji dwar l-

interazzjoni farmakokinetika.

- Ġie studjat l-użu ta’ saquinavir

mhux imsaħħaħ flimkien ma’

zalcitabine u/jew zidovudine fl-

adulti. Assorbiment, distribuzzjoni

u eliminazzjoni ta’ kull waħda mill-

mediċini ma jinbidlux meta dawn

jintużaw flimkien.

- Interazzjoni ma’ zalcitabine mhux

probabbli minħabba rotot differenti

ta’ metaboliżmu u tneħħija. Għal

zidovudine (200 mg kull 8 sigħat),

kien irrapportat tnaqqis ta’ 25 % fl-

AUC ta’ zidovudine meta

kkombinat ma’ ritonavir (300 mg

kull 6 sigħat). Il-farmakokinetika

ta’ ritonavir baqgħet ma nbidlitx.

M’hemmx bżonn ta’

aġġustament fid-doża.

Didanosine

doża waħda ta’ 400 mg

(saquinavir/ritonavir

1600/100 mg qd)

Saquinavir AUC

30 %

Saquinavir C

25 %

Saquinavir C

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża.

Tenofovir disoproxil

fumarate 300 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir AUC

Saquinavir C

Saquinavir C

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża.

Prodott mediċinali skont

is-settur terapewtiku

(doża ta’ Invirase użata

fl-istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Inibituri ta’ non-nucleoside reverse transcriptase (NNRTIs)

Delavirdine

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Delavirdine

(saquinavir mhux

imsaħħaħ)

Saquinavir AUC ↑ 348 %.

Hemm tagħrif limtat dwar is-sigurtà

u m’hemmx tagħrif disponibbli

dwar l-effikaċja mill-użu ta’ din it-

taħlita. Fi studju żgħir, preliminari,

żjiedet fl-enżima epatoċellulari

seħħew fi 13 % ta’ l-individwi

matul l-ewwel diversi ġimgħat tat-

taħlita ta’ delavirdine u saquinavir

(6 % kienu ta’ Grad 3 jew 4).

Bidliet epatoċellulari

għandhom jiġu sorveljati ta’

spiss jekk din it-taħlita tiġi

preskritta.

Efavirenz 600 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1600/200 mg qd,

jew

saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid,

jew

saquinavir/ritonavir

1200/100 mg qd)

Saquinavir

Efavirenz

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża. Il-funzjoni tal-fwied

għandha tiġi mmonitorjata (ara

sezzjoni 4.4).

Rilpivirine

Il-qlib dirett minn kors li fih

rilpivirine għal Invirase/ritonavir

huwa kontraindikat bħalma hu l-

użu fl-istess waqt minħabba

arritmija kardijaka li tista’ tkun

ta’ theddida għall-ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Nevirapine

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Nevirapine

(saquinavir mhux

imsaħħaħ)

Saquinavir AUC

24 %

Nevirapine AUC

M’hemmx bżonn ta’

aġġustament fid-doża.

Inibituri tal-protease tal-HIV (Pis)

Atazanavir 300 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1600/100 mg qd)

Saquinavir AUC ↑ 60 %

Saquinavir C

↑ 42 %

Ritonavir AUC ↑ 41 %

Ritonavir C

↑ 34 %

Atazanavir

M’hemmx tagħrif kliniku disponibbli

għat-taħlita ta’ saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid u atazanavir.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka

ta’ periklu għall-ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Fosamprenavir

700 mg bid

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir AUC

15 %

Saquinavir C

Saquinavir C

24 % (baqgħet il-

fuq mil-livell immirat għal terapija

effettiva.)

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża għal Invirase/ritonavir.

Indinavir

(saquinavir/

ritonavir)

Doża baxxa ta’ ritonavir iżżid il-

konċentrazzjoni ta’ indinavir.

Żjidiet fil-konċentrazzjonijiet ta’

indinavir jistgħu jwasslu għal

nefrolitijasi.

Indinavir 800 mg tid

(saquinavir 600-

1200 mg doża waħda)

Saquinavir AUC ↑ 4.6-7.2

darbiet

Indinavir

M’hemmx tagħrif disponibbli

dwar is-sigurtà u l-effikaċja

mill-użu ta’ din it-taħlita. Ma

ġewx stabbiliti d-dożi xierqa

għal din it-taħlita.

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg bid

(saquinavir 1000 mg bid

f’taħlita ma’ 2 jew 3

NRTIs)

Saquinavir

Ritonavir

(l-effettività bħala

sustanza li ssaħħaħ ma nbidlitx).

Lopinavir

(ibbażat fuq paragun

storiku b’lopinavir mhux

imsaħħaħ)

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

- Nelfinavir 1250 mg

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir AUC ↑ 13 %

(90 % CI: 27

- 74↑)

Saquinavir C

↑ 9 %

(90 % CI: 27

- 61↑ )

Nelfinavir AUC

(90 % CI: 28

- 22↑)

Nelfinavir C

(90 % CI: 23

- 16↑)

Taħlita mhux irrakkomandata.

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Ritonavir 100 mg bid

(saquinavir 1000 mg bid)

Saquinavir ↑

Ritonavir

F’pazjenti infettati b’HIV, Invirase

jew kapsuli rotob ta’ saquinavir

flimkien ma’ ritonavir f’dożi ta’

1000/100 mg darbtejn kuljum

jipprovdu esponiment sistemiku ta’

saquinavir tul perijodu ta’ 24

siegħa simili jew aktar minn dak li

ntlaħaq b’kapsuli rotob ta’

saquinavir 1200 mg tliet darbiet

kuljum (ara sezzjoni 5.2).

Dan huwa l-kors ta’ taħlita

approvat. Mhux irrakkomandat

aġġustament fid-doża.

Tipranavir/ritonavir

(saquinavir/ritonavir)

Saquinavir C

78 %

Terapija kombinata imsaħħa

b’żewġ inibituri tal-protease

f’pazjenti adulti bl-HIV

b’esperjenza ta’ kura multipla.

L-għoti fl-istess waqt ta’ tipranavir,

l-għoti flimkien ma’ doża baxxa ta’

ritonavir, ma’ saquinavir/ritonavir,

mhux irrakkomandat. Jekk din it-

taħlita hija meqjusa bħala

neċessarja, sorveljanza tal-livelli ta’

saquinavir fil-plażma hija

inkoraġġuta ħafna (ara sezzjoni

4.4).

Inibitur tal-fużjoni ta’ l-HIV

Enfuvirtide

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir

Enfuvirtide

Ma ġiet innutata l-ebda interazzjoni

ta’ sinifikanza klinika.

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża.

Antagonisti ta’ CCR5 tal-HIV

Maraviroc 100 mg bid

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Maraviroc AUC

↑ 8.77

Maraviroc C

: ↑ 3.78

Konċentrazzjonijiet ta’

saquinavir/ritonavir mhux imkejjla,

mhux mistenni l-ebda effett.

Mhux meħtieġ aġġustament fid-

doża ta’ saquinavir/ritonavir. Id-

doża ta’ maraviroc għandha

titnaqqas għal 150 mg bid

b’sorveljanza.

Prodotti mediċinali li fihom cobicistat

Cobicistat

Interazzjoni ma’ Invirase/ritonavir

ma ġietx studjata. Cobicistat mhux

rakkomandat flimkien ma’

programme ta’ kura li fihom

ritonavir minħabba effetti simili ta’

cobicistat u ritonavir fuq CYP3A.

Mhux rakkomandat li

Invirase/ritonavir jingħataw

flimkien ma’ prodotti li fihom

cobicistat (ara sezzjoni 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Prodotti mediċinali oħra

Antagonisti tal-adrenoriċetturi Alpha 1

Alfuzosin

Użu ta’ alfuzosin flimkien ma’

saquinavir/ritonavir huwa mistenni

li jżid il-livelli fil-plażma ta’

alfuzosin.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

potenzjal ta’ żjieda fil-

konċentrazzjoni ta’ alfuzosin li tista’

twassal għall-pressjoni baxxa u

arritmija kardijaka li potenzjalment

tista’ tkun ta’ theddida għas-saħħa.

Mediċini kontra taħbit tal-qalb irregolari

Bepridil

Lidocaine (sistemiku)

Quinidine

Hydroquinidine

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ bepridil,

lidocaine sistemiku, quinidine jew

hydroquinidine jistgħu jiżdiedu

meta jingħataw flimkien ma’

Invirase/ritonavir.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għall-ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Amiodarone

flecainide

propafenone

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’

amiodarone, flecainide jew

propafenone jistgħu jiżdiedu meta

jingħataw flimkien ma’

Invirase/ritonavir.

Kontra-indikat flimkien ma’

saquinavir/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara sezzjoni 4.3).

Dofetilide

(saquinavir/ritonavir)

Għalkemm ma sarux studji

speċifiċi, l-għoti ta’

Invirase/ritonavir flimkien ma’

prodotti mediċnali li huma

metabolizzati primarjament

permezz tar-rotta ta’ CYP3A4 jista’

jwassal għall-konċentrazzjonijiet

elevati fil-plażma ta’ dawn il-

prodotti mediċinali.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Ibutilide

Sotalol

(saquinavir/ritonavir)

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Sustanzi kontra il-koagulazzjoni tad-demm

Warfarin

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ warfarin

jistgħu jiġu affettwati meta jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Huwa rrakkomandat li l-INR (il-

proporzjon normalizzat

internazzjonali) jiġi sorveljat.

Sustanzi kontra l-konvulżjonijiet

Carbamazepine

Phenobarbital

Phenytoin

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Dawn il-prodotti mediċinali

jinduċu CYP3A4 u għalhekk

jistgħu jnaqqsu l-

konċentrazzjonijiet ta’

saquinavir.

Uża b’attenzjoni.

Huwa rakkomandat monitoraġġ tal-

konċentrazzjoni ta’ saquinavir fil-

plażma (ara sezzjoni 4.4)

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Anti-depressanti

Anti-depressanti triċikliċi

(eż. amitriptyline,

imipramine,

clomipramine)

(saquinavir/ritonavir)

Invirase/ritonavir jista’ jżid il-

konċentrazzjonijiet ta’ anti-

depressanti triċikliċi.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Maprotiline

Il-metaboliżmu ta’ maprotiline

jidher li jinvolvi l-isoenzimi

CYP2D6 u CYP 1A2 taċ-

ċitokromu P450

Assoċjat ma’ titwil tal-intervalli

QTc.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Nefazodone

(saquinavir/ritonavir)

L-interazzjoni ma’

saquinavir/ritonavir ma ġietx

stmata.

Nefazodone jinibixxi lil CYP3A4. Il-

konċentrazzjonijiet ta’ saquinavir

jistgħu jiżdiedu.

Kombinazzjoni mhux

rakkomandata. Uża b’attenzjoni

minħabba l-possibbiltà ta’ arritmiji

kardijaċi. Huwa rakkomandat

monitoraġġ għat-tossiċità ta’

saquinavir (ara sezzjoni 4.4).

Trazodone

(saquinavir/ritonavir)

Il-konċentrazzjonijiet ta’ trazodone

fil-plażma jistgħu jiżdiedu.

Wara għoti flimkien ta’ trazodone u

ritonavir kienu osservati

avvenimenti avversi ta’ tqalligħ,

sturdament, pressjoni baxxa u

sinkope.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Preparazzjoni kontra l-gotta

Colchicine

Użu ta’ colchicine flimkien ma’

saquinavir/ritonavir huwa mistenni

li jżid il-livelli fil-plażma ta’

colchicine minħabba inibizzjoni ta’

P-gp u/jew CYP3A4 mill-

inibitur ta’

protease.

Minħabba żieda potenzjali ta’

tossiċità relatata ma’ colchicine

(avvenimenti newromuskolari

inkluż rabdomijolisi), l-użu tiegħu

flimkien ma’ saquinavir/ritonavir

mhux irrakkomandat, speċjalment

f’każ ta’ indeboliment tal-kliewi

jew tal-fwied (ara sezzjoni 4.4)

Antistaminiċi

Terfenadine

Astemizole

(saquinavir/ritonavir)

Terfenadine AUC ↑, assoċjata ma’

titwil ta’ l-intervalli ta’ QTc.

Interazzjoni simili ma’ astemizole

hija probabbli.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Mizolastine

(saquinavir/ritonavir)

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Anti-infettivi

Clarithromycin

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’ Invirase/ritonavir

ma’ ġietx studjata.

Clarithromycin huwa sottostrat ta’

CYP3A4 u huwa assoċjat ma’ titwil

ta’ QT.

Kontraindikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Clarithromycin

500 mg bid

(saquinavir mhux

imsaħħaħ 1200 mg

tid)

- Saquinavir AUC ↑ 177 %

Saquinavir C

↑ 187 %

Clarithromycin AUC ↑ 40 %

Clarithromycin C

↑ 40 %

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Erythromycin

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’ Invirase/ritonavir

ma’ ġietx studjata.

Erythromycin huwa sottostrat ta’

CYP3A4 u huwa assoċjat ma’ titwil

ta’ QT.

Kontra-indikat

flimkien

ma’

Invirase/ritonavir

minħabba

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Erythromycin

250 mg qid

(saquinavir mhux

imsaħħaħ 1200 mg

tid)

- Saquinavir AUC ↑ 99 %

Saquinavir C

↑ 106 %

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Fusidic acid

(saquinavir/ritonavir)

Ma ġiex studjat. Għoti flimkien ta’

fusidic acid u Invirase/ritonavir jista’

jikkawża żjieda tal-konċentrazzjoni

fil-plażma kemm ta’ fusidic acid kif

ukoll ta’ saquinavir/ritonavir.

Anti-bijotiċi

streptogramin

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’ Invirase/ritonavir

ma’ ġietx studjata.

