Inhixa

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Inhixa
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Inhixa
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Sustanzi antitrombotiċi,
 • Żona terapewtika:
 • Tromboemboliżmu tal-vini
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Inhixa huwa indikat għall-adulti għall -: Profilassi ta ' tromboemboliżmu fil-vini, partikolarment f'pazjenti li jgħaddu minn kirurġija ortopedika, ġenerali jew onkoloġika-kirurġija. - Profilassi ta 'tromboemboliżmu venuż f'pazjenti bedridden minħabba mard akut inkluż akuta insuffiċjenza tal-qalb, waqfien akut tan-nifs, infezzjonijiet gravi, kif ukoll l-aggravament tal-mard rewmatiku li jikkawżaw l-immobbilizzazzjoni tal-pazjent (japplika għall-qawwiet ta' 40 mg/ 0. 4 mL). Trattament ta 'trombożi f' vina fonda (DVT), kkumplikati jew mhux ikkomplikati minn emboliżmu pulmonari. Trattament ta 'anġina mhux stabbli u n-non-Q-wave' infart mijokardijaku, flimkien ma ' acetylsalicylic acid (ASA). It-trattament ta 'elevazzjoni tas-segment ST' infart mijokardijaku (STEMI) inklużi pazjenti li ser jiġu ttrattati b'mod konservattiv jew li wara jgħaddu minn koronarju perkutanju l-anġoplastika (japplika għall-qawwiet ta ' 60 mg/ 0. 6 mL, 80 mg/ 0. 8 mL, u 100 mg/ 1 mL). - Tagħqid tad-demm għall-prevenzjoni fil-ċ-ċirkolazzjoni e
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 11

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004264
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 14-09-2016
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004264
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/510445/2016

EMEA/H/C/004264

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Inhixa

Enoxaparin sodium

Dan huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni (EPAR) għal Inhixa. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tiegħu fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta' użu tiegħu. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Inhixa.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Inhixa, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew

jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Inhixa u għal xiex jintuża?

Inhixa huwa mediċina antikoagulanti (mediċina biex tipprevjeni emboli tad-demm). Jintuża fl-adulti

għal li ġej:

biex jipprevjeni tromboemboliżmu (emboli tad-demm li jiffurmaw ġol-vini, li jfixklu l-fluss tad-

demm), speċjalment f'pazjenti li jkunu qed jiġu operati jew li jkunu jinsabu f'riskju akbar ta' emboli

minħabba li ilhom għal żmien twil fis-sodda minħabba l-mard;

biex jikkura kundizzjonijiet assoċjati ma' emboli tad-demm bħal trombożi profonda fil-vini (fejn l-

embolu jifforma f'vina profonda, normalment fis-sieq)

biex jikkura anġina instabbli (tip sever ta' uġigħ fis-sider kkawżat minn problemi fil-fluss tad-demm

lejn il-qalb);

biex jikkura ċerti tipi ta' infart mijokardijaku (attakk tal-qalb);

biex jipprevjeni milli jiffurmaw emboli meta d-demm jiġi ċċirkolat permezz ta' magna tal-

emodijaliżi biex jitneħħew sustanzi tossiċi.

Fil-kura ta' anġina instabbli u attakk tal-qalb, Inhixa jingħata ma' aspirina (aċidu aċetilsaliċiliku).

Is-sustanza attiva f'Inhixa hija enoxaparin sodium.

Inhixa

EMA/510445/2016

Paġna 2/3

Inhixa huwa "mediċina bijosimili". Dan ifisser li Inhixa huwa simili għal mediċina bijoloġika (magħrufa

wkoll bħala l-"mediċina ta’ referenza") li diġà hija awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE). Il-mediċina ta’

referenza għal Inhixa hija Clexane. Għal aktar informazzjoni dwar il-mediċini bijosimili, ara d-

dokument mistoqsija u tweġiba hawn

Kif jintuża Inhixa?

Inhixa huwa disponibbli bħala soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringi mimlijin għal-lest. Dan normalment

jingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda għalkemm fil-kura ta' tip ta' attakk tal-qalb imsejjaħ infart

mijokardijaku b'elevazzjoni tas-segment ST (STEMI) akut l-ewwel jingħata bħala injezzjoni fil-vina, u

sabiex jiġu evitati emboli fil-magni tal-emodijaliżi dan jiġi injettat direttament fit-tubu li jġorr id-demm.

Id-doża u għal kemm żmien tkun se tingħata din il-mediċina, kif ukoll jekk hijiex qed tingħata ma'

mediċini oħrajn, jiddependu fuq il-kundizzjoni li trid tiġi evitata jew ikkurata. Id-dożi għandhom jiġu

aġġustati f'pazjenti bi tnaqqis gravi fil-funzjoni tal-kliewi.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Kif jaħdem Inhixa?

Meta l-emboli tad-demm jiffurmaw fil-vini u fl-arterji dawn jistgħu jirrestrinġu l-fluss tad-demm għall-

organi, inkluż il-qalb. Is-sustanza attiva f'Inhixa, enoxaparin, hija waħda minn grupp ta' mediċini

antikoagulanti msejjaħ "eparina ta' piż molekulari baxx". Enoxaparin iżid l-effett ta' antithrombin III,

sutanza naturali li tikkontrolla l-fatturi tal-għaqid tad-demm u tgħin tipprevjeni biex id-demm ma

jagħqadx fil-ġisem. Dan jgħin iwaqqaf il-formazzjoni ta' emboli ġodda tad-demm u dawk eżistenti jiġu

kkontrollati.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Inhixa li ħarġu mill-istudji?

Studji estensivi fil-laboratorju li jqabblu Inhixa ma' Clexane urew li Inhixa huwa simili ħafna għal

Clexane f'termini ta' struttura, purità u attività bijoloġika.

Barra minn hekk, studju f'20 individwu b'saħħithom wera li l-istess dożi taż-żewġ prodotti mogħtija

minn injezzjoni taħt il-ġilda pproduċew effetti simili fuq il-fatturi tal-għaqid tad-demm, bl-użu ta'

diversi metodi li jirriflettu l-mod kif il-mediċina taħdem fil-ġisem.

Il-kumpanija pprovdiet ukoll informazzjoni minn studji ppubblikati li turi l-benefiċċji ta' enoxaparin fil-

prevenzjoni u fil-kura ta' emboli tad-demm.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Inhixa?

L-effetti sekondarju l-aktar komuni b'Inhixa (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10)

huma emorraġija (fsada); seħħet fsada serja f'madwar 4 minn kull 100 li ngħataw Inhixa biex jiġu

evitati l-emboli tad-demm waqt kirurġija. Barra minn hekk, il-livelli miżjuda ta' enzimi tal-fwied fid-

demm (sinjal ta' problemi possibbli fil-fwied) huma komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn

persuna 1 minn kull 10).

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Inhixa, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Inhixa m'għandux jintuża f'pazjenti bi fsada kbira eżistenti, b'disturbi severi ta' emboli tad-demm, jew

b'kundizzjonijiet li jżidu r-riskju ta', jew jiffurmaw, fsada, bħal ulċeri tal-istonku jew puplesija. Għal-

lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Inhixa

EMA/510445/2016

Paġna 3/3

Għaliex ġie approvat Inhixa?

L-istudji wrew li Inhixa għandu struttura u attività bijoloġika simili ħafna għal Clexane u għandu l-

istess effett fuq fatturi ta' emboli tad-demm. Il-profili ta' sigurtà taż-żewġ mediċini wkoll tqiesu simili,

skont l-ittestjar tal-laboratorju.

Għalhekk, il-Kumitat tal-Aġenzija għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) qies li

m'hemm l-ebda differenza klinikament sinifikanti bejn Inhixa u Clexane f'termini ta' effettività u sigurtà

u kien tal-fehma li, għal Clexane, il-benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat

irrakkomanda li Inhixa jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

X’miżuri qegħdin jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta’ Inhixa?

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Inhixa ġew inklużi fis-sommarju tal-

karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif.

Informazzjoni oħra dwar Inhixa:

L-EPAR sħiħ għal Inhixa jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Inhixa, aqra

l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa

huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom

jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inhixa 2,000 IU (20 mg)/0.2 mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10,000 UI/mL (100 mg/mL) soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha enoxaparin sodium 2,000 UI ta’ attività anti-Xa (ekwivalenti għal

20 mg) f’0.2 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Enoxaparin sodium huwa sustanza bijoloġika miksuba permezz ta’ alkaline depolymerization ta’ heparin

benzyl ester derivat mill-mukuża tal-musrana tal-ħnieżer.

3.

GĦAMLAFARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur sa isfar ċar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Inhixa huwa indikat fl-adulti għal:

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom riskju

moderat jew għoli, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jagħmlu operazzjonijiet ortopediċi jew

ġenerali inkluż operazzjonjiet għall-kanċer.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika li għandhom mard akut

(bħal insuffiċjenza akuta tal-qalb, insuffiċjenza respiratorja, infezzjonijiet severi jew mard rewmatiku)

u mobilita` mnaqqsa li qegħdin f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu fil-vini.

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond (DVT - deep vein thrombosis) u emboliżmu fil-vini (PE -

pulmonary embolism) ħlief PE li x’aktarx tkun teħtieġ terapija trombolitika jew operazzjoni.

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra mill-ġisem waqt l-emodijalisi.

Sindrom koronarju akut:

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(NSTEMI - Non ST-segment elevation myocardial infarction), flimkien ma’ acetylsalicylic acid

mill-ħalq.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI - acute ST-

segment elevation myocardial infarction) inkluż pazjenti li se jiġu mmaniġġjati b’mod mediku

jew b’intervent koronarju perkutanju sussegwenti (PCI - percutaneous coronary intervention).

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom

riskju moderat jew għoli

Ir-riskju tromboemboliku individwali għall-pazjenti jista’ jiġi stmat bl-użu ta’ mudell validat ta’

stratifikazzjoni tar-riskju.

F’pazjenti b’riskju moderat ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

2,000 UI (20 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (SC - subcutaneous). Il-bidu ta’

enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) qabel operazzjoni (sagħtejn qabel l-operazzjoni) ġie ppruvat li

huwa effettiv u sikur f’operazzjoni b’riskju moderat.

F’pazjenti b’riskju moderat, it-trattament b’enoxaparin sodium għandu jinżamm għal perjodu minimu

ta’ 7-10 ijiem irrispettivament mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità).

Il-profilassi għandha titkompla sakemm

il-pazjent ma jkunx għad għandu mobilità mnaqqsa b’mod sinifikanti

F’pazjenti b’riskju għoli ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

4,000 UI (40 mg) darba kuljum mogħtija permezz ta’ injezzjoni SC li preferibbilment tinbeda

12-il siegħa qabel l-operazzjoni. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li enoxaparin sodium jinbeda b’mod

profilattiku aktar minn 12-il siegħa qabel l-operazzjoni (eż. pazjent b’riskju għoli li qed jistenna għal

operazzjoni ortopedika distinta), l-aħħar injezzjoni għandha tingħata mhux aktar tard minn

12-il siegħa qabel l-operazzjoni u titkompla 12-il siegħa wara l-operazzjoni.

Għal pazjenti li jsirulhom operazzjonijiet ortopediċi maġġuri hija rrakkomandata

tromboprofilassi estiża sa 5 ġimgħat.

Għal

pazjenti

b’riskju

kbir

ta’

tromboemboliżmu

fil-vini

(VTE

venous

thromboembolism) li ssirilhom operazzjoni fl-addome jew fil-pelviċi għall-kanċer

hija rrakkomandata tromboprofilassi estiża sa 4 ġimgħat.

Profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika

Id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija 4,000 UI (40 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal mill-anqas 6 ijiem sa 14-il jum irrispettivament

mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità). Mhuwiex stabbilit il-benefiċċju għal trattament itwal minn 14-il jum.

Trattament ta’ DVT u PE

Enoxaparin sodium jista’ jingħata SC jew bħala injezzjoni darba kuljum ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) jew

inkella bħala injezzjonijiet darbtejn kuljum ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg).

L-iskeda tal-għoti għandha tingħażel mit-tabib abbażi ta’ stima individwali inkluż valutazzjoni tar-riskju

tromboemboliku u r-riskju ta’ fsada. L-iskeda ta’ doża ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) mogħtija darba kuljum

għandha tintuża f’pazjenti mhux ikkumplikati b’riskju baxx ta’ rikorrenza ta’ VTE. L-iskeda ta’ doża ta’

100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija darbtejn kuljum għandha tintuża fil-pazjenti l-oħra kollha bħal dawk

b’ħafna piż żejjed, b’PE bis-sintomi, bil-kanċer, b’VTE rikorrenti jew bi trombożi prossimali (vena iliaca).

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal perjodu medju ta’ 10 ijiem. Terapija

antikoagulanti mill-ħalq għandha tinbeda fejn ikun xieraq (ara “Bidla bejn enoxaparin sodium u

antikoagulanti mill-ħalq” fi tmiem is-sezzjoni 4.2).

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus matul l-emodijalisi

Id-doża rrakkomandata hija 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ enoxaparin sodium.

Għal pazjenti b’riskju kbir ta’ emorraġija, id-doża għandha titnaqqas għal 50 UI/kg (0.5 mg/kg) għal

aċċess vaskulari doppju jew 75 UI/kg (0.75 mg/kg) għal aċċess vaskulari uniku.

Matul l-emodijalisi, enoxaparin sodium għandu jiġi introdott ġol-pajp tal-arterja tar-rotta ċirkulari fil-bidu

tas-sessjoni tad-dijalisi. L-effett ta’ din id-doża is-soltu jkun biżżejjed għal sessjoni ta’ 4 sigħat;

madankollu, jekk jinsabu ċrieki ta’ fibrin, per eżempju wara sessjoni itwal minn dik normali, tista’

tingħata doża oħra ta’ 50 UI sa 100 UI/kg (0.5 sa 1 mg/kg).

Ma hija disponibbli l-ebda dejta f’pazjenti li jkunu qed jużaw enoxaparin sodium għall-profilassi jew għat-

trattament u waqt is-sessjonijiet tad-dijalisi.

Sindrom koronarju akut: trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI u trattament ta’ STEMI akut

Għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium

hija 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa permezz ta’ injezzjoni SC mogħtija flimkien ma’ terapija

kontra l-plejtlits. It-trattament għandu jinżamm għal minimu ta’ jumejn u jitkompla sakemm ikun

hemm stabilizzazzjoni klinika. It-tul ta’ żmien tat-trattament is-soltu jkun minn jumejn sa 8 ijiem.

Acetylsalicylic acid huwa rrakkomandat għall-pazjenti kollha mingħajr kontraindikazzjonijiet b’doża

għolja fil-bidu ta’ 150–300 mg (f’pazjenti li qatt ma jkunu ħadu acetylsalicylic acid) mill-ħalq u doża

ta’ manteniment ta’ 75–325 mg/kuljum mill-ħalq għal tul ta’ żmien irrispettivament mill-istrateġija ta’

trattament.

Għat-trattament ta’ STEMI akut, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija doża waħda

f’daqqa fil-vini (IV) ta’ 3,000 UI (30 mg) flimkien ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita

minn 100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija taħt il-ġilda kull 12-il siegħa (massimu ta’ 10,000 UI (100 mg)

għal kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC). Terapija xierqa kontra l-plejtlits bħal acetylsalicylic acid

mill-ħalq (75 mg sa 325 mg darba kuljum) għandha tingħata fl-istess waqt ħlief jekk tkun

kontraindikata. It-tul ta’ żmien irrakkomandat ta’ trattament huwa 8 ijiem jew sakemm ikun hemm

liċenzjar mill-isptar, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Meta jingħata flimkien ma’ trombolitiku

(speċifiku għall-fibrin jew mhux speċifiku għall-fibrin), enoxaparin sodium għandu jingħata bejn

15-il minuta qabel u 30 minuta wara l-bidu tat-terapija fibrinolitika.

Għad-dożaġġ f’pazjenti ≥ 75 sena, ara l-paragrafu “Anzjani”.

Għall-pazjenti mmaniġjati b’PCI, jekk l-aħħar doża ta’ enoxaparin sodium SC kienet

ingħatat inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa, ma huwa meħtieġ l-ebda għoti

addizzjonali ta’ dożi. Jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, għandha tingħata doża f’daqqa IV ta’ 30 UI/kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa.

Anzjani

Għall-indikazzjonijiet kollha ħlief għal STEMI, ma huwa meħtieġ l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ pazjenti

anzjani, ħlief jekk il-funzjoni tal-kliewi tkun indebolita (ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4).

Għat-trattament ta’ STEMI akut f’pazjenti anzjani ≥75 sena, m’għandhiex tintuża doża f’daqqa fil-bidu

IV. Ibda l-għoti b’doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC kull 12-il siegħa (massimu ta’ 75 UI (75 mg) għal

kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC biss, segwita minn għoti ta’ doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC

għall-kumplament ta-dożi). Għall-għoti tad-doża f’pazjenti anzjani b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi,

ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4.

Indeboliment tal-fwied

Hija disponibbli dejta limitata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2) u għandha

tintuża l-kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Indeboliment sever tal-kliewi

Enoxaparin sodium mhuwiex rrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni apparti mill-prevenzjoni ta’

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Tabella tad-dożi u l-għoti għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina

[15-30] mL/min):

Indikazzjoni

Skeda tal-għoti tad-doża

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini

2,000 UI (20 mg) SC darba kuljum

Trattament ta’ DVT u PE

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti taħt il-

75 sena)

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti li

għandhom aktar minn 75 sena)

Doża 1 x 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV flimkien

ma’ 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-ebda doża mogħija f’daqqa IV fil-bidu,

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-aġġustamenti rrakkomandati fid-doża jew fl-għoti ma japplikawx għall-indikazzjoni tal-emodijalisi.

Indeboliment moderat u ħafif tal-kliewi

Għalkemm ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat

(teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi, huwa

rrakomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Inhixa m’għandux jingħata mir-rotta ta’ ġol-muskolu.

Għall-profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini wara operazzjoni, trattament ta’ DVT u PE, trattament

ta’ anġina mhux stabbi u NSTEMI, enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni SC.

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita

immedjatmaent minn injezzjoni SC.

Għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi, huwa

jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi.

Is-siringa mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża hija lesta biex tintuża immedjatament.

Huwa rrakkomandat li tintuża siringa tat-tuberkulin jew siringa ekwivalenti meta jintużaw l-ampulli jew

il-kunjetti b’ħafna dożi biex jiġi aċċertat li jsir il-ġbid tal-volum li suppost tal-mediċina.

Teknika tal-injezzjoni SC:

L-injezzjoni għandha l-aħjar issir meta l-pazjenti ikun mimdud. Enoxaparin sodium jingħata permezz ta’

injezzjoni SC fil-fond.

Tneħħix il-bużżieqa tal-arja mis-siringa qabel l-injezzjoni biex tevita li tnaqqas mill-mediċina meta tuża

siringi mimlijin għal-lest. Meta l-kwantità ta’ mediċina li għandha tiġi injettata jkun jeħtieġ li tiġi

aġġustata abbażi tal-piż tal-pazjent, uża s-siringa mimlija għal-lest b’marki tal-kejl biex tikseb il-volum

meħtieġ billi tarmi ż-żejjed qabel l-injezzjoni. Jekk jogħġbok kun af li f’xi każijiet mhuwiex possibbli li

tikseb doża eżatta minħabba l-marki tal-kejl tas-siringa, u f’każ bħal dan għandu jingħata l-volum sal-

marka l-eqreb ta’ dik meħtieġa.

L-għoti għandu jinbidel bejn il-parti tal-lemin u tax-xellug anterolaterali jew posterolaterali tal-addome.

It-tul sħiħ tal-labra għandu jiddaħħal b’mod vertikali f’tinja fil-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-

werrej. It-tinja tal-ġilda m’għandhiex tintreħa sakemm titlesta l-injezzjoni. Togħrokx il-post tal-injezzjoni

wara l-għoti tal-injezzjoni.

Nota għas-siringi mimlijin għal-lest li għandhom sistema awtomatika ta’ sigurtà: Is-sistema ta’ sigurtà

tiffunzjona fi tmiem l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 6.6).

F’każ li l-pazjenti jagħti l-injezzjoni lilu nnifsu, huwa/hija għandhom jiġu avżati biex isegwu l-

istruzzjonijiet pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif inkluż fil-pakkett ta’ din il-mediċina.

Injezzjoni IV (f’daqqa) (għall-indikazzjoni ta’ STEMI akut biss):

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita immedjatament

minn injezzjoni SC.

Għall-injezzjoni IV, jistgħu jintużaw kemm il-kunjett b’ħafna dożi kik ukoll is-siringa mimlija għal-lest.

Enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ pajp irqiq IV. Huwa m’għandux jitħallat jew jingħata

flimkien ma’ mediċini oħra. Biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ taħlit ta’ enoxaparin sodium ma’ mediċini

oħra, l-aċċess IV magħżul għandu jitlaħlaħ b’ammont suffiċjenti ta’ soluzzjoni ta’ saline jew dextrose

qabel u wara l-għoti f’daqqa ta’ enoxaparin sodium IV biex jitnaddaf il-post minn fejn tkun ġiet introdotta

l-mediċina. Enoxaparin sodium jista’ jingħata mingħajr periklu flimkien ma’ soluzzjoni ta’ normal saline

(0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma.

Injezzjoni tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa

Għad-doża tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) mogħtija f’daqqa, bl-użu ta’ siringa ta’ enoxaparin sodium

mimlija għal-lest immarkata bil-kejl, neħħi l-volum żejjed biex iżżomm biss 3,000 UI (30 mg) fis-siringa.

Id-doża ta’ 3,000 UI (30 mg) tista’ imbagħad tiġi injettata direttament fil-pajp irqiq IV.

Doża addizzjonali mogħtija f’daqqa għal PCI meta l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa

Għall-pazjenti li qed jiġu mmaniġġjati b’PCI, għandha tingħata doża addizzjonali IV f’daqqa ta’ 30 UI/kg

(0.3 mg/kg) jekk l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel tintefaħ il-bużżieqa.

Sabiex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tal-volum żgħir li għandu jiġi injettat, huwa rrakkomandat li l-mediċina

tiġi ddilwita għal 300 UI/mL (3 mg/mL).

Biex tikseb soluzzjoni ta’ 300 UI/mL (3 mg/mL), bl-użu ta’ siringa mimlija għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg)

enoxaparin sodium, huwa rrakkomandat li tintuża borża tal-infużjoni ta’ 50 mL (i.e. tuża soluzzjoni ta’

normal saline (0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma) kif ġej:

Iġbed 30 mL mill-borża tal-infużjoni b’siringa u armi l-likwidu. Injetta l-kontenut kollu ta’ siringa mimlija

għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg) enoxaparin sodium fl-20 mL li jkun għad fadal fil-borża. Ħawwad il-

kontenut tal-borża bil-mod. Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni ddilwita b’siringa għal għoti ġol-pajp

irqiq IV.

Wara li titlesta d-dilwizzjoni, il-volum li għandu jiġi injettat jista’ jiġi kkalkulat bl-użu tal-formola li ġejja

[Volum tas-soluzzjoni ddilwita (mL) = Piż tal-pazjent (kg) x 0.1] jew bl-użu tat-tabella taħt. Huwa

rrakkomandat li d-dilwizzjoni tiġi ppreparata immedjatament qabel ma tintuża.

Il-volum li għandu jiġi injettat mill-pajp irqiq IV wara li titlesta d-dilwizzjoni b’konċentrazzjoni ta’

300 IU (3 mg) /mL.

Piż

Doża meħtieġa

30 UI/kg (0.3 mg/kg)

Volum li għandu jiġi

injettat meta jkun

iddilwit għal

konċentrazzjoni finali ta’

300 IU (3 mg) / mL

[Kg]

UI

[mg]

[mL]

1350

13.5

1500

1650

16.5

1800

1950

19.5

2100

2250

22.5

2400

2550

25.5

2700

2850

28.5

3000

3150

31.5

10.5

3300

3450

34.5

11.5

3600

3750

37.5

12.5

3900

4050

40.5

13.5

4200

4350

43.5

14.5

4500

Injezzjoni fil-pajp irqiq tal-arterja:

Jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’

trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq

Bidla bejn enoxaparin sodium u antagonisti tal-vitamina K (VKA – vitamin K antagonists)

Il-monitoraġġ kliniku u t-testijiet tal-laboratorju [ħin tal-protrombin espress bħala l-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR - International Normalized Ratio)] għandhom jiġu intensifikati biex jiġi

mmonitorjat l-effett ta’ VKA.

Minħabba li hemm intervall qabel mal-VKA jilħaq l-effett massimu tiegħu, it-terpija b’enoxaparin sodium

għandha titkompla b’doża kostanti għat-tul ta’ żmien li jkun hemm bżonn biex l-INR jinżamm fil-firxa

terapewtika mixtieqa għall-indikazzjoni f’żewġ testijiet suċċessivi.

Għall-pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu VKA, il-VKA għandu jitwaqqaf u l-ewwel doża ta’

enoxaparin sodium għandha tingħata meta l-INR ikun naqas aktar mill-firxa terapewtika.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq li jaħdmu b’mod dirett (DOAC - direct

oral anticoagulants)

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium, waqqaf enoxaparin sodium u ibda d-

DOAC minn 0 sa sagħtejn qabel jasal il-ħin tal-għoti ta’ enoxaparin sodium li jkun imiss skont it-tikketta

ta’ DOAC.

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu DOAC, l-ewwel doża ta’ enoxaparin sodium għandha

tingħata fil-ħin li kieku kienet tingħata d-doża ta’ DOAC li jkun imiss.

L-għoti waqt anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit

lumbar

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti l-antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fl-ispazju madwar

id-dura jew fis-sinsla jew fit-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ

newroloġiku minħabba r-riskju ta’ ematomi newrassijali (ara sezzjoni 4.4).

Bid-dożi użati għall-profilassi

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 12-il siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter.

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 12-il siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 24 siegħa.

Il-bidu ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) sagħtejn qabel l-operazzjoni mhuwiex

kumpatibbli ma’ anestesija newrassjali.

Bid-dożi użati għat-trattament

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 24 siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ kura u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 24 siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 48 siegħa.

Il-pazjenti li jirċievu dożi darbtejn kuljum (i.e. 75 UI/kg (0.75 mg/kg) darbtejn kuljum jew

100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum) għandhom jaqbżu doża ta’ enoxaparin sodium biex jitħalla

dewmien biżżejjed għat-tqegħid jew it-tneħħija tal-kateter.

Livelli anti-Xa xorta jkunu jistgħu jitkejlu f’dawn il-punti ta’ ħin, u dan id-dewmien mhuwiex garanzija li

ematoma newrassjali se tiġi evitata.

Bl-istess mod, ikkunsidra li ma tużax enoxaparin sodium sa mill-anqas 4 sigħat wara titqib fis-sinsla/fl-

ispazju madwar id-dura jew wara li jkun tneħħa l-kateter. Id-dewmien għandu jkun ibbażat fuq stima ta’

benefiċċċju u riskju fejn jitqies kemm ir-riskju ta’ trombożi u r-riskju ta’ ħruġ ta’ demm fil-kuntest tal-

proċedura u tal-fatturi ta’ riskju tal-pazjent.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Enoxaparin sodium huwa kontraindikat f’pazjenti:

B’sensittività eċċessiva għal enoxaparin sodium, heparin jew id-derivati tiegħu, inkluż heparins

b’piż molekulari baxx oħra (LMWH - low molecular weight heparins) jew għal kwalunkwe wieħed

mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

Bi storja ta’ tromboċitopenija ikkaġunata mill-heparin (HIT - heparin-induced thrombocytopenia) u

medjata b’mod immuni fil-100 jum preċedenti jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċċirkulaw (ara

wkoll sezzjoni 4.4 );

Bi fsada attiva sinifikanti b’mod kliniku u kondizzjonijiet b’riskju kbir għal emorraġija, inkluż

puplesija emorraġika riċenti, ulċera gastrointestinali, preżenza ta’ neoplażmu malinn b’riskju kbir

ta’ ħruġ ta’ demm, operazzjonijiet riċenti fil-moħħ, fis-sinsla jew fl-għajnejn, variċi magħrufa jew

issuspettati fl-esofagu, formazzjonijiet arterjovenużi ħżiena, anewriżmu vaskulari jew anormalitajiet

vaskulari maġġuri ġewwa s-sinsla jew ġewwa ċ-ċerebrum;

B’anestesija mogħtija fis-sinsla jew fl-ispazju madwar id-dura jew anestesija lokalizzata għar-

reġjun li fih tingħata meta enoxaparin sodium jintuża għat-trattament fl-24 siegħa ta’ qabel (ara

sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Enoxaparin sodium ma jistax jinbidel (unità għal kull unità) ma’ LMWHs oħra. Dawn il-prodotti

mediċinali jvarjaw fil-proċess tal-manifattura tagħhom, fil-piżijiet molekulari, fl-attivitajiet speċifiċi anti-

Xa u anti-IIa tagħhom, fl-unitajiet, fid-doża u fl-effikaċja klinika u s-sigurtà. Dan iwassal għal differenzi

fil-farmakokinetika u fl-attivitajiet bijoloġiċi assoċjati magħhom (eż. l-attività kontra t-trombin, u l-

interazzjonijiet mal-plejtlits). Għalhekk huma meħtieġa attenzjoni speċjali u konformità mal-istruzzjonijiet

dwar l-użu speċifiċi għal kull wieħed mill-prodotti mediċinali tad-ditta.

Storja ta’ HIT (>100 jum)

L-użu ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti bi storja ta’ HIT medjata mis-sistema immuni fil-100 jum ta’ qabel

jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċcirkulaw huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3). Antikorpi li jiċċirkulaw

jistgħu jippersistu għal ħafna snin.

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela estrema f’pazjenti bi storja (>100 jum) ta’ tromboċitopenija

kkaġunata mill-heparin mingħajr antikorpi li jiċċirkulaw. Id-deċiżjoni li f’każ bħal dan jintuża enoxaparin

sodium għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju u wara li jkunu tqiesu

trattamenti alternattivi li mhumiex heparin (eż. danaparoid sodium jew lepirudin).

Monitoraġġ tal-għadd tal-plejtlits

Ir-riskju ta’ HIT medjata minn antikorpi teżisti wkoll b’LMWHs. Jekk isseħħ tromboċitopenija, din is-

soltu tidher bejn il-5

u l-21 jum wara l-bidu ta’ trattament b’enoxaparin sodium.

Ir-riskju ta’ HIT huwa ogħla f’pazjenti wara operazzjoni u l-aktar wara operazzjonijiet fil-qalb u f’pazjenti

bil-kanċer.

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jitkejjel qabel il-bidu tat-terapija b’enoxaparin

sodium imbagħad wara dan b’mod regolari waqt it-trattament.

Jekk

ikun

hemm

sintomi

kliniċi

jissuġġerixxu

hemm

(kwalunkwe

episodju

ġdid

ta’

tromboemboliżmu fl-arterji u/jew fil-vini, kwalunkwe ferita bl-uġigħ fil-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

kwalunkwe reazzjonijiet allerġiċi jew anafilaktojd waqt it-trattament), għandu jitkejjel l-għadd tal-plejtlits.

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li jistgħu jseħħu dan is-sintomi u li jekk iseħħu, li huma għandhom

jinfurmaw lit-tabib tal-kura primarja tas-saħħa tagħhom.

Fil-prattika, jekk jiġi osservat tnaqqis sinifikanti ikkonfermat fl-għadd tal-plejtlits (30 sa 50 % tal-valur

inizjali), trattament b’enoxaparin sodium għandu jitwaqqaf immedjatament u l-pazjent għandu jinqaleb

fuq trattament antikoagulanti alternattiv li mhuwiex heparin.

Emorraġija

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ fsada fi kwalunkwe post. Jekk ikun hemm fsada, l-

oriġini tal-emorraġija għandha tiġi investigata u għadnu jinbeda trattament xieraq.

Enoxaparin sodium, bħal kull terapija antikoagulanti oħra, għandu jintuża b’kawtela f’kundizzjonijiet

b’possibbiltà akbar ta’ fsada, bħal:

emostasi indebolita,

storja ta’ ulċera fl-istonku,

puplesija iskemika riċenti,

pressjoni għolja severa fl-arterji,

retinopatija tad-dijabete riċenti,

operazzjoni newroloġika jew oftalmoloġika,

l-użu flimkien ta’ mediċini li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.5).

Testijiet tal-laboratorju

Bid-dożi użati għall-profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini, enoxaparin sodium ma jinfluwenzax il-ħin

tal-fsada u t-testijiet globali ta’ koagulazzjoni tad-demm b’mod sinifikanti, u lanqas ma jaffettwa l-

aggregazzjoni tal-plejtlits jew l-irbit tal-fibrinogen mal-plejtlits.

B’dożi ogħla, jistgħu jseħħu żidiet fil-ħin parzjali ta’ tromboplastin attivat (aPTT - activated partial

thromboplastin time), u fil-ħin ta’ tagħqid tad-demm attivat (ACT - activated clotting time). Żidiet fl-

aPTT u fl-ACT mhumiex korrelatati b’mod lineari ma’ żieda fl-attività antitrombotika ta’ enoxaparin

sodium u għalhekk mhumiex addattati u mhumiex ta’ min joqgħod fuqhom għall-monitoraġġ tal-attività

ta’ enoxaparin sodium.

Anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar

Anestesija

mogħtija

fis-sinsla/fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

m’għandhomx isiru fi żmien 24 siegħa mill-għoti ta’ enoxaparin sodium b’dożi terapewtiċi (ara wkoll

sezzjoni 4.3).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ ematomi newrassjali bl-użu fl-istess waqt ta’ enoxaparin sodium u proċeduri

ta’ anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar li

wasslu għal paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti. Dawn il-każijiet huma rari bi skedi ta’ għoti ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum jew anqas. Ir-riskju ta’ dawn il-każijiet

huwa akbar bl-użu ta’ kateters li jitħallew fl-ispazju madwar id-dura wara operazzjoni, bl-użu flimkien ta’

mediċini addizzjonali li jaffettwaw l-emostasi bħal Mediċini Antiinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), b’titqib trawmatiku jew ripetut fis-sinsla jew fl-ispazju madwar

id-dura, jew f’pazjenti bi storja ta’ operazzjoni fis-sinsla jew deformità fis-sinsla.

Biex jitnaqqas ir-riskju possibbli ta’

fsada assoċjat mal-użu fl-istess

ħin ta’ enoxaparin sodium u

anestesija/analġesja

fis-sinsla

fl-ispazju

madwar

id-dura

titqib

tas-sinsla,

il-profil

farmakokinetiku ta’ enoxaparin sodium (ara sezzjoni 5.2). Huwa l-aħjar li t-tqegħid jew it-tneħħija ta’

kateter

fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

isiru

meta

l-effett

antikoagulanti

ta’

enoxaparin

sodium

ikun

baxx;

madankollu,

il-ħin

eżatt

biex

jintlaħaq

effett

antikoagulanti baxx b’mod suffiċjenti f’kull pazjent mhuwiex magħruf. Għall-pazjenti bi teħħija tal-

kreatinina

[15 -30 mL/minuta],

huma

meħtieġa

kunsiderazzjonijiet

addizzjonali

minħabba

eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium tkun imdewma aktar (ara sezzjoni 4.2).

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fis-sinsla jew fl-

ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, għandu jkun hemm monitoraġġ frekwenti

biex jiġu nnutati kwalunkwe sinjali u sintomi ta’ indeboliment newroloġiku bħal uġigħ f’linja vertikali

f’nofs id-dahar, defiċjenzi marbuta mas-sensi jew mal-moviment (titrix jew dgħufija fir-riġlejn), funzjoni

ħażina tal-imsaren u jew tal-bużżieqa tal-awrina. Informa lill-pazjenti biex jirrappurtaw immedjatament

jekk ikollhom kwalunkwe wieħed mis-sinjali u s-sintomi t’hawn fuq. Jekk ikunu suspettati sinjali jew

sintomi

ta’

ematoma

fis-sinsla,

ibda’

dijanjosi

urġenti

trattament

inkluż

kunsiderazzjoni

ta’

dekompressjoni tal-korda tas-sinsla tad-dahar anke jekk trattament bħal dan jista’ ma’ jevitax u ma

jreġġax lura konsegwenzi newroloġiċi.

Nekrożi fil-ġilda/vaskulite kutanja

Nekrożi fil-ġilda u vaskulite kutanja ġew irrappurtati b’LMWHs u għandhom iwasslu għal twaqqif mill-

ewwel tat-trattament.

Proċeduri ta’ rivaskularizzazzjoni koronarja perkutanja

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ fsada wara l-istrumentazzjoni vaskulari waqt it-trattament għal anġina mhux

stabbli, NSTEMI u STEMI akut, żomm eżatt mal-intervalli rrakkomandati bejn l-injezzjoni tad-dożi ta’

enoxaparin sodium. Huwa importanti li tikseb l-emostasi fis-sit tat-titqib wara PCI. F’każ li jintuża apparat

biex jagħlaq, il-kisja protettiva tista’ titneħħa immedjatament. Jekk jintuża metodu ta’ kompressjoni

manwali, il-kisja protettiva għandha titneħħa 6 sigħat wara l-aħħar injezzjoni ta’ enoxaparin sodium

IV/SC. Jekk it-trattament b’enoxaparin sodium se jitkompla, id-doża skedata li jmiss m’għandhiex

tingħata qabel 6 sa 8 sigħat wara li titneħha l-kisja protettiva. Is-sit tal-proċedura għandu jiġi osservat għal

sinjali ta’ fsada jew formazzjoni ta’ ematoma.

Endokardite infettiva akuta

L-użu tal-heparin is-soltu ma jkunx irrakkomandat f’pazjenti b’endokartite infettiva akuta minħabba r-

riskju ta’ emorraġija ċerebrali. Jekk użu bħal dan ikun meqjus li huwa meħtieġ assolutament, id-deċiżjoni

għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju għall-individwu.

Valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium ma ġiex studjat b’mod adegwat għal tromboprofilassi f’pazjenti b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb. Każijiet iżolati ta’ trombożi fil-valv prostetiku tal-qalb kienu rrappurtati

f’pazjenti b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb li rċivew enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Fatturi

li jfixklu, inkluż mard li diġà jkun hemm u dejta klinika mhux suffiċjenti, jillimitaw l-evalwazzjoni ta’

dawn il-każijiet. Xi wħud minn dawn il-każijiet kienu nisa tqal li fihom it-trombożi wasslet għal mewt tal-

omm u tal-fetu.

Nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium għal tromboprofilassi f’nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb ma

ġiex studjat b’mod adegwat. Fi studju kliniku ta’ nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb mogħtija

enoxaparin sodium (100 UI/kg bid (1 mg/kg) darbtejn kuljum) biex jitnaqqas ir-riskju ta’

tromboemboliżmu, 2 minn 8 nisa żviluppaw tagħqid ta’ demm li wassal għal sadda tal-valv u mewt tal-

omm u tal-fetu. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti iżolati ta’ trombożi fil-valv f’nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi waqt li kienu qed jirċievu enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu.

Anzjani

Ma kienet osservata l-ebda tendenza ta’ fsada fl-anzjani fil-firxiet tad-dożi profilattiċi. Pazjenti anzjani

(speċjalment pazjenti li għandhom tmenin sena u aktar) jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ kumplikazzjonijiet

ta’ fsada bil-firxiet tad-dożi terapewtiċi. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni u jista’ jiġi

kkunsidrat tnaqqis fid-doża f’pazjenti li għandhom aktar minn 75 sena ttrattati għal STEMI (ara

sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jkun hemm żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium li jżid ir-

riskju ta’ fsada. F’dawn il-pazjenti, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni, u jista’ jitqies

monitoraġġ bijoloġiku permezz ta’ kejl tal-attività anti-Xa (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2)

Enoxaparin sodium mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni ħlief biex tiġi evitata l-

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem matul l-emodijalisi.

F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina 15-30 mL/min), minħabba li l-

esponiment għal enoxaparin sodium jiżdied b’mod sinifikanti, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża

għall-firxiet ta’ dożi terapewtiċi u profilattiċi (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat (teħħija tal-

kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba ż-żieda fil-

possibbiltà ta’ fsada. Aġġustment fid-doża abbażi ta’ monitoraġġ tal-livelli anti-Xa mhuwiex ta’ min

joqgħod fuqu f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied u mhuwiex rrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Piż tal-Ġisem Baxx

Żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi (mhux aġġustati għall-piż) kienet osservata

f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u irġiel b’piż baxx (<57 kg), li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ fsada.

Għaldaqstant, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’ħafna Piż Żejjed

Pazjenti b’ħafna piż żejjed jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi

profilattiċi f’pazjenti b’ħafna piż żejjed (BMI >30 kg/m2) ma ġewx determinat b’mod sħiħ u ma hemm l-

ebda qbil dwar aġġustment fid-doża. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal sinjali u

sintomi ta’ tromboemboliżmu.

Iperkalimja

Il-heparins jistgħu jissoppressaw is-sekrezzjoni ta’ aldosterone mill-glandoli adrenali li jwassal għal

iperkalimja (ara sezzjoni 4.8), b’mod partikolari f’pazjenti bħal dawk bid-dijabete mellitus, insuffiċjenza

kronika tal-kliewi, aċidożi metabolika diġà eżistenti, teħid ta’ prodotti mediċinali magħrufa li jżidu l-

potassium (ara sezzjoni 4.5). Il-potassium fil-plażma għandu jiġi mmonitorjat b’mod regolari speċjalment

f’pazjenti li qegħdin f’riskju.

Traċċabilità

LMWHs huma prodotti mediċinali bijoloġiċi. Sabiex titjieb it-traċċabilità tal-LMWH, huwa rrakkomandat

li l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa jniżżlu l-isem tal-prodott u n-numru tal-lott tal-prodott li

jingħata fil-fajl tal-pazjent.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, jiġifieri hu

essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu tagħhom flimkien mhuwiex irrakkomandat:

Prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.4)

Huwa rrakkomandat li xi sustanzi li jaffettwaw l-emostasi jitwaqqfu qabel terapija b’enoxaparin sodium

ħlief jekk ikunu indikati b’mod strett. Jekk il-kombinazzjoni tkun indikata, enoxaparin sodium għandu

jintuża b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni meta jkun xieraq. Dawn is-sustanzi jinkludu

prodotti mediċinali bħal:

Salicylates sistemiċi, acetylsalicylic acid bid-dożi antiinfjammatorji, u NSAIDs inkluż

ketorolac,

Trombolitiċi (eż. alteplase, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase) u antikoagulanti

oħra (ara sezzjoni 4.2).

L-użu tagħhom flimkien irid isir b’attenzjoni:

Il-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jingħataw b’kawtela flimkien ma’ enoxaparin sodium:

Prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħal:

Inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits inkluż acetylsalicylic acid użat bid-doża ta’

antiaggregant (kardjoprotezzjoni), clopidogrel, ticlopidine, u antagonisti tal-glikoproteina

IIb/IIIa indikati fis-sindrom koronarju akut minħabba r-riskju ta’ fsada,

Dextran 40,

Glukokortikojdi sistemiċi.

Prodotti mediċinali li jżidu l-livelli tal-potassium:

Prodotti mediċinali li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum jistgħu jingħataw flimkien ma’ enoxaparin

sodium b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fil-bnedmin, ma hemm l-ebda xhieda li enoxaparin jgħaddi mill-plaċenta matul it-tieni u t-tielet trimestru

tat-tqala. Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-ewwel trimestru.

Studji fl-annimali ma wrew l-ebda xhieda ta’ effett tossiku fuq il-fetu jew teratoġeniċità (ara sezzjoni 5.3).

Dejta fl-annimali uriet li l-passaġġ ta’ enoxaparin mill-plaċenta huwa minimu.

Enoxaparin sodium għandu jintuża matul it-tqala jekk it-tabib ikun stabilixxa bżonn ċar biss.

Nisa tqal li jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal xhieda

ta’ fsada jew antikoagulazzjoni eċċessiva u għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju emorraġiku.

Globalment, id-dejta tissuġġerixxi li ma hemm l-ebda xhieda ta’ żieda fir-riskju ta’ emorraġija,

tromboċitopenija jew osteoporożi rigward ir-riskju osservat f’nisa mhux tqal, ħlief dak osservat f’nisa tqal

b’valvi postetiċi tal-qalb (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ikun ippjanat li tingħata anestesija fl-ispazju madwar id-dura, huwa rrakkomandat li t-trattament bil-

heparin jitwaqqaf qabel (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk enoxaparin mhux mibdul jiġix eliminat ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien li

qed ireddgħu, il-passaġġ ta’ enoxaparin jew il-metaboliti tiegħu ġol-ħalib kien baxx ħafna.

Mhuwiex probabbli li jkun hemm assorbiment ta’ enoxaparin sodium mill-ħalq. Inhixa jista’ jintuża waqt

it-treddigħ.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika għal enoxaparin sodium fil-fertilità. Studji fl-annimali ma wrew l-ebda

effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Enoxaparin sodium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Enoxaparin sodium ġie evalwat f’aktar minn 15,000 pazjent li rċivew enoxaparin sodium fi provi kliniċi.

