Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Antivirali għal użu sistemiku,
 • Żona terapewtika:
 • Infezzjonijiet ta 'HIV
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • It-trattament ta 'l-HIV-1 infezzjoni ta' Emtricitabine/ tenofovir disoproxil Krka huwa indikat għal terapija antiretrovirali kombinata għall-kura ta ' l-HIV-1 adulti infettati. Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka huwa wkoll indikat għall-kura ta ' l-HIV-1 infettati fl-adolexxenti, b'reżistenza għal NRTI li dehret jew tossiċitajiet li teskludi l-użu tal-ewwel linja ta'l-aġenti, l-età bejn 12 u < 18-il sena (ara sezzjoni 5. 1 Pre-espożizzjoni profilassi (J) ta ' Emtricitabine/ Tenofovir disoproxil Krka huwa indikat, flimkien mal-prattiċi ta'sess aktar għall-espożizzjoni minn qabel l-profilassi biex jitnaqqas ir-riskju ta sesswalment miksuba bl-HIV-1-infezzjoni fl-adulti b'riskju għoli.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 4

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004215
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-12-2016
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004215
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780703/2018

EMEA/H/C/004215

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

(emtricitabine/tenofovir disoproxil)

Ħarsa ġenerali lejn Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u għalfejn huwa

awtorizzat fl-UE

X’inhu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u għal xiex jintuża?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka huwa mediċina tal-HIV li tintuża f’kombinazzjoni ma’ mill-anqas

mediċina oħra tal-HIV għall-kura ta’ adulti infettati bil-virus tal-immunodefiċjenza umana tat-tip 1

(HIV-1), virus li jikkawża s-sindromu tal-immunodefiċjenza akkwiżita (AIDS). Barra minn hekk jista’

jintuża f’adolexxenti bl-HIV li huma reżistenti għal kuri tal-ewwel linja jew li ma jistgħux jeħduhom

minħabba effetti sekondarji.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jintuża wkoll biex jgħin fil-prevenzjoni tal-infezzjoni tal-HIV-1

trażmessa sesswalment f’adulti u f’adoloxxenti li jkunu f’riskju għoli li jiġu infettati (profilassi ta’ qabel

l-esponiment jew PrEP). Għandu jintuża flimkien ma’ prattiki ta’ sess aktar siguri, bħall-użu tal-

kondoms.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih żewġ sustanzi attivi, emtricitabine u tenofovir disoproxil.

Huwa “mediċina ġenerika”. Dan ifisser li fih l-istess sustanzi attivi u jaħdem bl-istess mod bħal

“mediċina ta’ referenza” diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) msejħa Truvada. Għal aktar

informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriċi, ara d-dokument bil-mistoqsijiet u t-tweġibiet hawnhekk.

Kif jintuża Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib u l-kura għandha tinbeda

minn tabib b'esperjenza fil-ġestjoni tal-infezzjoni tal-HIV.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka huwa disponibbli f’pilloli (200 mg emtricitabine u 245 mg

tenofovir disoproxil). Id-doża rakkomandata għall-kura jew għall-prevenzjoni tal-infezzjoni tal-HIV-1

hija pillola waħda darba kuljum, li preferibbilment tittieħed mal-ikel. Jekk ikun hemm bżonn li l-

pazjenti jieqfu jieħdu emtricitabine jew tenofovir, jew ikollhom bżonn jieħdu dożi differenti, se jkun

hemm bżonn li jieħdu mediċini li fihom emtricitabine jew tenofovir disoproxil separatament.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabine/tenofovir disoproxil)

EMA/780703/2018

Paġna 2/3

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, ara l-fuljett ta’ tagħrif

jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih żewġ sustanzi attivi: emtricitabine, li hija inibitur

nukleosidiku tat-transkrittażi inversa; u tenofovir disoproxil li hija “prodroga” tat-tenofovir. Dan ifisser

li fil-ġisem tinbidel f’tenofovir. Tenofovir hija inibitur nukleosidiku tat-transkrittażi inversa. Kemm

emtricitabine kif ukoll tenofovir jaħdmu b’mod simili billi jimblokkaw l-attività tat-transkrittażi inversa,

enzima prodotta mill-HIV li jħalliha timmultiplika lilha nnifisha fiċ-ċelloli li infettat.