Anti-bijotiċi streptogramin bħal

quinupristin/dalfopristin jinibixxu lil

CYP3A4. Il-konċentrazzjonijiet ta’

saquinavir jistgħu jiżjiedu.

Uża b’attenzjoni minħabba l-

possibbiltà ta’ arritmiji kardijaċi.

Huwa rakkomandat monitoraġġ

għat-tossiċità ta’ saquinavir (ara

sezzjoni 4.4).

Halofantrine

Pentamidine

Sparfloxacin

(saquinavir/ritonavir)

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Sustanzi kontra l-moffa

Ketoconazole 200 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir AUC

Saquinavir C

Ritonavir AUC

Ritonavir C

Ketoconazole AUC ↑ 168 %

(90 % CI 146 %-193 %)

Ketoconazole C

↑ 45 %

(90 % CI 32 %-59 %)

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament

fid-doża meta saquinavir/ritonavir

jingħata flimkien ma’ ketoconazole

200 mg/kuljum. Dożi għolja ta’

ketoconazole

(> 200 mg/kuljum) mhux

irrakkomandati.

Itraconazole

(saquinavir/ritonavir)

L-interazzjoni ma’ Invirase/ritonavir

ma’ ġietx studjata.

Itraconazole huwa inibitur qawwi

b’mod moderat ta’ CYP3A4.

Interazzjoni hija possibbli.

Uża b’attenzjoni minħabba l-

possibbiltà ta’ arritmiji kardijaċi.

Huwa rakkomandat monitoraġġ

għat-tossiċità ta’ saquinavir (ara

sezzjoni 4.4).

Fluconazole/miconazole

(saquinavir/ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata. Iż-żewġ mediċini huma

inibituri ta’ CYP3A4 u jistgħu

jżidu l-konċentrazzjoni fil-plażma

ta’ saquinavir.

Uża b’attenzjoni minħabba l-

possibbiltà ta’ arritmiji kardijaċi.

Huwa rakkomandat monitoraġġ

għat-tossiċità ta’ saquinavir (ara

sezzjoni 4.4).

Sustanzi kontra l-mycobacteria

Rifampicin 600 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Fi studju kliniku 11 minn 17-il

voluntier b’saħħithom (65 %)

żviluppaw tossiċità epatoċellulari

qawwija b’żjieda fit-transaminase sa

> 20 darba l-għola limitu normali

wara ġurnata sa 5 ġranet ta’ għotja

fl-istess waqt.

Rifampicin huwa kontra-indikat

flimkien ma’ Invirase/ritonavir

(ara sezzjoni 4.3).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Rifabutin 150 mg q3d

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

f’voluntiera f’saħħithom

Saquinavir AUC

0-12

13 %

(90 % CI: 31

- 9↑)

Saquinavir C

15 %

(90 % CI: 32

- 7↑)

Ritonavir AUC

0-12

(90 % CI: 10

- 9↑)

Ritonavir C

(90 % CI: 8

- 7↑)

Parti attiva ta’ rifabutin*

0-72

↑ 134 %

(90 % CI 109 %-162 %)

Parti attiva ta’ rifabutin*

↑ 130 %

(90 % CI 98 %-167 %)

Rifabutin AUC

0-72

↑ 53 %

(90 % CI 36 %-73 %)

Rifabutin C

↑ 86 %

(90 % CI 57 %-119 %)

* Għadd totali ta’ rifabutin + il-

metabolit 25-O-desacetyl rifabutin

Biex jiġi evitat l-iżvilupp possibbli

ta’ reżistenza għal rifabutin

f’pazjenti ko-infettati bit-TB u l-

HIV, id-doża rrakkomandata ta’

rifabutin hija ta’ 150 mg kull jumejn

jew tliet darbiet fil-ġimgħa, bid-

doża ta’ saquinavir/ritonavir mhux

mibdula (1000/100 mg bid).

Huwa rrakkomandat monitoraġġ

tan-newtropenija u tal-livelli tal-

enzimi tal-fwied.

Antipsikotiċi

Lurasidone

Minħabba l-inibizzjoni ta’ CYP3A

minn saquinavir/ritonavir,

konċentrazzjonijiet ta’ lurasidone

huma mistennija li jiżdiedu

L-għoti ta’ Invirase flimkien ma’

lurasidone huwa kontraindikat

peress li tista’ tidied it-tossiċità

relatata ma’ lurasidone (ara sezzjoni

4.3).

Quetiapine

Minħabba l-inibizzjoni ta’ CYP3A

minn saquinavir/ritonavir,

konċentrazzjonijiet ta’ quetiapine

huma mistennija li jiżdiedu

L-għoti ta’ Invirase flimkien ma’

quetiapine huwa kontraindikat

peress li jista’ jżid it-tossiċità

relatata ma’ quetiapine. Żieda fil-

konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’

quetiapine tista’ twassal għal koma

(ara sezzjoni 4.3).

Pimozide

(saquinavir/ritonavir)

Il-konċentrazzjonijiet ta’ pimozide

jistgħu jiżdiedu meta jingħata ma’

Invirase/ritonavir.

Pimozide huwa sottostrat ta’

CYP3A4 u hu assoċjat ma’ titwil

tal-QT.

Kontraindikat meta jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir

minħabba arritmija kardijaka li

tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja

(ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4)

Clozapine

Haloperidol

Chlorpromazine

Mesoridazine

Phenothiazines

Sertindole

Sultopride

Thioridazine

Ziprasidone

(saquinavir/ritonavir)

Kontraindikat meta jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir

minħabba arritmija kardijaka li

tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja

(ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4)

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Benzodiazepines

Midazolam 7.5 mg

doża waħda (orali)

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Midazolam AUC ↑ 12.4 darbiet

Midazolam C

↑ 4.3 darbiet

Midazolam t

↑ minn 4.7 h għal

14.9 h

L-ebda tagħrif ma huwa

disponibbli dwar l-użu fl-istess

waqt ta’ saquinavir imsaħħaħ

b’ritonavir flimkien ma’

midazolam fil-vini. Studji ta’

modulaturi oħra ta’ CYP3A u

midazolam i.v. jissuġġerixxu l-

possibbiltà ta’ żjieda ta’ 3-4 darbiet

fil-livelli ta’ midazolam fil-plażma.

L-għoti ta’ Invirase/ritonavir flimkien

ma’ midazolam orali huwa kontra-

indikat (ara sezzjoni 4.3). Għandha

tintuża kawtela meta Invirase jingħata

flimkien ma’ midazolam mogħti

b’mod parenterali. Jekk Invirase

jingħata flimkien ma’ midazolam

parenterali dan għandu jsir f’sala ta’

kura intensiva (ICU) jew post simili li

jista’ jassigura sorveljanza klinika

mill-viċin u mmaniġġjar mediku

xieraq f’każ ta’ depressjoni

respiratorja u/jew sedazzjoni

mtawwla. Aġġustament fid-dożaġġ

għandu jiġi kkunsidrat, speċjalment

jekk tingħata aktar minn doża waħda

ta’ midazolam.

Alprazolam

Clorazepate

Diazepam

Flurazepam

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ dawn il-

prodotti mediċinali jistgħu jiżdiedu

meta jingħataw flimkien ma’

Invirase/ritonavir.

Sorveljanza b’attenzjoni tal-pazjenti

rigward l-effetti sedattivi hija

rrakkomandata. Tista’ tkun

meħtieġa tnaqqis fid-doża tal-

benzodiazepine.

Triazolam

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ triazolam

jistgħu jiżdiedu meta jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Kontra-indikat flimiken ma’

saquinavir/ritonavir, minħabba r-

riskju potenzjali ta’ titwil jew żjieda

fis-sedazzjoni u depressjoni

respiratorja (ara sezzjoni 4.3).

Imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju

Felodipine, nifedipine,

nicardipine, diltiazem,

nimodipine, verapamil,

amlodipine, nisoldipine,

isradipine

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ dawn il-

prodotti mediċinali jistgħu jiżdiedu

meta jingħataw flimkien ma’

Invirase/ritonavir.

Hija rrakkomandata attenzjoni u

sorveljanza klinika tal-pazjenti.

Kortikosterojdi

Dexamethasone

(saquinavir/

ritonavir)

- L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma ġietx

studjata.

- Dexamethasone jinduċi lil

CYP3A4 u jista’ jnaqqas il-

konċentrazzjonijiet ta’

saquinavir.

Uża b’attenzjoni. Huwa

rakkomandat monitoraġġ għall-

konċentrazzjoni ta’ saquinavir fil-

plażma (ara sezzjoni 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Fluticasone propionate

50 mcg qid, mill-

imnieħer

(ritonavir 100 mg bid)

Fluticasone propionate ↑

Cortisol intrinsiku

86 %

(90 % CI 82 %-89 %)

Wieħed jista’ jistenna effetti akbar

meta fluticasone propionate

jittieħed man-nifs. Effetti sistemiċi

tal-kortikosterojdi inkluż is-

sindrome ta’ Cushing u

soppressjoni adrenali kienu

irrapportati f’pazjenti li ngħataw

ritonavir u fluticasone propionate

mogħti man-nifs mill-ħalq jew

mill-imnieħer; dan jista’ jseħħ

wkoll ma’ kortikosterojdi oħra

metabolizzati mir-rotta ta’ P450 3A

eż. budesonide.

L-effetti ta’ esponiment sistemiku

għoli ta’ fluticasone fuq il-livelli

fil-plażma ta’ ritonavir għadhom

mhux magħrufa.

L-għoti fl-istess waqt ta’ saquinavir

imsaħħaħ u fluticasone propionate u

kortikosterojdi oħra metabolizzati

permezz tar-rotta ta’ P450 3A (eż.

budesonide) mhux irrakkomandat

sakemm il-benefiċċju potenzjali tal-

kura ma jkunx akbar mir-riskju ta’

effetti sistemiċi tal-kortikosterojdi

(ara sezzjoni 4.4).

Tnaqqis fid-doża tal-glukokortikojd

għandha tiġi kkunsidrata ma’

sorveljanza mill-viċin ta’ effetti

lokali u sistemiċi jew bidla għall-

glukokortikojd li mhux substrat għal

CYP3A4 (eż. beclometasone).

F’każ ta’ rtirar tal-glukokortikojdi,

jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis

gradwali fid-doża fuq perijodu ta’

żmien itwal.

Antagonist tar-riċettur tal-endotilju

Bosentan

Ma kienx studjat. Użu ta’ bosentan

flimkien ma’ saquinavir/ritonavir

jista’ jżid il-livelli fil-plażma ta’

bosentan u jista’ jnaqqas il-livelli

fil-plażma ta’ saquinavir/ritonavir.

Jista’ jkun meħtieġ aġġustament fid-

doża ta’ bosentan. Meta bosentan

jingħata flimkien ma’

saquinavir/ritonavir, it-tolleranza

tal-pazjent għal bosentan għandha

tiġi ssorveljata. Sorveljanza tat-

terapija tal-HIV tal-pazjent hija

rrakkomandata wkoll.

Prodotti mediċinali li huma substrati ta’ P-glycoprotein

Glycosides ta’ Digitalis

Digoxin 0.5 mg

doża waħda

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Digoxin AUC

0-72

↑ 49 %

Digoxin C

↑ 27 %

Livelli ta’ digoxin jistgħu jkunu

differenti maż-żmien. Żidiet kbar

ta’ digoxin jistgħu jkunu mistennija

meta saquinavir/ritonavir jinbeda

f’pazjenti diġa kkurati b’digoxin.

Għandu jkun hemm attenzjoni meta

Invirase/ritonavir u digoxin

jingħataw flimkien. Il-

konċentrazzjoni ta’ digoxin fis-

serum għandha tiġi sorveljata u jekk

hemm bżonn għandha tiġi

kkunsidrata tnaqqis fid-doża.

Antagonisti tar-riċetturi H

2

ta' l-istamina

Ranitidine

(saquinavir/

ritonavir)

- L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Ranitidine

(saquinavir mhux

imsaħħaħ)

- Saquinavir AUC ↑ 67 %

- Iż-żjieda mhix maħsuba li hija ta’

rilevanza klinika. L-ebda

aġġustament fid-doża ta’

saquinavir ma hija rrakkomandata.

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Inibituri ta’ HMG-CoA reductase

Pravastatin

Fluvastatin

(saquinavir/ritonavir)

L-interazzjoni ma’ ġietx studjata.

Il-metaboliżmu ta’ pravastatin u

fluvastatin mhux dipendenti fuq

CYP3A4. Ma tistax tiġi eskluża

interazzjoni permezz ta’ effetti fuq

proteini tat-trasport.

Interazzjoni mhux magħrufa. Jekk

m’hemmx kura alternattiva

disponibbli, uża flimkien ma’

sorveljanza b’attenzjoni (ara

sezzjoni 4.4).

Simvastatin

Lovastatin

(saquinavir/ritonavir)

Simvastatin ↑↑

Lovastatin ↑↑

Konċentrazzjonijiet fil-plażma

huma dipendenti ħafna fuq

metaboliżmu minn CYP3A4.

Konċentrazzjonijiet miżjuda ta’

simvastatin u lovastatin ġew

assoċjati ma’ rabdomijolisi. Dawn

il-prodotti mediċinali huma kontra-

indikati għall-użu flimkien ma’

Invirase/ritonavir (ara sezzjoni 4.3).

Atorvastatin

(saquinavir/ritonavir)

Atorvastatin huwa inqas dipendenti

minn CYP3A4 għall-metaboliżmu.