Dawn kienu jinkludu 1,776 għall-profilassi ta’ trombożi fil-vini fil-fond wara operazzjonijiet ortopediċi

jew addominali f’pazjenti b’riskju ta’ kumplikazzjonijiet tromboemboliċi, 1,169 għall-profilassi ta’

trombożi fil-vini fil-fond f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità ristretta b’mod

sever, 559 għat-trattaement ta’ DVT b’PE jew mingħajru, 1,578 għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u

infart mijokardijaku mingħajr mewġ Q u 10,176 għat-trattament ta’ STEMI akut.

L-iskeda ta’ enoxaparin sodium mogħti waqt dawn il-provi kliniċi kienet tvarja skont l-indikazzjonijiet.

Id-doża ta’ enoxaparin sodium kienet 4,000 UI (40 mg) SC darba kuljum għall-profilassi ta’ trombożi fil-

vini fil-fond wara operazzjoni jew f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità

ristretta b’mod sever. Fit-trattament ta’ DVT b’PE jew mingħajru, pazjenti li kienu qed jirċievu

enoxaparin sodium ġew ittrattati b’doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa jew doża ta’

150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum. Fl-istudji kliniċi għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q, id-dożi kienu 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa, u fl-istudju

kliniku għat-trattament ta’ STEMI akut l-iskeda ta’ enoxaparin sodium kienet 3,000 UI (30 mg) IV

f’daqqa segwita minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa.

Fi studji kliniċi, emorraġiji, tromboċitopenija u tromboċitożi kienu l-aktar reazzjonijiet irrappurtati b’mod

komuni (ara sezzjoni 4.4 u d-'Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula' taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Reazzjonijiet avversi oħra osservati fi studji kliniċi u rrappurtati f’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq

(*tindika reazzjonijiet minn esperjenza wara t-tqegħid fis-suq) huma deskritti fid-dettall taħt.

Il-frekwenzi huma ddefiniti kif ġej: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥

1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); u rari ħafna (< 1/10,000) jew mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull klassi ta’ sistemi u ta’ organi, ir-reazzjonijiet avversi huma

ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Disturbi fid-demm u fis-sistema limfatika

Komuni: Emorraġija, anemija minn emorraġija*, tromboċitopenija, tromboċitożi

Rari: Eosinofilja*

Rari: Każijiet ta’ tromboċitopenija immunoallerġika bi trombożi; f’xi każijiet it-trombożi kienet

ikkumplikata b’infart fl-organu jew iskemija fid-driegħ jew fir-riġel (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjoni allerġika

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilaktojd inkluż xokk*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras*

Disturbi vaskulari

Rari: Ematoma fis-sinsla* (jew ematoma newrassjali). Dawn ir-reazzjonijiet wasslu għal gradi

differenti ta’ ħsarat newroloġiċi inkluż paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komunni ħafna: Żidiet fl-enzimi tal-fwied (l-aktar it-transaminases > 3 darbiet l-ogħla limitu tan-

normal)

Mhux komuni: Ħsara fil-fwied u fiċ-ċelluli tal-fwied*,

Rari: Ħsara koleostatika fil-fwied*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Urtikarja, ħakk, eritema

Mhux komuni: Dermatite bulluża

Rari: Alopeċja*

Rari: Vaskulite kutanja *, nekrożi fil-ġilda* li s-soltu sseħħ fil-post tal-injezzjoni (qabel jiġru dawn il-

fenomeni s-soltu jkun hemm purpura jew plakek ertematużi, infiltrati u bl-uġigħ).

Għoqiedi fil-post tal-injezzjoni* (għoqiedi infjammatorji, li ma kinux enoxaparin magħluq f’ċesti).

Huma jgħaddu wara ftit jiem u m’għandhomx jikkawżaw waqfien tat-trattament.

Disturbi muskoluskeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Rari: Osteoporożi* wara terapija fit-tul (aktar minn 3 xhur)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni: Ematoma fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, reazzjoni oħra fil-post tal-

injezzjoni (bħal edima, emorraġija, sensittività eċċessiva, infjammazzjoni, massa, uġigħ jew reazzjoni)

Mhux komuni: Irritazzjoni lokali, nekroliżi tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalimja*(ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

Deskrizzjoni ta’ ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Emorraġiji

Dawn jinkludu emorraġiji maġġuri, rrappurtati l-aktar l-aktar f’4.2 % tal-pazjenti (pazjenti li għamlu

operazzjoni).

wħud

minn

dawn

il-każijiet

kienu

fatali.

F’pazjenti

għamlu

operazzjoni,

kumplikazzjonijiet

ta’

emorraġijia

kienu

meqjusa

bħala

maġġuri:

jekk

l-emorraġija

kkawżat

avveniment kliniku sinifikanti, jew (2) jekk kienet akkumpanjata minn tnaqqis ta’ ≥ 2 g/dL fl-emoglobina

jew trasfużjoni ta’ 2 unitajiet ta’ prodotti tad-demm. Emorraġiji wara l-peritonew u ġol-kranju dejjem

kienu meqjusa bħala maġġuri.

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ emorraġija fil-preżenza ta’ fatturi ta’ riskju assoċjati bħal:

feriti organiċi li jistgħu jinfasdu, proċeduri invażivi jew l-użu flimkien ma’ mediċini li jaffettwaw l-

emostasi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE jew

mingħajru

Trattament

f’pazjenti

b’anġina mhux

stabbli u MI

mingħajr mewġ

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija

ġol-kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija ġol-

kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

α

: bħal ematoma, ekkimożi f’postijiet oħra li mhumiex il-post tal-injezzjoni, ematoma fil-ferita, ematurja,

epistassi, u emorraġija gastrointestinali.

Tromboċitopenija u tromboċitożi

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE

jew mingħajru

Trattament

f’pazjenti b’anġina

mhux stabbli u MI

mingħajr mewġ Q

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitope

nija

Mhux komuni:

Tromboċitopen

ija

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitopen

ija

Mhux komuni:

Tromboċitopenija

Komuni:

Tromboċitożi

β

Tromboċitopen

ija

Rari ħafna:

Tromboċitopen

ija

immunoallerġi

ka

β

: Żieda >400 G/L fil-plejtlits

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fit-tfal għadhom ma ġewx determinati s’issa (ara

sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva aċċidentali b’enoxaparin sodium wara għoti IV, barra l-ġisem jew SC tista’ twassal għal

kumplikazzjonijiet emorraġiċi. Wara għoti mill-ħalq anke ta’ dożi kbar, huwa improbabbli li enoxaparin

sodium jiġi assorbit.

Immaniġġjar

L-effetti antikoagulanti jistgħu jiġu nnewtralizzati permezz ta’ injezzjoni bil-mod ta’ protamine IV. Id-

doża ta’ protamine tiddependi fuq id-doża ta’ enoxaparin sodium injettata; 1 mg protamine jinnewtralizza

l-effett antikoagulanti ta’ 100 UI (1 mg) ta’ enoxaparin sodium, jekk enoxaparin sodium ikun ingħata fit-

8 sigħat ta’ qabel. Infużjoni ta’ 0.5 mg protamine għal kull 100 IU (1 mg) ta’ enoxaparin sodium tista’

tingħata jekk enoxaparin sodium ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel l-għoti ta’ protamine, jew jekk

ikun ġie determinat li hija meħtieġa t-tieni doża ta’ protamine. Wara 12-il siegħa mill-injezzjoni ta’

enoxaparin sodium, l-għoti ta’ protamine jista’ ma jkunx meħtieġ. Madankollu, anke b’dożi għoljin ta’

protamine, l-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium qatt ma tiġi newtralizzata kompletament (massimu

madwar 60%) (ara l-informazzjoni dwar kif protamine salts għandhom jiġu ordnati b’riċetta).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, grupp ta' eparina. Kodiċi ATC: B01A B05

Inhixa huwa prodott mediċinali bijoloġiku simili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq

is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Effetti farmakodinamiċi

Enoxaparin huwa LMWH b’medja tal-piż molekulari ta’ madwar 4,500 daltons, li fih l-attivitajiet

antitrombotiċi u antikoagulanti tal-heparin standard ġew isseparati. Is-sustanza tal-mediċina hija s-sodium

salt.

Fis-sistema purifikata in vitro, enoxaparin sodium għandu attività anti-Xa għolja (madwar 100 UI/mg) u

attività anti-IIa jew attività kontra t-trombin baxxa (madwar 28 UI/mg), bi proporzjon ta’ 3.6. Dawn l-

attivitajiet antikoagulanti huma medjati permezz ta’ antitrombin III (ATIII) li jwassal għal attivitajiet

antitrombotiċi fil-bnedmin.

Lil hinn mill-attività anti-Xa/IIa tiegħu, kienu identifikati aktar proprjetajiet antitrombotiċi u

antiinfjammatorji ta’ enoxaparin f’individwi f’saħħithom u f’pazjenti kif ukoll f’mudelli mhux kliniċi.

Dawn jinkludu inibizzjoni dipendenti fuq ATIII ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni oħra bħall-fattur VIIa,

induzzjoni tar-rilaxx tal-Inibitur tas-Sensiela ta’ Reazzjonijiet tal-Fattur tat-Tessut (TFPI, Tissue Factor

Pathway Inhibitor) endoġenu kif ukoll tnaqqis fir-rilaxx tal-fattur von Willebrand (vWF, von Willebrand

factor) mill-endotelju vaskulari għal ġoċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Dawn il-fatturi huma magħrufa li

jikkontribwixxu għall-effett antitrombotiku globali ta’ enoxaparin sodium.

Meta jintuża bħala trattament profilattiku, enoxaparin sodium ma jaffettwax b’mod sinifikanti l-ħin ta’

aPTT. Meta jintuża bħala trattament biex jikkura, aPTT jista’ jitwal b’1.5-2.2 drabi aktar mill-ħin ta’

kontroll meta jkun hemm attività massima.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prevenzjoni ta’ mard tromboemboliku fil-vini assoċjat ma’ operazzjonijiet

Profilassi estiża ta’ VTE wara operazzjoni ortopedika

Fi studju, ta’ profilassi estiża għall-pazjenti li jkunu qed jagħmlu operazzjoni ta’ bdil tal-għadma tal-

ġenbejn, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, 179 pazjent

mingħajr l-ebda mard tromboemboliku fil-vini ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin

sodium 4,000 UI (40 mg) SC, intgħażlu b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’

dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) (n=90) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=89) għal

3 ġimgħat. L-inċidenza ta’ DVT matul il-perjodu ta’ profilassi estiża kien aktar baxx b’mod sinifikanti

għal enoxaparin sodium meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien irrappurtat l-ebda PE. Ma seħħet l-ebda

fsada maġġuri.

Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

darba kuljum SC

n (%)

Il-Pazjenti Kollha Ttrattati bi

Profilassi Estiża

90 (100)

89 (100)

Total ta’ VTE

6 (6.6)

18 (20.2)

Total ta’ DVT (%)

6 (6.6)*

18 (20.2)

DVT Prossimali (%)

5 (5.6)

7 (8.8)

*valur p versus plaċebo =0.008

#valur p versus plaċebo =0.537

Fit-tieni studju fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

262 pazjent mingħajr mard ta’ VTE u li jkunu qed jagħmlu operazzjoni għall-bdil tal-għadma tal-ġenbejn,

li kienu ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) SC intgħażlu

b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’ dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI

(40 mg) (n=131) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=131) għal 3 ġimgħat. Simili għall-ewwel studju l-

inċidenza ta’ VTE waqt profilassi estiża kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa għal enoxaparin sodium

meta mqabbla mal-plaċebo kemm għat-total ta’ VTE (enoxaparin sodium 21 [16%] versus plaċebo 45

[34.4%]; p=0.001) u DVT prossimali (enoxaparin sodium 8 [6.1%] versus plaċebo 28 [21.4%];

p=<0.001). Ma nstabet l-ebda differenza fi fsada maġġuri bejn il-grupp ta’ enoxaparin sodium u l-grupp

ta’ plaċebo.

Profilassi estiża għal DVT wara operazzjoni għall-kanċer

Prova b’ħafna ċentri, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

qabblet skeda ta’ għoti ta’ profilassi ta’ erba’ ġimgħat u ta’ ġimgħa ta’ enoxaparin sodium f’dik li hija

sigurtà u effikaċja fi 332 pazjent li jkunu qed jagħmlu operazzjoni elettiva għall-kanċer tal-addome jew

tal-pelviċi. Il-pazjenti rċivew enoxaparin sodium (4,000 UI (40 mg) SC) kuljum għal bejn 6 u 10 ijiem u

ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium jew plaċebo għal 21 jum ieħor. Saret

venografija bilaterali bejn il-jiem 25 u 31, jew qabel jekk seħħew sintomi ta’ tromboemboliżmu fil-vini. Il-

pazjenti ġew segwiti għal tliet xhur. Profilassi b’enoxaparin sodium għal erba’ ġimgħat wara operazzjoni

għall-kanċer tal-addome jew tal-pelviċi naqqset b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ trombożi murija b’mod

venografiku, meta tqabblet ma’ profilassi b’enoxaparin sodium għal ġimgħa. Ir-rati ta’ tromboemboliżmu

fil-vini fl-aħħar tal-fażi fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża

kienu 12.0 % (n=20) fil-grupp tal-plaċebo u 4.8% (n=8) fil-grupp ta’ enoxaparin sodium; p=0.02. Din id-

differenza ippersistiet sa tliet xhur [13.8% vs. 5.5% (n=23 vs 9), p=0.01]. Ma kien hemm l-ebda differenzi

fir-rati ta’ fsada jew kumplikazzjonijiet oħra waqt il-perjodu fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma

kienu jafu liema sustanza qed tintuża jew il-perjodu ta’ segwitu.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mard akut li mistenni

jikkaġuna limitazzjoni fil-mobilità

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema

sustanza qed tintuża, enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) jew 4,000 UI (40 mg) darba kuljum SC tqabbel

ma’ plaċebo fil-profilassi ta’ DVT f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mobilità ristretta b’mod sever waqt

mard akut (iddefinita bħala mixi distanza ta’ <10 metri għal ≤3 ijiem). Dan l-istudju kien jinkludi pazjenti

b’insuffiċjenza tal-qalb (Klassi III jew IV ta’ NYHA); insuffiċjenza respiratorja akuta jew insuffiċjenza

respiratorja kronika kkumplikata, u infezzjoni akuta jew rewmatika akuta; jekk kienu assoċjati ma’ mill-

inqas fattur wieħed ta’ riskju għal VTE (età ≥75 sena, kanċer, VTE qabel, ħafna piż żejjed, vini varikużi,

terapija bl-ormoni, u insuffiċjenza kronika tal-qalb jew insuffiċjenza respiratorja).

Total ta’ 1,102 pazjenti ġew irreġistrati fl-istudju, u ġew ittrattati 1,073 pazjent. It-trattament kompla għal

6 sa 14-il jum (tul ta’ żmien medjan ta’ 7 ijem). Meta mogħti bid-doża ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum

SC, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ VTE meta mqabbel mal-plaċebo. Id-dejta

ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin

sodium

2,000 UI (20 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

n (%)

Il-Pazjenti Kollha li

Kienu Jeħtieġu Kura

Medika Ttrattati Waqt

Mard Akut

287 (100)

291(100)

288 (100)

Total ta’ VTE (%)

43 (15.0)

16 (5.5)*

43 (14.9)

Total ta’ DVT (%)

43 (15.0)

16 (5.5)

40 (13.9)

DVT Prossimali (%)

13 (4.5)

5 (1.7)

14 (4.9)

VTE = Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini li kienu jinkludu DVT, PE, u mewt ta’ oriġini

tromboembolika

* valur p versus plaċebo =0.0002

Madwar 3 xhur minn meta ġew irreġistrat fl-istudju, l-inċidenza ta’ VTE baqgħet aktar baxxa b’mod

sinifikanti fil-grupp ta’ trattament b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) versus il-grupp ta’ trattament

bil-plaċebo.

L-okkorrenza ta’ fsada totali u maġġuri kienu rispettivament 8.6% u 1.1% fil-grupp tal-plaċebo, 11.7% u

0.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) u 12.6% u 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg).

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond b’emboliżmu fil-pulmuni jew mingħajru

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, 900 pazjent b’DVT akuta f’riġel b’PE jew mingħajru ntagħżlu

b’mod arbitrarju għal trattament bħala pazjenti rikoverati fi sptar jew ta’ (i) enoxaparin sodium 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum SC, (ii) enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa SC, jew (iii)

heparin (5,000 UI) f’daqqa IV segwit minn infużjoni kontinwa (mogħtija biex tikseb aPTT ta’ 55 sa

85 sekonda). Total ta’ 900 pazjent intagħżlu b’mod arbitrarju fl-istudju u l-pazjenti kollha ġew ittrattati. Il-

pazjenti kollha rċivew ukoll warfarin sodium (doża aġġustata skont il-ħin tal-protrombin biex jinkiseb

INR ta’ 2.0 sa 3.0), li nbeda fi żmien 72 siegħa minn meta nbdew enoxaparin sodium jew terapija standard

bil-heparin, u tkompla għal 90 jum. Enoxaparin sodium jew terapija standard bil-heparin ingħataw għal

minimu ta’ 5 ijiem u sakemm inkiseb l-INR ta’ warfarin sodium fil-mira. Iż-żewġ skedi ta’ enoxaparin

sodium kienu ekwivalenti għal terapija standard bil-heparin fit-tnaqqis tar-riskju ta’ tromboembolizmu

rikurrenti fil-vini (DVT u/jew PE). Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba

kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

100 UI/kg

(1 mg/kg) darbtejn

kuljum SC

n (%)

Terapija b’Heparin

IV aġġustata għall-

aPTT

n (%)

Il-Pazjenti kollha

ttrattati għal DVT

b’PE jew

mingħajru

298 (100)

312 (100)

290 (100)

Total ta’ VTE (%)

13 (4.4)*

9 (2.9)*

12 (4.1)

DVT Biss (%)

11 (3.7)

7 (2.2)

8 (2.8)

DVT Prossimali

9 (3.0)

6 (1.9)

7 (2.4)

PE (%)

2 (0.7)

2 (0.6)

4 (1.4)

VTE = avveniment tromboemboliku fil-vini (DVT u/jew PE)

* L-intervalli ta’ kunfidenza ta’ 95% għad-differenzi fit-trattament għal VTE totali kienu:

enoxaparin sodium darba kuljum versus heparin (-3.0 sa 3.5)

enoxaparin sodium kull 12-il siegħa versus heparin (-4.2 sa 1.7).

Fsada maġġuri kienet rispettivament 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba

kuljum, 1.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 100 UI/kg (1mg/kg) darbtejn kuljum u 2.1% fil-grupp ta’

heparin.

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni f’ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 3,171 pazjent irreġistrati fil-fażi akuta ta’ anġina mhux stabbli jew infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q intagħżlu b’mod arbitrarju biex flimkien ma’ acetylsalicylic acid (100 sa

325 mg darba kuljum), jew jirċievu SC enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa jew

inkella heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT. Il-pazjenti kellhom jiġu ttrattati l-isptar għal

minimu ta’ jumejn u massimu ta’ 8 ijiem, sakemm kien hemm stabilizzazzjoni klinika, proċeduri ta’

vaskularizzazzjoni mill-ġdid jew liċenzjar mill-isptar. Il-pazjenti kellhom jiġu segwiti għal 30 jum. Meta

mqabbel mal-heparin, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza kkombinata ta’ angina

pectoris, infart mijokardijaku u mewt, bi tnaqqis ta’ 19.8 għal 16.6% (tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 16.2%)

fil-jum 14. Dan it-tnaqqis fl-inċidenza kkombinata inżamm wara 30 jum (minn 23.3 għal 19.8%; tnaqqis

relattiv fir-riskju ta’ 15%).

Ma kien hemm l-ebda differenzi sinifikanti fl-emorraġiji maġġuri, għalkemm emorraġija fil-post tal-

injezzjoni SC kienet aktar frekwenti.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni fis-segment ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 20,479 pazjent bi STEMI eliġibbli biex jirċievu terapija fibrinolitika ntagħżlu

b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium b’doża f’daqqa ta’ 3,000 UI (30 mg) IV flimkien

ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita minn injezzjoni SC ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) kull

12-il siegħa jew heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT għal 48 siegħa. Il-pazjenti kollha

ġew ittrattati wkoll b’acetylsalicylic acid għal minimu ta’ 30 jum. L-istrateġija tal-għoti tad-dożi ta’

enoxaparin sodium kienet aġġustata għall-pazjenti b’indeboliment renali sever u għall-anzjanti ta’ mill-

inqas 75 sena. L-injezzjonijiet SC ta’ enoxaparin sodium ingħataw sakemm kien hemm liċenzjar mill-

isptar jew għal massimu ta’ tmint ijiem (skont liema minnhom ġiet l-ewwel).

4,716 il-pazjent għamlu intervent koronarju perkutanju waqt li rċivew sostenn antitrombotiku mingħajr ma

kienu jafu liema kienet il-mediċina tal-istudju. Għalhekk għall-pazjenti fuq enoxaparin sodium, il-PCI

kellu jsir fuq enoxaparin sodium (l-ebda bidla) bl-użu tal-iskeda tal-għoti stabbilita fl-istudji ta’ qabel i.e.

l-ebda għoti ta’ dożi addizzjonali, jekk l-aħħar għoti SC ingħata inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, 30 UI/ kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium IV f’daqqa, jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa.

Enoxaparin sodium meta mqabbel ma’ heparin mhux frazzjonat naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-

iskop finali prmarju, kompost ta’ mewt minn kull kawża jew infart mijokardijaku mill-ġdid fl-ewwel

30 jum wara l-għażla b’mod arbitrarju [9.9 fil-mija fil-grupp ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’

12.0 fil-mija fil-grupp ta’ heparin mhux frazzjonat] bi 17 fil-mija ta’ tnaqqis fil-perċentwal tar-riskju

relattiv (p<0.001).

Il-benefiċċji tat-trattament ta’ enoxaparin sodium, evidenti għal numru ta’ riżultat ta’ effikaċja, feġġew fit-

48 siegħa, fejn f’dan il-ħin kien hemm tnaqqis ta’ 35 fil-mija fir-riskju relattiv ta’ infart mijokardijaku

mill-ġdid, meta mqabbel ma’ trattament b’heparin mhux frazzjonat (p<0.001).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju kien konsistenti fis-sottogruppi

importanti inkluż l-età, is-sess tal-persuna, il-post tal-infart, l-istorja ta’ dijabete, l-istorja ta’ infart

mijokardijaku preċedenti, it-tip ta’ fibrinolitiku mogħti, u l-ħin għat-trattament bil-mediċina tal-istudju.

Kien hemm benefiċċju sinifikanti ta’ trattament ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’ heparin mhux

frazzjonat, f’pazjenti li għamlu intervent koronarju perkutanju fi żmien 30 jum mill-għażla arbitrarja

(tnaqqis ta’ 23 fil-mija fir-riskju relattiv) jew li kienu ttrattati b’mod mediku (tnaqqis fir-riskju relattiv ta’

15 fil-mija, p=0.27 għal interazzjoni).

Ir-rata fit-30 jum tal-iskop finali kompost ta’ mewt, infart mijokardijaku mill-ġdid jew emorraġija ġol-

kranju (kejl tal-benefiċċju nett klinku) kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa (p<0.0001) fil-grupp ta’

enoxaparin sodium (10.1%) meta mqabbla mal-grupp ta’ heparin (12.2%), li tirrapreżenta tnaqqis ta’ 17%

fir-riskju relattiv favur it-trattament b’enoxaparin sodium.

L-inċidenza ta’ ħruġ ta’ demm maġġuri mat-30 jum kienet ogħla b’mod sinigfikanti (p<0.0001) fil-grupp

ta’ enoxaparin sodium (2.1%) versus il-grupp ta’ heparin (1.4%). Kien hemm inċidenza akbar ta’ ħruġ ta’

demm gastrointestinali fil-grupp ta’ enoxaparin sodium (0.5%) versus il-grupp ta’ heparin (0.1%), filwaqt

li l-inċidenza ta’ emorraġija ġol-kranju kienet tixxiebah fiż-żewġ gruppi (0.8% b’enoxaparin sodium

versus 0.7% bil-heparin).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju osservat matul l-ewwel 30 jum

inżamm fuq perjodu ta’ segwitu ta’ 12-il xahar.

Indeboliment tal-fwied

Abbażi ta’ dejta minn publikazzjonijiet l-użu ta’ enoxaparin sodium 4,000 IU (40 mg) f’pazjenti ċirrotiċi

(Child-Pugh klassi B-C) jidher li huwa sigur u effettiv biex jevita trombożi fil-vina portali. Għandu jiġi

nnutat li l-istudji ppublikati jista’ jkollhom limitazzjonijiet. Għandha tintuża l-kawtela f’pazjenti

b’indeboliment tal-fwied minħabba li dawn il-pazjenti għandhom aktar possibbiltà ta’ fsada (ara

sezzjoni 4.4) u ma saru l-ebda studji formali biex tinstab doża f’pazjeneti ċirrotiċi (Child Pugh klassi A, B

u lanqas C).

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristiċi ġenerali

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ enoxaparin sodium ġew studjati l-aktar f’termini tat-tul ta’ ħin tal-attività

anti-Xa fil-plażma u wkoll permezz tal-attività anti-IIa, fil-firxiet tad-dożi rrakkomandati wara għoti darba

u għoti ripetut SC u wara għoti darba IV. Id-deteminazzjoni kwantitattiva tal-attivitajiet farmakokinetiċi

anti-Xa u anti-IIa saret b’metodi amidolitiċi validati.

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ enoxaparin sodium wara injezzjoni SC, ibbażata fuq l-attività anti-Xa, hija

qrib il-100%.

Jistgħu jintużaw dożi u formulazzjonijiet u skedi ta’ għoti ta’ dożi differenti.

Il-medja tal-livell tal-attività massima anti-Xa fil-plażma jiġi osseervat minn 3 sa 5 sigħat wara injezzjoni

SC u jikseb madwar 0.2, 0.4, 1.0 u 1.3 anti-Xa UI/mL wara għoti SC ta’ darba ta’ dożi ta’ 2,000 UI,

4,000 UI, 100 UI/kg u 150 UI/kg (20 mg, 40 mg, 1 mg/kg u 1.5 mg/kg), rispettivament.

Injezzjoni ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV segwita immedjatament minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull

12-il siegħa pprovdiet livell inizjali ta’ attività massima anti-Xa ta’ 1.16 UI/mL (n=16) u esponiment

medju li jaqbel ma’ 88% tal-livelli fl-istat fiss. L-istat fiss jinkiseb fit-tieni jum tat-trattament.

Wara skedi ta’ għoti ripetut SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum u 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba kuljum

f’voluntiera f’saħħithom, l-istat fiss jintlaħaq biss f’jum 2 bi proporzjon ta’ esponiment medju ta’ madwar

15% aktar milli wara doża waħda. Wara għoti ripetut SC tal-iskeda ta’ għoti ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg)

darbtejn kuljum, l-istat fiss jintlaħaq mill-jum 3 sal jum 4 b’esponiment medju madwar 65% aktar milli

wara doża waħda u b’medja tal-ogħla u l-inqas livelli ta’ attività anti-Xa ta’ madwar 1.2 u 0.52 UI/mL,

rispettivament.

Il-volum tal-injezzjoni u l-konċentrazzjoni tad-doża fuq il-firxa ta’ 100-200 mg/mL ma taffettwax il-

parametri farmakokinetiċi f’voluntiera f’saħħithom.

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium tidher li hija lineari fuq il-firxa tad-dożi u għoti rrakkomandati.

Il-varjazzjoni fil-pazjent innifsu u bejn il-pazjenti hija baxxa. Wara għoti ripetut SC ma sseħħ l-ebda

akkumulazzjoni.

L-attività anti-IIa fil-plażma wara għoti SC huwa madwar għaxar darbiet inqas mill-attività anti-Xa. Il-

medja tal-livell tal-attività massima anti-IIa jiġi osservat madwar 3 sa 4 sigħt wara injezzjoni SC u jilħaq

0.13 UI/mL u 0.19 UI/mL wara għoti ripetut ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum u 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum, rispettivament.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni tal-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium hija madwar 4.3 litri u hija qrib il-

volum tad-demm.

Bijotransformazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mmetabolizzat primarjament fil-fwied permezz ta’ desulfazzjoni u/jew

depolimerizzazzjoni għal speċijiet b’piż molekulari aktar baxx b’qawwa bijoloġika mnaqqsa ħafna.

Eliminazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mediċina bi tneħħija baxxa bi tneħħija medja ta’ anti-Xa mill-plażma ta’

0.74 L/siegħa wara infużjoni IV ta’ 6 sigħat ta’ 150 UI /kg (1.5 mg/kg).

L-eliminazzjoni tidher li ssir f’fażi waħda b’half-life ta’ madwar 5 sigħat wara doża waħda SC sa madwar

7 sigħat wara għoti ta’ dożi ripetuti.

Tneħħija mill-kliewi ta’ partijiet attivi tirrapreżenta madwar 10% tad-doża mogħtija u t-tneħħija totali

mill-kliewi ta’ partijiet attivi u mhux attivi tirrapreżenta 40% tad-doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Abbażi ta’ riżultati ta’ analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni, il-profil kinetiku ta’ enoxaparin sodium

mhuwiex differenti f’pazjenti anzjani meta mqabbel ma’ indivdiwi iżgħar meta l-funzjoni tal-kliewi tkun

normali. Madankollu, minħabba li l-funzjoni tal-kliewi hija magħrufa li tonqos ma’ avvanz fl-età, pazjenti

anzjani jista’ jkollhom eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium mnaqqsa (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Fi studju li sar f’pazjenti b’ċirrożi avvanzata li kienu ttrattati b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) darba

kuljum, tnaqqis fl-attivita massima ta’ anti-Xa kien assoċjat ma’ żieda fis-severità ta’ indeboliment tal-

fwied (stmat bil-kategoriji ta’ Child-Pugh). Dan it-tnaqqis kien attribwit l-aktar għal tnaqqis fil-livell ta’

ATIII minħabba tnaqqis fis-sintesi ta’ ATIII f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Ineboliment tal-kliewi

Kienet osservata relazzjoni lineari bejn tneħħija ta’ anti-Xa mill-plażma u teħħija tal-kreatinina fl-istat

fiss, li turi tnaqqis fit-tneħħija ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa. L-

esponiment għal anti-Xa rrapreżentat permezz tal-AUC, fl-istat fiss, jiżdied bi ftit f’indeboliment ħafif

(teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) u moderat (teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) tal-kliewi wara

dożi SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum. F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-

kreatinina <30 mL/min), l-AUC fl-istat fiss tiżdied b’mod sinifikanti b’madwar 65% wara dożi ripetuti SC

ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Emodijalisi

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium dehret tixbah lill-popolazzjoni ta’ kontroll wara doża waħda ta’

25 UI, 50 UI jew 100 UI/kg (0.25, 0.50 jew 1.0 mg/kg) IV madankollu, l-AUC kienet darbtejn aktar mill-

kontroll.

Piż

Wara għoti ripetut ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum, il-medja tal-AUC tal-attività anti-Xa hija

ftit ogħla fl-istat fiss f’voluntiera f’saħħihom b’ħafna piż żejjed (BMI 30-48 kg/m

) meta mqabbla ma’

individwi bħala kontroll li ma kellhomx piż żejjed, filwaqt li l-livell tal-attività massima anti-Xa fil-

plażma ma jiżdiedx. Hemm tneħħija aġġustata għall-piż li hija inqas f’individwi b’ħafna piż żejjed b’għoti

ta’ dożi SC.

Meta ngħataw dożi li ma kinux aġġustati għall-piż, instab li wara doża waħda ta’ 4,000 UI (40 mg) SC, l-

esponiment anti-Xa jkun 52% ogħla f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u 27% ogħla f’irġiel b’piż baxx (<57 kg)

meta mqabbla ma’ individwi bħala kontroll li kellhom piż normali (ara sezzjoni 4.4).

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

Ma kienu osservati l-ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn enoxaparin sodium u trombolitiċi meta

dawn ingħataw flimkien.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Apparti l-effetti antikoagulanti ta’ enoxaparin sodium, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effetti avversi

b’15-il mg/kg/jum fl-istudji ta’ 13-il ġimgħa dwar l-effett tossiku SC kemm fil-firien kif ukoll fil-klieb u

b’10 mg/kg/jum fl-istudji ta’ 26 ġimgħa dwar l-effetti tossiċi SC u IV kemm fil-firien, kif ukoll fix-xadini.

Enoxaparin ma wera l-ebda attività mutaġenika abbażi ta’ testijiet in vitro, inkluż it-test Ames, test tal-

mutazzjoni 'il quddiem taċ-ċellula tal-limfoma tal-ġurdien, u l-ebda attività klastoġenika abbażi tat-test

tal-aberrazzjoni tal-kromosomi tal-limfoċita tal-bniedem in vitro, u t-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi

tal-mudullun tal-għadam tal-far in vivo.

Studji li saru f’firien u fniek tqal b’dożi ta' enoxaparin sodium SC sa 30 mg/kg/jum ma wrew l-ebda

evidenza ta’ effetti teratoġeniċi jew effett tossiku fuq il-fetu. Enoxaparin sodium nstab li m’għandu l-ebda

effett fuq il-fertilità jew il-kapaċità riproduttiva ta’ firien irġiel u nisa b’dożi SC sa 20 mg/kg/jum.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Injezzjoni minn taħt il-ġilda

Inhixa m'għandux jitħallat ma' injezzjonijiet jew infużjonijiet oħrajn.

Injezzjoni minn ġol-vina (bolus) għall-indikazzjoni ta' STEMI akuta biss

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Siringa mimlija għal-lest

Tliet snin

Prodott mediċinali dilwit b' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew 5% glucose

8 sigħat

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen taħt 25 °C. Tiffriżax.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.2 mL ta' soluzzjoni:

-f'bettija tas-siringa ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-labra

magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polypropylene blu. Is-siringa tista’

wkoll tiġi mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar; jew

-f'bettija tas-siringa ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-labra

magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polikarbonat abjad. Is-siringa tista’

wkoll tiġi UltraSafe Passive mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar.

Pakketti ta':

1, 2, 6, 10 jew 50 siringa(i) mimlija għal- lest

2, 6, 10, 20, 50 jew 90 siringi mimlija minn qabel b’tagħmir tagħmir ta’ tarka għal-labra

2 jew 6 siringi mimlija minn UltraSafe Passive qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU: SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek

tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk

mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra.

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha sabiex tipproteġik

minn ġrieħi mil-lasta tal-labra.Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier

tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx

imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-

infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Agħfas il-planġer sew. L-apparat tas-sikurezza, li huwa fl-għamla ta’ ċilindru tal-plastik, jiġi attivat

awtomatikament u jkopri l-labra kompletament.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir UltraSafe Passive għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha

sabiex tipproteġik minn ġrieħi mil-lasta tal-labra. Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-

tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma

ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew

lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Erħi l-planġer u ħalli s-siringa jitla’ ’l fuq sakemm il-labra kollha tiġi proteġuta u tissakkar f’postha.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

l-Isvezja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1132/001

EU/1/16/1132/002

EU/1/16/1132/011

EU/1/16/1132/012

EU/1/16/1132/021

EU/1/16/1132/023

EU/1/16/1132/033

EU/1/16/1132/034

EU/1/16/1132/051

EU/1/16/1132/053

EU/1/16/1132/054

EU/1/16/1132/064

EU/1/16/1132/065

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/09/2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa

huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom

jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inhixa 4,000 IU (40 mg) f’0.4 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10,000 UI/mL (100 mg/mL) soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha enoxaparin sodium 4,000 UI ta’ attività anti-Xa (ekwivalenti għal

40 mg) f’0.4 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Enoxaparin sodium huwa sustanza bijoloġika miksuba permezz ta’ alkaline depolymerization ta’ heparin

benzyl ester derivat mill-mukuża tal-musrana tal-ħnieżer.

3.

GĦAMLAFARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur sa isfar ċar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Inhixa huwa indikat fl-adulti għal:

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom riskju

moderat jew għoli, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jagħmlu operazzjonijiet ortopediċi jew

ġenerali inkluż operazzjonjiet għall-kanċer.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika li għandhom mard akut

(bħal insuffiċjenza akuta tal-qalb, insuffiċjenza respiratorja, infezzjonijiet severi jew mard rewmatiku)

u mobilita` mnaqqsa li qegħdin f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu fil-vini.

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond (DVT - deep vein thrombosis) u emboliżmu fil-vini (PE -

pulmonary embolism) ħlief PE li x’aktarx tkun teħtieġ terapija trombolitika jew operazzjoni.

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra mill-ġisem waqt l-emodijalisi.

Sindrom koronarju akut:

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(NSTEMI - Non ST-segment elevation myocardial infarction), flimkien ma’ acetylsalicylic acid

mill-ħalq.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI - acute ST-

segment elevation myocardial infarction) inkluż pazjenti li se jiġu mmaniġġjati b’mod mediku

jew b’intervent koronarju perkutanju sussegwenti (PCI - percutaneous coronary intervention).

Il-prevenzjoni ta' ċapep tad-demm fiċ-ċirkolazzjoni ekstrakorporali waqt l-emodijalisi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom

riskju moderat jew għoli

Ir-riskju tromboemboliku individwali għall-pazjenti jista’ jiġi stmat bl-użu ta’ mudell validat ta’

stratifikazzjoni tar-riskju.

F’pazjenti b’riskju moderat ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

2,000 UI (20 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (SC - subcutaneous). Il-bidu ta’

enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) qabel operazzjoni (sagħtejn qabel l-operazzjoni) ġie ppruvat li

huwa effettiv u sikur f’operazzjoni b’riskju moderat.

F’pazjenti b’riskju moderat, it-trattament b’enoxaparin sodium għandu jinżamm għal perjodu minimu

ta’ 7-10 ijiem irrispettivament mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità).

Il-profilassi għandha titkompla sakemm

il-pazjent ma jkunx għad għandu mobilità mnaqqsa b’mod sinifikanti

F’pazjenti b’riskju għoli ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

4,000 UI (40 mg) darba kuljum mogħtija permezz ta’ injezzjoni SC li preferibbilment tinbeda

12-il siegħa qabel l-operazzjoni. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li enoxaparin sodium jinbeda b’mod

profilattiku aktar minn 12-il siegħa qabel l-operazzjoni (eż. pazjent b’riskju għoli li qed jistenna għal

operazzjoni ortopedika distinta), l-aħħar injezzjoni għandha tingħata mhux aktar tard minn

12-il siegħa qabel l-operazzjoni u titkompla 12-il siegħa wara l-operazzjoni.

Għal pazjenti li jsirulhom operazzjonijiet ortopediċi maġġuri hija rrakkomandata

tromboprofilassi estiża sa 5 ġimgħat.

Għal

pazjenti

b’riskju

kbir

ta’

tromboemboliżmu

fil-vini

(VTE

venous

thromboembolism) li ssirilhom operazzjoni fl-addome jew fil-pelviċi għall-kanċer

hija rrakkomandata tromboprofilassi estiża sa 4 ġimgħat.

Profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika

Id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija 4,000 UI (40 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal mill-anqas 6 ijiem sa 14-il jum irrispettivament

mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità). Mhuwiex stabbilit il-benefiċċju għal trattament itwal minn 14-il jum.

Trattament ta’ DVT u PE

Enoxaparin sodium jista’ jingħata SC jew bħala injezzjoni darba kuljum ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) jew

inkella bħala injezzjonijiet darbtejn kuljum ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg).

L-iskeda tal-għoti għandha tingħażel mit-tabib abbażi ta’ stima individwali inkluż valutazzjoni tar-riskju

tromboemboliku u r-riskju ta’ fsada. L-iskeda ta’ doża ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) mogħtija darba kuljum

għandha tintuża f’pazjenti mhux ikkumplikati b’riskju baxx ta’ rikorrenza ta’ VTE. L-iskeda ta’ doża ta’

100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija darbtejn kuljum għandha tintuża fil-pazjenti l-oħra kollha bħal dawk

b’ħafna piż żejjed, b’PE bis-sintomi, bil-kanċer, b’VTE rikorrenti jew bi trombożi prossimali (vena iliaca).

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal perjodu medju ta’ 10 ijiem. Terapija

antikoagulanti mill-ħalq għandha tinbeda fejn ikun xieraq (ara “Bidla bejn enoxaparin sodium u

antikoagulanti mill-ħalq” fi tmiem is-sezzjoni 4.2).

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus matul l-emodijalisi

Id-doża rrakkomandata hija 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ enoxaparin sodium.

Għal pazjenti b’riskju kbir ta’ emorraġija, id-doża għandha titnaqqas għal 50 UI/kg (0.5 mg/kg) għal

aċċess vaskulari doppju jew 75 UI/kg (0.75 mg/kg) għal aċċess vaskulari uniku.

Matul l-emodijalisi, enoxaparin sodium għandu jiġi introdott ġol-pajp tal-arterja tar-rotta ċirkulari fil-bidu

tas-sessjoni tad-dijalisi. L-effett ta’ din id-doża is-soltu jkun biżżejjed għal sessjoni ta’ 4 sigħat;

madankollu, jekk jinsabu ċrieki ta’ fibrin, per eżempju wara sessjoni itwal minn dik normali, tista’

tingħata doża oħra ta’ 50 UI sa 100 UI/kg (0.5 sa 1 mg/kg).

Ma hija disponibbli l-ebda dejta f’pazjenti li jkunu qed jużaw enoxaparin sodium għall-profilassi jew għat-

trattament u waqt is-sessjonijiet tad-dijalisi.

Sindrom koronarju akut: trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI u trattament ta’ STEMI akut

Għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium

hija 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa permezz ta’ injezzjoni SC mogħtija flimkien ma’ terapija

kontra l-plejtlits. It-trattament għandu jinżamm għal minimu ta’ jumejn u jitkompla sakemm ikun

hemm stabilizzazzjoni klinika. It-tul ta’ żmien tat-trattament is-soltu jkun minn jumejn sa 8 ijiem.

Acetylsalicylic acid huwa rrakkomandat għall-pazjenti kollha mingħajr kontraindikazzjonijiet b’doża

għolja fil-bidu ta’ 150–300 mg (f’pazjenti li qatt ma jkunu ħadu acetylsalicylic acid) mill-ħalq u doża

ta’ manteniment ta’ 75–325 mg/kuljum mill-ħalq għal tul ta’ żmien irrispettivament mill-istrateġija ta’

trattament.

Għat-trattament ta’ STEMI akut, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija doża waħda

f’daqqa fil-vini (IV) ta’ 3,000 UI (30 mg) flimkien ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita

minn 100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija taħt il-ġilda kull 12-il siegħa (massimu ta’ 10,000 UI (100 mg)

għal kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC). Terapija xierqa kontra l-plejtlits bħal acetylsalicylic acid

mill-ħalq (75 mg sa 325 mg darba kuljum) għandha tingħata fl-istess waqt ħlief jekk tkun

kontraindikata. It-tul ta’ żmien irrakkomandat ta’ trattament huwa 8 ijiem jew sakemm ikun hemm

liċenzjar mill-isptar, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Meta jingħata flimkien ma’ trombolitiku

(speċifiku għall-fibrin jew mhux speċifiku għall-fibrin), enoxaparin sodium għandu jingħata bejn

15-il minuta qabel u 30 minuta wara l-bidu tat-terapija fibrinolitika.

Għad-dożaġġ f’pazjenti ≥ 75 sena, ara l-paragrafu “Anzjani”.

Għall-pazjenti mmaniġjati b’PCI, jekk l-aħħar doża ta’ enoxaparin sodium SC kienet

ingħatat inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa, ma huwa meħtieġ l-ebda għoti

addizzjonali ta’ dożi. Jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, għandha tingħata doża f’daqqa IV ta’ 30 UI/kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa.

Anzjani

Għall-indikazzjonijiet kollha ħlief għal STEMI, ma huwa meħtieġ l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ pazjenti

anzjani, ħlief jekk il-funzjoni tal-kliewi tkun indebolita (ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4).

Għat-trattament ta’ STEMI akut f’pazjenti anzjani ≥75 sena, m’għandhiex tintuża doża f’daqqa fil-bidu

IV. Ibda l-għoti b’doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC kull 12-il siegħa (massimu ta’ 75 UI (75 mg) għal

kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC biss, segwita minn għoti ta’ doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC

għall-kumplament ta-dożi). Għall-għoti tad-doża f’pazjenti anzjani b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi,

ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4.

Indeboliment tal-fwied

Hija disponibbli dejta limitata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2) u għandha

tintuża l-kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Indeboliment sever tal-kliewi

Enoxaparin sodium mhuwiex rrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni apparti mill-prevenzjoni ta’

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Tabella tad-dożi u l-għoti għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina

[15-30] mL/min):

Indikazzjoni

Skeda tal-għoti tad-doża

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini

2,000 UI (20 mg) SC darba kuljum

Trattament ta’ DVT u PE

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti taħt il-

75 sena)

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti li

għandhom aktar minn 75 sena)

Doża 1 x 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV flimkien

ma’ 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-ebda doża mogħija f’daqqa IV fil-bidu,

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-aġġustamenti rrakkomandati fid-doża jew fl-għoti ma japplikawx għall-indikazzjoni tal-emodijalisi.

Indeboliment moderat u ħafif tal-kliewi

Għalkemm ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat

(teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi, huwa

rrakomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Inhixa m’għandux jingħata mir-rotta ta’ ġol-muskolu.

Għall-profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini wara operazzjoni, trattament ta’ DVT u PE, trattament

ta’ anġina mhux stabbi u NSTEMI, enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni SC.

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita

immedjatmaent minn injezzjoni SC.

Għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi, huwa

jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi.

Is-siringa mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża hija lesta biex tintuża immedjatament.

Huwa rrakkomandat li tintuża siringa tat-tuberkulin jew siringa ekwivalenti meta jintużaw l-ampulli jew

il-kunjetti b’ħafna dożi biex jiġi aċċertat li jsir il-ġbid tal-volum li suppost tal-mediċina.

Teknika tal-injezzjoni SC:

L-injezzjoni għandha l-aħjar issir meta l-pazjenti ikun mimdud. Enoxaparin sodium jingħata permezz ta’

injezzjoni SC fil-fond.

Tneħħix il-bużżieqa tal-arja mis-siringa qabel l-injezzjoni biex tevita li tnaqqas mill-mediċina meta tuża

siringi mimlijin għal-lest. Meta l-kwantità ta’ mediċina li għandha tiġi injettata jkun jeħtieġ li tiġi

aġġustata abbażi tal-piż tal-pazjent, uża s-siringa mimlija għal-lest b’marki tal-kejl biex tikseb il-volum

meħtieġ billi tarmi ż-żejjed qabel l-injezzjoni. Jekk jogħġbok kun af li f’xi każijiet mhuwiex possibbli li

tikseb doża eżatta minħabba l-marki tal-kejl tas-siringa, u f’każ bħal dan għandu jingħata l-volum sal-

marka l-eqreb ta’ dik meħtieġa.

L-għoti għandu jinbidel bejn il-parti tal-lemin u tax-xellug anterolaterali jew posterolaterali tal-addome.

It-tul sħiħ tal-labra għandu jiddaħħal b’mod vertikali f’tinja fil-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-

werrej. It-tinja tal-ġilda m’għandhiex tintreħa sakemm titlesta l-injezzjoni. Togħrokx il-post tal-injezzjoni

wara l-għoti tal-injezzjoni.

Nota għas-siringi mimlijin għal-lest li għandhom sistema awtomatika ta’ sigurtà: Is-sistema ta’ sigurtà

tiffunzjona fi tmiem l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 6.6).

F’każ li l-pazjenti jagħti l-injezzjoni lilu nnifsu, huwa/hija għandhom jiġu avżati biex isegwu l-

istruzzjonijiet pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif inkluż fil-pakkett ta’ din il-mediċina.

Injezzjoni IV (f’daqqa) (għall-indikazzjoni ta’ STEMI akut biss):

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita immedjatament

minn injezzjoni SC.

Għall-injezzjoni IV, jistgħu jintużaw kemm il-kunjett b’ħafna dożi kik ukoll is-siringa mimlija għal-lest.

Enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ pajp irqiq IV. Huwa m’għandux jitħallat jew jingħata

flimkien ma’ mediċini oħra. Biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ taħlit ta’ enoxaparin sodium ma’ mediċini

oħra, l-aċċess IV magħżul għandu jitlaħlaħ b’ammont suffiċjenti ta’ soluzzjoni ta’ saline jew dextrose

qabel u wara l-għoti f’daqqa ta’ enoxaparin sodium IV biex jitnaddaf il-post minn fejn tkun ġiet introdotta

l-mediċina. Enoxaparin sodium jista’ jingħata mingħajr periklu flimkien ma’ soluzzjoni ta’ normal saline

(0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma.

Injezzjoni tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa

Għad-doża tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) mogħtija f’daqqa, bl-użu ta’ siringa ta’ enoxaparin sodium

mimlija għal-lest immarkata bil-kejl, neħħi l-volum żejjed biex iżżomm biss 3,000 UI (30 mg) fis-siringa.

Id-doża ta’ 3,000 UI (30 mg) tista’ imbagħad tiġi injettata direttament fil-pajp irqiq IV.

Doża addizzjonali mogħtija f’daqqa għal PCI meta l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa

Għall-pazjenti li qed jiġu mmaniġġjati b’PCI, għandha tingħata doża addizzjonali IV f’daqqa ta’ 30 UI/kg

(0.3 mg/kg) jekk l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel tintefaħ il-bużżieqa.

Sabiex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tal-volum żgħir li għandu jiġi injettat, huwa rrakkomandat li l-mediċina

tiġi ddilwita għal 300 UI/mL (3 mg/mL).

Biex tikseb soluzzjoni ta’ 300 UI/mL (3 mg/mL), bl-użu ta’ siringa mimlija għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg)

enoxaparin sodium, huwa rrakkomandat li tintuża borża tal-infużjoni ta’ 50 mL (i.e. tuża soluzzjoni ta’

normal saline (0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma) kif ġej:

Iġbed 30 mL mill-borża tal-infużjoni b’siringa u armi l-likwidu. Injetta l-kontenut kollu ta’ siringa mimlija

għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg) enoxaparin sodium fl-20 mL li jkun għad fadal fil-borża. Ħawwad il-

kontenut tal-borża bil-mod. Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni ddilwita b’siringa għal għoti ġol-pajp

irqiq IV.

Wara li titlesta d-dilwizzjoni, il-volum li għandu jiġi injettat jista’ jiġi kkalkulat bl-użu tal-formola li ġejja

[Volum tas-soluzzjoni ddilwita (mL) = Piż tal-pazjent (kg) x 0.1] jew bl-użu tat-tabella taħt. Huwa

rrakkomandat li d-dilwizzjoni tiġi ppreparata immedjatament qabel ma tintuża.

Il-volum li għandu jiġi injettat mill-pajp irqiq IV wara li titlesta d-dilwizzjoni b’konċentrazzjoni ta’

300 IU (3 mg) /mL.

Piż

Doża meħtieġa

30 UI/kg (0.3 mg/kg)

Volum li għandu jiġi

injettat meta jkun

iddilwit għal

konċentrazzjoni finali ta’

300 IU (3 mg) / mL

[Kg]

UI

[mg]

[mL]

1350

13.5

1500

1650

16.5

1800

1950

19.5

2100

2250

22.5

2400

2550

25.5

2700

2850

28.5

3000

3150

31.5

10.5

3300

3450

34.5

11.5

3600

3750

37.5

12.5

3900

4050

40.5

13.5

4200

4350

43.5

14.5

4500

Injezzjoni fil-pajp irqiq tal-arterja:

Jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’

trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq

Bidla bejn enoxaparin sodium u antagonisti tal-vitamina K (VKA – vitamin K antagonists)

Il-monitoraġġ kliniku u t-testijiet tal-laboratorju [ħin tal-protrombin espress bħala l-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR - International Normalized Ratio)] għandhom jiġu intensifikati biex jiġi

mmonitorjat l-effett ta’ VKA.

Minħabba li hemm intervall qabel mal-VKA jilħaq l-effett massimu tiegħu, it-terpija b’enoxaparin sodium

għandha titkompla b’doża kostanti għat-tul ta’ żmien li jkun hemm bżonn biex l-INR jinżamm fil-firxa

terapewtika mixtieqa għall-indikazzjoni f’żewġ testijiet suċċessivi.

Għall-pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu VKA, il-VKA għandu jitwaqqaf u l-ewwel doża ta’

enoxaparin sodium għandha tingħata meta l-INR ikun naqas aktar mill-firxa terapewtika.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq li jaħdmu b’mod dirett (DOAC - direct

oral anticoagulants)

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium, waqqaf enoxaparin sodium u ibda d-

DOAC minn 0 sa sagħtejn qabel jasal il-ħin tal-għoti ta’ enoxaparin sodium li jkun imiss skont it-tikketta

ta’ DOAC.

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu DOAC, l-ewwel doża ta’ enoxaparin sodium għandha

tingħata fil-ħin li kieku kienet tingħata d-doża ta’ DOAC li jkun imiss.

L-għoti waqt anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit

lumbar

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti l-antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fl-ispazju madwar

id-dura jew fis-sinsla jew fit-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ

newroloġiku minħabba r-riskju ta’ ematomi newrassijali (ara sezzjoni 4.4).

Bid-dożi użati għall-profilassi

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 12-il siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter.

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 12-il siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 24 siegħa.

Il-bidu ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) sagħtejn qabel l-operazzjoni mhuwiex

kumpatibbli ma’ anestesija newrassjali.

Bid-dożi użati għat-trattament

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 24 siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ kura u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 24 siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 48 siegħa.

Il-pazjenti li jirċievu dożi darbtejn kuljum (i.e. 75 UI/kg (0.75 mg/kg) darbtejn kuljum jew

100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum) għandhom jaqbżu doża ta’ enoxaparin sodium biex jitħalla

dewmien biżżejjed għat-tqegħid jew it-tneħħija tal-kateter.

Livelli anti-Xa xorta jkunu jistgħu jitkejlu f’dawn il-punti ta’ ħin, u dan id-dewmien mhuwiex garanzija li

ematoma newrassjali se tiġi evitata.

Bl-istess mod, ikkunsidra li ma tużax enoxaparin sodium sa mill-anqas 4 sigħat wara titqib fis-sinsla/fl-

ispazju madwar id-dura jew wara li jkun tneħħa l-kateter. Id-dewmien għandu jkun ibbażat fuq stima ta’

benefiċċċju u riskju fejn jitqies kemm ir-riskju ta’ trombożi u r-riskju ta’ ħruġ ta’ demm fil-kuntest tal-

proċedura u tal-fatturi ta’ riskju tal-pazjent.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Enoxaparin sodium huwa kontraindikat f’pazjenti:

B’sensittività eċċessiva għal enoxaparin sodium, heparin jew id-derivati tiegħu, inkluż heparins

b’piż molekulari baxx oħra (LMWH - low molecular weight heparins) jew għal kwalunkwe wieħed

mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

Bi storja ta’ tromboċitopenija ikkaġunata mill-heparin (HIT - heparin-induced thrombocytopenia) u

medjata b’mod immuni fil-100 jum preċedenti jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċċirkulaw (ara

wkoll sezzjoni 4.4 );

Bi fsada attiva sinifikanti b’mod kliniku u kondizzjonijiet b’riskju kbir għal emorraġija, inkluż

puplesija emorraġika riċenti, ulċera gastrointestinali, preżenza ta’ neoplażmu malinn b’riskju kbir

ta’ ħruġ ta’ demm, operazzjonijiet riċenti fil-moħħ, fis-sinsla jew fl-għajnejn, variċi magħrufa jew

issuspettati fl-esofagu, formazzjonijiet arterjovenużi ħżiena, anewriżmu vaskulari jew anormalitajiet

vaskulari maġġuri ġewwa s-sinsla jew ġewwa ċ-ċerebrum;

B’anestesija mogħtija fis-sinsla jew fl-ispazju madwar id-dura jew anestesija lokalizzata għar-

reġjun li fih tingħata meta enoxaparin sodium jintuża għat-trattament fl-24 siegħa ta’ qabel (ara

sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Enoxaparin sodium ma jistax jinbidel (unità għal kull unità) ma’ LMWHs oħra. Dawn il-prodotti

mediċinali jvarjaw fil-proċess tal-manifattura tagħhom, fil-piżijiet molekulari, fl-attivitajiet speċifiċi anti-

Xa u anti-IIa tagħhom, fl-unitajiet, fid-doża u fl-effikaċja klinika u s-sigurtà. Dan iwassal għal differenzi

fil-farmakokinetika u fl-attivitajiet bijoloġiċi assoċjati magħhom (eż. l-attività kontra t-trombin, u l-

interazzjonijiet mal-plejtlits). Għalhekk huma meħtieġa attenzjoni speċjali u konformità mal-istruzzjonijiet

dwar l-użu speċifiċi għal kull wieħed mill-prodotti mediċinali tad-ditta.

Storja ta’ HIT (>100 jum)

L-użu ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti bi storja ta’ HIT medjata mis-sistema immuni fil-100 jum ta’ qabel

jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċcirkulaw huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3). Antikorpi li jiċċirkulaw

jistgħu jippersistu għal ħafna snin.

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela estrema f’pazjenti bi storja (>100 jum) ta’ tromboċitopenija

kkaġunata mill-heparin mingħajr antikorpi li jiċċirkulaw. Id-deċiżjoni li f’każ bħal dan jintuża enoxaparin

sodium għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju u wara li jkunu tqiesu

trattamenti alternattivi li mhumiex heparin (eż. danaparoid sodium jew lepirudin).

Monitoraġġ tal-għadd tal-plejtlits

Ir-riskju ta’ HIT medjata minn antikorpi teżisti wkoll b’LMWHs. Jekk isseħħ tromboċitopenija, din is-

soltu tidher bejn il-5

u l-21 jum wara l-bidu ta’ trattament b’enoxaparin sodium.

Ir-riskju ta’ HIT huwa ogħla f’pazjenti wara operazzjoni u l-aktar wara operazzjonijiet fil-qalb u f’pazjenti

bil-kanċer.

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jitkejjel qabel il-bidu tat-terapija b’enoxaparin

sodium imbagħad wara dan b’mod regolari waqt it-trattament.

Jekk

ikun

hemm

sintomi

kliniċi

jissuġġerixxu

hemm

(kwalunkwe

episodju

ġdid

ta’

tromboemboliżmu fl-arterji u/jew fil-vini, kwalunkwe ferita bl-uġigħ fil-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

kwalunkwe reazzjonijiet allerġiċi jew anafilaktojd waqt it-trattament), għandu jitkejjel l-għadd tal-plejtlits.

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li jistgħu jseħħu dan is-sintomi u li jekk iseħħu, li huma għandhom

jinfurmaw lit-tabib tal-kura primarja tas-saħħa tagħhom.

Fil-prattika, jekk jiġi osservat tnaqqis sinifikanti ikkonfermat fl-għadd tal-plejtlits (30 sa 50 % tal-valur

inizjali), trattament b’enoxaparin sodium għandu jitwaqqaf immedjatament u l-pazjent għandu jinqaleb

fuq trattament antikoagulanti alternattiv li mhuwiex heparin.

Emorraġija

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ fsada fi kwalunkwe post. Jekk ikun hemm fsada, l-

oriġini tal-emorraġija għandha tiġi investigata u għadnu jinbeda trattament xieraq.

Enoxaparin sodium, bħal kull terapija antikoagulanti oħra, għandu jintuża b’kawtela f’kundizzjonijiet

b’possibbiltà akbar ta’ fsada, bħal:

emostasi indebolita,

storja ta’ ulċera fl-istonku,

puplesija iskemika riċenti,

pressjoni għolja severa fl-arterji,

retinopatija tad-dijabete riċenti,

operazzjoni newroloġika jew oftalmoloġika,

l-użu flimkien ta’ mediċini li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.5).

Testijiet tal-laboratorju

Bid-dożi użati għall-profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini, enoxaparin sodium ma jinfluwenzax il-ħin

tal-fsada u t-testijiet globali ta’ koagulazzjoni tad-demm b’mod sinifikanti, u lanqas ma jaffettwa l-

aggregazzjoni tal-plejtlits jew l-irbit tal-fibrinogen mal-plejtlits.

B’dożi ogħla, jistgħu jseħħu żidiet fil-ħin parzjali ta’ tromboplastin attivat (aPTT - activated partial

thromboplastin time), u fil-ħin ta’ tagħqid tad-demm attivat (ACT - activated clotting time). Żidiet fl-

aPTT u fl-ACT mhumiex korrelatati b’mod lineari ma’ żieda fl-attività antitrombotika ta’ enoxaparin

sodium u għalhekk mhumiex addattati u mhumiex ta’ min joqgħod fuqhom għall-monitoraġġ tal-attività

ta’ enoxaparin sodium.

Anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar

Anestesija

mogħtija

fis-sinsla/fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

m’għandhomx isiru fi żmien 24 siegħa mill-għoti ta’ enoxaparin sodium b’dożi terapewtiċi (ara wkoll

sezzjoni 4.3).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ ematomi newrassjali bl-użu fl-istess waqt ta’ enoxaparin sodium u proċeduri

ta’ anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar li

wasslu għal paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti. Dawn il-każijiet huma rari bi skedi ta’ għoti ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum jew anqas. Ir-riskju ta’ dawn il-każijiet

huwa akbar bl-użu ta’ kateters li jitħallew fl-ispazju madwar id-dura wara operazzjoni, bl-użu flimkien ta’

mediċini addizzjonali li jaffettwaw l-emostasi bħal Mediċini Antiinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), b’titqib trawmatiku jew ripetut fis-sinsla jew fl-ispazju madwar

id-dura, jew f’pazjenti bi storja ta’ operazzjoni fis-sinsla jew deformità fis-sinsla.

Biex jitnaqqas ir-riskju possibbli ta’

fsada assoċjat mal-użu fl-istess

ħin ta’ enoxaparin sodium u

anestesija/analġesja

fis-sinsla

fl-ispazju

madwar

id-dura

titqib

tas-sinsla,

il-profil

farmakokinetiku ta’ enoxaparin sodium (ara sezzjoni 5.2). Huwa l-aħjar li t-tqegħid jew it-tneħħija ta’

kateter

fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

isiru

meta

l-effett

antikoagulanti

ta’

enoxaparin

sodium

ikun

baxx;

madankollu,

il-ħin

eżatt

biex

jintlaħaq

effett

antikoagulanti baxx b’mod suffiċjenti f’kull pazjent mhuwiex magħruf. Għall-pazjenti bi teħħija tal-

kreatinina

[15 -30 mL/minuta],

huma

meħtieġa

kunsiderazzjonijiet

addizzjonali

minħabba

eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium tkun imdewma aktar (ara sezzjoni 4.2).

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fis-sinsla jew fl-

ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, għandu jkun hemm monitoraġġ frekwenti

biex jiġu nnutati kwalunkwe sinjali u sintomi ta’ indeboliment newroloġiku bħal uġigħ f’linja vertikali

f’nofs id-dahar, defiċjenzi marbuta mas-sensi jew mal-moviment (titrix jew dgħufija fir-riġlejn), funzjoni

ħażina tal-imsaren u jew tal-bużżieqa tal-awrina. Informa lill-pazjenti biex jirrappurtaw immedjatament

jekk ikollhom kwalunkwe wieħed mis-sinjali u s-sintomi t’hawn fuq. Jekk ikunu suspettati sinjali jew

sintomi

ta’

ematoma

fis-sinsla,

ibda’

dijanjosi

urġenti

trattament

inkluż

kunsiderazzjoni

ta’

dekompressjoni tal-korda tas-sinsla tad-dahar anke jekk trattament bħal dan jista’ ma’ jevitax u ma

jreġġax lura konsegwenzi newroloġiċi.

Nekrożi fil-ġilda/vaskulite kutanja

Nekrożi fil-ġilda u vaskulite kutanja ġew irrappurtati b’LMWHs u għandhom iwasslu għal twaqqif mill-

ewwel tat-trattament.

Proċeduri ta’ rivaskularizzazzjoni koronarja perkutanja

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ fsada wara l-istrumentazzjoni vaskulari waqt it-trattament għal anġina mhux

stabbli, NSTEMI u STEMI akut, żomm eżatt mal-intervalli rrakkomandati bejn l-injezzjoni tad-dożi ta’

enoxaparin sodium. Huwa importanti li tikseb l-emostasi fis-sit tat-titqib wara PCI. F’każ li jintuża apparat

biex jagħlaq, il-kisja protettiva tista’ titneħħa immedjatament. Jekk jintuża metodu ta’ kompressjoni

manwali, il-kisja protettiva għandha titneħħa 6 sigħat wara l-aħħar injezzjoni ta’ enoxaparin sodium

IV/SC. Jekk it-trattament b’enoxaparin sodium se jitkompla, id-doża skedata li jmiss m’għandhiex

tingħata qabel 6 sa 8 sigħat wara li titneħha l-kisja protettiva. Is-sit tal-proċedura għandu jiġi osservat għal

sinjali ta’ fsada jew formazzjoni ta’ ematoma.

Endokardite infettiva akuta

L-użu tal-heparin is-soltu ma jkunx irrakkomandat f’pazjenti b’endokartite infettiva akuta minħabba r-

riskju ta’ emorraġija ċerebrali. Jekk użu bħal dan ikun meqjus li huwa meħtieġ assolutament, id-deċiżjoni

għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju għall-individwu.

Valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium ma ġiex studjat b’mod adegwat għal tromboprofilassi f’pazjenti b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb. Każijiet iżolati ta’ trombożi fil-valv prostetiku tal-qalb kienu rrappurtati

f’pazjenti b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb li rċivew enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Fatturi

li jfixklu, inkluż mard li diġà jkun hemm u dejta klinika mhux suffiċjenti, jillimitaw l-evalwazzjoni ta’

dawn il-każijiet. Xi wħud minn dawn il-każijiet kienu nisa tqal li fihom it-trombożi wasslet għal mewt tal-

omm u tal-fetu.

Nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium għal tromboprofilassi f’nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb ma

ġiex studjat b’mod adegwat. Fi studju kliniku ta’ nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb mogħtija

enoxaparin sodium (100 UI/kg bid (1 mg/kg) darbtejn kuljum) biex jitnaqqas ir-riskju ta’

tromboemboliżmu, 2 minn 8 nisa żviluppaw tagħqid ta’ demm li wassal għal sadda tal-valv u mewt tal-

omm u tal-fetu. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti iżolati ta’ trombożi fil-valv f’nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi waqt li kienu qed jirċievu enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu.

Anzjani

Ma kienet osservata l-ebda tendenza ta’ fsada fl-anzjani fil-firxiet tad-dożi profilattiċi. Pazjenti anzjani

(speċjalment pazjenti li għandhom tmenin sena u aktar) jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ kumplikazzjonijiet

ta’ fsada bil-firxiet tad-dożi terapewtiċi. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni u jista’ jiġi

kkunsidrat tnaqqis fid-doża f’pazjenti li għandhom aktar minn 75 sena ttrattati għal STEMI (ara

sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jkun hemm żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium li jżid ir-

riskju ta’ fsada. F’dawn il-pazjenti, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni, u jista’ jitqies

monitoraġġ bijoloġiku permezz ta’ kejl tal-attività anti-Xa (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2)

Enoxaparin sodium mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni ħlief biex tiġi evitata l-

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem matul l-emodijalisi.

F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina 15-30 mL/min), minħabba li l-

esponiment għal enoxaparin sodium jiżdied b’mod sinifikanti, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża

għall-firxiet ta’ dożi terapewtiċi u profilattiċi (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat (teħħija tal-

kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba ż-żieda fil-

possibbiltà ta’ fsada. Aġġustment fid-doża abbażi ta’ monitoraġġ tal-livelli anti-Xa mhuwiex ta’ min

joqgħod fuqu f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied u mhuwiex rrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Piż tal-Ġisem Baxx

Żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi (mhux aġġustati għall-piż) kienet osservata

f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u irġiel b’piż baxx (<57 kg), li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ fsada.

Għaldaqstant, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’ħafna Piż Żejjed

Pazjenti b’ħafna piż żejjed jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi

profilattiċi f’pazjenti b’ħafna piż żejjed (BMI >30 kg/m2) ma ġewx determinat b’mod sħiħ u ma hemm l-

ebda qbil dwar aġġustment fid-doża. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal sinjali u

sintomi ta’ tromboemboliżmu.

Iperkalimja

Il-heparins jistgħu jissoppressaw is-sekrezzjoni ta’ aldosterone mill-glandoli adrenali li jwassal għal

iperkalimja (ara sezzjoni 4.8), b’mod partikolari f’pazjenti bħal dawk bid-dijabete mellitus, insuffiċjenza

kronika tal-kliewi, aċidożi metabolika diġà eżistenti, teħid ta’ prodotti mediċinali magħrufa li jżidu l-

potassium (ara sezzjoni 4.5). Il-potassium fil-plażma għandu jiġi mmonitorjat b’mod regolari speċjalment

f’pazjenti li qegħdin f’riskju.

Traċċabilità

LMWHs huma prodotti mediċinali bijoloġiċi. Sabiex titjieb it-traċċabilità tal-LMWH, huwa rrakkomandat

li l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa jniżżlu l-isem tal-prodott u n-numru tal-lott tal-prodott li

jingħata fil-fajl tal-pazjent.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, jiġifieri hu

essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu tagħhom flimkien mhuwiex irrakkomandat:

Prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.4)

Huwa rrakkomandat li xi sustanzi li jaffettwaw l-emostasi jitwaqqfu qabel terapija b’enoxaparin sodium

ħlief jekk ikunu indikati b’mod strett. Jekk il-kombinazzjoni tkun indikata, enoxaparin sodium għandu

jintuża b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni meta jkun xieraq. Dawn is-sustanzi jinkludu

prodotti mediċinali bħal:

Salicylates sistemiċi, acetylsalicylic acid bid-dożi antiinfjammatorji, u NSAIDs inkluż

ketorolac,

Trombolitiċi (eż. alteplase, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase) u antikoagulanti

oħra (ara sezzjoni 4.2).

L-użu tagħhom flimkien irid isir b’attenzjoni:

Il-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jingħataw b’kawtela flimkien ma’ enoxaparin sodium:

Prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħal:

Inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits inkluż acetylsalicylic acid użat bid-doża ta’

antiaggregant (kardjoprotezzjoni), clopidogrel, ticlopidine, u antagonisti tal-glikoproteina

IIb/IIIa indikati fis-sindrom koronarju akut minħabba r-riskju ta’ fsada,

Dextran 40,

Glukokortikojdi sistemiċi.

Prodotti mediċinali li jżidu l-livelli tal-potassium:

Prodotti mediċinali li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum jistgħu jingħataw flimkien ma’ enoxaparin

sodium b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fil-bnedmin, ma hemm l-ebda xhieda li enoxaparin jgħaddi mill-plaċenta matul it-tieni u t-tielet trimestru

tat-tqala. Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-ewwel trimestru.

Studji fl-annimali ma wrew l-ebda xhieda ta’ effett tossiku fuq il-fetu jew teratoġeniċità (ara sezzjoni 5.3).

Dejta fl-annimali uriet li l-passaġġ ta’ enoxaparin mill-plaċenta huwa minimu.

Enoxaparin sodium għandu jintuża matul it-tqala jekk it-tabib ikun stabilixxa bżonn ċar biss.

Nisa tqal li jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal xhieda

ta’ fsada jew antikoagulazzjoni eċċessiva u għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju emorraġiku.

Globalment, id-dejta tissuġġerixxi li ma hemm l-ebda xhieda ta’ żieda fir-riskju ta’ emorraġija,

tromboċitopenija jew osteoporożi rigward ir-riskju osservat f’nisa mhux tqal, ħlief dak osservat f’nisa tqal

b’valvi postetiċi tal-qalb (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ikun ippjanat li tingħata anestesija fl-ispazju madwar id-dura, huwa rrakkomandat li t-trattament bil-

heparin jitwaqqaf qabel (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk enoxaparin mhux mibdul jiġix eliminat ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien li

qed ireddgħu, il-passaġġ ta’ enoxaparin jew il-metaboliti tiegħu ġol-ħalib kien baxx ħafna.

Mhuwiex probabbli li jkun hemm assorbiment ta’ enoxaparin sodium mill-ħalq. Inhixa jista’ jintuża waqt

it-treddigħ.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika għal enoxaparin sodium fil-fertilità. Studji fl-annimali ma wrew l-ebda

effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Enoxaparin sodium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Enoxaparin sodium ġie evalwat f’aktar minn 15,000 pazjent li rċivew enoxaparin sodium fi provi kliniċi.

Dawn kienu jinkludu 1,776 għall-profilassi ta’ trombożi fil-vini fil-fond wara operazzjonijiet ortopediċi

jew addominali f’pazjenti b’riskju ta’ kumplikazzjonijiet tromboemboliċi, 1,169 għall-profilassi ta’

trombożi fil-vini fil-fond f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità ristretta b’mod

sever, 559 għat-trattaement ta’ DVT b’PE jew mingħajru, 1,578 għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u

infart mijokardijaku mingħajr mewġ Q u 10,176 għat-trattament ta’ STEMI akut.

L-iskeda ta’ enoxaparin sodium mogħti waqt dawn il-provi kliniċi kienet tvarja skont l-indikazzjonijiet.

Id-doża ta’ enoxaparin sodium kienet 4,000 UI (40 mg) SC darba kuljum għall-profilassi ta’ trombożi fil-

vini fil-fond wara operazzjoni jew f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità

ristretta b’mod sever. Fit-trattament ta’ DVT b’PE jew mingħajru, pazjenti li kienu qed jirċievu

enoxaparin sodium ġew ittrattati b’doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa jew doża ta’

150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum. Fl-istudji kliniċi għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q, id-dożi kienu 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa, u fl-istudju

kliniku għat-trattament ta’ STEMI akut l-iskeda ta’ enoxaparin sodium kienet 3,000 UI (30 mg) IV

f’daqqa segwita minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa.

Fi studji kliniċi, emorraġiji, tromboċitopenija u tromboċitożi kienu l-aktar reazzjonijiet irrappurtati b’mod

komuni (ara sezzjoni 4.4 u d-'Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula' taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Reazzjonijiet avversi oħra osservati fi studji kliniċi u rrappurtati f’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq

(*tindika reazzjonijiet minn esperjenza wara t-tqegħid fis-suq) huma deskritti fid-dettall taħt.

Il-frekwenzi huma ddefiniti kif ġej: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥

1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); u rari ħafna (< 1/10,000) jew mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull klassi ta’ sistemi u ta’ organi, ir-reazzjonijiet avversi huma

ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Disturbi fid-demm u fis-sistema limfatika

Komuni: Emorraġija, anemija minn emorraġija*, tromboċitopenija, tromboċitożi

Rari: Eosinofilja*

Rari: Każijiet ta’ tromboċitopenija immunoallerġika bi trombożi; f’xi każijiet it-trombożi kienet

ikkumplikata b’infart fl-organu jew iskemija fid-driegħ jew fir-riġel (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjoni allerġika

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilaktojd inkluż xokk*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras*

Disturbi vaskulari

Rari: Ematoma fis-sinsla* (jew ematoma newrassjali). Dawn ir-reazzjonijiet wasslu għal gradi

differenti ta’ ħsarat newroloġiċi inkluż paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komunni ħafna: Żidiet fl-enzimi tal-fwied (l-aktar it-transaminases > 3 darbiet l-ogħla limitu tan-

normal)

Mhux komuni: Ħsara fil-fwied u fiċ-ċelluli tal-fwied*,

Rari: Ħsara koleostatika fil-fwied*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Urtikarja, ħakk, eritema

Mhux komuni: Dermatite bulluża

Rari: Alopeċja*

Rari: Vaskulite kutanja *, nekrożi fil-ġilda* li s-soltu sseħħ fil-post tal-injezzjoni (qabel jiġru dawn il-

fenomeni s-soltu jkun hemm purpura jew plakek ertematużi, infiltrati u bl-uġigħ).

Għoqiedi fil-post tal-injezzjoni* (għoqiedi infjammatorji, li ma kinux enoxaparin magħluq f’ċesti).

Huma jgħaddu wara ftit jiem u m’għandhomx jikkawżaw waqfien tat-trattament.

Disturbi muskoluskeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Rari: Osteoporożi* wara terapija fit-tul (aktar minn 3 xhur)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni: Ematoma fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, reazzjoni oħra fil-post tal-

injezzjoni (bħal edima, emorraġija, sensittività eċċessiva, infjammazzjoni, massa, uġigħ jew reazzjoni)

Mhux komuni: Irritazzjoni lokali, nekroliżi tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalimja*(ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

Deskrizzjoni ta’ ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Emorraġiji

Dawn jinkludu emorraġiji maġġuri, rrappurtati l-aktar l-aktar f’4.2 % tal-pazjenti (pazjenti li għamlu

operazzjoni).

wħud

minn

dawn

il-każijiet

kienu

fatali.

F’pazjenti

għamlu

operazzjoni,

kumplikazzjonijiet

ta’

emorraġijia

kienu

meqjusa

bħala

maġġuri:

jekk

l-emorraġija

kkawżat

avveniment kliniku sinifikanti, jew (2) jekk kienet akkumpanjata minn tnaqqis ta’ ≥ 2 g/dL fl-emoglobina

jew trasfużjoni ta’ 2 unitajiet ta’ prodotti tad-demm. Emorraġiji wara l-peritonew u ġol-kranju dejjem

kienu meqjusa bħala maġġuri.

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ emorraġija fil-preżenza ta’ fatturi ta’ riskju assoċjati bħal:

feriti organiċi li jistgħu jinfasdu, proċeduri invażivi jew l-użu flimkien ma’ mediċini li jaffettwaw l-

emostasi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE jew

mingħajru

Trattament

f’pazjenti

b’anġina mhux

stabbli u MI

mingħajr mewġ

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija

ġol-kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija ġol-

kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

α

: bħal ematoma, ekkimożi f’postijiet oħra li mhumiex il-post tal-injezzjoni, ematoma fil-ferita, ematurja,

epistassi, u emorraġija gastrointestinali.

Tromboċitopenija u tromboċitożi

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE

jew mingħajru

Trattament

f’pazjenti b’anġina

mhux stabbli u MI

mingħajr mewġ Q

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitope

nija

Mhux komuni:

Tromboċitopen

ija

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitopen

ija

Mhux komuni:

Tromboċitopenija

Komuni:

Tromboċitożi

β

Tromboċitopen

ija

Rari ħafna:

Tromboċitopen

ija

immunoallerġi

ka

β

: Żieda >400 G/L fil-plejtlits

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fit-tfal għadhom ma ġewx determinati s’issa (ara

sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva aċċidentali b’enoxaparin sodium wara għoti IV, barra l-ġisem jew SC tista’ twassal għal

kumplikazzjonijiet emorraġiċi. Wara għoti mill-ħalq anke ta’ dożi kbar, huwa improbabbli li enoxaparin

sodium jiġi assorbit.

Immaniġġjar

L-effetti antikoagulanti jistgħu jiġu nnewtralizzati permezz ta’ injezzjoni bil-mod ta’ protamine IV. Id-

doża ta’ protamine tiddependi fuq id-doża ta’ enoxaparin sodium injettata; 1 mg protamine jinnewtralizza

l-effett antikoagulanti ta’ 100 UI (1 mg) ta’ enoxaparin sodium, jekk enoxaparin sodium ikun ingħata fit-

8 sigħat ta’ qabel. Infużjoni ta’ 0.5 mg protamine għal kull 100 IU (1 mg) ta’ enoxaparin sodium tista’

tingħata jekk enoxaparin sodium ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel l-għoti ta’ protamine, jew jekk

ikun ġie determinat li hija meħtieġa t-tieni doża ta’ protamine. Wara 12-il siegħa mill-injezzjoni ta’

enoxaparin sodium, l-għoti ta’ protamine jista’ ma jkunx meħtieġ. Madankollu, anke b’dożi għoljin ta’

protamine, l-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium qatt ma tiġi newtralizzata kompletament (massimu

madwar 60%) (ara l-informazzjoni dwar kif protamine salts għandhom jiġu ordnati b’riċetta).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, grupp ta' eparina. Kodiċi ATC: B01A B05

Inhixa huwa prodott mediċinali bijoloġiku simili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq

is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Effetti farmakodinamiċi

Enoxaparin huwa LMWH b’medja tal-piż molekulari ta’ madwar 4,500 daltons, li fih l-attivitajiet

antitrombotiċi u antikoagulanti tal-heparin standard ġew isseparati. Is-sustanza tal-mediċina hija s-sodium

salt.

Fis-sistema purifikata in vitro, enoxaparin sodium għandu attività anti-Xa għolja (madwar 100 UI/mg) u

attività anti-IIa jew attività kontra t-trombin baxxa (madwar 28 UI/mg), bi proporzjon ta’ 3.6. Dawn l-

attivitajiet antikoagulanti huma medjati permezz ta’ antitrombin III (ATIII) li jwassal għal attivitajiet

antitrombotiċi fil-bnedmin.

Lil hinn mill-attività anti-Xa/IIa tiegħu, kienu identifikati aktar proprjetajiet antitrombotiċi u

antiinfjammatorji ta’ enoxaparin f’individwi f’saħħithom u f’pazjenti kif ukoll f’mudelli mhux kliniċi.

Dawn jinkludu inibizzjoni dipendenti fuq ATIII ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni oħra bħall-fattur VIIa,

induzzjoni tar-rilaxx tal-Inibitur tas-Sensiela ta’ Reazzjonijiet tal-Fattur tat-Tessut (TFPI, Tissue Factor

Pathway Inhibitor) endoġenu kif ukoll tnaqqis fir-rilaxx tal-fattur von Willebrand (vWF, von Willebrand

factor) mill-endotelju vaskulari għal ġoċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Dawn il-fatturi huma magħrufa li

jikkontribwixxu għall-effett antitrombotiku globali ta’ enoxaparin sodium.

Meta jintuża bħala trattament profilattiku, enoxaparin sodium ma jaffettwax b’mod sinifikanti l-ħin ta’

aPTT. Meta jintuża bħala trattament biex jikkura, aPTT jista’ jitwal b’1.5-2.2 drabi aktar mill-ħin ta’

kontroll meta jkun hemm attività massima.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prevenzjoni ta’ mard tromboemboliku fil-vini assoċjat ma’ operazzjonijiet

Profilassi estiża ta’ VTE wara operazzjoni ortopedika

Fi studju, ta’ profilassi estiża għall-pazjenti li jkunu qed jagħmlu operazzjoni ta’ bdil tal-għadma tal-

ġenbejn, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, 179 pazjent

mingħajr l-ebda mard tromboemboliku fil-vini ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin

sodium 4,000 UI (40 mg) SC, intgħażlu b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’

dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) (n=90) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=89) għal

3 ġimgħat. L-inċidenza ta’ DVT matul il-perjodu ta’ profilassi estiża kien aktar baxx b’mod sinifikanti

għal enoxaparin sodium meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien irrappurtat l-ebda PE. Ma seħħet l-ebda

fsada maġġuri.

Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

darba kuljum SC

n (%)

Il-Pazjenti Kollha Ttrattati bi

Profilassi Estiża

90 (100)

89 (100)

Total ta’ VTE

6 (6.6)

18 (20.2)

Total ta’ DVT (%)

6 (6.6)*

18 (20.2)

DVT Prossimali (%)

5 (5.6)

7 (8.8)

*valur p versus plaċebo =0.008

#valur p versus plaċebo =0.537

Fit-tieni studju fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

262 pazjent mingħajr mard ta’ VTE u li jkunu qed jagħmlu operazzjoni għall-bdil tal-għadma tal-ġenbejn,

li kienu ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) SC intgħażlu

b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’ dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI

(40 mg) (n=131) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=131) għal 3 ġimgħat. Simili għall-ewwel studju l-

inċidenza ta’ VTE waqt profilassi estiża kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa għal enoxaparin sodium

meta mqabbla mal-plaċebo kemm għat-total ta’ VTE (enoxaparin sodium 21 [16%] versus plaċebo 45

[34.4%]; p=0.001) u DVT prossimali (enoxaparin sodium 8 [6.1%] versus plaċebo 28 [21.4%];

p=<0.001). Ma nstabet l-ebda differenza fi fsada maġġuri bejn il-grupp ta’ enoxaparin sodium u l-grupp

ta’ plaċebo.

Profilassi estiża għal DVT wara operazzjoni għall-kanċer

Prova b’ħafna ċentri, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

qabblet skeda ta’ għoti ta’ profilassi ta’ erba’ ġimgħat u ta’ ġimgħa ta’ enoxaparin sodium f’dik li hija

sigurtà u effikaċja fi 332 pazjent li jkunu qed jagħmlu operazzjoni elettiva għall-kanċer tal-addome jew

tal-pelviċi. Il-pazjenti rċivew enoxaparin sodium (4,000 UI (40 mg) SC) kuljum għal bejn 6 u 10 ijiem u

ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium jew plaċebo għal 21 jum ieħor. Saret

venografija bilaterali bejn il-jiem 25 u 31, jew qabel jekk seħħew sintomi ta’ tromboemboliżmu fil-vini. Il-

pazjenti ġew segwiti għal tliet xhur. Profilassi b’enoxaparin sodium għal erba’ ġimgħat wara operazzjoni

għall-kanċer tal-addome jew tal-pelviċi naqqset b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ trombożi murija b’mod

venografiku, meta tqabblet ma’ profilassi b’enoxaparin sodium għal ġimgħa. Ir-rati ta’ tromboemboliżmu

fil-vini fl-aħħar tal-fażi fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża

kienu 12.0 % (n=20) fil-grupp tal-plaċebo u 4.8% (n=8) fil-grupp ta’ enoxaparin sodium; p=0.02. Din id-

differenza ippersistiet sa tliet xhur [13.8% vs. 5.5% (n=23 vs 9), p=0.01]. Ma kien hemm l-ebda differenzi

fir-rati ta’ fsada jew kumplikazzjonijiet oħra waqt il-perjodu fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma

kienu jafu liema sustanza qed tintuża jew il-perjodu ta’ segwitu.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mard akut li mistenni

jikkaġuna limitazzjoni fil-mobilità

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema

sustanza qed tintuża, enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) jew 4,000 UI (40 mg) darba kuljum SC tqabbel

ma’ plaċebo fil-profilassi ta’ DVT f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mobilità ristretta b’mod sever waqt

mard akut (iddefinita bħala mixi distanza ta’ <10 metri għal ≤3 ijiem). Dan l-istudju kien jinkludi pazjenti

b’insuffiċjenza tal-qalb (Klassi III jew IV ta’ NYHA); insuffiċjenza respiratorja akuta jew insuffiċjenza

respiratorja kronika kkumplikata, u infezzjoni akuta jew rewmatika akuta; jekk kienu assoċjati ma’ mill-

inqas fattur wieħed ta’ riskju għal VTE (età ≥75 sena, kanċer, VTE qabel, ħafna piż żejjed, vini varikużi,

terapija bl-ormoni, u insuffiċjenza kronika tal-qalb jew insuffiċjenza respiratorja).

Total ta’ 1,102 pazjenti ġew irreġistrati fl-istudju, u ġew ittrattati 1,073 pazjent. It-trattament kompla għal

6 sa 14-il jum (tul ta’ żmien medjan ta’ 7 ijem). Meta mogħti bid-doża ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum

SC, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ VTE meta mqabbel mal-plaċebo. Id-dejta

ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin

sodium

2,000 UI (20 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

n (%)

Il-Pazjenti Kollha li

Kienu Jeħtieġu Kura

Medika Ttrattati Waqt

Mard Akut

287 (100)

291(100)

288 (100)

Total ta’ VTE (%)

43 (15.0)

16 (5.5)*

43 (14.9)

Total ta’ DVT (%)

43 (15.0)

16 (5.5)

40 (13.9)

DVT Prossimali (%)

13 (4.5)

5 (1.7)

14 (4.9)

VTE = Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini li kienu jinkludu DVT, PE, u mewt ta’ oriġini

tromboembolika

* valur p versus plaċebo =0.0002

Madwar 3 xhur minn meta ġew irreġistrat fl-istudju, l-inċidenza ta’ VTE baqgħet aktar baxxa b’mod

sinifikanti fil-grupp ta’ trattament b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) versus il-grupp ta’ trattament

bil-plaċebo.

L-okkorrenza ta’ fsada totali u maġġuri kienu rispettivament 8.6% u 1.1% fil-grupp tal-plaċebo, 11.7% u

0.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) u 12.6% u 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg).

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond b’emboliżmu fil-pulmuni jew mingħajru

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, 900 pazjent b’DVT akuta f’riġel b’PE jew mingħajru ntagħżlu

b’mod arbitrarju għal trattament bħala pazjenti rikoverati fi sptar jew ta’ (i) enoxaparin sodium 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum SC, (ii) enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa SC, jew (iii)

heparin (5,000 UI) f’daqqa IV segwit minn infużjoni kontinwa (mogħtija biex tikseb aPTT ta’ 55 sa

85 sekonda). Total ta’ 900 pazjent intagħżlu b’mod arbitrarju fl-istudju u l-pazjenti kollha ġew ittrattati. Il-

pazjenti kollha rċivew ukoll warfarin sodium (doża aġġustata skont il-ħin tal-protrombin biex jinkiseb

INR ta’ 2.0 sa 3.0), li nbeda fi żmien 72 siegħa minn meta nbdew enoxaparin sodium jew terapija standard

bil-heparin, u tkompla għal 90 jum. Enoxaparin sodium jew terapija standard bil-heparin ingħataw għal

minimu ta’ 5 ijiem u sakemm inkiseb l-INR ta’ warfarin sodium fil-mira. Iż-żewġ skedi ta’ enoxaparin

sodium kienu ekwivalenti għal terapija standard bil-heparin fit-tnaqqis tar-riskju ta’ tromboembolizmu

rikurrenti fil-vini (DVT u/jew PE). Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba

kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

100 UI/kg

(1 mg/kg) darbtejn

kuljum SC

n (%)

Terapija b’Heparin

IV aġġustata għall-

aPTT

n (%)

Il-Pazjenti kollha

ttrattati għal DVT

b’PE jew

mingħajru

298 (100)

312 (100)

290 (100)

Total ta’ VTE (%)

13 (4.4)*

9 (2.9)*

12 (4.1)

DVT Biss (%)

11 (3.7)

7 (2.2)

8 (2.8)

DVT Prossimali

9 (3.0)

6 (1.9)

7 (2.4)

PE (%)

2 (0.7)

2 (0.6)

4 (1.4)

VTE = avveniment tromboemboliku fil-vini (DVT u/jew PE)

* L-intervalli ta’ kunfidenza ta’ 95% għad-differenzi fit-trattament għal VTE totali kienu:

enoxaparin sodium darba kuljum versus heparin (-3.0 sa 3.5)

enoxaparin sodium kull 12-il siegħa versus heparin (-4.2 sa 1.7).

Fsada maġġuri kienet rispettivament 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba

kuljum, 1.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 100 UI/kg (1mg/kg) darbtejn kuljum u 2.1% fil-grupp ta’

heparin.

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni f’ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 3,171 pazjent irreġistrati fil-fażi akuta ta’ anġina mhux stabbli jew infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q intagħżlu b’mod arbitrarju biex flimkien ma’ acetylsalicylic acid (100 sa

325 mg darba kuljum), jew jirċievu SC enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa jew

inkella heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT. Il-pazjenti kellhom jiġu ttrattati l-isptar għal

minimu ta’ jumejn u massimu ta’ 8 ijiem, sakemm kien hemm stabilizzazzjoni klinika, proċeduri ta’

vaskularizzazzjoni mill-ġdid jew liċenzjar mill-isptar. Il-pazjenti kellhom jiġu segwiti għal 30 jum. Meta

mqabbel mal-heparin, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza kkombinata ta’ angina

pectoris, infart mijokardijaku u mewt, bi tnaqqis ta’ 19.8 għal 16.6% (tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 16.2%)

fil-jum 14. Dan it-tnaqqis fl-inċidenza kkombinata inżamm wara 30 jum (minn 23.3 għal 19.8%; tnaqqis

relattiv fir-riskju ta’ 15%).

Ma kien hemm l-ebda differenzi sinifikanti fl-emorraġiji maġġuri, għalkemm emorraġija fil-post tal-

injezzjoni SC kienet aktar frekwenti.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni fis-segment ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 20,479 pazjent bi STEMI eliġibbli biex jirċievu terapija fibrinolitika ntagħżlu

b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium b’doża f’daqqa ta’ 3,000 UI (30 mg) IV flimkien

ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita minn injezzjoni SC ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) kull

12-il siegħa jew heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT għal 48 siegħa. Il-pazjenti kollha

ġew ittrattati wkoll b’acetylsalicylic acid għal minimu ta’ 30 jum. L-istrateġija tal-għoti tad-dożi ta’

enoxaparin sodium kienet aġġustata għall-pazjenti b’indeboliment renali sever u għall-anzjanti ta’ mill-

inqas 75 sena. L-injezzjonijiet SC ta’ enoxaparin sodium ingħataw sakemm kien hemm liċenzjar mill-

isptar jew għal massimu ta’ tmint ijiem (skont liema minnhom ġiet l-ewwel).

4,716 il-pazjent għamlu intervent koronarju perkutanju waqt li rċivew sostenn antitrombotiku mingħajr ma

kienu jafu liema kienet il-mediċina tal-istudju. Għalhekk għall-pazjenti fuq enoxaparin sodium, il-PCI

kellu jsir fuq enoxaparin sodium (l-ebda bidla) bl-użu tal-iskeda tal-għoti stabbilita fl-istudji ta’ qabel i.e.

l-ebda għoti ta’ dożi addizzjonali, jekk l-aħħar għoti SC ingħata inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, 30 UI/ kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium IV f’daqqa, jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa.

Enoxaparin sodium meta mqabbel ma’ heparin mhux frazzjonat naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-

iskop finali prmarju, kompost ta’ mewt minn kull kawża jew infart mijokardijaku mill-ġdid fl-ewwel

30 jum wara l-għażla b’mod arbitrarju [9.9 fil-mija fil-grupp ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’

12.0 fil-mija fil-grupp ta’ heparin mhux frazzjonat] bi 17 fil-mija ta’ tnaqqis fil-perċentwal tar-riskju

relattiv (p<0.001).

Il-benefiċċji tat-trattament ta’ enoxaparin sodium, evidenti għal numru ta’ riżultat ta’ effikaċja, feġġew fit-

48 siegħa, fejn f’dan il-ħin kien hemm tnaqqis ta’ 35 fil-mija fir-riskju relattiv ta’ infart mijokardijaku

mill-ġdid, meta mqabbel ma’ trattament b’heparin mhux frazzjonat (p<0.001).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju kien konsistenti fis-sottogruppi

importanti inkluż l-età, is-sess tal-persuna, il-post tal-infart, l-istorja ta’ dijabete, l-istorja ta’ infart

mijokardijaku preċedenti, it-tip ta’ fibrinolitiku mogħti, u l-ħin għat-trattament bil-mediċina tal-istudju.

Kien hemm benefiċċju sinifikanti ta’ trattament ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’ heparin mhux

frazzjonat, f’pazjenti li għamlu intervent koronarju perkutanju fi żmien 30 jum mill-għażla arbitrarja

(tnaqqis ta’ 23 fil-mija fir-riskju relattiv) jew li kienu ttrattati b’mod mediku (tnaqqis fir-riskju relattiv ta’

15 fil-mija, p=0.27 għal interazzjoni).

Ir-rata fit-30 jum tal-iskop finali kompost ta’ mewt, infart mijokardijaku mill-ġdid jew emorraġija ġol-

kranju (kejl tal-benefiċċju nett klinku) kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa (p<0.0001) fil-grupp ta’

enoxaparin sodium (10.1%) meta mqabbla mal-grupp ta’ heparin (12.2%), li tirrapreżenta tnaqqis ta’ 17%

fir-riskju relattiv favur it-trattament b’enoxaparin sodium.

L-inċidenza ta’ ħruġ ta’ demm maġġuri mat-30 jum kienet ogħla b’mod sinigfikanti (p<0.0001) fil-grupp

ta’ enoxaparin sodium (2.1%) versus il-grupp ta’ heparin (1.4%). Kien hemm inċidenza akbar ta’ ħruġ ta’

demm gastrointestinali fil-grupp ta’ enoxaparin sodium (0.5%) versus il-grupp ta’ heparin (0.1%), filwaqt

li l-inċidenza ta’ emorraġija ġol-kranju kienet tixxiebah fiż-żewġ gruppi (0.8% b’enoxaparin sodium

versus 0.7% bil-heparin).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju osservat matul l-ewwel 30 jum

inżamm fuq perjodu ta’ segwitu ta’ 12-il xahar.

Indeboliment tal-fwied

Abbażi ta’ dejta minn publikazzjonijiet l-użu ta’ enoxaparin sodium 4,000 IU (40 mg) f’pazjenti ċirrotiċi

(Child-Pugh klassi B-C) jidher li huwa sigur u effettiv biex jevita trombożi fil-vina portali. Għandu jiġi

nnutat li l-istudji ppublikati jista’ jkollhom limitazzjonijiet. Għandha tintuża l-kawtela f’pazjenti

b’indeboliment tal-fwied minħabba li dawn il-pazjenti għandhom aktar possibbiltà ta’ fsada (ara

sezzjoni 4.4) u ma saru l-ebda studji formali biex tinstab doża f’pazjeneti ċirrotiċi (Child Pugh klassi A, B

u lanqas C).

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristiċi ġenerali

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ enoxaparin sodium ġew studjati l-aktar f’termini tat-tul ta’ ħin tal-attività

anti-Xa fil-plażma u wkoll permezz tal-attività anti-IIa, fil-firxiet tad-dożi rrakkomandati wara għoti darba

u għoti ripetut SC u wara għoti darba IV. Id-deteminazzjoni kwantitattiva tal-attivitajiet farmakokinetiċi

anti-Xa u anti-IIa saret b’metodi amidolitiċi validati.

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ enoxaparin sodium wara injezzjoni SC, ibbażata fuq l-attività anti-Xa, hija

qrib il-100%.

Jistgħu jintużaw dożi u formulazzjonijiet u skedi ta’ għoti ta’ dożi differenti.

Il-medja tal-livell tal-attività massima anti-Xa fil-plażma jiġi osseervat minn 3 sa 5 sigħat wara injezzjoni

SC u jikseb madwar 0.2, 0.4, 1.0 u 1.3 anti-Xa UI/mL wara għoti SC ta’ darba ta’ dożi ta’ 2,000 UI,

4,000 UI, 100 UI/kg u 150 UI/kg (20 mg, 40 mg, 1 mg/kg u 1.5 mg/kg), rispettivament.

Injezzjoni ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV segwita immedjatament minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull

12-il siegħa pprovdiet livell inizjali ta’ attività massima anti-Xa ta’ 1.16 UI/mL (n=16) u esponiment

medju li jaqbel ma’ 88% tal-livelli fl-istat fiss. L-istat fiss jinkiseb fit-tieni jum tat-trattament.

Wara skedi ta’ għoti ripetut SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum u 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba kuljum

f’voluntiera f’saħħithom, l-istat fiss jintlaħaq biss f’jum 2 bi proporzjon ta’ esponiment medju ta’ madwar

15% aktar milli wara doża waħda. Wara għoti ripetut SC tal-iskeda ta’ għoti ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg)

darbtejn kuljum, l-istat fiss jintlaħaq mill-jum 3 sal jum 4 b’esponiment medju madwar 65% aktar milli

wara doża waħda u b’medja tal-ogħla u l-inqas livelli ta’ attività anti-Xa ta’ madwar 1.2 u 0.52 UI/mL,

rispettivament.

Il-volum tal-injezzjoni u l-konċentrazzjoni tad-doża fuq il-firxa ta’ 100-200 mg/mL ma taffettwax il-

parametri farmakokinetiċi f’voluntiera f’saħħithom.

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium tidher li hija lineari fuq il-firxa tad-dożi u għoti rrakkomandati.

Il-varjazzjoni fil-pazjent innifsu u bejn il-pazjenti hija baxxa. Wara għoti ripetut SC ma sseħħ l-ebda

akkumulazzjoni.

L-attività anti-IIa fil-plażma wara għoti SC huwa madwar għaxar darbiet inqas mill-attività anti-Xa. Il-

medja tal-livell tal-attività massima anti-IIa jiġi osservat madwar 3 sa 4 sigħt wara injezzjoni SC u jilħaq

0.13 UI/mL u 0.19 UI/mL wara għoti ripetut ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum u 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum, rispettivament.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni tal-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium hija madwar 4.3 litri u hija qrib il-

volum tad-demm.

Bijotransformazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mmetabolizzat primarjament fil-fwied permezz ta’ desulfazzjoni u/jew

depolimerizzazzjoni għal speċijiet b’piż molekulari aktar baxx b’qawwa bijoloġika mnaqqsa ħafna.

Eliminazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mediċina bi tneħħija baxxa bi tneħħija medja ta’ anti-Xa mill-plażma ta’

0.74 L/siegħa wara infużjoni IV ta’ 6 sigħat ta’ 150 UI /kg (1.5 mg/kg).

L-eliminazzjoni tidher li ssir f’fażi waħda b’half-life ta’ madwar 5 sigħat wara doża waħda SC sa madwar

7 sigħat wara għoti ta’ dożi ripetuti.

Tneħħija mill-kliewi ta’ partijiet attivi tirrapreżenta madwar 10% tad-doża mogħtija u t-tneħħija totali

mill-kliewi ta’ partijiet attivi u mhux attivi tirrapreżenta 40% tad-doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Abbażi ta’ riżultati ta’ analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni, il-profil kinetiku ta’ enoxaparin sodium

mhuwiex differenti f’pazjenti anzjani meta mqabbel ma’ indivdiwi iżgħar meta l-funzjoni tal-kliewi tkun

normali. Madankollu, minħabba li l-funzjoni tal-kliewi hija magħrufa li tonqos ma’ avvanz fl-età, pazjenti

anzjani jista’ jkollhom eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium mnaqqsa (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Fi studju li sar f’pazjenti b’ċirrożi avvanzata li kienu ttrattati b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) darba

kuljum, tnaqqis fl-attivita massima ta’ anti-Xa kien assoċjat ma’ żieda fis-severità ta’ indeboliment tal-

fwied (stmat bil-kategoriji ta’ Child-Pugh). Dan it-tnaqqis kien attribwit l-aktar għal tnaqqis fil-livell ta’

ATIII minħabba tnaqqis fis-sintesi ta’ ATIII f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Ineboliment tal-kliewi

Kienet osservata relazzjoni lineari bejn tneħħija ta’ anti-Xa mill-plażma u teħħija tal-kreatinina fl-istat

fiss, li turi tnaqqis fit-tneħħija ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa. L-

esponiment għal anti-Xa rrapreżentat permezz tal-AUC, fl-istat fiss, jiżdied bi ftit f’indeboliment ħafif

(teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) u moderat (teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) tal-kliewi wara

dożi SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum. F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-

kreatinina <30 mL/min), l-AUC fl-istat fiss tiżdied b’mod sinifikanti b’madwar 65% wara dożi ripetuti SC

ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Emodijalisi

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium dehret tixbah lill-popolazzjoni ta’ kontroll wara doża waħda ta’

25 UI, 50 UI jew 100 UI/kg (0.25, 0.50 jew 1.0 mg/kg) IV madankollu, l-AUC kienet darbtejn aktar mill-

kontroll.

Piż

Wara għoti ripetut ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum, il-medja tal-AUC tal-attività anti-Xa hija

ftit ogħla fl-istat fiss f’voluntiera f’saħħihom b’ħafna piż żejjed (BMI 30-48 kg/m

) meta mqabbla ma’

individwi bħala kontroll li ma kellhomx piż żejjed, filwaqt li l-livell tal-attività massima anti-Xa fil-

plażma ma jiżdiedx. Hemm tneħħija aġġustata għall-piż li hija inqas f’individwi b’ħafna piż żejjed b’għoti

ta’ dożi SC.

Meta ngħataw dożi li ma kinux aġġustati għall-piż, instab li wara doża waħda ta’ 4,000 UI (40 mg) SC, l-

esponiment anti-Xa jkun 52% ogħla f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u 27% ogħla f’irġiel b’piż baxx (<57 kg)

meta mqabbla ma’ individwi bħala kontroll li kellhom piż normali (ara sezzjoni 4.4).

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

Ma kienu osservati l-ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn enoxaparin sodium u trombolitiċi meta

dawn ingħataw flimkien.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Apparti l-effetti antikoagulanti ta’ enoxaparin sodium, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effetti avversi

b’15-il mg/kg/jum fl-istudji ta’ 13-il ġimgħa dwar l-effett tossiku SC kemm fil-firien kif ukoll fil-klieb u

b’10 mg/kg/jum fl-istudji ta’ 26 ġimgħa dwar l-effetti tossiċi SC u IV kemm fil-firien, kif ukoll fix-xadini.

Enoxaparin ma wera l-ebda attività mutaġenika abbażi ta’ testijiet in vitro, inkluż it-test Ames, test tal-

mutazzjoni 'il quddiem taċ-ċellula tal-limfoma tal-ġurdien, u l-ebda attività klastoġenika abbażi tat-test

tal-aberrazzjoni tal-kromosomi tal-limfoċita tal-bniedem in vitro, u t-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi

tal-mudullun tal-għadam tal-far in vivo.

Studji li saru f’firien u fniek tqal b’dożi ta' enoxaparin sodium SC sa 30 mg/kg/jum ma wrew l-ebda

evidenza ta’ effetti teratoġeniċi jew effett tossiku fuq il-fetu. Enoxaparin sodium nstab li m’għandu l-ebda

effett fuq il-fertilità jew il-kapaċità riproduttiva ta’ firien irġiel u nisa b’dożi SC sa 20 mg/kg/jum.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Injezzjoni minn taħt il-ġilda

Inhixa m'għandux jitħallat ma' injezzjonijiet jew infużjonijiet oħrajn.

Injezzjoni minn ġol-vina (bolus) għall-indikazzjoni ta' STEMI akuta biss

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Siringa mimlija għal-lest

Tliet snin

Prodott mediċinali dilwit b' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew 5% glucose

8 sigħat

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen taħt 25 °C. Tiffriżax.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.4 mL ta' soluzzjoni:

-f'bettija tas-siringa ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-labra

magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polypropylene isfar. Is-siringa

tista’ wkoll tiġi mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar; jew

-f'bettija tas-siringa ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-labra

magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polikarbonat abjad. Is-siringa tista’

wkoll tiġi UltraSafe Passive mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar.

Pakketti ta':

2, 5, 6, 10, 30 jew 50 siringi mimlija għal- lest

2, 5, 6, 10, 20, 30, 50 jew 90 siringi mimlija minn qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

2 jew 6 siringi mimlija minn UltraSafe Passive qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU: SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek

tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk

mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra.

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha sabiex tipproteġik

minn ġrieħi mil-lasta tal-labra.Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier

tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx

imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-

infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Agħfas il-planġer sew. L-apparat tas-sikurezza, li huwa fl-għamla ta’ ċilindru tal-plastik, jiġi attivat

awtomatikament u jkopri l-labra kompletament.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir UltraSafe Passive għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha

sabiex tipproteġik minn ġrieħi mil-lasta tal-labra. Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-

tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma

ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew

lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Erħi l-planġer u ħalli s-siringa jitla’ ’l fuq sakemm il-labra kollha tiġi proteġuta u tissakkar f’postha.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

l-Isvezja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1132/003

EU/1/16/1132/004

EU/1/16/1132/013

EU/1/16/1132/014

EU/1/16/1132/024

EU/1/16/1132/025

EU/1/16/1132/035

EU/1/16/1132/036

EU/1/16/1132/043

EU/1/16/1132/044

EU/1/16/1132/052

EU/1/16/1132/055

EU/1/16/1132/056

EU/1/16/1132/066

EU/1/16/1132/067

EU/1/16/1132/068

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/09/2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa

huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom

jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inhixa 6,000 IU (60 mg) f’0.6 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10,000 UI/mL (100 mg/mL) soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha enoxaparin sodium 6,000 UI ta’ attività anti-Xa (ekwivalenti għal

60 mg) f’0.6 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Enoxaparin sodium huwa sustanza bijoloġika miksuba permezz ta’ alkaline depolymerization ta’ heparin

benzyl ester derivat mill-mukuża tal-musrana tal-ħnieżer.

3.

GĦAMLAFARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur sa isfar ċar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Inhixa huwa indikat fl-adulti għal:

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom riskju

moderat jew għoli, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jagħmlu operazzjonijiet ortopediċi jew

ġenerali inkluż operazzjonjiet għall-kanċer.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika li għandhom mard akut

(bħal insuffiċjenza akuta tal-qalb, insuffiċjenza respiratorja, infezzjonijiet severi jew mard rewmatiku)

u mobilita` mnaqqsa li qegħdin f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu fil-vini.

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond (DVT - deep vein thrombosis) u emboliżmu fil-vini (PE -

pulmonary embolism) ħlief PE li x’aktarx tkun teħtieġ terapija trombolitika jew operazzjoni.

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra mill-ġisem waqt l-emodijalisi.

Sindrom koronarju akut:

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(NSTEMI - Non ST-segment elevation myocardial infarction), flimkien ma’ acetylsalicylic acid

mill-ħalq.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI - acute ST-

segment elevation myocardial infarction) inkluż pazjenti li se jiġu mmaniġġjati b’mod mediku

jew b’intervent koronarju perkutanju sussegwenti (PCI - percutaneous coronary intervention).

Il-prevenzjoni ta' ċapep tad-demm fiċ-ċirkolazzjoni ekstrakorporali waqt l-emodijalisi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom

riskju moderat jew għoli

Ir-riskju tromboemboliku individwali għall-pazjenti jista’ jiġi stmat bl-użu ta’ mudell validat ta’

stratifikazzjoni tar-riskju.

F’pazjenti b’riskju moderat ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

2,000 UI (20 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (SC - subcutaneous). Il-bidu ta’

enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) qabel operazzjoni (sagħtejn qabel l-operazzjoni) ġie ppruvat li

huwa effettiv u sikur f’operazzjoni b’riskju moderat.

F’pazjenti b’riskju moderat, it-trattament b’enoxaparin sodium għandu jinżamm għal perjodu minimu

ta’ 7-10 ijiem irrispettivament mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità).

Il-profilassi għandha titkompla sakemm

il-pazjent ma jkunx għad għandu mobilità mnaqqsa b’mod sinifikanti

F’pazjenti b’riskju għoli ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

4,000 UI (40 mg) darba kuljum mogħtija permezz ta’ injezzjoni SC li preferibbilment tinbeda

12-il siegħa qabel l-operazzjoni. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li enoxaparin sodium jinbeda b’mod

profilattiku aktar minn 12-il siegħa qabel l-operazzjoni (eż. pazjent b’riskju għoli li qed jistenna għal

operazzjoni ortopedika distinta), l-aħħar injezzjoni għandha tingħata mhux aktar tard minn

12-il siegħa qabel l-operazzjoni u titkompla 12-il siegħa wara l-operazzjoni.

Għal pazjenti li jsirulhom operazzjonijiet ortopediċi maġġuri hija rrakkomandata

tromboprofilassi estiża sa 5 ġimgħat.

Għal

pazjenti

b’riskju

kbir

ta’

tromboemboliżmu

fil-vini

(VTE

venous

thromboembolism) li ssirilhom operazzjoni fl-addome jew fil-pelviċi għall-kanċer

hija rrakkomandata tromboprofilassi estiża sa 4 ġimgħat.

Profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika

Id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija 4,000 UI (40 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal mill-anqas 6 ijiem sa 14-il jum irrispettivament

mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità). Mhuwiex stabbilit il-benefiċċju għal trattament itwal minn 14-il jum.

Trattament ta’ DVT u PE

Enoxaparin sodium jista’ jingħata SC jew bħala injezzjoni darba kuljum ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) jew

inkella bħala injezzjonijiet darbtejn kuljum ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg).

L-iskeda tal-għoti għandha tingħażel mit-tabib abbażi ta’ stima individwali inkluż valutazzjoni tar-riskju

tromboemboliku u r-riskju ta’ fsada. L-iskeda ta’ doża ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) mogħtija darba kuljum

għandha tintuża f’pazjenti mhux ikkumplikati b’riskju baxx ta’ rikorrenza ta’ VTE. L-iskeda ta’ doża ta’

100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija darbtejn kuljum għandha tintuża fil-pazjenti l-oħra kollha bħal dawk

b’ħafna piż żejjed, b’PE bis-sintomi, bil-kanċer, b’VTE rikorrenti jew bi trombożi prossimali (vena iliaca).

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal perjodu medju ta’ 10 ijiem. Terapija

antikoagulanti mill-ħalq għandha tinbeda fejn ikun xieraq (ara “Bidla bejn enoxaparin sodium u

antikoagulanti mill-ħalq” fi tmiem is-sezzjoni 4.2).

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus matul l-emodijalisi

Id-doża rrakkomandata hija 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ enoxaparin sodium.

Għal pazjenti b’riskju kbir ta’ emorraġija, id-doża għandha titnaqqas għal 50 UI/kg (0.5 mg/kg) għal

aċċess vaskulari doppju jew 75 UI/kg (0.75 mg/kg) għal aċċess vaskulari uniku.

Matul l-emodijalisi, enoxaparin sodium għandu jiġi introdott ġol-pajp tal-arterja tar-rotta ċirkulari fil-bidu

tas-sessjoni tad-dijalisi. L-effett ta’ din id-doża is-soltu jkun biżżejjed għal sessjoni ta’ 4 sigħat;

madankollu, jekk jinsabu ċrieki ta’ fibrin, per eżempju wara sessjoni itwal minn dik normali, tista’

tingħata doża oħra ta’ 50 UI sa 100 UI/kg (0.5 sa 1 mg/kg).

Ma hija disponibbli l-ebda dejta f’pazjenti li jkunu qed jużaw enoxaparin sodium għall-profilassi jew għat-

trattament u waqt is-sessjonijiet tad-dijalisi.

Sindrom koronarju akut: trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI u trattament ta’ STEMI akut

Għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium

hija 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa permezz ta’ injezzjoni SC mogħtija flimkien ma’ terapija

kontra l-plejtlits. It-trattament għandu jinżamm għal minimu ta’ jumejn u jitkompla sakemm ikun

hemm stabilizzazzjoni klinika. It-tul ta’ żmien tat-trattament is-soltu jkun minn jumejn sa 8 ijiem.

Acetylsalicylic acid huwa rrakkomandat għall-pazjenti kollha mingħajr kontraindikazzjonijiet b’doża

għolja fil-bidu ta’ 150–300 mg (f’pazjenti li qatt ma jkunu ħadu acetylsalicylic acid) mill-ħalq u doża

ta’ manteniment ta’ 75–325 mg/kuljum mill-ħalq għal tul ta’ żmien irrispettivament mill-istrateġija ta’

trattament.

Għat-trattament ta’ STEMI akut, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija doża waħda

f’daqqa fil-vini (IV) ta’ 3,000 UI (30 mg) flimkien ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita

minn 100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija taħt il-ġilda kull 12-il siegħa (massimu ta’ 10,000 UI (100 mg)

għal kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC). Terapija xierqa kontra l-plejtlits bħal acetylsalicylic acid

mill-ħalq (75 mg sa 325 mg darba kuljum) għandha tingħata fl-istess waqt ħlief jekk tkun

kontraindikata. It-tul ta’ żmien irrakkomandat ta’ trattament huwa 8 ijiem jew sakemm ikun hemm

liċenzjar mill-isptar, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Meta jingħata flimkien ma’ trombolitiku

(speċifiku għall-fibrin jew mhux speċifiku għall-fibrin), enoxaparin sodium għandu jingħata bejn

15-il minuta qabel u 30 minuta wara l-bidu tat-terapija fibrinolitika.

Għad-dożaġġ f’pazjenti ≥ 75 sena, ara l-paragrafu “Anzjani”.

Għall-pazjenti mmaniġjati b’PCI, jekk l-aħħar doża ta’ enoxaparin sodium SC kienet

ingħatat inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa, ma huwa meħtieġ l-ebda għoti

addizzjonali ta’ dożi. Jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, għandha tingħata doża f’daqqa IV ta’ 30 UI/kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa.

Anzjani

Għall-indikazzjonijiet kollha ħlief għal STEMI, ma huwa meħtieġ l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ pazjenti

anzjani, ħlief jekk il-funzjoni tal-kliewi tkun indebolita (ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4).

Għat-trattament ta’ STEMI akut f’pazjenti anzjani ≥75 sena, m’għandhiex tintuża doża f’daqqa fil-bidu

IV. Ibda l-għoti b’doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC kull 12-il siegħa (massimu ta’ 75 UI (75 mg) għal

kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC biss, segwita minn għoti ta’ doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC

għall-kumplament ta-dożi). Għall-għoti tad-doża f’pazjenti anzjani b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi,

ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4.

Indeboliment tal-fwied

Hija disponibbli dejta limitata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2) u għandha

tintuża l-kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Indeboliment sever tal-kliewi

Enoxaparin sodium mhuwiex rrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni apparti mill-prevenzjoni ta’

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Tabella tad-dożi u l-għoti għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina

[15-30] mL/min):

Indikazzjoni

Skeda tal-għoti tad-doża

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini

2,000 UI (20 mg) SC darba kuljum

Trattament ta’ DVT u PE

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti taħt il-

75 sena)

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti li

għandhom aktar minn 75 sena)

Doża 1 x 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV flimkien

ma’ 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-ebda doża mogħija f’daqqa IV fil-bidu,

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-aġġustamenti rrakkomandati fid-doża jew fl-għoti ma japplikawx għall-indikazzjoni tal-emodijalisi.

Indeboliment moderat u ħafif tal-kliewi

Għalkemm ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat

(teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi, huwa

rrakomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Inhixa m’għandux jingħata mir-rotta ta’ ġol-muskolu.

Għall-profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini wara operazzjoni, trattament ta’ DVT u PE, trattament

ta’ anġina mhux stabbi u NSTEMI, enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni SC.

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita

immedjatmaent minn injezzjoni SC.

Għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi, huwa

jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi.

Is-siringa mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża hija lesta biex tintuża immedjatament.

Huwa rrakkomandat li tintuża siringa tat-tuberkulin jew siringa ekwivalenti meta jintużaw l-ampulli jew

il-kunjetti b’ħafna dożi biex jiġi aċċertat li jsir il-ġbid tal-volum li suppost tal-mediċina.

Teknika tal-injezzjoni SC:

L-injezzjoni għandha l-aħjar issir meta l-pazjenti ikun mimdud. Enoxaparin sodium jingħata permezz ta’

injezzjoni SC fil-fond.

Tneħħix il-bużżieqa tal-arja mis-siringa qabel l-injezzjoni biex tevita li tnaqqas mill-mediċina meta tuża

siringi mimlijin għal-lest. Meta l-kwantità ta’ mediċina li għandha tiġi injettata jkun jeħtieġ li tiġi

aġġustata abbażi tal-piż tal-pazjent, uża s-siringa mimlija għal-lest b’marki tal-kejl biex tikseb il-volum

meħtieġ billi tarmi ż-żejjed qabel l-injezzjoni. Jekk jogħġbok kun af li f’xi każijiet mhuwiex possibbli li

tikseb doża eżatta minħabba l-marki tal-kejl tas-siringa, u f’każ bħal dan għandu jingħata l-volum sal-

marka l-eqreb ta’ dik meħtieġa.

L-għoti għandu jinbidel bejn il-parti tal-lemin u tax-xellug anterolaterali jew posterolaterali tal-addome.

It-tul sħiħ tal-labra għandu jiddaħħal b’mod vertikali f’tinja fil-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-

werrej. It-tinja tal-ġilda m’għandhiex tintreħa sakemm titlesta l-injezzjoni. Togħrokx il-post tal-injezzjoni

wara l-għoti tal-injezzjoni.

Nota għas-siringi mimlijin għal-lest li għandhom sistema awtomatika ta’ sigurtà: Is-sistema ta’ sigurtà

tiffunzjona fi tmiem l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 6.6).

F’każ li l-pazjenti jagħti l-injezzjoni lilu nnifsu, huwa/hija għandhom jiġu avżati biex isegwu l-

istruzzjonijiet pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif inkluż fil-pakkett ta’ din il-mediċina.

Injezzjoni IV (f’daqqa) (għall-indikazzjoni ta’ STEMI akut biss):

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita immedjatament

minn injezzjoni SC.

Għall-injezzjoni IV, jistgħu jintużaw kemm il-kunjett b’ħafna dożi kik ukoll is-siringa mimlija għal-lest.

Enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ pajp irqiq IV. Huwa m’għandux jitħallat jew jingħata

flimkien ma’ mediċini oħra. Biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ taħlit ta’ enoxaparin sodium ma’ mediċini

oħra, l-aċċess IV magħżul għandu jitlaħlaħ b’ammont suffiċjenti ta’ soluzzjoni ta’ saline jew dextrose

qabel u wara l-għoti f’daqqa ta’ enoxaparin sodium IV biex jitnaddaf il-post minn fejn tkun ġiet introdotta

l-mediċina. Enoxaparin sodium jista’ jingħata mingħajr periklu flimkien ma’ soluzzjoni ta’ normal saline

(0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma.

Injezzjoni tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa

Għad-doża tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) mogħtija f’daqqa, bl-użu ta’ siringa ta’ enoxaparin sodium

mimlija għal-lest immarkata bil-kejl, neħħi l-volum żejjed biex iżżomm biss 3,000 UI (30 mg) fis-siringa.

Id-doża ta’ 3,000 UI (30 mg) tista’ imbagħad tiġi injettata direttament fil-pajp irqiq IV.

Doża addizzjonali mogħtija f’daqqa għal PCI meta l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa

Għall-pazjenti li qed jiġu mmaniġġjati b’PCI, għandha tingħata doża addizzjonali IV f’daqqa ta’ 30 UI/kg

(0.3 mg/kg) jekk l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel tintefaħ il-bużżieqa.

Sabiex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tal-volum żgħir li għandu jiġi injettat, huwa rrakkomandat li l-mediċina

tiġi ddilwita għal 300 UI/mL (3 mg/mL).

Biex tikseb soluzzjoni ta’ 300 UI/mL (3 mg/mL), bl-użu ta’ siringa mimlija għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg)

enoxaparin sodium, huwa rrakkomandat li tintuża borża tal-infużjoni ta’ 50 mL (i.e. tuża soluzzjoni ta’

normal saline (0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma) kif ġej:

Iġbed 30 mL mill-borża tal-infużjoni b’siringa u armi l-likwidu. Injetta l-kontenut kollu ta’ siringa mimlija

għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg) enoxaparin sodium fl-20 mL li jkun għad fadal fil-borża. Ħawwad il-

kontenut tal-borża bil-mod. Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni ddilwita b’siringa għal għoti ġol-pajp

irqiq IV.

Wara li titlesta d-dilwizzjoni, il-volum li għandu jiġi injettat jista’ jiġi kkalkulat bl-użu tal-formola li ġejja

[Volum tas-soluzzjoni ddilwita (mL) = Piż tal-pazjent (kg) x 0.1] jew bl-użu tat-tabella taħt. Huwa

rrakkomandat li d-dilwizzjoni tiġi ppreparata immedjatament qabel ma tintuża.

Il-volum li għandu jiġi injettat mill-pajp irqiq IV wara li titlesta d-dilwizzjoni b’konċentrazzjoni ta’

300 IU (3 mg) /mL.

Piż

Doża meħtieġa

30 UI/kg (0.3 mg/kg)

Volum li għandu jiġi

injettat meta jkun

iddilwit għal

konċentrazzjoni finali ta’

300 IU (3 mg) / mL

[Kg]

UI

[mg]

[mL]

1350

13.5

1500

1650

16.5

1800

1950

19.5

2100

2250

22.5

2400

2550

25.5

2700

2850

28.5

3000

3150

31.5

10.5

3300

3450

34.5

11.5

3600

3750

37.5

12.5

3900

4050

40.5

13.5

4200

4350

43.5

14.5

4500

Injezzjoni fil-pajp irqiq tal-arterja:

Jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’

trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq

Bidla bejn enoxaparin sodium u antagonisti tal-vitamina K (VKA – vitamin K antagonists)

Il-monitoraġġ kliniku u t-testijiet tal-laboratorju [ħin tal-protrombin espress bħala l-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR - International Normalized Ratio)] għandhom jiġu intensifikati biex jiġi

mmonitorjat l-effett ta’ VKA.

Minħabba li hemm intervall qabel mal-VKA jilħaq l-effett massimu tiegħu, it-terpija b’enoxaparin sodium

għandha titkompla b’doża kostanti għat-tul ta’ żmien li jkun hemm bżonn biex l-INR jinżamm fil-firxa

terapewtika mixtieqa għall-indikazzjoni f’żewġ testijiet suċċessivi.

Għall-pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu VKA, il-VKA għandu jitwaqqaf u l-ewwel doża ta’

enoxaparin sodium għandha tingħata meta l-INR ikun naqas aktar mill-firxa terapewtika.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq li jaħdmu b’mod dirett (DOAC - direct

oral anticoagulants)

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium, waqqaf enoxaparin sodium u ibda d-

DOAC minn 0 sa sagħtejn qabel jasal il-ħin tal-għoti ta’ enoxaparin sodium li jkun imiss skont it-tikketta

ta’ DOAC.

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu DOAC, l-ewwel doża ta’ enoxaparin sodium għandha

tingħata fil-ħin li kieku kienet tingħata d-doża ta’ DOAC li jkun imiss.

L-għoti waqt anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit

lumbar

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti l-antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fl-ispazju madwar

id-dura jew fis-sinsla jew fit-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ

newroloġiku minħabba r-riskju ta’ ematomi newrassijali (ara sezzjoni 4.4).

Bid-dożi użati għall-profilassi

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 12-il siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter.

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 12-il siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 24 siegħa.

Il-bidu ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) sagħtejn qabel l-operazzjoni mhuwiex

kumpatibbli ma’ anestesija newrassjali.

Bid-dożi użati għat-trattament

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 24 siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ kura u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 24 siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 48 siegħa.

Il-pazjenti li jirċievu dożi darbtejn kuljum (i.e. 75 UI/kg (0.75 mg/kg) darbtejn kuljum jew

100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum) għandhom jaqbżu doża ta’ enoxaparin sodium biex jitħalla

dewmien biżżejjed għat-tqegħid jew it-tneħħija tal-kateter.

Livelli anti-Xa xorta jkunu jistgħu jitkejlu f’dawn il-punti ta’ ħin, u dan id-dewmien mhuwiex garanzija li

ematoma newrassjali se tiġi evitata.

Bl-istess mod, ikkunsidra li ma tużax enoxaparin sodium sa mill-anqas 4 sigħat wara titqib fis-sinsla/fl-

ispazju madwar id-dura jew wara li jkun tneħħa l-kateter. Id-dewmien għandu jkun ibbażat fuq stima ta’

benefiċċċju u riskju fejn jitqies kemm ir-riskju ta’ trombożi u r-riskju ta’ ħruġ ta’ demm fil-kuntest tal-

proċedura u tal-fatturi ta’ riskju tal-pazjent.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Enoxaparin sodium huwa kontraindikat f’pazjenti:

B’sensittività eċċessiva għal enoxaparin sodium, heparin jew id-derivati tiegħu, inkluż heparins

b’piż molekulari baxx oħra (LMWH - low molecular weight heparins) jew għal kwalunkwe wieħed

mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

Bi storja ta’ tromboċitopenija ikkaġunata mill-heparin (HIT - heparin-induced thrombocytopenia) u

medjata b’mod immuni fil-100 jum preċedenti jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċċirkulaw (ara

wkoll sezzjoni 4.4 );

Bi fsada attiva sinifikanti b’mod kliniku u kondizzjonijiet b’riskju kbir għal emorraġija, inkluż

puplesija emorraġika riċenti, ulċera gastrointestinali, preżenza ta’ neoplażmu malinn b’riskju kbir

ta’ ħruġ ta’ demm, operazzjonijiet riċenti fil-moħħ, fis-sinsla jew fl-għajnejn, variċi magħrufa jew

issuspettati fl-esofagu, formazzjonijiet arterjovenużi ħżiena, anewriżmu vaskulari jew anormalitajiet

vaskulari maġġuri ġewwa s-sinsla jew ġewwa ċ-ċerebrum;

B’anestesija mogħtija fis-sinsla jew fl-ispazju madwar id-dura jew anestesija lokalizzata għar-

reġjun li fih tingħata meta enoxaparin sodium jintuża għat-trattament fl-24 siegħa ta’ qabel (ara

sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Enoxaparin sodium ma jistax jinbidel (unità għal kull unità) ma’ LMWHs oħra. Dawn il-prodotti

mediċinali jvarjaw fil-proċess tal-manifattura tagħhom, fil-piżijiet molekulari, fl-attivitajiet speċifiċi anti-

Xa u anti-IIa tagħhom, fl-unitajiet, fid-doża u fl-effikaċja klinika u s-sigurtà. Dan iwassal għal differenzi

fil-farmakokinetika u fl-attivitajiet bijoloġiċi assoċjati magħhom (eż. l-attività kontra t-trombin, u l-

interazzjonijiet mal-plejtlits). Għalhekk huma meħtieġa attenzjoni speċjali u konformità mal-istruzzjonijiet

dwar l-użu speċifiċi għal kull wieħed mill-prodotti mediċinali tad-ditta.

Storja ta’ HIT (>100 jum)

L-użu ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti bi storja ta’ HIT medjata mis-sistema immuni fil-100 jum ta’ qabel

jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċcirkulaw huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3). Antikorpi li jiċċirkulaw

jistgħu jippersistu għal ħafna snin.

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela estrema f’pazjenti bi storja (>100 jum) ta’ tromboċitopenija

kkaġunata mill-heparin mingħajr antikorpi li jiċċirkulaw. Id-deċiżjoni li f’każ bħal dan jintuża enoxaparin

sodium għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju u wara li jkunu tqiesu

trattamenti alternattivi li mhumiex heparin (eż. danaparoid sodium jew lepirudin).

Monitoraġġ tal-għadd tal-plejtlits

Ir-riskju ta’ HIT medjata minn antikorpi teżisti wkoll b’LMWHs. Jekk isseħħ tromboċitopenija, din is-

soltu tidher bejn il-5

u l-21 jum wara l-bidu ta’ trattament b’enoxaparin sodium.

Ir-riskju ta’ HIT huwa ogħla f’pazjenti wara operazzjoni u l-aktar wara operazzjonijiet fil-qalb u f’pazjenti

bil-kanċer.

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jitkejjel qabel il-bidu tat-terapija b’enoxaparin

sodium imbagħad wara dan b’mod regolari waqt it-trattament.

Jekk

ikun

hemm

sintomi

kliniċi

jissuġġerixxu

hemm

(kwalunkwe

episodju

ġdid

ta’

tromboemboliżmu fl-arterji u/jew fil-vini, kwalunkwe ferita bl-uġigħ fil-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

kwalunkwe reazzjonijiet allerġiċi jew anafilaktojd waqt it-trattament), għandu jitkejjel l-għadd tal-plejtlits.

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li jistgħu jseħħu dan is-sintomi u li jekk iseħħu, li huma għandhom

jinfurmaw lit-tabib tal-kura primarja tas-saħħa tagħhom.

Fil-prattika, jekk jiġi osservat tnaqqis sinifikanti ikkonfermat fl-għadd tal-plejtlits (30 sa 50 % tal-valur

inizjali), trattament b’enoxaparin sodium għandu jitwaqqaf immedjatament u l-pazjent għandu jinqaleb

fuq trattament antikoagulanti alternattiv li mhuwiex heparin.

Emorraġija

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ fsada fi kwalunkwe post. Jekk ikun hemm fsada, l-

oriġini tal-emorraġija għandha tiġi investigata u għadnu jinbeda trattament xieraq.

Enoxaparin sodium, bħal kull terapija antikoagulanti oħra, għandu jintuża b’kawtela f’kundizzjonijiet

b’possibbiltà akbar ta’ fsada, bħal:

emostasi indebolita,

storja ta’ ulċera fl-istonku,

puplesija iskemika riċenti,

pressjoni għolja severa fl-arterji,

retinopatija tad-dijabete riċenti,

operazzjoni newroloġika jew oftalmoloġika,

l-użu flimkien ta’ mediċini li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.5).

Testijiet tal-laboratorju

Bid-dożi użati għall-profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini, enoxaparin sodium ma jinfluwenzax il-ħin

tal-fsada u t-testijiet globali ta’ koagulazzjoni tad-demm b’mod sinifikanti, u lanqas ma jaffettwa l-

aggregazzjoni tal-plejtlits jew l-irbit tal-fibrinogen mal-plejtlits.

B’dożi ogħla, jistgħu jseħħu żidiet fil-ħin parzjali ta’ tromboplastin attivat (aPTT - activated partial

thromboplastin time), u fil-ħin ta’ tagħqid tad-demm attivat (ACT - activated clotting time). Żidiet fl-

aPTT u fl-ACT mhumiex korrelatati b’mod lineari ma’ żieda fl-attività antitrombotika ta’ enoxaparin

sodium u għalhekk mhumiex addattati u mhumiex ta’ min joqgħod fuqhom għall-monitoraġġ tal-attività

ta’ enoxaparin sodium.

Anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar

Anestesija

mogħtija

fis-sinsla/fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

m’għandhomx isiru fi żmien 24 siegħa mill-għoti ta’ enoxaparin sodium b’dożi terapewtiċi (ara wkoll

sezzjoni 4.3).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ ematomi newrassjali bl-użu fl-istess waqt ta’ enoxaparin sodium u proċeduri

ta’ anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar li

wasslu għal paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti. Dawn il-każijiet huma rari bi skedi ta’ għoti ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum jew anqas. Ir-riskju ta’ dawn il-każijiet

huwa akbar bl-użu ta’ kateters li jitħallew fl-ispazju madwar id-dura wara operazzjoni, bl-użu flimkien ta’

mediċini addizzjonali li jaffettwaw l-emostasi bħal Mediċini Antiinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), b’titqib trawmatiku jew ripetut fis-sinsla jew fl-ispazju madwar

id-dura, jew f’pazjenti bi storja ta’ operazzjoni fis-sinsla jew deformità fis-sinsla.

Biex jitnaqqas ir-riskju possibbli ta’

fsada assoċjat mal-użu fl-istess

ħin ta’ enoxaparin sodium u

anestesija/analġesja

fis-sinsla

fl-ispazju

madwar

id-dura

titqib

tas-sinsla,

il-profil

farmakokinetiku ta’ enoxaparin sodium (ara sezzjoni 5.2). Huwa l-aħjar li t-tqegħid jew it-tneħħija ta’

kateter

fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

isiru

meta

l-effett

antikoagulanti

ta’

enoxaparin

sodium

ikun

baxx;

madankollu,

il-ħin

eżatt

biex

jintlaħaq

effett

antikoagulanti baxx b’mod suffiċjenti f’kull pazjent mhuwiex magħruf. Għall-pazjenti bi teħħija tal-

kreatinina

[15 -30 mL/minuta],

huma

meħtieġa

kunsiderazzjonijiet

addizzjonali

minħabba

eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium tkun imdewma aktar (ara sezzjoni 4.2).

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fis-sinsla jew fl-

ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, għandu jkun hemm monitoraġġ frekwenti

biex jiġu nnutati kwalunkwe sinjali u sintomi ta’ indeboliment newroloġiku bħal uġigħ f’linja vertikali

f’nofs id-dahar, defiċjenzi marbuta mas-sensi jew mal-moviment (titrix jew dgħufija fir-riġlejn), funzjoni

ħażina tal-imsaren u jew tal-bużżieqa tal-awrina. Informa lill-pazjenti biex jirrappurtaw immedjatament

jekk ikollhom kwalunkwe wieħed mis-sinjali u s-sintomi t’hawn fuq. Jekk ikunu suspettati sinjali jew

sintomi

ta’

ematoma

fis-sinsla,

ibda’

dijanjosi

urġenti

trattament

inkluż

kunsiderazzjoni

ta’

dekompressjoni tal-korda tas-sinsla tad-dahar anke jekk trattament bħal dan jista’ ma’ jevitax u ma

jreġġax lura konsegwenzi newroloġiċi.

Nekrożi fil-ġilda/vaskulite kutanja

Nekrożi fil-ġilda u vaskulite kutanja ġew irrappurtati b’LMWHs u għandhom iwasslu għal twaqqif mill-

ewwel tat-trattament.

Proċeduri ta’ rivaskularizzazzjoni koronarja perkutanja

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ fsada wara l-istrumentazzjoni vaskulari waqt it-trattament għal anġina mhux

stabbli, NSTEMI u STEMI akut, żomm eżatt mal-intervalli rrakkomandati bejn l-injezzjoni tad-dożi ta’

enoxaparin sodium. Huwa importanti li tikseb l-emostasi fis-sit tat-titqib wara PCI. F’każ li jintuża apparat

biex jagħlaq, il-kisja protettiva tista’ titneħħa immedjatament. Jekk jintuża metodu ta’ kompressjoni

manwali, il-kisja protettiva għandha titneħħa 6 sigħat wara l-aħħar injezzjoni ta’ enoxaparin sodium

IV/SC. Jekk it-trattament b’enoxaparin sodium se jitkompla, id-doża skedata li jmiss m’għandhiex

tingħata qabel 6 sa 8 sigħat wara li titneħha l-kisja protettiva. Is-sit tal-proċedura għandu jiġi osservat għal

sinjali ta’ fsada jew formazzjoni ta’ ematoma.

Endokardite infettiva akuta

L-użu tal-heparin is-soltu ma jkunx irrakkomandat f’pazjenti b’endokartite infettiva akuta minħabba r-

riskju ta’ emorraġija ċerebrali. Jekk użu bħal dan ikun meqjus li huwa meħtieġ assolutament, id-deċiżjoni

għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju għall-individwu.

Valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium ma ġiex studjat b’mod adegwat għal tromboprofilassi f’pazjenti b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb. Każijiet iżolati ta’ trombożi fil-valv prostetiku tal-qalb kienu rrappurtati

f’pazjenti b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb li rċivew enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Fatturi

li jfixklu, inkluż mard li diġà jkun hemm u dejta klinika mhux suffiċjenti, jillimitaw l-evalwazzjoni ta’

dawn il-każijiet. Xi wħud minn dawn il-każijiet kienu nisa tqal li fihom it-trombożi wasslet għal mewt tal-

omm u tal-fetu.

Nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium għal tromboprofilassi f’nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb ma

ġiex studjat b’mod adegwat. Fi studju kliniku ta’ nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb mogħtija

enoxaparin sodium (100 UI/kg bid (1 mg/kg) darbtejn kuljum) biex jitnaqqas ir-riskju ta’

tromboemboliżmu, 2 minn 8 nisa żviluppaw tagħqid ta’ demm li wassal għal sadda tal-valv u mewt tal-

omm u tal-fetu. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti iżolati ta’ trombożi fil-valv f’nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi waqt li kienu qed jirċievu enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu.

Anzjani

Ma kienet osservata l-ebda tendenza ta’ fsada fl-anzjani fil-firxiet tad-dożi profilattiċi. Pazjenti anzjani

(speċjalment pazjenti li għandhom tmenin sena u aktar) jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ kumplikazzjonijiet

ta’ fsada bil-firxiet tad-dożi terapewtiċi. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni u jista’ jiġi

kkunsidrat tnaqqis fid-doża f’pazjenti li għandhom aktar minn 75 sena ttrattati għal STEMI (ara

sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jkun hemm żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium li jżid ir-

riskju ta’ fsada. F’dawn il-pazjenti, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni, u jista’ jitqies

monitoraġġ bijoloġiku permezz ta’ kejl tal-attività anti-Xa (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2)

Enoxaparin sodium mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni ħlief biex tiġi evitata l-

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem matul l-emodijalisi.

F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina 15-30 mL/min), minħabba li l-

esponiment għal enoxaparin sodium jiżdied b’mod sinifikanti, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża

għall-firxiet ta’ dożi terapewtiċi u profilattiċi (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat (teħħija tal-

kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba ż-żieda fil-

possibbiltà ta’ fsada. Aġġustment fid-doża abbażi ta’ monitoraġġ tal-livelli anti-Xa mhuwiex ta’ min

joqgħod fuqu f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied u mhuwiex rrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Piż tal-Ġisem Baxx

Żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi (mhux aġġustati għall-piż) kienet osservata

f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u irġiel b’piż baxx (<57 kg), li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ fsada.

Għaldaqstant, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’ħafna Piż Żejjed

Pazjenti b’ħafna piż żejjed jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi

profilattiċi f’pazjenti b’ħafna piż żejjed (BMI >30 kg/m2) ma ġewx determinat b’mod sħiħ u ma hemm l-

ebda qbil dwar aġġustment fid-doża. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal sinjali u

sintomi ta’ tromboemboliżmu.

Iperkalimja

Il-heparins jistgħu jissoppressaw is-sekrezzjoni ta’ aldosterone mill-glandoli adrenali li jwassal għal

iperkalimja (ara sezzjoni 4.8), b’mod partikolari f’pazjenti bħal dawk bid-dijabete mellitus, insuffiċjenza

kronika tal-kliewi, aċidożi metabolika diġà eżistenti, teħid ta’ prodotti mediċinali magħrufa li jżidu l-

potassium (ara sezzjoni 4.5). Il-potassium fil-plażma għandu jiġi mmonitorjat b’mod regolari speċjalment

f’pazjenti li qegħdin f’riskju.

Traċċabilità

LMWHs huma prodotti mediċinali bijoloġiċi. Sabiex titjieb it-traċċabilità tal-LMWH, huwa rrakkomandat

li l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa jniżżlu l-isem tal-prodott u n-numru tal-lott tal-prodott li

jingħata fil-fajl tal-pazjent.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, jiġifieri hu

essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu tagħhom flimkien mhuwiex irrakkomandat:

Prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.4)

Huwa rrakkomandat li xi sustanzi li jaffettwaw l-emostasi jitwaqqfu qabel terapija b’enoxaparin sodium

ħlief jekk ikunu indikati b’mod strett. Jekk il-kombinazzjoni tkun indikata, enoxaparin sodium għandu

jintuża b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni meta jkun xieraq. Dawn is-sustanzi jinkludu

prodotti mediċinali bħal:

Salicylates sistemiċi, acetylsalicylic acid bid-dożi antiinfjammatorji, u NSAIDs inkluż

ketorolac,

Trombolitiċi (eż. alteplase, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase) u antikoagulanti

oħra (ara sezzjoni 4.2).

L-użu tagħhom flimkien irid isir b’attenzjoni:

Il-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jingħataw b’kawtela flimkien ma’ enoxaparin sodium:

Prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħal:

Inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits inkluż acetylsalicylic acid użat bid-doża ta’

antiaggregant (kardjoprotezzjoni), clopidogrel, ticlopidine, u antagonisti tal-glikoproteina

IIb/IIIa indikati fis-sindrom koronarju akut minħabba r-riskju ta’ fsada,

Dextran 40,

Glukokortikojdi sistemiċi.

Prodotti mediċinali li jżidu l-livelli tal-potassium:

Prodotti mediċinali li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum jistgħu jingħataw flimkien ma’ enoxaparin

sodium b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fil-bnedmin, ma hemm l-ebda xhieda li enoxaparin jgħaddi mill-plaċenta matul it-tieni u t-tielet trimestru

tat-tqala. Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-ewwel trimestru.

Studji fl-annimali ma wrew l-ebda xhieda ta’ effett tossiku fuq il-fetu jew teratoġeniċità (ara sezzjoni 5.3).

Dejta fl-annimali uriet li l-passaġġ ta’ enoxaparin mill-plaċenta huwa minimu.

Enoxaparin sodium għandu jintuża matul it-tqala jekk it-tabib ikun stabilixxa bżonn ċar biss.

Nisa tqal li jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal xhieda

ta’ fsada jew antikoagulazzjoni eċċessiva u għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju emorraġiku.

Globalment, id-dejta tissuġġerixxi li ma hemm l-ebda xhieda ta’ żieda fir-riskju ta’ emorraġija,

tromboċitopenija jew osteoporożi rigward ir-riskju osservat f’nisa mhux tqal, ħlief dak osservat f’nisa tqal

b’valvi postetiċi tal-qalb (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ikun ippjanat li tingħata anestesija fl-ispazju madwar id-dura, huwa rrakkomandat li t-trattament bil-

heparin jitwaqqaf qabel (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk enoxaparin mhux mibdul jiġix eliminat ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien li

qed ireddgħu, il-passaġġ ta’ enoxaparin jew il-metaboliti tiegħu ġol-ħalib kien baxx ħafna.

Mhuwiex probabbli li jkun hemm assorbiment ta’ enoxaparin sodium mill-ħalq. Inhixa jista’ jintuża waqt

it-treddigħ.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika għal enoxaparin sodium fil-fertilità. Studji fl-annimali ma wrew l-ebda

effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Enoxaparin sodium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Enoxaparin sodium ġie evalwat f’aktar minn 15,000 pazjent li rċivew enoxaparin sodium fi provi kliniċi.

Dawn kienu jinkludu 1,776 għall-profilassi ta’ trombożi fil-vini fil-fond wara operazzjonijiet ortopediċi

jew addominali f’pazjenti b’riskju ta’ kumplikazzjonijiet tromboemboliċi, 1,169 għall-profilassi ta’

trombożi fil-vini fil-fond f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità ristretta b’mod

sever, 559 għat-trattaement ta’ DVT b’PE jew mingħajru, 1,578 għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u

infart mijokardijaku mingħajr mewġ Q u 10,176 għat-trattament ta’ STEMI akut.

L-iskeda ta’ enoxaparin sodium mogħti waqt dawn il-provi kliniċi kienet tvarja skont l-indikazzjonijiet.

Id-doża ta’ enoxaparin sodium kienet 4,000 UI (40 mg) SC darba kuljum għall-profilassi ta’ trombożi fil-

vini fil-fond wara operazzjoni jew f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità

ristretta b’mod sever. Fit-trattament ta’ DVT b’PE jew mingħajru, pazjenti li kienu qed jirċievu

enoxaparin sodium ġew ittrattati b’doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa jew doża ta’

150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum. Fl-istudji kliniċi għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q, id-dożi kienu 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa, u fl-istudju

kliniku għat-trattament ta’ STEMI akut l-iskeda ta’ enoxaparin sodium kienet 3,000 UI (30 mg) IV

f’daqqa segwita minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa.

Fi studji kliniċi, emorraġiji, tromboċitopenija u tromboċitożi kienu l-aktar reazzjonijiet irrappurtati b’mod

komuni (ara sezzjoni 4.4 u d-'Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula' taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Reazzjonijiet avversi oħra osservati fi studji kliniċi u rrappurtati f’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq

(*tindika reazzjonijiet minn esperjenza wara t-tqegħid fis-suq) huma deskritti fid-dettall taħt.

Il-frekwenzi huma ddefiniti kif ġej: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥

1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); u rari ħafna (< 1/10,000) jew mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull klassi ta’ sistemi u ta’ organi, ir-reazzjonijiet avversi huma

ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Disturbi fid-demm u fis-sistema limfatika

Komuni: Emorraġija, anemija minn emorraġija*, tromboċitopenija, tromboċitożi

Rari: Eosinofilja*

Rari: Każijiet ta’ tromboċitopenija immunoallerġika bi trombożi; f’xi każijiet it-trombożi kienet

ikkumplikata b’infart fl-organu jew iskemija fid-driegħ jew fir-riġel (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjoni allerġika

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilaktojd inkluż xokk*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras*

Disturbi vaskulari

Rari: Ematoma fis-sinsla* (jew ematoma newrassjali). Dawn ir-reazzjonijiet wasslu għal gradi

differenti ta’ ħsarat newroloġiċi inkluż paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komunni ħafna: Żidiet fl-enzimi tal-fwied (l-aktar it-transaminases > 3 darbiet l-ogħla limitu tan-

normal)

Mhux komuni: Ħsara fil-fwied u fiċ-ċelluli tal-fwied*,

Rari: Ħsara koleostatika fil-fwied*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Urtikarja, ħakk, eritema

Mhux komuni: Dermatite bulluża

Rari: Alopeċja*

Rari: Vaskulite kutanja *, nekrożi fil-ġilda* li s-soltu sseħħ fil-post tal-injezzjoni (qabel jiġru dawn il-

fenomeni s-soltu jkun hemm purpura jew plakek ertematużi, infiltrati u bl-uġigħ).

Għoqiedi fil-post tal-injezzjoni* (għoqiedi infjammatorji, li ma kinux enoxaparin magħluq f’ċesti).

Huma jgħaddu wara ftit jiem u m’għandhomx jikkawżaw waqfien tat-trattament.

Disturbi muskoluskeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Rari: Osteoporożi* wara terapija fit-tul (aktar minn 3 xhur)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni: Ematoma fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, reazzjoni oħra fil-post tal-

injezzjoni (bħal edima, emorraġija, sensittività eċċessiva, infjammazzjoni, massa, uġigħ jew reazzjoni)

Mhux komuni: Irritazzjoni lokali, nekroliżi tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalimja*(ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

Deskrizzjoni ta’ ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Emorraġiji

Dawn jinkludu emorraġiji maġġuri, rrappurtati l-aktar l-aktar f’4.2 % tal-pazjenti (pazjenti li għamlu

operazzjoni).

wħud

minn

dawn

il-każijiet

kienu

fatali.

F’pazjenti

għamlu

operazzjoni,

kumplikazzjonijiet

ta’

emorraġijia

kienu

meqjusa

bħala

maġġuri:

jekk

l-emorraġija

kkawżat

avveniment kliniku sinifikanti, jew (2) jekk kienet akkumpanjata minn tnaqqis ta’ ≥ 2 g/dL fl-emoglobina

jew trasfużjoni ta’ 2 unitajiet ta’ prodotti tad-demm. Emorraġiji wara l-peritonew u ġol-kranju dejjem

kienu meqjusa bħala maġġuri.

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ emorraġija fil-preżenza ta’ fatturi ta’ riskju assoċjati bħal:

feriti organiċi li jistgħu jinfasdu, proċeduri invażivi jew l-użu flimkien ma’ mediċini li jaffettwaw l-

emostasi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE jew

mingħajru

Trattament

f’pazjenti

b’anġina mhux

stabbli u MI

mingħajr mewġ

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija

ġol-kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija ġol-

kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

α

: bħal ematoma, ekkimożi f’postijiet oħra li mhumiex il-post tal-injezzjoni, ematoma fil-ferita, ematurja,

epistassi, u emorraġija gastrointestinali.

Tromboċitopenija u tromboċitożi

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE

jew mingħajru

Trattament

f’pazjenti b’anġina

mhux stabbli u MI

mingħajr mewġ Q

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitope

nija

Mhux komuni:

Tromboċitopen

ija

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitopen

ija

Mhux komuni:

Tromboċitopenija

Komuni:

Tromboċitożi

β

Tromboċitopen

ija

Rari ħafna:

Tromboċitopen

ija

immunoallerġi

ka

β

: Żieda >400 G/L fil-plejtlits

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fit-tfal għadhom ma ġewx determinati s’issa (ara

sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V

4.9

Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva aċċidentali b’enoxaparin sodium wara għoti IV, barra l-ġisem jew SC tista’ twassal għal

kumplikazzjonijiet emorraġiċi. Wara għoti mill-ħalq anke ta’ dożi kbar, huwa improbabbli li enoxaparin

sodium jiġi assorbit.

Immaniġġjar

L-effetti antikoagulanti jistgħu jiġu nnewtralizzati permezz ta’ injezzjoni bil-mod ta’ protamine IV. Id-

doża ta’ protamine tiddependi fuq id-doża ta’ enoxaparin sodium injettata; 1 mg protamine jinnewtralizza

l-effett antikoagulanti ta’ 100 UI (1 mg) ta’ enoxaparin sodium, jekk enoxaparin sodium ikun ingħata fit-

8 sigħat ta’ qabel. Infużjoni ta’ 0.5 mg protamine għal kull 100 IU (1 mg) ta’ enoxaparin sodium tista’

tingħata jekk enoxaparin sodium ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel l-għoti ta’ protamine, jew jekk

ikun ġie determinat li hija meħtieġa t-tieni doża ta’ protamine. Wara 12-il siegħa mill-injezzjoni ta’

enoxaparin sodium, l-għoti ta’ protamine jista’ ma jkunx meħtieġ. Madankollu, anke b’dożi għoljin ta’

protamine, l-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium qatt ma tiġi newtralizzata kompletament (massimu

madwar 60%) (ara l-informazzjoni dwar kif protamine salts għandhom jiġu ordnati b’riċetta).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, grupp ta' eparina. Kodiċi ATC: B01A B05

Inhixa huwa prodott mediċinali bijoloġiku simili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq

is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Effetti farmakodinamiċi

Enoxaparin huwa LMWH b’medja tal-piż molekulari ta’ madwar 4,500 daltons, li fih l-attivitajiet

antitrombotiċi u antikoagulanti tal-heparin standard ġew isseparati. Is-sustanza tal-mediċina hija s-sodium

salt.

Fis-sistema purifikata in vitro, enoxaparin sodium għandu attività anti-Xa għolja (madwar 100 UI/mg) u

attività anti-IIa jew attività kontra t-trombin baxxa (madwar 28 UI/mg), bi proporzjon ta’ 3.6. Dawn l-

attivitajiet antikoagulanti huma medjati permezz ta’ antitrombin III (ATIII) li jwassal għal attivitajiet

antitrombotiċi fil-bnedmin.

Lil hinn mill-attività anti-Xa/IIa tiegħu, kienu identifikati aktar proprjetajiet antitrombotiċi u

antiinfjammatorji ta’ enoxaparin f’individwi f’saħħithom u f’pazjenti kif ukoll f’mudelli mhux kliniċi.

Dawn jinkludu inibizzjoni dipendenti fuq ATIII ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni oħra bħall-fattur VIIa,

induzzjoni tar-rilaxx tal-Inibitur tas-Sensiela ta’ Reazzjonijiet tal-Fattur tat-Tessut (TFPI, Tissue Factor

Pathway Inhibitor) endoġenu kif ukoll tnaqqis fir-rilaxx tal-fattur von Willebrand (vWF, von Willebrand

factor) mill-endotelju vaskulari għal ġoċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Dawn il-fatturi huma magħrufa li

jikkontribwixxu għall-effett antitrombotiku globali ta’ enoxaparin sodium.

Meta jintuża bħala trattament profilattiku, enoxaparin sodium ma jaffettwax b’mod sinifikanti l-ħin ta’

aPTT. Meta jintuża bħala trattament biex jikkura, aPTT jista’ jitwal b’1.5-2.2 drabi aktar mill-ħin ta’

kontroll meta jkun hemm attività massima.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prevenzjoni ta’ mard tromboemboliku fil-vini assoċjat ma’ operazzjonijiet

Profilassi estiża ta’ VTE wara operazzjoni ortopedika

Fi studju, ta’ profilassi estiża għall-pazjenti li jkunu qed jagħmlu operazzjoni ta’ bdil tal-għadma tal-

ġenbejn, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, 179 pazjent

mingħajr l-ebda mard tromboemboliku fil-vini ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin

sodium 4,000 UI (40 mg) SC, intgħażlu b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’

dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) (n=90) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=89) għal

3 ġimgħat. L-inċidenza ta’ DVT matul il-perjodu ta’ profilassi estiża kien aktar baxx b’mod sinifikanti

għal enoxaparin sodium meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien irrappurtat l-ebda PE. Ma seħħet l-ebda

fsada maġġuri.

Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

darba kuljum SC

n (%)

Il-Pazjenti Kollha Ttrattati bi

Profilassi Estiża

90 (100)

89 (100)

Total ta’ VTE

6 (6.6)

18 (20.2)

Total ta’ DVT (%)

6 (6.6)*

18 (20.2)

DVT Prossimali (%)

5 (5.6)

7 (8.8)

*valur p versus plaċebo =0.008

#valur p versus plaċebo =0.537

Fit-tieni studju fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

262 pazjent mingħajr mard ta’ VTE u li jkunu qed jagħmlu operazzjoni għall-bdil tal-għadma tal-ġenbejn,

li kienu ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) SC intgħażlu

b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’ dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI

(40 mg) (n=131) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=131) għal 3 ġimgħat. Simili għall-ewwel studju l-

inċidenza ta’ VTE waqt profilassi estiża kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa għal enoxaparin sodium

meta mqabbla mal-plaċebo kemm għat-total ta’ VTE (enoxaparin sodium 21 [16%] versus plaċebo 45

[34.4%]; p=0.001) u DVT prossimali (enoxaparin sodium 8 [6.1%] versus plaċebo 28 [21.4%];

p=<0.001). Ma nstabet l-ebda differenza fi fsada maġġuri bejn il-grupp ta’ enoxaparin sodium u l-grupp

ta’ plaċebo.

Profilassi estiża għal DVT wara operazzjoni għall-kanċer

Prova b’ħafna ċentri, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

qabblet skeda ta’ għoti ta’ profilassi ta’ erba’ ġimgħat u ta’ ġimgħa ta’ enoxaparin sodium f’dik li hija

sigurtà u effikaċja fi 332 pazjent li jkunu qed jagħmlu operazzjoni elettiva għall-kanċer tal-addome jew

tal-pelviċi. Il-pazjenti rċivew enoxaparin sodium (4,000 UI (40 mg) SC) kuljum għal bejn 6 u 10 ijiem u

ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium jew plaċebo għal 21 jum ieħor. Saret

venografija bilaterali bejn il-jiem 25 u 31, jew qabel jekk seħħew sintomi ta’ tromboemboliżmu fil-vini. Il-

pazjenti ġew segwiti għal tliet xhur. Profilassi b’enoxaparin sodium għal erba’ ġimgħat wara operazzjoni

għall-kanċer tal-addome jew tal-pelviċi naqqset b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ trombożi murija b’mod

venografiku, meta tqabblet ma’ profilassi b’enoxaparin sodium għal ġimgħa. Ir-rati ta’ tromboemboliżmu

fil-vini fl-aħħar tal-fażi fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża

kienu 12.0 % (n=20) fil-grupp tal-plaċebo u 4.8% (n=8) fil-grupp ta’ enoxaparin sodium; p=0.02. Din id-

differenza ippersistiet sa tliet xhur [13.8% vs. 5.5% (n=23 vs 9), p=0.01]. Ma kien hemm l-ebda differenzi

fir-rati ta’ fsada jew kumplikazzjonijiet oħra waqt il-perjodu fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma

kienu jafu liema sustanza qed tintuża jew il-perjodu ta’ segwitu.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mard akut li mistenni

jikkaġuna limitazzjoni fil-mobilità

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema

sustanza qed tintuża, enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) jew 4,000 UI (40 mg) darba kuljum SC tqabbel

ma’ plaċebo fil-profilassi ta’ DVT f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mobilità ristretta b’mod sever waqt

mard akut (iddefinita bħala mixi distanza ta’ <10 metri għal ≤3 ijiem). Dan l-istudju kien jinkludi pazjenti

b’insuffiċjenza tal-qalb (Klassi III jew IV ta’ NYHA); insuffiċjenza respiratorja akuta jew insuffiċjenza

respiratorja kronika kkumplikata, u infezzjoni akuta jew rewmatika akuta; jekk kienu assoċjati ma’ mill-

inqas fattur wieħed ta’ riskju għal VTE (età ≥75 sena, kanċer, VTE qabel, ħafna piż żejjed, vini varikużi,

terapija bl-ormoni, u insuffiċjenza kronika tal-qalb jew insuffiċjenza respiratorja).

Total ta’ 1,102 pazjenti ġew irreġistrati fl-istudju, u ġew ittrattati 1,073 pazjent. It-trattament kompla għal

6 sa 14-il jum (tul ta’ żmien medjan ta’ 7 ijem). Meta mogħti bid-doża ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum

SC, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ VTE meta mqabbel mal-plaċebo. Id-dejta

ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin

sodium

2,000 UI (20 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

n (%)

Il-Pazjenti Kollha li

Kienu Jeħtieġu Kura

Medika Ttrattati Waqt

Mard Akut

287 (100)

291(100)

288 (100)

Total ta’ VTE (%)

43 (15.0)

16 (5.5)*

43 (14.9)

Total ta’ DVT (%)

43 (15.0)

16 (5.5)

40 (13.9)

DVT Prossimali (%)

13 (4.5)

5 (1.7)

14 (4.9)

VTE = Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini li kienu jinkludu DVT, PE, u mewt ta’ oriġini

tromboembolika

* valur p versus plaċebo =0.0002

Madwar 3 xhur minn meta ġew irreġistrat fl-istudju, l-inċidenza ta’ VTE baqgħet aktar baxxa b’mod

sinifikanti fil-grupp ta’ trattament b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) versus il-grupp ta’ trattament

bil-plaċebo.

L-okkorrenza ta’ fsada totali u maġġuri kienu rispettivament 8.6% u 1.1% fil-grupp tal-plaċebo, 11.7% u

0.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) u 12.6% u 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg).

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond b’emboliżmu fil-pulmuni jew mingħajru

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, 900 pazjent b’DVT akuta f’riġel b’PE jew mingħajru ntagħżlu

b’mod arbitrarju għal trattament bħala pazjenti rikoverati fi sptar jew ta’ (i) enoxaparin sodium 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum SC, (ii) enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa SC, jew (iii)

heparin (5,000 UI) f’daqqa IV segwit minn infużjoni kontinwa (mogħtija biex tikseb aPTT ta’ 55 sa

85 sekonda). Total ta’ 900 pazjent intagħżlu b’mod arbitrarju fl-istudju u l-pazjenti kollha ġew ittrattati. Il-

pazjenti kollha rċivew ukoll warfarin sodium (doża aġġustata skont il-ħin tal-protrombin biex jinkiseb

INR ta’ 2.0 sa 3.0), li nbeda fi żmien 72 siegħa minn meta nbdew enoxaparin sodium jew terapija standard

bil-heparin, u tkompla għal 90 jum. Enoxaparin sodium jew terapija standard bil-heparin ingħataw għal

minimu ta’ 5 ijiem u sakemm inkiseb l-INR ta’ warfarin sodium fil-mira. Iż-żewġ skedi ta’ enoxaparin

sodium kienu ekwivalenti għal terapija standard bil-heparin fit-tnaqqis tar-riskju ta’ tromboembolizmu

rikurrenti fil-vini (DVT u/jew PE). Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba

kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

100 UI/kg

(1 mg/kg) darbtejn

kuljum SC

n (%)

Terapija b’Heparin

IV aġġustata għall-

aPTT

n (%)

Il-Pazjenti kollha

ttrattati għal DVT

b’PE jew

mingħajru

298 (100)

312 (100)

290 (100)

Total ta’ VTE (%)

13 (4.4)*

9 (2.9)*

12 (4.1)

DVT Biss (%)

11 (3.7)

7 (2.2)

8 (2.8)

DVT Prossimali

9 (3.0)

6 (1.9)

7 (2.4)

PE (%)

2 (0.7)

2 (0.6)

4 (1.4)

VTE = avveniment tromboemboliku fil-vini (DVT u/jew PE)

* L-intervalli ta’ kunfidenza ta’ 95% għad-differenzi fit-trattament għal VTE totali kienu:

enoxaparin sodium darba kuljum versus heparin (-3.0 sa 3.5)

enoxaparin sodium kull 12-il siegħa versus heparin (-4.2 sa 1.7).

Fsada maġġuri kienet rispettivament 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba

kuljum, 1.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 100 UI/kg (1mg/kg) darbtejn kuljum u 2.1% fil-grupp ta’

heparin.

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni f’ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 3,171 pazjent irreġistrati fil-fażi akuta ta’ anġina mhux stabbli jew infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q intagħżlu b’mod arbitrarju biex flimkien ma’ acetylsalicylic acid (100 sa

325 mg darba kuljum), jew jirċievu SC enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa jew

inkella heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT. Il-pazjenti kellhom jiġu ttrattati l-isptar għal

minimu ta’ jumejn u massimu ta’ 8 ijiem, sakemm kien hemm stabilizzazzjoni klinika, proċeduri ta’

vaskularizzazzjoni mill-ġdid jew liċenzjar mill-isptar. Il-pazjenti kellhom jiġu segwiti għal 30 jum. Meta

mqabbel mal-heparin, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza kkombinata ta’ angina

pectoris, infart mijokardijaku u mewt, bi tnaqqis ta’ 19.8 għal 16.6% (tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 16.2%)

fil-jum 14. Dan it-tnaqqis fl-inċidenza kkombinata inżamm wara 30 jum (minn 23.3 għal 19.8%; tnaqqis

relattiv fir-riskju ta’ 15%).

Ma kien hemm l-ebda differenzi sinifikanti fl-emorraġiji maġġuri, għalkemm emorraġija fil-post tal-

injezzjoni SC kienet aktar frekwenti.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni fis-segment ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 20,479 pazjent bi STEMI eliġibbli biex jirċievu terapija fibrinolitika ntagħżlu

b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium b’doża f’daqqa ta’ 3,000 UI (30 mg) IV flimkien

ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita minn injezzjoni SC ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) kull

12-il siegħa jew heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT għal 48 siegħa. Il-pazjenti kollha

ġew ittrattati wkoll b’acetylsalicylic acid għal minimu ta’ 30 jum. L-istrateġija tal-għoti tad-dożi ta’

enoxaparin sodium kienet aġġustata għall-pazjenti b’indeboliment renali sever u għall-anzjanti ta’ mill-

inqas 75 sena. L-injezzjonijiet SC ta’ enoxaparin sodium ingħataw sakemm kien hemm liċenzjar mill-

isptar jew għal massimu ta’ tmint ijiem (skont liema minnhom ġiet l-ewwel).

4,716 il-pazjent għamlu intervent koronarju perkutanju waqt li rċivew sostenn antitrombotiku mingħajr ma

kienu jafu liema kienet il-mediċina tal-istudju. Għalhekk għall-pazjenti fuq enoxaparin sodium, il-PCI

kellu jsir fuq enoxaparin sodium (l-ebda bidla) bl-użu tal-iskeda tal-għoti stabbilita fl-istudji ta’ qabel i.e.

l-ebda għoti ta’ dożi addizzjonali, jekk l-aħħar għoti SC ingħata inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, 30 UI/ kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium IV f’daqqa, jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa.

Enoxaparin sodium meta mqabbel ma’ heparin mhux frazzjonat naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-

iskop finali prmarju, kompost ta’ mewt minn kull kawża jew infart mijokardijaku mill-ġdid fl-ewwel

30 jum wara l-għażla b’mod arbitrarju [9.9 fil-mija fil-grupp ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’

12.0 fil-mija fil-grupp ta’ heparin mhux frazzjonat] bi 17 fil-mija ta’ tnaqqis fil-perċentwal tar-riskju

relattiv (p<0.001).

Il-benefiċċji tat-trattament ta’ enoxaparin sodium, evidenti għal numru ta’ riżultat ta’ effikaċja, feġġew fit-

48 siegħa, fejn f’dan il-ħin kien hemm tnaqqis ta’ 35 fil-mija fir-riskju relattiv ta’ infart mijokardijaku

mill-ġdid, meta mqabbel ma’ trattament b’heparin mhux frazzjonat (p<0.001).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju kien konsistenti fis-sottogruppi

importanti inkluż l-età, is-sess tal-persuna, il-post tal-infart, l-istorja ta’ dijabete, l-istorja ta’ infart

mijokardijaku preċedenti, it-tip ta’ fibrinolitiku mogħti, u l-ħin għat-trattament bil-mediċina tal-istudju.

Kien hemm benefiċċju sinifikanti ta’ trattament ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’ heparin mhux

frazzjonat, f’pazjenti li għamlu intervent koronarju perkutanju fi żmien 30 jum mill-għażla arbitrarja

(tnaqqis ta’ 23 fil-mija fir-riskju relattiv) jew li kienu ttrattati b’mod mediku (tnaqqis fir-riskju relattiv ta’

15 fil-mija, p=0.27 għal interazzjoni).

Ir-rata fit-30 jum tal-iskop finali kompost ta’ mewt, infart mijokardijaku mill-ġdid jew emorraġija ġol-

kranju (kejl tal-benefiċċju nett klinku) kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa (p<0.0001) fil-grupp ta’

enoxaparin sodium (10.1%) meta mqabbla mal-grupp ta’ heparin (12.2%), li tirrapreżenta tnaqqis ta’ 17%

fir-riskju relattiv favur it-trattament b’enoxaparin sodium.

L-inċidenza ta’ ħruġ ta’ demm maġġuri mat-30 jum kienet ogħla b’mod sinigfikanti (p<0.0001) fil-grupp

ta’ enoxaparin sodium (2.1%) versus il-grupp ta’ heparin (1.4%). Kien hemm inċidenza akbar ta’ ħruġ ta’

demm gastrointestinali fil-grupp ta’ enoxaparin sodium (0.5%) versus il-grupp ta’ heparin (0.1%), filwaqt

li l-inċidenza ta’ emorraġija ġol-kranju kienet tixxiebah fiż-żewġ gruppi (0.8% b’enoxaparin sodium

versus 0.7% bil-heparin).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju osservat matul l-ewwel 30 jum

inżamm fuq perjodu ta’ segwitu ta’ 12-il xahar.

Indeboliment tal-fwied

Abbażi ta’ dejta minn publikazzjonijiet l-użu ta’ enoxaparin sodium 4,000 IU (40 mg) f’pazjenti ċirrotiċi

(Child-Pugh klassi B-C) jidher li huwa sigur u effettiv biex jevita trombożi fil-vina portali. Għandu jiġi

nnutat li l-istudji ppublikati jista’ jkollhom limitazzjonijiet. Għandha tintuża l-kawtela f’pazjenti

b’indeboliment tal-fwied minħabba li dawn il-pazjenti għandhom aktar possibbiltà ta’ fsada (ara

sezzjoni 4.4) u ma saru l-ebda studji formali biex tinstab doża f’pazjeneti ċirrotiċi (Child Pugh klassi A, B

u lanqas C).

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristiċi ġenerali

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ enoxaparin sodium ġew studjati l-aktar f’termini tat-tul ta’ ħin tal-attività

anti-Xa fil-plażma u wkoll permezz tal-attività anti-IIa, fil-firxiet tad-dożi rrakkomandati wara għoti darba

u għoti ripetut SC u wara għoti darba IV. Id-deteminazzjoni kwantitattiva tal-attivitajiet farmakokinetiċi

anti-Xa u anti-IIa saret b’metodi amidolitiċi validati.

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ enoxaparin sodium wara injezzjoni SC, ibbażata fuq l-attività anti-Xa, hija

qrib il-100%.

Jistgħu jintużaw dożi u formulazzjonijiet u skedi ta’ għoti ta’ dożi differenti.

Il-medja tal-livell tal-attività massima anti-Xa fil-plażma jiġi osseervat minn 3 sa 5 sigħat wara injezzjoni

SC u jikseb madwar 0.2, 0.4, 1.0 u 1.3 anti-Xa UI/mL wara għoti SC ta’ darba ta’ dożi ta’ 2,000 UI,

4,000 UI, 100 UI/kg u 150 UI/kg (20 mg, 40 mg, 1 mg/kg u 1.5 mg/kg), rispettivament.

Injezzjoni ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV segwita immedjatament minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull

12-il siegħa pprovdiet livell inizjali ta’ attività massima anti-Xa ta’ 1.16 UI/mL (n=16) u esponiment

medju li jaqbel ma’ 88% tal-livelli fl-istat fiss. L-istat fiss jinkiseb fit-tieni jum tat-trattament.

Wara skedi ta’ għoti ripetut SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum u 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba kuljum

f’voluntiera f’saħħithom, l-istat fiss jintlaħaq biss f’jum 2 bi proporzjon ta’ esponiment medju ta’ madwar

15% aktar milli wara doża waħda. Wara għoti ripetut SC tal-iskeda ta’ għoti ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg)

darbtejn kuljum, l-istat fiss jintlaħaq mill-jum 3 sal jum 4 b’esponiment medju madwar 65% aktar milli

wara doża waħda u b’medja tal-ogħla u l-inqas livelli ta’ attività anti-Xa ta’ madwar 1.2 u 0.52 UI/mL,

rispettivament.

Il-volum tal-injezzjoni u l-konċentrazzjoni tad-doża fuq il-firxa ta’ 100-200 mg/mL ma taffettwax il-

parametri farmakokinetiċi f’voluntiera f’saħħithom.

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium tidher li hija lineari fuq il-firxa tad-dożi u għoti rrakkomandati.

Il-varjazzjoni fil-pazjent innifsu u bejn il-pazjenti hija baxxa. Wara għoti ripetut SC ma sseħħ l-ebda

akkumulazzjoni.

L-attività anti-IIa fil-plażma wara għoti SC huwa madwar għaxar darbiet inqas mill-attività anti-Xa. Il-

medja tal-livell tal-attività massima anti-IIa jiġi osservat madwar 3 sa 4 sigħt wara injezzjoni SC u jilħaq

0.13 UI/mL u 0.19 UI/mL wara għoti ripetut ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum u 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum, rispettivament.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni tal-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium hija madwar 4.3 litri u hija qrib il-

volum tad-demm.

Bijotransformazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mmetabolizzat primarjament fil-fwied permezz ta’ desulfazzjoni u/jew

depolimerizzazzjoni għal speċijiet b’piż molekulari aktar baxx b’qawwa bijoloġika mnaqqsa ħafna.

Eliminazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mediċina bi tneħħija baxxa bi tneħħija medja ta’ anti-Xa mill-plażma ta’

0.74 L/siegħa wara infużjoni IV ta’ 6 sigħat ta’ 150 UI /kg (1.5 mg/kg).

L-eliminazzjoni tidher li ssir f’fażi waħda b’half-life ta’ madwar 5 sigħat wara doża waħda SC sa madwar

7 sigħat wara għoti ta’ dożi ripetuti.

Tneħħija mill-kliewi ta’ partijiet attivi tirrapreżenta madwar 10% tad-doża mogħtija u t-tneħħija totali

mill-kliewi ta’ partijiet attivi u mhux attivi tirrapreżenta 40% tad-doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Abbażi ta’ riżultati ta’ analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni, il-profil kinetiku ta’ enoxaparin sodium

mhuwiex differenti f’pazjenti anzjani meta mqabbel ma’ indivdiwi iżgħar meta l-funzjoni tal-kliewi tkun

normali. Madankollu, minħabba li l-funzjoni tal-kliewi hija magħrufa li tonqos ma’ avvanz fl-età, pazjenti

anzjani jista’ jkollhom eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium mnaqqsa (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Fi studju li sar f’pazjenti b’ċirrożi avvanzata li kienu ttrattati b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) darba

kuljum, tnaqqis fl-attivita massima ta’ anti-Xa kien assoċjat ma’ żieda fis-severità ta’ indeboliment tal-

fwied (stmat bil-kategoriji ta’ Child-Pugh). Dan it-tnaqqis kien attribwit l-aktar għal tnaqqis fil-livell ta’

ATIII minħabba tnaqqis fis-sintesi ta’ ATIII f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Ineboliment tal-kliewi

Kienet osservata relazzjoni lineari bejn tneħħija ta’ anti-Xa mill-plażma u teħħija tal-kreatinina fl-istat

fiss, li turi tnaqqis fit-tneħħija ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa. L-

esponiment għal anti-Xa rrapreżentat permezz tal-AUC, fl-istat fiss, jiżdied bi ftit f’indeboliment ħafif

(teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) u moderat (teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) tal-kliewi wara

dożi SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum. F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-

kreatinina <30 mL/min), l-AUC fl-istat fiss tiżdied b’mod sinifikanti b’madwar 65% wara dożi ripetuti SC

ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Emodijalisi

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium dehret tixbah lill-popolazzjoni ta’ kontroll wara doża waħda ta’

25 UI, 50 UI jew 100 UI/kg (0.25, 0.50 jew 1.0 mg/kg) IV madankollu, l-AUC kienet darbtejn aktar mill-

kontroll.

Piż

Wara għoti ripetut ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum, il-medja tal-AUC tal-attività anti-Xa hija

ftit ogħla fl-istat fiss f’voluntiera f’saħħihom b’ħafna piż żejjed (BMI 30-48 kg/m

) meta mqabbla ma’

individwi bħala kontroll li ma kellhomx piż żejjed, filwaqt li l-livell tal-attività massima anti-Xa fil-

plażma ma jiżdiedx. Hemm tneħħija aġġustata għall-piż li hija inqas f’individwi b’ħafna piż żejjed b’għoti

ta’ dożi SC.

Meta ngħataw dożi li ma kinux aġġustati għall-piż, instab li wara doża waħda ta’ 4,000 UI (40 mg) SC, l-

esponiment anti-Xa jkun 52% ogħla f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u 27% ogħla f’irġiel b’piż baxx (<57 kg)

meta mqabbla ma’ individwi bħala kontroll li kellhom piż normali (ara sezzjoni 4.4).

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

Ma kienu osservati l-ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn enoxaparin sodium u trombolitiċi meta

dawn ingħataw flimkien.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Apparti l-effetti antikoagulanti ta’ enoxaparin sodium, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effetti avversi

b’15-il mg/kg/jum fl-istudji ta’ 13-il ġimgħa dwar l-effett tossiku SC kemm fil-firien kif ukoll fil-klieb u

b’10 mg/kg/jum fl-istudji ta’ 26 ġimgħa dwar l-effetti tossiċi SC u IV kemm fil-firien, kif ukoll fix-xadini.

Enoxaparin ma wera l-ebda attività mutaġenika abbażi ta’ testijiet in vitro, inkluż it-test Ames, test tal-

mutazzjoni 'il quddiem taċ-ċellula tal-limfoma tal-ġurdien, u l-ebda attività klastoġenika abbażi tat-test

tal-aberrazzjoni tal-kromosomi tal-limfoċita tal-bniedem in vitro, u t-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi

tal-mudullun tal-għadam tal-far in vivo.

Studji li saru f’firien u fniek tqal b’dożi ta' enoxaparin sodium SC sa 30 mg/kg/jum ma wrew l-ebda

evidenza ta’ effetti teratoġeniċi jew effett tossiku fuq il-fetu. Enoxaparin sodium nstab li m’għandu l-ebda

effett fuq il-fertilità jew il-kapaċità riproduttiva ta’ firien irġiel u nisa b’dożi SC sa 20 mg/kg/jum.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Injezzjoni minn taħt il-ġilda

Inhixa m'għandux jitħallat ma' injezzjonijiet jew infużjonijiet oħrajn.

Injezzjoni minn ġol-vina (bolus) għall-indikazzjoni ta' STEMI akuta biss

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Siringa mimlija għal-lest

Tliet snin

Prodott mediċinali dilwit b' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew 5% glucose

8 sigħat

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen taħt 25 °C. Tiffriżax.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.6 mL ta' soluzzjoni

-f'bettija tas-siringa ggradata ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-

labra magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polypropylene oranġjo. Is-

siringa tista’ wkoll tiġi mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar; jew

-f'bettija tas-siringa ggradata ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-

labra magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polikarbonat abjad. Is-siringa

tista’ wkoll tiġi UltraSafe Passive mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar.

Pakketti ta':

2, 6, 10 jew 30 siringi mimlija għal- lest

2, 6, 10, 12, 20, 24 jew 30 siringi mimlija minn qabel b’tagħmir r ta’ tarka għal-labra

2 jew 10 siringi mimlija minn UltraSafe Passive qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU: SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek

tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk

mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra.

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha sabiex tipproteġik

minn ġrieħi mil-lasta tal-labra.Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier

tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx

imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-

infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Agħfas il-planġer sew. L-apparat tas-sikurezza, li huwa fl-għamla ta’ ċilindru tal-plastik, jiġi attivat

awtomatikament u jkopri l-labra kompletament.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir UltraSafe Passive għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha

sabiex tipproteġik minn ġrieħi mil-lasta tal-labra. Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-

tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma

ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew

lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Erħi l-planġer u ħalli s-siringa jitla’ ’l fuq sakemm il-labra kollha tiġi proteġuta u tissakkar f’postha.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

l-Isvezja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1132/005

EU/1/16/1132/006

EU/1/16/1132/015

EU/1/16/1132/016

EU/1/16/1132/026

EU/1/16/1132/027

EU/1/16/1132/028

EU/1/16/1132/037

EU/1/16/1132/038

EU/1/16/1132/045

EU/1/16/1132/046

EU/1/16/1132/057

EU/1/16/1132/058

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/09/2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa

huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom

jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inhixa 8,000 IU (80 mg) f’0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10,000 UI/mL (100 mg/mL) soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha enoxaparin sodium 8,000 UI ta’ attività anti-Xa (ekwivalenti għal

80 mg) f’0.8 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Enoxaparin sodium huwa sustanza bijoloġika miksuba permezz ta’ alkaline depolymerization ta’ heparin

benzyl ester derivat mill-mukuża tal-musrana tal-ħnieżer.

3.

GĦAMLAFARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur sa isfar ċar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Inhixa huwa indikat fl-adulti għal:

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom riskju

moderat jew għoli, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jagħmlu operazzjonijiet ortopediċi jew

ġenerali inkluż operazzjonjiet għall-kanċer.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika li għandhom mard akut

(bħal insuffiċjenza akuta tal-qalb, insuffiċjenza respiratorja, infezzjonijiet severi jew mard rewmatiku)

u mobilita` mnaqqsa li qegħdin f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu fil-vini.

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond (DVT - deep vein thrombosis) u emboliżmu fil-vini (PE -

pulmonary embolism) ħlief PE li x’aktarx tkun teħtieġ terapija trombolitika jew operazzjoni.

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra mill-ġisem waqt l-emodijalisi.

Sindrom koronarju akut:

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(NSTEMI - Non ST-segment elevation myocardial infarction), flimkien ma’ acetylsalicylic acid

mill-ħalq.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI - acute ST-

segment elevation myocardial infarction) inkluż pazjenti li se jiġu mmaniġġjati b’mod mediku

jew b’intervent koronarju perkutanju sussegwenti (PCI - percutaneous coronary intervention).

Il-prevenzjoni ta' ċapep tad-demm fiċ-ċirkolazzjoni ekstrakorporali waqt l-emodijalisi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom

riskju moderat jew għoli

Ir-riskju tromboemboliku individwali għall-pazjenti jista’ jiġi stmat bl-użu ta’ mudell validat ta’

stratifikazzjoni tar-riskju.

F’pazjenti b’riskju moderat ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

2,000 UI (20 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (SC - subcutaneous). Il-bidu ta’

enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) qabel operazzjoni (sagħtejn qabel l-operazzjoni) ġie ppruvat li

huwa effettiv u sikur f’operazzjoni b’riskju moderat.

F’pazjenti b’riskju moderat, it-trattament b’enoxaparin sodium għandu jinżamm għal perjodu minimu

ta’ 7-10 ijiem irrispettivament mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità).

Il-profilassi għandha titkompla sakemm

il-pazjent ma jkunx għad għandu mobilità mnaqqsa b’mod sinifikanti

F’pazjenti b’riskju għoli ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

4,000 UI (40 mg) darba kuljum mogħtija permezz ta’ injezzjoni SC li preferibbilment tinbeda

12-il siegħa qabel l-operazzjoni. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li enoxaparin sodium jinbeda b’mod

profilattiku aktar minn 12-il siegħa qabel l-operazzjoni (eż. pazjent b’riskju għoli li qed jistenna għal

operazzjoni ortopedika distinta), l-aħħar injezzjoni għandha tingħata mhux aktar tard minn

12-il siegħa qabel l-operazzjoni u titkompla 12-il siegħa wara l-operazzjoni.

Għal pazjenti li jsirulhom operazzjonijiet ortopediċi maġġuri hija rrakkomandata

tromboprofilassi estiża sa 5 ġimgħat.

Għal

pazjenti

b’riskju

kbir

ta’

tromboemboliżmu

fil-vini

(VTE

venous

thromboembolism) li ssirilhom operazzjoni fl-addome jew fil-pelviċi għall-kanċer

hija rrakkomandata tromboprofilassi estiża sa 4 ġimgħat.

Profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika

Id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija 4,000 UI (40 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal mill-anqas 6 ijiem sa 14-il jum irrispettivament

mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità). Mhuwiex stabbilit il-benefiċċju għal trattament itwal minn 14-il jum.

Trattament ta’ DVT u PE

Enoxaparin sodium jista’ jingħata SC jew bħala injezzjoni darba kuljum ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) jew

inkella bħala injezzjonijiet darbtejn kuljum ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg).

L-iskeda tal-għoti għandha tingħażel mit-tabib abbażi ta’ stima individwali inkluż valutazzjoni tar-riskju

tromboemboliku u r-riskju ta’ fsada. L-iskeda ta’ doża ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) mogħtija darba kuljum

għandha tintuża f’pazjenti mhux ikkumplikati b’riskju baxx ta’ rikorrenza ta’ VTE. L-iskeda ta’ doża ta’

100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija darbtejn kuljum għandha tintuża fil-pazjenti l-oħra kollha bħal dawk

b’ħafna piż żejjed, b’PE bis-sintomi, bil-kanċer, b’VTE rikorrenti jew bi trombożi prossimali (vena iliaca).

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal perjodu medju ta’ 10 ijiem. Terapija

antikoagulanti mill-ħalq għandha tinbeda fejn ikun xieraq (ara “Bidla bejn enoxaparin sodium u

antikoagulanti mill-ħalq” fi tmiem is-sezzjoni 4.2).

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus matul l-emodijalisi

Id-doża rrakkomandata hija 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ enoxaparin sodium.

Għal pazjenti b’riskju kbir ta’ emorraġija, id-doża għandha titnaqqas għal 50 UI/kg (0.5 mg/kg) għal

aċċess vaskulari doppju jew 75 UI/kg (0.75 mg/kg) għal aċċess vaskulari uniku.

Matul l-emodijalisi, enoxaparin sodium għandu jiġi introdott ġol-pajp tal-arterja tar-rotta ċirkulari fil-bidu

tas-sessjoni tad-dijalisi. L-effett ta’ din id-doża is-soltu jkun biżżejjed għal sessjoni ta’ 4 sigħat;

madankollu, jekk jinsabu ċrieki ta’ fibrin, per eżempju wara sessjoni itwal minn dik normali, tista’

tingħata doża oħra ta’ 50 UI sa 100 UI/kg (0.5 sa 1 mg/kg).

Ma hija disponibbli l-ebda dejta f’pazjenti li jkunu qed jużaw enoxaparin sodium għall-profilassi jew għat-

trattament u waqt is-sessjonijiet tad-dijalisi.

Sindrom koronarju akut: trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI u trattament ta’ STEMI akut

Għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium

hija 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa permezz ta’ injezzjoni SC mogħtija flimkien ma’ terapija

kontra l-plejtlits. It-trattament għandu jinżamm għal minimu ta’ jumejn u jitkompla sakemm ikun

hemm stabilizzazzjoni klinika. It-tul ta’ żmien tat-trattament is-soltu jkun minn jumejn sa 8 ijiem.

Acetylsalicylic acid huwa rrakkomandat għall-pazjenti kollha mingħajr kontraindikazzjonijiet b’doża

għolja fil-bidu ta’ 150–300 mg (f’pazjenti li qatt ma jkunu ħadu acetylsalicylic acid) mill-ħalq u doża

ta’ manteniment ta’ 75–325 mg/kuljum mill-ħalq għal tul ta’ żmien irrispettivament mill-istrateġija ta’

trattament.

Għat-trattament ta’ STEMI akut, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija doża waħda

f’daqqa fil-vini (IV) ta’ 3,000 UI (30 mg) flimkien ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita

minn 100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija taħt il-ġilda kull 12-il siegħa (massimu ta’ 10,000 UI (100 mg)

għal kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC). Terapija xierqa kontra l-plejtlits bħal acetylsalicylic acid

mill-ħalq (75 mg sa 325 mg darba kuljum) għandha tingħata fl-istess waqt ħlief jekk tkun

kontraindikata. It-tul ta’ żmien irrakkomandat ta’ trattament huwa 8 ijiem jew sakemm ikun hemm

liċenzjar mill-isptar, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Meta jingħata flimkien ma’ trombolitiku

(speċifiku għall-fibrin jew mhux speċifiku għall-fibrin), enoxaparin sodium għandu jingħata bejn

15-il minuta qabel u 30 minuta wara l-bidu tat-terapija fibrinolitika.

Għad-dożaġġ f’pazjenti ≥ 75 sena, ara l-paragrafu “Anzjani”.

Għall-pazjenti mmaniġjati b’PCI, jekk l-aħħar doża ta’ enoxaparin sodium SC kienet

ingħatat inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa, ma huwa meħtieġ l-ebda għoti

addizzjonali ta’ dożi. Jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, għandha tingħata doża f’daqqa IV ta’ 30 UI/kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa.

Anzjani

Għall-indikazzjonijiet kollha ħlief għal STEMI, ma huwa meħtieġ l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ pazjenti

anzjani, ħlief jekk il-funzjoni tal-kliewi tkun indebolita (ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4).

Għat-trattament ta’ STEMI akut f’pazjenti anzjani ≥75 sena, m’għandhiex tintuża doża f’daqqa fil-bidu

IV. Ibda l-għoti b’doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC kull 12-il siegħa (massimu ta’ 75 UI (75 mg) għal

kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC biss, segwita minn għoti ta’ doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC

għall-kumplament ta-dożi). Għall-għoti tad-doża f’pazjenti anzjani b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi,

ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4.

Indeboliment tal-fwied

Hija disponibbli dejta limitata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2) u għandha

tintuża l-kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Indeboliment sever tal-kliewi

Enoxaparin sodium mhuwiex rrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni apparti mill-prevenzjoni ta’

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Tabella tad-dożi u l-għoti għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina

[15-30] mL/min):

Indikazzjoni

Skeda tal-għoti tad-doża

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini

2,000 UI (20 mg) SC darba kuljum

Trattament ta’ DVT u PE

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti taħt il-

75 sena)

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti li

għandhom aktar minn 75 sena)

Doża 1 x 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV flimkien

ma’ 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-ebda doża mogħija f’daqqa IV fil-bidu,

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-aġġustamenti rrakkomandati fid-doża jew fl-għoti ma japplikawx għall-indikazzjoni tal-emodijalisi.

Indeboliment moderat u ħafif tal-kliewi

Għalkemm ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat

(teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi, huwa

rrakomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Inhixa m’għandux jingħata mir-rotta ta’ ġol-muskolu.

Għall-profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini wara operazzjoni, trattament ta’ DVT u PE, trattament

ta’ anġina mhux stabbi u NSTEMI, enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni SC.

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita

immedjatmaent minn injezzjoni SC.

Għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi, huwa

jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi.

Is-siringa mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża hija lesta biex tintuża immedjatament.

Huwa rrakkomandat li tintuża siringa tat-tuberkulin jew siringa ekwivalenti meta jintużaw l-ampulli jew

il-kunjetti b’ħafna dożi biex jiġi aċċertat li jsir il-ġbid tal-volum li suppost tal-mediċina.

Teknika tal-injezzjoni SC:

L-injezzjoni għandha l-aħjar issir meta l-pazjenti ikun mimdud. Enoxaparin sodium jingħata permezz ta’

injezzjoni SC fil-fond.

Tneħħix il-bużżieqa tal-arja mis-siringa qabel l-injezzjoni biex tevita li tnaqqas mill-mediċina meta tuża

siringi mimlijin għal-lest. Meta l-kwantità ta’ mediċina li għandha tiġi injettata jkun jeħtieġ li tiġi

aġġustata abbażi tal-piż tal-pazjent, uża s-siringa mimlija għal-lest b’marki tal-kejl biex tikseb il-volum

meħtieġ billi tarmi ż-żejjed qabel l-injezzjoni. Jekk jogħġbok kun af li f’xi każijiet mhuwiex possibbli li

tikseb doża eżatta minħabba l-marki tal-kejl tas-siringa, u f’każ bħal dan għandu jingħata l-volum sal-

marka l-eqreb ta’ dik meħtieġa.

L-għoti għandu jinbidel bejn il-parti tal-lemin u tax-xellug anterolaterali jew posterolaterali tal-addome.

It-tul sħiħ tal-labra għandu jiddaħħal b’mod vertikali f’tinja fil-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-

werrej. It-tinja tal-ġilda m’għandhiex tintreħa sakemm titlesta l-injezzjoni. Togħrokx il-post tal-injezzjoni

wara l-għoti tal-injezzjoni.

Nota għas-siringi mimlijin għal-lest li għandhom sistema awtomatika ta’ sigurtà: Is-sistema ta’ sigurtà

tiffunzjona fi tmiem l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 6.6).

F’każ li l-pazjenti jagħti l-injezzjoni lilu nnifsu, huwa/hija għandhom jiġu avżati biex isegwu l-

istruzzjonijiet pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif inkluż fil-pakkett ta’ din il-mediċina.

Injezzjoni IV (f’daqqa) (għall-indikazzjoni ta’ STEMI akut biss):

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita immedjatament

minn injezzjoni SC.

Għall-injezzjoni IV, jistgħu jintużaw kemm il-kunjett b’ħafna dożi kik ukoll is-siringa mimlija għal-lest.

Enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ pajp irqiq IV. Huwa m’għandux jitħallat jew jingħata

flimkien ma’ mediċini oħra. Biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ taħlit ta’ enoxaparin sodium ma’ mediċini

oħra, l-aċċess IV magħżul għandu jitlaħlaħ b’ammont suffiċjenti ta’ soluzzjoni ta’ saline jew dextrose

qabel u wara l-għoti f’daqqa ta’ enoxaparin sodium IV biex jitnaddaf il-post minn fejn tkun ġiet introdotta

l-mediċina. Enoxaparin sodium jista’ jingħata mingħajr periklu flimkien ma’ soluzzjoni ta’ normal saline

(0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma.

Injezzjoni tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa

Għad-doża tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) mogħtija f’daqqa, bl-użu ta’ siringa ta’ enoxaparin sodium

mimlija għal-lest immarkata bil-kejl, neħħi l-volum żejjed biex iżżomm biss 3,000 UI (30 mg) fis-siringa.

Id-doża ta’ 3,000 UI (30 mg) tista’ imbagħad tiġi injettata direttament fil-pajp irqiq IV.

Doża addizzjonali mogħtija f’daqqa għal PCI meta l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa

Għall-pazjenti li qed jiġu mmaniġġjati b’PCI, għandha tingħata doża addizzjonali IV f’daqqa ta’ 30 UI/kg

(0.3 mg/kg) jekk l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel tintefaħ il-bużżieqa.

Sabiex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tal-volum żgħir li għandu jiġi injettat, huwa rrakkomandat li l-mediċina

tiġi ddilwita għal 300 UI/mL (3 mg/mL).

Biex tikseb soluzzjoni ta’ 300 UI/mL (3 mg/mL), bl-użu ta’ siringa mimlija għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg)

enoxaparin sodium, huwa rrakkomandat li tintuża borża tal-infużjoni ta’ 50 mL (i.e. tuża soluzzjoni ta’

normal saline (0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma) kif ġej:

Iġbed 30 mL mill-borża tal-infużjoni b’siringa u armi l-likwidu. Injetta l-kontenut kollu ta’ siringa mimlija

għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg) enoxaparin sodium fl-20 mL li jkun għad fadal fil-borża. Ħawwad il-

kontenut tal-borża bil-mod. Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni ddilwita b’siringa għal għoti ġol-pajp

irqiq IV.

Wara li titlesta d-dilwizzjoni, il-volum li għandu jiġi injettat jista’ jiġi kkalkulat bl-użu tal-formola li ġejja

[Volum tas-soluzzjoni ddilwita (mL) = Piż tal-pazjent (kg) x 0.1] jew bl-użu tat-tabella taħt. Huwa

rrakkomandat li d-dilwizzjoni tiġi ppreparata immedjatament qabel ma tintuża.

Il-volum li għandu jiġi injettat mill-pajp irqiq IV wara li titlesta d-dilwizzjoni b’konċentrazzjoni ta’

300 IU (3 mg) /mL.

Piż

Doża meħtieġa

30 UI/kg (0.3 mg/kg)

Volum li għandu jiġi

injettat meta jkun

iddilwit għal

konċentrazzjoni finali ta’

300 IU (3 mg) / mL

[Kg]

UI

[mg]

[mL]

1350

13.5

1500

1650

16.5

1800

1950

19.5

2100

2250

22.5

2400

2550

25.5

2700

2850

28.5

3000

3150

31.5

10.5

3300

3450

34.5

11.5

3600

3750

37.5

12.5

3900

4050

40.5

13.5

4200

4350

43.5

14.5

4500

Injezzjoni fil-pajp irqiq tal-arterja:

Jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’

trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq

Bidla bejn enoxaparin sodium u antagonisti tal-vitamina K (VKA – vitamin K antagonists)

Il-monitoraġġ kliniku u t-testijiet tal-laboratorju [ħin tal-protrombin espress bħala l-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR - International Normalized Ratio)] għandhom jiġu intensifikati biex jiġi

mmonitorjat l-effett ta’ VKA.

Minħabba li hemm intervall qabel mal-VKA jilħaq l-effett massimu tiegħu, it-terpija b’enoxaparin sodium

għandha titkompla b’doża kostanti għat-tul ta’ żmien li jkun hemm bżonn biex l-INR jinżamm fil-firxa

terapewtika mixtieqa għall-indikazzjoni f’żewġ testijiet suċċessivi.

Għall-pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu VKA, il-VKA għandu jitwaqqaf u l-ewwel doża ta’

enoxaparin sodium għandha tingħata meta l-INR ikun naqas aktar mill-firxa terapewtika.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq li jaħdmu b’mod dirett (DOAC - direct

oral anticoagulants)

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium, waqqaf enoxaparin sodium u ibda d-

DOAC minn 0 sa sagħtejn qabel jasal il-ħin tal-għoti ta’ enoxaparin sodium li jkun imiss skont it-tikketta

ta’ DOAC.

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu DOAC, l-ewwel doża ta’ enoxaparin sodium għandha

tingħata fil-ħin li kieku kienet tingħata d-doża ta’ DOAC li jkun imiss.

L-għoti waqt anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit

lumbar

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti l-antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fl-ispazju madwar

id-dura jew fis-sinsla jew fit-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ

newroloġiku minħabba r-riskju ta’ ematomi newrassijali (ara sezzjoni 4.4).

Bid-dożi użati għall-profilassi

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 12-il siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter.

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 12-il siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 24 siegħa.

Il-bidu ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) sagħtejn qabel l-operazzjoni mhuwiex

kumpatibbli ma’ anestesija newrassjali.

Bid-dożi użati għat-trattament

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 24 siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ kura u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 24 siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 48 siegħa.

Il-pazjenti li jirċievu dożi darbtejn kuljum (i.e. 75 UI/kg (0.75 mg/kg) darbtejn kuljum jew

100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum) għandhom jaqbżu doża ta’ enoxaparin sodium biex jitħalla

dewmien biżżejjed għat-tqegħid jew it-tneħħija tal-kateter.

Livelli anti-Xa xorta jkunu jistgħu jitkejlu f’dawn il-punti ta’ ħin, u dan id-dewmien mhuwiex garanzija li

ematoma newrassjali se tiġi evitata.

Bl-istess mod, ikkunsidra li ma tużax enoxaparin sodium sa mill-anqas 4 sigħat wara titqib fis-sinsla/fl-

ispazju madwar id-dura jew wara li jkun tneħħa l-kateter. Id-dewmien għandu jkun ibbażat fuq stima ta’

benefiċċċju u riskju fejn jitqies kemm ir-riskju ta’ trombożi u r-riskju ta’ ħruġ ta’ demm fil-kuntest tal-

proċedura u tal-fatturi ta’ riskju tal-pazjent.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Enoxaparin sodium huwa kontraindikat f’pazjenti:

B’sensittività eċċessiva għal enoxaparin sodium, heparin jew id-derivati tiegħu, inkluż heparins

b’piż molekulari baxx oħra (LMWH - low molecular weight heparins) jew għal kwalunkwe wieħed

mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

Bi storja ta’ tromboċitopenija ikkaġunata mill-heparin (HIT - heparin-induced thrombocytopenia) u

medjata b’mod immuni fil-100 jum preċedenti jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċċirkulaw (ara

wkoll sezzjoni 4.4 );

Bi fsada attiva sinifikanti b’mod kliniku u kondizzjonijiet b’riskju kbir għal emorraġija, inkluż

puplesija emorraġika riċenti, ulċera gastrointestinali, preżenza ta’ neoplażmu malinn b’riskju kbir

ta’ ħruġ ta’ demm, operazzjonijiet riċenti fil-moħħ, fis-sinsla jew fl-għajnejn, variċi magħrufa jew

issuspettati fl-esofagu, formazzjonijiet arterjovenużi ħżiena, anewriżmu vaskulari jew anormalitajiet

vaskulari maġġuri ġewwa s-sinsla jew ġewwa ċ-ċerebrum;

B’anestesija mogħtija fis-sinsla jew fl-ispazju madwar id-dura jew anestesija lokalizzata għar-

reġjun li fih tingħata meta enoxaparin sodium jintuża għat-trattament fl-24 siegħa ta’ qabel (ara

sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Enoxaparin sodium ma jistax jinbidel (unità għal kull unità) ma’ LMWHs oħra. Dawn il-prodotti

mediċinali jvarjaw fil-proċess tal-manifattura tagħhom, fil-piżijiet molekulari, fl-attivitajiet speċifiċi anti-

Xa u anti-IIa tagħhom, fl-unitajiet, fid-doża u fl-effikaċja klinika u s-sigurtà. Dan iwassal għal differenzi

fil-farmakokinetika u fl-attivitajiet bijoloġiċi assoċjati magħhom (eż. l-attività kontra t-trombin, u l-

interazzjonijiet mal-plejtlits). Għalhekk huma meħtieġa attenzjoni speċjali u konformità mal-istruzzjonijiet

dwar l-użu speċifiċi għal kull wieħed mill-prodotti mediċinali tad-ditta.

Storja ta’ HIT (>100 jum)

L-użu ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti bi storja ta’ HIT medjata mis-sistema immuni fil-100 jum ta’ qabel

jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċcirkulaw huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3). Antikorpi li jiċċirkulaw

jistgħu jippersistu għal ħafna snin.

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela estrema f’pazjenti bi storja (>100 jum) ta’ tromboċitopenija

kkaġunata mill-heparin mingħajr antikorpi li jiċċirkulaw. Id-deċiżjoni li f’każ bħal dan jintuża enoxaparin

sodium għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju u wara li jkunu tqiesu

trattamenti alternattivi li mhumiex heparin (eż. danaparoid sodium jew lepirudin).

Monitoraġġ tal-għadd tal-plejtlits

Ir-riskju ta’ HIT medjata minn antikorpi teżisti wkoll b’LMWHs. Jekk isseħħ tromboċitopenija, din is-

soltu tidher bejn il-5

u l-21 jum wara l-bidu ta’ trattament b’enoxaparin sodium.

Ir-riskju ta’ HIT huwa ogħla f’pazjenti wara operazzjoni u l-aktar wara operazzjonijiet fil-qalb u f’pazjenti

bil-kanċer.

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jitkejjel qabel il-bidu tat-terapija b’enoxaparin

sodium imbagħad wara dan b’mod regolari waqt it-trattament.

Jekk

ikun

hemm

sintomi

kliniċi

jissuġġerixxu

hemm

(kwalunkwe

episodju

ġdid

ta’

tromboemboliżmu fl-arterji u/jew fil-vini, kwalunkwe ferita bl-uġigħ fil-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

kwalunkwe reazzjonijiet allerġiċi jew anafilaktojd waqt it-trattament), għandu jitkejjel l-għadd tal-plejtlits.

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li jistgħu jseħħu dan is-sintomi u li jekk iseħħu, li huma għandhom

jinfurmaw lit-tabib tal-kura primarja tas-saħħa tagħhom.

Fil-prattika, jekk jiġi osservat tnaqqis sinifikanti ikkonfermat fl-għadd tal-plejtlits (30 sa 50 % tal-valur

inizjali), trattament b’enoxaparin sodium għandu jitwaqqaf immedjatament u l-pazjent għandu jinqaleb

fuq trattament antikoagulanti alternattiv li mhuwiex heparin.

Emorraġija

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ fsada fi kwalunkwe post. Jekk ikun hemm fsada, l-

oriġini tal-emorraġija għandha tiġi investigata u għadnu jinbeda trattament xieraq.

Enoxaparin sodium, bħal kull terapija antikoagulanti oħra, għandu jintuża b’kawtela f’kundizzjonijiet

b’possibbiltà akbar ta’ fsada, bħal:

emostasi indebolita,

storja ta’ ulċera fl-istonku,

puplesija iskemika riċenti,

pressjoni għolja severa fl-arterji,

retinopatija tad-dijabete riċenti,

operazzjoni newroloġika jew oftalmoloġika,

l-użu flimkien ta’ mediċini li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.5).

Testijiet tal-laboratorju

Bid-dożi użati għall-profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini, enoxaparin sodium ma jinfluwenzax il-ħin

tal-fsada u t-testijiet globali ta’ koagulazzjoni tad-demm b’mod sinifikanti, u lanqas ma jaffettwa l-

aggregazzjoni tal-plejtlits jew l-irbit tal-fibrinogen mal-plejtlits.

B’dożi ogħla, jistgħu jseħħu żidiet fil-ħin parzjali ta’ tromboplastin attivat (aPTT - activated partial

thromboplastin time), u fil-ħin ta’ tagħqid tad-demm attivat (ACT - activated clotting time). Żidiet fl-

aPTT u fl-ACT mhumiex korrelatati b’mod lineari ma’ żieda fl-attività antitrombotika ta’ enoxaparin

sodium u għalhekk mhumiex addattati u mhumiex ta’ min joqgħod fuqhom għall-monitoraġġ tal-attività

ta’ enoxaparin sodium.

Anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar

Anestesija

mogħtija

fis-sinsla/fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

m’għandhomx isiru fi żmien 24 siegħa mill-għoti ta’ enoxaparin sodium b’dożi terapewtiċi (ara wkoll

sezzjoni 4.3).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ ematomi newrassjali bl-użu fl-istess waqt ta’ enoxaparin sodium u proċeduri

ta’ anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar li

wasslu għal paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti. Dawn il-każijiet huma rari bi skedi ta’ għoti ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum jew anqas. Ir-riskju ta’ dawn il-każijiet

huwa akbar bl-użu ta’ kateters li jitħallew fl-ispazju madwar id-dura wara operazzjoni, bl-użu flimkien ta’

mediċini addizzjonali li jaffettwaw l-emostasi bħal Mediċini Antiinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), b’titqib trawmatiku jew ripetut fis-sinsla jew fl-ispazju madwar

id-dura, jew f’pazjenti bi storja ta’ operazzjoni fis-sinsla jew deformità fis-sinsla.

Biex jitnaqqas ir-riskju possibbli ta’

fsada assoċjat mal-użu fl-istess

ħin ta’ enoxaparin sodium u

anestesija/analġesja

fis-sinsla

fl-ispazju

madwar

id-dura

titqib

tas-sinsla,

il-profil

farmakokinetiku ta’ enoxaparin sodium (ara sezzjoni 5.2). Huwa l-aħjar li t-tqegħid jew it-tneħħija ta’

kateter

fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

isiru

meta

l-effett

antikoagulanti

ta’

enoxaparin

sodium

ikun

baxx;

madankollu,

il-ħin

eżatt

biex

jintlaħaq

effett

antikoagulanti baxx b’mod suffiċjenti f’kull pazjent mhuwiex magħruf. Għall-pazjenti bi teħħija tal-

kreatinina

[15 -30 mL/minuta],

huma

meħtieġa

kunsiderazzjonijiet

addizzjonali

minħabba

eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium tkun imdewma aktar (ara sezzjoni 4.2).

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fis-sinsla jew fl-

ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, għandu jkun hemm monitoraġġ frekwenti

biex jiġu nnutati kwalunkwe sinjali u sintomi ta’ indeboliment newroloġiku bħal uġigħ f’linja vertikali

f’nofs id-dahar, defiċjenzi marbuta mas-sensi jew mal-moviment (titrix jew dgħufija fir-riġlejn), funzjoni

ħażina tal-imsaren u jew tal-bużżieqa tal-awrina. Informa lill-pazjenti biex jirrappurtaw immedjatament

jekk ikollhom kwalunkwe wieħed mis-sinjali u s-sintomi t’hawn fuq. Jekk ikunu suspettati sinjali jew

sintomi

ta’

ematoma

fis-sinsla,

ibda’

dijanjosi

urġenti

trattament

inkluż

kunsiderazzjoni

ta’

dekompressjoni tal-korda tas-sinsla tad-dahar anke jekk trattament bħal dan jista’ ma’ jevitax u ma

jreġġax lura konsegwenzi newroloġiċi.

Nekrożi fil-ġilda/vaskulite kutanja

Nekrożi fil-ġilda u vaskulite kutanja ġew irrappurtati b’LMWHs u għandhom iwasslu għal twaqqif mill-

ewwel tat-trattament.

Proċeduri ta’ rivaskularizzazzjoni koronarja perkutanja

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ fsada wara l-istrumentazzjoni vaskulari waqt it-trattament għal anġina mhux

stabbli, NSTEMI u STEMI akut, żomm eżatt mal-intervalli rrakkomandati bejn l-injezzjoni tad-dożi ta’

enoxaparin sodium. Huwa importanti li tikseb l-emostasi fis-sit tat-titqib wara PCI. F’każ li jintuża apparat

biex jagħlaq, il-kisja protettiva tista’ titneħħa immedjatament. Jekk jintuża metodu ta’ kompressjoni

manwali, il-kisja protettiva għandha titneħħa 6 sigħat wara l-aħħar injezzjoni ta’ enoxaparin sodium

IV/SC. Jekk it-trattament b’enoxaparin sodium se jitkompla, id-doża skedata li jmiss m’għandhiex

tingħata qabel 6 sa 8 sigħat wara li titneħha l-kisja protettiva. Is-sit tal-proċedura għandu jiġi osservat għal

sinjali ta’ fsada jew formazzjoni ta’ ematoma.

Endokardite infettiva akuta

L-użu tal-heparin is-soltu ma jkunx irrakkomandat f’pazjenti b’endokartite infettiva akuta minħabba r-

riskju ta’ emorraġija ċerebrali. Jekk użu bħal dan ikun meqjus li huwa meħtieġ assolutament, id-deċiżjoni

għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju għall-individwu.

Valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium ma ġiex studjat b’mod adegwat għal tromboprofilassi f’pazjenti b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb. Każijiet iżolati ta’ trombożi fil-valv prostetiku tal-qalb kienu rrappurtati

f’pazjenti b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb li rċivew enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Fatturi

li jfixklu, inkluż mard li diġà jkun hemm u dejta klinika mhux suffiċjenti, jillimitaw l-evalwazzjoni ta’

dawn il-każijiet. Xi wħud minn dawn il-każijiet kienu nisa tqal li fihom it-trombożi wasslet għal mewt tal-

omm u tal-fetu.

Nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium għal tromboprofilassi f’nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb ma

ġiex studjat b’mod adegwat. Fi studju kliniku ta’ nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb mogħtija

enoxaparin sodium (100 UI/kg bid (1 mg/kg) darbtejn kuljum) biex jitnaqqas ir-riskju ta’

tromboemboliżmu, 2 minn 8 nisa żviluppaw tagħqid ta’ demm li wassal għal sadda tal-valv u mewt tal-

omm u tal-fetu. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti iżolati ta’ trombożi fil-valv f’nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi waqt li kienu qed jirċievu enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu.

Anzjani

Ma kienet osservata l-ebda tendenza ta’ fsada fl-anzjani fil-firxiet tad-dożi profilattiċi. Pazjenti anzjani

(speċjalment pazjenti li għandhom tmenin sena u aktar) jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ kumplikazzjonijiet

ta’ fsada bil-firxiet tad-dożi terapewtiċi. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni u jista’ jiġi

kkunsidrat tnaqqis fid-doża f’pazjenti li għandhom aktar minn 75 sena ttrattati għal STEMI (ara

sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jkun hemm żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium li jżid ir-

riskju ta’ fsada. F’dawn il-pazjenti, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni, u jista’ jitqies

monitoraġġ bijoloġiku permezz ta’ kejl tal-attività anti-Xa (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2)

Enoxaparin sodium mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni ħlief biex tiġi evitata l-

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem matul l-emodijalisi.

F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina 15-30 mL/min), minħabba li l-

esponiment għal enoxaparin sodium jiżdied b’mod sinifikanti, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża

għall-firxiet ta’ dożi terapewtiċi u profilattiċi (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat (teħħija tal-

kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba ż-żieda fil-

possibbiltà ta’ fsada. Aġġustment fid-doża abbażi ta’ monitoraġġ tal-livelli anti-Xa mhuwiex ta’ min

joqgħod fuqu f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied u mhuwiex rrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Piż tal-Ġisem Baxx

Żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi (mhux aġġustati għall-piż) kienet osservata

f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u irġiel b’piż baxx (<57 kg), li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ fsada.

Għaldaqstant, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’ħafna Piż Żejjed

Pazjenti b’ħafna piż żejjed jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi

profilattiċi f’pazjenti b’ħafna piż żejjed (BMI >30 kg/m2) ma ġewx determinat b’mod sħiħ u ma hemm l-

ebda qbil dwar aġġustment fid-doża. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal sinjali u

sintomi ta’ tromboemboliżmu.

Iperkalimja

Il-heparins jistgħu jissoppressaw is-sekrezzjoni ta’ aldosterone mill-glandoli adrenali li jwassal għal

iperkalimja (ara sezzjoni 4.8), b’mod partikolari f’pazjenti bħal dawk bid-dijabete mellitus, insuffiċjenza

kronika tal-kliewi, aċidożi metabolika diġà eżistenti, teħid ta’ prodotti mediċinali magħrufa li jżidu l-

potassium (ara sezzjoni 4.5). Il-potassium fil-plażma għandu jiġi mmonitorjat b’mod regolari speċjalment

f’pazjenti li qegħdin f’riskju.

Traċċabilità

LMWHs huma prodotti mediċinali bijoloġiċi. Sabiex titjieb it-traċċabilità tal-LMWH, huwa rrakkomandat

li l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa jniżżlu l-isem tal-prodott u n-numru tal-lott tal-prodott li

jingħata fil-fajl tal-pazjent.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, jiġifieri hu

essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu tagħhom flimkien mhuwiex irrakkomandat:

Prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.4)

Huwa rrakkomandat li xi sustanzi li jaffettwaw l-emostasi jitwaqqfu qabel terapija b’enoxaparin sodium

ħlief jekk ikunu indikati b’mod strett. Jekk il-kombinazzjoni tkun indikata, enoxaparin sodium għandu

jintuża b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni meta jkun xieraq. Dawn is-sustanzi jinkludu

prodotti mediċinali bħal:

Salicylates sistemiċi, acetylsalicylic acid bid-dożi antiinfjammatorji, u NSAIDs inkluż

ketorolac,

Trombolitiċi (eż. alteplase, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase) u antikoagulanti

oħra (ara sezzjoni 4.2).

L-użu tagħhom flimkien irid isir b’attenzjoni:

Il-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jingħataw b’kawtela flimkien ma’ enoxaparin sodium:

Prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħal:

Inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits inkluż acetylsalicylic acid użat bid-doża ta’

antiaggregant (kardjoprotezzjoni), clopidogrel, ticlopidine, u antagonisti tal-glikoproteina

IIb/IIIa indikati fis-sindrom koronarju akut minħabba r-riskju ta’ fsada,

Dextran 40,

Glukokortikojdi sistemiċi.

Prodotti mediċinali li jżidu l-livelli tal-potassium:

Prodotti mediċinali li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum jistgħu jingħataw flimkien ma’ enoxaparin

sodium b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fil-bnedmin, ma hemm l-ebda xhieda li enoxaparin jgħaddi mill-plaċenta matul it-tieni u t-tielet trimestru

tat-tqala. Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-ewwel trimestru.

Studji fl-annimali ma wrew l-ebda xhieda ta’ effett tossiku fuq il-fetu jew teratoġeniċità (ara sezzjoni 5.3).

Dejta fl-annimali uriet li l-passaġġ ta’ enoxaparin mill-plaċenta huwa minimu.

Enoxaparin sodium għandu jintuża matul it-tqala jekk it-tabib ikun stabilixxa bżonn ċar biss.

Nisa tqal li jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal xhieda

ta’ fsada jew antikoagulazzjoni eċċessiva u għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju emorraġiku.

Globalment, id-dejta tissuġġerixxi li ma hemm l-ebda xhieda ta’ żieda fir-riskju ta’ emorraġija,

tromboċitopenija jew osteoporożi rigward ir-riskju osservat f’nisa mhux tqal, ħlief dak osservat f’nisa tqal

b’valvi postetiċi tal-qalb (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ikun ippjanat li tingħata anestesija fl-ispazju madwar id-dura, huwa rrakkomandat li t-trattament bil-

heparin jitwaqqaf qabel (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk enoxaparin mhux mibdul jiġix eliminat ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien li

qed ireddgħu, il-passaġġ ta’ enoxaparin jew il-metaboliti tiegħu ġol-ħalib kien baxx ħafna.

Mhuwiex probabbli li jkun hemm assorbiment ta’ enoxaparin sodium mill-ħalq. Inhixa jista’ jintuża waqt

it-treddigħ.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika għal enoxaparin sodium fil-fertilità. Studji fl-annimali ma wrew l-ebda

effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Enoxaparin sodium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Enoxaparin sodium ġie evalwat f’aktar minn 15,000 pazjent li rċivew enoxaparin sodium fi provi kliniċi.

Dawn kienu jinkludu 1,776 għall-profilassi ta’ trombożi fil-vini fil-fond wara operazzjonijiet ortopediċi

jew addominali f’pazjenti b’riskju ta’ kumplikazzjonijiet tromboemboliċi, 1,169 għall-profilassi ta’

trombożi fil-vini fil-fond f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità ristretta b’mod

sever, 559 għat-trattaement ta’ DVT b’PE jew mingħajru, 1,578 għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u

infart mijokardijaku mingħajr mewġ Q u 10,176 għat-trattament ta’ STEMI akut.

L-iskeda ta’ enoxaparin sodium mogħti waqt dawn il-provi kliniċi kienet tvarja skont l-indikazzjonijiet.

Id-doża ta’ enoxaparin sodium kienet 4,000 UI (40 mg) SC darba kuljum għall-profilassi ta’ trombożi fil-

vini fil-fond wara operazzjoni jew f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità

ristretta b’mod sever. Fit-trattament ta’ DVT b’PE jew mingħajru, pazjenti li kienu qed jirċievu

enoxaparin sodium ġew ittrattati b’doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa jew doża ta’

150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum. Fl-istudji kliniċi għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q, id-dożi kienu 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa, u fl-istudju

kliniku għat-trattament ta’ STEMI akut l-iskeda ta’ enoxaparin sodium kienet 3,000 UI (30 mg) IV

f’daqqa segwita minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa.

Fi studji kliniċi, emorraġiji, tromboċitopenija u tromboċitożi kienu l-aktar reazzjonijiet irrappurtati b’mod

komuni (ara sezzjoni 4.4 u d-'Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula' taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Reazzjonijiet avversi oħra osservati fi studji kliniċi u rrappurtati f’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq

(*tindika reazzjonijiet minn esperjenza wara t-tqegħid fis-suq) huma deskritti fid-dettall taħt.

Il-frekwenzi huma ddefiniti kif ġej: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥

1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); u rari ħafna (< 1/10,000) jew mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull klassi ta’ sistemi u ta’ organi, ir-reazzjonijiet avversi huma

ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Disturbi fid-demm u fis-sistema limfatika

Komuni: Emorraġija, anemija minn emorraġija*, tromboċitopenija, tromboċitożi

Rari: Eosinofilja*

Rari: Każijiet ta’ tromboċitopenija immunoallerġika bi trombożi; f’xi każijiet it-trombożi kienet

ikkumplikata b’infart fl-organu jew iskemija fid-driegħ jew fir-riġel (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjoni allerġika

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilaktojd inkluż xokk*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras*

Disturbi vaskulari

Rari: Ematoma fis-sinsla* (jew ematoma newrassjali). Dawn ir-reazzjonijiet wasslu għal gradi

differenti ta’ ħsarat newroloġiċi inkluż paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komunni ħafna: Żidiet fl-enzimi tal-fwied (l-aktar it-transaminases > 3 darbiet l-ogħla limitu tan-

normal)

Mhux komuni: Ħsara fil-fwied u fiċ-ċelluli tal-fwied*,

Rari: Ħsara koleostatika fil-fwied*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Urtikarja, ħakk, eritema

Mhux komuni: Dermatite bulluża

Rari: Alopeċja*

Rari: Vaskulite kutanja *, nekrożi fil-ġilda* li s-soltu sseħħ fil-post tal-injezzjoni (qabel jiġru dawn il-

fenomeni s-soltu jkun hemm purpura jew plakek ertematużi, infiltrati u bl-uġigħ).

Għoqiedi fil-post tal-injezzjoni* (għoqiedi infjammatorji, li ma kinux enoxaparin magħluq f’ċesti).

Huma jgħaddu wara ftit jiem u m’għandhomx jikkawżaw waqfien tat-trattament.

Disturbi muskoluskeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Rari: Osteoporożi* wara terapija fit-tul (aktar minn 3 xhur)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni: Ematoma fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, reazzjoni oħra fil-post tal-

injezzjoni (bħal edima, emorraġija, sensittività eċċessiva, infjammazzjoni, massa, uġigħ jew reazzjoni)

Mhux komuni: Irritazzjoni lokali, nekroliżi tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalimja*(ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

Deskrizzjoni ta’ ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Emorraġiji

Dawn jinkludu emorraġiji maġġuri, rrappurtati l-aktar l-aktar f’4.2 % tal-pazjenti (pazjenti li għamlu

operazzjoni).

wħud

minn

dawn

il-każijiet

kienu

fatali.

F’pazjenti

għamlu

operazzjoni,

kumplikazzjonijiet

ta’

emorraġijia

kienu

meqjusa

bħala

maġġuri:

jekk

l-emorraġija

kkawżat

avveniment kliniku sinifikanti, jew (2) jekk kienet akkumpanjata minn tnaqqis ta’ ≥ 2 g/dL fl-emoglobina

jew trasfużjoni ta’ 2 unitajiet ta’ prodotti tad-demm. Emorraġiji wara l-peritonew u ġol-kranju dejjem

kienu meqjusa bħala maġġuri.

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ emorraġija fil-preżenza ta’ fatturi ta’ riskju assoċjati bħal:

feriti organiċi li jistgħu jinfasdu, proċeduri invażivi jew l-użu flimkien ma’ mediċini li jaffettwaw l-

emostasi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE jew

mingħajru

Trattament

f’pazjenti

b’anġina mhux

stabbli u MI

mingħajr mewġ

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija

ġol-kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija ġol-

kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

α

: bħal ematoma, ekkimożi f’postijiet oħra li mhumiex il-post tal-injezzjoni, ematoma fil-ferita, ematurja,

epistassi, u emorraġija gastrointestinali.

Tromboċitopenija u tromboċitożi

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE

jew mingħajru

Trattament

f’pazjenti b’anġina

mhux stabbli u MI

mingħajr mewġ Q

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitope

nija

Mhux komuni:

Tromboċitopen

ija

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitopen

ija

Mhux komuni:

Tromboċitopenija

Komuni:

Tromboċitożi

β

Tromboċitopen

ija

Rari ħafna:

Tromboċitopen

ija

immunoallerġi

ka

β

: Żieda >400 G/L fil-plejtlits

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fit-tfal għadhom ma ġewx determinati s’issa (ara

sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva aċċidentali b’enoxaparin sodium wara għoti IV, barra l-ġisem jew SC tista’ twassal għal

kumplikazzjonijiet emorraġiċi. Wara għoti mill-ħalq anke ta’ dożi kbar, huwa improbabbli li enoxaparin

sodium jiġi assorbit.

Immaniġġjar

L-effetti antikoagulanti jistgħu jiġu nnewtralizzati permezz ta’ injezzjoni bil-mod ta’ protamine IV. Id-

doża ta’ protamine tiddependi fuq id-doża ta’ enoxaparin sodium injettata; 1 mg protamine jinnewtralizza

l-effett antikoagulanti ta’ 100 UI (1 mg) ta’ enoxaparin sodium, jekk enoxaparin sodium ikun ingħata fit-

8 sigħat ta’ qabel. Infużjoni ta’ 0.5 mg protamine għal kull 100 IU (1 mg) ta’ enoxaparin sodium tista’

tingħata jekk enoxaparin sodium ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel l-għoti ta’ protamine, jew jekk

ikun ġie determinat li hija meħtieġa t-tieni doża ta’ protamine. Wara 12-il siegħa mill-injezzjoni ta’

enoxaparin sodium, l-għoti ta’ protamine jista’ ma jkunx meħtieġ. Madankollu, anke b’dożi għoljin ta’

protamine, l-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium qatt ma tiġi newtralizzata kompletament (massimu

madwar 60%) (ara l-informazzjoni dwar kif protamine salts għandhom jiġu ordnati b’riċetta).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, grupp ta' eparina. Kodiċi ATC: B01A B05

Inhixa huwa prodott mediċinali bijoloġiku simili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq

is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Effetti farmakodinamiċi

Enoxaparin huwa LMWH b’medja tal-piż molekulari ta’ madwar 4,500 daltons, li fih l-attivitajiet

antitrombotiċi u antikoagulanti tal-heparin standard ġew isseparati. Is-sustanza tal-mediċina hija s-sodium

salt.

Fis-sistema purifikata in vitro, enoxaparin sodium għandu attività anti-Xa għolja (madwar 100 UI/mg) u

attività anti-IIa jew attività kontra t-trombin baxxa (madwar 28 UI/mg), bi proporzjon ta’ 3.6. Dawn l-

attivitajiet antikoagulanti huma medjati permezz ta’ antitrombin III (ATIII) li jwassal għal attivitajiet

antitrombotiċi fil-bnedmin.

Lil hinn mill-attività anti-Xa/IIa tiegħu, kienu identifikati aktar proprjetajiet antitrombotiċi u

antiinfjammatorji ta’ enoxaparin f’individwi f’saħħithom u f’pazjenti kif ukoll f’mudelli mhux kliniċi.

Dawn jinkludu inibizzjoni dipendenti fuq ATIII ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni oħra bħall-fattur VIIa,

induzzjoni tar-rilaxx tal-Inibitur tas-Sensiela ta’ Reazzjonijiet tal-Fattur tat-Tessut (TFPI, Tissue Factor

Pathway Inhibitor) endoġenu kif ukoll tnaqqis fir-rilaxx tal-fattur von Willebrand (vWF, von Willebrand

factor) mill-endotelju vaskulari għal ġoċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Dawn il-fatturi huma magħrufa li

jikkontribwixxu għall-effett antitrombotiku globali ta’ enoxaparin sodium.

Meta jintuża bħala trattament profilattiku, enoxaparin sodium ma jaffettwax b’mod sinifikanti l-ħin ta’

aPTT. Meta jintuża bħala trattament biex jikkura, aPTT jista’ jitwal b’1.5-2.2 drabi aktar mill-ħin ta’

kontroll meta jkun hemm attività massima.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prevenzjoni ta’ mard tromboemboliku fil-vini assoċjat ma’ operazzjonijiet

Profilassi estiża ta’ VTE wara operazzjoni ortopedika

Fi studju, ta’ profilassi estiża għall-pazjenti li jkunu qed jagħmlu operazzjoni ta’ bdil tal-għadma tal-

ġenbejn, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, 179 pazjent

mingħajr l-ebda mard tromboemboliku fil-vini ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin

sodium 4,000 UI (40 mg) SC, intgħażlu b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’

dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) (n=90) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=89) għal

3 ġimgħat. L-inċidenza ta’ DVT matul il-perjodu ta’ profilassi estiża kien aktar baxx b’mod sinifikanti

għal enoxaparin sodium meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien irrappurtat l-ebda PE. Ma seħħet l-ebda

fsada maġġuri.

Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

darba kuljum SC

n (%)

Il-Pazjenti Kollha Ttrattati bi

Profilassi Estiża

90 (100)

89 (100)

Total ta’ VTE

6 (6.6)

18 (20.2)

Total ta’ DVT (%)

6 (6.6)*

18 (20.2)

DVT Prossimali (%)

5 (5.6)

7 (8.8)

*valur p versus plaċebo =0.008

#valur p versus plaċebo =0.537

Fit-tieni studju fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

262 pazjent mingħajr mard ta’ VTE u li jkunu qed jagħmlu operazzjoni għall-bdil tal-għadma tal-ġenbejn,

li kienu ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) SC intgħażlu

b’mod arbitrarju wara li ġew liċenzjati għal skeda ta’ għoti ta’ dożi jew ta’ enoxaparin sodium 4,000 UI

(40 mg) (n=131) darba kuljum SC jew għal plaċebo (n=131) għal 3 ġimgħat. Simili għall-ewwel studju l-

inċidenza ta’ VTE waqt profilassi estiża kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa għal enoxaparin sodium

meta mqabbla mal-plaċebo kemm għat-total ta’ VTE (enoxaparin sodium 21 [16%] versus plaċebo 45

[34.4%]; p=0.001) u DVT prossimali (enoxaparin sodium 8 [6.1%] versus plaċebo 28 [21.4%];

p=<0.001). Ma nstabet l-ebda differenza fi fsada maġġuri bejn il-grupp ta’ enoxaparin sodium u l-grupp

ta’ plaċebo.

Profilassi estiża għal DVT wara operazzjoni għall-kanċer

Prova b’ħafna ċentri, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża,

qabblet skeda ta’ għoti ta’ profilassi ta’ erba’ ġimgħat u ta’ ġimgħa ta’ enoxaparin sodium f’dik li hija

sigurtà u effikaċja fi 332 pazjent li jkunu qed jagħmlu operazzjoni elettiva għall-kanċer tal-addome jew

tal-pelviċi. Il-pazjenti rċivew enoxaparin sodium (4,000 UI (40 mg) SC) kuljum għal bejn 6 u 10 ijiem u

ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium jew plaċebo għal 21 jum ieħor. Saret

venografija bilaterali bejn il-jiem 25 u 31, jew qabel jekk seħħew sintomi ta’ tromboemboliżmu fil-vini. Il-

pazjenti ġew segwiti għal tliet xhur. Profilassi b’enoxaparin sodium għal erba’ ġimgħat wara operazzjoni

għall-kanċer tal-addome jew tal-pelviċi naqqset b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ trombożi murija b’mod

venografiku, meta tqabblet ma’ profilassi b’enoxaparin sodium għal ġimgħa. Ir-rati ta’ tromboemboliżmu

fil-vini fl-aħħar tal-fażi fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża

kienu 12.0 % (n=20) fil-grupp tal-plaċebo u 4.8% (n=8) fil-grupp ta’ enoxaparin sodium; p=0.02. Din id-

differenza ippersistiet sa tliet xhur [13.8% vs. 5.5% (n=23 vs 9), p=0.01]. Ma kien hemm l-ebda differenzi

fir-rati ta’ fsada jew kumplikazzjonijiet oħra waqt il-perjodu fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma

kienu jafu liema sustanza qed tintuża jew il-perjodu ta’ segwitu.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mard akut li mistenni

jikkaġuna limitazzjoni fil-mobilità

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema

sustanza qed tintuża, enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) jew 4,000 UI (40 mg) darba kuljum SC tqabbel

ma’ plaċebo fil-profilassi ta’ DVT f’pazjenti li jeħtieġu kura medika b’mobilità ristretta b’mod sever waqt

mard akut (iddefinita bħala mixi distanza ta’ <10 metri għal ≤3 ijiem). Dan l-istudju kien jinkludi pazjenti

b’insuffiċjenza tal-qalb (Klassi III jew IV ta’ NYHA); insuffiċjenza respiratorja akuta jew insuffiċjenza

respiratorja kronika kkumplikata, u infezzjoni akuta jew rewmatika akuta; jekk kienu assoċjati ma’ mill-

inqas fattur wieħed ta’ riskju għal VTE (età ≥75 sena, kanċer, VTE qabel, ħafna piż żejjed, vini varikużi,

terapija bl-ormoni, u insuffiċjenza kronika tal-qalb jew insuffiċjenza respiratorja).

Total ta’ 1,102 pazjenti ġew irreġistrati fl-istudju, u ġew ittrattati 1,073 pazjent. It-trattament kompla għal

6 sa 14-il jum (tul ta’ żmien medjan ta’ 7 ijem). Meta mogħti bid-doża ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum

SC, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ VTE meta mqabbel mal-plaċebo. Id-dejta

ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin

sodium

2,000 UI (20 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg)

darba kuljum SC

n (%)

Plaċebo

n (%)

Il-Pazjenti Kollha li

Kienu Jeħtieġu Kura

Medika Ttrattati Waqt

Mard Akut

287 (100)

291(100)

288 (100)

Total ta’ VTE (%)

43 (15.0)

16 (5.5)*

43 (14.9)

Total ta’ DVT (%)

43 (15.0)

16 (5.5)

40 (13.9)

DVT Prossimali (%)

13 (4.5)

5 (1.7)

14 (4.9)

VTE = Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini li kienu jinkludu DVT, PE, u mewt ta’ oriġini

tromboembolika

* valur p versus plaċebo =0.0002

Madwar 3 xhur minn meta ġew irreġistrat fl-istudju, l-inċidenza ta’ VTE baqgħet aktar baxxa b’mod

sinifikanti fil-grupp ta’ trattament b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) versus il-grupp ta’ trattament

bil-plaċebo.

L-okkorrenza ta’ fsada totali u maġġuri kienu rispettivament 8.6% u 1.1% fil-grupp tal-plaċebo, 11.7% u

0.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) u 12.6% u 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium

4,000 UI (40 mg).

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond b’emboliżmu fil-pulmuni jew mingħajru

Fi studju b’ħafna ċentri, bi grupp parallell, 900 pazjent b’DVT akuta f’riġel b’PE jew mingħajru ntagħżlu

b’mod arbitrarju għal trattament bħala pazjenti rikoverati fi sptar jew ta’ (i) enoxaparin sodium 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum SC, (ii) enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa SC, jew (iii)

heparin (5,000 UI) f’daqqa IV segwit minn infużjoni kontinwa (mogħtija biex tikseb aPTT ta’ 55 sa

85 sekonda). Total ta’ 900 pazjent intagħżlu b’mod arbitrarju fl-istudju u l-pazjenti kollha ġew ittrattati. Il-

pazjenti kollha rċivew ukoll warfarin sodium (doża aġġustata skont il-ħin tal-protrombin biex jinkiseb

INR ta’ 2.0 sa 3.0), li nbeda fi żmien 72 siegħa minn meta nbdew enoxaparin sodium jew terapija standard

bil-heparin, u tkompla għal 90 jum. Enoxaparin sodium jew terapija standard bil-heparin ingħataw għal

minimu ta’ 5 ijiem u sakemm inkiseb l-INR ta’ warfarin sodium fil-mira. Iż-żewġ skedi ta’ enoxaparin

sodium kienu ekwivalenti għal terapija standard bil-heparin fit-tnaqqis tar-riskju ta’ tromboembolizmu

rikurrenti fil-vini (DVT u/jew PE). Id-dejta ta’ effikaċja hija pprovduta fit-tabella taħt.

Enoxaparin sodium

150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba

kuljum SC

n (%)

Enoxaparin sodium

100 UI/kg

(1 mg/kg) darbtejn

kuljum SC

n (%)

Terapija b’Heparin

IV aġġustata għall-

aPTT

n (%)

Il-Pazjenti kollha

ttrattati għal DVT

b’PE jew

mingħajru

298 (100)

312 (100)

290 (100)

Total ta’ VTE (%)

13 (4.4)*

9 (2.9)*

12 (4.1)

DVT Biss (%)

11 (3.7)

7 (2.2)

8 (2.8)

DVT Prossimali

9 (3.0)

6 (1.9)

7 (2.4)

PE (%)

2 (0.7)

2 (0.6)

4 (1.4)

VTE = avveniment tromboemboliku fil-vini (DVT u/jew PE)

* L-intervalli ta’ kunfidenza ta’ 95% għad-differenzi fit-trattament għal VTE totali kienu:

enoxaparin sodium darba kuljum versus heparin (-3.0 sa 3.5)

enoxaparin sodium kull 12-il siegħa versus heparin (-4.2 sa 1.7).

Fsada maġġuri kienet rispettivament 1.7% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba

kuljum, 1.3% fil-grupp ta’ enoxaparin sodium 100 UI/kg (1mg/kg) darbtejn kuljum u 2.1% fil-grupp ta’

heparin.

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni f’ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 3,171 pazjent irreġistrati fil-fażi akuta ta’ anġina mhux stabbli jew infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q intagħżlu b’mod arbitrarju biex flimkien ma’ acetylsalicylic acid (100 sa

325 mg darba kuljum), jew jirċievu SC enoxaparin sodium 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa jew

inkella heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT. Il-pazjenti kellhom jiġu ttrattati l-isptar għal

minimu ta’ jumejn u massimu ta’ 8 ijiem, sakemm kien hemm stabilizzazzjoni klinika, proċeduri ta’

vaskularizzazzjoni mill-ġdid jew liċenzjar mill-isptar. Il-pazjenti kellhom jiġu segwiti għal 30 jum. Meta

mqabbel mal-heparin, enoxaparin sodium naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza kkombinata ta’ angina

pectoris, infart mijokardijaku u mewt, bi tnaqqis ta’ 19.8 għal 16.6% (tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 16.2%)

fil-jum 14. Dan it-tnaqqis fl-inċidenza kkombinata inżamm wara 30 jum (minn 23.3 għal 19.8%; tnaqqis

relattiv fir-riskju ta’ 15%).

Ma kien hemm l-ebda differenzi sinifikanti fl-emorraġiji maġġuri, għalkemm emorraġija fil-post tal-

injezzjoni SC kienet aktar frekwenti.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni fis-segment ST

Fi studju kbir b’ħafna ċentri, 20,479 pazjent bi STEMI eliġibbli biex jirċievu terapija fibrinolitika ntagħżlu

b’mod arbitrarju biex jew jirċievu enoxaparin sodium b’doża f’daqqa ta’ 3,000 UI (30 mg) IV flimkien

ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita minn injezzjoni SC ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) kull

12-il siegħa jew heparin IV mhux frazzjonat aġġustat abbażi tal-aPTT għal 48 siegħa. Il-pazjenti kollha

ġew ittrattati wkoll b’acetylsalicylic acid għal minimu ta’ 30 jum. L-istrateġija tal-għoti tad-dożi ta’

enoxaparin sodium kienet aġġustata għall-pazjenti b’indeboliment renali sever u għall-anzjanti ta’ mill-

inqas 75 sena. L-injezzjonijiet SC ta’ enoxaparin sodium ingħataw sakemm kien hemm liċenzjar mill-

isptar jew għal massimu ta’ tmint ijiem (skont liema minnhom ġiet l-ewwel).

4,716 il-pazjent għamlu intervent koronarju perkutanju waqt li rċivew sostenn antitrombotiku mingħajr ma

kienu jafu liema kienet il-mediċina tal-istudju. Għalhekk għall-pazjenti fuq enoxaparin sodium, il-PCI

kellu jsir fuq enoxaparin sodium (l-ebda bidla) bl-użu tal-iskeda tal-għoti stabbilita fl-istudji ta’ qabel i.e.

l-ebda għoti ta’ dożi addizzjonali, jekk l-aħħar għoti SC ingħata inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, 30 UI/ kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium IV f’daqqa, jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa.

Enoxaparin sodium meta mqabbel ma’ heparin mhux frazzjonat naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-

iskop finali prmarju, kompost ta’ mewt minn kull kawża jew infart mijokardijaku mill-ġdid fl-ewwel

30 jum wara l-għażla b’mod arbitrarju [9.9 fil-mija fil-grupp ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’

12.0 fil-mija fil-grupp ta’ heparin mhux frazzjonat] bi 17 fil-mija ta’ tnaqqis fil-perċentwal tar-riskju

relattiv (p<0.001).

Il-benefiċċji tat-trattament ta’ enoxaparin sodium, evidenti għal numru ta’ riżultat ta’ effikaċja, feġġew fit-

48 siegħa, fejn f’dan il-ħin kien hemm tnaqqis ta’ 35 fil-mija fir-riskju relattiv ta’ infart mijokardijaku

mill-ġdid, meta mqabbel ma’ trattament b’heparin mhux frazzjonat (p<0.001).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju kien konsistenti fis-sottogruppi

importanti inkluż l-età, is-sess tal-persuna, il-post tal-infart, l-istorja ta’ dijabete, l-istorja ta’ infart

mijokardijaku preċedenti, it-tip ta’ fibrinolitiku mogħti, u l-ħin għat-trattament bil-mediċina tal-istudju.

Kien hemm benefiċċju sinifikanti ta’ trattament ta’ enoxaparin sodium, meta mqabbel ma’ heparin mhux

frazzjonat, f’pazjenti li għamlu intervent koronarju perkutanju fi żmien 30 jum mill-għażla arbitrarja

(tnaqqis ta’ 23 fil-mija fir-riskju relattiv) jew li kienu ttrattati b’mod mediku (tnaqqis fir-riskju relattiv ta’

15 fil-mija, p=0.27 għal interazzjoni).

Ir-rata fit-30 jum tal-iskop finali kompost ta’ mewt, infart mijokardijaku mill-ġdid jew emorraġija ġol-

kranju (kejl tal-benefiċċju nett klinku) kienet b’mod sinifikanti aktar baxxa (p<0.0001) fil-grupp ta’

enoxaparin sodium (10.1%) meta mqabbla mal-grupp ta’ heparin (12.2%), li tirrapreżenta tnaqqis ta’ 17%

fir-riskju relattiv favur it-trattament b’enoxaparin sodium.

L-inċidenza ta’ ħruġ ta’ demm maġġuri mat-30 jum kienet ogħla b’mod sinigfikanti (p<0.0001) fil-grupp

ta’ enoxaparin sodium (2.1%) versus il-grupp ta’ heparin (1.4%). Kien hemm inċidenza akbar ta’ ħruġ ta’

demm gastrointestinali fil-grupp ta’ enoxaparin sodium (0.5%) versus il-grupp ta’ heparin (0.1%), filwaqt

li l-inċidenza ta’ emorraġija ġol-kranju kienet tixxiebah fiż-żewġ gruppi (0.8% b’enoxaparin sodium

versus 0.7% bil-heparin).

L-effett vantaġġjuż ta’ enoxaparin sodium fuq l-iskop finali primarju osservat matul l-ewwel 30 jum

inżamm fuq perjodu ta’ segwitu ta’ 12-il xahar.

Indeboliment tal-fwied

Abbażi ta’ dejta minn publikazzjonijiet l-użu ta’ enoxaparin sodium 4,000 IU (40 mg) f’pazjenti ċirrotiċi

(Child-Pugh klassi B-C) jidher li huwa sigur u effettiv biex jevita trombożi fil-vina portali. Għandu jiġi

nnutat li l-istudji ppublikati jista’ jkollhom limitazzjonijiet. Għandha tintuża l-kawtela f’pazjenti

b’indeboliment tal-fwied minħabba li dawn il-pazjenti għandhom aktar possibbiltà ta’ fsada (ara

sezzjoni 4.4) u ma saru l-ebda studji formali biex tinstab doża f’pazjeneti ċirrotiċi (Child Pugh klassi A, B

u lanqas C).

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristiċi ġenerali

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ enoxaparin sodium ġew studjati l-aktar f’termini tat-tul ta’ ħin tal-attività

anti-Xa fil-plażma u wkoll permezz tal-attività anti-IIa, fil-firxiet tad-dożi rrakkomandati wara għoti darba

u għoti ripetut SC u wara għoti darba IV. Id-deteminazzjoni kwantitattiva tal-attivitajiet farmakokinetiċi

anti-Xa u anti-IIa saret b’metodi amidolitiċi validati.

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ enoxaparin sodium wara injezzjoni SC, ibbażata fuq l-attività anti-Xa, hija

qrib il-100%.

Jistgħu jintużaw dożi u formulazzjonijiet u skedi ta’ għoti ta’ dożi differenti.

Il-medja tal-livell tal-attività massima anti-Xa fil-plażma jiġi osseervat minn 3 sa 5 sigħat wara injezzjoni

SC u jikseb madwar 0.2, 0.4, 1.0 u 1.3 anti-Xa UI/mL wara għoti SC ta’ darba ta’ dożi ta’ 2,000 UI,

4,000 UI, 100 UI/kg u 150 UI/kg (20 mg, 40 mg, 1 mg/kg u 1.5 mg/kg), rispettivament.

Injezzjoni ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV segwita immedjatament minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull

12-il siegħa pprovdiet livell inizjali ta’ attività massima anti-Xa ta’ 1.16 UI/mL (n=16) u esponiment

medju li jaqbel ma’ 88% tal-livelli fl-istat fiss. L-istat fiss jinkiseb fit-tieni jum tat-trattament.

Wara skedi ta’ għoti ripetut SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum u 150 UI/kg (1.5 mg/kg) darba kuljum

f’voluntiera f’saħħithom, l-istat fiss jintlaħaq biss f’jum 2 bi proporzjon ta’ esponiment medju ta’ madwar

15% aktar milli wara doża waħda. Wara għoti ripetut SC tal-iskeda ta’ għoti ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg)

darbtejn kuljum, l-istat fiss jintlaħaq mill-jum 3 sal jum 4 b’esponiment medju madwar 65% aktar milli

wara doża waħda u b’medja tal-ogħla u l-inqas livelli ta’ attività anti-Xa ta’ madwar 1.2 u 0.52 UI/mL,

rispettivament.

Il-volum tal-injezzjoni u l-konċentrazzjoni tad-doża fuq il-firxa ta’ 100-200 mg/mL ma taffettwax il-

parametri farmakokinetiċi f’voluntiera f’saħħithom.

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium tidher li hija lineari fuq il-firxa tad-dożi u għoti rrakkomandati.

Il-varjazzjoni fil-pazjent innifsu u bejn il-pazjenti hija baxxa. Wara għoti ripetut SC ma sseħħ l-ebda

akkumulazzjoni.

L-attività anti-IIa fil-plażma wara għoti SC huwa madwar għaxar darbiet inqas mill-attività anti-Xa. Il-

medja tal-livell tal-attività massima anti-IIa jiġi osservat madwar 3 sa 4 sigħt wara injezzjoni SC u jilħaq

0.13 UI/mL u 0.19 UI/mL wara għoti ripetut ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum u 150 UI/kg

(1.5 mg/kg) darba kuljum, rispettivament.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni tal-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium hija madwar 4.3 litri u hija qrib il-

volum tad-demm.

Bijotransformazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mmetabolizzat primarjament fil-fwied permezz ta’ desulfazzjoni u/jew

depolimerizzazzjoni għal speċijiet b’piż molekulari aktar baxx b’qawwa bijoloġika mnaqqsa ħafna.

Eliminazzjoni

Enoxaparin sodium huwa mediċina bi tneħħija baxxa bi tneħħija medja ta’ anti-Xa mill-plażma ta’

0.74 L/siegħa wara infużjoni IV ta’ 6 sigħat ta’ 150 UI /kg (1.5 mg/kg).

L-eliminazzjoni tidher li ssir f’fażi waħda b’half-life ta’ madwar 5 sigħat wara doża waħda SC sa madwar

7 sigħat wara għoti ta’ dożi ripetuti.

Tneħħija mill-kliewi ta’ partijiet attivi tirrapreżenta madwar 10% tad-doża mogħtija u t-tneħħija totali

mill-kliewi ta’ partijiet attivi u mhux attivi tirrapreżenta 40% tad-doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Abbażi ta’ riżultati ta’ analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni, il-profil kinetiku ta’ enoxaparin sodium

mhuwiex differenti f’pazjenti anzjani meta mqabbel ma’ indivdiwi iżgħar meta l-funzjoni tal-kliewi tkun

normali. Madankollu, minħabba li l-funzjoni tal-kliewi hija magħrufa li tonqos ma’ avvanz fl-età, pazjenti

anzjani jista’ jkollhom eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium mnaqqsa (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Indeboliment tal-fwied

Fi studju li sar f’pazjenti b’ċirrożi avvanzata li kienu ttrattati b’enoxaparin sodium 4,000 UI (40 mg) darba

kuljum, tnaqqis fl-attivita massima ta’ anti-Xa kien assoċjat ma’ żieda fis-severità ta’ indeboliment tal-

fwied (stmat bil-kategoriji ta’ Child-Pugh). Dan it-tnaqqis kien attribwit l-aktar għal tnaqqis fil-livell ta’

ATIII minħabba tnaqqis fis-sintesi ta’ ATIII f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Ineboliment tal-kliewi

Kienet osservata relazzjoni lineari bejn tneħħija ta’ anti-Xa mill-plażma u teħħija tal-kreatinina fl-istat

fiss, li turi tnaqqis fit-tneħħija ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti b’funzjoni tal-kliewi mnaqqsa. L-

esponiment għal anti-Xa rrapreżentat permezz tal-AUC, fl-istat fiss, jiżdied bi ftit f’indeboliment ħafif

(teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) u moderat (teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) tal-kliewi wara

dożi SC ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum. F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-

kreatinina <30 mL/min), l-AUC fl-istat fiss tiżdied b’mod sinifikanti b’madwar 65% wara dożi ripetuti SC

ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Emodijalisi

Il-farmakokinetika ta’ enoxaparin sodium dehret tixbah lill-popolazzjoni ta’ kontroll wara doża waħda ta’

25 UI, 50 UI jew 100 UI/kg (0.25, 0.50 jew 1.0 mg/kg) IV madankollu, l-AUC kienet darbtejn aktar mill-

kontroll.

Piż

Wara għoti ripetut ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum, il-medja tal-AUC tal-attività anti-Xa hija

ftit ogħla fl-istat fiss f’voluntiera f’saħħihom b’ħafna piż żejjed (BMI 30-48 kg/m

) meta mqabbla ma’

individwi bħala kontroll li ma kellhomx piż żejjed, filwaqt li l-livell tal-attività massima anti-Xa fil-

plażma ma jiżdiedx. Hemm tneħħija aġġustata għall-piż li hija inqas f’individwi b’ħafna piż żejjed b’għoti

ta’ dożi SC.

Meta ngħataw dożi li ma kinux aġġustati għall-piż, instab li wara doża waħda ta’ 4,000 UI (40 mg) SC, l-

esponiment anti-Xa jkun 52% ogħla f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u 27% ogħla f’irġiel b’piż baxx (<57 kg)

meta mqabbla ma’ individwi bħala kontroll li kellhom piż normali (ara sezzjoni 4.4).

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

Ma kienu osservati l-ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn enoxaparin sodium u trombolitiċi meta

dawn ingħataw flimkien.

5.3

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Apparti l-effetti antikoagulanti ta’ enoxaparin sodium, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effetti avversi

b’15-il mg/kg/jum fl-istudji ta’ 13-il ġimgħa dwar l-effett tossiku SC kemm fil-firien kif ukoll fil-klieb u

b’10 mg/kg/jum fl-istudji ta’ 26 ġimgħa dwar l-effetti tossiċi SC u IV kemm fil-firien, kif ukoll fix-xadini.

Enoxaparin ma wera l-ebda attività mutaġenika abbażi ta’ testijiet in vitro, inkluż it-test Ames, test tal-

mutazzjoni 'il quddiem taċ-ċellula tal-limfoma tal-ġurdien, u l-ebda attività klastoġenika abbażi tat-test

tal-aberrazzjoni tal-kromosomi tal-limfoċita tal-bniedem in vitro, u t-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi

tal-mudullun tal-għadam tal-far in vivo.

Studji li saru f’firien u fniek tqal b’dożi ta' enoxaparin sodium SC sa 30 mg/kg/jum ma wrew l-ebda

evidenza ta’ effetti teratoġeniċi jew effett tossiku fuq il-fetu. Enoxaparin sodium nstab li m’għandu l-ebda

effett fuq il-fertilità jew il-kapaċità riproduttiva ta’ firien irġiel u nisa b’dożi SC sa 20 mg/kg/jum.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2

Inkompatibbiltajiet

Injezzjoni minn taħt il-ġilda

Inhixa m'għandux jitħallat ma' injezzjonijiet jew infużjonijiet oħrajn.

Injezzjoni minn ġol-vina (bolus) għall-indikazzjoni ta' STEMI akuta biss

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija

f’sezzjoni 6.6.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Siringa mimlija għal-lest

Tliet snin

Prodott mediċinali dilwit b' sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jew 5% glucose

8 sigħat

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen taħt 25 °C. Tiffriżax.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.8 mL ta' soluzzjoni:

-f'bettija tas-siringa ggradata ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-

labra magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polypropylene aħmar. Is-

siringa tista’ wkoll tiġi mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar; jew

-f'bettija tas-siringa ggradata ta' ħġieġ newtrali ċar, mingħajr kulur tat-tip I b'labra mwaħħla u għatu tal-

labra magħluq b'tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u virga tal-planġer ta' polikarbonat abjad. Is-siringa

tista’ wkoll tiġi UltraSafe Passive mgħammra b’apparat tas-sikurezza tal-labar.

Pakketti ta':

2, 6, 10 jew 30 siringi mimlija għal- lest

2, 6, 10, 12, 24 jew 30 siringi mimlija minn qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

2 jew 10 siringi mimlija minn UltraSafe Passive qabel b’tagħmir ta’ tarka għal-labra

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU: SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek

tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk

mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra.

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha sabiex tipproteġik

minn ġrieħi mil-lasta tal-labra.Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-tabib jew l-infermier

tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma ġejtx

imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew lill-

infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Agħfas il-planġer sew. L-apparat tas-sikurezza, li huwa fl-għamla ta’ ċilindru tal-plastik, jiġi attivat

awtomatikament u jkopri l-labra kompletament.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kif għandek tagħti injezzjoni ta' Inhixa lilek innifsek

Is-sirniga mimlija għal-lest għandha tagħmir UltraSafe Passive għat-tarka tal-labra mwaħħla magħha

sabiex tipproteġik minn ġrieħi mil-lasta tal-labra. Jekk inti kapaċi tagħti din il-mediċina lilek innifsek, it-

tabib jew l-infermier tiegħek ser juruk kif għandek tagħmel dan. Tippruvax tinjetta lilek innifsek jekk ma

ġejtx imħarreġ/imħarrġa kif tagħmel dan. Jekk mintix ċert dwar x'għandek tagħmel, kellem lit-tabib jew

lill-infermier tiegħek minnufih.

Qabel tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-mediċina. Tużax jekk id-data tkun għaddiet.

Iċċekkja li s-siringa mhijiex bil-ħsara u li l-mediċina ġo fiha hija soluzzjoni ċara. Jekk le, uża

siringa oħra.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi bidla fid-dehra tal-prodott.

Kun ċert li taf dwar kemm għandek tinjetta.

Iċċekkja l-addome tiegħek sabiex tara jekk l-aħħar injezzjoni kkawżatx xi ħmura, bidla fil-kulur tal-

ġilda, nefħa, tnixxija jew għadhiex tikkawża uġigħ, jekk iva tkellem mat-tabib jew mal-infermier

tiegħek.

Iddeċiedi fejn ser tinjetta l-mediċina. Biddel il-post fejn tinjetta kull darba mil-lemin għax-xellug

tal-istonku tiegħek. Din il-mediċina għandha tiġi injettata kemm kemm taħt il-ġilda fuq l-istonku

tiegħek, imma mhux wisq lejn iż-żokra jew kwalunkwe tessut taċ-ċikatriċi (mill-anqas 5 cm 'il

bogħod minn dawn).

Is-siringa mimlija għal-lest hija intiża għall-użu wieħed biss.

Struzzjonijiet dwar kif għandek tinjetta lilek innifsek b'Inhixa

1)

Aħsel idejk u l-post fejn ser tinjetta lilek innifsek bis-sapun u l-ilma. Nixxifhom.

2)

Poġġi jew imtedd f'pożizzjoni komda sabiex tkun rilassat/a. Agħmel ċert li tista' tara l-post fejn

għandek tinjetta. Siġġu inklinat, pultruna, jew sodda bl-imħaded biex jerfgħuk huma ideali.

3)

Agħżel post fuq in-naħa leminija jew xellugija tal-istonku tiegħek. Dan għandu jkun mill-anqas

5 cm 'il bogħod miż-żokra tiegħek u 'l barra lejn ġenbejk.

Ftakar: Tinjettax lilek innifsek sa anqas minn 5 cm taż-żokra tiegħek jew madwar ċikatriċi jew tbenġil

eżistenti. Biddel il-post fejn tinjetta lilek innifsek bejn in-naħa xellugija u leminija tal-istonku tiegħek,

skont il-post fejn kont injettat l-aħħar.

4)

Iġbed it-tapp tal-labra b'kawtela mis-siringa. Armi t-tapp. Is-siringa hija mimlija għal-lest u lesta

għall-użu.

Tagħfasx il-planġer qabel tinjetta lilek innifsek sabiex teħles mill-bżieżaq tal-arja. Dan jista' jwassal għal

telf tal-mediċina. Ladarba neħħejt it-tapp, tħalli l-labra tmiss ma' mkien. Dan sabiex tiżgura li l-labra tibqa'

nadifa (sterili).

5)

Żomm is-siringa fl-id li tikteb biha (bħal lapes) u bl-id l-oħra, oqros il-post imnaddaf tal-addome

bil-mod bejn is-saba' l-werrej u s-saba' l-kbir sabiex tagħmel tinja fil-ġilda

Kun ċert li żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni.

6)

Żomm is-siringa sabiex il-labra qed tipponta 'l isfel (vertikalment f'angolu ta' 90º). Daħħal it-tul

kollu tal-labra fit-tinja tal-ġilda

7)

Agħfas il-planġer b'subgħajk. Dan ser jibgħat il-mediċina fit-tessut xaħmi tal-istonku. Kun ċert li

żżomm it-tinja tal-ġilda matul l-injezzjoni

8)

Neħħi l-labra billi tiġbidha dritt 'il barra. Terħix il-pressjoni minn fuq il-planġer!

Sabiex tevita t-tbenġil, togħrokx is-sit tal-injezzjoni wara li tkun injettajt lilek innifsek.

9)

Erħi l-planġer u ħalli s-siringa jitla’ ’l fuq sakemm il-labra kollha tiġi proteġuta u tissakkar f’postha.

10)

Armi s-siringa użata bl-għant protettiv tagħha fil-kontenitur tal-oġġetti jaqtgħu. Agħlaq l-għatu tal-

kontentitur sew u poġġi l-kontenitur fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Meta l-kontenitur ikun mimli, agħtih lit-tabib jew lill-infermier tal-kura fid-dar għar-rimi. Tpoġġix

fl-iskart tad-dar.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Techdow Europe AB

Kåbovägen 32

75236 Uppsala

l-Isvezja

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1132/007

EU/1/16/1132/008

EU/1/16/1132/017

EU/1/16/1132/018

EU/1/16/1132/029

EU/1/16/1132/030

EU/1/16/1132/039

EU/1/16/1132/040

EU/1/16/1132/047

EU/1/16/1132/048

EU/1/16/1132/059

EU/1/16/1132/060

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/09/2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa

huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom

jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Inhixa 10,000 IU (100 mg) f’1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

10,000 UI/mL (100 mg/mL) soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest fiha enoxaparin sodium 10,000 UI ta’ attività anti-Xa (ekwivalenti għal

100 mg) f’1 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Enoxaparin sodium huwa sustanza bijoloġika miksuba permezz ta’ alkaline depolymerization ta’ heparin

benzyl ester derivat mill-mukuża tal-musrana tal-ħnieżer.

3.

GĦAMLAFARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur sa isfar ċar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Inhixa huwa indikat fl-adulti għal:

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom riskju

moderat jew għoli, b’mod partikolari dawk li jkunu qed jagħmlu operazzjonijiet ortopediċi jew

ġenerali inkluż operazzjonjiet għall-kanċer.

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika li għandhom mard akut

(bħal insuffiċjenza akuta tal-qalb, insuffiċjenza respiratorja, infezzjonijiet severi jew mard rewmatiku)

u mobilita` mnaqqsa li qegħdin f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu fil-vini.

Trattament ta’ trombożi fil-vini fil-fond (DVT - deep vein thrombosis) u emboliżmu fil-vini (PE -

pulmonary embolism) ħlief PE li x’aktarx tkun teħtieġ terapija trombolitika jew operazzjoni.

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra mill-ġisem waqt l-emodijalisi.

Sindrom koronarju akut:

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart mijokardijaku mingħajr elevazzjoni tas-segment ST

(NSTEMI - Non ST-segment elevation myocardial infarction), flimkien ma’ acetylsalicylic acid

mill-ħalq.

Trattament ta’ infart mijokardijaku akut b’elevazzjoni tas-segment ST (STEMI - acute ST-

segment elevation myocardial infarction) inkluż pazjenti li se jiġu mmaniġġjati b’mod mediku

jew b’intervent koronarju perkutanju sussegwenti (PCI - percutaneous coronary intervention).

Il-prevenzjoni ta' ċapep tad-demm fiċ-ċirkolazzjoni ekstrakorporali waqt l-emodijalisi.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini f’pazjenti li se jagħmlu operazzjoni u li għandhom

riskju moderat jew għoli

Ir-riskju tromboemboliku individwali għall-pazjenti jista’ jiġi stmat bl-użu ta’ mudell validat ta’

stratifikazzjoni tar-riskju.

F’pazjenti b’riskju moderat ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

2,000 UI (20 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda (SC - subcutaneous). Il-bidu ta’

enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) qabel operazzjoni (sagħtejn qabel l-operazzjoni) ġie ppruvat li

huwa effettiv u sikur f’operazzjoni b’riskju moderat.

F’pazjenti b’riskju moderat, it-trattament b’enoxaparin sodium għandu jinżamm għal perjodu minimu

ta’ 7-10 ijiem irrispettivament mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità).

Il-profilassi għandha titkompla sakemm

il-pazjent ma jkunx għad għandu mobilità mnaqqsa b’mod sinifikanti

F’pazjenti b’riskju għoli ta’ tromboemboliżmu, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija

4,000 UI (40 mg) darba kuljum mogħtija permezz ta’ injezzjoni SC li preferibbilment tinbeda

12-il siegħa qabel l-operazzjoni. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li enoxaparin sodium jinbeda b’mod

profilattiku aktar minn 12-il siegħa qabel l-operazzjoni (eż. pazjent b’riskju għoli li qed jistenna għal

operazzjoni ortopedika distinta), l-aħħar injezzjoni għandha tingħata mhux aktar tard minn

12-il siegħa qabel l-operazzjoni u titkompla 12-il siegħa wara l-operazzjoni.

Għal pazjenti li jsirulhom operazzjonijiet ortopediċi maġġuri hija rrakkomandata

tromboprofilassi estiża sa 5 ġimgħat.

Għal

pazjenti

b’riskju

kbir

ta’

tromboemboliżmu

fil-vini

(VTE

venous

thromboembolism) li ssirilhom operazzjoni fl-addome jew fil-pelviċi għall-kanċer

hija rrakkomandata tromboprofilassi estiża sa 4 ġimgħat.

Profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini f’pazjenti li jeħtieġu kura medika

Id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija 4,000 UI (40 mg) darba kuljum permezz ta’ injezzjoni

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal mill-anqas 6 ijiem sa 14-il jum irrispettivament

mill-istat ta’ rkupru (eż. mobilità). Mhuwiex stabbilit il-benefiċċju għal trattament itwal minn 14-il jum.

Trattament ta’ DVT u PE

Enoxaparin sodium jista’ jingħata SC jew bħala injezzjoni darba kuljum ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) jew

inkella bħala injezzjonijiet darbtejn kuljum ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg).

L-iskeda tal-għoti għandha tingħażel mit-tabib abbażi ta’ stima individwali inkluż valutazzjoni tar-riskju

tromboemboliku u r-riskju ta’ fsada. L-iskeda ta’ doża ta’ 150 UI/kg (1.5 mg/kg) mogħtija darba kuljum

għandha tintuża f’pazjenti mhux ikkumplikati b’riskju baxx ta’ rikorrenza ta’ VTE. L-iskeda ta’ doża ta’

100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija darbtejn kuljum għandha tintuża fil-pazjenti l-oħra kollha bħal dawk

b’ħafna piż żejjed, b’PE bis-sintomi, bil-kanċer, b’VTE rikorrenti jew bi trombożi prossimali (vena iliaca).

Trattament b’enoxaparin sodium jiġi ordnat b’riċetta għal perjodu medju ta’ 10 ijiem. Terapija

antikoagulanti mill-ħalq għandha tinbeda fejn ikun xieraq (ara “Bidla bejn enoxaparin sodium u

antikoagulanti mill-ħalq” fi tmiem is-sezzjoni 4.2).

Prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus matul l-emodijalisi

Id-doża rrakkomandata hija 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ enoxaparin sodium.

Għal pazjenti b’riskju kbir ta’ emorraġija, id-doża għandha titnaqqas għal 50 UI/kg (0.5 mg/kg) għal

aċċess vaskulari doppju jew 75 UI/kg (0.75 mg/kg) għal aċċess vaskulari uniku.

Matul l-emodijalisi, enoxaparin sodium għandu jiġi introdott ġol-pajp tal-arterja tar-rotta ċirkulari fil-bidu

tas-sessjoni tad-dijalisi. L-effett ta’ din id-doża is-soltu jkun biżżejjed għal sessjoni ta’ 4 sigħat;

madankollu, jekk jinsabu ċrieki ta’ fibrin, per eżempju wara sessjoni itwal minn dik normali, tista’

tingħata doża oħra ta’ 50 UI sa 100 UI/kg (0.5 sa 1 mg/kg).

Ma hija disponibbli l-ebda dejta f’pazjenti li jkunu qed jużaw enoxaparin sodium għall-profilassi jew għat-

trattament u waqt is-sessjonijiet tad-dijalisi.

Sindrom koronarju akut: trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI u trattament ta’ STEMI akut

Għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium

hija 100 UI/kg (1 mg/kg) kull 12-il siegħa permezz ta’ injezzjoni SC mogħtija flimkien ma’ terapija

kontra l-plejtlits. It-trattament għandu jinżamm għal minimu ta’ jumejn u jitkompla sakemm ikun

hemm stabilizzazzjoni klinika. It-tul ta’ żmien tat-trattament is-soltu jkun minn jumejn sa 8 ijiem.

Acetylsalicylic acid huwa rrakkomandat għall-pazjenti kollha mingħajr kontraindikazzjonijiet b’doża

għolja fil-bidu ta’ 150–300 mg (f’pazjenti li qatt ma jkunu ħadu acetylsalicylic acid) mill-ħalq u doża

ta’ manteniment ta’ 75–325 mg/kuljum mill-ħalq għal tul ta’ żmien irrispettivament mill-istrateġija ta’

trattament.

Għat-trattament ta’ STEMI akut, id-doża rrakkomandata ta’ enoxaparin sodium hija doża waħda

f’daqqa fil-vini (IV) ta’ 3,000 UI (30 mg) flimkien ma’ doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC segwita

minn 100 UI/kg (1 mg/kg) mogħtija taħt il-ġilda kull 12-il siegħa (massimu ta’ 10,000 UI (100 mg)

għal kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC). Terapija xierqa kontra l-plejtlits bħal acetylsalicylic acid

mill-ħalq (75 mg sa 325 mg darba kuljum) għandha tingħata fl-istess waqt ħlief jekk tkun

kontraindikata. It-tul ta’ żmien irrakkomandat ta’ trattament huwa 8 ijiem jew sakemm ikun hemm

liċenzjar mill-isptar, skont liema minnhom isseħħ l-ewwel. Meta jingħata flimkien ma’ trombolitiku

(speċifiku għall-fibrin jew mhux speċifiku għall-fibrin), enoxaparin sodium għandu jingħata bejn

15-il minuta qabel u 30 minuta wara l-bidu tat-terapija fibrinolitika.

Għad-dożaġġ f’pazjenti ≥ 75 sena, ara l-paragrafu “Anzjani”.

Għall-pazjenti mmaniġjati b’PCI, jekk l-aħħar doża ta’ enoxaparin sodium SC kienet

ingħatat inqas minn 8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa, ma huwa meħtieġ l-ebda għoti

addizzjonali ta’ dożi. Jekk l-aħħar għoti SC ingħata aktar minn 8 sigħat qabel intefħet il-

bużżieqa, għandha tingħata doża f’daqqa IV ta’ 30 UI/kg (0.3 mg/kg) enoxaparin sodium.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa.

Anzjani

Għall-indikazzjonijiet kollha ħlief għal STEMI, ma huwa meħtieġ l-ebda tnaqqis fid-doża ta’ pazjenti

anzjani, ħlief jekk il-funzjoni tal-kliewi tkun indebolita (ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4).

Għat-trattament ta’ STEMI akut f’pazjenti anzjani ≥75 sena, m’għandhiex tintuża doża f’daqqa fil-bidu

IV. Ibda l-għoti b’doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC kull 12-il siegħa (massimu ta’ 75 UI (75 mg) għal

kull waħda mill-ewwel żewġ dożi SC biss, segwita minn għoti ta’ doża ta’ 75 UI/kg (0.75 mg/kg) SC

għall-kumplament ta-dożi). Għall-għoti tad-doża f’pazjenti anzjani b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi,

ara taħt “indeboliment tal-kliewi” u sezzjoni 4.4.

Indeboliment tal-fwied

Hija disponibbli dejta limitata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2) u għandha

tintuża l-kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2)

Indeboliment sever tal-kliewi

Enoxaparin sodium mhuwiex rrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni apparti mill-prevenzjoni ta’

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Tabella tad-dożi u l-għoti għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina

[15-30] mL/min):

Indikazzjoni

Skeda tal-għoti tad-doża

Profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini

2,000 UI (20 mg) SC darba kuljum

Trattament ta’ DVT u PE

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ anġina mhux stabbli u NSTEMI

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC darba

kuljum

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti taħt il-

75 sena)

Trattament ta’ STEMI akut (pazjenti li

għandhom aktar minn 75 sena)

Doża 1 x 3,000 UI (30 mg) f’daqqa IV flimkien

ma’ 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-ebda doża mogħija f’daqqa IV fil-bidu,

100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC u

imbagħad 100 UI/kg (1 mg/kg) ta’ piż tal-ġisem SC

kull 24 siegħa

L-aġġustamenti rrakkomandati fid-doża jew fl-għoti ma japplikawx għall-indikazzjoni tal-emodijalisi.

Indeboliment moderat u ħafif tal-kliewi

Għalkemm ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat

(teħħija tal-kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi, huwa

rrakomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Inhixa m’għandux jingħata mir-rotta ta’ ġol-muskolu.

Għall-profilassi ta’ mard tromboemboliku fil-vini wara operazzjoni, trattament ta’ DVT u PE, trattament

ta’ anġina mhux stabbi u NSTEMI, enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni SC.

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita

immedjatmaent minn injezzjoni SC.

Għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi, huwa

jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi.

Is-siringa mimlija għal-lest li tintrema wara li tintuża hija lesta biex tintuża immedjatament.

Huwa rrakkomandat li tintuża siringa tat-tuberkulin jew siringa ekwivalenti meta jintużaw l-ampulli jew

il-kunjetti b’ħafna dożi biex jiġi aċċertat li jsir il-ġbid tal-volum li suppost tal-mediċina.

Teknika tal-injezzjoni SC:

L-injezzjoni għandha l-aħjar issir meta l-pazjenti ikun mimdud. Enoxaparin sodium jingħata permezz ta’

injezzjoni SC fil-fond.

Tneħħix il-bużżieqa tal-arja mis-siringa qabel l-injezzjoni biex tevita li tnaqqas mill-mediċina meta tuża

siringi mimlijin għal-lest. Meta l-kwantità ta’ mediċina li għandha tiġi injettata jkun jeħtieġ li tiġi

aġġustata abbażi tal-piż tal-pazjent, uża s-siringa mimlija għal-lest b’marki tal-kejl biex tikseb il-volum

meħtieġ billi tarmi ż-żejjed qabel l-injezzjoni. Jekk jogħġbok kun af li f’xi każijiet mhuwiex possibbli li

tikseb doża eżatta minħabba l-marki tal-kejl tas-siringa, u f’każ bħal dan għandu jingħata l-volum sal-

marka l-eqreb ta’ dik meħtieġa.

L-għoti għandu jinbidel bejn il-parti tal-lemin u tax-xellug anterolaterali jew posterolaterali tal-addome.

It-tul sħiħ tal-labra għandu jiddaħħal b’mod vertikali f’tinja fil-ġilda miżmuma bejn is-saba’ l-kbir u l-

werrej. It-tinja tal-ġilda m’għandhiex tintreħa sakemm titlesta l-injezzjoni. Togħrokx il-post tal-injezzjoni

wara l-għoti tal-injezzjoni.

Nota għas-siringi mimlijin għal-lest li għandhom sistema awtomatika ta’ sigurtà: Is-sistema ta’ sigurtà

tiffunzjona fi tmiem l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet f’sezzjoni 6.6).

F’każ li l-pazjenti jagħti l-injezzjoni lilu nnifsu, huwa/hija għandhom jiġu avżati biex isegwu l-

istruzzjonijiet pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif inkluż fil-pakkett ta’ din il-mediċina.

Injezzjoni IV (f’daqqa) (għall-indikazzjoni ta’ STEMI akut biss):

Għal STEMI akut, it-trattament għandu jinbeda b’injezzjoni waħda f’daqqa IV segwita immedjatament

minn injezzjoni SC.

Għall-injezzjoni IV, jistgħu jintużaw kemm il-kunjett b’ħafna dożi kik ukoll is-siringa mimlija għal-lest.

Enoxaparin sodium għandu jingħata permezz ta’ pajp irqiq IV. Huwa m’għandux jitħallat jew jingħata

flimkien ma’ mediċini oħra. Biex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ taħlit ta’ enoxaparin sodium ma’ mediċini

oħra, l-aċċess IV magħżul għandu jitlaħlaħ b’ammont suffiċjenti ta’ soluzzjoni ta’ saline jew dextrose

qabel u wara l-għoti f’daqqa ta’ enoxaparin sodium IV biex jitnaddaf il-post minn fejn tkun ġiet introdotta

l-mediċina. Enoxaparin sodium jista’ jingħata mingħajr periklu flimkien ma’ soluzzjoni ta’ normal saline

(0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma.

Injezzjoni tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) f’daqqa

Għad-doża tal-bidu ta’ 3,000 UI (30 mg) mogħtija f’daqqa, bl-użu ta’ siringa ta’ enoxaparin sodium

mimlija għal-lest immarkata bil-kejl, neħħi l-volum żejjed biex iżżomm biss 3,000 UI (30 mg) fis-siringa.

Id-doża ta’ 3,000 UI (30 mg) tista’ imbagħad tiġi injettata direttament fil-pajp irqiq IV.

Doża addizzjonali mogħtija f’daqqa għal PCI meta l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn

8 sigħat qabel intefħet il-bużżieqa

Għall-pazjenti li qed jiġu mmaniġġjati b’PCI, għandha tingħata doża addizzjonali IV f’daqqa ta’ 30 UI/kg

(0.3 mg/kg) jekk l-aħħar għoti SC ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel tintefaħ il-bużżieqa.

Sabiex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tal-volum żgħir li għandu jiġi injettat, huwa rrakkomandat li l-mediċina

tiġi ddilwita għal 300 UI/mL (3 mg/mL).

Biex tikseb soluzzjoni ta’ 300 UI/mL (3 mg/mL), bl-użu ta’ siringa mimlija għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg)

enoxaparin sodium, huwa rrakkomandat li tintuża borża tal-infużjoni ta’ 50 mL (i.e. tuża soluzzjoni ta’

normal saline (0.9%) jew 5% dextrose fl-ilma) kif ġej:

Iġbed 30 mL mill-borża tal-infużjoni b’siringa u armi l-likwidu. Injetta l-kontenut kollu ta’ siringa mimlija

għal-lest ta’ 6,000 UI (60 mg) enoxaparin sodium fl-20 mL li jkun għad fadal fil-borża. Ħawwad il-

kontenut tal-borża bil-mod. Iġbed il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni ddilwita b’siringa għal għoti ġol-pajp

irqiq IV.

Wara li titlesta d-dilwizzjoni, il-volum li għandu jiġi injettat jista’ jiġi kkalkulat bl-użu tal-formola li ġejja

[Volum tas-soluzzjoni ddilwita (mL) = Piż tal-pazjent (kg) x 0.1] jew bl-użu tat-tabella taħt. Huwa

rrakkomandat li d-dilwizzjoni tiġi ppreparata immedjatament qabel ma tintuża.

Il-volum li għandu jiġi injettat mill-pajp irqiq IV wara li titlesta d-dilwizzjoni b’konċentrazzjoni ta’

300 IU (3 mg) /mL.

Piż

Doża meħtieġa

30 UI/kg (0.3 mg/kg)

Volum li għandu jiġi

injettat meta jkun

iddilwit għal

konċentrazzjoni finali ta’

300 IU (3 mg) / mL

[Kg]

UI

[mg]

[mL]

1350

13.5

1500

1650

16.5

1800

1950

19.5

2100

2250

22.5

2400

2550

25.5

2700

2850

28.5

3000

3150

31.5

10.5

3300

3450

34.5

11.5

3600

3750

37.5

12.5

3900

4050

40.5

13.5

4200

4350

43.5

14.5

4500

Injezzjoni fil-pajp irqiq tal-arterja:

Jingħata minn ġol-pajp iriqiq tal-arterja ta’ rotta ċirkulari tad-dijalisi għall-prevenzjoni ta’ formazzjoni ta’

trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem waqt l-emodijalisi.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq

Bidla bejn enoxaparin sodium u antagonisti tal-vitamina K (VKA – vitamin K antagonists)

Il-monitoraġġ kliniku u t-testijiet tal-laboratorju [ħin tal-protrombin espress bħala l-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR - International Normalized Ratio)] għandhom jiġu intensifikati biex jiġi

mmonitorjat l-effett ta’ VKA.

Minħabba li hemm intervall qabel mal-VKA jilħaq l-effett massimu tiegħu, it-terpija b’enoxaparin sodium

għandha titkompla b’doża kostanti għat-tul ta’ żmien li jkun hemm bżonn biex l-INR jinżamm fil-firxa

terapewtika mixtieqa għall-indikazzjoni f’żewġ testijiet suċċessivi.

Għall-pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu VKA, il-VKA għandu jitwaqqaf u l-ewwel doża ta’

enoxaparin sodium għandha tingħata meta l-INR ikun naqas aktar mill-firxa terapewtika.

Bidla bejn enoxaparin sodium u antikoagulanti mill-ħalq li jaħdmu b’mod dirett (DOAC - direct

oral anticoagulants)

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium, waqqaf enoxaparin sodium u ibda d-

DOAC minn 0 sa sagħtejn qabel jasal il-ħin tal-għoti ta’ enoxaparin sodium li jkun imiss skont it-tikketta

ta’ DOAC.

Għal pazjenti li fil-preżent jkunu qed jirċievu DOAC, l-ewwel doża ta’ enoxaparin sodium għandha

tingħata fil-ħin li kieku kienet tingħata d-doża ta’ DOAC li jkun imiss.

L-għoti waqt anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit

lumbar

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti l-antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fl-ispazju madwar

id-dura jew fis-sinsla jew fit-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ

newroloġiku minħabba r-riskju ta’ ematomi newrassijali (ara sezzjoni 4.4).

Bid-dożi użati għall-profilassi

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 12-il siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter.

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 12-il siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 24 siegħa.

Il-bidu ta’ enoxaparin sodium 2,000 UI (20 mg) sagħtejn qabel l-operazzjoni mhuwiex

kumpatibbli ma’ anestesija newrassjali.

Bid-dożi użati għat-trattament

Għandu jinżamm intervall ta’ mill-anqas 24 siegħa mingħajr titqib bejn l-aħħar injezzjoni ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ kura u t-tqegħid tal-labra jew tal-kateter (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Għal tekniki kontinwi, dewmien simili ta’ mill-anqas 24 siegħa għandu jiġi osservat qabel ma

jitneħħa l-kateter.

Għal pazjenti bi teħħija tal-kreatinina ta’ [15-30] mL/min, ikkunsidra li tirdoppja l-ħin tat-

titqib/tqegħid jew tneħħija tal-kateter għal mill-inqas 48 siegħa.

Il-pazjenti li jirċievu dożi darbtejn kuljum (i.e. 75 UI/kg (0.75 mg/kg) darbtejn kuljum jew

100 UI/kg (1 mg/kg) darbtejn kuljum) għandhom jaqbżu doża ta’ enoxaparin sodium biex jitħalla

dewmien biżżejjed għat-tqegħid jew it-tneħħija tal-kateter.

Livelli anti-Xa xorta jkunu jistgħu jitkejlu f’dawn il-punti ta’ ħin, u dan id-dewmien mhuwiex garanzija li

ematoma newrassjali se tiġi evitata.

Bl-istess mod, ikkunsidra li ma tużax enoxaparin sodium sa mill-anqas 4 sigħat wara titqib fis-sinsla/fl-

ispazju madwar id-dura jew wara li jkun tneħħa l-kateter. Id-dewmien għandu jkun ibbażat fuq stima ta’

benefiċċċju u riskju fejn jitqies kemm ir-riskju ta’ trombożi u r-riskju ta’ ħruġ ta’ demm fil-kuntest tal-

proċedura u tal-fatturi ta’ riskju tal-pazjent.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

Enoxaparin sodium huwa kontraindikat f’pazjenti:

B’sensittività eċċessiva għal enoxaparin sodium, heparin jew id-derivati tiegħu, inkluż heparins

b’piż molekulari baxx oħra (LMWH - low molecular weight heparins) jew għal kwalunkwe wieħed

mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1;

Bi storja ta’ tromboċitopenija ikkaġunata mill-heparin (HIT - heparin-induced thrombocytopenia) u

medjata b’mod immuni fil-100 jum preċedenti jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċċirkulaw (ara

wkoll sezzjoni 4.4 );

Bi fsada attiva sinifikanti b’mod kliniku u kondizzjonijiet b’riskju kbir għal emorraġija, inkluż

puplesija emorraġika riċenti, ulċera gastrointestinali, preżenza ta’ neoplażmu malinn b’riskju kbir

ta’ ħruġ ta’ demm, operazzjonijiet riċenti fil-moħħ, fis-sinsla jew fl-għajnejn, variċi magħrufa jew

issuspettati fl-esofagu, formazzjonijiet arterjovenużi ħżiena, anewriżmu vaskulari jew anormalitajiet

vaskulari maġġuri ġewwa s-sinsla jew ġewwa ċ-ċerebrum;

B’anestesija mogħtija fis-sinsla jew fl-ispazju madwar id-dura jew anestesija lokalizzata għar-

reġjun li fih tingħata meta enoxaparin sodium jintuża għat-trattament fl-24 siegħa ta’ qabel (ara

sezzjoni 4.4).

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Enoxaparin sodium ma jistax jinbidel (unità għal kull unità) ma’ LMWHs oħra. Dawn il-prodotti

mediċinali jvarjaw fil-proċess tal-manifattura tagħhom, fil-piżijiet molekulari, fl-attivitajiet speċifiċi anti-

Xa u anti-IIa tagħhom, fl-unitajiet, fid-doża u fl-effikaċja klinika u s-sigurtà. Dan iwassal għal differenzi

fil-farmakokinetika u fl-attivitajiet bijoloġiċi assoċjati magħhom (eż. l-attività kontra t-trombin, u l-

interazzjonijiet mal-plejtlits). Għalhekk huma meħtieġa attenzjoni speċjali u konformità mal-istruzzjonijiet

dwar l-użu speċifiċi għal kull wieħed mill-prodotti mediċinali tad-ditta.

Storja ta’ HIT (>100 jum)

L-użu ta’ enoxaparin sodium f’pazjenti bi storja ta’ HIT medjata mis-sistema immuni fil-100 jum ta’ qabel

jew fil-preżenza ta’ antikorpi li jiċcirkulaw huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3). Antikorpi li jiċċirkulaw

jistgħu jippersistu għal ħafna snin.

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela estrema f’pazjenti bi storja (>100 jum) ta’ tromboċitopenija

kkaġunata mill-heparin mingħajr antikorpi li jiċċirkulaw. Id-deċiżjoni li f’każ bħal dan jintuża enoxaparin

sodium għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju u wara li jkunu tqiesu

trattamenti alternattivi li mhumiex heparin (eż. danaparoid sodium jew lepirudin).

Monitoraġġ tal-għadd tal-plejtlits

Ir-riskju ta’ HIT medjata minn antikorpi teżisti wkoll b’LMWHs. Jekk isseħħ tromboċitopenija, din is-

soltu tidher bejn il-5

u l-21 jum wara l-bidu ta’ trattament b’enoxaparin sodium.

Ir-riskju ta’ HIT huwa ogħla f’pazjenti wara operazzjoni u l-aktar wara operazzjonijiet fil-qalb u f’pazjenti

bil-kanċer.

Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jitkejjel qabel il-bidu tat-terapija b’enoxaparin

sodium imbagħad wara dan b’mod regolari waqt it-trattament.

Jekk

ikun

hemm

sintomi

kliniċi

jissuġġerixxu

hemm

(kwalunkwe

episodju

ġdid

ta’

tromboemboliżmu fl-arterji u/jew fil-vini, kwalunkwe ferita bl-uġigħ fil-ġilda fil-post tal-injezzjoni,

kwalunkwe reazzjonijiet allerġiċi jew anafilaktojd waqt it-trattament), għandu jitkejjel l-għadd tal-plejtlits.

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li jistgħu jseħħu dan is-sintomi u li jekk iseħħu, li huma għandhom

jinfurmaw lit-tabib tal-kura primarja tas-saħħa tagħhom.

Fil-prattika, jekk jiġi osservat tnaqqis sinifikanti ikkonfermat fl-għadd tal-plejtlits (30 sa 50 % tal-valur

inizjali), trattament b’enoxaparin sodium għandu jitwaqqaf immedjatament u l-pazjent għandu jinqaleb

fuq trattament antikoagulanti alternattiv li mhuwiex heparin.

Emorraġija

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ fsada fi kwalunkwe post. Jekk ikun hemm fsada, l-

oriġini tal-emorraġija għandha tiġi investigata u għadnu jinbeda trattament xieraq.

Enoxaparin sodium, bħal kull terapija antikoagulanti oħra, għandu jintuża b’kawtela f’kundizzjonijiet

b’possibbiltà akbar ta’ fsada, bħal:

emostasi indebolita,

storja ta’ ulċera fl-istonku,

puplesija iskemika riċenti,

pressjoni għolja severa fl-arterji,

retinopatija tad-dijabete riċenti,

operazzjoni newroloġika jew oftalmoloġika,

l-użu flimkien ta’ mediċini li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.5).

Testijiet tal-laboratorju

Bid-dożi użati għall-profilassi ta’ tromboemboliżmu fil-vini, enoxaparin sodium ma jinfluwenzax il-ħin

tal-fsada u t-testijiet globali ta’ koagulazzjoni tad-demm b’mod sinifikanti, u lanqas ma jaffettwa l-

aggregazzjoni tal-plejtlits jew l-irbit tal-fibrinogen mal-plejtlits.

B’dożi ogħla, jistgħu jseħħu żidiet fil-ħin parzjali ta’ tromboplastin attivat (aPTT - activated partial

thromboplastin time), u fil-ħin ta’ tagħqid tad-demm attivat (ACT - activated clotting time). Żidiet fl-

aPTT u fl-ACT mhumiex korrelatati b’mod lineari ma’ żieda fl-attività antitrombotika ta’ enoxaparin

sodium u għalhekk mhumiex addattati u mhumiex ta’ min joqgħod fuqhom għall-monitoraġġ tal-attività

ta’ enoxaparin sodium.

Anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew it-tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar

Anestesija

mogħtija

fis-sinsla/fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

m’għandhomx isiru fi żmien 24 siegħa mill-għoti ta’ enoxaparin sodium b’dożi terapewtiċi (ara wkoll

sezzjoni 4.3).

Kienu rrappurtati każijiet ta’ ematomi newrassjali bl-użu fl-istess waqt ta’ enoxaparin sodium u proċeduri

ta’ anestesija mogħtija fis-sinsla/fl-ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar li

wasslu għal paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti. Dawn il-każijiet huma rari bi skedi ta’ għoti ta’

enoxaparin sodium bid-dożi ta’ 4,000 UI (40 mg) darba kuljum jew anqas. Ir-riskju ta’ dawn il-każijiet

huwa akbar bl-użu ta’ kateters li jitħallew fl-ispazju madwar id-dura wara operazzjoni, bl-użu flimkien ta’

mediċini addizzjonali li jaffettwaw l-emostasi bħal Mediċini Antiinfjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), b’titqib trawmatiku jew ripetut fis-sinsla jew fl-ispazju madwar

id-dura, jew f’pazjenti bi storja ta’ operazzjoni fis-sinsla jew deformità fis-sinsla.

Biex jitnaqqas ir-riskju possibbli ta’

fsada assoċjat mal-użu fl-istess

ħin ta’ enoxaparin sodium u

anestesija/analġesja

fis-sinsla

fl-ispazju

madwar

id-dura

titqib

tas-sinsla,

il-profil

farmakokinetiku ta’ enoxaparin sodium (ara sezzjoni 5.2). Huwa l-aħjar li t-tqegħid jew it-tneħħija ta’

kateter

fl-ispazju

madwar

id-dura

it-tneħħija

ta’

fluwidu

mis-sit

lumbar

isiru

meta

l-effett

antikoagulanti

ta’

enoxaparin

sodium

ikun

baxx;

madankollu,

il-ħin

eżatt

biex

jintlaħaq

effett

antikoagulanti baxx b’mod suffiċjenti f’kull pazjent mhuwiex magħruf. Għall-pazjenti bi teħħija tal-

kreatinina

[15 -30 mL/minuta],

huma

meħtieġa

kunsiderazzjonijiet

addizzjonali

minħabba

eliminazzjoni ta’ enoxaparin sodium tkun imdewma aktar (ara sezzjoni 4.2).

Jekk it-tabib jiddeċiedi li jagħti antikoagulazzjoni fil-kuntest ta’ anestesija/analġesja fis-sinsla jew fl-

ispazju madwar id-dura jew tneħħija ta’ fluwidu mis-sit lumbar, għandu jkun hemm monitoraġġ frekwenti

biex jiġu nnutati kwalunkwe sinjali u sintomi ta’ indeboliment newroloġiku bħal uġigħ f’linja vertikali

f’nofs id-dahar, defiċjenzi marbuta mas-sensi jew mal-moviment (titrix jew dgħufija fir-riġlejn), funzjoni

ħażina tal-imsaren u jew tal-bużżieqa tal-awrina. Informa lill-pazjenti biex jirrappurtaw immedjatament

jekk ikollhom kwalunkwe wieħed mis-sinjali u s-sintomi t’hawn fuq. Jekk ikunu suspettati sinjali jew

sintomi

ta’

ematoma

fis-sinsla,

ibda’

dijanjosi

urġenti

trattament

inkluż

kunsiderazzjoni

ta’

dekompressjoni tal-korda tas-sinsla tad-dahar anke jekk trattament bħal dan jista’ ma’ jevitax u ma

jreġġax lura konsegwenzi newroloġiċi.

Nekrożi fil-ġilda/vaskulite kutanja

Nekrożi fil-ġilda u vaskulite kutanja ġew irrappurtati b’LMWHs u għandhom iwasslu għal twaqqif mill-

ewwel tat-trattament.

Proċeduri ta’ rivaskularizzazzjoni koronarja perkutanja

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ fsada wara l-istrumentazzjoni vaskulari waqt it-trattament għal anġina mhux

stabbli, NSTEMI u STEMI akut, żomm eżatt mal-intervalli rrakkomandati bejn l-injezzjoni tad-dożi ta’

enoxaparin sodium. Huwa importanti li tikseb l-emostasi fis-sit tat-titqib wara PCI. F’każ li jintuża apparat

biex jagħlaq, il-kisja protettiva tista’ titneħħa immedjatament. Jekk jintuża metodu ta’ kompressjoni

manwali, il-kisja protettiva għandha titneħħa 6 sigħat wara l-aħħar injezzjoni ta’ enoxaparin sodium

IV/SC. Jekk it-trattament b’enoxaparin sodium se jitkompla, id-doża skedata li jmiss m’għandhiex

tingħata qabel 6 sa 8 sigħat wara li titneħha l-kisja protettiva. Is-sit tal-proċedura għandu jiġi osservat għal

sinjali ta’ fsada jew formazzjoni ta’ ematoma.

Endokardite infettiva akuta

L-użu tal-heparin is-soltu ma jkunx irrakkomandat f’pazjenti b’endokartite infettiva akuta minħabba r-

riskju ta’ emorraġija ċerebrali. Jekk użu bħal dan ikun meqjus li huwa meħtieġ assolutament, id-deċiżjoni

għandha ssir biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċju u r-riskju għall-individwu.

Valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium ma ġiex studjat b’mod adegwat għal tromboprofilassi f’pazjenti b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb. Każijiet iżolati ta’ trombożi fil-valv prostetiku tal-qalb kienu rrappurtati

f’pazjenti b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb li rċivew enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Fatturi

li jfixklu, inkluż mard li diġà jkun hemm u dejta klinika mhux suffiċjenti, jillimitaw l-evalwazzjoni ta’

dawn il-każijiet. Xi wħud minn dawn il-każijiet kienu nisa tqal li fihom it-trombożi wasslet għal mewt tal-

omm u tal-fetu.

Nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb

L-użu ta’ enoxaparin sodium għal tromboprofilassi f’nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb ma

ġiex studjat b’mod adegwat. Fi studju kliniku ta’ nisa tqal b’valvi mekkaniċi prostetiċi tal-qalb mogħtija

enoxaparin sodium (100 UI/kg bid (1 mg/kg) darbtejn kuljum) biex jitnaqqas ir-riskju ta’

tromboemboliżmu, 2 minn 8 nisa żviluppaw tagħqid ta’ demm li wassal għal sadda tal-valv u mewt tal-

omm u tal-fetu. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm rapporti iżolati ta’ trombożi fil-valv f’nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi waqt li kienu qed jirċievu enoxaparin sodium għal tromboprofilassi. Nisa tqal b’valvi

mekkaniċi prostetiċi tal-qalb jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu.

Anzjani

Ma kienet osservata l-ebda tendenza ta’ fsada fl-anzjani fil-firxiet tad-dożi profilattiċi. Pazjenti anzjani

(speċjalment pazjenti li għandhom tmenin sena u aktar) jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ kumplikazzjonijiet

ta’ fsada bil-firxiet tad-dożi terapewtiċi. Huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni u jista’ jiġi

kkunsidrat tnaqqis fid-doża f’pazjenti li għandhom aktar minn 75 sena ttrattati għal STEMI (ara

sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, jkun hemm żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium li jżid ir-

riskju ta’ fsada. F’dawn il-pazjenti, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni, u jista’ jitqies

monitoraġġ bijoloġiku permezz ta’ kejl tal-attività anti-Xa (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2)

Enoxaparin sodium mhuwiex irrakkomandat għal pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju (teħħija tal-

kreatinina <15 mL/min) minħabba nuqqas ta’ dejta f’din il-popolazzjoni ħlief biex tiġi evitata l-

formazzjoni ta’ trombus fiċ-ċirkulazzjoni barra l-ġisem matul l-emodijalisi.

F’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (teħħija tal-kreatinina 15-30 mL/min), minħabba li l-

esponiment għal enoxaparin sodium jiżdied b’mod sinifikanti, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża

għall-firxiet ta’ dożi terapewtiċi u profilattiċi (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment moderat (teħħija tal-

kreatinina 30-50 mL/min) u ħafif (teħħija tal-kreatinina 50-80 mL/min) tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Enoxaparin sodium għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minħabba ż-żieda fil-

possibbiltà ta’ fsada. Aġġustment fid-doża abbażi ta’ monitoraġġ tal-livelli anti-Xa mhuwiex ta’ min

joqgħod fuqu f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied u mhuwiex rrakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Piż tal-Ġisem Baxx

Żieda fl-esponiment għal enoxaparin sodium b’dożi profilattiċi (mhux aġġustati għall-piż) kienet osservata

f’nisa b’piż baxx (<45 kg) u irġiel b’piż baxx (<57 kg), li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ fsada.

Għaldaqstant, huwa rrakkomandat monitoraġġ kliniku b’attenzjoni f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’ħafna Piż Żejjed

Pazjenti b’ħafna piż żejjed jkunu f’riskju akbar ta’ tromboemboliżmu. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi

profilattiċi f’pazjenti b’ħafna piż żejjed (BMI >30 kg/m2) ma ġewx determinat b’mod sħiħ u ma hemm l-

ebda qbil dwar aġġustment fid-doża. Dawn il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal sinjali u

sintomi ta’ tromboemboliżmu.

Iperkalimja

Il-heparins jistgħu jissoppressaw is-sekrezzjoni ta’ aldosterone mill-glandoli adrenali li jwassal għal

iperkalimja (ara sezzjoni 4.8), b’mod partikolari f’pazjenti bħal dawk bid-dijabete mellitus, insuffiċjenza

kronika tal-kliewi, aċidożi metabolika diġà eżistenti, teħid ta’ prodotti mediċinali magħrufa li jżidu l-

potassium (ara sezzjoni 4.5). Il-potassium fil-plażma għandu jiġi mmonitorjat b’mod regolari speċjalment

f’pazjenti li qegħdin f’riskju.

Traċċabilità

LMWHs huma prodotti mediċinali bijoloġiċi. Sabiex titjieb it-traċċabilità tal-LMWH, huwa rrakkomandat

li l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa jniżżlu l-isem tal-prodott u n-numru tal-lott tal-prodott li

jingħata fil-fajl tal-pazjent.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, jiġifieri hu

essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-użu tagħhom flimkien mhuwiex irrakkomandat:

Prodotti mediċinali li jaffettwaw l-emostasi (ara sezzjoni 4.4)

Huwa rrakkomandat li xi sustanzi li jaffettwaw l-emostasi jitwaqqfu qabel terapija b’enoxaparin sodium

ħlief jekk ikunu indikati b’mod strett. Jekk il-kombinazzjoni tkun indikata, enoxaparin sodium għandu

jintuża b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni meta jkun xieraq. Dawn is-sustanzi jinkludu

prodotti mediċinali bħal:

Salicylates sistemiċi, acetylsalicylic acid bid-dożi antiinfjammatorji, u NSAIDs inkluż

ketorolac,

Trombolitiċi (eż. alteplase, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase) u antikoagulanti

oħra (ara sezzjoni 4.2).

L-użu tagħhom flimkien irid isir b’attenzjoni:

Il-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jingħataw b’kawtela flimkien ma’ enoxaparin sodium:

Prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħal:

Inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlits inkluż acetylsalicylic acid użat bid-doża ta’

antiaggregant (kardjoprotezzjoni), clopidogrel, ticlopidine, u antagonisti tal-glikoproteina

IIb/IIIa indikati fis-sindrom koronarju akut minħabba r-riskju ta’ fsada,

Dextran 40,

Glukokortikojdi sistemiċi.

Prodotti mediċinali li jżidu l-livelli tal-potassium:

Prodotti mediċinali li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum jistgħu jingħataw flimkien ma’ enoxaparin

sodium b’monitoraġġ kliniku u tal-laboratorju b’attenzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fil-bnedmin, ma hemm l-ebda xhieda li enoxaparin jgħaddi mill-plaċenta matul it-tieni u t-tielet trimestru

tat-tqala. Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-ewwel trimestru.

Studji fl-annimali ma wrew l-ebda xhieda ta’ effett tossiku fuq il-fetu jew teratoġeniċità (ara sezzjoni 5.3).

Dejta fl-annimali uriet li l-passaġġ ta’ enoxaparin mill-plaċenta huwa minimu.

Enoxaparin sodium għandu jintuża matul it-tqala jekk it-tabib ikun stabilixxa bżonn ċar biss.

Nisa tqal li jkunu qed jirċievu enoxaparin sodium għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni għal xhieda

ta’ fsada jew antikoagulazzjoni eċċessiva u għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju emorraġiku.

Globalment, id-dejta tissuġġerixxi li ma hemm l-ebda xhieda ta’ żieda fir-riskju ta’ emorraġija,

tromboċitopenija jew osteoporożi rigward ir-riskju osservat f’nisa mhux tqal, ħlief dak osservat f’nisa tqal

b’valvi postetiċi tal-qalb (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ikun ippjanat li tingħata anestesija fl-ispazju madwar id-dura, huwa rrakkomandat li t-trattament bil-

heparin jitwaqqaf qabel (ara sezzjoni 4.4).

Treddigħ

Mhux magħruf jekk enoxaparin mhux mibdul jiġix eliminat ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien li

qed ireddgħu, il-passaġġ ta’ enoxaparin jew il-metaboliti tiegħu ġol-ħalib kien baxx ħafna.

Mhuwiex probabbli li jkun hemm assorbiment ta’ enoxaparin sodium mill-ħalq. Inhixa jista’ jintuża waqt

it-treddigħ.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika għal enoxaparin sodium fil-fertilità. Studji fl-annimali ma wrew l-ebda

effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Enoxaparin sodium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Enoxaparin sodium ġie evalwat f’aktar minn 15,000 pazjent li rċivew enoxaparin sodium fi provi kliniċi.

Dawn kienu jinkludu 1,776 għall-profilassi ta’ trombożi fil-vini fil-fond wara operazzjonijiet ortopediċi

jew addominali f’pazjenti b’riskju ta’ kumplikazzjonijiet tromboemboliċi, 1,169 għall-profilassi ta’

trombożi fil-vini fil-fond f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità ristretta b’mod

sever, 559 għat-trattaement ta’ DVT b’PE jew mingħajru, 1,578 għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u

infart mijokardijaku mingħajr mewġ Q u 10,176 għat-trattament ta’ STEMI akut.

L-iskeda ta’ enoxaparin sodium mogħti waqt dawn il-provi kliniċi kienet tvarja skont l-indikazzjonijiet.

Id-doża ta’ enoxaparin sodium kienet 4,000 UI (40 mg) SC darba kuljum għall-profilassi ta’ trombożi fil-

vini fil-fond wara operazzjoni jew f’pazjenti li jeħtieġu kura medika morda b’mod akut u b’mobilità

ristretta b’mod sever. Fit-trattament ta’ DVT b’PE jew mingħajru, pazjenti li kienu qed jirċievu

enoxaparin sodium ġew ittrattati b’doża ta’ 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa jew doża ta’

150 UI/kg (1.5 mg/kg) SC darba kuljum. Fl-istudji kliniċi għat-trattament ta’ anġina mhux stabbli u infart

mijokardijaku mingħajr mewġ Q, id-dożi kienu 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa, u fl-istudju

kliniku għat-trattament ta’ STEMI akut l-iskeda ta’ enoxaparin sodium kienet 3,000 UI (30 mg) IV

f’daqqa segwita minn 100 UI/kg (1 mg/kg) SC kull 12-il siegħa.

Fi studji kliniċi, emorraġiji, tromboċitopenija u tromboċitożi kienu l-aktar reazzjonijiet irrappurtati b’mod

komuni (ara sezzjoni 4.4 u d-'Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula' taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Reazzjonijiet avversi oħra osservati fi studji kliniċi u rrappurtati f’esperjenza wara t-tqegħid fis-suq

(*tindika reazzjonijiet minn esperjenza wara t-tqegħid fis-suq) huma deskritti fid-dettall taħt.

Il-frekwenzi huma ddefiniti kif ġej: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥

1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); u rari ħafna (< 1/10,000) jew mhux magħruf (ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull klassi ta’ sistemi u ta’ organi, ir-reazzjonijiet avversi huma

ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Disturbi fid-demm u fis-sistema limfatika

Komuni: Emorraġija, anemija minn emorraġija*, tromboċitopenija, tromboċitożi

Rari: Eosinofilja*

Rari: Każijiet ta’ tromboċitopenija immunoallerġika bi trombożi; f’xi każijiet it-trombożi kienet

ikkumplikata b’infart fl-organu jew iskemija fid-driegħ jew fir-riġel (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema immuni

Komuni: Reazzjoni allerġika

Rari: Reazzjonijiet anafilattiċi/anafilaktojd inkluż xokk*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras*

Disturbi vaskulari

Rari: Ematoma fis-sinsla* (jew ematoma newrassjali). Dawn ir-reazzjonijiet wasslu għal gradi

differenti ta’ ħsarat newroloġiċi inkluż paraliżi għal tul ta’ żmien jew permanenti (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komunni ħafna: Żidiet fl-enzimi tal-fwied (l-aktar it-transaminases > 3 darbiet l-ogħla limitu tan-

normal)

Mhux komuni: Ħsara fil-fwied u fiċ-ċelluli tal-fwied*,

Rari: Ħsara koleostatika fil-fwied*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: Urtikarja, ħakk, eritema

Mhux komuni: Dermatite bulluża

Rari: Alopeċja*

Rari: Vaskulite kutanja *, nekrożi fil-ġilda* li s-soltu sseħħ fil-post tal-injezzjoni (qabel jiġru dawn il-

fenomeni s-soltu jkun hemm purpura jew plakek ertematużi, infiltrati u bl-uġigħ).

Għoqiedi fil-post tal-injezzjoni* (għoqiedi infjammatorji, li ma kinux enoxaparin magħluq f’ċesti).

Huma jgħaddu wara ftit jiem u m’għandhomx jikkawżaw waqfien tat-trattament.

Disturbi muskoluskeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Rari: Osteoporożi* wara terapija fit-tul (aktar minn 3 xhur)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni: Ematoma fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, reazzjoni oħra fil-post tal-

injezzjoni (bħal edima, emorraġija, sensittività eċċessiva, infjammazzjoni, massa, uġigħ jew reazzjoni)

Mhux komuni: Irritazzjoni lokali, nekroliżi tal-ġilda fil-post tal-injezzjoni

Investigazzjonijiet

Rari: Iperkalimja*(ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5)

Deskrizzjoni ta’ ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Emorraġiji

Dawn jinkludu emorraġiji maġġuri, rrappurtati l-aktar l-aktar f’4.2 % tal-pazjenti (pazjenti li għamlu

operazzjoni).

wħud

minn

dawn

il-każijiet

kienu

fatali.

F’pazjenti

għamlu

operazzjoni,

kumplikazzjonijiet

ta’

emorraġijia

kienu

meqjusa

bħala

maġġuri:

jekk

l-emorraġija

kkawżat

avveniment kliniku sinifikanti, jew (2) jekk kienet akkumpanjata minn tnaqqis ta’ ≥ 2 g/dL fl-emoglobina

jew trasfużjoni ta’ 2 unitajiet ta’ prodotti tad-demm. Emorraġiji wara l-peritonew u ġol-kranju dejjem

kienu meqjusa bħala maġġuri.

Bħal ma jiġri b’antikoagulanti oħra, tista’ sseħħ emorraġija fil-preżenza ta’ fatturi ta’ riskju assoċjati bħal:

feriti organiċi li jistgħu jinfasdu, proċeduri invażivi jew l-użu flimkien ma’ mediċini li jaffettwaw l-

emostasi (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE jew

mingħajru

Trattament

f’pazjenti

b’anġina mhux

stabbli u MI

mingħajr mewġ

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Komuni ħafna:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija

ġol-kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Rari:

Emorraġija

wara l-

peritonew

Komuni:

Emorraġija

α

Mhux komuni:

Emorraġija ġol-

kranju,

Emorraġija

wara l-

peritonew

α

: bħal ematoma, ekkimożi f’postijiet oħra li mhumiex il-post tal-injezzjoni, ematoma fil-ferita, ematurja,

epistassi, u emorraġija gastrointestinali.

Tromboċitopenija u tromboċitożi

Klassi

tas-

Sistemi

u tal-

Organi

Profilassi

f’pazjenti li

għamlu

operazzjoni

Profilassi

f’pazjenti li

jeħtieġu kura

medika

Trattament

f’pazjenti

b’DVT b’PE

jew mingħajru

Trattament

f’pazjenti b’anġina

mhux stabbli u MI

mingħajr mewġ Q

Trattament

f’pazjenti bi

STEMI akut

Disturbi

fid-

demm u

fis-

sistema

limfatik

a

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitope

nija

Mhux komuni:

Tromboċitopen

ija

Komuni ħafna:

Tromboċitożi

β

Komuni:

Tromboċitopen

ija

Mhux komuni:

Tromboċitopenija

Komuni:

Tromboċitożi

β

Tromboċitopen

ija

Rari ħafna:

Tromboċitopen

ija

immunoallerġi

ka

β

: Żieda >400 G/L fil-plejtlits

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ enoxaparin sodium fit-tfal għadhom ma ġewx determinati s’issa (ara

sezzjoni 4.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa

suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V

4.9

Doża eċċessiva

Sinjali u sintomi

Doża eċċessiva aċċidentali b’enoxaparin sodium wara għoti IV, barra l-ġisem jew SC tista’ twassal għal

kumplikazzjonijiet emorraġiċi. Wara għoti mill-ħalq anke ta’ dożi kbar, huwa improbabbli li enoxaparin

sodium jiġi assorbit.

Immaniġġjar

L-effetti antikoagulanti jistgħu jiġu nnewtralizzati permezz ta’ injezzjoni bil-mod ta’ protamine IV. Id-

doża ta’ protamine tiddependi fuq id-doża ta’ enoxaparin sodium injettata; 1 mg protamine jinnewtralizza

l-effett antikoagulanti ta’ 100 UI (1 mg) ta’ enoxaparin sodium, jekk enoxaparin sodium ikun ingħata fit-

8 sigħat ta’ qabel. Infużjoni ta’ 0.5 mg protamine għal kull 100 IU (1 mg) ta’ enoxaparin sodium tista’

tingħata jekk enoxaparin sodium ikun ingħata aktar minn 8 sigħat qabel l-għoti ta’ protamine, jew jekk

ikun ġie determinat li hija meħtieġa t-tieni doża ta’ protamine. Wara 12-il siegħa mill-injezzjoni ta’

enoxaparin sodium, l-għoti ta’ protamine jista’ ma jkunx meħtieġ. Madankollu, anke b’dożi għoljin ta’

protamine, l-attività anti-Xa ta’ enoxaparin sodium qatt ma tiġi newtralizzata kompletament (massimu

madwar 60%) (ara l-informazzjoni dwar kif protamine salts għandhom jiġu ordnati b’riċetta).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi antitrombotiċi, grupp ta' eparina. Kodiċi ATC: B01A B05

Inhixa huwa prodott mediċinali bijoloġiku simili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq

is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Effetti farmakodinamiċi

Enoxaparin huwa LMWH b’medja tal-piż molekulari ta’ madwar 4,500 daltons, li fih l-attivitajiet

antitrombotiċi u antikoagulanti tal-heparin standard ġew isseparati. Is-sustanza tal-mediċina hija s-sodium

salt.

Fis-sistema purifikata in vitro, enoxaparin sodium għandu attività anti-Xa għolja (madwar 100 UI/mg) u

attività anti-IIa jew attività kontra t-trombin baxxa (madwar 28 UI/mg), bi proporzjon ta’ 3.6. Dawn l-

attivitajiet antikoagulanti huma medjati permezz ta’ antitrombin III (ATIII) li jwassal għal attivitajiet

antitrombotiċi fil-bnedmin.

Lil hinn mill-attività anti-Xa/IIa tiegħu, kienu identifikati aktar proprjetajiet antitrombotiċi u

antiinfjammatorji ta’ enoxaparin f’individwi f’saħħithom u f’pazjenti kif ukoll f’mudelli mhux kliniċi.

Dawn jinkludu inibizzjoni dipendenti fuq ATIII ta’ fatturi ta’ koagulazzjoni oħra bħall-fattur VIIa,

induzzjoni tar-rilaxx tal-Inibitur tas-Sensiela ta’ Reazzjonijiet tal-Fattur tat-Tessut (TFPI, Tissue Factor

Pathway Inhibitor) endoġenu kif ukoll tnaqqis fir-rilaxx tal-fattur von Willebrand (vWF, von Willebrand

factor) mill-endotelju vaskulari għal ġoċ-ċirkulazzjoni tad-demm. Dawn il-fatturi huma magħrufa li

jikkontribwixxu għall-effett antitrombotiku globali ta’ enoxaparin sodium.

Meta jintuża bħala trattament profilattiku, enoxaparin sodium ma jaffettwax b’mod sinifikanti l-ħin ta’

aPTT. Meta jintuża bħala trattament biex jikkura, aPTT jista’ jitwal b’1.5-2.2 drabi aktar mill-ħin ta’

kontroll meta jkun hemm attività massima.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prevenzjoni ta’ mard tromboemboliku fil-vini assoċjat ma’ operazzjonijiet

Profilassi estiża ta’ VTE wara operazzjoni ortopedika

Fi studju, ta’ profilassi estiża għall-pazjenti li jkunu qed jagħmlu operazzjoni ta’ bdil tal-għadma tal-

ġenbejn, fejn la l-investigaturi u lanqas l-individwi ma kienu jafu liema sustanza qed tintuża, 179 pazjent

mingħajr l-ebda mard tromboemboliku fil-vini ttrattati inizjalment, waqt li kienu l-isptar, b’enoxaparin

sodium 4,000 UI (40 mg) SC, intg