Helixate NexGen

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Helixate NexGen
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Helixate NexGen
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Sustanzi kontra l-emorraġija,
 • Żona terapewtika:
 • Hemofilja A
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Trattament u profilassi ta 'fsada f'pazjenti b'emofilja A (nuqqas konġenitali ta' fattur VIII). Din il-preparazzjoni ma fihiex il-fattur von Willebrand u għalhekk mhux indikat fil-von Willebrand-marda tal -.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 31

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000276
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 03-08-2000
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000276
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654034/2017

EMEA/H/C/000276

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Helixate NexGen

octocog alfa

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Helixate NexGen. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Helixate NexGen.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta

ʼ Helixate NexGen, il

-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta

ʼ

tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Helixate NexGen u għal xiex jintuża?

Helixate NexGen huwa mediċina li tintuża għall-kura u l-prevenzjoni ta’ fsada f’pazjenti ta' kull età

b’emofilja A (disturb ta’ fsada li jintiret ikkawżat minn nuqqas ta’ fattur VIII). Dan jikkonsisti fis-

sustanza attiva octocog alfa (fattur tal-koagulazzjoni VIII fil-bniedem).

Kif jintuża Helixate NexGen?

Helixate NexGen jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda minn tabib b’esperjenza

fil-kura tal-emofilja.

Helixate NexGen jiġi bħala trab u solvent li jitħalltu flimkien biex jagħmlu soluzzjoni għal injezzjoni jew

infużjoni (dripp) ġo vina. Id-doża u t-tul tal-kura jiddependu fuq jekk Helixate NexGen jintużax għall-

kura jew għall-prevenzjoni ta’ fsada waqt kirurġija, kif ukoll fuq il-livelli tal-fattur VIII tal-pazjent, is-

severità tal-emofilja, il-firxa u l-post tal-fsada u l-kundizzjoni u l-piż tal-ġisem tal-pazjent. Jista’ jkun

meħtieġ li d-doża tiġi aġġustata jekk Helixate NexGen ikun irid jingħata kontinwament bħala infużjoni

ġo vina. Helixate NexGen huwa intiż għal użu fuq perjodu qasir jew fit-tul.

Il-pazjenti jew dawk li jieħdu ħsiebhom jistgħu jagħtu Helixate NexGen lilhom infushom id-dar ladarba

jkunu ġew imħarrġa b’mod xieraq. Għad-dettalji sħaħ, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Helixate NexGen

Kif jaħdem Helixate NexGen?

Is-sustanza attiva f’Helixate NexGen, l-octocog alfa (il-fattur koagulattiv VIII uman), huwa sustanza li

tgħin id-demm jagħqad. Pazjenti bl-emofilja A jkollhom nuqqas tal-fattur VIII, u dan jikkaġuna

problemi ta’ koagulazzjoni tad-demm bħal tnixxija ta’ demm fil-ġogi, muskoli jew organi interni.

Helixate NexGen jintuża biex jikkoreġi d-defiċjenza tal-fattur VIII billi jissostitwixxi l-fattur VIII nieqes,

u jippermetti kontroll temporanju tad-disturb tal-fsada.

Octocog alfa tiġi prodotta permezz ta’ metodu magħruf bħala ‘teknoloġija tad-DNA rikombinanti’: hija

magħmula minn ċelloli li ġiet introdotta fihom ġene (DNA) li tagħmilhom kapaċi jipproduċuha.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Helixate NexGen li ħarġu mill-istudji?

Helixate NexGen huwa simili għal mediċina oħra li kienet approvata fl-UE, imsejħa Helixate, iżda tiġi

ppreparata b’mod differenti sabiex ma jkunx hemm proteini ġejjin mill-bniedem f’din il-mediċina.

Minħabba dan, Helixate NexGen tqabbel ma’ Helixate biex juri li ż-żewġ mediċini huma ekwivalenti.

Helixate NexGen mogħti b’injezzjoni fil-vina ġie studjat f’66 pazjent li kienu rċevew kura qabel bil-

fattur tal-koagulazzjoni VIII uman rikombinanti u f’61 tifel u tifla li ma kinux. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja

f’dawn l-istudji kien in-numru ta’ kuri meħtieġa biex titwaqqaf kull fsada ġdida. Fil-pazjenti li ngħataw

kura qabel, globalment, 95% tal-fsid irrispondew għal injezzjoni waħda jew tnejn fil-vina ta’ Helixate

NexGen. Fil-pazjenti li ma rċevewx kura qabel, madwar 90% tal-episodji ta’ fsada rrispondew għall-

kura b’1 jew 2 injezzjonijiet fil-vina.

Helixate NexGen ġie studjat ukoll bħala infużjoni kontinwa fi 15-il pazjent b’emofilja A li saritilhom

operazzjoni maġġuri. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien l-evalwazzjoni tat-tabib dwar kemm twaqqfet

tajjeb il-fsada. It-twaqqif tal-fsada ġiet evalwata bħala 'eċċellenti' fil-15-il pazjent kollha.

Xi pazjenti jistgħu jiżviluppaw inibituri tal-fattur VIII, li huma antikorpi (proteini) li s-sistema

immunitarja tal-ġisem tipproduċi kontra l-fattur VIII u li jistgħu jikkawżaw il-mediċina tieqaf taħdem li

jwassal għal telf fil-kontroll tal-fsada. Saru studji fuq Helixate NexGen mogħti b’ doża għolja biex isir

magħruf jekk huwiex effettiv fit-tneħħija tal-antikorpi kontra l-fattur VIII mid-demm (proċess magħruf

bħala stimulazzjoni ta’ tolleranza immunitarja) sabiex il-kura bil-fattur VIII tibqa’ effettiva. Id-data

pprovduta dwar l-istimulazzjoni ta’ tolleranza immunitarja fil-pazjenti wriet li xi pazjenti jibbenefikaw

mid-doża għolja u l-inibitur jista’ jiġi eliminat. Madankollu d-data ma ġietx ikkunsidrata suffiċjenti biex

tapprova b’mod speċifiku l-mediċina għal dan l-użu.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Helixate NexGen?

Ġew irrappurtati reazzjonijiet ta' ipersensittività (allerġiċi) bil-mediċini tal-fattur VIII u f'xi każijiet

jistgħu jkunu severi. Reazzjonijiet ta' ipersensittività assoċjati mal-ġilda (ħakk, ħorriqija u raxx) jistgħu

jseħħu b'mod komuni (bejn pazjent u 10 pazjenti f'100) iżda reazzjoni allerġika severa hija rari (bejn

wieħed u 10 pazjenti f'10,000).

Hemm ukoll riskju li bil-mediċini ta’ fattur VIII ċerti pazjenti jiżviluppaw inibituri (antikorpi) kontra

fattur VIII, li jikkawżaw li l-mediċina tieqaf tkun effettiva u dan jirriżulta f’telf tal-kontroll tal-fsada.

F’dawn il-każijiet, għandu jiġi kkuntattjat ċentru tal-emofilja speċjalizzat.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji kollha rrapportati b’Helixate NexGen, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Helixate NexGen m’għandux jintuża minn persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għal fattur VIII tal-

koagulazzjoni tal-bniedem, għal proteina tal-ġurdien jew tal-ħamster, jew għal kwalunkwe sustanza

oħra tiegħu.

Helixate NexGen

Għaliex ġie approvat Helixate NexGen?

L-Aġenzija ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Helixate NexGen huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomandat li

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-Aġenzija kkonkludiet li Helixate NexGen intwera li kien

effettiv fil-kura u fil-prevenzjoni ta' fsada f'pazjenti bl-emofilja A u li għandu profil ta' sigurtà

aċċettabbli.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Helixate

NexGen?

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Helixate NexGen ġew inklużi fis-sommarju

tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif.

Tagħrif ieħor dwar Helixate NexGen

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Helixate

NexGen fl-4 ta’ Awwissu 2000.

L-EPAR sħiħ għal Helixate NexGen jinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

kura b'Helixate NexGen, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’10-2017.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Helixate NexGen 250 IU

trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni (octocog alfa)

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett

X’inhu Helixate NexGen u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Helixate NexGen

Kif għandek tuża Helixate NexGen

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Helixate NexGen

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Helixate NexGen u gћalxiex jintuża

Helixate NexGen fih is-sustanza attiva Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni uman (octocog alfa).

Helixate NexGen jintuża għat-trattament u l-profilassi ta’ fsada f’adulti, adolexxenti u tfal ta’ kull età

li għandhom l-emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII).

Dan il-prodott ma fihx il-fattur von Willebrand u għalhekk m’għandux jintuża fil-marda von

Willebrand.