Meta wżat ma’ Invirase/ritonavir,

għandha tingħata l-inqas doża

possibli ta’ atorvastatin u l-pazjent

għandu jiġi sorveljat b’attenzjoni

għal sinjali/sintomi ta’ mijopatija

(dgħjufija tal-muskoli, uġigħ fil-

muskoli, żjieda ta’ creatinine kinase

fil-plażma, ara sezzjoni 4.4).

Immunosoppressanti

Tacrolimus

Tacrolimus huwa sottostrat ta’

CYP3A4 u ta’ P-glycoprotein. Użu

ta’ tacrolimus flimkien ma’

saquinavir/ritonavir huwa mistenni

li jżid il-livelli fil-plażma ta’

tacrolimus.

Tacrolimus jista’ jiġi assoċjat ma’

torsades de pointes.

Kontraindikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Ciclosporin

Rapamycin

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet ta’ dawn il-

prodotti mediċinali jiżdiedu

b’ħafna drabi meta jingħataw

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Sorveljanza terapewtika tal-

mediċina b’attenzjoni hija meħtieġa

għal dawn l-immunosoppressanti

meta jingħataw flimkien ma’

Invirase/ritonavir.

Agonisti adrinerġiċi ta’ beta2 li jaħdmu fit-tul

Salmeterol

Użu ta’ salmeterol flimkien ma’

saquinavir/ritonavir huwa mistenni

li jżid il-livelli fil-plażma ta’

salmeterol.

It-taħlita mhux irrakkomandata

peress li tista’ tirriżulta f’riskju

akbar ta’ avvenimenti

kardjovaskulari avversi assoċjati

ma’ salmeterol, inkluż titwil ta’ QT,

palpitazzjonijiet, u takikardija tas-

sinus (ara sezzjoni 4.4).

Analġeżiċi narkotiċi

Methadone 60-120 mg

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Methadone AUC

19 %

(90 % CI 9 % sa 29 %)

L-ebda wieħed mit-12-il pazjent

ma kellu esperjenza ta’ sintomi ta’

rtirar.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Kontraċettivi orali

Ethinyl estradiol

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjoni ta’ ethinyl

estradiol tista’ tonqos meta jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Miżuri ta’ kontraċezzjoni

alternattivi jew addizzjonali

għandhom jiġu wżati meta

kontraċettivi orali b’bażi ta’

estroġenu jigħataw fl-istess waqt

(ara sezzjoni 4.4).

Inibituri ta’ phosphodiesterase tat-tip 5 (PDE5)

Sildenafil

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Sildenafil 100 mg

(doża waħda)

(saquinavir mhux

imsaħħaħ 1200 mg

tid)

Saquinavir

Sildenafil C

↑ 140 %

Sildenafil AUC ↑ 210 %

Sildenafil huwa substrat ta’

CYP3A4.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka

ta’ periklu għall-ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Vardenafil

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet

ta’

vardenafil

jistgħu

jiżdiedu

meta

jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Kontra-indikat

flimkien

ma’

Invirase/ritonavir

minħabba

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Tadalafil

(saquinavir/ritonavir)

Konċentrazzjonijiet

ta’

tadalafil

jistgħu

jiżdiedu

meta

jingħata

flimkien ma’ Invirase/ritonavir.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Inibituri tal-proton pump

Omeprazole 40 mg qd

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

Saquinavir AUC ↑ 82 %

(90 % CI 44-131 %)

Saquinavir C

↑ 75 %

(90 % CI 38-123 %)

Ritonavir

Taħlita mhux irrakkomandata.

Inibituri tal-proton pump

oħra

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg bid)

L-ebda tagħrif ma huwa

disponibbli dwar l-għoti ta’

Invirase/ritonavir flimkien ma’

inibituri oħra tal-proton pump.

Taħlita mhux irrakkomandata.

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Impedituri ta’ tryrosine kinase

L-impedituri ta’ tyrosine

kinase kollha b’riskju ta’

titwil ta’ QT eż.

dasatinib

sunitinib

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma ġietx studjata

Kontraindikat meta jintuża

f’kombinazzjoni ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka li potenzjalment

tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja

(ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4)

Oħrajn

Alkalojdi ergot (eż.

ergotamine,

dihydroergotamine,

ergonovine, u

methylergonovine)

(saquinavir/ritonavir)

Invirase/ritonavir jista’ jżid l-

espożizzjoni għall-alkalojdi ergot,

u b’hekk iżid il-potenzjal għal

tossiċità akuta ta’ ergot.

L-użu ta’ Invirase/ritonavir flimkien

ma’ alkalojdi ergot huwa kontra-

indikat (ara sezzjoni 4.3).

Meraq tal-grejpfrut

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Meraq tal-grejpfrut

(doża waħda)

(saquinavir mhux

imsaħħaħ)

Saquinavir ↑ 50 % (meraq tal-

grejpfrut ta’ qawwa normali)

Saquinavir ↑ 100 % (meraq tal-

grejpfrut ta’ qawwa doppja)

Iż-żjieda mhix maħsuba li hija

ta’ rilevanza klinika. Mhux

meħtieġ aġġustament fid-doża.

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Kapsuli tat-tewm

(saquinavir/ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

Kapsuli tat-tewm

(doża ekwivalenti

għal madwar żewġ

sinniet tewm ta’ 4 g

kuljum)

(saquinavir mhux

imsaħħaħ 1200 mg

tid)

Saquinavir AUC

51 %

Saquinavir C

trough

49 % (8

sigħat wara d-doża)

Saquinavir C

54 %.

Pazjenti fuq kura b’saquinavir

m’għandhomx jieħdu kapsuli tat-

tewm minħabba r-riskju ta’

konċentrazzjonijiet fil-plażma

mnaqqsa u t-telf tar-rispons

viroloġiku u l-possibiltà ta’

reżistenza għal wieħed jew aktar

mill-komponenti tal-kors

antiretrovirali.

St. John’s wort

(saquinavir/

ritonavir)

L-interazzjoni ma’

Invirase/ritonavir ma’ ġietx

studjata.

St. John’s wort

(saquinavir mhux

imsaħħaħ)

Il-livelli fil-plażma ta’ saquinavir

mhux imsaħħaħ jistgħu jitnaqqsu

bl-użu fl-istess waqt tal-

preparazzjoni tal-ħxejjex St. John’s

wort

(Hypericum perforatum)

. Dan

jiġri minħabba l-induzzjoni ta’

enżimi metabolizzanti tal-mediċina

u/jew proteini tat-trasport minn St.

John’s wort.

Preparazzjonijiet tal-ħxejjex li

fihom St. John’s wort

m’għandhomx jintużaw flimkien

ma’ Invirase. Jekk pazjent ikun digà

qed jieħu St. John’s wort, waqqaf

St. John’s wort, iċċekja l-livelli

virali u jekk possibbli l-livelli ta’

saquinavir. Il-livelli ta’ saquinavir

jistgħu jiżdiedu kif jitwaqqaf St.

John’s wort, u d-doża ta’ saquinavir

jista’ jkollha bżonn tiġi aġġustata.

L-effett ta’ induzzjoni ta’ St. John’s

wort jista’ jippersisti għal mill-inqas

ġimagħtejn wara li titwaqqaf il-

kura.

Interazzjonijiet potenzjali oħra

Prodotti mediċinali li huma substrati ta’ CYP3A4

eż. dapsone,

disopyramide, quinine,

fentanyl, u alfentanyl

Għalkemm ma sarux studji

speċifiċi, l-għoti ta’

Invirase/ritonavir flimkien ma’

prodotti mediċinali li fil-biċċa l-

kbira huma metabolizzati mir-rotta

ta’ CYP3A4 jistgħu jwasslu għall-

konċentrazzjonijiet elevati fil-

plażma ta’ dawn il-prodotti

mediċinali.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Prodotti mediċinali gastro-enteroloġiċi

Metoclopramide

Mhux magħruf, jekk prodotti

mediċinali li jnaqqsu l-ħin ta’

passaġġ mis-sistema gastro-

intestinali jistgħux iwasslu għall-

konċentrazzjonijiet aktar baxxi ta’

saquinavir fil-plażma.

Prodott mediċinali

skont is-settur

terapewtiku (doża ta’

Invirase użata fl-

istudju)

Interazzjoni

Rakkomandazzjonijiet li

jikkonċernaw l-għoti fl-istess

waqt

Cisapride

(saquinavir/ritonavir)

Għalkemm ma sarux studji

speċifiċi, l-għoti ta’

Invirase/ritonavir flimkien ma’

prodotti mediċnali li huma

metabolizzati primarjament

permezz tar-rotta ta’ CYP3A4 jista’

jwassal għall-konċentrazzjonijiet

elevati fil-plażma ta’ dawn il-

prodotti mediċinali.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Diphemanil

(saquinavir/ritonavir)

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba

arritmija kardijaka b’potenzjal ta’

periklu għal ħajja (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Vażodilataturi (periferali)

Vincamine i.v.

Kontra-indikat flimkien ma’

Invirase/ritonavir minħabba l-

potenzjal ta’ arritmija kardijaka ta’

periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

Indiċi:

imnaqqas, ↑ miżjud,

mhux mibdul, ↑↑ miżjud b’mod sostanzjali

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala:

Il-valutazzjoni ta’ studji esperimentali fl-annimali ma tindikax effetti li jagħmlu ħsara diretta

jew indiretta f’dak li jikkonċerna l-iżvilupp ta’ l-embriju jew tal-fetu, iż-żmien tat-tqala u l-iżvilupp ta’

qabel u wara t-twelid. Esperjenza klinika f’nisa tqal hija limitata: Malformazzjonijiet konġenitali,

difetti tat-twelid u mard ieħor (mingħajr xi malformazzjoni konġenitali) rarament kienu rappurtati

f’nisa tqal li kienu rċevew saquinavir flimkien ma’ sustanzi antiretrovirali oħrajn. Madankollu, s’issa,

l-informazzjoni disponibbli hija insuffiċjenti u ma tidentifikax riskji speċifiċi għat-tarbija mhux

imwielda. Saquinavir għandu jintuża waqt it-tqala biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiġġustifika r-

riskju potenzjali għall-fetu (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ:

Ma hemmx informazzjoni disponibbli minn annimali tal-laboratorju jew mill-bniedem dwar

il-ħruġ ta’ saquinavir fil-ħalib tas-sider. Il-potenzjal ta’ reazzjonijiet avversi għal saquinavir fit-trabi li

qed jerdgħu ma’ jistax ikun stmat, għalhekk it-treddigħ għandu jitwaqqaf qabel ma jittieħed saquinavir.

Esperti tas-saħħa jirrakkomandaw li nisa infettati bl-HIV ma jreddgħux lit-trabi tagħhom fl-ebda

ċirkustanza sabiex jevitaw trasmissjoni ta’ l-HIV.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Invirase jista’ jkollu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Sturdament, għeja u

indeboliment fil-vista ġew irrappurtati waqt kura b’Invirase. Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila

biex issuq u tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

a. Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Hemm disponibbli dejta limitata minn żewġ studji kliniċi fejn is-sigurtà ta’ kapsuli rotob ta’ saquinavir

(1000 mg darbtejn kuljum) użati flimkien ma’ doża baxxa ta’ ritonavir (100 mg darbtejn kuljum) għal

mill-anqas 48 ġimgħa kienet studjata f’311-il pazjent.

L-effetti avversi li ġejjin li għandhom tal-inqas relazzjoni possibbli ma’ saquinavir msaħħaħ

b’ritonavir (i.e. reazzjonijiet avversi) kienu rrappurtati l-aktar frekwenti: dardir, dijareja, għeja,

rimettar, gass u uġigħ addominali.

L-avvenimenti avversi li ġejjin kienu rrappurtati bl-ogħla severità (grad 3 u 4): anemija, dijabete

mellitus, dijarea, tqalligħ, rimettar u għeja.

Għar-rakkomandazzjonijiet komprensivi dwar aġġustament fid-doża u reazzjonijiet avversi assoċjati

mal-mediċina ritonavir, u prodotti mediċinali oħra wżati flimkien ma’ saquinavir, t-tobba għandhom

jirreferu għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ kull wieħed mill-prodotti mediċinali.

b. Lista f’tabellta ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn żewġ studji pivitali dwar kapsula ratba ta’ saquinavir (1000 mg darbtejn

kuljum) użat flimkien ma’ doża baxxa ta’ ritonavir (100 mg darbtejn kuljum) għal mill-anqas 48

ġimgħa huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2. Hemm inkluż ukoll reazzjonijiet avversi serji u dawk

mhux serji minn rapporti spontanji ta’ wara t-tqegħid fis-suq li għalihom relazzjoni kawżali għal

saquinavir ma tistax tiġi eskluda.

Ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont il-klassifika tas-sistemi u tal-organi MedDRA. Il-

gruppi ta’ frekwenza skont il-konvenzjoni MedDRA huma: Komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100

sa <1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa <1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10 000);

mhux magħruf (frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli).

Tabella 2: Inċidenza ta’ Reazzjonijiet Avversi u anormalitajiet sinnifikanti tal-laboratorju minn studji

kliniċi u esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti adulti.

