Ilumetri

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Ilumetri
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Ilumetri
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Latvjan

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Immunosuppressants, , Interleikīna inhibitori,
 • Żona terapewtika:
 • Psoriāze
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Ilumetri ir indicēts, lai ārstētu pieaugušos ar vidēji smagu vai smagu psoriāzi plāksne, kas kandidē uz sistēmisko terapiju, .
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 2

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Autorizēts
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004514
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 16-09-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004514
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/525215/2018

EMEA/H/C/004514

Ilumetri (tildrakizumabs)

Ilumetri pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir Ilumetri un kāpēc tās lieto?

Ilumetri ir zāles, kas iedarbojas uz imūnsistēmu un ko lieto, lai ārstētu perēkļveida psoriāzi, slimību,

kas izraisa sarkanus zvīņveida plankumus uz ādas. Zāles lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu līdz

smagu slimību, kuriem uz ādas aplicējamu ārstēšanas līdzekļu lietošana nav piemērota.

Ilumetri satur aktīvo vielu tildrakizumabu.

Kā lieto Ilumetri?

Ilumetri var iegādāties tikai pret recepti, un to lietošana jāuzrauga ārstam ar pieredzi perēkļveida

psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā.

Ilumetri ir pieejamas kā šķīdums zemādas injekcijām pilnšļircēs. Ieteicamā deva ir viena 100 mg

injekcija, kam seko nākamā deva pēc 4 nedēļām un pēc tam pa vienai injekcijai ik pēc 12 nedēļām.

Devu var paaugstināt līdz 200 mg konkrētiem pacientiem, piemēram, pacientiem, kuriem slimība

izpaužas ļoti smagi vai kuru ķermeņa masa pārsniedz 90 kg. Ja pēc 28 nedēļām stāvoklis neuzlabojas,

ārsts var lemt par ārstēšanas pārtraukšanu.

Pēc apmācības pacienti var paši injicēt Ilumetri, ja ārsts to uzskata par piemērotu.

Papildu informāciju par Ilumetri lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai

farmaceitam.

Ilumetri darbojas?

Ilumetri aktīvā viela tildrakizumabs ir monoklonāla antiviela (olbaltumvielas veids), kas izveidota, lai

piesaistītos interleikīnam 23 un bloķētu tā aktivitāti. Interleikīns 23 ir viela, kas kontrolē dažu veidu

T šūnu augšanu un nobriešanu. Šīs T šūnas, kas ir daļa no imūnsistēmas (organisma dabiskās

aizsargsistēmas), ir iesaistītas iekaisuma izraisīšanā, kas saistīts ar perēkļveida psoriāzes veidošanos.

Bloķējot interleikīna 23 darbību, Ilumetri samazina ar slimību saistīto iekaisumu un simptomus.

Ilumetri (tildrakizumabs)

EMA/525215/2018

2. lpp. no2

Kādi Ilumetri ieguvumi atklāti pētījumos?

Divos pamatpētījumos ar pieaugušajiem konstatēja, ka Ilumetri efektīvi ārstē vidēji smagu līdz smagu

perēkļveida psoriāzi pacientiem, kuriem uz ādas aplicējami ārstēšanas līdzekļi nebija pietiekami labi

iedarbojušies.

Pirmajā pētījumā, iesaistot 771 pacientu, salīdzināja Ilumetri ar placebo (zāļu imitāciju). Pēc

12 nedēļām slimības smaguma pakāpes samazināšanos par vismaz 75 % panāca 64 % un 62 %

pacientu, kuri lietoja Ilumetri attiecīgi 100 mg un 200 mg devā, salīdzinot ar 6 % pacientu, kuri

saņēma placebo. Turklāt gandrīz pilnīgu ādas atbrīvošanu no psoriāzes panāca 58 % pacientu, kuri

saņēma Ilumetri 100 mg devu, un 59 % pacientu, kuri saņēma 200 mg devu, salīdzinot ar 7 %

pacientu, kuri lietoja placebo.