Għall-kura ta’ infezzjoni tal-HIV 1, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, meħud flimkien ma’ minn

tal-anqas mediċina antivirali oħra, inaqqas l-ammont ta’ HIV fid-demm u jżommu f’livell baxx.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ma jfejjaqx l-infezzjoni tal-HIV jew tal-AIDS, iżda jista’ jittardja

l-ħsara li ssir lis-sistema immunitarja u l-iżvilupp ta’ infezzjonijiet u mard assoċjati mal-AIDS.

Għall-profilassi ta’ qabel l-esponiment tal-infezzjoni tal-HIV-1, huwa mistenni li Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka fid-demm iwaqqaf il-virus milli jimmultiplika u jinfirex mis-sit tal-infezzjoni f’każ li l-

individwu jkun espost għall-virus.

Kif ġie studjat Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Diġà saru studji dwar il-benefiċċji u r-riskji tas-sustanzi attivi fl-użi approvati bil-mediċina ta’

referenza, Truvada, u m’għandhomx għalfejn jiġu ripetuti għal Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Bħal ma tagħmel għal kull mediċina oħra, il-kumpanija pprovdiet studji dwar il-kwalità ta’

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Il-kumpanija wettqet ukoll studju li wera li hija

“bijoekwivalenti” għall-mediċina ta’ referenza. Żewġ mediċini huma bijoekwivalenti meta jipproduċu l-

istess livelli tas-sustanza attiva fil-ġisem u huma għaldaqstant mistennija li jkollhom l-istess effett.

X’inhuma l-benefiċċji u r-riskji ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Minħabba li Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka huwa mediċina ġenerika u huwa bijoekwivalenti

għall-mediċina ta’ referenza, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu jitqiesu l-istess bħal dawk tal-mediċina ta’

referenza.

Għaliex Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ġie awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kkonkludiet li, b’mod konformi mar-rekwiżiti tal-UE,

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ntwera li għandu kwalità komparabbli u li huwa bijoekwivalenti

għal Truvada. Għalhekk, il-fehma tal-Aġenzija kienet li, bħal fil-każ ta’ Truvada, il-benefiċċju ta’

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka huwa akbar mir-riskju identifikat u li jista’ jiġi awtorizzat għall-

użu fl-UE.

X’miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka?

Il-kumpanija li tqiegħed lil Emtricitrabine/Tenofovir disoproxil Krka fis-suq se tipprovdi pakkett ta’

informazzjoni lit-tobba li jkopri l-effetti potenzjali ta’ ħsara ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

fuq il-funzjoni tal-kliewi, u informazzjoni dwar l-użu għall-profilassi ta’ qabel l-esponiment. Barra minn

hekk, il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa se jirċievu fuljett u kard ta’ tfakkira biex

jgħadduhom lill-individwi li jkunu qed jingħataw il-mediċina għall-profilassi ta’ qabel l-esponiment.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabine/tenofovir disoproxil)

EMA/780703/2018

Paġna 3/3

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta’ tagħrif ġew inklużi wkoll ir-

rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura

tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tiġi

ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b’Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jiġu

evalwati bir-reqqa u tittieħed kull azzjoni meħtieġa għall-protezzjoni tal-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka irċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-EU kollha

fid-9 ta’ Diċembru 2016.

Aktar informazzjoni dwar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tista’ tinstab fis-sit elettroniku tal-

Aġenzija: www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/EmtricitabineTenofovir-disoproxil-Krka.

Informazzjoni dwar il-mediċina ta’ referenza tinstab ukoll fis-sit elettroniku tal-Aġenzija.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f’11-2018.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg pilloli miksija b’rita

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tieħuEmtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Kif għandek tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u gћalxiex jintuża

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih żewġ sustanzi attivi, emtricitabine u tenofovir

disoproxil. Dawn iż-żewġ sustanzi attivi huma mediċini antiretrovirali li jintużaw biex jittrattaw l-

infezzjoni ta’ l-HIV. Emtricitabine hu impeditur tan-nucleoside reverse transcriptase u tenofovir hu

impeditur tan-nucleotide reverse transcriptase. Madankollu, it-tnejn huma ġeneralment magħrufin

bħala NRTIs u jaħdmu billi jinterferixxu mal-ħidma normali ta’ enzima (reverse transcriptase) li hi

essenzjali biex il-virus jirriproduċi.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jintuża għat-trattament tal-infezzjoni tal-Virus

tal-Immunodefiċjenza Umana 1 (HIV-1), f’adulti

Jintuża wkoll għal trattament ta’ HIV f’adolexxenti minn eta ta’ 12-il sena sa dawk li

għadhom m’għalqux it-18-il sena li tal-jiżnu inqas 35 kg, u li diġà jkunu ngħataw trattament

b’mediċini oħra għall-HIV li m’għadhomx aktar effettivi jew li kkaġunaw effetti sekondarji.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka għandu jintuża dejjem flimkien ma’ mediċini oħra

għat-trattament tal-infezzjoni tal-HIV.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jista’ jingħata minflok emtricitabine u tenofovir

disoproxil użati separatament fl-istess dożi.

Persuni li huma pożittivi għall-HIV xorta jistgħu jgħaddu l-HIV meta jieħdu din il-mediċina,

għalkemm ir-riskju jonqos b’terapija antiretrovirali effettiva.Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-

prekawzjonijiet meħtieġa biex tipprevjeni li tinfetta persuni oħra.

Din il-mediċina ma tfejjaqx l-infezzjoni tal-HIV. Waqt li tkun qed tieħu Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka inti xorta tista’ tiżviluppa infezzjonijiet jew mard ieħor marbut mal-infezzjoni tal-HIV.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jintuża’ wkoll biex jitnaqqas ir-riskju li tieħu

infezzjoni tal-HIV-1 fl-adulti,

u

adolexxenti minn età ta’ 12-il sena sa inqas minn 18-il

sena u li jiżnu tal-inqas 35 kg, meta jittieħed kuljum, flimkien ma’ prattiki ta’ sess aktar

siguri: Ara sezzjoni 2 għal lista ta’ prekawzjonijiet li trid tieħu kontra l-infezzjoni tal-HIV.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Tiħux Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tittratta HIV jew biex tnaqqas ir-riskju li

tieħu HIV jekk inti allerġiku għal emtricitabine, tenofovir, tenofovir disoproxil, jew għal xi sustanza

oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6).

→ Jekk dan japplika għalik, għid lit-tabib tiegħek immedjatament.

Qabel tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tnaqqas ir-riskju li tieħu l-HIV:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jista’ jgħin biss inaqqas ir-riskju tiegħek li tieħu l-HIV qabel

tiġi infettat.

Trid tkun negattiv għall-HIV qabel tibda tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

biex tnaqqas ir-riskju li tieħu l-HIV. Trid tiġi ttestjat biex tkun ċert li ma għandekx diġà l-

infezzjoni tal-HIV. Tiħux Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tnaqqas ir-riskju tiegħek

sakemm ma jkunx ikkonfermat li inti negattiv għall-HIV. Persuni li għandhom l-HIV iridu

jieħdu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka flimkien ma’ mediċini oħra.

Ħafna testijiet tal-HIV jistgħu ma jiskoprux infezzjoni riċenti. Jekk ikollok marda simili

għall-influwenza, dan jista’ jfisser li inti riċentement ġejt infettat bl-HIV.

Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ infezzjoni tal-HIV:

għeja

deni

uġigħ fil-ġogi jew fil-muskoli

uġigħ ta’ ras

rimettar jew dijarea

raxx

tegħreq billejl

għenieqed limfatiċi mkabbra fl-għonq jew taħt iż-żaqq

Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok marda li tixbah l-influwenza – jew fix-xahar qabel

tibda tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, jew fi kwalunkwe ħin waqt li qed tieħu

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Waqt li qed tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tnaqqas ir-riskju li tieħu l-HIV:

Ħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kuljum biex tnaqqas ir-riskju tiegħek, mhux biss

meta taħseb li kont f’riskju li tieħu l-infezzjoni tal-HIV. Tinsiex tieħu d-dożi ta’

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, jew tieqaf teħodha. Jekk tinsa’ tieħu xi dożi dan

jista’ jżid ir-riskju tiegħek li tieħu l-infezzjoni tal-HIV.

Għandek tiġi ttestjat għall-HIV regolarment.

Jekk taħseb li inti ġejt infettat bl-HIV, għid lit-tabib tiegħek minnufih. Tista’ tkun trid tieħu

aktar testijiet biex taċċerta ruħek li għadek negattiv għall-HIV.

Li sempliċement tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jista’ ma jwaqqfekx milli

tieħu l-HIV.

Dejjem ipprattika s-sess sigur. Uża kondoms biex tnaqqas il-kuntatt mas-semen, fluwidi

vaġinali, jew demm.

Taqsamx ma’ persuni oħrajn oġġetti personali li jista’ jkollhomx demm jew fluwidi tal-

ġisem fuqhom, bħal xkupilji tas-snien u xfafar.