Sistema tal-ġisem

Frekwenza tar-reazzjoni

Reazzjonijiet avversi

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna

Tnaqqis fl-għadd tal-plejtlits

Komuni

Anemija, tnaqqis fl-emoglobina, tnaqqis fl-għadd

tal-limfoċiti, tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod

tad-demm

Mhux komuni

Newtropenija

Disturbi fl-Għajnejn

Mhux komuni

Indeboliment fil-vista

Disturbi fis-Sistema Immuni

Komuni

Sensittività eċċesiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna

Żjieda fil-kolesterol fid-demm, żjieda fit-

trigliċeridi fid-demm

Komuni

Dijabete mellitus, anoressija, żjieda fl-aptit

Mhux komuni

Tnaqqis fl-aptit

Disturbi Psikjatriċi

Komuni

Tnaqqis fil-libido, disturb fl-irqad

Sistema tal-ġisem

Frekwenza tar-reazzjoni

Reazzjonijiet avversi

Disturbi fis-Sistema Nervuża

Komuni

Parasteżija, newropatija periferali, sturdament,

disġewżja, uġigħ ta’ ras

Mhux komuni

Ħedla ta’ ngħas, konvulżjonijiet

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni

Qtugħ ta’ nifs

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna

Dijarea, tqalligħ

Komuni

Rimettar, nefħa addominali, uġigħ addominali,

uġigħ fin-naħa ta’ fuq tal-addome, stitikezza, ħalq

xott, dispepsja, tifwieq, gass, xufftejn xotti,

purgar artab

Mhux komuni

Pankrejatite

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni ħafna

Żjieda ta’ alanine aminotransferase, żjieda ta’

aspartate aminotransferase, żjieda ta’ lipoproteini

ta’ densità baxxa

Komuni

Żjieda ta’ bilirubin fid-demm, żjieda ta’ amylase

fid-demm

Mhux komuni

Epatite, suffejra

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni

Żjieda ta’ krejatinina fid-demm

Mhux komuni

Indeboliment tal-kliewi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni

Alopeċja, ġilda xotta, ekżema, lipoatrofija, ħakk,

raxx

Mhux komuni

Sindrome ta’ Stevens Johnson, dermatite bl-

infafet

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni

Spażmi fil-muskoli

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Komuni

Astenja, għeja, żjieda fit-tessut tax-xaħam, telqa

ġenerali

Mhux komuni

Ulċerazzjoni tal-mukuża

ċ. Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Parametri metaboliċi

Il-piż u l-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm jistgħu jiżdiedu matul it-terapija antiretrovirali (ara

sezzjoni 4.4).

Kien hemm rapporti ta’ żjieda ta’ fsada, inkluż ematomi u ematrożi spontanji fil-ġilda, f’pazjenti bl-

emofilja tat-tip A u B kkurati b’inibituri tal-protease (ara sezzjoni 4.4).

Żjieda f’CPK, mijalġja, mijosite u rarament, rhabdomyolysis kienu rrappurtati b’inibituri tal-protease,

speċjalment f’taħlita ma’ analogy ta’ nucleoside.

Każijiet ta’ osteonekrożi kienu rrappurtati, speċjalment f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju ġeneralment

magħrufa, marda ta’ l-HIV avvanzata jew espożizzjoni fit-tul għal terapija antiretrovirali kombinata

(CART). Il-frekwenza ta’ dawn mhux magħrufa (ara sezzjoni 4.4).

F’pazjenti nfettati bl-HIV b’defiċjenza immunitarja severa fiż-żmien li nbdiet il-kura antiretrovirali

kombinata (CART), jista’ jkun hemm reazzjoni infjammatorja għal infezzjonijiet opportunistiċi bla

sintomi jew li għad hemm. Disturbi awtoimmuni (bħall-marda ta’ Graves u epatite awtoimmuni) ġew

irrappurtati wkoll; madankollu, iż-żmien irrappurtat sal-bidu hu iktar varjabbli u dawn l-avvenimenti

jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura (ara sezzjoni 4.4).

d. Popolazzjoni pedjatrika

Hemm disponibbli dejta limitata dwar is-siġurta minn studju pedjatriku (NV20911, n=18) fejn is-

sigurtà ta’ kapsuli iebsin ta’ saquinavir (50 mg/kg bid, mhux aktar minn 1000 mg bid) użati flimkien

ma’ doża baxxa ta’ soluzzjoni orali ta’ ritonavir (3 mg/kg bid għal piż tal-ġisem minn 5 sa <15-il kg,

2.5 mg/kg bid għal piż tal-ġisem minn 15 sa 40 kg u 100 mg bid għal piż tal-ġisem >40 kg) kienet

studjata f’pazjenti pedjatriċi b’età minn 4 xhur sa 6 snin.

Erba’ pazjenti fl-istudju kellhom ħames avvenimenti avversi li kienu kkunsidrati bħala relatati mal-

kura tal-prova. Dawn l-avvenimenti kienu rimettar (3 pazjenti), uġigħ addominali (pazjent wieħed) u

dijarea (pazjent wieħed). F’dan l-istudju ma kienux osservati avvenimenti avversi mhux mistennija.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Hemm esperjenza limitata ta’ doża eċċessiva b’saquinavir. Filwaqt li doża eċċessiva akuta jew kronika

ta’ saquinavir waħdu ma rriżultatx f’kumplikazzjonijiet maġġuri, flimkien ma’ inibituri ta’ protease

oħra ġew osservati sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva bħal debbulizza ġenerali, għejja, dijarea,

tqalligħ, rimettar, telf ta’ xagħar, ħalq xott, iponatrimja, telf ta’ piż u ipotensjoni ortostatika. M’hemmx

antidotu speċifiku għal doża eċċessiva b’saquinavir. Kura ta’ doża eċċessiva b’saquinavir għandha

tikkonsisti minn miżuri ta’ support ġenerali, inkluż sorveljanza tas-sinjali vitali u ECG, u

osservazzjonijiet ta’ l-istat kliniku tal-pazjent. Jekk indikat, prevenzjoni ta’ aktar assorbiment tista’ tiġi

kkunsidrata. Minħabba li saquinavir jeħel b’mod qawwi mal-proteini, x’aktarx li dijalisi ma tkunx ta’

benefiċċju biex tneħħi s-sustanza attiva b’mod sinifikanti.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanza antiretrovirali, Kodiċi ATC: J05A E01

Mekkaniżmu ta’ azzjoni:

Il-protease tal-HIV hija enżima virali essenzjali meħtieġa għall-qsim

speċifiku tal-poliproteini virali gag u gag-pol. Saquinavir jinibixxi b’mod selettiv il-protease tal-HIV u

b’hekk jipprevjeni il-formazzjoni ta’ partiċelli nfettivi tal-virus maturi.

Titwil ta’ QT u PR fuq l-elettrokardjogramm:

L-effetti ta’ dożi terapewtiċi (1000/100 mg darbtejn

kuljum) u supra-terapewtiċi (1500/100 mg darbtejn kuljum) ta’ Invirase/ritonavir fuq l-intervall QT

kienu evalwati fi studju 4-way crossover, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo u b’mod attiva

(400 mg moxifloxacin) f’voluntiera rġiel u nisa b’saħħithom b’età minn 18 sa 55 sena (N=59).

F’Ġurnata 3 tad-dożaġġ, il-kejl tal-ECG sar fuq perijodu ta’ 20 siegħa. Il-punt ta’ ħin ta’ Ġurnata 3

intagħżel peress li l-esponiment farmakokinetiku kien l-ogħla f’din il-ġurnata fi studju

farmakokinetiku preċedenti b’dożi multipli fuq medda ta’ 14-il ġurnata. F’Ġurnata 3, il-valuri medji

ta’ C

kienu madwar 3 darbiet u 4 darbiet ogħla b’dożi terapewtiċi u supra-terapewtiċi,

rispettivament, relattiv għal C

medja osservata fi stat fiss bid-doża terapewtika mogħtija lill-pazjenti

bl-HIV. F’Ġurnata 3, l-ogħla intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% fuq naħa waħda tad-differenza massima

medja f’QTcS ta’ qabel id-doża kkoreġut għal-linja bażi (QT ikkoreġut għar-rata tal-qalb speċifiku

għall-istudju) bejn il-gruppi ta’ mediċina attiva u dawk tal-plaċebo kienet > 10 msec għaż-żewġ gruppi

ta’ kura ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir (ara r-riżultati f’Tabella 3). Filwaqt li d-doża supra-

terapewtika ta’ Invirase/ritonavir dehret li għandha effett akbar fuq l-intervall QT minn doża

terapewtika ta’ Invirase/ritonavir, mhux ċert jekk l-effett massimu għaż-żewġ dożi kienx osservat. Fil-

grupp terapewtiku u supra-terapewtiċi 11% u 18% tal-individwi, rispettivament, kellhom QTcS bejn

450 u 480 msec. Ma kien hemm l-ebda titwil ta’ QT ta’ > 500 msec u l-ebda torsade de pointes fl-

istudju (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Tabella 3: Medja massima ta’ ddQTcS

(msec) f’ġurnata 3 għad-doża terapewtika ta’

Invirase/ritonavir, doża sopra terapewtika ta’ Invirase/ritonavir u l-kontroll attiv

moxifloxacin f’voluntiera f’saħħithom fl-Istudju bir-reqqa dwar QT (TQT -

Thorough QT

Kura

Punt ta’ Żmien

Wara d-Doża

Medja ta’

ddQTcS

Żball

Stàndard

L-ogħla 95%-CI

ta’ ddQTcS

Invirase/ritonavir

1000/100 mg BID

12-il siegħa

18.86

1.91

22.01

Invirase/ritonavir

1500/100 mg BID

20 siegħa

30.22

1.91

33.36

Moxifloxacin^

4 sigħat

12.18

1.93

15.36

Differenza derivata ta’ QTcS ta’ qabel id-doża ikkoreġut għal-linja bażi bejn il-gruppi ta’ kura

attiva u tal-plaċebo

400 mg ingħata biss f’Ġurnata 3

Nota: QTcS f’dan l-istudju kien QT/RR

0.319

għall-irġiel u QT/RR

0.337

għan-nisa, li huma simili għall-

korrezzjoni ta’ Fridericia (QTcF=QT/RR

0.333

F’dan l-istudju, intervall PR ta’ > 200 msec kien osservat ukoll f’40% u f’47% ta’ l-individwi li

rċevew Invirase/ritonavir 1000/100 mg darbtejn kuljum u 1500/100 mg darbtejn kulum, rispettivament,

f’Ġurnata 3. Intervalli PR ta’ > 200 msec kien osservat fi 3% tal-individwi fil-grupp ikkontrollat

b’mod attiv (moxifloxacin) u f’5% fil-grupp tal-plaċebo. Il-bidliet massimi medji fl-intervall ta’ PR

relattiv għall-valur ta’ qabel id-doża fil-linja bażi kienu ta’ 25 msec u 34 msec fiż-żewġ ġruppi ta’ kura

ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir, 1000/100 mg darbtejn kuljum u 1500/100 mg darbtejn kuljum,

rispettivament (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Avvenimenti ta’ sinkope/presinkope seħħew b’rata ogħla minn dik mistennija u dehru aktar ta’ spiss

taħt kura b’saquinavir (11 minn 13). Ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet minn dan l-istudju

f’voluntiera b’saħħithom għall-użu ta’ Invirase/ritonavir f’pazjenti infettati bl-HIV mhux ċara, iżda

dożi ta’ Invirase/ritonavir akbar minn 1000/100 mg darbtejn kuljum għandhom jiġu evitati.

L-effett ta’ bidu ta’ kura b’kors ta’ dożaġġ ta’ Invirase/ritonavir 500 /100 mg darbtejn kuljum flimkien

ma’ 2 NRTIs għall-ewwel 7 ijiem ta’ kura segwit minn Invirase/ritonavir 1000 /100 mg darbtejn

kuljum flimkien ma’ 2 NRTIs fis-7 ijiem ta’ wara fuq l-interval QTc, PK, u l-viral load kien evalwat fi

studju ta’ osservazzjoni open-label ta’ ġimagħtejn fi 23 pazjent infettati b’HIV-1 li qatt ma ħadu kura

qabel, li bdew terapija b’Invirase/ritonavir. Kejl ta’ ECG u PK sar f’jiem 3, 4, 7, 10, u 14 tal-kura

b’kura modifikata ta’ Invirase/ritonavir. Il-varjabbli primarja tal-istudju kienet il-bidla massima mil-

linja bażi densa ta’ qabel id-doża f’QTcF (ΔQTcFdense -

change from dense predose baseline in

QTcF

). Il-kors modifikat ta’ Invirase/ritonavir naqqas ΔQTcF

dense

massima medja fl-ewwel ġimgħa ta’

kura meta mqabbel mal-istess valur f’voluntiera f’saħħithom li rċivew dożaġġ standard ta’

Invirase/ritonavir fl-istudju TQT f’Jum 3, (Tabella 4) ibbażat fuq paragun bejn l-istudji f’popolazzjoni

differenti. 2/21 (9%) pazjent biss tul il-ġranet kollha tal-istudju kellhom bidla massima f’QTcF mil-

linja bażi densa ta’ qabel id-doża ta’ ≥ 30 ms wara l-għoti tal-kors modifikat ta’ Invirase/ritonavir fil-

popolazzjoni ta’ pazjenti infettati b’HIV-1 li qatt ma ħadu kura qabel; u l-bidla massima medja mil-

linja bażi densa ta’ qabel id-doża ta’ QTcF kienet ta’ < 10 ms tul il-ġranet kollha tal-istudju. Dawn ir-

riżultati jissuġġerixxu li r-responsabbiltà ta’ QTc hija mnaqqsa b’kors ta’ dożaġġ modifikat ta’

Invirase/ritonavir, ibbażat fuq paragun bejn l-istudji f’popolazzjoni differenti (Tabella 4). Il-

proporzjon ta’ pazjenti b’rapport ta’ titwil fl-interval PR ta’ > 200 ms f’dan l-istudju kien ivarja minn

3/22 (14%) (jum 3) sa 8/21 (38%) (jum 14).