Il-kunjett fih trab jew trab magħqud ta’ lewn abjad sa ftit safrani, kif ukoll ilma għall-injezzjonijiet

biex jintuża għar-rikostituzzjoni tal-kontenut tal-kunjett.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Helixate NexGen

Tużax Helixate NexGen

jekk inti allerġiku għal octocog alfa jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6 u t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

jekk inti allerġiku/a għall-proteina li ġejja mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

Jekk int m’intiex żgur dwar dan, staqsi lit-tabib tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Oqgħod attent ħafna b’Helixate NexGen u kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk:

ikollok esperjenza ta’ tagħfis fis-sider, sturdament, tħossok dgħajjef jew tħoss li se jħossok

ħażin, jew tħossok stordut waqt li bil-wieqfa, tista’ tkun qed tbati minn reazzjoni allerġika rari u

severa li sseħħ għal għarrieda (hekk imsejħa reazzjoni anafilattika) għal din il-mediċina. Jekk

jiġri dan, waqqaf l-għoti tal-prodott minnufih u fittex parir mediku.

il-fsada tiegħek mhux qed tiġi kkontrollata bid-doża tiegħek tas-soltu ta’ din il-mediċina. Il-

formazzjoni ta’ inibituri (antikorpi) hi kumplikazzjoni magħrufa li tista’ sseħħ matul il-kura bil-

mediċini kollha li fihom Fattur VIII. Dawn l-inibituri, speċjalment f’livelli għoljin, ma jħallux

il-kura taħdem kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek se tiġu sorveljati b’attenzjoni għall-

iżvilupp ta’ dawn l-inibituri. Jekk il-fsada tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek ma tkunx qed tiġi

kkontrollata b’Helixate NexGen, għid lit-tabib tiegħek minnufih.

qabel tkun żviluppajt inibitur ta’ fattur VIII u tbiddel il-prodotti ta’ fattur VIII, tista’ tkun

f’riskju li l-inibitur jerġa’ jitfaċċa.

ġejt avżat li għandek mard tal-qalb jew li għandek riskju ta’ mard tal-qalb.

teħtieġ tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVAD - central venous access device) għall-għoti ta’

Helixate NexGen. Tista’ tkun f’riskju ta’ komplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż

infezzjonijiet lokali, batterja fid-demm (batterimja) u l-formazzjoni ta’ embolu tad-demm fil-

kanal tad-demm (trombożi) fejn jiddaħħal il-kateter.

It-tabib tiegħek għandu mnejn iwettaq xi testijiet biex jiżgura li d-doża attwali ta’ din il-mediċina

tipprovdi livelli xierqa ta’ Fattur VIII.

Mediċini oħra u Helixate NexGen

Mhux magħruf li hemm prodotti mediċinali li ma jaqblux ma’ Helixate NexGen. Madankollu, jekk

jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi

mediċina oħra.

Tfal u adolexxenti

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw għall-pazjenti ta’ kull età, adulti u tfal.

Tqala, treddigħ u fertilità

Esperjenza dwar il-fertilità jew l-użu ta’ Helixate NexGen waqt it-tqala u t-treddigħ mhux disponibbli.

Għalhekk, jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija,

itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Helixate NexGen mhux probabbli li jaffettwa l-fertilità f’pazjenti rġiel jew nisa, peress li s-sustanza

attiva sseħħ b’mod naturali fil-ġisem.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-ħila ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni.

Helixate NexGen fih is-sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) sodium f’kull kunjett, u għalhekk

huwa kkunsidrat essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

Dokumentazzjoni

Huwa rakkomandat li kull darba li tuża Helixate NexGen, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu

dokumentati.

3.

Kif gћandek tuża tuża Helixate NexGen

Dejjem għandek tuża din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew skont il-parir tat-tabib

jew tal-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-infermier

tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Trattament ta’ ħruġ ta’ demm

It-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża ta’ din il-mediċina u kemm-il darba għandek tużaha sabiex

ikollok il-livell meħtieġ ta’ attività ta’ fattur VIII fid-demm tiegħek. It-tabib tiegħek dejjem għandu

jaġġusta d-doża u l-frekwenza tal-għoti skont il-ħtiġijiet individwali tiegħek. Kemm għandek tuża

Helixate NexGen u d-drabi li għandek tużah jiddependi fuq diversi fatturi bħal:

il-piż tiegħek

is-severità tal-emofilja tiegħek

fejn ikun il-ħruġ ta’ demm u kemm ikun serju

jekk għandekx inibituri u kemm hu għoli t-titre tal-inibitur

il-livell ta’ fattur VIII meħtieġ.

Prevenzjoni ta’ ħruġ tad-demm

Jekk qed tuża Helixate NexGen biex tevita fsada (profilassi), it-tabib tiegħek se jikkalkula d-doża

għalik. Din ġenerlament tkun fil-firxa ta’ 20 sa 40 IU ta’ octocog alfa għal kull kg ta’ piż tal-ġisem,

mogħtija kull jumejn sa 3 ijiem. Madankollu, f’ċerti każijiet, speċjalment għal pazjenti żgħar, jista’

jkun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta’ spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Testijiet tal-laboratorju

Huwa rakkomandat ħafna li jsiru testijiet xierqa tal-laboratorju tal-plażma f’intervalli xierqa sabiex jiġi

żgurat li livelli xierqa ta’ fattur VIII ikunu ġew milħuqa u miżmuma. Għal intervent kirurġiku maġġur,

għandu jsir monitoraġġ mill-qrib tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi tal-koagulazzjoni.

Użu fit-tfal u fl-adolexxenti

Helixate NexGen jista’ jintuża fi tfal ta’ kull età.

Jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat

Jekk il-livell ta’ fattur VIII fil-plażma jonqos milli jilħaq il-livelli mixtieqa, jew jekk il-fsada ma tkunx

ikkontrollata wara doża li tkun tidher xierqa, jista’ jkun li tkun żviluppajt inibituri ta’ fattur VIII. Dan

għandu jiġi ċċekjat minn tabib bl-esperjenza.

Jekk inti tal-fehma li l-effett ta’ din il-mediċina huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib

tiegħek.

Pazjenti b’inibituri

Jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li żviluppajt inibituri ta’ fatturi VIII, jista’ jkollok bżonn ta’ ammont

akbar ta’ din il-mediċina biex tikkontrolla fsada. Jekk din id-doża ma tikkontrollax il-fsada t-tabib

tiegħek jista’ jikkonsidra li jagħtik prodott addizzjonali, konċentrat ta’ fattur VIIa jew konċentrat ta’

kumpless ta’ prothrombin (attivat).

Dawn it-trattamenti għandha tingħata riċetta għalihom minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti

b’emofilja A. Kellem lit-tabib tiegħek jekk tkun trid aktar informazzjoni dwar dan.

Iżżidx id-doża tiegħek tal-mediċina li tuża biex tikkontrolla l-ħruġ ta’ demm mingħajr ma tkellem lit-

tabib tiegħek.

Tul ta’ żmien tat-trattament

It-tabib tiegħek se jgħidlek, kemm u kull meta għandha tingħata din il-mediċina.

Ġeneralment, it-terapija ta’ sostituzzjoni b’Helixate NexGen hija trattament tul il-ħajja kollha.

Kif jingħata Helixate NexGen

Din il-mediċina hija maħsuba għal injezzjoni ġo vina fuq 2 sa 5 minuti skont il-volum totali u l-livell

ta’ kumdità tiegħek u għandha tintuża fi żmien 3 sigħat wara li tiġi ppreparata s-soluzzjoni.

Kif Helixate NexGen jiġi ppreparat għall-għoti

Uża biss l-oġġetti li huma pprovduti ma’ kull pakkett ta’ din il-mediċina. Jekk dawn il-komponenti ma

jistgħux jintużaw, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun

miftuħ jew ikollu l-ħsara, tużahx.

Għandek tiffiltra l-prodott rikostitwit qabel l-għoti biex tneħħi xi frak li jista’ jkun hemm fis-

soluzzjoni. Tiffiltra billi tuża l-adattatur Mix2Vial.

Din il-mediċina m’għandhiex titħallat ma’ soluzzjonijiet għall-infużjoni oħra. Tużax soluzzjonijiet li

jkun fihom frak viżibbli jew li huma mdardrin. Segwi b’attenzjoni l-istruzzjonijiet mogħtija mit-tabib

tiegħek u uża l-istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti pprovduti fl-aħħar ta’ dan

il-fuljett.

Jekk tuża Helixate NexGen aktar milli suppost

Ma kienu rrappurtati l-ebda każijiet ta’ doża eċċessiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni.

Jekk użajt aktar Helixate NexGen milli suppost, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek.

Jekk tinsa tuża Helixate NexGen

Kompli bid-doża li jmiss tiegħek minnufih u ssokta f’intervalli regolari kif rakkomandat mit-

tabib tiegħek.

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk trid tieqaf tuża Helixate NexGen

Tieqafx tuża Helixate NexGen 250 IU mingħajr ma tikkonsulta t-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħall-kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-iktar effetti sekondarji serji huma reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jew xokk anafilattiku

(effett sekondarju rari).

Jekk iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, l-injezzjoni/infużjoni għandhom jitwaqqfu

immedjatmaent. Jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek immedjatament.

Għal tfal li ma kinux ikkurati qabel b’mediċini li fihom Fattur VIII, antikorpi inibituri (ara sezzjoni 2)

jistgħu jiffurmaw b’mod komuni ħafna (aktar minn pazjent 1 minn kull 10); madankollu, pazjenti li

jkunu rċivew kura b’Fattur VIII fil-passat (aktar minn 150 jum ta’ kura), ir-riskju huwa mhux komuni

(inqas minn pazjent 1 minn kull 100). Jekk dan iseħħ, il-mediċini tiegħek jew tat-tifel/tifla tiegħek

jistgħu ma jibqgħux jaħdmu kif suppost, u inti jew it-tifel/tifla tiegħek jista’ jkollkom ħruġ ta’ demm

persistenti. Jekk dan iseħħ għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.

Effetti sekondarji possibbli oħra:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed jużawh minn kull 10):

raxx/raxx bil-ħakk

reazzjonijiet lokali fil-post fejn tkun injettajt il-mediċina (eż. sensazzjoni ta’ ħruq, ħmura

temporanja)

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda li qed tużah minn kull 1,000):

reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu reazzjoni allerġika severa għal għarrieda (li

tista’ tinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja, anġjoedima, tertir ta’ bard, fwawar, uġigħ ta’ ras,

letarġija, tħarħir jew diffikultà biex tieħu nifs, irrekwitezza, takikardija, tnemnim jew xokk

anafilattiku, eż. għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx, sturdament u dardir u pressjoni tad-demm

kemmxejn baxxa , li tista’ tagħmlek sturdut waqt li tkun bil-wieqfa)

deni

Mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli):

disturb fis-sens tat-togħma (togħma stramba)

Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi waqt l-injezzjoni/infużjoni:

għafsa fis-sider/tħossok ma tiflaħx

sturdament

pressjoni kemmxejn baxxa (pressjoni tad-demm kemmxejn imnaqqsa, li tista’ tagħmlek sturdut

waqt li tkun bil-wieqfa)

dardir

Jista’ jkun li din tkun indikazzjoni bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva u anafilattiċi. Jekk

iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew anafilattiċi, waqqaf l-injezzjoni/infużjoni minnufih. Jekk

jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek minnufih.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Waqt studji kliniċi, l-ebda pazjent ma żviluppa titres ta’ antikorpi rilevanti b’mod kliniku kontra

ammonti żgħar ta’ proteini mill-ġrieden u mill-ħamster preżenti fil-prodott F’ċertu pazjenti predisposti

xorta hemm il-possibbiltà ta’ reazzjonijiet allerġiċi għas-sustanzi li hemm f’din il-mediċina, eż.

ammonti żgħar ta’ proteina mill-ġurdien u mill-ħamster.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex

elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’

rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi

pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Helixate NexGen

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjetti fil-kaxxa ta’ barra sabiex tilqa’ mid-

dawl.

Sad-data ta’ meta tiskadi indikata fuq it-tikketta, meta din il-mediċina tinżamm fil-kaxxa ta’ barra

tista’ tinħażen f’temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal perjodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ, din

il-mediċina tiskadi fit-tmiem ta’ dan il-perjodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ meta tiskadi fuq il-

kunjett tal-prodott, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Trid tieħu nota tad-data ta’ meta tiskadi l-ġdida

fuq il-kaxxa ta’ barra.

Tagħmilx is-soluzzjoni rikostitwita fil-friġġ. Is-soluzzjoni rikostitwita trid tintuża fi żmien 3 sigħat.

Dan il-prodott huwa għall-użu ta’ darba biss. Kull soluzzjoni mhux użata għandha tintrema.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u l-kartuna. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi frak jew s-soluzzjoni tidher imdardra.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Helixate NexGen

Trab

Is-sustanza attiva hi l-Fattur VIII tal-koagulazzjoni umana (octocog alfa) magħmul permezz ta’

teknoloġija tat-tfassil tad-DNA. Kull kunjett ta’ Helixate NexGen fih ammont nominali ta’ 250, 500,

1000, 2000 jew 3000 IU octocog alfa.

Is-sustanzi l-oħra huma glycine, sodium chloride, calcium chloride, histidine, polysorbate 80, u

sucrose (ara t-tmiem ta’ sezzjoni 2).

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

Kif jidher Helixate NexGen u l-kontenut tal-pakkett

Helixate NexGen huwa pprovdut bħala trab u solvent għal soluzzjoni għall- injezzjoni u huwa trab jew

trab magħqud niexef, ta’ lewn bajdani sa kemmxejn fl-isfar. Wara r-rikostituzzjoni s-soluzzjoni hija

ċara.Tagħmir mediku għar-rikostituzzjoni u l-għoti huwa pprovdut ma’ kull pakkett ta’ din il-

mediċina.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

Manifattur

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

L-Italja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

България

Novimed Ltd.

Teл. + 359 2 850 86 17

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring KFT

Tel: +36-1-213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: +31-(0) 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ: +30-210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43-(0)1-80101-2463

España

CSL Behring, S. A.

Tel: +34 93 367 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel. +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: +33-(0)1-53585400

Portugal

CSL Behring, Lda.

Tel. +351-21-7826230

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel. +40 21 322 01 71

Ireland

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Simi: +46-(0)8-54496670

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39-02-34964200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46-(0)8-54496670

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ: +30-210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46-(0)8-54496670

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzzjonijiet dettaljati għar-rikostituzzjoni u l-għoti ta’ Helixate NexGen bl-użu tal-adattatur

Mix2Vial:

Aħsel idejk sew bis-sapun u l-ilma fietel.

Saħħan iż-żewġ kunjetti magħluqa f’idejk sakemm dawn jilħqu temperatura komda (taqbizx

37 °C).

Kun żgur li l-għotjien li jinqalgħu bis-saba’ tal-prodott u s-solvent huma mneħħija u li t-

tappijiet huma ttrattati b’soluzzjoni antisettika u mħollija jinxfu qabel jinfetaħ il-pakkett tal-

Mix2Vial.

Iftaħ il-pakkett Mix2Vial billi tqaxxar l-għatu. Tneħħix il-Mix2Vial mill-

pakkett tal-folja!

Poġġi l-kunjett tas-solvent fuq wiċċ lixx u nadif u żomm il-kunjett sew.

Aqbad il-Mix2Vial flimkien mal-pakkett tal-folja u imbotta l-ponta tat-tarf

tal-adattatur il-blu dritt ’l isfel minn ġot-tapp tal-kunjett tas-solvent.

B’attenzjoni neħħi l-pakkett tal-folja mis-sett Mix2Vial billi żżommu mix-

xifer, u tiġbed dritt ’il fuq. Kun ċert li tneħħi biss il-pakkett tal-folja u mhux

is-sett Mix2Vial.

Poġġi l-kunjett tal-prodott fuq wiċċ lixx u sod. Aqleb il-kunjett tas-solvent

bis-sett tal-Mix2Vial imwaħħal miegħu u imbotta l-ponta tat-tarf tal-

adattatur trasparenti dritt ’l isfel minn ġot-tapp tal-kunjett tal-prodott. Is-

solvent inixxi awtomatikament ġol-kunjett tal-prodott.

B’id waħda aqbad in-naħa tal-prodott tas-sett Mix2Vial u bl-id l-oħra aqbad

in-naħa tas-solvent u b’attenzjoni ħoll is-sett f’żewġ biċċiet billi ddawwar

lejn ix-xellug. Armi l-kunjett tas-solvent bl-adattatur il-blu tal-Mix2Vial

imwaħħal.

Bil-mod dawwar il-kunjett tal-prodott bl-adattatur trasparenti mwaħħal

miegħu sakemm is-sustanza tinħall kollha. Tħawwadx. Spezzjona

viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax soluzzjonijiet li

jkun fihom frak li jidher jew li huma mdardra.

Iġbed l-arja ġo siringa vojta u sterili. Waqt li l-kunjett tal-prodott ikun

wieqaf, waħħal is-siringa mal-Luer Lock tal-Mix2Vial billi ddawwar lejn il-

lemin. Injetta l-arja ġol-kunjett tal-prodott.

Filwaqt li żżomm il-planġer tas-siringa magħfus, aqleb is-sistema ta’ taħt fuq

u iġbed is-soluzzjoni fis-siringa billi tiġbed il-planġer lura bil-mod.

Issa li s-soluzzjoni ġiet ittrasferita fis-siringa, żomm sew it-tubu tas-siringa

(waqt li żżomm il-planġer tas-siringa iħares l-isfel) u neħħi l-adattatur

trasparenti tal-Mix2Vial minn mas-siringa billi ddawwar lejn ix-xellug.

Żomm is-siringa wieqfa u mbotta l-planġer sakemm ma tibqa’ l-ebda arja

fis-siringa.

Applika turnikett ma dirgħajk.

Iddetermina fejn se tagħti l-injezzjoni u naddaf il-ġilda b’imselħa bl-alkoħol.

Taqqab il-vina u żomm is-sett biex ittaqqab il-vina f’postu permezz ta’ stikk.

Ħalli d-demm jgħaddi lura għat-tarf il-miftuħ tas-sett biex ittaqqab il-vina u mbagħad waħħal is-

siringa bis-soluzzjoni. Kun ċert li ma jidħolx demm fis-siringa.

Neħħi t-turnikett.

Injetta s-soluzzjoni ġol-vina fuq medda ta’ 2 sa 5 minuti, waqt li żżomm għajnejk fuq il-

pożizzjoni tal-labra. Il-veloċità tal-injezzjoni għandha tiġi bbażata fuq il-kundità tiegħek, iżda

m’għandhiex tkun iktar minn 2.0 mL kull minuta.

Jekk hemm bżonn li tingħata doża oħra, uża siringa ġdida bil-prodott rikostitwit kif deskritt fuq.

Jekk ma tkunx meħtieġa doża oħra, neħħi s-sett biex ittaqqab il-vina u s-siringa. Żomm imselħa

sew fuq il-post tal-injezzjoni fuq dirgħajk stirat għal madwar 2 minuti. Fl-aħħar, applika

pressure dressing fejn tajt l-injezzjoni u kkunsidra jekk tkunx meħtieġa stikk.

Anness IV

Konklużjonijiet xjentifiċi

Konklużjonijiet xjentifiċi

Il-kura ta’ emofilja konġenitali bħalissa hija bbażata fuq terapija sostituttiva profilattika jew

indipendenti bil-fattur ta’ koagulazzjoni VIII (FVIII). B’mod ġenerali, it-terapija sostituttiva FVIII

tista’ tiġi kkategorizzata f’żewġ klassijiet wiesgħin ta’ prodotti: FVIII derivat mill-plażma (pdFVIII)

u rikombinanti (rFVIII). Hija awtorizzata firxa wiesgħa ta’ prodotti pdFVIII u rFVIII individwali

għall-użu fl-Unjoni Ewropea.

Kumplikazzjoni maġġuri tat-terapija FVIII hija l-okkorrenza ta’ antikorpi (inibituri) IgG li

jinnewtralizzaw l-attività ta’ FVIII, u b’hekk jikkawżaw it-telf tal-kontroll tal-fsada. Il-kura ta’

pazjenti li żviluppaw inibituri teħtieġ ġestjoni individwali b’attenzjoni u tista’ tkun reżistenti għat-

terapija.

Il-kura b’kemm pdFVIII kif ukoll b’rFVIII tista’ twassal għall-iżvilupp tal-inibituri (ittestjat bil-

metodu ta’ Nijmegen tal-assaġġ Bethesda u definit bħala ≥0.6 unitajiet Bethesda (BU, Bethesda

units) għal inibitur ta’ “titre baxx” u >5 BU għal inibitur ta’ “titre għoli”).

L-okkorrenza tal-iżvilupp tal-inibituri f’pazjenti ta’ emofilja A li jkunu qed jirċievu prodotti FVIII

ħafna drabi sseħħ f’pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement (PUPs, previously-untreated

patients) jew f’pazjenti kkurati b’mod minimu (MTPs, minimally treated patients) li għadhom fl-

ewwel 50 jum ta’ esponiment (EDs, days of exposure) għall-kura. L-inibituri għandhom inqas

probabbiltà li jidhru f’pazjenti li jkunu ġew ikkurati preċedentement (PTPs).

Il-fatturi ta’ riskju magħrufin għall-iżvilupp tal-inibituri jistgħu jiġu ragruppati f’fatturi relatati mal-

pazjent u mal-kura:

Fatturi ta’ riskju relatati mal-pazjent jinkludu t-tip ta’ mutazzjoni tal-ġene F8, is-severità tal-

emofilja, l-etniċità, storja familjari ta’ żvilupp tal-inibituri u possibbilment il-kostituzzjoni ta’

HLA-DR (Antiġen Lewkoċitarju tal-Bniedem - Relatat ma’ antiġen D, Human Leukocyte

Antigen - antigen D Related).

Il-fatturi relatati mal-kura jinkludu l-intensità tal-esponiment, in-numru ta’ jiem ta’

esponiment (EDs), kura indipendenti li toħloq riskju akbar mill-profilassi, partikolarment fil-

kuntest ta’ sinjali ta’ periklu bħal trawma jew kirurġija, u età żgħira fl-ewwel kura li toħloq

riskju ogħla.

Għad hemm inċertezzi dwar jekk hemmx differenzi sinifikanti fir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri bejn

tipi differenti ta’ prodott ta’ sostituzzjoni ta’ FVIII. Id-differenzi bejn il-prodotti f’kull klassi FVIII u

konsegwentement riskji differenzjali bejn prodotti individwali, huma bijoloġikament plawżibbli. Il-

klassi pdFVIII tikkonsisti minn prodotti bi jew mingħajr il-Fattur Von Willebrand (VWF, Von

Willebrand Factor) u dawk b’VWF fihom medda ta’ livelli VWF. Xi studji sperimentali ssuġġerew

irwol għall-VMF fil-protezzjoni ta’ epitopi ta’ FVIII mir-rikonoxximent minn ċelloli li jippreżentaw

antiġens, li b’hekk inaqqsu l-immunoġeniċità, għalkemm dan jibqa’ teoretiku. VWF mhuwiex

preżenti f’rFVIII, iżda hemm eteroġeneità sinifikanti fil-klassi rFVIII, pereżempju, minħabba l-

proċessi differenti ta’ manifattura li jintużaw, b’medda vasta ta’ prodotti minn manifatturi differenti

prodotti matul l-aħħar 20 sena. Dawn il-proċessi differenti ta’ manifattura (inkluż il-linji differenti

ta’ ċelloli li jintużaw biex jinħadmu l-prodotti rFVIII) jistgħu teoretikament iwasslu għal

immunoġeniċità differenzjali.

F’Mejju 2016, prova open-label, randomizzata kkontrollata bl-għan li tindirizza l-inċidenza ta’

inibituri bejn iż-żewġ klassijiet (prodotti pdFVIII vs. rFVIII) ġiet ippubblikata fin-New England

Journal of Medicine

. Din il-prova, magħrufa bħala l-istudju SIPPET (“Stħarriġ ta’ Inibituri fi Trabi li

telqu jimxu Esposti għal Prodotti tal-Plażma, Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed

Toddlers”) saret biex tevalwa r-riskju relattiv tal-inibituri f’pazjenti kkurati b’pdFVIII meta mqabbel

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J Med. 2016

May 26;374(21):2054-64)

ma’ rFVIII. Din sabet li pazjenti kkurati bi prodotti rFVIII kellhom inċidenza ogħla ta’ 87 % tal-

inibituri kollha minn dawk ikkurati b’pdFVIII (li kien fih VWF) (proporzjon ta’ periklu, 1.87; 95% CI,

1.17 sa 2.96).

Fis-6 ta’ Lulju 2016, Paul-Ehrlich-Institut, il-Ġermanja, beda referenza skont l-Artikolu 31 tad-

Direttiva 2001/83/KE li tirriżulta minn dejta ta’ farmakoviġilanza, u talab lill-PRAC biex jivvaluta l-

impatt potenzjali tar-riżultati tal-istudju SIPPET fuq l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-

prodotti FVIII relevanti u biex joħroġ rakkomandazzjoni dwar jekk dawn għandhomx jinżammu,

jiġu varjati, sospiżi jew revokati u jekk għandhomx jiġu implimentata xi miżuri tal-imminimizzar

tar-riskju. Ir-referenza tiffoka fuq ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs.

Wara l-pubblikazzjoni riċenti dwar l-istudju SIPPET, il-MAHs intalbu jivvalutaw l-impatt potenzjali

tar-riżultati ta’ dan l-istudju u ta’ dejta oħra relevanti dwar is-sigurtà fuq l-iżvilupp tal-inibituri

f’PUPs fuq l-MA tal-prodott FVIII tagħhom inkluż kunsiderazzjoni dwar miżuri tal-minimizzazzjoni

tar-riskju.

L-awturi ewlenin tal-istudju SIPPET ġew mistiedna wkoll biex iwieġbu għal lista ta’ mistoqsijiet

dwar il-metodi u s-sejbiet tal-istudju u biex jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom fil-laqgħa

plenarja tal-PRAC ta’ Frar 2017. Biex jasal għall-konklużjoni tiegħu, il-PRAC ikkunsidra wkoll

informazzjoni ppreżentata mill-awturi ewlenin tal-istudju SIPPET waqt ir-referenza.

