Herzuma

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Herzuma
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Herzuma
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Olandiż

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antineoplastische middelen,
 • Żona terapewtika:
 • Maag Gezwellen, Tumoren Van De Borst
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Borst cancerMetastatic borst cancerHerzuma is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker (MBC):als monotherapie voor de behandeling van de patiënten die minstens twee chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte. Voorafgaande chemotherapie moet bevat ten minste een anthracycline en een taxane tenzij patiënten zijn niet geschikt voor deze behandelingen. Hormoon-receptor-positieve patiënten moeten ook gefaald hebben op hormonale therapie, tenzij patiënten zijn niet geschikt voor deze behandelingen. in combinatie met paclitaxel voor de behandeling van de patiënten die geen chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte en voor wie een anthracycline is niet geschikt. in combinatie met docetaxel voor de behandeling van de patiënten die geen chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte. in combinatie met een aromatase remmer voor de behandeling van postmenopauzale patiënten met een hormoon-receptor positieve MBC, die niet eerder zijn behandeld met trastuz
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 6

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Erkende
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/002575
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-02-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/002575
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-09-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269376/2018

EMEA/H/C/002575

EPAR-samenvatting voor het publiek

Herzuma

trastuzumab

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor

Herzuma. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau het geneesmiddel met het

oog op vergunningverlening in de EU en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld.

Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Herzuma.

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor praktische informatie over het

gebruik van Herzuma.

Wat is Herzuma en wanneer wordt het voorgeschreven?

Herzuma is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende

aandoeningen:

borstkanker in een vroeg stadium (wanneer de kanker zich binnen de borst of naar de klieren

onder de arm heeft verspreid, maar niet naar andere delen van het lichaam) na chirurgie,

chemotherapie (geneesmiddelen voor de behandeling van kanker) en radiotherapie (bestraling)

indien van toepassing. Het kan ook in een vroeger stadium van de behandeling worden gebruikt, in

combinatie met chemotherapie. Voor tumoren die plaatselijk gevorderd zijn (inclusief ontstoken

tumoren) of breder zijn dan 2 cm, wordt Herzuma voorafgaand aan chirurgie gebruikt in

combinatie met chemotherapie en vervolgens na chirurgie als monotherapie;

gemetastaseerde borstkanker (kanker die zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam).

Het middel wordt als monotherapie gebruikt bij patiënten bij wie voorgaande behandelingen

hebben gefaald. Het middel wordt ook gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen

kanker: met paclitaxel of docetaxel, of met een andere groep van geneesmiddelen die

'aromataseremmers' worden genoemd;

gemetastaseerde maagkanker, in combinatie met cisplatine en capecitabine of fluoruracil (andere

geneesmiddelen tegen kanker).

Herzuma

EMA/269376/2018

Blz. 2/3

Herzuma mag alleen worden gebruikt bij kanker met ‘overexpressie van HER2’: dit betekent dat de

kanker op het oppervlak van de tumorcellen grote hoeveelheden van het eiwit HER2 aanmaakt, die

ervoor zorgen dat de tumorcellen sneller gaan groeien. In ongeveer een kwart van de gevallen van

borstkanker en een vijfde van de gevallen van maagkanker is sprake van HER2-overexpressie.

Herzuma is een ‘biosimilar’ (d.w.z. een biologisch gelijkwaardig geneesmiddel). Dit betekent dat

Herzuma vergelijkbaar is met een biologisch geneesmiddel (het ‘referentiegeneesmiddel’) dat al in de

Europese Unie (EU) is toegelaten. Herceptin is het referentiegeneesmiddel voor Herzuma. Meer

informatie over biosimilars vindt u in het vraag-en-antwoorddocument.

Herzuma bevat de werkzame stof trastuzumab.

Hoe wordt Herzuma gebruikt?

Herzuma is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling moet worden gestart door

een arts die ervaring heeft met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker.

Het middel is verkrijgbaar als een poeder dat wordt gebruikt voor het aanmaken van een oplossing

voor toevoeging aan een infuus dat via indruppeling in een ader wordt toegediend. Het infuus wordt

gedurende 90 minuten toegediend (eenmaal per week of eenmaal om de drie weken voor borstkanker

en eenmaal om de drie weken voor maagkanker). Bij borstkanker in een vroeg stadium krijgt de

patiënt deze behandeling een jaar lang of totdat de ziekte terugkeert, bij gemetastaseerde borst- of

maagkanker wordt de behandeling voortgezet zolang deze werkzaam blijft. De aanbevolen dosis is

afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt, van de aandoening die wordt behandeld en van de

vraag of Herzuma eenmaal per week of eenmaal om de drie weken wordt toegediend.

Omdat de infusie met allergische reacties gepaard kan gaan, moet de patiënt zowel tijdens als na de

infusie worden gecontroleerd. Patiënten die de eerste infusie van 90 minuten verdragen, kunnen

volgende infusies van 30 minuten krijgen.

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Hoe werkt Herzuma?

De werkzame stof in Herzuma, trastuzumab, is een monoklonaal antilichaam (een soort eiwit) dat is

ontworpen om het HER2-eiwit te herkennen en zich hieraan te hechten. Door zich aan HER2 te binden,

activeert trastuzumab cellen van het immuunsysteem, die daarna de tumorcellen doden. Trastuzumab

verhindert ook dat HER2 signalen afgeeft die de tumorcellen aanzetten tot groei.

Welke voordelen bleek Herzuma tijdens de studies te hebben?

Uit laboratoriumstudies waarin Herzuma werd vergeleken met Herceptin, is gebleken dat de werkzame

stof in Herzuma sterk vergelijkbaar is met die in Herceptin in termen van structuur, zuiverheid en

biologische activiteit. Uit onderzoeken is ook gebleken dat toediening van Herzuma en toediening van

Herceptin een vergelijkbare concentratie van de werkzame stof in het lichaam opleveren.

Daarnaast bleek uit één hoofdstudie onder 549 patiënten met borstkanker met overexpressie van

HER2 in een vroeg stadium dat Herzuma even effectief was als Herceptin. Patiënten kregen ofwel

Herzuma ofwel Herceptin in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker voorafgaand aan

chirurgie om de tumor te verwijderen, en daarna gedurende één jaar elke drie weken hetzelfde

geneesmiddel als monotherapie. Er waren geen relevante verschillen in de belangrijkste maatstaf van

de werkzaamheid (afwezigheid van invasieve kankercellen in de borst of in hiermee verbonden

Herzuma

EMA/269376/2018

Blz. 3/3

lymfeklieren) tussen beide producten: dit werd waargenomen bij bijna 44% van de patiënten die

Herzuma kregen (118 van de 271) en 47% van de patiënten die Herceptin kregen (131 van de 278).

Omdat Herzuma een biosimilar is, hoeven de studies naar de werkzaamheid en veiligheid van

trastuzumab die met Herceptin zijn uitgevoerd niet allemaal te worden herhaald voor Herzuma.

Welke risico’s houdt het gebruik van Herzuma in?

De meest voorkomende of ernstige bijwerkingen van Herzuma zijn hartproblemen, reacties in verband

met de Herzuma-infusie, verminderde concentraties van bloedcellen (met name van witte bloedcellen),

infecties en longproblemen.

Herzuma kan cardiotoxiciteit (schade aan het hart) veroorzaken, inclusief hartfalen (dit betekent dat

het hart niet werkt zoals het hoort). Voorzichtigheid is geboden als het middel wordt toegediend aan

patiënten die al hartproblemen of een hoge bloeddruk hebben, en bij alle patiënten moet tijdens en na

de behandeling het hart worden gecontroleerd.

Herzuma mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor trastuzumab,

voor muizeneiwitten of voor enig ander bestanddeel van het middel. Het middel mag evenmin worden

gebruikt bij patiënten met ernstige ademhalingsproblemen (ook in rusttoestand) als gevolg van hun

gevorderde kanker, noch aan patiënten die zuurstoftoediening nodig hebben.

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden

voor trastuzumab.

Waarom is Herzuma goedgekeurd?

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat overeenkomstig de EU-eisen is

aangetoond dat Herzuma een vergelijkbare kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid heeft als Herceptin.

Daarom was het Europees Geneesmiddelenbureau van mening dat, net zoals voor Herceptin, het

voordeel groter is dan het vastgestelde risico en dat een vergunning moet worden verleend voor het in

de handel brengen van Herzuma.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend

gebruik van Herzuma te waarborgen?

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten

nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Herzuma, zijn opgenomen in de samenvatting van

de productkenmerken en de bijsluiter.

Overige informatie over Herzuma

Het volledige EPAR voor Herzuma is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lees de

bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer

informatie over de behandeling met Herzuma.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Herzuma 150 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

trastuzumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle

bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Herzuma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe gebruikt u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Herzuma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Herzuma bevat de werkzame stof trastuzumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale

antilichamen binden aan specifieke eiwitten of antigenen. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te

binden aan een antigeen dat humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2

bevindt zich in grote aantallen op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei

bevordert. Wanneer Herzuma zich bindt aan HER2, stopt het de groei van deze cellen, waardoor zij

afsterven.

Uw arts kan Herzuma voorschrijven voor de behandeling van borst- en maagkanker als:

u vroege borstkanker heeft, met hoge niveaus van een eiwit dat HER2 wordt genoemd.

u uitgezaaide borstkanker heeft (borstkanker die zich heeft verspreid voorbij de oorspronkelijke

tumor) met hoge niveaus van HER2. Herzuma kan worden voorgeschreven in combinatie met

de chemotherapiegeneesmiddelen paclitaxel of docetaxel als de eerste behandeling van

uitgezaaide borstkanker of het kan afzonderlijk worden voorgeschreven als andere

behandelingen niet effectief blijken te zijn. Het wordt ook gebruikt in combinatie met

geneesmiddelen die aromataseremmers genoemd worden, bij patiënten met hoge niveaus van

HER2- en hormoonreceptorpositieve uitgezaaide borstkanker (kanker die gevoelig is voor de

aanwezigheid van vrouwelijke geslachtshormonen).

u gemetastaseerde maagkanker heeft met hoge niveaus van HER2, wanneer het in combinatie

gebruikt wordt met de andere geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, capecitabine of

5-fluorouracil en cisplatine.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

U heeft in rusttoestand ernstige ademhalingsproblemen als gevolg van uw kanker of u heeft

zuurstoftoediening nodig.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts zal uw behandeling nauwgezet controleren.

Hartonderzoeken

Behandeling met Herzuma alleen of samen met een taxaan kan het hart beïnvloeden, met name als u

eerder een antracycline heeft gebruikt (taxanen en antracyclines zijn twee andere geneesmiddelen die

gebruikt worden om kanker te behandelen). Het effect kan matig ernstig tot ernstig zijn en kan de dood

tot gevolg hebben. Om deze reden wordt uw hartfunctie gecontroleerd voor, tijdens (elke 3 maanden)

en (tot 2 tot 5 jaar) na de behandeling met Herzuma. Als u verschijnselen ontwikkelt van hartfalen

(onvoldoende rondpompen van bloed door het hart) kan uw hartfunctie vaker gecontroleerd worden

(elke 6 tot 8 weken). U kunt behandeld worden voor hartfalen of uw Herzuma-behandeling kan gestopt

worden.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt wanneer:

u hartfalen, een ziekte van de kransslagaders, een aandoening aan de hartklep (hartgeruis) of

hoge bloeddruk heeft gehad, of geneesmiddelen heeft gebruikt of nog steeds gebruikt voor de

behandeling van hoge bloeddruk;

u een geneesmiddel dat doxorubicine of epirubicine heet (geneesmiddelen die gebruikt worden

om kanker te behandelen) gebruikt of heeft gebruikt. Deze geneesmiddelen (of andere

antracyclines) kunnen schade aan de hartspier veroorzaken en verhogen het risico op

hartproblemen met trastuzumab;

u last heeft van kortademigheid, met name als u momenteel een taxaan gebruikt. Trastuzumab

kan ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral wanneer u het voor de eerste keer toegediend

krijgt. Dit kan ernstiger zijn wanneer u al last heeft van benauwdheid. Patiënten met ernstige

ademhalingsproblemen voor aanvang van de behandeling zijn in zeer zelden voorgekomen

gevallen overleden toen zij trastuzumab toegediend kregen;

u in het verleden eerder behandeld bent voor kanker.

Wanneer u Herzuma toegediend krijgt samen met een ander geneesmiddel om kanker te behandelen

zoals paclitaxel, docetaxel, een aromataseremmer, capecitabine, 5-fluorouracil of cisplatine, moet u

ook de bijsluiters van deze producten lezen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Herzuma wordt niet aanbevolen voor iedereen onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Herzuma nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts, apotheker of verpleegkundige.

Het kan tot 7 maanden duren voordat Herzuma uit het lichaam verwijderd is. Daarom moet u uw arts,

apotheker of verpleegkundige vertellen dat u Herzuma heeft gekregen als u begint met nieuwe

geneesmiddelen binnen 7 maanden nadat u gestopt bent met de Herzuma-behandeling.

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met

uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met Herzuma en tot ten

minste 7 maanden nadat de behandeling is beëindigd.

Uw arts zal u adviseren over de risico’s en de voordelen van het gebruik van Herzuma tijdens de

zwangerschap. In zeldzame gevallen is bij zwangere vrouwen die Herzuma gebruiken een

afname waargenomen van de hoeveelheid vruchtwater waarin de baby zich in de baarmoeder

bevindt. Dit kan schadelijk zijn voor uw baby in de baarmoeder en wordt in verband gebracht

met het niet volledig ontwikkelen van de longen, met als gevolg het overlijden van de baby.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Herzuma en gedurende 7 maanden na de

laatste dosis Herzuma aangezien u Herzuma via de moedermelk aan uw baby door kunt geven.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Herzuma kan mogelijk effect hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen machines te bedienen.

Indien bij u tijdens de behandeling verschijnselen optreden zoals rillingen of koorts, mag u geen

motorvoertuigen besturen of machines bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voordat u start met de behandeling zal uw arts de hoeveelheid HER2 in uw tumor bepalen. Alleen

patiënten met een grote hoeveelheid HER2 zullen behandeld worden met Herzuma. Herzuma mag

alleen worden toegediend door een arts of een verpleegkundige. Uw arts zal een voor

u

geschikte dosis

en een voor

u

geschikt behandelingsschema voorschrijven. De dosis van Herzuma hangt af van uw

lichaamsgewicht.

Herzuma wordt gegeven als een intraveneuze infusie (een zogenaamde "drip", toegediend in uw ader).

De eerste dosis van uw behandeling wordt gedurende 90 minuten toegediend en u wordt ondertussen

geobserveerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voor het geval u bijwerkingen krijgt.

Als de aanvangsdosis goed wordt verdragen, kunnen de daarop volgende doses gedurende 30 minuten

worden toegediend (zie rubriek 2 onder "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?"). Het

aantal infusies dat u zult krijgen hangt af van hoe goed u reageert op de behandeling. Uw arts zal dit

met u bespreken.

Om medicatiefouten te voorkomen is het belangrijk om de injectieflaconetiketten te controleren, om er

zeker van te zijn dat het geneesmiddel dat bereid en toegediend wordt Herzuma (trastuzumab) is en

niet trastuzumab-emtansine.

Voor vroege borstkanker, gemetastaseerde borstkanker en gemetastaseerde maagkanker, wordt

Herzuma elke 3 weken toegediend. Herzuma kan ook eenmaal per week worden gegeven voor

gemetastaseerde borstkanker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst te overleggen met uw arts. Alle doses moeten

elke week of elke drie weken op het juiste tijdstip worden toegediend (afhankelijk van het

doseerschema). Dit zorgt ervoor dat uw geneesmiddel zo goed mogelijk werkt.

Het kan tot 7 maanden duren voordat Herzuma uit uw lichaam is verwijderd. Daarom kan uw arts

beslissen om uw hartfunctie te blijven controleren, zelfs als uw behandeling al is beëindigd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,

apotheker of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee

te maken. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en tot ziekenhuisopname leiden.

Tijdens een Herzuma-infusie kunnen rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen optreden.

Deze komen zeer vaak voor (komen voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers). Andere symptomen

die met de infusie samenhangen zijn: gevoel van misselijkheid, braken, pijn, toegenomen

spierspanning en beven, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, hoge

of lage bloeddruk, hartritmestoornissen (palpitaties, hartfibrilleren of onregelmatige hartslag), zwelling

van het gezicht en lippen, huiduitslag en gevoel van vermoeidheid. Enkele van deze symptomen

kunnen ernstig zijn en sommige patiënten zijn overleden (zie rubriek 2 onder "Wanneer moet u extra

voorzichtig zijn met dit middel?").

Deze effecten treden voornamelijk op bij de eerste intraveneuze infusie (een zogenaamde "drip",

toegediend in uw ader) en tijdens de eerste paar uren na het begin van de infusie. Ze zijn gewoonlijk

tijdelijk van aard. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zal toezicht op u houden tijdens de

infusie en gedurende ten minste zes uur na het begin van de eerste infusie, en twee uur na het begin

van de daaropvolgende infusies. Als bij u een reactie ontstaat, zal de infusie vertraagd of gestopt

worden en is het mogelijk dat u behandeld wordt om de bijwerkingen tegen te gaan. De infusie kan

weer worden hervat als de symptomen verbeteren.

Soms treden de symptomen meer dan 6 uur na het begin van de infusie op. Als dit bij u gebeurt, neem

dan onmiddellijk contact op met uw arts. Soms kunnen de symptomen verbeteren om daarna weer te

verergeren.

Ernstige bijwerkingen

Op ieder moment tijdens de behandeling met Herzuma kunnen er andere bijwerkingen optreden, die

niet enkel gerelateerd zijn aan een infusie.

Neem onmiddellijk contact op met een arts of

verpleegkundige als u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt:

Er kunnen tijdens de behandeling en soms nadat de behandeling is gestopt problemen met het hart

optreden en deze kunnen ernstig zijn. Deze omvatten verzwakking van de hartspier, wat mogelijk

leidt tot hartfalen, ontsteking van het hartzakje en hartritmestoornissen. Dit kan leiden tot

verschijnselen als kortademigheid (waaronder ook ernstige benauwdheid tijdens de nacht), hoest,

vasthouden van vocht (zwelling) in de benen of armen, hartkloppingen (palpitaties: hartfibrilleren

of onregelmatige hartslag) (zie rubriek 2 onder “Hartonderzoeken”).

Uw arts zal uw hart regelmatig controleren tijdens en na de behandeling, maar u moet het uw arts

onmiddellijk vertellen als u een van bovenstaande symptomen ervaart.

Tumorlysissyndroom (een aantal complicaties van de stofwisseling die kunnen optreden na de

behandeling van kanker. Dit wordt gekenmerkt door hoge waarden in het bloed van kalium en

fosfaat en lage waarden in het bloed van calcium). De verschijnselen kunnen nierproblemen

(zwakte, kortademigheid, vermoeidheid en verwardheid), hartproblemen (hartfibrilleren of een

onregelmatige hartslag die versneld of vertraagd is), aanvallen, overgeven of diarree en tintelingen

in de mond, handen of voeten omvatten.

Als u een van bovenstaande symptomen ervaart als uw behandeling met Herzuma is beëindigd, moet u

uw arts raadplegen en vertellen dat u eerder bent behandeld met Herzuma.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

infecties

diarree

verstopping (obstipatie)

vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/of zuurbranden

(dyspepsie)

vermoeidheid

huiduitslag

pijn op de borst

buikpijn

gewrichtspijn

lage aantallen rode bloedcellen en witte bloedcellen (die helpen bij het bestrijden van infecties),

soms gepaard gaand met koorts

spierpijn

bindvliesontsteking van het oog

waterige ogen

neusbloedingen

loopneus

haaruitval

bevingen

opvliegers

duizeligheid

nagelaandoeningen

gewichtsverlies

gebrek aan eetlust

slapeloosheid (insomnia)

smaakverandering

verminderd aantal bloedplaatjes

blauwe plekken

gevoelloosheid of tintelend gevoel in de vingers en tenen

roodheid, zwelling en zweren in uw mond en/of keel

pijn, zwelling, roodheid en tintelingen in uw handen en/of voeten

kortademigheid

hoofdpijn

hoest

braken

misselijkheid

Vaak voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

allergische reacties

keelontsteking

blaas- en huidinfecties

gordelroos

ontsteking van de borst

ontsteking van de lever

nieraandoeningen

verhoogde spierspanning (hypertonie)

pijn in de armen en/of benen

jeukende huiduitslag

slaperigheid (somnolentie)

aambeien

jeuk

droge mond en huid

droge ogen

zweten

gevoel van zwakte en onwel zijn

angstgevoelens

depressie

abnormaal denken

astma

infectie van de longen

longaandoeningen

rugpijn

pijn in de hals

botpijn

acne

krampen in de benen

Soms voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

doofheid

bobbelige huiduitslag

bloedinfectie

Zelden voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

spierzwakte

geelzucht

ontsteking of littekenvorming in de longen

Andere bijwerkingen die gemeld zijn met het gebruik van Herzuma

(frequentie kan met de

beschikbare gegevens niet worden bepaald):

abnormale of verstoorde bloedstolling

anafylactische reacties

hoge kaliumwaarden

zwelling van de hersenen

zwelling of bloeding achter de ogen

shock

zwelling van het hartzakje

trage hartslag

abnormaal hartritme

ademnood

ademhalingsfalen

acute ophoping van vocht in de longen

acute vernauwing van de luchtwegen

abnormaal lage zuurstofniveaus in het bloed

problemen met ademhalen bij platliggen

leverschade/-falen

zwelling van het gezicht, de lippen en keel

nierfalen

abnormaal lage vloeistofniveaus rond de baby in de baarmoeder

onderontwikkeling van de longen van de baby in de baarmoeder

abnormale ontwikkeling van de nieren van de baby in de baarmoeder

Sommige bijwerkingen die bij u optreden, kunnen een gevolg zijn van de onderliggende kanker.

Wanneer u Herzuma in combinatie met chemotherapie ontvangt, kunnen enkele bijwerkingen ook een

gevolg zijn van de chemotherapie.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit

geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen

te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en

het etiket van de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C).

Oplossingen voor infusie moeten onmiddellijk na verdunning worden gebruikt. Gebruik dit

geneesmiddel niet als u vóór toediening merkt dat het zichtbare deeltjes bevat of verkleurd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is trastuzumab. Elke injectieflacon bevat 150 mg trastuzumab,

dat opgelost moet worden in 7,2 ml water voor injectie. De ontstane oplossing bevat ongeveer

21 mg/ml trastuzumab.

De andere stoffen in dit middel zijn L-histidinehydrochloride, L-histidine, α,α-trehalose-

dihydraat, polysorbaat 20.

Hoe ziet Herzuma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Herzuma is een poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, dat wordt geleverd

in een glazen injectieflacon met een rubberen stop die 150 mg trastuzumab bevat. Het poeder is een

witte tot lichtgele pellet. Elke verpakking bevat 1 injectieflacon met poeder.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Boedapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije

Fabrikant

Biotec Services International Ltd.

Biotec House

Central Park

Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Verenigd Koninkrijk

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma CVA

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Lietuva

EGIS PHARMACEUTICALS PLC atstovybė

Tel.: +370 5 231 4658

България

EGIS Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 2 987 6040

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma CVA

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o

Tel: + 420 227 129 111

Magyarország

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: + 36 1 803 5555

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: + 45 86 14 00 00

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 506029 000

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V

Tel: + 31 33 450 8270

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: + 372 6 644 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: + 47 40 00 42 10

España

Kern Pharma, S.L.

Tel: +34 93 700 2525

Ö sterreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 - 120

Polska

EGIS Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 417 9200

France

Laboratoires Biogaran

Tél.: +33 (0) 800 970 109

Portugal

PharmaKERN Portugal - Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

Oktal Pharma d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

România

Egis Pharmaceuticals PLC Romania

Tel: + 40 21 412 0017

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

Slovenija

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Tel.: +386 1 519 29 22

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o

Tel: +421 2 3240 9422

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: +39 02 31 82 88 1

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: + 358 10 4261

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: + 46 8 623 64 40

Latvija

EGIS Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība

Latvijā

Tālr.: +371 67613859

United Kingdom

NAPP Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 (0) 1223 424444

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}>

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Bewaar het geneesmiddel altijd in de gesloten originele verpakking bij een temperatuur van

2 °C - 8 °C in de koelkast. Een injectieflacon Herzuma gereconstitueerd met steriel water voor

injecties (niet meegeleverd) is na oplossing gedurende 7 dagen stabiel bij 2 °C - 8 °C en mag niet

worden ingevroren.