Wara l-kors modifikat ta’ Invirase/ritonavir, l-esponiment għal saquinavir matul l-ewwel ġimgħa żdied

għall-massimu f’Jum 3 u naqas għall-inqas esponiment f’Jum 7 b’effetti ta’ induzzjoni ta’ ritonavir,

filwaqt li l-parametri PK ta’ saquinavir f’Jum 14 ( wara dożi sħaħ ta’ Invirase/ritonavir fit-tieni

ġimgħa) avviċinaw il-firxa ta’ valuri storiċi medji għall-valuri fi stat fiss ta’ saquinavir f’pazjenti

infettati b’HIV-1 (Tabella 9). C

medja ta’ Invirase b’kors modifikat ta’ Invirase/ritonavir kienet

madwar 53-83% inqas tul il-ġranet tal-istudju fil-pazjenti infettati b’HIV-1 imqabbel ma’ C

medja li

ntlaħqt f’voluntiera f’saħħithom fl-istudju TQT f’Jum 3. Tnaqqis kontinwu fl-RNA ta’ HIV kien

osservat fil-pazjenti kollha li qatt ma ħadu kura qabel li kienu qed jiċievu kors ta’ dożaġġ modifikat ta’

Invirase/ritonavir matul il-perjodu ta’ kura ta’ ġimagħtejn, li jissuġġerixxi soppressjoni virali tal-HIV

matul iż-żmien tal-istudju. Ma ġietx evalwata l-effikaċja fit-tul bil-kors modifikat.

Tabella 4: Sommarju tal-Parametri tal-Elettrokardjogramm wara l-għoti ta’ Kors Modifikat ta’

Invirase/ritonavir fil-Kura ta’ Pazjenti li Qatt ma Ħadu Kura Qabel Infettati b’HIV-1 li bdew kura

b’Invirase/ritonavir

Parametru

Jum 3

500/100

mg

(n=22)

Jum 4

500/100

mg

(n=21)

Jum 7

500/100

mg

(n=21)

Jum 10

1000/100

mg

(n=21)

Jum 14

1000/100

mg

(n=21)

Jum 3 ta’

Studju

TQT*

(n=57)

ΔQTcF

dense

massima

medja ms (SD)

3.26 ±

7.01

0.52 ±

9.25

7.13 ±

7.36

11.97 ±

11.55

7.48 ±

8.46

32.2 ± 13.4

Pazjenti b’ΔQTcF

dense

massima ta’ ≥ 30 ms

2/21 (9%)

29/57

(51%)

* Dejta storika mill-istudju bir-reqqa dwar QT li twettaq fuq voluntiera f’saħħithom.

Attività antivirali in vitro:

Saquinavir juri attività antivirali kontra firxa ta’ razez tal-laboratorju u

iżolati kliniċi ta’ HIV-1 b’valuri tipiċi ta’ EC

u EC

fil-firxa ta’ 1-10 nM u 5-50 nM rispettivament,

bl-ebda differenza evidenti bejn il-gruppi tas-sottotip B u mhux B. L-EC

korrispondenti aġġustat tas-

serum (50 % serum uman) varja minn 25-250 nM. Iżolati kliniċi ta’ HIV-2 urew valuri ta’ EC

fil-

firxa ta’ 0.3-2.4 nM.

Reżistenza

Attività antivirali skond il-ġenotip u fenotip fil-linja bażi:

Punti kliniċi ġenotipiċi u fenotipiċi ta’ waqfien li jbassru l-effikaċja klinika ta’ saquinavir imsaħħaħ

b’ritonavir ġew derivati minn analiżi retrospettiva ta’ l-istudji kliniċi RESIST 1 u 2 u analiżi ta’ ko-orti

kbir ta’ l-isptar (Marcelin et al 2007).

Fenotip ta’ saquinavir fil-linja bażi (bidla fis-suxxettibilità relattiva għar-referenza, PhenoSense

Assay) intwera li huwa fattur ta’ tbassir għar-riżultat virloġiku. Meta d-drabi ta’ bidla kienet aktar

minn 2.3 darbiet, ir-rispons viroloġiku kien osservat li l-ewwel jonqos; filwaqt li l-benefiċċju

viroloġiku ma kienx osservat meta d-drabi ta’ bidla kienet aktar minn 12-il darba.

Marcelin et al (2007) identifika disa’ kodons tal-protease (L10F/I/M/R/V, I15A/V, K20I/M/R/T, L24I,

I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M) li kienu assoċjati ma’ tnaqqis fir-rispons viroloġiku għal

saquinavir/ritonavir (1000/100 mg darbtejn kuljum) f’138 pazjent li qatt ma ħadu saquinavir qabel. Il-

preżenza ta’ 3 mutazzjonijiet jew aktar kienet assoċjata ma’ rispons imnaqqas għal saquinavir/ritonavir.

L-assoċazzjoni bejn in-numru ta’ dawn il-mutazzjonijiet ta’ reżistenza assoċjati ma’ saquinavir u

rispons viroloġiku kien ikkonfermat fi studju kliniku indipendenti (RESIST 1 u 2) li nvolva

popolazzjoni ta’ pazjenti b’esperjenza ta’ kura aktar qawwija, inkluż 54 % li kienu rċevew saquinavir

minn qabel (p=0.0133, ara Tabella 5). Il-mutazzjoni G48V, identifikat qabel in vitro bħala mutazzjoni

karatteristika ta’ saquinavir, kienet preżenti fil-linja bażi fil-virus minn tliet pazjenti, li l-ebda wieħed

minnhom ma rrisponda għat-terapija.

Tabella 5: Rispons viroloġiku għal saquinavir/ritonavir stratifikat bin-numru ta’ mutazzjonijiet ta’

reżistenza assoċjati ma’ saquinavir fil-linja bażi

Numru ta’

Mutazzjonijiet

ta’ Reżistenza

Assoċjati ma’

Saquinavir fil-

Linja Bażi*

Marcelin et al (2007)

RESIST 1 & 2

Popolazzjoni li Qatt ma Ħadu SQV

qabel

Popolazzjoni li Qatt ma Ħadu SQV

Qabel/b’Esperjenza ta’ SQV

N=138

Bidla fl-RNA ta’ HIV-1

fil-Plażma fil-Linja Bażi

f’Ġimgħa 12-20

N=114

Bidla fl-RNA ta’ HIV-1 fil-

Plażma fil-Linja Bażi

f’Ġimgħa 4

-2.24

-2.04

-1.88

-1.69

-1.43

-1.57

-0.52

-1.41

-0.18

-0.75

-0.11

-0.44

-0.30

0.08

0.24

Mutazzjonijiet ta’ Punteġġ ta’ Mutazzjoni għal Saquinavir: L10F/I/M/R/V, I15A/V,

K20I/M/R/T, L24I, I62V, G73S/T, V82A/F/S/T, I84V, L90M

Riżultati kliniċi mill-istudji b’pazjenti li qatt ma ħadu kura qabel u pazjenti b’esperjenza ta’ kura

Fl-istudju MaxCmin1, is-sikurtà u l-effikaċja ta’ kapsoli rotob ta’ saquinavir/ritonavir 1000/100 mg

darbtejn kuljum ma’ 2 NRTIs/Inibituri tar- Reverse Transcriptase Non-Nucleoside (NNRTIs) kienu

mqabbla ma’ indinavir/ritonavir 800/100 mg darbtejn kuljum ma’ 2 NRTIs/NNRTIs f’aktar minn 300

(kemm b’esperjenza ta’ kura b’inibituri tal-protease kif ukoll bla esperjenza) soġġett. It-taħlita ta’

saquinavir u ritonavir uriet attività viraloġika superjuri meta mqabbla mal-kategorija ta’ indinavir u

ritonavir meta bdil mill-kura assenjata kienet meqjusa bħala falliment viroloġiku.

Fl-istudju MaxCmin2, is-sikurtà u l-effikaċja ta’ kapsoli rotob ta’ saquinavir/ritonavir 1000/100 mg

darbtejn kuljum flimkien ma’ 2 NRTIs/NNRTIs kienu mqabbla ma’ lopinavir/ritonavir 400/100 mg

darbtejn kuljum ma’ 2 NRTIs/NNRTIs f’324 (kemm b’esperjenza ta’ kura b’inibituri tal-protease kif

ukoll bla esperjenza) soġġett. L-ebda wieħed mis-soġġetti fil-kategorija ta’ lopinavir/ritonavir ma kien

espost għal lopinavir qabel ma saret l-għażla bl-addoċċ, filwaqt li 16-il soġġett fil-kategorija

saquinavir/ritonavir kienu esposti minn qabel għal saquinavir.

Tabella 6: Demografija tas-Suġġetti f’MaxCmin1 u MaxCmin2

MaxCmin1

MaxCmin2

SQV/r

IDV/r

SQV/r

LPV/r

N=148

N=158

N=161

N=163

Sess

Rġiel

82 %

74 %

81 %

76 %

Rażża (Bojod/Suwed/Asjatiċi) %

86/9/1

82/12/4

75/19/1

74/19/2

Eta’, medjana, snin

Categorija C ta’ CDC ( %)

32 %

28 %

32 %

31 %

Bla esperjenza ta’ Antiretrovirali

28 %

22 %

31 %

34 %

Bla esperjenza ta’ PI (%)

41 %

38 %

48 %

48 %

Linja bażi Medjana HIV-1 RNA,

kopji/ml (IQR)

(1.7-5.1)

(1.7-5.2)

(3.1-5.1)

(3.5-5.3)

Linja bażi Medjana ta’ l-Għadd

taċ-ċelluli CD4

, ċelluli/mm

(IQR)

(135-420)

(139-453)

(86-400)

(95-420)

tagħrif miġbur mir-rapport ta’ l-istudju kliniku

Tabella 7: Riżultati wara 48 Ġimgħa f’MaxCmin1 u MaxCmin2

Riżultat

MaxCmin1

MaxCmin2

SQV/r

IDV/r

SQV/r

LPV/r

Bdew il-kura assenjata,

N (%)

(94 %)

(99 %)

(94 %)

(98 %)

Waqqfu il-kura assenjata, n

(27 %)

(41 %)

(30 %)

(14 %)

P=0.01

P=0.001

Falliment viroloġiku ITT/e*#

36/148 (24 %)

41/158 (26 %)

53/161 (33 %)

29/163 (18 %)

P=0.76

P=0.002

Proporzjon b’VL <

50 kopji/ml wara 48 ġimgħa,

ITT/e

97/144

(67 %)

106/154

(69 %)

90/158

(57 %)

106/162

(65 %)

P >0.05

P=0.12

Proporzjon b’VL <

50 kopji/ml wara 48 ġimgħa,

B’Kura

82/104

(79 %)

73/93

(78 %)

84/113

(74 %)

97/138

(70 %)

P>0.05

P=0.48

Żjieda medjana fl-għadd taċ-

ċelluli wara 48 ġimgħa

(ċelluli/mm

Għaż-żewġ studji: Għall-pazjenti li daħlu fl-istudju b’VL < 200 kopji/ml, VF iddefinit bħala

> 200 kopji/ml. MaxCmin1: Għal dawk li daħlu fl-istudju b’VL > 200 kopji/ml, VF iddefinit

bħala kull żjieda > 0.5 logs u/jew VL > 50,000 kopji/ml wara 4 ġimgħat, > 5,000 kopji/ml

wara 12-il ġimgħa, jew > 200 kopji/ml wara 24-il ġimgħa u il-quddiem. MaxCmin2: kull

żjieda > 0.5 log f’vista speċifika; < 0.5 log tnaqqis jekkVL > 200 kopji/ml wara 4 ġimgħat;

< 1.0 log tnaqqis mill-linja bażi jekk VL > 200 kopji/ml wara 12-il ġimgħa; u

VL > 200 kopji/ml wara 24 ġimgħa.

ITT/e = Ħsieb-biex-tikkura/espost

Tagħrif miġbur mir-rapport ta’ l-istudju kliniku

Tagħrif mill-publikazzjoni ta’ MaxCmin1

Riżultati kliniċi minn studji pedjatriċi

Il-farmakokinetika, is-sigurtà u l-attività ta’ saquinavir kienu evalwati fi studju open label, b’ħafna

ċentri fi 18-il tifel/tifla b’età minn 4 xhur sa inqas minn 6 snin fejn saquinavir (50 mg/kg bid sad-doża

għall-adulti ta’ 1000 mg bid) ingħata flimkien ma’ soluzzjoni orali ta’ ritonavir (3 mg/kg bid għal piż

tal-ġisem minn 5 sa <15 kg, 2.5 mg/kg bid għal piż tal-ġisem minn 15 sa 40 kg u 100 mg bid għal piż

tal-ġisem >40 kg) flimkien ma’ ≥2 ARVs fl-isfond. It-trabi u t-tfal żgħar kienu stratifikati f’żewġ

gruppi: Grupp A “Grupp ta’ Età Żgħira” b’età minn 4 xhur sa inqas minn sentejn (n=5) u Grupp B

“Grupp ta’ Età Akbar” tfal b’età minn sentejn sa inqas minn 6 snin (n=13).

Fil-“Grupp ta’ Età Akbar”, in-numru ta’ pazjenti b’

viral load

ta’ <400 kopja/mL wara 48 ġimgħa kien

ta’ 11 minn 13. In-numru ta’ pazjenti b’

viral load

ta’ <50 kopja/mL kien ta’ 9 minn 13 għall-istess

perijodu. L-għadd ta’ limfoċiti CD4 (imfisser bħala perċentwali ta’ CD4 medja) żdied b’medja ta’

2.97% matul l-istess perijodu ta’ 48 ġimgħa. Id-daqs tal-istudju kien żgħir wisq biex jippermetti

konklużjonijiet dwar benefiċċju kliniku.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Saquinavir huwa essenzjalment metabolizzat kompletament minn CYP3A4. Ritonavir jinibixxi l-

metaboliżmu ta’ saquinavir, u b’hekk iżid (“isaħħaħ”) il-livelli fil-plażma ta’ saquinavir.

