Imrestor

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Imrestor
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Imrestor
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Baqar (baqar u erħiet), Baqar
 • Żona terapewtika:
 • Aġenti antineoplastiċi u immunomodulanti immunostimulanti immunostimulanti fatturi stimulanti tal-kolonja pegbovigrastim
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Bħala għajnuna f'programm ta 'ġestjoni tal-merħla, biex jitnaqqas ir-riskju ta' mastite klinika f'bejjiet tal-ħalib u għoġġiela tal-ħalib periparturient matul it-30 jum wara t-twelid.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002763
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-12-2015
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002763
 • L-aħħar aġġornament:
 • 26-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/665496/2015

EMEA/V/C/002763

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Imrestor

pegbovigrastim

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Imrestor. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni

tagħha fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi

konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Imrestor.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Imrestor, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu

ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar

tagħhom.

X’inhu Imrestor u għal xiex jintuża?

Imrestor huwa mediċina veterinarja użata bħala għajnuna fi programm tal-ġestjoni tal-merħla, biex

tnaqqas ir-riskju ta' mastite klinika (infjammazzjoni tal-beżżula) fil-baqar tal-ħalib u l-erħiet (baqar

li ma welldux għoġol) waqt it-30 jum wara li jwelldu. Fih is-sustanza attiva pegbovigrastim.

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Kif jintuża Imrestor?

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib u hija disponibbli bħala soluzzjoni għall-injezzjoni

f'siringi mimlija għal-lest. Il-kontenut ta' siringa mimlija għal-lest waħda jingħata b'injezzjoni taħt il-

ġilda ta' baqra tal-ħalib/erħa preferibbilment 7 ijiem qabel id-data antiċipata tat-twelid. It-tieni

injezzjoni tingħata 24 siegħa wara t-twelid. L-intervalli bejn iż-żewġ injezzjonijiet ma għandhomx

ikunu ta' anqas minn 3 ijiem jew ta' aktar minn 17-il jum.

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Kif jaħdem Imrestor?

Pegbovigrastim huwa forma modifikata ta' proteina naturali, fattur stimulanti tal-kolonja tal-

granuloċiti tal-bovini (bovine granulocyte colony stimulating factor, bG-CSF), li jistimula l-

Imrestor

EMA/665496/2015

Paġna 2/3

produzzjoni u l-attività ta' tip ta' ċelloli bojod tad-demm li jissejħu newtrofili. In-newtrofili huma

parti mis-sistema immuni (id-difiżi naturali tal-ġisem) u jgħinu fil-ġlieda kontra l-infezzjoni. Permezz

tal-għoti ta' Imrestor, in-numru ta' newtrofili fid-demm jiżdied, u dan jgħin sabiex inaqqas ir-riskju

ta' infezzjonijiet tal-beżżula li jistgħu jwasslu għal mastite.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Imrestor li ħarġu mill-istudji?

Fi prova fuq il-post li involviet 2465 baqra, l-inċidenza ta' mastite klinika waqt il-jum 3 sa 30 tal-

produzzjoni tal-ħalib kienet ta' 9.1% (113/1235) fil-grupp ikkurat b'Imrestor meta mqabbel ma'

12.4% (152/1230) fil-grupp li ngħata injezzjoni finta. It-tnaqqis relattiv fl-inċidenza tal-mastite kien

ta' 26%.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Imrestor?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Imrestor (li jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 100

baqra) huma reazzjonijiet (allerġiċi) anafilattiċi mhux tipiċi li jidhru bħala nefħa tal-membrani

mukużi (b'mod partikolari l-vulva u tebqet l-għajn), reazzjonijiet tal-ġilda, żieda fir-rata ta'

respirazzjoni u salivazzjoni. Dawn is-sinjali kliniċi tipikament jidhru bejn 30 minuta u sagħtejn wara

l-ewwel doża u jgħaddu fi żmien sagħtejn. Tista' tkun meħtieġa kura sintomatika.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Imrestor, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal pegbovigrastim għandhom jevitaw il-kuntatt ma'

Imrestor.

F’każ ta’ awtoinjezzjoni, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-fuljett

ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib. Jista' jkun hemm uġigħ ta' ras u uġigħ fl-għadam u l-muskoli.

Jista' jkun hemm ukoll effetti oħra li jinkludu dardir (tħossok ma tiflaħx), u raxx jew reazzjonijiet ta'

ipersensittività oħra (eż. diffikultà fit-teħid tan-nifs u pressjoni tad-demm baxxa).

Tagħmir personali protettiv li jikkonsisti minn ingwanti għandu jintlibes waqt li jintmessu siringi

miksura jew bil-ħsara. L-ingwanti għandhom jitneħħew u l-idejn u l-ġilda esposta għandhom

jinħaslu wara l-użu.

X'inhu l-perjodu ta' tiżmim f'annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun

jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ

wara l-għoti tal-mediċina qabel il-ħalib ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Il-perjodu ta' tiżmim għal-laħam u l-ħalib minn baqar ikkurati b'Imrestor huwa 'żero' jiem, li jfisser li

ma hemm l-ebda żmien obbligatorju ta' stennija.

Għaliex ġie approvat Imrestor?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji

ta' Imrestor huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Imrestor

EMA/665496/2015

Paġna 3/3

Informazzjoni oħra dwar Imrestor

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Imrestor fi

09/12/2015.

L-EPAR sħiħ għal Imrestor jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Imrestor, is-

sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew

jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Ottubru 2015.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

Imrestor 15 mg soluzzjoni għall-injezzjoni għall-ifrat

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Il-Ġermanja

Manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott:

Eli Lilly and Company Limited

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Ir-Renju Unit

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Imrestor 15 mg soluzzjoni għall-injezzjoni għall-ifrat.

pegbovigrastim

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Il-prodott huwa soluzzjoni għall-injezzjoni ċara, mingħajr kulur sa safra ċara li fiha 15 mg ta’

pegbovigrastim (fattur ta’ stimulazzjoni pegilat tal-kolonja tal-bovini) f’siringa mimlija għal-lest.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Bħala għajnuna fi programm ta’ ġestjoni tal-merħla, biex jitnaqqas ir-riskju ta’ mastite klinika f’baqar

tal-ħalib qabel u wara li jwelldu u erħiet matul it-30 jum wara t-twelid.

5.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f’każijiet ta’ sensittività għall-ingredjent attiv jew ingredjenti oħra.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Matul l-istudji kliniċi prattiċi, kienu osservati reazzjonijiet anafilattiċi mhux tipiċi b’mod mhux

komuni. Il-baqar kellhom nefħa tal-membrani mukużi (b’mod partikolari l-vulva u t-tebqet il-għajn),

reazzjonijiet tal-ġilda, żieda fir-rata ta’ respirazzjoni u salivazzjoni. F’każijiet rari, l-annimal jista’

jħossu ħażin. Dawn is-sinjali kliniċi tipikament jidhru bejn 30 minuta u sagħtejn wara l-ewwel doża u

jgħaddu wara sagħtejn. Tista’ tkun meħtieġa kura sintomatika.

L-għoti taħt il-ġilda tal-prodott jista’ jinduċi nefħa lokali temporanja fis-sit tal-injezzjoni kif ukoll

reazzjonijiet infammatorji li jgħaddu fi żmien 14-il jum wara l-kura.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-perjodu ta’

kura waħda)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati)

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Frat (baqar tal-ħalib u għoġġiela).

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għoti taħt il-ġilda.

L-iskeda ta’ kura tikkonsisti f’żewġ siringi. Il-kontenut ta’ siringa waħda mimlija għal-lest għandu jiġi

injettat taħt il-ġilda lil baqra tal-ħalib/għoġol 7 ijiem qabel id-data antiċipata tat-twelid. Il-kontenut ta’

siringa oħra mimlija għal-lest għandu jiġi injettat taħt il-ġilda fi żmien 24 siegħa wara t-twelid.

L-intervalli bejn iż-żewġ għotjiet ma għandhomx ikunu anqas minn 3 ijiem jew aktar minn 17-il jum.

Siringa waħda tagħti doża ta’ 20-40 µg/kg ta’ pegbovigrastim għall-biċċa l-kbira tal-baqar skont il-piż

tal-ġisem: eż. doża ta’ 21 µg/kg piż tal-ġisem għal baqra ta’ 700 kg jew 33 µg/kg ta’ piż tal-ġisem għal

għoġol ta’ 450 kg.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Għal użu taħt il-ġilda biss.

Ċaqliq bis-saħħa żejjed tas-siringa jista’ jgħaqqad lil pegbovigrastim u jnaqqas l-attività bijoloġika

tiegħu. Is-soluzzjoni għandha tiġi spezzjonata viżwalment qabel l-użu. Għandhom jintużaw biss

soluzzjonijiet ċari mingħajr frak.

L-ebda informazzjoni mhija disponibbli fir-rigward ta’ reazzjoni immuni possibbli għall-prodott jew

għall-molekula endoġena (bG-CSF) wara użu ripetut tal-prodott fil-baqar.

Fi studju wieħed dwar is-sigurtà fil-baqar ta’ Jersey, il-marġni ta’ sigurtà ta’ dan il-prodott kienet

1.5 darbiet dik tal-ogħla doża rakkomandata (doża eċċessiva ta’ 60 µg/kg ingħatat fi tliet okkażjonijiet).

Taqbiżx id-doża indikata.

Kif mistenni mill-mod ta’ azzjoni tas-sustanza attiva, id-dejta dwar is-sigurtà turi li tista’ tiġi osservata

żieda ħafifa u temporanja fl-għadd ta’ ċelloli somatiċi f’baqar individwali.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Laħam u ġewwieni ta’ l-annimali: xejn jiem.

Ħalib: xejn jiem.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fil-friġġ (2

C – 8

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl. Aħżen fil-pakkett oriġinali.

Il-prodott jista’ jinħażen f’temperatura ta’ 25°C għal massimu ta’ 24 siegħa.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq il-kartuna u fuq is-

siringa mimlija għal-lest.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Fl-annimali, li għandhom funzjoni immuni mibdula farmaċewtikament eż. dawk li dan l-aħħar irċevew

kortikosterojdi mogħtija sistemikament jew mediċini kontra l-infjamazzjoni mhux sterojdi, il-prodott

jista’ ma jkunx effikaċi. L-użu fl-istess ħin ta’ prodotti bħal dawn għandu jiġi evitat.

Il-prodott għandu jintuża biss fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tal-benefiċċji/riskji pożittiva mwettqa fuq il-

livell ta’ merħla mit-tabib veterinarju responsabbli.

Evidenza minn sustanzi attivi simili fil-bnedmin tissuġġerixxi li l-għoti aċċidentali lill-ifrat ta’ aktar

mid-doża awtorizzata jista’ jirriżulta f’reazzjonijiet avversi, li huma relatati mal-attività ta’

pegbovigrastim. Il-kura għandha tkun sintomatika. M’hemm ebda antidotu magħruf.

Fi studju wieħed dwar is-sigurtà fil-baqar ta’ Jersey, b’doża eċċessiva ta’ 60 µg/kg, mogħtija fi tliet

okkażjonijiet (darba u nofs l-ogħla doża rakkomandata), kienu osservati ulċeri abomażali.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

F’każ li tinjetta lilek innifsek b’mod aċċidentali, jista’ jkollok uġigħ ta’ ras, uġigħ fl-għadam u l-

muskoli. Jista’ jkun hemm ukoll effetti oħrajn inkluż nawsja u raxx fil-ġilda, reazzjonijiet ta’

sensittività eċċessiva (diffikultà biex tieħu n-nifs, pressjoni baxxa, urtikarja u anġjoedema). Fittex

tabib mal-ewwel u qis li turih il-fuljett ta’ tagħrif.

Nies li huma sensittivi għal pegbovigrastim għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali

veterinarju.

Waqt li timmaniġġja siringi mkissrin jew bi ħsara għandu jintlibes tagħmir personali protettiv li

jikkonsisti f’ingwanti. Neħħi l-ingwati u aħsel idejk u l-ġilda esposta wara l-użu.

Tqala u treddigħ:

Jista’ jintuża waqt it-tqala u t-treddigħ

Inkompatibilitajiet:

Tħallatx ma’ ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

L-għoti fl-istess ħin ta’ sustanzi li jibdlu l-funzjoni immuni (eż. kortikosterojdi jew mediċini kontra l-

infjammazzjoni mhux sterojdi) jista’ jnaqqas l-effikaċja tal-prodott. L-użu fl-istess ħin ta’ prodotti

bħal dawn għandu jiġi evitat.

M’hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott jekk jintuża mal-vaċċini.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew ma’ l-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux

aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/

15.

TAGĦRIF IEĦOR

M’hemm ebda informazzjoni diosponibbli dwar il-farmakokinetika ta’ pegbovigrastim fl-ifrat.

Pegbovigrastim huwa forma modifikata taċ-ċitokina immunoregulatorja naturali, il-fattur ta’

stimulazzjoni tal-kolonja tal-granuloċiti tal-bovini (bG-CSF). Il-fattur ta’ stimulazzjoni tal-kolonja tal-

granuloċiti tal-bovini huwa proteina naturali prodotta mil-lewkoċiti mononukleari, iċ-ċelluli

endoteljali u l-fibroblasti. Il-fatturi ta’ stimulazzjoni tal-kolonja jirregolaw il-produzzjoni u l-

attivitajiet funzjonali taċ-ċelluli immuni. L-attivitajiet immunoregolatorji tal-fattur ta’ stimulazzjoni

tal-kolonja tal-granuloċiti jikkonċernaw b’mod partikolari ċelluli ta’ nisel ta’ granuloċiti newtrofiliċi li

jkollhom riċetturi fuq wiċċ iċ-ċelluli għall-proteina. Il-prodott iżid in-numru ta’ newtrofili li

jiċċirkolaw. Ġie ppruvat ukoll li jtejjeb il-kapaċitajiet mikrobijoċidali medjati bl-alidi tal-perossidu tal-

idroġenu u myeloperoxidase tan-newtrofili. bG-CSF jippreżenta funzjonijiet addizzjonali lil hinn l-

azzjoni tiegħu fuq in-newtrofili u dawn jistgħu jkunu funzjonijiet diretti jew indiretti fuq

ċelluli/riċetturi oħrajn u l-passaġġi taċ-ċitokina.

Fi prova Ewropea fuq il-post, l-inċidenza ta’ mastite klinika osservata fil-grupp ikkurat kienet ta’

9.1 % (113/1235) u fil-grupp ta’ kontroll ta’ 12.4 % (152/1230), li turi tnaqqis relattiv fl-inċidenza tal-

mastite ta’ 26.0 % (p=0.0094). L-effikaċja kienet ittestjata flimkien ma’ prattiki ta’ ġestjoni tal-merħla

tal-ħalib. Matul dan l-istudju tal-UE, 312-il baqra kienu kkurati b’Imrestor għal kull 10 każijiet ta’

mastite klinika li kienu pprevenuti matul il-perjodu qabel u wara li jwelldu.

Il-mastite klinika hija investigata bħala bidla fid-dehra tal-ħalb jew tal-beżżula jew kemm tal-ħalib kif

ukoll tal-beżżula.

Abbażi tal-istudji fuq il-post kollha, il-proporzjon ta’ mastite pprevenuta permezz tal-kura tal-merħla

b’Imrestor (Frazzjoni Pprevenuta) huwa ta’ 0.25 (b’intervall ta’ kunfidenza ta’ 95 % 0.14 – 0.35).

Disponibbli f’kaxex ta’ 10, 50 jew 100 siringa.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien (Belgium)

Eli Lilly Benelux NV./S.A.

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussels

Belgium

Lietuva (Lithuania)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viena Austrija

Česká republika (Czech Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Vídeň

Austria

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux NV./S.A.

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1B-1000 Brussels

Belgium

Hrvatska (Croatia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Beč

Austria

Magyarország (Hungary)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Bécs

Austria

Danmark (Denmark)

Elanco Animal Health A/SLyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Malta

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

L-Awstrija

Deutschland (Germany)

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2-4

61352 Bad Homburg

Germany

Nederland (the Netherlands)

Eli Lilly Nederland B.V.

Elanco Animal Health

Papendorpseweg 83

3528 BJ UTRECHT

The Netherlands

Eesti (Estonia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viini

Austria

Norge (Norway)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

España (Spain)

Lilly S.A.

Elanco Valquimica S.A.

Avda. de la Industria, 30

E-28108 Alcobendas Madrid

Spain

Österreich (Austria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Ελλάδα (Greece)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Република България (Bulgaria)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030

Виена

Австрия

Suomi (Finland)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Polska (Poland)

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki I Wigury 18A

02 – 092 Warszawa

Polska

France (France)

Lilly France

Elanco Animal Health

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly sur Seine

France

Portugal (Portugal)

Lilly Farma – Produtos Farmacêuticos, Lda

Elanco Animal Health

Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei

piso 7 fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Ireland (Ireland)

Eli Lilly & Company Ltd.

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke RG24 9NL

United Kingdom

România (Romania)

Eli Lilly Romania SRL

Str. Menuetului nr. 12

Cladirea D, et 2, 013713, sector 1

Bucuresti

România

Ísland (Iceland)

Elanco Animal Health A/SLyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Slovenská Republika (Slovak Republic)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Viedeň

Austria

Italia (Italy)

Eli Lilly Italia S.p.A

Elanco Animal Health

Via Gramsci, 731-733

SestoFiorentino

-50019 Firenze

Italy

Slovenija (Slovenia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Κύπρος (Cyprus)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030 Wien

Austria

Sverige (Sweden)

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3 E, 2 t.v.

2730 Herlev

Denmark

Latvija (Latvia)

Eli Lilly Regional Operations GmbH

Elanco Animal Health

Kölblgasse 8-10

A-1030

Vīne

Austria

United Kingdom

Eli Lilly and Company Ltd

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke RG24 9NL

United Kingdom