Taqsamx ma’ persuni oħrajn jew terġa’ tuża labar jew kwalunkwe tagħmir ieħor

għall-injezzjonijiet jew drogi.

Għandek tiġi ttestjat għal infezzjonijiet oħra trasmessi sesswalment bħal sifilide u

gonorrea. Dawn l-infezzjonijiet jagħmluha aktar faċli biex tiġi infettat bl-HIV.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar kif tipprevjeni li tieħu l-HIV jew tagħti

l-HIV lil persuni oħra.

Waqt li qed tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tittratta HIV jew biex tnaqqas

ir-riskju li tieħu HIV:

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jista’ jaffettwa l-kliewi tiegħek. Qabel u waqt it-

trattament, it-tabib tiegħek jista’ jordna testijiet tad-demm biex ikejjel il-funzjoni tal-kliewi.

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek marda tal-kliewi, jew jekk it-testijiet urew problemi bil-

kliewi. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka m’għandux jingħata lil adolexxenti bi problemi

eżistenti tal-kliewi. Jekk għandek problemi bil-kliewi, it-tabib tiegħek jista’ jagħtik parir biex

tieqaf tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jew, jekk diġà għandek l-HIV, biex tieħu

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka inqas frekwentement. Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka mhuwiex rakkomandat jekk għandek mard sever tal-kliewi jew jekk qiegħed

fuq dijaliżi.

Jistgħu jseħħu problemi bl-għadam (li kultant jirriżultaw fi ksur) minħabba ħsara liċ-ċelluli

tubuli tal-kliewi (ara sezzjoni 4, Effetti sekonardji possibbli).

Kellem lit-tabib tiegħek jekk inti qabel kellek passat mediku ta’ mard tal-fwied, li jinkludi

l-epatite. Pazjenti infettati bl-HIV li għandhom ukoll mard fil-fwied (li jinkludu epatite kronika

B jew Ċ), li huma ttrattati bl-antitretrovirali, għandhom riskju ogħla ta’ kumplikazzjonijiet serji

tal-fwied li potenzjalment jistgħu ikunu fatali. Jekk għandek l-epatite B jew Ċ, it-tabib tiegħek

ser jikkunsidra b’attenzjoni l-aħjar kors ta’ trattament għalik.

Kun af l-istat tal-infezzjoni tal-virus tal-epatite B (HBV) tiegħek qabel tibda tieħu

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Jekk għandek HBV, hemm riskju serju ta’ problemi

tal-fwied meta tieqaf tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, kemm jekk għandek l-HIV

jew le. Huwa importanti li ma tieqafx tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka mingħajr

ma tkellem lit-tabib tiegħek: ara sezzjoni 3, Tieqafx tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek iktar minn 65 sena. Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka ma ġiex studjat f’pazjenti li għandhom iktar minn 65 sena.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk inti intolleranti għall-lactose (ara Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka fih lactose aktar ’il quddiem f’din is-sezzjoni).

Tfal u adolexxenti

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka mhuwiex għall-użu fi tfal taħt it-12-il sena.

Mediċini oħra u Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Tiħux Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jekk diġà qed tieħu mediċini oħra li fihom

il-komponenti ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (emtricitabine u tenofovir disoproxil) jew

kwalunkwe mediċina antivirali oħra li fihom tenofovir alafenamide, lamivudine jew adefovir dipivoxil.

Jekk tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ma’ mediċini oħra li jistgħu jagħmlu ħsara

lill-kliewi tiegħek: b’mod speċjali hu importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu kwalunkwe

minn dawn il-mediċini, li jinkludu

aminoglycosides (għal infezzjoni batterjali)

amphotericin B (għal infezzjoni fungali)

foscarnet (għal infezzjoni virali)

ganciclovir (għal infezzjoni virali)

pentamidine (għall-infezzjonijiet)

vancomycin (għal infezzjoni batterjali)

interleukin-2 (għat-trattament tal-kanċer)

cidofovir (għal infezzjoni virali)

mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs, għas-serħan mill-uġigħ fl-għadam jew fil-

muskoli)

Jekk qed tieħu mediċina antivirali oħra msejħa inibitur tal-protease biex tittratta l-HIV, it-tabib tiegħek

jista’ jagħmillek testijiet tad-demm biex jimmonitorja mill-qrib il-funzjoni tal-kliewi tiegħek.

Hu importanti wkoll li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu ledipasvir/sofosbuvir,

sofosbuvir/velpatasvir jew sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir biex tittratta infezzjoni bl-epatite Ċ.

Jekk tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ma’ mediċini oħra li fihom didanosine

(għat-trattament tal-infezzjoni bl-HIV): Li tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ma’

mediċini antivirali oħra li fihom didanosine jista’ jgħolli l-livelli ta’ didanosine fid-demm tiegħek u

jista’ jnaqqas l-għadd taċ-ċelluli CD4 tiegħek. F’każijiet rari, infjammazzjoni tal-frixa u aċidożi lattika

(ammont żejjed ta’ aċidu lattiku fid-demm), li xi kultant tikkawża l-mewt, kienu rrappurtati meta

mediċini li fihom tenofovir disoproxil u didanosine, ittieħdu flimkien. It-tabib tiegħek ikollu

jikkunsidra attentament jekk jagħtikx trattament ta’ tenofovir u didanosine.

→ Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu kwalunkwe minn dawn il-mediċini. Għid lit-tabib jew lill-

ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi mediċini oħra.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka ma’ ikel u xorb

Kull meta possibbli Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka għandu jittieħed mal-ikel.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Għalkemm hemm dejta klinika limitata dwar l-użu ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

f’nisa tqal, dan normalment ma jintużax jekk mhux assolutament meħtieġ.

Jekk inti mara li tista’ toħroġ tqila matul it-trattament bi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil

Krka, għandek tuża metodu effettiv ta’ kontraċezzjoni sabiex tevita li toħroġ tqila.

Jekk toħroġ tqila jew qed tippjana biex toħroġ tqila, staqsi lit-tabib tiegħek dwar il-benefiċċji u

r-riskji potenzjali tat-terapija bi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka għalik u għat-tarbija

tiegħek.

Jekk ħadt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka waqt it-tqala, it-tabib jista’ jagħmillek testijiet

regolari tad-demm u testijiet dijanjostiċi oħra biex jimmonitorja l-iżvilupp tat-tarbija tiegħek. Fi tfal li

ommhom ħadet NRTIs waqt it-tqala, il-benefiċċju mill-protezzjoni kontra l-HIV kien ikbar mir-riskju

ta’ l-effetti sekondarji.

M’għandekx tredda’ matul it-trattament bi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Dan

għaliex is-sustanzi attivi f’din il-mediċina jgħaddu ġol-ħalib tas-sider uman.

Jekk inti mara li għandek l-HIV hu rakkomandat li ma treddax, biex tevita li tgħaddi l-virus lit-

tarbija mill-ħalib tas-sider.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tista’ tikkawża sturdament. Jekk tħossok stordut/a meta tieħu

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, m’għandekx issuq jew tagħmel użu minn għodda jew

tħaddem magni.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih lactose

Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal ċerti tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel

tieħu dan il-prodott mediċinali.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih sodium

Din il-mediċina fiha anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles

mis-sodium’.

3.

Kif gћandek tieћu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Iċċekkja mat-

tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tittratta l-HIV hija:

Adulti: pillola waħda kuljum kull meta possibbli mal-ikel.

Adolexxenti li għandhom bejn it-12-il sena u li għadhom m’għalqux it-18-il sena u li jiżnu

tal-inqas 35 kg: pillola waħda kuljum, kull meta possibbli mal-ikel.

Id-doża rakkomandata ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka sabiex jitnaqqas ir-riskju li

wieħed jieħu HIV hija:

Adulti: pillola waħda kuljum, kull meta possibbli mal-ikel

Adolexxenti minn età ta’ 12-il sena sa inqas minn18-il sena u li jiżnu tal-inqas 35 kg: pillola

waħda kuljum, kull meta possibbli mal-ikel.

Jekk ikollok xi diffikultà biex tibla’, tista’ tuża t-tarf ta’ kuċċarina biex tfarrak il-pillola.

Imbagħad ħallat it-trab f’madwar 100 mL (nofs tazza) ilma, meraq tal-larinġ jew meraq ta’ l-

għeneb, u ixrob immedjatament.

Dejjem ħu d-doża rakkomandata mit-tabib tiegħek. Dan biex taċċerta ruħek li l-mediċina

tkun effettiva b’mod sħiħ, u biex tnaqqas ir-riskju li tiżviluppa reżistenza għat-trattament.

Tibdilx id-doża jekk ma jgħidlekx it-tabib tiegħek biex tagħmel hekk.