Assorbiment:

F’pazjenti adulti infettati bl-HIV, Invirase flimkien ma’ ritonavir f’dożi ta’ 1000/100 mg

mogħtija darbtejn kuljum jipprovdu espożizzjonijiet sistemiċi ta’ saquinavir fuq perijodu ta’ 24 siegħa

simili għal, jew akbar minn dawk miksuba b’1200 mg ta’ kapsoli rotob ta’ saquinavir tliet darbiet

kuljum (ara Tabella 8). Il-farmakokinetiċi ta’ saquinavir huma stabbli waqt kura fit-tul.

Tabella 8: Medja (% CV) ta’ AUC, tas-C

u tac-C

f’pazjenti wara dożi multipli ta’ Invirase,

kapsoli rotob ta’ saquinavir, u Invirase/ritonavir, u kapsoli rotob ta’ saquinavir/ritonavir

Kura

N

AUCτ

(ng·h/ml)

AUC

0-24

(ng·h/ml)

C

max

(ng/ml)

C

min

(ng/ml)

Invirase (kapsula iebsa)

600 mg tid

866 (62)

2,598

197 (75)

75 (82)

kapsuli rotob ta’

saquinavir

1200 mg tid

7,249 (85)

21,747

2,181 (74)

216 (84)

Invirase (pillola)

1000 mg bid ma’

ritonavir 100 mg bid*

(stat sajjem)

10,320

(2,530-30,327)

20,640

1,509

(355-4,101)

(70-1,725)

††

Invirase (pillola)

1000 mg bid ma’

ritonavir 100 mg bid*

(ikla b’ħafna xaħam)

34,926

(11,826-

105,992)

69,852

5,208

(1,536-14,369)

1,179

(334-5,176)

††

τ = interval tad-dożaġġ, i.e. 8 siegħa għal tid u 12-il siegħa għal għotja tad-dożi bid

= il-konċentrazzjoni fil-plażma osservata fl-aħħar ta’ l-intervall tad-doża

bid = darbtejn kuljum

tid = tlett darbiet kuljum

* riżultati huma l-medja ġejometrika (min - max)

derivati minn skeda ta’ dożaġġ ta’ tid jew bid

††

valuri ta’ C

trough

Il-bijodisponibilità assoluta kienet medja ta’ 4 % (CV 73 %, varjazzjoni: 1 % għal 9 %) fi 8 volontiera

b’saħħithom li ngħataw doża waħda ta’ 600 mg (3 x 200 mg kapsula iebsa) ta’ Invirase wara kolazzjon

kbira. Il-bijodisponibilità baxxa huwa maħsub li hija minħabba l-kombinazzjoni ta’ assorbiment

inkomplut u metaboliżmu first-pass estensiv. Intwera li l-pH ta’ l-istonku huwa biss komponent minuri

fiż-żjieda kbira fil-bijodisponibilità li sseħħ meta jingħata ma’ l-ikel. Il-bijodisponibilità assoluta ta’

saquinavir meta jingħata flimkien ma’ ritanovir ma ġiex stabbilita fil-bnedmin.

F’taħlita flimkien ma’ ritonavir, ġiet dimostrata bijoekwivalenza ta’ kapsoli iebsa ta’ Invirase u pilloli

miksija b’rita taħt kondizzjonijiet ta’ wara l-ikel.

Terapija effettiva fil-kura ta’ pażjenti bla esperjenza tal-kura hija assoċjata ma’ C

ta’ bejn wieħed u

ieħor 50 ng/ml u AUC

0-24

ta’ madwar 20,000 ng*h/ml. It-terapija effettiva fil-kura ta’ pazjenti

b’esperjenza hija assoċjata ma’ C

ta’ bejn wieħed u ieħor 100 ng/ml u AUC

0-24

ta’ madwar

20,000 ng*h/ml.

F’pazjent infettati b’HIV-1 li qatt ma ħadu kura qabel, li bdew kura b’Invirase/ritonavir b’kors ta’

dożaġġ modifikat ta’ Invirase/ritonavir ta’ Invirase 500 mg darbtejn kuljum b’ritonavir 100 mg

darbtejn kuljum għall-ewwel 7 ijiem ta’ kura u żiedu għal Invirase 1000 mg darbtejn kuljum

b’ritonavir 100 mg darbtejn kuljum fis-7 ijiem ta’ wara, l-esponiment sistemiku għal saquinavir b’mod

ġenerali avviċina jew qabeż il-firxa ta’ valuri storiċi fi stat fiss bil-kors ta’ dożaġġ standard ta’

Invirase/ritonavir 1000 mg/100 mg bid tul il-jiem tal-istudju (ara Tabelli 9 u 8).

Tabella 9: Parametri PK medji (CV%) wara l-għoti ta’ kors modifikat ta’ Invirase/ritonavir lill-Pazjent

infettati b’HIV-1 li Qatt ma Ħadu Kura Qabel li bdew kura b’Invirase/ritonavir

Parametru

Jum 3

500/100 mg

(n=22)

Jum 4

500/100 mg

(n=21)

Jum 7

500/100 mg

(n=21)

Jum 10

1000/100 mg

(n=21)

Jum 14

1000/100 mg

(n=21)

0-12

(ng*hr/ml)

27100 (35.7)

20300 (39.9)

12600 (54.5)

34200 (48.4)

31100 (49.6)

(ng/ml)

4030 (29.1)

2960 (40.2)

1960 (53.3)

5300 (36.0)

4860 (46.8)

12

(ng/ml)

899 (64.9)

782 (62.4)

416 (98.5)

1220 (91.6)

1120 (80.9)

Studji in vitro wrew li saquinavir huwa sottostrat għall-glikoproteina P (P-gp).

Effett tal-ikel:

Fi studju cross-over f’22 pazjenti infetti b’HIV kkurati b’Invirase/ritonavir

1000 mg/100 mg darbtejn kuljum u li rċevew tliet dożi konsekuttivi fi stat sajjem jew wara ikla

b’ħafna xaħam u ħafna kaloriji (46 g xaħam, 1,091 Kcal), il-valuri ta’ l-AUC

0-12

trough

ta’

saquinavir fi stat sajjem kienu madwar 70 fil-mija inqas minn dawk ma’ ikla b’ħafna xaħam. Il-

pazjenti kollha minbarra wieħed laħqu valuri ta’ C

trough

ta’ saquinavir ’l fuq mill-limitu terapewtiku

(100 ng/ml) fi stat sajjem. Ma kienx hemm differenzi kliniċi sinifikanti fil-profil farmakokinetiku ta’

ritonavir fi stat sajjem u wara l-ikel iżda C

trough

ta’ ritanovir (medja ġejometrika 245 vs. 348 ng/ml)

kienet inqas fi stat sajjem meta mqabbel ma’ l-għotja ma’ ikla. Invirase/ritonavir għandu jingħata ma’

l-ikel jew wara l-ikel.

Distribuzzjoni fl-adulti:

Saquinavir jitqassam b’mod estensiv fit-tessuti. Il-medja tal-volum tad-

distribuzzjoni fi stat fiss wara l-għotja ġol-vini ta’ doża ta’ 12 mg ta’ saquinavir kienet ta’ 700 l (CV

39 %). Intwera li saquinavir huwa bejn wieħed u ieħor 97 % magħqud mal-proteini tal-plażma sa

g/ml. F’żewġ pazjenti li kienu qed jirċievu 600 mg ta’ Invirase tlett darbiet kuljum, il-

konċentrazzjonijiet fil-fluwidu ċerebrospinali ta’ saquinavir kienu negliġibbli meta mqabbla mal-

konċentrazzjonijiet f’kampjuni pariġġhom tal-plażma.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni fl-adulti:

Studji

in vitro

li użaw mikrosomi tal-fwied uman urew

li l-metaboliżmu ta’ saquinavir huwa medjat miċ-ċitokromju P450 permezz ta’ l-iżosima speċifika,

CYP3A4, responsabbli għal aktar minn 90 % tal-metaboliżmu fil-fwied. Ibbażat fuq studji

in vitro

saquinavir huwa metabolizzat malajr għal sustanzi inattivi tat-tip mono- u di-hydroxylated . Fi studju

mass balance bl-użu ta’ 600 mg ta’

C-saquinavir (n = 8), 88 % u 1 % tar-radjuattività mogħtija mill-

ħalq, kienet irkuprata fl-ippurgar u fl-awrina, rispettivament, sa 4 ijiem mill-għotja tad-doża. F’erba’

soġġetti oħra li ngħataw 10.5 mg ta’

C-saquinavir ġol-vina 81 % u 3 % tar-radjuattività mogħtija ġol-

vina kienet irkuprata fl-ippurgar u fl-awrina, rispettivament, sa 4 ijiem mill-għotja tad-doża. 13 % ta’

saquinavir li kien jiċċirkola fil-plażma kien preżenti bħala mediċina mhux mibdula, wara l-għotja mill-

ħalq u l-bqija bħala metaboli. Wara għotja ġol-vini, 66 % ta’ saquinavir li kien jiċċirkola kien preżenti

bħala mediċina mhux mibdula u l-bqija bħala metaboli, li jissuġġerixxi li saquinavir jgħaddi minn

metaboliżmu first pass estensiv. Esperimenti

in vitro

wrew li l-metaboliżmu fil-fwied ta’ saquinavir

isir saturabbli f’konċentrazzjonijiet ta’ ’l fuq minn 2

g/ml.

It-tneħħija sistematika ta’ saquinavir kienet għolja, 1.14 l/h/kg (CV ta’ 12 %), ftit aktar miċ-

ċirkolazzjoni tal-plażma fil-fwied, u kostanti wara l-għotja ta’ dożi ġol-vini ta’ 6, 36 u 72 mg. Il-ħin ta’

residenza medja ta’ saquinavir kien ta’ 7 sigħat (n = 8).

Popolazzjonijiet speċjali

Effett tas-sess wara kura b’Invirase/ritonavir:

Kienet osservata differenza fis-sess, bin-nisa juru

espożizzjoni ta’ saquinavir għola mill-irġiel (AUC b’medja ta’ 56 % għola u C

b’medja ta’ 26 %

għola) fl-istudju ta’ bijoekwivalenza li qabbel pilloli miksija b’rita ta’ Invirase 500 mg ma’ kapsoli

iebsa ta’ Invirase 200 mg, it-tnejn f’taħlita ma’ ritonavir. Ma kienx hemm evidenza li eta’ u piż tal-

ġisem jispjegaw id-differenza fis-sess f’dan l-istudju. Tagħrif limitat minn studji kliniċi kontrollati

b’kors ta’ dożaġġ approvat ma jindikawx differenza maġġuri fil-profil tal-effikaċja u s-sikurtà bejn

rġiel u nisa.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied:

L-effett ta’ indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika fi stat

fiss ta’ saquinavir/ritonavir (1000 mg/100 mg darbtejn kuljum għal 14-il ġurnata) kien investigat f'7

pazjenti infettati bl-HIV b’indeboliment moderat tal-fwied (Child Pugh Grad B punteġġ 7 sa 9). L-

istudju kien jinkludi grupp ta’ kontroll li kien jikkonsisti minn 7 pazjenti infettati bl-HIV b’funzjoni

tal-fwied normali mqabbla mal-pazjenti b’indeboliment tal-fwied għall-età, sess, piż u l-użu tat-tabakk.

Il-valuri medja (koeffiċjent % ta’ varjazzjoni fil-parentesi) ta’ l-AUC

0-12

għal saquinavir kienu

24.3 (102%) µg·hr/ml u 3.6 (83%) µg/ml, rispettivament, għall-pazjenti infettati bl-HIV

b’indeboliment moderat tal-fwied. Il-valuri li jikkorrispondu fil-grupp ta’ kontroll kienu 28.5

(71%) µg·hr/ml u 4.3 (68%) µg/ml. Il-proporzjon tal-medja ġeometrika (proporzjon ta’ parametri

farmakokinetiċi f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ma’ pazjenti b’funzjoni tal-fwied normali)

(intervall ta’ konfidenza ta’ 90%) kien ta’ 0.7 (0.3 sa 1.6) kemm għall-AUC

0-12

kif ukoll għal C

, li

tissuġġerixxi tnaqqis ta’ madwar 30% fl-esponiment farmakokinetiku f’pazjenti b’indeboliment

moderat tal-fwied. Ir-riżultati huma bbażati fuq konċentrazzjonijiet totali (marbuta mal-proteini u

mhux marbuta mal-proteini). Konċentrazzjonijiet tas-sustanza mhux marbuta fi stat fiss ma kinux

evalwati. Ibbażat fuq dejta limitata, jidher li aġġustament fid-dożaġġ mhux iġġustifikat għall-pazjenti

b’indeboliment moderat tal-fwied. Sorveljanza b’attenzjoni tas-sigurtà (inkluż sinjali ta’ arritmija

kardijaka) u tar-rispons viroloġiku hija rrakkomandata minħabba varjabilità miżjuda ta’ l-esponiment

f’din il-popolazzjoni

(ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Pazjenti pedjatriċi

: Tagħrif farmakokinetiku fi stat fiss huwa disponibbli minn pazjenti pedjatriċi

infettati b’HIV mill-istudju NV20911. F’dan l-istudju, 5 pazjenti kienu fil-grupp ta’ età ta’ < sentejn u

13 kienu fil-grupp ta’ bejn sentejn sa < 6 snin u rċevew 50 mg/kg saquinavir bid (mhux aktar minn

1000 mg bid) imsaħħaħ b’ritonavir b’3 mg/kg għall-pazjenti b’piż tal-ġisem li jvarja minn 5 sa <15 kg

jew 2.5 mg/kg għall-pazjenti b’piż tal-ġisem li jvarja minn 15 sa 40 kg (mhux aktar minn 100 mg bid).