Otrajā pētījumā ar 1090 pacientiem salīdzināja Ilumetri ar placebo un ar etanerceptu (citām zālēm

psoriāzes ārstēšanai). Pēc 12 nedēļām slimības smaguma pakāpes samazināšanos par vismaz 75 %

panāca 61 % un 66 % pacientu, kuri lietoja Ilumetri attiecīgi 100 mg un 200 mg devā, salīdzinot ar

48 % pacientu, kuri lietoja etanerceptu, un 6 % pacientu, kuri saņēma placebo. Gandrīz pilnīgu ādas

atbrīvošanu no psoriāzes, lietojot Ilumetri, panāca 55 % (100 mg devas grupā) un 59 % pacientu

(200 mg devas grupā), salīdzinot ar 48 % pacientu etanercepta grupā un 5 % placebo grupā.

Kāds risks pastāv, lietojot Ilumetri?

Visbiežākās Ilumetri blakusparādības ir augšējo elpceļu (deguna un rīkles) infekcijas (kas var rasties

vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem). Galvassāpes, gastroenterīts (caureja un vemšana), slikta dūša

(nelabums), sāpes injekcijas vietā un muguras sāpes var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem.

Ilumetri nedrīkst lietot pacientiem ar esošām nopietnām infekcijām, piemēram, tuberkulozi. Pilnu visu

blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Ilumetri, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ilumetri ir reģistrētas ES?

Ilumetri efektīvi ārstē psoriāzi un dažiem pacientiem var nodrošināt pilnīgu psoriāzes izzušanu.

Pacientiem nerodas daudz blakusparādību. Informācija par Ilumetri lietošanu ilgtermiņā ir ierobežota,

un vēl notiek pētījumi. Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Ilumetri, pārsniedz šo zāļu

radīto risku, un zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Ilumetri lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Ilumetri lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par Ilumetri lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar Ilumetri

lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai

nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par Ilumetri

Sīkāka informācija par Ilumetri ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: Informācija lietotājam

Ilumetri 100 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē

tildrakizumab

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas

attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ilumetri un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Ilumetri lietošanas

Kā lietot Ilumetri

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ilumetri

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ilumetri un kādam nolūkam tās lieto

Ilumetri satur aktīvo vielu tildrakizumabu. Tildrakizumabs pieder zāļu grupai, ko sauc par interleikīna (IL)

inhibitoriem.

Šīs zāles iedarbojas, bloķējot olbaltumvielas, ko sauc par IL-23, aktivitāti. Tā ir viela, kas ir organismā un

kas ir iesaistīta normālās iekaisuma un imūnās sistēmas atbildes reakcijās un kuras līmenis dažu slimību,

piemēram, psoriāzes laikā ir paaugstināts.

Ilumetri lieto, lai ārstētu ādas slimību, ko sauc par perēkļveida psoriāzi, pieaugušajiem ar vidēji smagu vai

smagu slimību.

Ilumetri lietošana Jums palīdzēs, uzlabojot ādas attīrīšanos un vājinot simptomus.

2. Kas Jums jāzina pirms Ilumetri

lietošanas

Nelietojiet Ilumetri šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret

tildrakizumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir aktīva infekcija, kuru ārsts uzskata par nozīmīgu, piemēram, aktīva tuberkuloze, kas ir

galvenokārt plaušas ietekmējoša infekcijas slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Ilumetri lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

ja Jums parādās alerģiska reakcija ar tādiem simptomiem kā sāpes krūtīs, sēkšana, sejas, lūpu vai

rīkles pietūkums; neinjicējiet Ilumetri un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu;

ja Jums pašlaik ir infekcija vai arī Jums mēdz būt ilgstošas vai atkārtotas infekcijas;

ja nesen esat vakcinēts, vai arī Jums ir paredzēta vakcinācija.

Ja neesat drošs, vai kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, pirms Ilumetri lietošanas sazinieties ar

ārstu, farmaceitu vai medmāsu.

Pievērsiet uzmanību infekcijām un alerģiskām reakcijām.

Ilumetri var izraisīt nopietnas blakusparādības, tai skaitā infekcijas un alerģiskas reakcijas. Ilumetri

lietošanas laikā Jums jāpievērš uzmanība šo stāvokļu pazīmēm.

Ja ievērojat jebkādas nopietnas infekcijas vai alerģiskas reakcijas pazīmes, nekavējoties pārtrauciet

Ilumetri lietošanu un informējiet savu ārstu vai meklējiet medicīnisku palīdzību (skatīt 4. punktu

Iespējamās blakusparādības).

Bērni un pusaudži

Ilumetri nav ieteicams bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tā lietošana

nav pētīta.

Citas zāles un Ilumetri

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Tas attiecas arī uz vakcīnām un imūnsupresantiem (zāles, kas ietekmē imūno sistēmu).

Ilumetri lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar noteikta veida vakcīnām (dzīvās vakcīnas). Dati par

Ilumetri un dzīvo vakcīnu vienlaicīgu lietošanu nav pieejami.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ir ieteicams izvairīties no Ilumetri lietošanas grūtniecības laikā. Šo zāļu ietekme uz sievietēm grūtniecības

laikā nav zināma.

Ja Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā, Ilumetri lietošanas laikā un vismaz 17 nedēļas pēc pēdējās

Ilumetri devas ir ieteicams izvairīties no grūtniecības, un Jums jālieto piemērota kontracepcijas metode.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ilumetri neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Ilumetri

Ilumetri jālieto psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta uzraudzībā.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam. Šīs zāles domātas tikai vienreizējai lietošanai.

Ieteicamā Ilumetri deva ir 100 mg subkutānas injekcijas veidā 0. un 4. nedēļā un pēc tam ik pēc

12 nedēļām.

Pacientiem ar noteiktām pazīmēm (piem., liels slimības slogs, ķermeņa masa ≥90 kg), 200 mg deva var

nodrošināt lielāku efektivitāti.

Ārsts izlems, cik ilgi Jums jālieto Ilumetri.

Pēc pienācīgas apmācības subkutānu injekciju veikšanā Jūs varēsiet pats sev injicēt Ilumetri, ja ārsts to

uzskatīs par piemērotu.

Norādījumus par to, kā pašam injicēt Ilumetri, skatīt sadaļā “Lietošanas norādījumi” šīs instrukcijas

beigās.

Konsultējieties ar ārstu par to, kad Jums veiks injekcijas un kad jāierodas uz atkārtotu pārbaudi.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ilumetri drošums un efektivitāte bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam nav pierādīti, un tādēļ

Ilumetri nav ieteicamas lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Ja esat lietojis Ilumetri vairāk nekā noteikts

Ja esat ievadījis Ilumetri vairāk nekā noteikts vai, ja deva ir ievadīta agrāk nekā ārsts ir nozīmējis, par to ir

jāinformē ārsts.

Ja esat aizmirsis lietot Ilumetri

Ja esat aizmirsis vai izlaidis Ilumetri injekciju, ievadiet devu pēc iespējas drīzāk. Pēc tam atsāciet devu

ievadīšanu pēc plānotā intervāla.

Ja pārtraucat lietot Ilumetri

Lēmums par Ilumetri lietošanas pārtraukšanu ir jāpārrunā ar ārstu. Pēc pārtraukšanas var atjaunoties

simptomi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības

Ja Jums ir kāda no tālāk minētajām blakusparādībām,

nekavējoties

sazinieties ar ārstu

sejas, lūpu vai rīkles pietūkums,

elpošanas traucējumi,

jo tās var būt alerģiskas reakcijas pazīmes.

Citas blakusparādības

Vairākums tālāk minēto blakusparādību ir vidēji smagas. Ja kāda no šīm blakusparādībām Jums izpaužas

smagi, informējiet par to savu ārstu vai farmaceitu.

Ļoti biežas blakusparādības

(var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

augšējo elpceļu infekcijas.

Biežas blakusparādības

(var rasties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem):

gastroenterīts,

slikta dūša,

caureja,

sāpes injekcijas vietā,

muguras sāpes,

galvassāpes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī

uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ilumetri

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pilnšļirces marķējuma pēc

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt zāles oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas līdz lietošanas brīdim. Nekratīt.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C - 8 °C). Nesasaldēt.

Pēc šļirces izņemšanas no ledusskapja gaidiet apmēram 30 minūtes, lai šļircē esošais Ilumetri šķīdums

sasniegtu istabas temperatūru (līdz 25 ºC). Nesildiet to nekādā citā veidā.

Nelietojiet, ja šķidrums satur redzamas daļiņas, ir duļķains vai izteikti brūns.

Pēc izņemšanas no ledusskapja neuzglabājiet tildrakizumabu temperatūrā, kas pārsniedz 25 ºC un nelieciet

to atpakaļ ledusskapī. Uzrakstiet datumu, kad izņēmāt zāles no ledusskapja, un atbilstošo iznīcināšanas

datumu šim nolūkam paredzētajā vietā uz ārējās kartona kastītes. Izlietojiet pilnšļirci 30 dienu laikā kopš

tās izņemšanas no ledusskapja vai arī līdz derīguma termiņa beigām, atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ilumetri satur

Aktīvā viela ir tildrakizumabs. Katra pilnšļirce satur 100 mg tildrakizumaba.

Citas sastāvdaļas ir: L-histidīns, L-histidīna hidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80, saharoze un

ūdens injekcijām.

Ilumetri ārējais izskats un iepakojums

Ilumetri ir dzidrs līdz viegli opalescējošs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

Ilumetri ir pieejams atsevišķos iepakojumos ar 1 pilnšļirci katrā un iepakojumos, kur ir 2 pilnšļirces. Visi

iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona, Spānija

Ražotājs

SUN Pharmaceuticals Industries (Europe) B.V.

Polarisavenue 87

2132JH Hoofddorp, Nīderlande

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Almirall N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

България/ Česká republika/ Eesti/ Ελλάδα/

España/ Hrvatska/ Κύπρος/ Latvija/ Lietuva/

Magyarország/ Malta/ România/ Slovenija/

Slovenská republika

Almirall, S.A.

Teл./ Tel/ Τηλ: +34 93 291 30 00

Tel (Česká republika / Slovenská republika): +420

220 990 139

Italia

Almirall SpA

Tel.: +39 02 346181

Danmark/ Norge

Suomi/Finland/ Sverige

Almirall ApS

Tlf/ Puh/Tel: +45 70 25 75 75

Nederland

Almirall B.V.

Tel: +31 (0)307991155

Deutschland

Almirall Hermal GmbH

Tel.: +49 (0)40 72704-0

Österreich

Almirall GmbH

Tel.: +43 (0)1/595 39 60

France

Almirall SAS, 1

Tél.: +33(0)1 46 46 19 20

Polska

Almirall Sp.z o. o.

Tel.: +48 22 330 02 57

Ireland/

Almirall ApS

Tel: +45 70 25 75 75

Portugal

Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel.: +351 21 415 57 50

United Kingdom

Almirall Limited

Tel: +44 (0) 800 0087 399

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019. aprīlī

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms pilnšļirču lietošanas

Svarīgi norādījumi zināšanai

Pirms Ilumetri pilnšļirču lietošanas izlasiet un rūpīgi ievērojiet visus norādījumus soli pa solim.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un vajadzības gadījumā pārlasiet.

Pilnšļirces nedrīkst kratīt.

Izlasiet Ilumetri lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par savām zālēm.

ZĀĻU APRAKSTS

Ilumetri pilnšļirces izskatās šādi:

SAGATAVOŠANA

1. Izņemiet iepakojumu no ledusskapja (ja tiek uzglabātas ledusskapī)

Izņemiet kartona iepakojumu no ledusskapja un nolieciet oriģinālo un neatvērto kartona iepakojumu

uz tīras un līdzenas darba virsmas.

2. Gaidiet 30 minūtes (ja tiek uzglabātas ledusskapī)

Atstājiet pilnšļirci Ilumetri kastītē (ar aizvērtu vāciņu) un ļaujiet pastāvēt istabas

temperatūrā 30 minūtes.

3. Pārbaudiet zāles

Kad esat gatavs injicēšanai, izņemiet pilnšļirces no kartona kastītes.

Pārbaudiet uz kastītes un pilnšļirces norādīto derīguma termiņu un iznīciniet tās, ja

datums jau pagājis.

NENOŅEMIET adatas vāciņu, pirms neesat gatavs injicēšanai.

Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet Ilumetri, vai tajā nav daļiņu un vai tas nav mainījis krāsu.

Ilumetri ir dzidrs līdz viegli opalescējošs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

NELIETOJIET, ja šķidrumā ir redzamas daļiņas vai šļirce ir bojāta.

Var būt redzami

gaisa burbulīši; tos likvidēt nav vajadzības.

4. Sagatavojiet visus vajadzīgos materiālus

Uz tīras, labi apgaismotas virsmas nolieciet:

spirta tamponus,

vates tamponu vai marles salveti.

pielīpošu plāksteri,

trauku asu priekšmetu likvidēšanai.

5. Nomazgājiet rokas

Rūpīgi, ar ūdeni un ziepēm nomazgājiet rokas.

6. Izvēlieties injekcijas vietu

Izvēlieties injekcijai vietu ar

tīru ādu

un vieglu piekļuvi, piemēram,

vēderu, augšstilbu vai

augšdelmu.

NEIEVADIET tuvāk par 5 cm no nabas vai vietā, kur āda ir jutīga, ar zilumiem, pārmērīgi

apsārtusi, sacietējusi vai psoriāzes skarta.

NEINJICĒJIET

vietās, kur redzamas rētas, strijas vai asinsvadi.

Augšdelms ir piemērots tikai, ja injekciju Jums veic kāds cits.

Otrai injekcijai izvēlieties citu vietu

7. Notīriet injekcijas vietu

Ar spirta salveti notīriet injekcijas vietu un ļaujiet ādai nožūt.

Pirms injekcijas nepieskarieties notīrītajai vietai.

INJEKCIJA

Ja Jūsu deva ir 200 mg, tad katrā zāļu ievadīšanas reizē Jums būs jālieto 2 pilnšļirces.

8. Noņemiet adatas vāciņu

Turot pilnšļirces korpusu, noņemiet adatas vāciņu, kā parādīts, un izmetiet to. Iespējams, nopilēs 1

vai 2 pilieni šķidruma, un tas ir normāli.

Zilo virzuli vēl NEAIZSKARIET.

NELIETOJIET, ja pilnšļirce vai adata ir saliekta.

9. Saspiediet ādu un ievadiet adatu

Viegli saspiediet ādu izvēlētajā injekcijas vietā.

Ievadiet adatu visā garumā starp pirkstiem saspiestajā ādā,

turot adatu taisni, 90 grādu leņķi

NETURIET pirkstu uz virzuļa, kamēr ievadāt adatu.

Turiet pilnšļirci stingri.

10. Injicējiet

Pēc adatas ievadīšanas uzmanīgi atlaidiet ādu.

Spiediet zilo virzuli uz leju, līdz tas atduras. Tas iedarbina drošības mehānismu, kas nodrošina

adatas pilnīgu ievilkšanu pēc injekcijas beigām.

Pilna deva ir ievadīta, ja zilais virzulis vairs neiet uz priekšu un nav noplūdes.

11. Izņemiet izlietoto šļirci

Pirms zilā virzuļa atlaišanas pilnībā izņemiet adatu no ādas.

Pēc zilā virzuļa atlaišanas drošības slēdzis ievilks adatu adatas aizsargā.

Pēc lietošanas un pirms otras šļirces injicēšanas, izmetiet izlietoto šļirci traukā asu priekšmetu

likvidēšanai.

Ja ir atlicis šķidrums vai nedaudz asiņu, notīriet injekcijas vietu ar vates vai marles tamponu,

NEPIELIETOJOT SPIEDIENU. Ja izjūtat nepieciešamību, varat uzlīmēt pielīpošu plāksteri, lai

pārklātu injekcijas vietu.

Ja lietojat 200 mg devu, citā ādas vietā atkārtojiet procedūru ar otru šļirci.