Er moet een geschikte aseptische techniek gebruikt worden. Elke injectieflacon met Herzuma wordt

gereconstitueerd met 7,2 ml water voor injecties (niet meegeleverd). Het gebruik van andere

reconstitutieoplosmiddelen moet vermeden worden. Dit resulteert in een oplossing van 7,4 ml voor

enkelvoudig gebruik met bij benadering 21 mg/ml trastuzumab. Een volumeovermaat van 4%

waarborgt dat de aangegeven dosis van 150 mg uit elke injectieflacon kan worden opgetrokken.

Gedurende de reconstitutie moet Herzuma zorgvuldig behandeld worden. Het veroorzaken van

overmatige schuimvorming tijdens de reconstitutie of het schudden van het gereconstitueerde Herzuma

kan problemen geven bij het optrekken van de hoeveelheid Herzuma uit de injectieflacon.

Instructies voor reconstitutie en verdunning:

1) Gebruik een steriele injectiespuit en injecteer langzaam 7,2 ml water voor injecties in de

injectieflacon met gelyofiliseerd Herzuma, waarbij de straal rechtstreeks op het gelyofiliseerd poeder

wordt gericht.

2) Draai de injectieflacon zachtjes rond om de reconstitutie te bevorderen. NIET SCHUDDEN!

Lichte schuimvorming bij het reconstitueren is niet ongewoon. Laat de injectieflacon gedurende

ongeveer 5 minuten onaangeroerd staan. Het gereconstitueerde Herzuma resulteert in een kleurloze tot

lichtgele heldere oplossing en moet volstrekt vrij zijn van zichtbare partikels.

Bepaal het benodigde volume van de oplossing:

gebaseerd op een oplaaddosis van 4 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht of een wekelijkse

vervolgdosis van 2 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht:

Volume

(ml) =

Lichaamsgewicht

(kg) x

dosis

4

mg/kg voor oplaaddosis of

2

mg/kg voor onderhoudsdosis)

21

(mg/ml, concentratie van de gereconstitueerde oplossing)

gebaseerd

oplaaddosis

8 mg

trastuzumab/kg

lichaamsgewicht

3-wekelijkse vervolgdosis van 6 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht:

Volume

(ml) =

Lichaamsgewicht

(kg) x

dosis

8

mg/kg voor oplaaddosis of

6

mg/kg voor onderhoudsdosis)

21

(mg/ml, concentratie van de gereconstitueerde oplossing)

De vereiste hoeveelheid oplossing moet opgetrokken worden uit de injectieflacon en toegevoegd aan

een polyvinylchloride, polyethyleen of polypropyleen infusiezak met 250 ml 0,9%

natriumchlorideoplossing. Gebruik geen oplosmiddelen die glucose bevatten. Om schuimvorming te

vermijden moet ter vermenging van de oplossing de infusiezak zachtjes omgekeerd worden.

Voorafgaand aan gebruik dienen parenterale oplossingen visueel geïnspecteerd te worden op partikels

en verkleuring. Eenmaal bereid moet de infusie onmiddellijk worden toegediend. Na aseptische

verdunning kan de oplossing gedurende 24 uur bewaard worden (bewaren beneden 30 °C).

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Herzuma 420 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

trastuzumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle

bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Herzuma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe gebruikt u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Herzuma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Herzuma bevat de werkzame stof trastuzumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale

antilichamen binden aan specifieke eiwitten of antigenen. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te

binden aan een antigeen dat humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) wordt genoemd. HER2

bevindt zich in grote aantallen op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei

bevordert. Wanneer Herzuma zich bindt aan HER2, stopt het de groei van deze cellen, waardoor zij

afsterven.

Uw arts kan Herzuma voorschrijven voor de behandeling van borst- en maagkanker als:

u vroege borstkanker heeft, met hoge niveaus van een eiwit dat HER2 wordt genoemd.

u uitgezaaide borstkanker heeft (borstkanker die zich heeft verspreid voorbij de oorspronkelijke

tumor) met hoge niveaus van HER2. Herzuma kan worden voorgeschreven in combinatie met

de chemotherapiegeneesmiddelen paclitaxel of docetaxel als de eerste behandeling van

uitgezaaide borstkanker of het kan afzonderlijk worden voorgeschreven als andere

behandelingen niet effectief blijken te zijn. Het wordt ook gebruikt in combinatie met

geneesmiddelen die aromataseremmers genoemd worden, bij patiënten met hoge niveaus van

HER2- en hormoonreceptorpositieve uitgezaaide borstkanker (kanker die gevoelig is voor de

aanwezigheid van vrouwelijke geslachtshormonen).

u gemetastaseerde maagkanker heeft met hoge niveaus van HER2, wanneer het in combinatie

gebruikt wordt met de andere geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, capecitabine of

5-fluorouracil en cisplatine.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

U heeft in rusttoestand ernstige ademhalingsproblemen als gevolg van uw kanker of u heeft

zuurstoftoediening nodig.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts zal uw behandeling nauwgezet controleren.

Hartonderzoeken

Behandeling met Herzuma alleen of samen met een taxaan kan het hart beïnvloeden, met name als u

eerder een antracycline heeft gebruikt (taxanen en antracyclines zijn twee andere geneesmiddelen die

gebruikt worden om kanker te behandelen). Het effect kan matig ernstig tot ernstig zijn en kan de dood

tot gevolg hebben. Om deze reden wordt uw hartfunctie gecontroleerd voor, tijdens (elke 3 maanden)

en (tot 2 tot 5 jaar) na de behandeling met Herzuma. Als u verschijnselen ontwikkelt van hartfalen

(onvoldoende rondpompen van bloed door het hart) kan uw hartfunctie vaker gecontroleerd worden

(elke 6 tot 8 weken). U kunt behandeld worden voor hartfalen of uw Herzuma-behandeling kan gestopt

worden.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt wanneer:

u hartfalen, een ziekte van de kransslagaders, een aandoening aan de hartklep (hartgeruis) of

hoge bloeddruk heeft gehad, of geneesmiddelen heeft gebruikt of nog steeds gebruikt voor de

behandeling van hoge bloeddruk;

u een geneesmiddel dat doxorubicine of epirubicine heet (geneesmiddelen die gebruikt worden

om kanker te behandelen) gebruikt of heeft gebruikt. Deze geneesmiddelen (of andere

antracyclines) kunnen schade aan de hartspier veroorzaken en verhogen het risico op

hartproblemen met trastuzumab;

u last heeft van kortademigheid, met name als u momenteel een taxaan gebruikt. Trastuzumab

kan ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral wanneer u het voor de eerste keer toegediend

krijgt. Dit kan ernstiger zijn wanneer u al last heeft van benauwdheid. Patiënten met ernstige

ademhalingsproblemen voor aanvang van de behandeling zijn in zeer zelden voorgekomen

gevallen overleden toen zij trastuzumab toegediend kregen;

u in het verleden eerder behandeld bent voor kanker.

Wanneer u Herzuma toegediend krijgt samen met een ander geneesmiddel om kanker te behandelen

zoals paclitaxel, docetaxel, een aromataseremmer, capecitabine, 5-fluorouracil of cisplatine, moet u

ook de bijsluiters van deze producten lezen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Herzuma wordt niet aanbevolen voor iedereen onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Herzuma nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts, apotheker of verpleegkundige.

Het kan tot 7 maanden duren voordat Herzuma uit het lichaam verwijderd is. Daarom moet u uw arts,

apotheker of verpleegkundige vertellen dat u Herzuma heeft gekregen als u begint met nieuwe

geneesmiddelen binnen 7 maanden nadat u gestopt bent met de Herzuma-behandeling.

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met

uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met Herzuma en tot ten

minste 7 maanden nadat de behandeling is beëindigd.

Uw arts zal u adviseren over de risico’s en de voordelen van het gebruik van Herzuma tijdens de

zwangerschap. In zeldzame gevallen is bij zwangere vrouwen die Herzuma gebruiken een

afname waargenomen van de hoeveelheid vruchtwater waarin de baby zich in de baarmoeder

bevindt. Dit kan schadelijk zijn voor uw baby in de baarmoeder en wordt in verband gebracht

met het niet volledig ontwikkelen van de longen, met als gevolg het overlijden van de baby.

Borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Herzuma en gedurende 7 maanden na de

laatste dosis Herzuma aangezien u Herzuma via de moedermelk aan uw baby door kunt geven.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Herzuma kan mogelijk effect hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen machines te bedienen.

Indien bij u tijdens de behandeling verschijnselen optreden zoals rillingen of koorts, mag u geen

motorvoertuigen besturen of machines bedienen totdat deze verschijnselen zijn verdwenen.

3.

Hoe gebruikt u dit middel?

Voordat u start met de behandeling zal uw arts de hoeveelheid HER2 in uw tumor bepalen. Alleen

patiënten met een grote hoeveelheid HER2 zullen behandeld worden met Herzuma. Herzuma mag

alleen worden toegediend door een arts of een verpleegkundige. Uw arts zal een voor

u

geschikte dosis

en een voor

u

geschikt behandelingsschema voorschrijven. De dosis van Herzuma hangt af van uw

lichaamsgewicht.

Herzuma wordt gegeven als een intraveneuze infusie (een zogenaamde "drip", toegediend in uw ader).

De eerste dosis van uw behandeling wordt gedurende 90 minuten toegediend en u wordt ondertussen

geobserveerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voor het geval u bijwerkingen krijgt.

Als de aanvangsdosis goed wordt verdragen, kunnen de daarop volgende doses gedurende 30 minuten

worden toegediend (zie rubriek 2 onder "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?"). Het

aantal infusies dat u zult krijgen hangt af van hoe goed u reageert op de behandeling. Uw arts zal dit

met u bespreken.

Om medicatiefouten te voorkomen is het belangrijk om de injectieflaconetiketten te controleren, om er

zeker van te zijn dat het geneesmiddel dat bereid en toegediend wordt Herzuma (trastuzumab) is en

niet trastuzumab-emtansine.

Voor vroege borstkanker, gemetastaseerde borstkanker en gemetastaseerde maagkanker, wordt

Herzuma elke 3 weken toegediend. Herzuma kan ook eenmaal per week worden gegeven voor

gemetastaseerde borstkanker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder eerst te overleggen met uw arts. Alle doses moeten

elke week of elke drie weken op het juiste tijdstip worden toegediend (afhankelijk van het

doseerschema). Dit zorgt ervoor dat uw geneesmiddel zo goed mogelijk werkt.

Het kan tot 7 maanden duren voordat Herzuma uit uw lichaam is verwijderd. Daarom kan uw arts

beslissen om uw hartfunctie te blijven controleren, zelfs als uw behandeling al is beëindigd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,

apotheker of verpleegkundige.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee

te maken. Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en tot ziekenhuisopname leiden.

Tijdens een Herzuma-infusie kunnen rillingen, koorts en andere griepachtige verschijnselen optreden.

Deze komen zeer vaak voor (komen voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers). Andere symptomen

die met de infusie samenhangen zijn: gevoel van misselijkheid, braken, pijn, toegenomen

spierspanning en beven, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, hoge

of lage bloeddruk, hartritmestoornissen (palpitaties, hartfibrilleren of onregelmatige hartslag), zwelling

van het gezicht en lippen, huiduitslag en gevoel van vermoeidheid. Enkele van deze symptomen

kunnen ernstig zijn en sommige patiënten zijn overleden (zie rubriek 2 onder "Wanneer moet u extra

voorzichtig zijn met dit middel?").

Deze effecten treden voornamelijk op bij de eerste intraveneuze infusie (een zogenaamde "drip",

toegediend in uw ader) en tijdens de eerste paar uren na het begin van de infusie. Ze zijn gewoonlijk

tijdelijk van aard. Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zal toezicht op u houden tijdens de

infusie en gedurende ten minste zes uur na het begin van de eerste infusie, en twee uur na het begin

van de daaropvolgende infusies. Als bij u een reactie ontstaat, zal de infusie vertraagd of gestopt

worden en is het mogelijk dat u behandeld wordt om de bijwerkingen tegen te gaan. De infusie kan

weer worden hervat als de symptomen verbeteren.

Soms treden de symptomen meer dan 6 uur na het begin van de infusie op. Als dit bij u gebeurt, neem

dan onmiddellijk contact op met uw arts. Soms kunnen de symptomen verbeteren om daarna weer te

verergeren.

Ernstige bijwerkingen

Op ieder moment tijdens de behandeling met Herzuma kunnen er andere bijwerkingen optreden, die

niet enkel gerelateerd zijn aan een infusie.

Neem onmiddellijk contact op met een arts of

verpleegkundige als u een van de onderstaande bijwerkingen krijgt:

Er kunnen tijdens de behandeling en soms nadat de behandeling is gestopt problemen met het hart

optreden en deze kunnen ernstig zijn. Deze omvatten verzwakking van de hartspier, wat mogelijk

leidt tot hartfalen, ontsteking van het hartzakje en hartritmestoornissen. Dit kan leiden tot

verschijnselen als kortademigheid (waaronder ook ernstige benauwdheid tijdens de nacht), hoest,

vasthouden van vocht (zwelling) in de benen of armen, hartkloppingen (palpitaties: hartfibrilleren

of onregelmatige hartslag) (zie rubriek 2 onder “Hartonderzoeken”).

Uw arts zal uw hart regelmatig controleren tijdens en na de behandeling, maar u moet het uw arts

onmiddellijk vertellen als u een van bovenstaande symptomen ervaart.

Tumorlysissyndroom (een aantal complicaties van de stofwisseling die kunnen optreden na de

behandeling van kanker. Dit wordt gekenmerkt door hoge waarden in het bloed van kalium en

fosfaat en lage waarden in het bloed van calcium). De verschijnselen kunnen nierproblemen

(zwakte, kortademigheid, vermoeidheid en verwardheid), hartproblemen (hartfibrilleren of een

onregelmatige hartslag die versneld of vertraagd is), aanvallen, overgeven of diarree en tintelingen

in de mond, handen of voeten omvatten.

Als u een van bovenstaande symptomen ervaart als uw behandeling met Herzuma is beëindigd, moet u

uw arts raadplegen en vertellen dat u eerder bent behandeld met Herzuma.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

infecties

diarree

verstopping (obstipatie)

vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en/of zuurbranden

(dyspepsie)

vermoeidheid

huiduitslag

pijn op de borst

buikpijn

gewrichtspijn

lage aantallen rode bloedcellen en witte bloedcellen (die helpen bij het bestrijden van infecties),

soms gepaard gaand met koorts

spierpijn

bindvliesontsteking van het oog

waterige ogen

neusbloedingen

loopneus

haaruitval

bevingen

opvliegers

duizeligheid

nagelaandoeningen

gewichtsverlies

gebrek aan eetlust

slapeloosheid (insomnia)

smaakverandering

verminderd aantal bloedplaatjes

blauwe plekken

gevoelloosheid of tintelend gevoel in de vingers en tenen

roodheid, zwelling en zweren in uw mond en/of keel

pijn, zwelling, roodheid en tintelingen in uw handen en/of voeten

kortademigheid

hoofdpijn

hoest

braken

misselijkheid

Vaak voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

allergische reacties

keelontsteking

blaas- en huidinfecties

gordelroos

ontsteking van de borst

ontsteking van de lever

nieraandoeningen

verhoogde spierspanning (hypertonie)

pijn in de armen en/of benen

jeukende huiduitslag

slaperigheid (somnolentie)

aambeien

jeuk

droge mond en huid

droge ogen

zweten

gevoel van zwakte en onwel zijn

angstgevoelens

depressie

abnormaal denken

astma

infectie van de longen

longaandoeningen

rugpijn

pijn in de hals

botpijn

acne

krampen in de benen

Soms voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

doofheid

bobbelige huiduitslag

bloedinfectie

Zelden voorkomende bijwerkingen

(komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

spierzwakte

geelzucht

ontsteking of littekenvorming in de longen

Andere bijwerkingen die gemeld zijn met het gebruik van Herzuma

(frequentie kan met de

beschikbare gegevens niet worden bepaald):

abnormale of verstoorde bloedstolling

anafylactische reacties

hoge kaliumwaarden

zwelling van de hersenen

zwelling of bloeding achter de ogen

shock

zwelling van het hartzakje

trage hartslag

abnormaal hartritme

ademnood

ademhalingsfalen

acute ophoping van vocht in de longen

acute vernauwing van de luchtwegen

abnormaal lage zuurstofniveaus in het bloed

problemen met ademhalen bij platliggen

leverschade/-falen

zwelling van het gezicht, de lippen en keel

nierfalen

abnormaal lage vloeistofniveaus rond de baby in de baarmoeder

onderontwikkeling van de longen van de baby in de baarmoeder

abnormale ontwikkeling van de nieren van de baby in de baarmoeder

Sommige bijwerkingen die bij u optreden, kunnen een gevolg zijn van de onderliggende kanker.

Wanneer u Herzuma in combinatie met chemotherapie ontvangt, kunnen enkele bijwerkingen ook een

gevolg zijn van de chemotherapie.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit

geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen

te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en

het etiket van de injectieflacon na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C - 8 °C).

Oplossingen voor infusie moeten onmiddellijk na verdunning worden gebruikt. Gebruik dit

geneesmiddel niet als u vóór toediening merkt dat het zichtbare deeltjes bevat of verkleurd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw

apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is trastuzumab. Elke injectieflacon bevat 420 mg trastuzumab,

dat opgelost moet worden in 20 ml water voor injectie. De ontstane oplossing bevat ongeveer

21 mg/ml trastuzumab.

De andere stoffen in dit middel zijn L-histidinehydrochloride, L-histidine, α,α -trehalose-

dihydraat, polysorbaat 20.

Hoe ziet Herzuma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Herzuma is een poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie, dat wordt geleverd

in een glazen injectieflacon met een rubberen stop die 420 mg trastuzumab bevat. Het poeder is een

witte tot lichtgele pellet. Elke verpakking bevat 1 injectieflacon met poeder.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Boedapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Hongarije

Fabrikant

Biotec Services International Ltd.

Biotec House

Central Park

Western Avenue

Bridgend Industrial Estate

Bridgend, CF31 3RT

Verenigd Koninkrijk

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma CVA

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Lietuva

EGIS PHARMACEUTICALS PLC atstovybė

Tel.: +370 5 231 4658

България

EGIS Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 2 987 6040

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma CVA

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o

Tel: + 420 227 129 111

Magyarország

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: + 36 1 803 5555

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: + 45 86 14 00 00

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 506029 000

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V

Tel: + 31 33 450 8270

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: + 372 6 644 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: + 47 40 00 42 10

España

Kern Pharma, S.L.

Tel: +34 93 700 2525

Ö sterreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 - 120

Polska

EGIS Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 417 9200

France

Laboratoires Biogaran

Tél.: +33 (0) 800 970 109

Portugal

PharmaKERN Portugal - Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

Oktal Pharma d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

România

Egis Pharmaceuticals PLC Romania

Tel: + 40 21 412 0017

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

Slovenija

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Tel.: +386 1 519 29 22

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o

Tel: +421 2 3240 9422

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: +39 02 31 82 88 1

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: + 358 10 4261

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: + 46 8 623 64 40

Latvija

EGIS Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība

Latvijā

Tālr.: +371 67613859

United Kingdom

NAPP Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 (0) 1223 424444

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in <{MM/JJJJ}>

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu.

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Bewaar het geneesmiddel altijd in de gesloten originele verpakking bij een temperatuur van

2 °C - 8 °C in de koelkast. Een injectieflacon Herzuma gereconstitueerd met steriel water voor

injecties (niet meegeleverd) is na oplossing gedurende 7 dagen stabiel bij 2 °C - 8 °C en mag niet

worden ingevroren.

Er moet een geschikte aseptische techniek gebruikt worden. Elke injectieflacon met Herzuma wordt

gereconstitueerd met 20 ml water voor injecties (niet meegeleverd). Het gebruik van andere

reconstitutieoplosmiddelen moet vermeden worden. Dit resulteert in een oplossing van 21 ml voor

enkelvoudig gebruik met bij benadering 21 mg/ml trastuzumab. Een volumeovermaat van 4%

waarborgt dat de aangegeven dosis van 420 mg uit elke injectieflacon kan worden opgetrokken.

Gedurende de reconstitutie moet Herzuma zorgvuldig behandeld worden. Het veroorzaken van

overmatige schuimvorming tijdens de reconstitutie of het schudden van het gereconstitueerde Herzuma

kan problemen geven bij het optrekken van de hoeveelheid Herzuma uit de injectieflacon.

Instructies voor reconstitutie en verdunning:

1) Gebruik een steriele injectiespuit en injecteer langzaam 20 ml water voor injecties in de

injectieflacon met gelyofiliseerd Herzuma, waarbij de straal rechtstreeks op het gelyofiliseerd poeder

wordt gericht.

2) Draai de injectieflacon zachtjes rond om de reconstitutie te bevorderen. NIET SCHUDDEN!

Lichte schuimvorming bij het reconstitueren is niet ongewoon. Laat de injectieflacon gedurende

ongeveer 5 minuten onaangeroerd staan. Het gereconstitueerde Herzuma resulteert in een kleurloze tot

lichtgele heldere oplossing en moet volstrekt vrij zijn van zichtbare partikels.

Bepaal het benodigde volume van de oplossing:

gebaseerd op een oplaaddosis van 4 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht of een wekelijkse

vervolgdosis van 2 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht:

Volume

(ml) =

Lichaamsgewicht

(kg) x

dosis

4

mg/kg voor oplaaddosis of

2

mg/kg voor onderhoudsdosis)

21

(mg/ml, concentratie van de gereconstitueerde oplossing)

gebaseerd

oplaaddosis

8 mg

trastuzumab/kg

lichaamsgewicht

3-wekelijkse vervolgdosis van 6 mg trastuzumab/kg lichaamsgewicht:

Volume

(ml) =

Lichaamsgewicht

(kg) x

dosis

8

mg/kg voor oplaaddosis of

6

mg/kg voor onderhoudsdosis)

21

(mg/ml, concentratie van de gereconstitueerde oplossing)

De vereiste hoeveelheid oplossing moet opgetrokken worden uit de injectieflacon en toegevoegd aan

een polyvinylchloride, polyethyleen of polypropyleen infusiezak met 250 ml 0,9%

natriumchlorideoplossing. Gebruik geen oplosmiddelen die glucose bevatten. Om schuimvorming te

vermijden moet ter vermenging van de oplossing de infusiezak zachtjes omgekeerd worden.

Voorafgaand aan gebruik dienen parenterale oplossingen visueel geïnspecteerd te worden op partikels

en verkleuring. Eenmaal bereid moet de infusie onmiddellijk worden toegediend. Na aseptische

verdunning kan de oplossing gedurende 24 uur bewaard worden (bewaren beneden 30 °C).

BIJLAGE IV

WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES EN REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE

VOORWAARDEN VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Wetenschappelijke conclusies

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor

geneesmiddelenbewaking (PRAC) over de periodieke veiligheidsupdate(s) (PSUR(’s)) voor

trastuzumab, heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) de volgende

wetenschappelijke conclusies getrokken:

Ondanks dat het aantal geïdentificeerde voorvallen dat voldeed aan de Cairo-Bishop-criteria voor de

diagnose laag was bij een onderzoek van de veiligheidsgegevens, onderschrijft dit dat een bijdrage van

trastuzumab aan tumorlysissyndroom (TLS) niet kan worden uitgesloten. Ondanks dat er een aantal

beperkingen zijn bij het gebruik van de Cairo-Bishop-criteria voor de diagnose wat leidt tot een

onderschatting van het aantal voorvallen, wordt aanbevolen om de productinformatie te wijzigen en

TLS met een frequentie niet bekend op te nemen, omdat trastuzumab een potente mediator is van

antilichaamafhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit (ADCC). Vanwege het werkingsmechanisme is

er bewijs dat trastuzumab tumorlysissyndroom kan veroorzaken. Een voorval van tumorlysissyndroom

bij de behandeling met trastuzumab als monotherapie onderbouwt dit verder.

Het CHMP stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies.

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning(en) voor het in de

handel brengen

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor trastuzumab is het CHMP van mening dat de

baten-risicoverhouding van de geneesmiddelen die trastuzumab bevatten ongewijzigd blijft op

voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie worden aangebracht.

Het CHMP beveelt aan de voorwaarden van de vergunning(en) voor het in de handel brengen te

wijzigen.