Sittax minn 18-il tifel u tifla ma setgħux jibilgħu Invirase kapsuli iebsin u rċevew il-medikazzjoni billi

nfetħu il-kapsuli u l-kontenut ġie mħallat ma sustanzi differenti. Il-parametri farmakokinetiċi ta’

espożizzjoni għall-“Grupp ta’ Età Akbar” huma elenkati f’Tabella 10 taħt. Ir-riżultati tal-“Grupp ta’

Età Żgħira” mhux murija għax id-dejta hija limitata minħabba d-daqs żgħir tal-grupp.

Tabella 10

Parametri farmakokinetiċi ta’ saquinavir fi stat fiss f’pazjenti pedjatriċi infettati

b’HIV

Medja ± SD (%CV) tal-Parametri

Farmakokinetiċi ta’ Saquinavir *

Studu

Grupp ta’ Età

(Snin)

N

AUC

0-12h

(ngh/mL)

C

trough

(ng/mL)

C

max

(ng/mL)

NV20911

sentejn sa < 6

snin

38000 ±

18100

(48%)

1860 ± 1060

(57%)

5570 ± 2780

(50%)

Il-parametri kollha normalizzati għal doża ta’ 50 mg/kg

Esponimenti għal saquinavir fi stat fiss osservati fi provi pedjatriċi kienu sostanzjalment ogħla minn

dejta storika fl-adulti fejn kienu osservati titwil ta’ QTc u PR dipendenti mid-doża u l-esponiment (ara

sezzjoni 4.4).

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tossiċità akuta u kronika:

Saquinavir kien ittolerat tajjeb fi studji dwar it-tossiċità akuta u kronika

mill-ħalq, fi ġrieden, firien, klieb u marmoseti.

Mutaġenesi:

Studji ta’ mutaġeniċità u ġenotossiċità, bi jew bla attivazzjoni metabolika fejn xieraq,

urew li saquinavir m’għandu l-ebda attività mutaġenika

in vitro

f’ċelluli tal-batterja (test ta’ Ames)

jew tal-mammali (test V79/HPRT tal-pulmun tal-ħamster Ċiniż). Saquinavir ma jinduċix ħsara lill-

kromosomi

in vivo

fl-assay tal-mikronukleju tal-ġrieden jew

in vitro

fil-limfoċiti umani periferali tad-

demm u ma jinduċix ħsara primarja fid-DNA

in vitro

fit-test ta’ sintesi mhux ipprogrammata tad-DNA.

Karċinoġenesi:

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ attività karċinoġenika wara l-għotja ta’ saquinavir

mesylate għal 96 sa 104 ġimgħa lill-firien u ġrieden. L-espożizzjonijiet fil-plażma (valuri ta’ l-AUC)

fil-firien (doża massima ta’ 1000 mg/kg/kuljum) u fil-ġrieden (doża massima ta’ 2500 mg/kg/kuljum)

kienu inqas mill-espożizzjonijiet mistennija fil-plażma miksuba fil-bniedem fid-doża klinika

rakkomandata ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva:

Il-fertilità u l-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid ma kienux

affettwati ueffetti embrijotossiċi / teratoġeniċi ma kienux osservati fil-firien jew fniek

f’espożizzjonijiet fil-plażma inqas minn dawk li ntlaħqu fil-bnedmin bid-doża klinikament

irrakkomandata ta’ Invirase imsaħħaħ b’ritonavir. Studji tad-distribuzzjoni f’dawn l-ispeċi wera li t-

trasferiment ta’ saquinavir mill-plaċenta huwa baxx (inqas minn 5 % tal-konċentrazzjonijiet fil-plażma

matern).

Sigurtà farmakoloġika:

Waqt studji

in vitro

, l-ittraffikar fil-kanali kardijaċi tal-potassium umani

(hERG) ikklonati kien impedut b’75% f’konċentrazzjoni ta’ 30μM ta’ saquinavir. Fi studji

elettrofiżjoloġiċi, saquinavir impedixxa l-kurrent tal-hERG b’IC

ta’ 4.7 μM u impedixxa il-kurrent

tal-kanali tal-Ca

tat-tip L b’IC

ta’ 6.3 μM. Fi studju dwar distribuzzjoni mijokardijaka fil-far kienet

osservata akkumulazzjoni ta’ saquinavir ta’ madwar darbtejn fil-qalb meta mqabbla mal-plażma wara

għoti ta’ saquinavir flimkien ma’ ritonavir. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn ir-riżultati ta’ qabel l-użu

kliniku mhux magħrufa, madankollu fil-bniedem kienu osservati anormalitajiet fil-konduttività u r-

ripolarizzazzjoni tal-qalb b’terapija mħallta ta’ saquinavir u ritonavir (ara sezzjoni 4.4 u 5.1).

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Mili tal-pillola:

Microcrystalline cellulose,

Croscarmellose sodium,

Povidone,

Lactose (monohydrate),

Magnesium stearate.

Rita tal-pillola:

Hypromellose,

Titanium dioxide (E 171),

Talc,

Glycerol triacetate,

Iron oxide isfar u aħmar (E172).

6.2

Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandu bżonn l-ebda kundizzjoni speċjali għall-ħażna.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken tal-plastika (HDPE) li fihom 120 pillola.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/026/002

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 4 ta’ Ottubru 1996

Data tal-aħħar tiġdid: 04 ta’ Ottubru 2006

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

ANESS II

A.

MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-PROVVISTA

U L-UŻU

Ċ.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-

RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT

MEDIĊINALI

A.

MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Il-Ġermanja.

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta tat-tabib (Ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-

Prodott, sezzjoni 4.2).

Ċ.

KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott

mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-

Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-

portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-Ġestjoni tar-Riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP

maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe

aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-

riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni

tar-riskji)

.

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF

A. TIKKETTAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KLIEM GĦAL FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Invirase 500 mg pilloli miksija b’rita

Saquinavir

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 500mg ta’ saquinavir bħala saquinavir mesilate.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lattosju (monohydrate) 38.5 mg, kulur (titanium dioxide E 171, iron oxide E 172) u sustanzi

oħra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

120 pillola miksija b’rita

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu mll-ħalq

Il-pilloli miksija b’rita għandhom jinbelgħu sħaħ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK

HEMM BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/026/002

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invirase 500 mg

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KLIEM GĦAL FUQ IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Invirase 500 mg pilloli miksija b’rita

Saquinavir

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 500 mg ta’ saquinavir bħala saquinavir mesilate.

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll lactose (monohydrate) 38.5 mg, sustanzi koloranti (titanium dioxide E 171, iron oxide E

172) u kositwenti oħra. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

120 pilloli miksija b’rita

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Il-pilloli miksija b’rita għandhom jinbelg

u sħaħ

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK

HEMM BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/026/002

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Invirase 500 mg pilloli miksija b’rita

Saquinavir

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Invirase u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Invirase

Kif għandek tieħu Invirase

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Invirase

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Invirase u għalxiex jintuża

Invirase fih is-sustanza attiva saquinavir li huwa sustanza antivirali. Huwa membru ta’ klassi ta’

prodotti mediċinali msejħin inibituri tal-protease. Huwa użat għall-kura ta’ infezzjoni bil-vajrus uman

li jikkawża immunodefiċjenza (HIV).

Invirase huwa użat minn adulti infettati bl-HIV-1. Invirase huwa preskritt biex jintuża flimkien ma’

ritonavir (Norvir) u mediċini antiretrovirali oħrajn.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Invirase

Tiħux Invirase jekk għandek:

allerġija għal saquinavir, ritonavir jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (ara “Invirase

fih lactose” aktar l-isfel f’din is-sezzjoni u “X’fih Invirase” f’Sezzjoni 6).

kwalunkwe problema tal-qalb li tidher fuq elettrokardjogramm (ECG, irrekordjar elettriku tal-

qalb) li stajt twelidt biha,

rata li tħabbat il-qalb baxxa ħafna (bradikardija),

qalb dgħajjfa (insuffiċjenza tal-qalb)

passat ta’ ritmi tal-qalb mhux normali (arritmija)

żbilanċ ta’ melħ fid-demm tiegħek, speċjalment konċentrazzjonijiet baxxi ta’ potassju fid-demm

(ipokalimja) li fil-preżent mhux ikkontrollat b’kura,

problemi severi tal-fwied bħal suffejra, epatite jew insuffiċjenza tal-fwied - fejn żaqqek tintela

bi fluwidu, tkun konfuż jew l-esofagu tiegħek (it-tubu li jmur minn ħalqek għall-istonku

tiegħek) inixxi d-demm

riċentement ħadt il-mediċina rilpivirine għall-HIV.

Tiħux Invirase jekk xi waħda minn ta’ fuq tgħodd għalik. Jekk m’intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek qabel ma tieħu Invirase.

Tiħux Invirase jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

Kwalunkwe mediċina li tista’ tbiddel it-taħbit ta’ qalbek

, bħal:

ċertu mediċini kontra l-HIV bħal atazanavir, lopinavir, rilpivirine

ċertu mediċini tal-qalb - amiodarone, bepridil, disopyramide, dofetilide, flecainide,

hydroquinidine, ibutilide, lidocaine, propafenone, quinidine, sotalol

ċertu mediċini għad-depressjoni - amitriptyline, imipramine, trazodone, maprotiline

medicini għall-problemi ta’ saħħa mentali severa oħra - bħal clozapine, haloperidol,

mesoridazine, phenothiazines, sertindole, sultopride, thioridazine, ziprasidone

ċertu mediċini għall-infezzjonijiet bħal clarithromycin, dapsone, erythromycin, halofantrine,

pentamidine, sparfloxacin

ċertu mediċini qawwija li jtaffu l-uġigħ (narkotiċi) – bħal alfentanyl, fentanyl, methadone

mediċini għal disfunżjoni erettili - sildenafil, vardenafil, tadalafil

ċertu mediċini li jistgħu jintużaw għal varjetà ta’ affarijiet: cisapride, diphemanil, mizolastine,

quinine, vincamine

ċertu mediċini li jintużaw biex jipprevjenu rifjut ta’ organi ġodda wara operazzjoni ta’ trapjant

bħal tacrolimus

ċertu mediċini użati biex jittrattaw is-sintomi ta’ Iperplasja Benija tal-Prostata (żieda fid-daqs tal-

prostata) bħal alfuzosin

ċertu mediċini użati b’mod komuni għal sintomi ta’ allerġija bħal terfenadine u astemizole

ċertu mediċini għal problemi tas-saħħa mentali severi bħal pimozide

ċertu mediċini (l-hekk imsejħa inibituri ta’ tyrosine kinase) użati biex jittrattaw tipi differenti ta’

kanċer bħal dasatinib u sunitinib.

Kull waħda minn dawn il-mediċini oħrajn:

ergot alkaloids għall-attakki ta’ emikranja

triazolam u midazolam (meħud mill-ħalq) - biex jgħinuk torqod jew għall-ansjetà),

rifampicin - biex jipprevjeni jew jikkura t-tuberkulożi

simvastatin u lovastatin - biex ibaxxu l-kolesterol fid-demm

quetiapine - użat biex jikkura l-iskiżofrenja, disturb bipolari u disturb depressiv maġġuri

lurasidone – użat biex jittratta l-iskiżofrenja

Tiħux Invirase ma’ xi mediċina oħra qabel ma tkellem lit-tabib tiegħek. Il-mediċini elenkati hawn fuq

jistgħu jikkawżaw effetti sekondarji serji jekk teħodhom flimkien ma’ Invirase.

Tiħux Invirase jekk xi waħda minn ta’ fuq tgħodd għalik. Jekk m’intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek qabel tieħu Invirase.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Għandek tkun taf li Invirase/ritonavir mhuwiex kura għall-infezzjoni ta’ l-HIV u li int tista’ tkompli

tiżviluppa infezzjonijiet jew mard ieħor assoċjat mal-marda ta’ l-HIV. Għalhekk int għandek tibqa’

taħt il-kura tat-tabib tiegħek waqt li qed tieħu Invirase/ritonavir.

Xorta tista’ tgħaddi l-HIV meta tkun qiegħed tieħu din il-mediċina, għalkemm ir-riskju jonqos

b’terapija antiretrovirali effettiva. Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-prekawzjonijiet meħtieġa biex

tipprevjeni li tinfetta persuni oħra.

Fil-preżent, hemm biss informazzjoni limitata dwar l-użu ta’ Invirase/ritonavir fi tfal u f’adulti b’età ’l

fuq minn 60 sena.

Ritmi tal-qalb mhux normali (arritmiji):

Invirase jista’ jbiddel il-mod kif tħabbat il-qalb tiegħek – dan jista’ jkun ta’ periklu. Dan jista’ tiġri

speċjalment jekk inti mara jew anzjan/a.

Jekk qed tieħu xi mediċina li tnaqqas il-livelli tal-potassju fid-demm tiegħek kellem lit-tabib

tiegħek qabel tieħu Invirase.

Jekk ikollok palpitazzjonijiet jew taħbit irregolari tal-qalb waqt il-kura, kellem lit-tabib

tiegħek immedjatament.

It-tabib tiegħek għandu mnejn ikun jixtieq jagħmel ECG biex jiċċekkja

it-taħbit ta’ qalbek.

Kundizzjonijiet oħra

Hemm ċertu kundizzjonijiet li jista’ jkollok, jew li kellek, li jeħtieġu kura speċjali qabel jew waqt li

qed tieħu Invirase/ritonavir. Għalhekk, qabel tieħu din il-mediċina, suppost tkun għidt lit-tabib tiegħek

jekk tbati minn dijarea, jew jekk għandek allerġiji (ara Sezzjoni 4) jew intolleranza għal xi żokkrijiet

(ara sezzjoni “Invirase fih lactose”).