Diskussjoni klinika

Studji ta’ osservazzjoni ppubblikati

It-tweġibiet tal-MAHs irreferew għal medda ta’ studji ta’ osservazzjoni ppubblikati (il-CANAL,

RODIN, FranceCoag, UKHCDO, fost oħrajn) li fittxew li jevalwaw kwalunkwe riskju differenzjali tal-

iżvilupp tal-inibituri bejn il-klassijiet ta’ pdFVIII u ta’ rFVIII, kif ukoll kwalukwe riskju diferenzjali ta’

żvilupp tal-inibituri bejn il-prodotti fil-klass rFVIII.

Dawn l-istudji rendew riżultati differenti u huma affettwati mil-limitazzjonijiet tal-istudji ta’

osservazzjoni, u b’mod partikolari minn preġudizzju possibbli tal-għażla. Ir-riskju ta’ żvilupp tal-

inibituri huwa multifattorjali (minbarra kwalunkwe riskju speċifiku għall-prodott putattiv), u tali

studji mhux dejjem setgħu jiġbru informazzjoni dwar il-kovarjati relevanti u jaġġustaw l-analiżijiet

bix-xieraq; il-konfużjoni residwali hija inevitabbilment inċertezza sinifikanti. Barra minn hekk, maż-

żmien kien hemm tibdil fil-proċess ta’ manifattura ta’ prodotti individwali u tibdil fir-reġimens tal-

kura bejn iċ-ċentri, għalhekk, tqabbil ta’ “oġġetti identiċi” bejn il-prodotti mhux dejjem ikun

possibbli. Dawn il-fatturi jagħmlu l-kontroll ta’ tali studji u l-interpretazzjoni tar-riżultati ta’ sfida.

L-istudju CANAL

ma sab l-ebda evidenza ta’ differenza fil-klassi, inkluż prodotti pdFVIII bi

kwantitajiet konsiderevoli tal-fattur von Willebrandl; għall-inibituri “klinikament relevanti” il-

proporzjon ta’ riskju aġġustat kien ta’ 0.7 (95% CI 0.4-1.1), u għall-inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU)

kien ta’ 0.8 (95% CI 0.4-1.3).

L-istudju RODIN/Pednet

ukoll ma sab l-ebda evidenza ta’ differenza fil-klassi fir-riskju ta’ inibituri

bejn pdFVIII kollha vs rFVIII kollha; għall-inibituri “klinikament relevanti” il-proporzjon ta’ riskju

aġġustat kien ta’ 0.96 (95% CI 0.62-1.49), u għall-inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU/ml) kien ta’ 0.95

(95% CI 0.56-1.61). Madankollu, l-istudju sab evidenza ta’ riskju miżjud ta’ inibituri (kollha u ta’

titre għoli) għat-2

ġenerazzjoni rFVIII octocog alfa (Kogenate FS/Helixate NexGen) meta mqabbel

mat-3

ġenerazzjoni rFVIII octocog alfa (li kien xprunat biss minn dejta għal Advate).

Simili għal RODIN/Pednet, l-istudju UKHCDO sab riskju miżjud sinifikanti ta’ inibituri (kollha u ta’

titre għoli) għal Kogenate FS/Helixate NexGen (rFVIII tat-2

ġenerazzjoni) meta mqabbel ma’

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia

A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

Advate (rFVIII tat-3

ġenerazzjoni). Għalkemm dan sar mhux sinifikanti meta pazjenti mir-Renju

Unit (li ġew inklużi wkoll fl-istudju RODIN/Pednet) ġew esklużi. Kien hemm ukoll evidenza għal

riskju miżjud b’Refacto AF (rFVIII tat-3

ġenerazzjoni ieħor) vs Advate, iżda għall-iżvilupp tal-

inibituri kollha biss. Bħall-istudju UKHCDO, l-istudju FranceCoag ukoll ma sab l-ebda riskju miżjud

statistikament sinifikanti għal xi prodotti rFVIII vs Advate meta pazjenti Franċiżi (fl-istudju

RODIN/Pednet ukoll) ġew esklużi.

Qabel ir-referenza attwali, ġie nnutat li l-PRAC kien diġà kkunsidra l-implikazzjonijiet tal-istudji

RODIN/Pednet, UKHCDO u FranceCoag għall-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq fl-UE għall-

prodotti FVIII. Fl-2013, il-PRAC kien ikkonkluda li s-sejbiet ta’ RODIN/Pednet ma kinux robusti

biżżejjed biex jappoġġjaw konklużjoni li Kogenate FS/Helixate NexGen ġie assoċjat ma’ riskju

miżjud li jiżviluppa inibituri tal-fattur VIII meta mqabbel ma’ prodotti oħra. Fl-2016, il-PRAC kien

ikkunsidra s-sejbiet tal-metaanaliżi tat-tliet studji kollha (l-istudji RODIN/Pednet, UKHCDO u

FranceCoag) u għal darb’oħra kkonkluda li l-evidenza li hemm disponibbli attwalment ma

tikkonfermax li Kogenate Bayer/Helixate NexGen huwa assoċjat ma’ riskju miżjud ta’ inibituri tal-

fattur VIII, meta mqabbel ma’ prodotti tal-fattur VIII rikombinanti oħra f’PUPs.

Studji sponsorjati minn MAH

L-MAHS ipprovdew analiżi ta’ żvilupp tal-inibituri ta’ titre baxx u għoli f’PUPs b’emofilja A severa

(FVIII < 1%) mill-provi kliniċi u l-istudji ta’ osservazzjoni kollha li saru bil-prodotti tagħhom,

flimkien ma’ diskussjoni kritika dwar il-limitazzjonijiet ta’ dawn l-istudji.

Id-dejta ġiet minn medda wiesgħa ħafna ta’ studji eteroġeni fost il-prodotti u maż-żmien. Ħafna

minn dawn l-istudji kienu żgħar u ma kinux imfasslin speċifikament biex jevalwaw ir-riskju ta’

inibituri f’PUPs b’emofilja A severa. L-istudji kienu l-aktar ta’ fergħa waħda u ma pprovdewx dejta

biex iwettqu analiżi komparattiva (jew bejn pdFVIII u rFVIII bħala tqabbil bejn il-klassi, jew fil-

klassi rFVIII). Madankollu, l-istimi ġenerali tar-rati tal-inibituri minn dawn l-istudji għal prodotti

individwali huma b’mod wiesa’ konformi mas-sejbiet minn studji ta’ osservazzjoni kbar.

Mill-istudji akbar u aktar relevanti għall-prodotti pdFVIII, ir-rati tal-inibituri osservati (ħafna drabi

mhux iddikjarati jekk hux ta’ titre għoli jew baxx) varjaw minn 3.5 għal 33 %, b’ħafna madwar 10-

25 %. Madankollu, f’ħafna każijiet, ġiet ipprovduta ftit informazzjoni dwar il-metodi, il-

popolazzjonijiet tal-pazjent u n-natura tal-inibituri sabiex tiġi vvalutata l-informazzjoni fil-kuntest

ta’ dejta ppubblikata aktar riċenti. Għal ħafna mill-prodotti rFVIII, hemm disponibbli informazzjoni

aktar ġdida u aktar relevanti minn provi kliniċi f’PUPs. Ir-rati tal-inibituri f’dawn l-istudji jvarjaw

minn 15 għal 38 % għall-inibituri kollha u 9 għal 22.6 % għall-inibituri ta’ titre għoli; jiġifieri fil-

medda ta’ “komuni ħafna”.

Il-PRAC ikkunsidra wkoll riżultati interim ippreżentati mill-MAHs minn studji li għadhom għaddejjin

minn CSL (CRD019_5001) u Bayer (Leopold KIDS, 13400, parti B.).

Barra minn hekk, il-PRAC eżamina l-provi kliniċi u l-letteratura xjentifika għal inibituri de novo

f’PTPs. L-analiżi wriet li l-frekwenza tal-iżvilupp tal-inibituri hija ħafna aktar baxxa f’PTPs meta

mqabbla ma’ f’PUPs. Id-dejta disponibbli wriet li f’ħafna studji inkluż ir-reġistru EUHASS (Iorio A,

2017

; Fischer K, 2015

), il-frekwenza tista’ tiġi kklassifikata bħala “mhux komuni”.

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert

T, Lassila R, Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I,

Parra R1, Pasi J, Peerlinck K, Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J,

Zanon E: Natural history and clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia

A patients: a case series. Haemophilia. 2017 Mar;23(2):255-263. doi: 10.1111/hae.13167. Epub

2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E,

Makris M; EUHASS participants Inhibitor development in haemophilia according to concentrate.

Four-year results from the European HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb

Haemost. 2015 May;113(5):968-75. doi: 10.1160/TH14-10-0826. Epub 2015 Jan 8.

L-istudju SIPPET

L-istudju SIPPET kien prova open-label, randomizzata, multiċentrika, multinazzjonali li tinvestiga l-

inċidenza ta’ allo-antikorpi newtralizzanti f’pazjenti b’emofilja A konġenitali severa (konċentrazzjoni

ta’ FVIII fil-plażma ta’ <1%) b’jew l-użu ta’ konċentrati pdFVIII jew rFVIII. Il-pazjenti eliġibbli

(<6 snin, irġiel, emofilja severa A, ebda kura preċedenti b’xi konċentrat ta’ FVIII jew kura minima

biss b’komponenti tad-demm) ġew inklużi minn 42 post. L-eżiti primarji u sekondarji li ġew

ivvalutati f’dan l-istudju kienu l-inċidenza tal-inibituri kollha (≥0.4 BU/ml) u l-inċidenza ta’ inibituri

ta’ titre għoli (≥5 BU/ml), rispettivament.

L-inibituri żviluppaw f’76 pazjent, 50 minnhom kellhom inibituri ta’ titre għoli (≥5 BU). L-inibituri

żviluppaw f’29 mill-125 pazjent ikkurati b’pdFVIII (20 pazjent kellhom inibituri ta’ titre għoli) u f’47

mill-126 pazjent ikkurati b’rFVIII (30 pazjent kellhom inibituri ta’ titre għoli). L-inċidenza

kumulattiva tal-inibituri kollha kienet 26.8% (intervall ta’ kunfidenza [CI, confidence interval] ta’

95 %, 18.4 sa 35.2) b’pdFVIII u 44.5 % (CI ta’ 95%, 34.7 sa 54.3) b’rFVIII; l-inċidenza

kumulattiva ta’ inibituri ta’ titre għoli kienet 18.6 % (CI ta’ 95%, 11.2 sa 26.0) u 28.4 % (CI ta’

95%, 19.6 sa 37.2), rispettivament. F’mudelli ta’ rigressjoni Cox għall-end-point primarju tal-

inibituri kollha, rFVIII ġie assoċjat ma’ inċidenza ogħla ta’ 87 % milli pdFVIII (proporzjon ta’ riskju,

1.87; CI ta’ 95%, 1.17 sa 2.96). Din l-assoċjazzjoni ġiet osservata b’mod konsistenti f’analiżi

multivarjabbli. Għall-inibituri ta’ titre għoli, il-proporzjon ta’ riskju kien 1.69 (CI ta’ 95%, 0.96 sa

2.98).

Laqgħa ta’ grupp ta’ esperti ad hoc

Il-PRAC ikkunsidra l-fehmiet espressi mill-esperti waqt laqgħa ad hoc. Il-grupp ta’ esperti kien tal-

fehma li s-sorsi tad-dejta disponibbli relevanti ġew ikkunsidrati. Il-grupp ta’ esperti ssuġġerixxa li

hija meħtieġa aktar dejta sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx differenzi klinikament relevanti fil-

frekwenza tal-iżvilupp tal-inibituri bejn prodotti tal-fattur VIII differenti u li, fil-prinċipju, tali dejta

għandha tinġabar separatament għal prodotti individwali, peress li l-grad tal-immunoġeniċità se

jkun diffiċli biex jiġi ġġeneralizzat fost il-klassijiet tal-prodotti (jiġifieri rikombinanti vs derivati mill-

plażma).

L-esperti qablu wkoll li l-grad tal-immunoġeniċità ta’ prodotti differenti ġie deskritt b’mod adegwat

globalment mal-emendi għall-SmPC proposti mill-PRAC li jenfasizzaw ir-relevanza klinika tal-

iżvilupp tal-inibituri (b’mod partikolari inibituri ta’ titre baxx meta mqabbla ma’ ta’ titre għoli), kif

ukoll il-frekwenza ta’ “komuni ħafna” f’PUPs u “mhux komuni” f’PTPs. L-esperti ssuġġerew ukoll

studji li setgħu jikkaratterizzaw aktar il-proprjetajiet immunoġeniċi tal-prodotti mediċinali tal-fattur

VIII (eż. studji mekkanistiċi, ta’ osservazzjoni).

Diskussjoni

Il-PRAC ikkunsidra li bħala prova randomizzata prospettiva, l-istudju SIPPET evita bosta mil-

limitazzjonijiet tat-tfassil tal-istudji ta’ osservazzjoni u dawk ibbażati fuq reġistru li saru s’issa

sabiex jiġi evalwat ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs. Madankollu, il-PRAC huwa tal-fehma li

hemm xi inċertezzi fir-rigward tas-sejbiet tal-istudju SIPPET li jipprekludu l-konklużjoni li hemm

riskju ogħla ta’ żvilupp tal-inibituri f’PUPs ikkurati bi prodotti rFVIII milli bi prodotti pdFVIII li ġew

studjati f’din il-prova klinika, kif iddettaljat hawn taħt:

L-analiżi ta’ SIPPET ma tippermettix li jsiru konklużjonijiet speċifiċi għall-prodott peress li din

tirrelata biss għal numru żgħir ta’ ċerti prodotti FVIII. L-istudju ma tfassalx u ma ġiex

fornut biex jiġġenera biżżejjed dejta speċifika għall-prodott u, għalhekk, biex joħroġ xi

konklużjonijiet dwar ir-riskju tal-iżvilupp tal-inibituri għal prodotti individwali. B’mod

partikolari, 13-il pazjent biss (10% tal-fergħa FVIII) irċivew prodott rFVIII tat-tielet

ġenerazzjoni. Madankollu, minkejja n-nuqqas ta’ evidenza robusta biex tappoġġja riskji

differenzjali bejn prodotti rFVIII, ma jistgħux jiġu esklużi riskji differenzjali, peress li din

hija klassi tal-prodott eteroġena b'differenzi fil-kompożizzjoni u fil-formulazzjonijiet.

Għalhekk, hemm grad għoli ta’ inċertezza madwar l-estrapolazzjoni tas-sejbiet ta’ SIPPET

għall-klassi kollha rFVIII, partikolarment għal prodotti rFVIII awtorizzati aktar riċentement

li ma ġewx inklużi fi-prova SIPPET.

L-istudju SIPPET għandu limitazzjonijiet metodoloġiċi, b’inċertezza partikolari dwar jekk il-

proċess tar-randomizzazzjoni (daqs tal-blokka ta’ 2) setax introduċa preġudizzju tal-għażla

fl-istudju.

Kien hemm ukoll devjazzjonijiet mill-protokoll finali u mill-pjan ta’ analiżi statistika. It-

tħassib statistiku jinkludi l-fatt li ma ġiet ippubblikata l-ebda analiżi primarja speċifikata

minn qabel u l-fatt li l-istudju twaqqaf kmieni wara l-pubblikazzjoni tal-istudju RODIN li

jindika li Kogenate FS jista’ jiġi assoċjat ma’ riskju miżjud tal-formazzjoni tal-inibituri.

Għalkemm dan ma setax jiġi evitat, terminazzjoni bikrija tal-prova open label tqajjem il-

possibbiltà ta’ preġudizzju tal-investigatur u żieda tal-probabbiltà li jiġi identifikat effett li

mhuwiex preżenti.

Ir-reġimens tal-kura fl-UE huma differenti minn dawk fl-istudju SIPPET. Għalhekk hemm

dubji dwar ir-relevanza għall-prattika klinika fl-UE (u għalhekk għall-prodotti suġġetti għal

din il-prodeċura). Hemm inċertezza dwar jekk is-sejbiet ta’ SIPPET jistgħux jiġu estrapolati

għar-riskju tal-inibituri f’PUPs fil-prattika klinika attwali fl-UE peress li, fi studji preċedenti,

il-modalità u l-intensità tal-kura ġew issuġġeriti bħala fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp tal-

inibituri. B’mod importanti, l-SmPCs tal-UE ma jinkludux profilassi modifikata (kif definit fl-

istudju SIPPET) bħala pożoloġija awtorizzata, u l-impatt tal-iżbilanċ apparenti fil-

kombinazzjonijiet mhux speċifikati oħra tal-modalità tal-kura fuq is-sejbiet ta’ SIPPET

mhuwiex ċar. Għalhekk, għad hemm inċertezza dwar jekk l-istess riskju differenzjali tal-

iżvilupp tal-inibituri li ġie osservat fl-istudju SIPPET ikunx apparenti fil-popolazzjonijiet tal-

pazjenti kkurati f’kura ta’ rutina f’pajjiżi oħra fejn il-modalità tal-kura (jiġifieri, profilassi

primarja) hija differenti minn dik fl-istudju. Il-punti addizzjonali tal-kjarifika li ġew

ipprovduti mill-awturi ta’ SIPPET ma jsolvux din l-inċertezza b’mod sħiħ.

Meta jiġu kkunsidrati r-riżultati ta’ hawn fuq minn SIPPET, il-letteratura ppublikata u l-

informazzjoni kollha ppreżentata mill-MAHs, kif ukoll il-fehmiet espressi mill-esperti fil-laqgħa ta’

esperti ad hoc, il-PRAC ikkonkluda li:

L-iżvilupp tal-inibituri huwa riskju identifikat kemm fi prodotti pdFVIII kif ukoll fi prodotti

rFVIII. Għalkemm l-istudji kliniċi għal xi prodotti individwali identifikaw numri limitati ta’

każi ta’ żvilupp tal-inibituri, dawn għandhom tendenza li jkunu studji żgħar

b’limitazzjonijiet metodoloġiċi, jew studji li mhumiex imfassla b’mod adegwat biex

jevalwaw dan ir-riskju.

Il-prodotti FVIII huma eteroġeni, u l-plawżibbiltà ta’ rati differenti ta’ żvilupp tal-inibituri bejn

prodotti individwali ma tistax tiġi eskluża.

L-istudji individwali identifikaw medda wiesgħa ta’ żvilupp tal-inibituri fost il-prodotti, iżda

hemm dubji dwar it-tqabbil dirett tar-riżultati tal-istudju abbażi tad-diversità tal-metodi tal-

istudju u l-popolazzjonijiet tal-pazjenti maż-żmien.

L-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri għal prodotti

indivdwali, u inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-eteroġenità fost il-

prodotti, hemm inċertezza konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-istudji li evalwaw biss

l-effetti tal-klassi għal prodotti individwali; u partikolarment għal prodotti (inkluż prodotti

awtorizzati aktar riċentement) li mhumiex inklużi f’tali studji.

Finalment, il-PRAC innota li s’issa ħafna mill-istudji li jevalwaw riskju differenzjali tal-iżvilupp

tal-inibituri bejn il-klassijiet ta’ prodotti FVIII huma affettwati minn varjetà ta’

limitazzjonijiet metodoloġiċi potenzjali u abbażi tad-dejta disponibbli kkunsidra li m’hemm

l-ebda evidenza ċara u konsistenti biex tissuġġerixxi differenzi fir-riskju relattiv bejn il-

klassijiet ta’ prodotti FVIII. Speċifikament, is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk

mill-provi kliniċi individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH,

mhumiex biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza statistikament konsistenti u klinikament

sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn klassijiet tal-prodotti rFVIII u pdFVIII.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-PRAC irrakkomanda l-aġġornamenti tas-sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1

tal-SmPC kif ukoll tas-sezzjonijiet 2 u 4 tal-Fuljett ta’ Tagħrif għall-prodotti FVIII indikati għall-kura

u l-profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A (defiċjenza tal-fattur VIII konġenitali) kif ġej:

Is-sezzjoni 4.4 tal-SmPC għandha tiġi emendata biex tinkludi twissija dwar l-importanza

klinika tal-monitoraġġ tal-pazjenti għall-iżvilupp tal-inibituri FVIII (b’mod partikolari

twissija dwar il-konsegwenzi kliniċi ta’ inibituri ta’ titre baxx meta mqabbla ma’ ta’ titre

għoli).

Fir-rigward tas-sezzjonijiet 4.8 u 5.1 tal-SmPC, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII

bħalissa jinkludu referenza għal dejta minn riżultati tal-istudju li ma jippermettux li tinstilet

konklużjoni definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal prodotti individwali. Peress li l-evidenza

tissuġġerixxi li l-prodotti FVIII tal-bniedem kollha għandhom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri,

tali dikjarazzjonijiet għandhom jitneħħew. Id-dejta disponibbli tappoġġja frekwenza tal-

iżvilupp tal-inibitur FVIII fil-frekwenza ta’ “komuni ħafna” u “mhux komuni” għall-PUPs u

għall-PTPs rispettivament, għalhekk il-PRAC jirrakkomanda li l-SmPCs għandhom jiġu

allinjati ma’ dawn il-frekwenzi sakemm ma jiġix iġġustifikat minn dejta speċifika għall-

prodott. Għall-prodotti li għalihom sezzjoni 4.2 tinkludi d-dikjarazzjoni li ġejja għall-PUPs:

“<Pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’{Isem (ivvintat)}

f’pazjenti li ma ġewx ikkurati preċedentement għadhom ma ġewx determinati s’issa.

M’hemm l-ebda data disponibbli. >), il-frekwenza ta’ hawn fuq għall-PUPs m’għandhiex tiġi

implimentata.Fir-rigward tas-sezzjoni 5.1, kwalunkwe referenza għal studji dwar l-iżvilupp

tal-inibituri fil-PUPs u fil-PTPs għandha titħassar sakemm l-istudji ma saru f’konformità ma’

Pjan ta’ Investigazzjoni Pedjatriku jew l-istudji jipprovdu evidenza robusta tal-frekwenza

tal-inibituri fil-PUP li hija inqas minn “komuni ħafna” jew għall-PTPs li hija differenti minn

“mhux komuni” (kif stipulat fl-hemżiet tal-PRAC AR).

Wara l-valutazzjoni tat-totalità tat-tweġibiet ippreżentati mill-MAH għal susoctocog alfa (Obizur), il-

PRAC huwa tal-opinjoni li l-eżitu ta’ din il-proċedura ta’ referenza tal-Artikolu 31 ma japplikax għal

dan il-prodott fid-dawl tal-indikazzjoni ta’ Obizur (emofilja A akkwiżita minaħbba antikorpi inibitorji

għal FVIII endoġenu) u l-popolazzjoni fil-mira differenti.

Il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju

Abbażi tal-evidenza attwali mill-istudju SIPPET, kif ukoll dejta mill-provi kliniċi individwali u mill-

istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH, u l-fehmiet espressi mill-esperti tal-laqgħa ta’

esperti ad-hoc, il-PRAC qabel li l-evidenza attwali ma tipprovdix evidenza ċara u konsistenti ta’ xi

differenza statistikament u klinikament sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn prodotti rFVIII u

pdFVIII. Ma tista’ tinstilet l-ebda konklużjoni dwar xi rwol ta’ VWF biex jipproteġi kontra l-iżvilupp

tal-inibituri.

Minħabba li dawn huma prodotti eteroġeni, dan ma jipprekludix li prodotti individwali jiġu assoċjati

ma’ riskju miżjud ta’ żvilupp tal-inibituri fi studji tal-PUP li għadhom għaddejjin jew futuri.

L-istudji individwali identifikaw medda wiesgħa ta’ frekwenzi tal-inibituri fil-PUPs fost il-prodotti, u

l-istudju SIPPET ma tfassalx biex jagħmel differenzazzjoni bejn prodotti individwali f’kull klassi.

Minħabba l-metodi tal-istudju u l-popolazzjonijiet tal-pazjenti differenti ħafna li ġew studjati maż-

żmien, u s-sejbiet inkosistenti fl-istudji, il-PRAC sab li t-totalità tal-evidenza ma tappoġġjax

konklużjoni li mediċini tal-fattur VIII rikombinanti, bħala klassi, toħloq riskju akbar ta’ żvilupp tal-

inibituri mill-klassi derivata mill-plażma.

Minbarra dan, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII bħalissa, fl-informazzjoni dwar il-prodott

tagħhom, jinkludu referenza għal dejta minn riżultati tal-istudju li ma jippermettux konklużjoni

definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal prodotti individwali. Peress li l-evidenza tissuġġerixxi li l-

prodotti FVIII tal-bniedem kollha għandom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri, fil-frekwenza ta’ “komuni

ħafna” u “mhux komuni” għall-PUPs u għall-PTPs rispettivament, il-PRAC jirrakkomanda li l-SmPCs

għandhom jiġu allinjati ma’ dawn il-frekwenzi sakemm ma jiġix iġġustifikat minn dejta speċifika

għall-prodott.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-PRAC ikkonkluda li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti

tal-Fattur VIII indikati għall-kura u l-profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A (defiċjenza tal-fattur

VIII konġenitali), jibqa’ favorevoli suġġett għall-bidliet li ntlaħaq ftehim dwarhom għall-

informazzjoni dwar il-prodott (sezzjoni 4.4, 4.8 u 5.1 tal-SmPC).

Proċedura ta’ eżaminazzjoni mill-ġdid

Wara l-adozzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-PRAC matul il-laqgħa tal-PRAC ta’ Mejju 2017, il-MAH

LFB Biomedicaments esprima n-nuqqas ta’ qbil tiegħu mar-rakkomandazzjoni inizjali tal-PRAC.

Minħabba r-raġunijiet iddettaljati pprovduti mill-MAH, il-PRAC wettaq valutazzjoni ġdida tad-dejta

disponibbli fil-kuntest tal-eżaminazzjoni mill-ġdid.

Il-konklużjonijiet tal-PRAC dwar ir-raġunijiet għal eżaminazzjoni mill-ġdid

L-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri għal prodotti indivdwali, u

inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-eteroġenità fost il-prodotti, hemm inċertezza

konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-istudji li evalwaw biss l-effetti tal-klassi għal prodotti

individwali; u partikolarment għal prodotti (inkluż prodotti awtorizzati aktar riċentement) li

mhumiex inklużi f’tali studji. Is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk mill-provi kliniċi

individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni, mhumiex biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza

statistikament konsistenti u klinikament sinifikanti fir-riskju ta’ inibituri bejn klassijiet tal-prodotti

rFVIII u pdFVIII.

B’mod globali, il-PRAC iżomm il-konklużjonijiet tiegħu li informazzjoni standardizzata dwar il-

frekwenza għal prodotti FVIII fil-PUP u fil-PTP għandha tiġi rifless f'sezzjoni 4.8 tal-SmPC, sakemm

ma tintweriex medda ta’ frekwenza oħra għal prodott mediċinali speċifiku minn studji kliniċi robusti

li r-riżultati tagħhom jinġabru fil-qosor f'sezzjoni 5.1.

Konsultazzjoni esperta

Il-PRAC ikkunsidra laqgħa tal-esperti ad hoc dwar xi aspetti li jiffurmaw parti mir-raġunijiet

iddettaljati ppreżentati minn LFB Biomedicaments.

B’mod globali, il-grupp ta’ esperti appoġġja l-konklużjonijiet inizjali tal-PRAC u qabel li l-

informazzjoni dwar il-prodott proposta tipprovdi livell adegwat ta’ informazzjoni sabiex tiġi

kkomunikata b’mod xieraq lill-preskriventi u lil-pazjenti dwar ir-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri. Ma

ġiet irrakkomandata l-ebda komunikazzjoni addizzjonali, dwar il-fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp tal-

inibituri minbarra l-informazzjoni dwar il-prodott jew xi miżuri tal-imminimizzar tar-riskju

addizzjonali.

Il-grupp qabel ukoll li dejta speċifika dwar il-frekwenza tal-inibituri għal kull prodott għandha tiġi

inkluża fl-SmPC peress li l-istudji disponibbli mhumiex fornuti b’mod adegwat biex joħorġu

konklużjonijiet preċiżi dwar il-frekwenza assoluta għal kull prodott jew dwar il-frekwenza relattiva

tal-inibituri bejn il-prodotti.

L-esperti enfasizzaw li l-kollaborazzjoni bejn l-akkademja, l-industrija u r-regolaturi għandha

tiżdied sabiex tinġabar dejta armonizzata permezz tar-reġistri.

Konklużjonijiet tal-PRAC

Bħala konklużjoni, wara l-valutazzjoni inizjali u l-proċedura ta’ eżaminazzjoni mill-ġdid, il-PRAC

iżomm il-konklużjoni tiegħu li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom il-

Fattur ta’ koagulazzjoni VIII tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti jibqa’ favorevoli

suġġett għall-bidliet li ntlaħaq ftehim dwarhom għall-informazzjoni dwar il-prodott (sezzjoni 4.4,

4.8 u 5.1 tal-SmPC).

Fl-1 ta’ Settembru 2017,

il-PRAC adotta rakkomandazzjoni li dak iż-żmien ġiet ikkunsidrata mis-

CHMP, skont l-Artikolu 107k tad-Direttiva 2001/83/KE.

Sommarju ġenerali tal-evalwazzjoni xjentifika mill-PRAC

Billi,

Il-PRAC ikkunsidra l-proċedura skont l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2001/83/KE li tirriżulta minn

dejta ta’ farmakoviġilanza, għall-prodotti mediċinali li fihom il-fattur ta’ koagulazzjoni VIII

tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti (ara Anness I u Anness A).

Il-PRAC ikkunsidra t-totalità tad-dejta ppreżentata fir-rigward tar-riskju ta’ żvilupp tal-

inibituri għall-klassijiet ta’ prodotti FVIII rikombinanti u derivati mill-plażma, f’pazjenti li

ġew ikkurati preċedentement (PUPs). Din inkludiet letteratura ppubblikata (l-istudju

SIPPET

6

), dejta ġġenerata fi provi kliniċi individwali u medda ta’ studji ta’ osservazzjoni

ppreżentati mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, inkluż id-dejta

ġġenerata fi studji ta’ koorti multiċentriċi kbar, dejta ppreżentata mill-awtoritajiet

nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri tal-UE kif ukoll it-tweġibiet ipprovduti mill-Awturi

tal-istudju SIPPET. Il-PRAC ikkunsidra wkoll ir-raġunijiet ippreżentati minn LFB

Biomedicaments bħala bażi għat-talba tagħhom għal eżaminazzjoni mill-ġdid tar-

rakkomandazzjoni tal-PRAC u l-fehmiet ta’ żewġ laqgħat ta’ esperti li saru fit-22 ta’ Frar u

fit-3 ta’ Awwissu 2017.

Il-PRAC innota li l-istudju SIPPET ma tfassalx biex jevalwa r-riskju ta’ żvilupp tal-inibituri

għal prodotti individwali, u b’kollox, inkluda numru limitat ta’ prodotti FVIII. Minħabba l-

eteroġenità fost il-prodotti, hemm inċertezza konsiderevoli fl-estrapolar tas-sejbiet tal-

istudji li evalwaw biss l-effetti tal-klassi għal prodotti individwali; u partikolarment għal

prodotti li mhumiex inklużi f’tali studji.

Il-PRAC ikkunsidra wkoll li l-istudji li saru s’issa huma affettwati minn varjetà ta’

limitazzjonijiet metodoloġiċi u, dwar il-bilanċ, li m’hemm l-ebda evidenza ċara u konsistenti

biex tissuġġerixxi differenzi fir-riskju relattiv bejn il-klassijiet ta’ prodotti FVIII abbażi ta’

dejta disponibbli. Speċifikament, is-sejbiet mill-istudju SIPPET, kif ukoll dawk mill-provi

kliniċi individwali u mill-istudji ta’ osservazzjoni inklużi fit-tweġibiet tal-MAH, mhumiex

biżżejjed biex jikkonfermaw xi differenza statistikament konsistenti u klinikament sinifikanti

fl-iżvilupp tal-inibituri bejn klassijiet tal-prodotti rFVIII u pdFVIII. Minħabba li dawn huma

prodotti eteroġeni, dan ma jipprekludix li prodotti individwali jiġu assoċjati ma’ riskju

miżjud ta’ żvilupp tal-inibituri fi studji tal-PUP li għadhom għaddejjin jew futuri.

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in

Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

Il-PRAC innota li l-effikaċja u s-sigurtà ta’ prodotti tal-Fattur VIII kif indikati fil-kura u l-

profilassi tal-fsada f’pazjenti b’emofilja A ġew determinati. Abbażi tal-informazzjoni

disponibbli, il-PRAC ikkunsidra li huma meħtieġa aġġornamenti tal-SmPC għall-prodotti

FVIII: sezzjoni 4.4 għandha tiġi emendata biex tinkludi twissija dwar l-importanza klinika

tal-monitoraġġ tal-pazjenti għall-iżvilupp tal-inibituri FVIII. Fir-rigward tas-sezzjonijiet 4.8

u 5.1, il-PRAC innota li diversi prodotti FVIII bħalissa jinkludu referenza għal dejta minn

riżultati tal-istudju li ma jippermettux konklużjoni definita dwar ir-riskju ta’ inibituri għal

prodotti individwali. Ir-riżultati ta’ studji kliniċi li mhumiex robusti biżżejjed (eż. huma

affettwati minn limitazzjonijiet metodoloġiċi) m’għandhomx jiġu riflessi fl-informazzjoni

dwar il-prodott ta’ prodotti FVIIII. Il-PRAC irrakkomanda tibdiliet għall-informazzjoni dwar

il-prodott kif xieraq. Minbarra dan, peress li l-evidenza tissuġġerixxi li l-prodotti FVIII tal-

bniedem kollha għandhom riskju ta’ żvilupp tal-inibituri, fil-frekwenza ta’ “komuni ħafna” u

“mhux komuni” għall-PUPs u għall-PTPs rispettivament, il-PRAC irrakkomanda li l-

informazzjoni dwar il-prodott ta’ dawn il-prodotti għandha tiġi allinjata ma’ dawn il-

frekwenzi sakemm ma tiġix iġġustifikata minn dejta speċifika għall-prodott.

Għalhekk, il-PRAC ikkonkluda li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodotti mediċinali li fihom

il-Fattur ta’ koagulazzjoni VIII tal-bniedem derivat mill-plażma u rikombinanti jibqa’ favorevoli u

rrakkomanda l-varjazzjonijiet għat-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.

Opinjoni tas-CHMP

Wara li eżamina r-rakkomandazzjoni tal-PRAC, is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet u mar-raġunijiet

globali tal-PRAC għal rakkomandazzjoni.