Fortekor Plus

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Fortekor Plus
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Fortekor Plus
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • Inibituri ACE, kombinazzjonijiet
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għall-kura ta 'insuffiċjenza tal-qalb konġestiva minħabba insuffiċjenza ta' valv atrijoventrikulari jew kardjomijopatija dilwita fil-klieb.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/002804
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-09-2015
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/002804
 • L-aħħar aġġornament:
 • 27-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Ibgħat mistoqsija permezz tas-sit web tagħna

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, "2015". Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/463287/2015

EMEA/V/C/002804

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Fortekor Plus

Pimobendan/benazepril kloridrat

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Fotekor Plus. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-

kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’

Fortekor Plus.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Fortekor Plus, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu

ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar

tagħhom.

X’inhu Fortekor Plus u għal xiex jintuża?

Fortekor Plus huwa mediċina veterinarja użata għall-kura ta' sinjali ta' indeboliment konġestiv tal-qalb

fil-klieb. Indeboliment konġestiv tal-qalb hija kundizzjoni fejn il-qalb ma tkunx tista’ tippompja

biżżejjed demm madwar il-ġisem. Dan jista’ jwassal għal intolleranza għall-eżerċizzju (inabbiltà li

titwettaq attività fiżika), problemi fit-teħid tan-nifs u żamma tal-fluwidi. Fortekor Plus fih żewġ sustanzi

attivi, il-pimobendan u l-benazepril kloridrat. Huwa biss għall-użu fi klieb li l-indeboliment konġestiv

tal-qalb tagħhom diġà qed jiġi kkontrollat bl-istess dożi tal-pimobendan u l-benazepril kloridrat

mogħtija bħala mediċini separati.

Kif jintuża Fortekor Plus?

Fortekor Plus jiġi bħala pilloli (pimobendan 1.25 mg/benazepril kloridrat 2.5 mg u pimobendan

5 mg/benazepril kloridrat 10 mg) u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Fortekor Plus jingħata darbtejn kuljum bejn wieħed u ieħor siegħa qabel it-tmigħ. Id-doża tiġi

aġġustata skont il-piż tal-ġisem.

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Fortekor Plus

EMA/463287/2015

Paġna 2/3

Kif jaħdem Fortekor Plus?

Il-pimobendan hija sustanza inotropika (stimulant tal-qalb) li żżid is-saħħa tal-kontrazzjoni tal-muskolu

tal-qalb u tiftaħ il-vini li jwasslu d-demm lejn u mill-qalb, li jnaqqas ix-xogħol għall-qalb.

Il-benazepril huwa promediċina, sustanza kkonvertita f’benazeprilat fil-ġisem. Il-benazeprilat huwa

‘inibitur tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE)’. L-inibituri tal-ACE jbaxxu l-produzzjoni ta'

anġjotensin II, vażokostrittur qawwi (sustanza li ddejjaq il-vini). Meta l-produzzjoni ta' anġjotensin II

titbaxxa, il-vini jirrilassaw u jitwessgħu. Dan jippermetti li titbaxxa l-pressjoni tad-demm, u b’hekk

jonqos il-piż fuq il-qalb.

Kemm il-pimobendan kif ukoll il-benazepril huma diġà awtorizzati għall-klieb bħala mediċini separati.

X’inhuma l-benefiċċji ta’ Fortekor Plus li ħarġu mill-istudji?

Fi studju fuq il-post li involva 67 kelb b’indeboliment konġestiv tal-qalb, il-kura b’Fortekor Plus tqabblet

mal-pimobendan u l-benazepril mogħtija bħala kuri separati. Il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-punteġġ

totali tal-intolleranza għall-eżerċizzju, l-imġiba, l-isforz għat-teħid tan-nifs, is-sogħla u d-diffikultà fit-

teħid tan-nifs matul il-lejl. L-istudju wera li Fortekor Plus huwa effikaċi daqs il-pimobendan u l-

benazepril meta jingħataw bħala kuri separati.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Fortekor Plus?

Fortekor Plus m’għandux jingħata lil klieb b’kardjomijopatija ipertrofika (mard tal-muskolu tal-qalb fejn

il-ħitan tal-qalb jeħxienu u jnaqqsu l-produzzjoni tad-demm), kundizzjonijiet kliniċi fejn il-produzzjoni

mill-qalb ma tistax tiżdied minħabba raġunijiet funzjonali jew anatomiċi (eż. tidjiq tal-aorta jew tal-

arterja pulmonari). M’għandux ukoll jingħata lil klieb bi pressjoni baxxa tad-demm, volum tad-demm

baxx, livelli baxxi ta’ sodju fid-demm jew indeboliment tal-kliewi akut (għal żmien qasir).

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bil-pimobendan (li jistgħu jaffettwaw aktar minn kelb 1 minn kull

10,000) huma żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb u rimettar.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni bil-benazepril huma episodji qosra ta’ rimettar, nuqqas ta’

koordinazzjoni jew sinjali ta’ għeja.

Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet u l-effetti sekondarji kollha rrappurtati b’Fortekor Plus, ara l-fuljett

ta’ tagħrif.

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew jiġi f’kuntatt

mal-annimal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-

sigurtà ta’ Fortekor Plus, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti

tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom.

Il-persuni li huma ipersensittività (allerġiċi) għall-pimobendan jew il-benazapril kloridrat għandhom

jevitaw kuntatt ma’ Fortekor Plus.

Jekk il-prodott aċċidentalment jinbela’, għandu jitfittex parir mediku minnufih u l-fuljett ta’ tagħrif jew

it-tikketta għandhom jintwerew lit-tabib.

Fortekor Plus

EMA/463287/2015

Paġna 3/3

Nisa tqal għandhom joqgħodu attenti iktar sabiex jevitaw li aċċidentalment jibilgħu Fortekor Plus

minħabba li l-inibituri tal-enzima li tikkonverti anġjotensin (ACE) instab li jaffettwaw it-tarbija fil-ġuf

matul it-tqala.

Għaliex ġie approvat Fortekor Plus?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji ta'

Fortekor Plus huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Informazzjoni oħra dwar Fortekor Plus

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Fortekor Plus valida fl-Unjoni

Ewropea kollha fit-8 ta' Settembru 2015.

L-EPAR sħiħ għal Fortekor Plus jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b’Fortekor Plus,

aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Lulju 2015.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF GĦAL:

FORTEKOR PLUS

1.25 mg/2.5 mg pilloli għall-klieb

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg pilloli għall-klieb

1

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Il-Ġermanja

Manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:

Elanco France S.A.S

26 Rue de la Chapelle

F-68330 Huningue

Franza

2.

1ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

FORTEKOR PLUS

1.25 mg/2.5 mg pilloli għall-klieb

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg pilloli għall-klieb

Pimobendan/Benazepril hydrochloride

3

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Kull pillola fiha

Sustanzi Attivi:

Pimobendan

Benazepril

hydrochloride

FORTEKOR PLUS 1.25 mg/2.5 mg pilloli

1.25 mg

2.5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg pilloli

5 mg

10 mg

Sustanzi mhux attivi:

Iron oxide brown

E172

FORTEKOR PLUS 1.25 mg/2.5 mg pilloli

0.5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg pilloli

2 mg

Il-pilloli huma b’żewġ saffi, ovali, bojod u kannella ċari, u jistgħu jinqasmu tul il-linja tal-qsim.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-kura ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb minħabba insuffiċjenza tal-valv atrijoventrikulari jew

kardjomijopatija dilatata fil-klieb. FORTEKOR PLUS huwa kombinazzjoni ta’ doża fissa u għandu

jintuża biss f’pazjenti li s-sinjali kliniċi tagħhom ikunu kkontrollati tajjeb bl-għoti tal-istess dożi tal-

komponenti individwali (pimobendan u benazepril hydrochloride) mogħtija fl-istess ħin.

5

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Tużax f’każijiet ta’ insuffiċjenza fil-produzzjoni tal-qalb minħabba stenożi tal-aorta jew pulmonari.

Tużax f’każijiet ta’ ipotensjoni (pressjoni baxxa tad-demm), ipovolimja (volum baxx tad-demm) jew

insuffiċjenza renali (tal-kliewi) akuta.

Tużax fi klieb tqal jew qed ireddgħu (ara sezzjoni “TWISSIJIET SPEĊJALI”).

Tużax f’każijiet ta’ sensittività eċċessiva għal pimobendan, għal benazepril hydrochloride jew għal

kwalunkwe ingredjent ieħor tal-pilloli.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Pimobendan:

F’każijiet rari jista’ jkun hemm effett kronotropiku pożittiv moderat u rimettar. Madankollu, dawn l-

effetti huma dipendenti fuq id-doża u jistgħu jiġu evitati billi titnaqqas id-doża f’dawk il-każijiet.

F’każijiet rari, jistgħu jkunu osservati dijarea, anoressija jew letarġija għaddiena.

Benazepril hydrochloride:

Numru żgħir ta’ klieb jistgħu jimmanifestaw rimettar, nuqqas ta’ koordinazzjoni jew sinjali ta’ għeja

għaddiena.

Fi klieb b’mard tal-fwied kroniku, benazepril jista’ jżid il-konċentrazzjonijiet tal-kreatinina fil-plażma

fil-bidu tat-terapija.

Żieda moderata fil-konċentrazzjonijiet tal-kreatinina fil-plażma wara l-għoti ta’ inibituri tal-ACE hija

kompatibbli mat-tnaqqis fil-pressjoni għolja glomerulari kkawżat minn dawn is-sustanzi, u għalhekk

mhux neċessarjament hija raġuni sabiex titwaqqaf it-terapija fin-nuqqas ta’ sinjali oħra.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta’

kura

waħda:

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’1,000 annimal)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’10,000 annimal)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8

DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Użu orali.

FORTEKOR PLUS huwa prodott ta’ kombinazzjoni fissa li għandu jintuża biss fi klieb li jkunu

jeħtieġu li ż-żewġ sustanzi attivi jingħataw fl-istess ħin f’din id-doża fissa.

Il-medda tad-doża rakkomandata għal FORTEKOR PLUS hija 0.25–0.5 mg pimobendan għal kull kg

tal-piż tal-ġisem u 0.5–1 mg benazepril hydrochloride għal kull kg tal-piż tal-ġisem, maqsuma f’żewġ

dożi kuljum. Il-pilloli FORTEKOR PLUS għandhom jingħataw b’mod orali, darbtejn kuljum bi spazju

ta’ 12-il siegħa (filgħodu u filgħaxija) bejn id-dożi u bejn wieħed u ieħor siegħa qabel it-tagħlif.

Il-pilloli jistgħu jinqasmu tul il-linja tal-qsim.

It-tabella ta’ hawn taħt tista’ tintuża bħala gwida.

Piż tal-ġisem (kg)

tal-kelb

Qawwa u numru ta’ pilloli li għandhom jingħataw

FORTEKOR PLUS 1.25 mg/2.5 mg

pilloli

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg

pilloli

Filgħodu

Filgħaxija

Filgħodu

Filgħaxija

2.5 – 5

5 – 10

10 – 20

20 – 40

’Il fuq minn 40

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Il-pilloli FORTEKOR PLUS jistgħu jinqasmu f’nofsijiet jekk ikun meħtieġ.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli.

11

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen f’temperaturi anqas minn 25

Żomm il-folja fil-pakkett ta’ barra sabiex tkun protetta mill-umdità.

Kwalunkwe nofs pillola li jifdal għandha terġa’ titpoġġa fil-folja miftuħa u tinħażen (għal mhux aktar

minn ġurnata) fil-pakkett tal-kartun oriġinali fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta’ skadenza murija fuq il-folja u l-pakkett

wara JIS.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

F’każijiet ta’ mard kroniku tal-kliewi, huwa rakkomandat li jiġi ċċekkjat l-istat ta’ idratazzjoni qabel

ma tinbeda t-terapija, u li jiġi mmonitorjat l-għadd tal-kreatinina fil-plażma u tal-eritroċiti fid-demm

matul it-terapija.

Billi pimobendan jiġi metabolizzat fil-fwied, il-prodott m’għandux jingħata lil klieb b’insuffiċjenza

severa tal-fwied.

L-effikaċja u s-sigurtà tal-prodott ma ġewx stabbiliti fi klieb li jiżnu anqas minn 2.5 kg jew li

għandhom inqas minn 4 xhur.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali:

Aħsel idejk wara l-użu.

Nies li huma sensittivi għal pimobendan jew benazepril hydrochloride għandhom jevitaw li jmissu

mal-prodott mediċinali veterinarju.

Fil-każ ta' inġestjoni aċċidentali, fittex parir mediku minnufih u uri l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta

lit-tabib.

Nisa tqal għandhom joqogħdu attenti ħafna biex jevitaw l-esponiment orali aċċidentali minħabba li l-

inibituri tal-enzima li tikkonverti l-anġjotensina (ACE)instabu li jaffettwaw it-tarbija mhux imwielda

matul it-tqala fil-bnedmin.

Użu fit-tqala, fit-treddigħ:

Tużax waqt it-tqala jew it-treddigħ. Is-sigurtà ta’ FORTEKOR PLUS ma ġietx stabbilita fi klieb tat-

tnissil, tqal jew ireddgħu.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni:

Informa lill-kirurgu veterinarju jekk l-annimal ikun qiegħed jieħu, jew ħa dan l-aħħar, xi mediċina

oħra.

Fi klieb b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, benazepril hydrochloride u pimobendan ingħataw

flimkien ma’ digoxin u dijuretiċi mingħajr interazzjonijiet avversi evidenti.

Fil-bnedmin, il-kombinazzjoni ta’ inibituri tal-ACE u mediċini antiinfjammatorji mhux sterojdi

(NSAIDs) tista’ twassal għal tnaqqis fl-effikaċja kontra l-pressjoni għolja jew għal indeboliment fil-

funzjoni tal-kliewi. Għalhekk, l-użu fl-istess ħin ta’ FORTEKOR PLUS ma’ NSAIDs jew kwalunkwe

medikazzjoni oħra b’effett ipotensiv, għandu jiġi kkunsidrat b'attenzjoni qabel ma jintużaw tali

kombinazzjonijiet.

Il-kombinazzjoni ta’ FORTEKOR PLUS u sustanzi oħra kontra l-pressjoni għolja (eż. l-imblokkaturi

tal-kanali tal-kalċju,

imblokkaturi jew dijuretiċi), anestetiċi jew sedattivi, tista’ twassal għal effetti

ipotensivi addittivi. Il-kirurgu veterinarju tiegħek jista’ jirrakkomanda monitoraġġ mill-qrib tal-

funzjoni tal-kliewi u għal sinjali ta’ pressjoni baxxa (letarġija, dgħufija, eċċ.) u kura għal dawn jekk

ikun meħtieġ.

Ma jistgħux jiġu esklużi interazzjonijiet ma’ dijuretiċi li jżommu l-potassju fil-ġisem bħal

spironolactone, triamterene jew amiloride. Il-kirurgu veterinarju tiegħek għalhekk jista’ jirrakkomanda

li jiġu mmonitorjati l-livelli tal-potassju fil-plażma meta FORTEKOR PLUS jintuża f’kombinazzjoni

ma’ dijuretiku li jżomm il-potassju fil-ġisem, minħabba r-riskju ta’ iperkalimja (livell għoli ta’

potassju fid-demm).

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

F’każ ta’ doża eċċessiva, il-kelb għandu jiġi kkurat skont is-sintomi. Tista’ sseħħ ipotensjoni

(pressjoni baxxa tad-demm) temporanja riversibbli f’doża eċċessiva aċċidentali. It-terapija għandha

tikkonsisti f’infużjoni(jiet) ta’ ilma bil-melħ isotoniku sħun fil-vina kif ikun meħtieġ.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻAT JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m’għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew ma’ l-iskart domestiku.

Staqsi lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispiżjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux

aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT TA’ TAGĦRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Proprjetajiet farmakodinamiċi

FORTEKOR PLUS huwa kombinazzjoni ta’ 2 sustanzi attivi: pimobendan u benazepril hydrochloride.

Pimobendan huwa sustanza inotropika mhux glikoside, mhux simpatomimetika, bi proprjetajiet

qawwijin ta’ twessigħ tal-arterji.

Benazepril hydrochloride huwa

prodrug

idrolizzata

in vivo

għall-metabolit attiv tagħha, benazeprilat.

Benazeprilat huwa inibitur tal-ACE, u b’hekk inaqqas it-tagħbija tal-pressjoni u tal-volum tad-demm

fuq il-qalb fi klieb b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb. Benazeprilat tawwal iż-żmien sat-taħżin tal-

insuffiċjenza tal-qalb, u ż-żmien sal-mewt, tejjeb il-kundizzjoni klinika, naqqas is-sogħla u tejjeb it-

tolleranza għall-eżerċizzju fi klieb b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb sintomatika kkawżata minn

mard valvulari jew kardjomijopatija dilatata.

Daqsijiet tal-Pakkett

FORTEKOR PLUS

1.25 mg/2.5 mg pilloli: 30 pillola jew 60 pillola.

FORTEKOR PLUS

5 mg/10 mg pilloli: 30 pillola jew 60 pillola.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.