Marda tal-kliewi: Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek passat mediku ta’ mard tal-kliewi.

Marda tal-fwied: Jekk jogħġbok kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek passat mediku ta’ mard tal-

fwied. Pazjenti b’epatite kronika B jew C u qed jiġu kkurati b’sustanzi antiretrovirali huma f’riskju

akbar għal effetti avversi serji u potenzjalment fatali tal-fwied u jista’ jkollhom bżonn testijiet tad-

demm għall-kontroll tal-funzjoni tal-fwied.

Infezzjoni: F’xi pazjenti b’infezzjoni ta’ l-HIV avvanzata (AIDS) u passat ta’ infezzjonijiet

opportunistiċi, sinjali u sintomi minn infezzjonijiet minn qabel jistgħu jseħħu hekk kif tinbeda kura

kontra l-HIV. Huwa maħsub li dawn is-sintomi jseħħu minħabba titjib fir-rispons immunitarju tal-

ġisem, li jagħati possibiltà lill-ġisem li jiġġieled infezzjonijiet li setgħa kien hemm mingħajr sintomi

ovvji. Jekk tinnota xi sintomi ta’ infezzjoni jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek immedjetament (ara

Sessjoni 4).

Flimkien mal-infezzjonijiet opportunistiċi, disturbi awtoimmuni (kundizzjoni li sseħħ meta s-sistema

immuni tattakka tessut b’saħħtu tal-ġisem) jistgħu jseħħu wkoll wara li tibda tieħu mediċini għall-kura

tal-infezzjoni tiegħek bl-HIV. Disturbi awtoimmuni jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura.

Jekk tinnota kwalunkwe sintomu ta' infezzjoni jew sintomi oħrajn bħal dgħufija fil-muskoli, dgħufija li

tibda fl-idejn u fis-saqajn u li tinfirex ’il fuq lejn il-tronk tal-ġisem, palpitazzjonijiet, rogħda jew

attività eċċessiva, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek immedjatament biex tfittex il-kura meħtieġa.

Problemi fl-għadam: Xi pazjenti li qed jieħdu terapija antiretrovirali kombinata jistgħu jiżviluppaw

marda ta’ l-għadam msejħa osteonekrożi (mewt tat-tessut ta’ l-għadam ikkawżat minn telf tal-

provvista tad-demm lill-għadam). It-tul tat-terapija antiretrovirali kombinata, użu ta’ kortikosterojdi,

konsum ta’ l-alkoħol, immunosoppressjoni severa, indiċi tal-massa tal-ġisem għola, fost oħrajn,

jistgħu jkunu wħud mill-ħafna fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp tal-marda. Sinjali ta’ osteonekrożi huma

egħbusijja tal-ġogi, weġgħat u uġigħ (speċjalment fil-ġenbejn, irkoppa u spalla) u diffikultà fil-

moviment. Jekk tinnota xi wħud minn dawn is-sintomi jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek.

Mediċini oħra u Invirase

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra.

Invirase/ritonavir

jista’ jittieħed

ma’ numru ta’ mediċini oħrajn li huma użati ta’ sikwit f’infezzjoni ta’

l-HIV.

Hemm xi mediċini oħrajn li ma għandhomx jittieħdu

ma’ Invirase/ritonavir (ara sessjoni “Tiħux

Invirase jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin” fuq). Hemm ukoll xi mediċini li

għandhom

bżonn tnaqqis fid-dożaġġ

ta’ dik il-mediċina jew ta’ Invirase jew ritonavir (ara sezzjoni “Mediċini li

jista’ jkollhom interazzjoni ma’ saquinavir jew ritonavir” isfel). Staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

għal aktar informazzjoni dwar it-teħid ta’ Invirase/ritonavir ma’ mediċini oħrajn.

Mediċini li jista’ jkollhom interazzjoni ma’ saquinavir jew ritonavir jinkludu:

mediċini oħra għall-HIV - bħal nelfinavir, indinavir, nevirapine, delavirdine, efavirenz,

maraviroc, cobicistat

xi mediċini b’effett fuq is-sistema immunitarja - bħal ciclosporin, sirolimus (rapamycin),

tacrolimus

diversi sterojdi - bħal dexamethasone, ethinyl estradiol, fluticasone

xi mediċini għall-qalb - bħal imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, quinidine, digoxin

mediċini użati biex ibaxxu l-kolesterol fid-demm - bħal statins

mediċini kontra l-moffa - ketoconazole, itraconazole, fluconazole, miconazole

antikonvulsivi - bħal phenobarbital, phenytoin, carbamazepine

aġenti sedattivi - bħal midazolam mogħti permezz ta’ injezzjoni

xi antibijotiċi - bħal quinupristin/dalfopristin, rifabutin, fusidic acid

mediċini biex jikkuraw id-depressjoni - bħal nefazodone, antidepressanti triċikliċi

mediċini kontra l-koagulazzjoni - warfarin

preparazzjonijiet mill-ħxejjex li fihom St. John’s Wort jew kapsuli tat-tewm

xi mediċini li jikkuraw mard relatat mal-aċidu fl-istonku - bħal omeprazole jew inibituri oħra

tal-proton pump.

mediċini użati biex jikkuraw ażżma jew mard ieħor fis-sider bħal Marda Kronika Ostruttiva tal-

Pulmun (COPD) bħal salmeterol

mediċini għal gotta, bħal colchicine

mediċini użati biex jikkuraw pressjoni għolja fl-arterji tal-pulmun (marda magħrufa bħala

pressjoni arterjali pulmonari għolja) bħal bosentan.

Għalhekk m’għandekx tieħu Invirase/ritonavir ma’ mediċini oħrajn mingħajr il-kunsens tat-tabib

tiegħek.

Jekk qed tieħu kontraċettiv mill-ħalq biex tevita tqala, għandek tuża kontraċettiv ieħor jew ta’ tip

differenti għax ritonavir jista’ jnaqqas l-effettività ta’ kontraċettivi mill-ħalq

Invirase ma’ ikel u xorb

Invirase għandu jittieħed flimkien ma’ ritonavir u mal-ikel jew wara l-ikel.

Tqala u treddigħ

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina. Għarraf lit-tabib tiegħek jekk

inti tqila jew jekk qed tippjana li jkollok tarbija. Din il-mediċina għandha tittieħed waqt it-tqala biss

wara konsultazzjoni mat-tabib tiegħek.

M’għandekx tredda’ lit-tarbija tiegħek jekk qed tieħu Invirase/ritonavir.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Invirase ma ġiex studjat għall-effetti tiegħu fuq l-abilità tiegħek li ssuq karozza jew tħaddem magni.

Iżda, sturdament, għeja u indeboliment fil-vista ġew irrapurtati waqt kura b’Invirase. M’għandekx

issuq jew tħaddem magni jekk ikollok dawn is-sintomi.

Invirase fih lactose

Kull pillola miksija b’rita fiha 38.5mg lactose (monohydrate). Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek

intolleranza għal xi zokkrijiet, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina.

3.

Kif għandek tieħu Invirase

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew

mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju. Invirase huwa disponibbli bħala pillola miksija b’rita ta’

500 mg. It-tabib tiegħek se jippreskrivilek Invirase flimkien ma’ ritonavir (Norvir) u mediċini għall-

HIV oħrajn.

Kif għandek tieħu

Ħu Invirase fl-istess ħin li tieħu l-kapsula ta’ ritonavir (Norvir) teigħek.

Ħu l-pilloli miksija b’rita ta’ Invirase mal-ikel jew wara l-ikel.

Iblagħahom sħaħ mal-ilma.

Kemm għandek tieħu

Doża standàrd

Ħu żewġ pilloli miksija b’rita ta’ Invirase 500 mg darbtejn kuljum.

Ħu kapsula waħda ta’ ritonavir(Norvir) 100 mg darbtejn kuljum.

Jekk din hija l-ewwel

mediċina għall-HIV tiegħek jew l-ewwel darba li qed tieħu ritonavir

(Norvir)

Fl-ewwel ġimgħa għandek tieħu doża aktar baxxa ta’ Invirase.

Ġimgħa 1:

Ħu pillola waħda miksija b’rita ta’ Invirase 500 darbtejn kuljum .

Ħu kapsula waħda ta’ ritonavir (Norvir) 100 mg darbtejn kuljum.

Ġimgħa 2 ’l quddiem:

Kompli bid-doża standàrd.

Jekk tieħu Invirase aktar milli suppost

Jekk inti ħadt Indinavir/ritonavir aktar mid-doża preskritta, għandek tkellem lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Invirase

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Jekk tinsa tieħu doża

waħda, ħu din id-doża hekk kif tiftakar, ma’ ftit ikel. Wara kompli bl-iskeda regolari kif preskritt.

Tbiddilx id-doża preskritta minn rajk.

Jekk tieqaf tieħu Invirase

Kompli ħu din il-mediċina sakemm it-tabib tiegħek jgħidlek mod ieħor.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Waqt terapija tal-HIV jista’ jkun hemm żieda fil-piż u fil-livelli tal-lipidi u tal-glucose fid-demm. Dan

huwa parzjalment marbut mar-restawr tas-saħħa u tal-istil tal-ħajja, u fil-każ tal-lipidi fid-demm xi

kultant mal-mediċini tal-HIV infushom. It-tabib tiegħek se jittestja għal dawn il-bidliet.

Meta tkun qed tikkura infezzjoni tal-HIV mhux dejjem possibbli li tiddistingwi bejn l-effetti mhux

mixtieqa kkawżati minn Invirase jew minn xi mediċini oħrajn li int tieħu fl-istess ħin jew il-

kumplikazzjonijiet ta’ l-infezzjoni. Għal dawn ir-raġunijiet huwa importanti ħafna li tgħarraf lit-tabib

tiegħek b’xi bidla fil-kundizzjoni tiegħek.

L-aktar effetti sekondarji irrappurtati b’frekwenza

(f’aktar minn għaxra f’kull mitt persuna)

ta’

saquinavir meħud flimkien ma’ ritonavir, jikkonċernaw il-kanal gastrointestinali, b’dardir, dijareja,

għeja, remettar, gass u uġigħ ta’ żaqq bħala l-aktar komuni. Bidla fil-markaturi tal-laboratorju (e.ż.,

testijiet tad-demm jew tal-awrina) ukoll ġew irrapurtati b’mod komuni ħafna.

Effetti sekondarji oħra irrappurtati

(f’aktar minn wieħed kull mija iżda f’inqas minn wieħed f’kull

għaxar persuni)

li jistgħu jseħħu huma: raxx, ħakk, ekżema u ġilda xotta, jaqgħa x-xahar, ħalq xott,

uġigħ ta’ ras, newropatija periferali (disturbi tan-nervaturi fis-saqajn u fl-idejn li jistgħu jieħdu forma

ta’ tnemnim, tingis bħal labar, uġigħ qisu ħruq jew li jiġri mal-ġisem), dgħjufija, sturdament, problemi

ta’ libido, tibdil fit-togħma, ulċeri fil-ħalq, xufftejn xotti, skomdu addominali, indiġestjoni, telf ta’ piż,

stitikezza, żjieda fl-aptit, spażmi tal-muskoli, u qtugħ ta’ nifs.

Effetti sekondarji oħra, irrappurtati b’mod inqas frekwenti

(f’aktar minn wieħed kull elf persuna iżda

f’inqas minn wieħed f’kull mitt persuna)

jinkludu: tnaqqis fl-aptit, disturbi fil-vista, infjammazzjoni

tal-fwied, eċċessjonijiet, reazzjonijiet allerġiċi, infafet, ngħas, funzjoni mhux normali tal-kliewi,

infjammazzjoni tal-frixa, il-ġilda jew l-abjad tal-għajnejn jisfaru ikkawżat minn problemi fil-fwied u

sindrome ta’ Steven Johnson (marda serja b’infafet fil-ġilda, għajnejn, ħalq u ġenitali).

F’pazjenti b’emofilja tat-tip A u B, kien hemm rapporti ta’ żjieda ta’ fsad ta’ demm waqt li qed jieħdu

din il-kura jew xi inibitur tal-protease ieħor. Jekk dan jiġri lilek, għandek tieħu parir tat-tabib tiegħek

immedjatament.

Kien hemm rapporti ta’ uġigħ fil-muskoli, uġigħ mal-mess jew dgħjufija, speċjalment b’terapija

antiretrovirali kkombinata li tinkludi inibituri tal-protease u analogi tan-nucleoside. F’okkażjonijiet

rari dan il-mard tal-muskoli kien serju (rhabdomyolysis).

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi

xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Invirase

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi (JIS) li tidher fuq il-flixkun u l-kartuna. Id-data ta’

meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Invirase m’għandux bżonn kundizzjonijiet speċjali tal-ħażna.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Invirase

Is-sustanza attiva hi saquinavir. Pillola waħda miksija b’rita ta’ Invirase fiha 500 mg ta’

saquinavir bħala saquinavir mesilate.

Is-sustanzi l-oħra (eċċipjenti) huma microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, povidone,

38.5 mg lattosju (monohydrate), magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171),

talc, glycerol triacetate, iron oxide isfar (E172) u iron oxide aħmar (E172).

Kif jidher Invirase u l-kontenut tal-pakkett

Invirase 500 mg, pilloli miksija b’rita huma pilloli oranġju ċar għal oranġju fil-gris jew fil-kannella,

ta’ forma ovali, b’marka “SQV 500” fuq naħa waħda u ‘ROCHE’ fuq in-naħa l-oħra. Flixkun tal-

plastik (HDPE) fih 120 pillola.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

Manifattur

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Il-Ġermanja.

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu

Dan il-fuljett huwa disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE/ŻEE fis-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini.