Fasenra

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Fasenra
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Fasenra
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Mediċini għall-imblokkar tal-passaġġ tan-nifs mard,
 • Żona terapewtika:
 • Ażma
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Fasenra huwa indikat bħala żieda fit-trattament ta 'manteniment f'pazjenti adulti bi ħsara severa eżinofilika-ażma mhux ikkontrollati adegwatament, minkejja doża għolja ta' kortikosterojdi meħuda man-nifs biż-żieda fit-tul li jaġixxu β-agonisti.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004433
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 07-01-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004433
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/753505/2017

EMEA/H/C/004433

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Fasenra

benralizumab

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Fasenra. Dan jispjega

kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet

ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Fasenra.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Fasenra, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew

jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’inhu Fasenra u għal xiex jintuża?

Fasenra huwa tip ta’ mediċina kontra l-ażma użata biex tikkura adulti li jbatu minn tip partikolari ta’

ażma li jissejjaħ ażma eosinofilika.

Hija tintuża bħala kura addizzjonali fl-adulti li jbatu minn ażma severa li mhijiex ikkontrollata b'mod

adegwat b’taħlita ta’ kortikosterojdi b’doża għolja li jittieħdu man-nifs flimkien ma’ mediċini oħrajn li

jissejħu beta-agonisti li jdumu jaġixxu.

Fasenra fih is-sustanza attiva l-benralizumab.

Kif jintuża Fasenra?

Fasenra huwa disponibbli bħala soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringi mimlijin għal-lest. Id-doża

rakkomandata hija ta' 30 mg li għandha tiġi injettata taħt il-ġilda fin-naħa ta' fuq tad-driegħ, fil-koxox

jew fiż-żaqq kull 4 ġimgħat għall-ewwel 3 dożi, u mbagħad kull 8 ġimgħat. Fasenra għandu jingħata

sakemm il-pazjent idum jieħu benefiċċju minnu, u tal-inqas darba f’sena t-tobba għandhom jivvalutaw

mill-ġdid jekk il-kura għandhiex titkompla.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u għandha tingħata minn tobba b’esperjenza fid-

dijanjożi u l-kura tal-ażma severa.

Fasenra

EMA/753505/2017

Paġna 2/2

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Kif jaħdem Fasenra?

Fl-ażma esinofilika, is-sintomi huma assoċjati mal-preżenza kbira ta’ tip ta’ ċellola bajda tad-demm li

tissejjaħ esinofilji fid-demm u belgħun fil-pulmun. Is-sustanza attiva f'Fasenra, il-benralizumab, hija

antikorp monoklonali (tip ta' proteina) mfassla biex tingħaqad ma' riċetturi (miri) msejħa riċetturi tal-

interlukin-5 fuq is-superfiċje tal-eosinofili. Billi jingħaqad mar-riċetturi tal-interlukin-5, Fasenra jattiva

s-sistema immunitarja (id-difiża naturali tal-ġisem) biex joqtol l-eosinofili fid-demm u fil-pulmun. Dan

jgħin biex inaqqas l-infjammazzjoni, u b’hekk jirriżulta fi tnaqqis ta’ attakki tal-ażma u titjib fis-sintomi.

X’inhuma l-benefiċċji ta' Fasenra li ħarġu mill-istudji?

F'żewġ studji prinċipali intwera li Fasenra jnaqqas in-numru ta' taħrixiet tal-ażma matul il-kura. Dawn

l-istudji involvew total ta' 2,511-il pazjent b'ażma eosinofilika li ma kinitx ikkontrollata b'mod adegwat

b'taħlita ta' kortikosterojdi b’doża għolja li jittieħdu man-nifs u beta-agonisti li jdumu jaġixxu. Fost

pazjenti bl-ogħla numru ta' eosinofili fid-demm qabel il-kura, in-numru ta' taħrixiet severi fis-sena kien

ta' 0.66 f'pazjenti kkurati b'Fasenra (mogħti kull 4 ġimgħat għall-ewwel 3 dożi u mbagħad kull 8

ġimgħat), meta mqabbel ma' 1.14 f'pazjenti li ngħataw plaċebo (mediċina fittizja).

Tielet studju li involva 220 pazjent wera li iktar pazjenti li ngħataw Fasenra tjibietilhom il-kundizzjoni

tagħhom sal-punt li setgħu jnaqqsu d-doża tagħhom ta' kortikosterojdi b'medja ta' 75% meta mqabbla

ma' 25% ta' dawk li ngħataw plaċebo.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Fasenra?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Fasenra (li jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10)

huma wġigħ ta’ ras u farinġite (uġigħ fil-griżmejn). Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-

restrizzjonijiet kollha b’Fasenra, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Għal xiex ġie approvat Fasenra?

Intwera li Fasenra huwa aktar effettiv minn plaċebo fit-tnaqqis tan-numru ta' taħrixiet tal-ażma u l-

bżonn għal kura bil-kortikosterojdi. Il-mediċina hija ttollerata sew b'numru baxx ta' effetti sekondarji.

Għaldaqstant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ Fasenra huma akbar mir-

riskji tiegħu u rrakkomandat li jkun approvat għall-użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Fasenra?

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Fasenra ġew inklużi fis-sommarju tal-

karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif.

Informazzjoni oħra dwar Fasenra

L-EPAR sħiħ għal Fasenra jinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-

kura b’Fasenra, aqra l-fuljett ta’ tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Fasenra 30 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

benralizumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti

identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta

kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek

tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa' taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek.

Jekk ikollok xi effetti sekondarji, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Fasenra u gћalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Fasenra

Kif għandek tuża Fasenra

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Fasenra

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Fasenra u gћalxiex jintuża

Fasenra huwa

Fasenra huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva benralizumab, li huwa antikorp monoklonali, tip ta'

proteina li tagħraf u teħel ma' sustanza fil-mira speċifika fil-ġisem. Il-mira ta’ benralizumab hija

proteina li tissejjaħ riċettur ta’ interleukin-5, li tinsab partikolarment fuq tip ta’ ċellola bajda tad-demm

li tissejjaħ eosinofil.

X’inhu Fasenra u għalxiex jintuża

Fasenra jintuża biex jikkura ażma eosinofilika severa fl-adulti. Ażma eosinofilika hi tip ta' ażma fejn

il-pazjenti jkollhom iżżejjed eosinofili fid-demm jew fil-pulmun.

Fasenra jintuża ma' mediċini oħrajn biex jikkura l-ażma (dożi għoljin ta’ "inalaturi tal-kortikosterojdi"

flimkien ma' mediċini oħrajn tal-ażma) meta l-marda ma tiġix ikkontrollata tajjeb b’dawk il-mediċini

l-oħra waħidhom.

Kif jaħdem Fasenra

L-eosinofili huma ċelloli bojod involuti fl-infjammazzjoni. Meta jeħel mal-eosinofili, Fasenra jgħin

biex inaqqas in-numru tagħhom.

X’inhuma l-benefiċċji li tuża Fasenra

Fasenra jista’ jnaqqas in-numru ta’ attakki tal-ażma li qed tesperjenza, jgħinek tieħu nifs aħjar u

jnaqqas is-sintomi tiegħek tal-ażma. Jekk qed tieħu mediċini li jissejħu "kortikosterojdi orali", l-użu ta’

Fasenra jista’ wkoll jippermettilek tnaqqas id-doża ta’ kuljum jew twaqqaf il-kortikosterojdi orali li

għandek bżonn biex tikkontrolla l-ażma.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Fasenra

Tużax Fasenra:

Jekk inti allerġiku/a għal benralizumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-

sezzjoni 6). Iċċekkja mat-tabib, mal-infermier jew mal-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li dan japplika

għalik.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek qabel tingħata Fasenra:

jekk għandek infezzjoni parasitika jew jekk tgħix f'żona fejn l-infezzjonijiet parasitiċi huma

komuni jew se tivvjaġġa lejn tali reġjun. Din il-mediċina tista' ddgħajjef il-ħila tiegħek li

tiġġieled kontra ċerti tipi ta' infezzjonijiet parasitiċi.

jekk kellek reazzjoni allerġika għal injezzjoni jew mediċina fil-passat (ara sezzjoni 4 għal

sintomi ta’ reazzjoni allerġika).

Barra minn hekk, kellem lit-tabib, lill-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tingħata Fasenra:

jekk l-ażma tiegħek tibqa' mhux ikkontrollata jew tiggrava waqt il-kura b'din il-mediċina.

jekk ikollok xi sintomi ta' reazzjoni allerġika (ara sezzjoni 4). Reazzjonijiet allerġiċi serji

seħħew f'pazjenti li kienu qed jirċievu din il-mediċina.

Mediċini oħra għall-ażma

Tiqafx tieħu l-mediċini tiegħek ta’ prevenzjoni għall-ażma f’daqqa waħda ladarba tkun bdejt tieħu

Fasenra.

Jekk ir-rispons tiegħek għall-kura jippermetti, it-tabib tiegħek jista’ jipprova jnaqqas id-doża ta’ xi

wħud minn dawn il-mediċini, speċjalment dawk imsejħa “kortikosterojdi”. Dan għandu jsir

gradwalment, taħt is-superviżjoni diretta tat-tabib tiegħek.

Mediċini oħra u Fasenra

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra qabel tuża

Fasenra.

Tfal u adolexxenti

Is-sigurtà u l-benefiċċji ta' din il-mediċina mhumiex magħrufa fi tfal taħt l-età ta' 18-il sena.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib

tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Tużax Fasenra jekk inti tqila diment li t-tabib ma jgħidlekx mod ieħor. Mhux magħruf jekk Fasenra

jistax jagħmel ħsara lit-tarbija tiegħek fil-ġuf.

Mhux magħruf jekk l-ingredjenti ta’ Fasenra jistgħux jgħaddu fil-ħalib tas-sider tal-omm. Jekk qed

tredda’ jew qed tippjana li tredda', kellem lit-tabib tiegħek.

Sewqan u tħaddim ta' magni

Huwa improbabbli li Fasenra se jaffetwa l-ħila tiegħek biex issuq u tħaddem il-magni.

3.

Kif għandek tuża Fasenra

Fasenra jingħatalek minn tabib, infermier jew professjonista fil-kura tas-saħħa, bħala injezzjoni eżatt

taħt il-ġilda.

Id-doża rakkomandata hija injezzjoni ta’ 30 mg. L-ewwel 3 injezzjonijiet jingħataw kull

4 ġimgħat. Wara dan, inti se tingħata 30 mg kull 8 ġimgħat.

Jekk tinqabeż doża ta’ Fasenra

Ikkuntattja lill-professjonista fil-kura medika jew l-isptar tiegħek mill-aktar fis possibbli biex tagħmel

appuntament ġdid.

It-twaqqif tal-kura bi Fasenra

Tiqafx tieħu kura b’Fasenra sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek biex tagħmel dan. L-interruzzjoni

jew it-twaqqif tal-kura bi Fasenra jista’ jwassal sabiex jerġgħu jfeġġu s-sintomi u l-attakki tal-ażma

tiegħek.

Jekk is-sintomi tal-ażma jaggravaw waqt li qed tirċievi l-injezzjonijiet ta’ Fasenra, ċempel lit-tabib

tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-

infermier tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Reazzjonijiet allerġiċi

Xi persuni jista' jkollhom reazzjonijiet allerġiċi. Dawn ir-reazzjonijiet huma komuni (dawn jistgħu

jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni) u jistgħu jseħħu sigħat jew jiem wara l-injezzjoni.

Is-sintomi normalment jinkludu:

ħorriqija

raxx

Fittex attenzjoni medika immedjatament jekk taħseb li jista’ jkun li se jkollok reazzjoni allerġika.

Effetti sekondarji oħra:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

uġigħ ta’ ras

farinġite (uġigħ fil-griżmejn)

deni (temperatura għolja)

reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (pereżempju uġigħ, ħmura, ħakk, nefħa fejn tkun ingħatat l-

injezzjoni)

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effetti sekondarji, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi

xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Fasenra

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta. Id-data ta’ meta tiskadi

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Armiha jekk titħalla barra mill-friġġ għal aktar minn 24 siegħa.

Tħawwadx u tiffriżax.

Fasenra għandu jintuża darba biss. Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu

għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Fasenra

Is-sustanza attiva hi benralizumab. Siringa waħda mimlija għal-lest ta' soluzzjoni ta' 1 ml fiha 30 mg

ta' benralizumab.

L-ingredjenti l-oħra huma histidine, histidine hydrochloride monohydrate, trehalose dihydrate,

polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Fasenra u l-kontenut tal-pakkett

Fasenra huwa soluzzjoni f'siringa tal-ħġieġ ċara. Il-kulur tiegħu jista' jvarja minn bla kulur għal lewn

isfar. Dan jista' jkun fih xi frak żgħir. Fasenra huwa disponibbli f'pakkett li fih siringa 1 mimlija għal-

lest.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

L-Iżvezja

Il-Manifattur

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

L-Iżvezja

MedImmune UK Ltd

6 Renaissance Way

Liverpool, L24 9JW

Ir-Renju Unit

MedImmune Pharma B.V., Nijmegen

Lagelandseweg 78

Nijmegen, 6545CG

In-Netherlands

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss:

Istruzzjonijiet għall-għoti

Qabel l-għoti, saħħan Fasenra billi tħalli l-kartuna f'temperatura ambjentali. Dan ġeneralment jieħu

30 minuta. Agħti fi żmien 24 siegħa jew armi f'kontenitur li fih jintremew affarijiet bil-ponta.

Istruzzjonijiet għal Siringa Mimlija għal-lest bi Protezzjoni tas-Sigurtà tal-Labra

Irreferi għal Figura 1 hawn taħt biex tidentifika l-komponenti tas-siringa mimlija għal lest għall-użu

fil-passi tal-għoti.

Figura 1

Klipps ta'

attivazzjoni tal-

protezzjoni tal-

labra.

Parti

ewlenija

tas-siringa

Tikketta bid-data ta'

skadenza

Għatu tal-labra

Ras tal-

planġer

Planġer

Flanġ

għas-saba'

Tieqa tal-

ispezzjon

Labra

Tmissx il-klipps ta' attivazzjoni tal-protezzjoni tal-labra sabiex tipprevjeni l-attivazzjoni prematura

tal-protezzjoni ta' sigurtà tal-labra.

Aqbad il-parti ewlenija tas-siringa, mhux il-planġer, biex tneħħi s-siringa mimlija għal-lest mit-

trej. Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq is-siringa. Spezzjona Fasenra viżwalment għal frak u telf fil-kulur

qabel ma tagħtiha. Fasenra huwa ċar għal opalexxenti, mingħajr kulur għal isfar, u jista' jkun fih

partikuli transluċidi jew bojod għal bojod fl-isfar. Tużax Fasenra jekk il-likwidu ma jkunx ċar, ikun bla

kulur, jew ikun fih frak kbir jew materja partikolata barranija. Is-siringa jista' jkollha bżieżaq żgħar tal-

arja; dan huwa normali. M'għandekx tespella l-bużżieqa tal-arja qabel l-għoti.

Tneħħix l-għatu tal-labra sakemm tkun lest/a biex tinjetta.

Żomm il- parti ewlenija tas-siringa u neħħi l-għatu tal-labra

billi tiġbed direttament 'il barra. Iżżommx il-planġer jew ir-

ras tal-planġer waqt li tneħħi l-għatu tal-labbra inkella l-

planġer jista' jiċċalaq. Jekk is-siringa mimlija għal lest tkun

bil-ħsara jew ikkontaminata (pereżempju, taqa' mingħajr ma

jkun f'postu l-għatu tal-labra), armiha u uża siringa mimlija

għal-lest ġdida.

Oqros il-ġilda bil-mod u daħħal il-labra fis-sit tal-injezzjoni

rakkomandat (jiġifieri, in-naħa ta' fuq tad-driegħ, il-koxox

jew iż-żaqq).

Injetta s-soluzzjoni kollha billi timbotta l-planġer sa ġewwa

nett sakemm ir-ras tal-planġer tkun kompletament bejn il-

klipps ta' attivazzjoni tal-protezzjoni tal-labra. Dan huwa

meħtieġ biex tiġi attivata l-protezzjoni tal-labra.

Wara l-injezzjoni, żomm il-pressjoni fuq ir-ras tal-planġer u

neħħi l-labra mill-ġilda. Erħi r-ras tal-planġer biex tħalli l-

protezzjoni tal-labra tgħatti l-labra. Terġax tgħatti s-

siringa mimlija għal-lest

Armi s-siringa użata f'kontenitur li fih jintremew affarijiet bil-ponta.