Jekk qed tiġi ttrattat għall-infezzjoni tal-HIV it-tabib tiegħek ser jippreskrivi

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka flimkien ma’ mediċini antiretrovirali oħra. Jekk

jogħġbok irreferi għall-fuljetti ta’ tagħrif għall-pazjenti tal -antitretrovirali l-oħra għall-gwida

dwar kif tieħu dawk il-mediċini.

Jekk inti qed tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tnaqqas ir-riskju li tieħu

l-HIV, ħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka kuljum, mhux biss meta taħseb li kont

f’riskju li tieħu infezzjoni tal-HIV.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk għandek kwalunkwe mistoqsijiet dwar kif tevita li tieħu l-HIV jew

tipprevjeni li tagħti l-HIV lil persuni oħra.

Jekk tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka aktar milli suppost

Jekk aċċidentalment tieħu iktar mid-doża rakkomandata ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

ikkuntattja lit-tabib tiegħek jew l-eqreb dipartiment ta’ l-emerġenza għal parir. Żomm il-flixkun tal-

pilloli miegħek ħalli tkun tista’ faċilment tiddeskrivi dak li tkun ħadt.

Jekk tinsa tieħu d-doża

Huwa importanti li ma tinsiex tieħu ebda doża ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Jekk tinduna fi żmien 12-il siegħa mill-ħin li normalment tieħu Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, ħu l-pillola preferibbilment mal-ikel malajr kemm jista’ jkun, Imbagħad ħu d-

doża li jmiss fil-ħin tas-soltu.

Jekk tinduna 12-il siegħa jew iżjed wara l-ħin li normalment tieħu Emtricitabine/Tenofovir

disoproxil Krka, insa d-doża li tkun insejt tieħu. Stenna u ħu d-doża li jkun imiss,

preferibbilment mal-ikel, fil-ħin tas-soltu.

Jekk tirremetti inqas minn siegħa wara li tkun ħadt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka,

ħu pillola oħra. M’hemmx bżonn li tieħu pillola oħra jekk tirremetti iktar minn siegħa wara li tkun ħadt

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Tiqafx tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Jekk tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka għat-trattament ta’ infezzjoni tal-

HIV, li tieqaf tieħu l-pilloli jista’ jnaqqas l-effettività tat-terapija kontra l-HIV

rakkomandata mit-tabib tiegħek.

Jekk qed tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka biex tnaqqas ir-riskju li tieħu l-

HIV, tiqafx tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jew tinsa tieħu xi doża. Jekk tieqaf

tuża Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, jew tinsa tieħu xi dożi, dan jista’ jżid ir-riskju

tiegħek li tieħu infezzjoni tal-HIV.

→ Tieqafx tieħu Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka mingħajr ma tkellem lit-tabib

tiegħek.

Jekk għandek infezzjoni tal-epatite B, hu partikularment importanti li ma twaqqafx it-

trattament tiegħek bi Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka mingħajr ma tkellem lit-tabib

tiegħek qabel. Emtricitabine/Tenofovir disoproxil KrkaJista’ jkun hemm bżonn li jsirulek

testijiet tad-demm għal diversi xhur wara li twaqqaf it-trattament. F’xi pazjenti b’mard avvanzat

tal-fwied jew ċirrożi, it-twaqqif tat-trattament mhuwiex rakkomandat, għax dan jista’ jwassal li

l-epatite tiegħek tmur għall-agħar, li jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja.

→ Għid lit-tabib tiegħek immedjatament dwar sintomi ġodda jew mhux tas-soltu wara li

twaqqaf it-trattament, b’mod partikulari dawk is-sintomi li normalment inti tassoċja ma’ l-

epatite B.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Effetti sekondarji serji possibbli:

Aċidożi lattika (ammont żejjed ta’ aċidu lattiku fid-demm) hu effett sekondarju rari iżda

potenzjalment ta’theddida għall-ħajja. L-aċidożi lattika sseħħ aktar frekwentement fin-nisa,

b’mod partikolari jekk għandhom piż żejjed, u f’persuni b’mard tal-fwied. Dawn li ġejjin jistgħu

jkunu sinjali ta’ aċidożi lattika:

nifs qawwi u mgħaġġel

ngħas

tħossok imdardar (nawseja), tibda tirremetti (rimettar)

wġigħ fl-istonku

→ Jekk taħseb li għandek l-aċidożi lattika, fittex għajnuna medika minnufih.

Kwalunkwe sinjali ta’ infjammazzjoni jew infezzjoni. F’ċertu pazjenti b’infezzjoni tal-HIV

avvanzata (AIDS) u storja ta’ infezzjonijiet opportunistiċi (infezzjonijiet li jseħħu f’persuni

b’sistema immunitarja dgħajfa), sinjali u sintomi ta’ infjammazzjoni minn infezzjonijiet

preċedenti jistgħu jseħħu immedjatament wara li jinbeda trattament kontra l-HIV. Huwa maħsub

li dawn is-sintomi huma minħabba titjib fir-rispons immunitarju tal-ġisem, li jippermetti l-ġisem

jiġġieled l-infezzjonijiet li jistgħu jkunu preżenti mingħajr ebda sintomu ovvju.

Disturbi awtoimmuni, meta s-sistema immunitarja tattakka t-tessuti b’saħħithom tal-ġisem,

dawn jistgħu jseħħu anke wara li tibda tieħu mediċini biex tittratta infezzjoni tal-HIV. Disturbi

awtoimmuni jistgħu jseħħu diversi xhur wara l-bidu ta’ trattament. Oqgħod attent għal

kwalunkwe sintomu ta’ infezzjoni jew sintomi oħra bħal:

dgħufija fil-muskoli

dgħufija li tibda fl-idejn u s-saqajn u li timxi l-fuq lejn it-tronk tal-ġisem

palpitazzjonijiet, rogħda jew attività eċċessiva

→ Jekk tinnota dawn jew kwalunkwe sintomi ta’ infjammazzjoni jew infezzjoni, fittex

għajnuna medika minnufih.

Effetti sekondarji possibbli:

Effetti sekondarji komuni ħafna

(jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 persuni)

dijarea, tibda tirremetti (rimettar), tħossok imdardar (nawsea)

sturdament, uġigħ ta’ ras

raxx

tħossok dgħajjef

It-testijiet jistgħu juru wkoll:

tnaqqis fil-phosphate fid-demm

creatine kinase għolja

Effetti sekondarji komuni

(jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni)

uġigħ, uġigħ fl-istonku

diffikultà biex torqod, ħolm anormali

problemi bid-diġestjoni li jwasslu għal skonfort wara l-ikel, tħossok minfuħ, gass fl-istonku

raxx (fosthom tikek ħomor jew dabriet xi kultant bl-infafet u nefħa tal-ġilda), li jistgħu jkunu

reazzjonijiet allerġiċi, ħakk, tibdil fil-kulur tal-ġilda li jinkludi l-iskurament fi dbabar tal-ġilda

reazzjonijiet allerġiċi oħrajn, bħal tħarħir, nefħa jew ikollok il-mejt

It-testijiet jistgħu juru wkoll:

għadd baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod (tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli tad-demm bojod jista’

jagħmlek iktar suxxettibbli għall-infezzjoni)

żieda ta’ triglycerides (aċidi tax-xaħam), bile jew zokkor fid-demm

problemi fil-fwied u fil-frixa

Effetti sekondarji mhux komuni

(jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna)

uġigħ ta’ żaqq ikkawżat minn infjammazzjoni fil-frixa

nefħa fil-wiċċ, xofftejn, ilsien jew griżmejn

anemija (għadd baxx ta’ ċelluli tad-demm ħomor)

kollass tal-muskoli, uġigħ jew dgħjufija fil-muskoli li jistgħu jseħħu minħabba ħsara liċ-ċelluli

tubuli tal-kliewi

It-testijiet jistgħu juru wkoll:

tnaqqis fil-potassium fid-demm

żieda fil-kreatinina fid-demm tiegħek

tibdil fl-awrina tiegħek

Effetti sekondarji rari

(jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna)

Aċidożi lattika (ara Effetti sekondarji serji possibbli)

fwied xaħmi

sfurija fil-ġilda jew l-għajnejn, ħakk, jew uġigħ ta’ żaqq ikkawżat minn infjammazzjoni tal-

fwied

infjammazzjoni tal-kliewi, tgħaddi ħafna awrina u tħossok bil-għatx, falliment tal-kliewi, ħsara

liċ-ċelluli tubuli tal-kliewi

trattib tal-għadam (b’uġigħ fl-għadam li kultant jirriżulta fi ksur)

uġigħ fid-dahar ikkawżat minn problemi fil-kliewi

Ħsara liċ-ċelluli tubuli tal-kliewi tista’ tkun assoċjata ma’ diżintegrazzjoni tal-muskoli, trattib tal-

għadam (b’uġigħ fl-għadam li kultant jirriżulta fi ksur), uġigħ fil-muskoli, dgħufija fil-muskoli u

tnaqqis fil-potassju jew il-fosfat fid-demm

→ Jekk tinnota kwalunkwe mill-effetti sekondarji mniżżla hawn fuq jew kwalunkwe mill-effetti

se kondarji jaggravaw, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Il-frekwenza tal-effetti sekonarji li ġejjin mhux magħrufa.

Problemi tal-għadam. Ċertu pazjenti li jieħdu mediċini antiretrovirali kombinati bħal

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jistgħu jiżviluppaw marda tal-għadam msejħa

osteonekrożi (mewt tat-tessut tal-għadam ikkawżat minn telf tal-provvista tad-demm lill-

għadam). Meta tieħu din it-tip ta’ mediċina għal żmien twil, tieħu l-kortikosterojdi, tixrob l-

alkoħol, ikollok sistema immunitarja dgħajfa, u jkollok piż żejjed, jistgħu jkunu wħud mill-

ħafna fatturi ta’ riskju li tiżviluppa din il-marda. Is-sinjali ta’ osteonekrożi huma:

ebusija fil-ġogi

uġigħ fil-ġogi (b’mod speċjali tal-ġenbejn, l-irkopptejn u l-ispalla)

diffikultà bil-moviment

→ Jekk tinnota kwalunkwe minn dawn is-sintomi kellem lit-tabib tiegħek.

Matul it-trattament għall-HIV jista’ jkun hemm żieda fil-piż u fil-livelli tal-lipidi u l-glukożju fid-

demm. Dan huwa konness parzjalment ma' titjib fis-saħħa u l-istil tal-ħajja, u kultant fil-każ tal-lipidi

tad-demm mal-mediċini tal-HIV stess. It-tabib tiegħek se jagħmel testijiet għal dawn il-bidliet.

Effetti oħra fit-tfal

Tfal li ngħataw emtricitabine b’mod komuni kellhom ħafna bidliet fil-kulur tal-ġilda li jinkludu

l-ġilda tiskura fi dbabar

It-tfal komunement kellhom għadd baxx taċ-ċelluli ħomor tad-demm (anemija).

dan jista’ jġiegħel it-tifel jew tifla jħossuhom għajjiena jew bla nifs

→ Jekk tinduna b’xi sintomi bħal dawn għid lit-tabib tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji

direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-

effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-pakkett wara EXP. Id-data ta’ meta

tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Folji

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30

Żomm fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità u d-dawl.

Flixkun

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità u d-dawl.

L-iskadenza wara li jinfetaħ il-flixkun l-ewwel darba: xahar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Is-sustanzi attivi huma emtricitabine u tenofovir disoproxil.

Kull pillola fiha 200 mg ta’ emtricitabine u 245 mg ta’ tenofovir disoproxil (ekwivalenti għal

300.7 mg ta’ tenofovir disoproxil succinate jew 136 mg ta’ tenofovir).

Is-sustanzi l-oħra huma:

Il-qalba tal-pillola: pregelatinized starch, croscarmellose sodium, lactose monohydrate,

microcrystalline cellulose, sodium stearyl fumarate, stearic acid.

Il-kisja tal-pillola: hypromellose 5 cP, titanum dioxide (E171), macrogol, indigo carmine

aluminium lake (E132). Ara sezzjoni 2 "Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka fih lactose".

Kif jidher Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli miksija b’rita (pilloli) ta’ Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka huma blu, ovali, mżaqqin

fuq żewġ naħat u b’dimensjonijiet ta’ 20 mm x 10 mm

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jiġi f’kaxex tal-kartun ta’ 28 u 84 pillola miksija b’rita f’folji.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka jiġi wkoll fi fliexken ta’ 30 pillola, b’għatu reżistenti għat-

tbagħbis mit-tfal tal-plastik b’ dessikant tas-silika ġel integrat, li jgħin jipproteġi l-pilloli tiegħek. Id-

daqsijiet tal-pakketti li ġejjin huma disponibbli: kartuni ta’ barra li fihom flixkun 2 ta’ 30 pillola

miksija b’rita u 90 (3 fliexken ta’ 30) pillola miksija b’rita.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

Manifatturi:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel:

+32 (0) 487 50 73 62

(BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel:

+32 (0) 487 50 73 62

(BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu.