Clopidogrel 1A Pharma

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Clopidogrel 1A Pharma
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Clopidogrel 1A Pharma
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Sustanzi antitrombotiċi,
 • Żona terapewtika:
 • Mard vaskulari periferali
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Clopidogrel huwa indikat fl-adulti għall-prevenzjoni ta 'avvenimenti aterotrombotiċi f': Pazjenti li jbatu minn infart mijokardijaku (minn ftit jiem sa inqas minn 35 jum), puplesija iskemika (minn 7 ijiem sa inqas minn 6 xhur) jew mard arterjali periferali. - Pazjenti li jbatu mis-sindromu koronarju akut: Mhux elevazzjoni tas-segment ST sindromu koronarju akut (anġina instabbli jew mhux tal-mewġa Q 'infart mijokardijaku), li jinkludu pazjenti fi proċess li titpoġġa stent wara intervent koronarju perkutanju, flimkien ma' acetylsalicylic acid (ASA). L - elevazzjoni tas-segment ST infart mijokardijaku akut, flimkien ma ' ASA f'medikament pazjenti kkurati b'eliġibbli għat-terapija trombolitika. Għall-aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 5.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 1

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Irtirat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/001054
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 27-07-2009
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/001054
 • L-aħħar aġġornament:
 • 31-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. ta’ ref.: EMEA/503260/2009

EMEA/H/C/1054

Clopidogrel 1A Pharma

clopidogrel

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR).

Jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-

istudji mwettqa sabiex jasal għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar kif tintuża l-mediċina.

Jekk teħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew it-trattament tiegħek,

aqra l-Fuljett ta’ Tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk tixtieq aktar informazzjoni relatata mar-rakkomandazzjonijiet tas-CHMP, aqra d-

Diskussjoni Xjentifika (parti wkoll mill-EPAR).

X’inhu Clopidogrel 1A Pharma?

Clopidogrel 1A Pharma huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva clopidogrel. Huwa disponibbli bħala

pilloli bojod, tondi (75 mg).

Clopidogrel 1A Pharma huwa ‘mediċina ġenerika’ li jfisser li Clopidogrel 1A Pharma huwa simili

għall-‘mediċina ta’ referenza’ diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) bl-isem Plavix. Għal aktar

informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriċi, ikkonsulta d-dokument mistoqsija-u-tweġiba hawn

X’inhu l-użu ta’ Clopidogrel 1A Pharma?

Clopidogrel 1A Pharma jintuża f’adulti biex jipprevjeni każijiet aterotrombotiċi (problemi li

jirriżultaw minn demm magħqud u t-twebbis tal-arterji). Clopidogrel 1A Pharma jista’ jingħata lill-

gruppi ta’ pazjenti li ġejjin:

pazjenti li jkun għadu kemm tahom infart mijokardiku (attakk tal-qalb). Clopidogrel 1A Pharma

jista’ jinbeda fl-ewwel ftit jiem wara l-attakk u sa 35 ġurnata wara;

pazjenti li reċentement tathom puplessija iskemika (puplesija kkawżata minn inkapaċità tal-

provvista tad-demm li tissupplixxi parti mill-moħħ). Clopidogrel 1A Pharma jista’ jinbeda bejn

sebat ijiem u sitt xhur wara li jkun seħħet il-puplesija;

pazjenti b’mard fl-arterji periferiku (problemi bil-fluss tad-demm fl-arterji);

pazjenti b’kundizzjoni magħrufa bħala ‘sindromu koronarju akut’, meta jingħata mal-aspirina

(mediċina oħra li tipprevjeni li jagħqad id-demm), fosthom f’pazjenti li tkun iddaħħlitilhom stent

(tubu qasir imqiegħed f’arterja biex ma jħallihiex tingħalaq). Clopidogrel 1A Pharma jista’ jintuża

f’pazjenti li jkollhom infart mijokardiku flimkien ma’ ‘elevazzjoni fis-segment ST’ (riżultat

anomalu tal-elettrokardjogramma jew ECG) meta t-tabib ikun ikkunsidra li jkunu se jibbenefikaw

mit-trattament. Jista’ jintuża wkoll f’pazjenti li ma jkollhomx din l-abnormalità fl-ECGm jekk

ikollhom anġina instabbli (uġigħ sever fis-sider) jew li jkollhom infart mijokardiku ‘mhux tal-

mewġa Q’ (‘

non-Q-wave

’).

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta tat-tabib.

Kif jintuża Clopidogrel 1A Pharma?

Id-doża standard ta’ Clopidogrel 1A Pharma hija ta’ pillola waħda ta’ 75 mg darba kuljum, mal-ikel

jew fuq stonku vojt. Fis-sindromu koronarju akut, Clopidogrel 1A Pharma jintuża mal-aspirina u t-

trattament ġeneralment jibda b’doża ta’ tagħbija (loading dose) ta’ erba’ pilloli ta’ 75 mg. Dan hu

segwit minn doża standard ta’ 75 mg darba kuljum għal tal-inqas erba’ ġimgħat (f’infart mijokardiku

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ta’ elevazzjoni tas-segment ST) jew għal mhux iktar minn 12-il xahar (fil-preżenza ta’ sindromu

mingħajr elevazzjoni tas-segment ST).

Kif jaħdem Clopidogrel 1A Pharma?

Is-sustanza attiva f’Clopidogrel 1A Pharma, clopidogrel, hu inibitur ta’ l-aggregazzjoni tal-pjastrini

platelets

.

Dan ifisser li jgħin biex jimpedixxi d-demm milli jagħqad. Meta d-demm jagħqad, dan jiġri

minħabba ċelloli speċjali fid-demm imsejħa platelets jaggregaw (jeħlu ma’ xulxin). Clopidogrel

iwaqqaf il-platelets milli jaggregaw billi jimblokka sustanza msejħa ADP milli tingħaqad ma’ riċettur

speċjali preżenti fuq is-superfiċje tagħhom. Dan iwaqqaf il-platelets milli jibdew ‘iweħħlu’, fejn

b’hekk jitnaqqas ir-riskju li jiffurmaw l-għaqid tad-demm u jgħin fil-prevenzjoni ta’ attakk tal-qalb

ieħor jew ta’ puplesija.

Kif ġie studjat Clopidogrel 1A Pharma?

Billi Clopidogrel 1A Pharma huwa mediċina ġenerika, l-istudji ġew limitati għal testitjiet biex

jiddeterminaw il-bijoekwivalenza tiegħu mal-mediċina ta’ referenza, Plavix. Iż-żewġ mediċini huma

bijoekwivalenti meta jipproduċu l-istess livelli ta’ sustanza attiva fil-ġisem.

X’inhu l-benefiċċju u r-riskju ta’ Clopidogrel 1A Pharma?

Billi Clopidogrel 1A Pharma huwa mediċina ġenerika u bijoekwivalenti għall-mediċina ta’ referenza,

il-benefiċċju u r-riskju tiegħu huma meqjusa l-istess bħal dawk tal-mediċina ta’ referenza.

Għaliex ġie approvat Clopidogrel 1A Pharma?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ikkonkluda li, b’mod konformi

mar-rekwiżiti tal-UE, Clopidogrel 1A Pharma wera li għandu kwalità komparabbli ma’ u huwa

bijoekwivalenti għal Plavix. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta’ Plavix, il-

benefiċċji huwa akbar mir-riskji identifikati. Il-Kumitat irrakkomanda li Clopidogrel 1A Pharma

jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Aktar tagħrif ieħor dwar Clopidogrel 1A Pharma:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha

għal Clopidogrel 1A Pharma lil Acino Pharma GmbH fit-28 ta’ Lulju 2009.

L-EPAR sħiħ għal Clopidogrel 1A Pharma jista’ jiġi kkonsultat hawn.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 06-2009.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI T

AL-PRODOTT

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg pilloli miksija b’rita

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 75 mg ta’ Clopidogrel (bħala besilate).

Sustanzi mhux attivi: kull pillola fiha 3.80 mg ta’ castor oil idroġenat.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli miksija b’rita, bojod sa bojod jagħtu fil-griż, qishom tal-irħam, tondi u bikonvessi.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Clopidogrel huwa indikat fl-adulti għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti aterotrombotiċi f’:

Pazjenti li għandhom infart mijokardijaku (minn ftit jiem sa inqas minn 35 jum), puplesija

iskemika (minn 7 ijiem sa inqas minn 6 xhur) jew mard stabbilit ta’ l-arterji periferali.

Pazjenti li għandhom is-sindromu koronarju akut:

Bis-segment mhux ST elevat (anġina instabbli jew infart mijokardijaku mhux-mewġa-

Q), li jinkludu pazjenti fi proċess li titpoġġa

stent

wara intervent koronarju

perkutaneju, flimkien ma’ acetylsalicylic acid

(ASA).

Infart mijokardijaku akut b’segment ST elevat, flimkien ma’ ASA f’pazjenti ittrattati

bilmediċini u eliġibbli għat-terapija trombolitika

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 5.1.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Adulti u anzj

Clopidogrel għandu jingħata darba kuljum bħala doża ta’ 75 mg ma’ l-ikel jew mingħajru.

F’pazjenti bis-sindromu koronarju akut:

Bis-segment mhux ST elevat (anġina instabbli jew infart mijokardijaku mhux-mewġa-Q): il-

kura bi Clopidogrel għandha tinbeda b’doża waħda qawwija tal-bidu ta’ 300 mg u titkompla

b’75 mg darba kuljum (b’acetylsalicylic acid (ASA) 75 mg-325 mg kuljum). Billi dożi ogħla ta’

ASA kienu assoċjati ma’ riskju ikbar ta’ dmija huwa rakkomandat li d-doża ta’ ASA ma tkunx

ikbar minn 100 mg. Ma ġiex stabbilit formalment l-aħjar tul tal-kura. Tagħrif minn studji kliniċi

jindika li l-kura tista’ tibqa’ sejra sa 12-il xahar, u l-aħjar benefiċċju ġie osservat fi żmien

3 xhur (ara sezzjoni 5.1).

Infart mijokardijaku akut bis-segment ST elevat: Clopidogrel għandu jingħata bħala doża

waħda kuljum ta’ 75 mg li tinbeda wara doża qawwija tal-bidu ta' 300 mg flimkien ma’ ASA u

bis-sustanzi trombolitiċi jew mingħajrhom. Pazjenti li għandhom iżjed minn 75 sena fl-età

għandhom jinbdew fuq Clopidogrel mingħajr id-doża qawwija tal-bidu. It-terapija ikkombinata

għandha tinbeda mill-aktar fis possibbli wara li s-sintomi jitfaċċaw u titkompla għal mhux

anqas minn erba’ ġimgħat. Il-benefiċċju ta Clopidogrel ma

’ ASA għal aktar minn erba’ ġimgħat

ma kienx studjat f’din is-sitwazzjoni (ara sezzjoni 5.1).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Farmakoġenetika

L-istatus ta’ CYP2C19 f’metaboliżżatur dgħajjef huwa assoċjat mal-rispons mnaqqas tal-

Clopidogrel. L-aħjar sistema tad-dożaġġ għall-metaboliżżaturi dgħajfa għadhom ma ġewx

determinati (ara sezzjoni 5.2)

Pazjenti pedjatriċi

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Clopidogrel fit-tfal u fl-adolexxenti għadhom ma ġewx

stabbiliti.

Indeboliment renali

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’mard epatiku moderat li jista’ jkollhom

dijateżi emorraġika (ara sezzjoni 4.4).

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Indeboliment sever tal-fwied.

Dmija qawwija patoloġika bħal f’ulċera peptika jew emorraġija fil-kranju.

4.4

Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Disturbi tad-dmija u ematoloġiċi

Minħabba r-riskju tad-dmija u reazzjonijiet avversi ematoloġiċi, kull meta jkun hemm sintomi kliniċi

waqt il-kura li jindikaw dmija għandh

om jiġu stabbiliti mal-ewwel l-għadd taċ-ċelluli tad-demm

u/jew

ittestjar ieħor xieraq (ara sezzjoni 4.8). Bħal fil-każ ta’ sustanzi oħra kontra l-plejtlets, Clopidogrel

għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jista’ jkollhom riskju ta’ iktar dmija minn trawma, operazzjoni

jew kundizzjonijiet patoloġiċi oħra u pazjenti li jkunu qed jirċievu l-kura b’ASA, heparin, inibituri ta'

glycoprotein IIb/IIIa jew mediċini kontra l-infjammazzjoni li m’humiex sterojdi (NSAIDs) li jinkludu

l-inibituri ta’ Cox-2. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal kull sinjal ta’ dmija inkluż

dmija moħbija, speċjalment waqt l-ewwel ġimgħat tal-kura u/jew wara proċeduri kardijaċi invażivi

jew operazzjoni. Mhux rakkomandat l-użu ta’ Clopidogrel flimkien ma’ sustanzi kontra l-

koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq billi dan jista’ jkattar l-intensita` tad-dmija. (ara sezzjoni

4.5).

Jekk pazjent jagħżel li jkollu operazzjoni u l-effett kontra l-plejtlits huwa temporanjament mhux

mixtieq, Clopidogrel m’għandux jibqa’ jingħata 7 ijiem qabel l-operazzjoni. Il-pazjenti għandhom

jinformaw lit-tobba u d-dentisti li qegħdin jieħdu Clopidogrel qabel ma tiġi ppjanata xi operazzjoni u

qabel ma jittieħed xi prodott mediċinali ġdid. Clopidogrel itawwal iż-żmien tad-dmija u għand jintuża

b’kawtela f’

pazjenti li għandhom feriti b’tendenza li jnixxu d-demm (speċja

lment dawk gastro-

intestinali u fl-għajnejn).

Il-pazjenti għandhom ikunu jafu li meta jieħdu Clopidogrel (waħdu jew flimkien ma’ ASA) id-dmija

tista’ ddum iktar mis-soltu biex tieqaf, u li għandhom jirrapurataw dmija li mhix normali (kemm fis-sit

kif ukoll fit-tul ta’ żmien) lit-tabib tagħhom.

Purpura Trombotika Tromboċitopenika (TTP)

Ġiet irrapurtata Purpura Trombotika Tromboċitopenika (TTP) b’mod rari ħafna wara l-użu ta’

clopidrogel, xi kultant wara espożizzjoni qasira. Din hi karatterizzata bi tromboċitopenja u anemija

emolitika mikroanġjopatika marbuta ma’ sitwazzjonijiet newroloġiċi jew kliewi li ma jaħdmux b’mod

normali jew deni. TTP hija kondizzjoni li tista’ tkun fatali u li għandha bżonn kura mal-ewwel, inkluz

il-plażmafereżi.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Puplesija iskemika reċenti

Minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif, Clopidogrel ma jistgħax jiġi rakkomandat waqt l-ewwel 7 ijiem wara

puplesija iskemika akuta.

Cytochrome P450

(CYP2C19)

Farmakoġenetika: Ibbażat fuq tagħrif minn dokumentazzjoni, pazjenti b'funzjoni ġenetikament

imnaqqsa ta' CYP2C19 għandhom espożizzjoni sistemika aktar baxxa għall-metabolit attiv ta'

Clopidogrel u risponsi mnaqqsa kontra l-plejtlits, u ġeneralment juru rati ogħla ta' ġrajjiet

kardjovaskulari wara infart mijokardijaku milli juru pazjenti b'funzjoni normali ta' CYP2C19 (ara

sezzjoni 5.2).

Peress li parti mill-metaboliżmu ta’ Clopidogrel għall-metabolit attiv tiegħu jsir minn CYP2C19, huwa

mistenni li l-użu tal-prodotti mediċinali li jinibixxu l-attività ta’ din l-enzima jwasslu għal tnaqqis fil-

livell tal-metabolit attiv ta’ Clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-interazzjoni hija inċerta. Bħala

prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta’prodotti mediċinali li jinibixxu CYP2C19għandu jiġu skoraġġut

(ara sezzjoni 4. 5 għal lista ta’ inibituri ta’ CYP2C19, ara wkoll sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

L-esperjenza terapewtika bi Clopidogrel f’pazjenti b’indeboliment fil-kliewi hija limitata. Għalhekk

Clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment epatiku

L-esperjenza f’pazjenti b’mard moderat fil-fwied li jista’ jkollhom dijatesi qed inixxu d-demm hija

limitata. Għalhekk Clopidogrel għandu jintuża b’kawtela ma’ din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Sustanzi mhux attivi

Clopidogrel 1A Phar

ma fih castor oil idroġenat li jista' jikkawża taqlib ta’

l-istonku u dijarrea.

4.5

Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq

: mhix rakkomandata l-

amministrazzjoni ta’ Clopidogrel flimkien ma’ sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu

mill-ħalq billi dan jista’ jkattar l-intensita` tad-dmija (ara sezzjoni 4.4).

Inibituri ta’ Glycoprotein IIb/IIIa

: Clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jirċievu l-

inibituri ta’ glycoprotein IIb/IIIa flimkien mal-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4).

Acetylsalicylic acid (ASA):

ASA ma biddilx l-inibizzjoni medjata permezz ta’ Clopidogrel ta’ l-

aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta minn ADP, imma Clopidogrel saħħaħ l-effett ta’ ASA fuq l-

aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta mil-

collagen

. Madankollu, it-teħid flimkien ta’ 500 mg ta’ ASA

darbtejn kuljum għal jum wieħed ma kabbarx b’mod sinifikanti t-titwil tal-ħin tad-dmija li seħħ

minħabba Clopidogrel. Huwa possibbli li jkun hemm interazzjoni farmakodinamika bejn Clopidogrel

u acetylsalicylic acid, li jista’ jwassal għal riskju ikbar ta’ dmija. Għalhekk, l-użu flimkien għandu jsir

b’kawtela (ara sezzjoni 4.4). Madankollu, Clopidogrel u ASA ngħataw flimkien sa sena (ara sezzjoni

5.1).

Heparin:

fi studju kliniku li sar f’persuni f’saħħithom, ma kienx hemm bżonn bidla fid-doża minħabba

Clopidogrel, l-anqas ma’ dan biddel l-effett ta’ heparin fuq il-koagulazzjoni. It-teħid flimkien ma’

heparin ma kellu l-ebda effett fuq l-inibizzjoni ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets indott minn

Clopidogrel. Huwa possibbli li jkun hemm interazzjoni farmakodinamika bejn Clopidogrel u heparin,

li jista’ jwassal g

ħal riskju ikbar ta’ dmija. Għalhekk, l-użu flimkien għandu jsir b’kawtela (ara

sezzjoni 4.4).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Trombolitiċi:

is-sigurta` tat-teħid flimkien ta’ Clopidogrel, sustanzi trombolitiċi speċifiċi għall-fibrina

jew li m’humiex u heparins ġiet eżaminata f’pazjenti li kellhom infart mijokardijaku akut. L-inċidenza

tad-dmija klinikament sinifikanti kienet simili għal dik osservata meta sustanzi trombolitiċi u heparin

jingħataw flimkien ma’ ASA (ara sezzjoni 4.8).

NSAIDs:

fi studju klinku li sar b’voluntiera f’saħħithom l-għoti ta’ Clopidogrel u naproxen flimkien

żiedet id-dmija moħbija gastro-intestinali. Madankollu, minħabba li ma sarux studji dwar l-

interazzjoni ma’ NSAIDs oħra bħalissa mhux ċar jekk hemmx riskju ta’ żieda fid-dmija

gastrointestinali ma’ NSAIDs kollha. Għalhekk għandu jkun hemm kawtela meta NSAIDs u

Clopidogrel jingħataw flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Terapija oħra meħuda fl-istess ħin

Billi Clopidogrel sa ċertu punt jiġi metabolizzat għall-metabolit attiv tiegħu minn CYP2C19, l-użu tal-

prodotti mediċinali li jimpedixxu l-attività ta' dan l-enzim huma mistennija li jirriżultaw f'livelli

mnaqqsa tal-metabolit attiv ta' Clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-interazzjoni hija inċerta.

Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta’prodotti mediċinali li jinibixxu CYP2C19 għandu jiġi

skoraġġut (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Prodotti mediċinali li jinibi

xxu CYP2C19 jinkludu o

meprazole u esomeprazole, fluvoxamine,

fluoxetine, moclobemide, voriconazole, fluconazole, ticlopidine, ciprofloxacin, cimetidine,

carbamazepine, oxcarbazepine u chloramphenicol.

Inibituri tal-Pompa Protonika (PPI):

Fi studju kliniku tat-tip crossover, Clopidogrel (300 mg bħala d-doża qawwija inizjali segwita minn

75 mg /kuljum) waħdu u ma' omeprazole (80mg fl-istess ħin bħal Clopidogrel) ġew amministrati għal

5 ijiem. L-espożizzjoni għall-metabolit attiv ta' Clopidogrel kien naqas bi 45% (Jum 1) u 40% (Jum 5)

meta Clopidogrel u omeprazole ngħataw flimkien. L-inibizzjoni medja ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets

(IPA) flimkien ma’ 5 μM ta’ ADP naqas bi 39% (24 siegħa) u 21% (Jum 5) meta Clopidogrel u

omeprazole ngħataw flimkien. Fi studju ieħor deher li l-amministrazzjoni ta' Clopidogrel u omeprazole

12-il siegħa il-bogħod minn xulxin ma jipprevjenux interazzjoni tagħhom li x'aktarx li tiġi mill-effett

inibitorju ta' omeprazole fuq CYP2C19. Esomeprazole huwa mistenni li jagħti interazzjoni simili ma'

Clopidogrel.

Informazzjoni nkonsistenti dwar l-implikazzjonijiet kliniċi ta’ din l-interazzjoni farmakokinetika

(PK)/farmakodinamika (PD) f’termini ta’ avvenimenti kardjovaskulari ewlenin ġew irrapportati sew

mill-osservazzjoni kif ukoll mill-istudji kliniċi. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole

jew esomeprozole għandu jiġi skoraġġut (ara sezzjoni 4.4). Ebda data konklużiva dwar l-interazzjoni

farmakodinamika ta' Clopidogrel u PPIs oħra huma disponibbli.

M’hemm ebda evidenza li prodotti mediċinali oħra li jnaqqsu l-aċtu fl-istonku bħall-imblokkaturi ta’

H2 (ħlief cimetidine li huwa inibitur ta’ CYP2C19) jew l-antaċidi jaffettwaw l-attività kontra l-plejtlits

ta’ Clopidogrel.

Prodotti mediċinali oħrajn:

Saru numru ta’ studji kliniċi oħra bi Clopidogrel

u prodotti mediċinali

oħra li ngħataw fli

mkien biex tiġi investigata l-possibilita` ta’ interazzjonijiet farmakodinamiċi u

farmakokinetiċi. Ma ġewx osservati interazzjonijiet farmakodinamiċi li kienu klinikament sinifikanti

meta colpidogrel ingħata flimkien ma’ atenolol, nifedipine, jew kemm atenolol u nifedipine.Barra

minn hekk, l-attivita` farmakodinamika ta’ Clopidogrel ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mit-

teħid flimkien ma’ phenobarbital, jew oestrogen.

Il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’

digoxin jew theophylline ma ġewx modifikati bl-amministrazjoni

flimkien ma’ Clopidogrel. Antaċidi ma mmodifikawx kemm gie assorbit Clopidogrel.

Tagħrif minn studji b’mikrosomi tal-fwied uman indikaw li l-metabolit ta’ carboxylic acid ta’

Clopidogrel jista’ jinibixxi l-attivita` ta’ Cytochrome P

2C9. Potenzjalment dan jista’ jwassal għal

livelli ogħla fil-plażma ta’ prodotti mediċinali bħal phenytoin u tolbutamide u NSAIDs, li huma

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

metabolizzati minn Cytochrome P

2C9. Tagħrif mill-istudju CAPRIE jindika li phenytoin u

tolbutamide jistgħu jiġu amministrat b’sigurta` flimkien ma’ Clopidogrel.

Apparti mill-informazzjoni dwar l-interazzjoni ta’ prodotti mediċinali speċifiċi kif spjegat qabel, ma

sarux studji dwar l-interazzjoni ta’ Clopidogrel ma’ xi prodotti mediċinali li s-soltu jingħataw lill-

pazjenti li jkollhom mard tat-trombożi ta’ l-arterji. Madankollu, pazjenti li daħlu fi studji kliniċi bi

Clopidogrel ngħataw varjeta` ta’ prodotti mediċinali fl-istess ħin u dawn kienu jinkludu dijuretiċi, beta

blockers ACEI, antagonisti tal-kalċju, sustanzi li jbaxxu l-kolesterol, vasodilataturi koronarji, sustanzi

kontra d-dijabete (inkluża l-insulina), sustanzi antiepilettiċi, u antagonisti GPIIb/IIIa mingħajr ma kien

hemm evidenza ta’ interazzjonijiet avversi klinikament sinifikanti.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Billi m’hemmx tagħrif kliniku dwar l-espożizzjoni għal Clopidogrel waqt it-tqala, aħjar li bħala

prekawzjoni ma jsirx użu ta’ Clopidogrel waqt it-tqala.

Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta'

lembriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

Mhux magħruf jekk Clopidogrel joħroġx fil-ħalib tas-sider uman. Studji fuq il-bhejjem urew li

Clopidogrel joħroġ fil-ħalib tas-sider. Bħala miżura ta’ prekawzjoni, id-treddigħ m’

għandux jitkompla

waqt il-kura b’Clopido

grel.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Clopidogrel m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn fuq il-ħila ta' sewqan u l-użu ta’ magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Clopidogrel ġie evalwat għas-sigurta` f’iktar minn 42,000 pazjent li pparteċipaw fi studji kliniċi,

inklużi iktar minn 9,000 pazjent li kienu kkurati bih għal sena jew iktar. Ir-reazzjonijiet avversi

klinikament rilevanti li ntwerew fl-istudji CAPRIE, CURE, CLARITY u COMMIT huma diskussi

hawn taħt. In ġenerali, Clopidogrel 75 mg/jum kien jikkompara ma' ASA 325 mg/jum f'CAPRIE

irrispettivament mill-età, sess u razza. Minbarra l-esperjenza ta' l-istudji kliniċi, reazzjonijiet avversi

ġew ukoll irrapportati b'mod spontanju.

Il-fsada hija r-reazzjoni l-aktar kommuni li ġiet irraportata kemm fl-istudji kliniċi kif ukoll wara li

lprodott tpoġġa fis-suq fejn l-aktar li ġiet irraportata kienet fl-ewwel xahar tal-kura.

F’CAPRIE, f’pazjenti li ngħataw jew Clopidogrel jew ASA, l-inċidenza totali ta' kull tip ta’ fsada

kienet ta' 9.3 %. L-inċidenza ta’ każi severi kienet ta’ 1.4 % għal Clopidogrel u ta’ 1.6 % għal ASA.

F'CURE, ir-rata ta’ avvenimenti ta' fsada maġġuri għal Clopidogrel+ASA kienet tiddependi fuq iddoża

ta’ ASA (<100 mg: 2.6 %; 100 - 200 mg: 3.5 %; >200 mg: 4.9 %) bħal ma' kienet ukoll ir-rata ta’

avvenimenti ta' fsada maġġuri għal plaċebo+ASA(<100 mg: 2.0 %; 100 - 200 mg: 2.3 %; >200 mg:

4.0 %). Ir-riskju ta’ fsada (ta’ theddida għall-ħajja, maġġuri, minuri, ta’ tip ieħor) naqas matul l-

istudju: 0 - 1 xahar (Clopidogrel: 9.6 %; plaċebo: 6.6 %), 1 - 3 xhur (Clopidogrel: 4.5 %; plaċebo:

2.3 %), 3 - 6 xhur (Clopidogrel: 3.8 %; plaċebo: 1.6

%), 6 - 9 xhur

(Clopidogrel: 3.2 %; plaċebo:

1.5 %), 9 - 12 xhur (Clopidogrel: 1.9 %; plaċebo: 1.0 %). Ma kienx hemm eċċessi fi fsada maġġuri

b'Clopidogrel+ASA fis-7 ijiem ta’ wara operazzjoni ta’ trapjant ta' bajpass koronarju f’pazjenti li

waqqfu l-kura iktar minn ħamest ijiem qabel l-operazzjoni (4.4 % Clopidogrel+ASA kontra 5.3 %

plaċebo + ASA). F’pazjenti li baqgħu jieħdu l-kura fil-ħamest ijiem ta’ qabel l-operazzjoni ta’ trapjant

ta' bajpass, ir-rata ta’ avvenimenti kienet ta' 9.6 % għal Clopidogrel+ASA, u 6.3 % għal

placebo+ASA.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

F’CLARITY, kien hemm żieda totali ta' fsada fil-grupp ta’ Clopidogrel + ASA (17.4 %) kontra l-

grupp ta’ plaċebo + ASA (12.9 %). L-inċidenza ta’ fsada maġġuri kienet simili bejn il-gruppi (1.3 %

kontra

1.1 % għal gruppi Clopidogrel + ASA u l-plaċebo + ASA, rispettivament). Dan kien konsistenti fil-

firxa ta’ sottogruppi ta’ pazjenti migbura skond linja bażi ta’ karatteristiċi u t-tip ta’ terapija

fibrinolitika jew bil-heparin.

F’COMMIT, ir-rata totali ta’ fsada maġġuri mhux ċerebrali jew ta’ fsada ċerebrali kienet baxxa u

simili fiż-zewġ gruppi (0.6 % kontra 0.5 % fil-gruppi Clopidogrel + ASA u l-plaċebo + ASA,

rispettivament).

Reazzjonijiet avversi oħra li seħħew jew waqt l-istudji kliniċi jew li ġew irrapportati b'mod spontanju

huma mniżżlin fit-tabella hawn taħt. Il-frekwenza tagħhom hija definita skond dawn ilkonvenzjonijiet:

komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna

(<1/10,000). F’kull sistema tal-klassifika ta' l-organi, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-

serjeta’ tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-klassifika

ta’ l-organi

Komuni

Mhux Komuni

Rari

Rari Ħafna

Disturbi tad-demm u

tas-sistema limfatika

Tromboċitopenja,

lewkopenja,

eosinofilja

Newtropenja,

inkluża

newtropenja

severa

Purpura

tromboċitopenika

trombotika (TTP) (ara

sezzjoni 4.4), anemija

aplastika, panċitopenja,

agranuloċitosi,

tromboċitopenja severa,

granuloċitopenja,

anemija

Disturbi fis-sistema

immuni

Mard minn seru barrani,

reazzjonijiet anafilattiċi

Disturbi psikjatriċi

Alluċinazzjonijiet,

konfużjoni

Disturbi fis-sistema

nervuża

Fsada intrakranjali

(ġew irrapportati

xi każijiet b’eżitu

fatali), uġigħ ta’

ras, parestiżja,

sturdament

Tibdiliet fit-togħma

Disturbi fl-għajnejn

Fsada fl-għajn

(tal-konġuntiva,

okulari, tar-retina)

Disturbi fil-widnejn u

fis-sistema labirintika

Vertigo

Disturbi vaskulari

Ematoma

Emorraġija serja,

emorraġija ta’ ferita

minn operazzjoni,

vaskulite, pressjoni

baxxa

Disturbi respiratorji,

toraċiċi u

medjastinali

Epistassi

Fsada fil-passaġġ

respiratorju (emoptisi,

emorraġija fil-pulmun),

bronkospażmu,

pulmonite interstizjali

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Sistema tal-klassifika

ta’ l-organi

Komuni

Mhux Komuni

Rari

Rari Ħafna

Disturbi

gastrointestinali

Emorraġija

gastrointestinali,

dijarea, uġigħ

addominali,

dispepsja

Ulċera gastrika u

ulċera dwodenali,

gastrite, rimettar,

tqalligħ,

stitikezza, gas

flistonku

Emorraġija

tarretroperitonew

Emorraġija

gastrointestinali u

tarretroperitonew

b’eżitu fatali,

pankreatite, kolite

(inklużi kolite

ulċerattiva jew

limfoċitika), stomatite

Disturbi fil-fwied u

fil-marrara

Insuffiċjenza akuta

talfwied, epatite, test

talfunzjoni tal-fwied

anormali

Disturbi fil-ġilda u

fit-tessuti ta’ taħt il-

ġilda

Tbenġil

Raxx, ħakk, fsada

fil-ġilda (purpura)

Dermatite bulloża

(nekroliżi tossika ta’ l-

epidermide, Sindromu

ta’ Stevens Johnson,

eritema multiforme),

anġjoedima, raxx

eritematika, urtikarja,

ekżema, lichen planus

Disturbi muskolu-

skeltrali, tat-tessut

konnettiv u fl-

għadam

Fsada muskolu-skeltrali

(emartrożi), artrite,

artralġja, majalġja

Disturbi fil-kliewi u

fis-sistema urinarja

Ematurja

Glomerulonefrite, żieda

tal-kreatinina fid-demm

Disturbi ġenerali u

kundizzjonijiet ta’

mnejn jingħata

Fsada fis-sit tat-

titqib

Deni

Investigazzjonijiet

Id-demm idum

iżjed biex

jikkoagula, l-

għadd

tannewtrofili

jonqos, l-għadd

talplejtlits jonqos

4.9

Doża eċċessiva

Doża eċċessiva wara teħid ta’ clopidrogel tista’ twassal għall żieda fil-ħin ta’ dmija u

komplikazzjonijiet ta’ dmija sussegwenti. Terapija adekwata għandha tiġi kkunsidrata jekk dmija tiġi

osservata. Ma nstabx antidotu għall-attivita` farmakoloġika ta’ Clopidogrel. Jekk hemm bżonn

tittieħed azzjoni malajr minħabba li l-ħin tad-dmija jkun qed jitwal, it-trasfużjoni tal-plejtlets jista’

jaqleb leffetti ta’ Clopidogrel.

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1

Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: inibituri ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets eskl. heparin,

Kodiċi ATC: B01AC-04.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Clopidogrel huwa pro-mediċina, b'metabolit minnhom ikun inibitur tal-aggregazzjoni tal-plejtlits.

Sabiex jipproduċi l-metabolit attiv li jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits, Clopidogrel irid jiġi

mmetabolizzat mill-enzimi CYP450. Il-metabolit attiv ta' Clopidogrel jimpedixxi b'mod selettiv l-irbit

ta' adenosine diphosphate (ADP) mar-riċettur tal-plejtlits P2Y

u l-attivazzjoni suċċessiva tal-

kumpless ta' glikoproteina GPIIb/IIIa bl-intervent ta' ADP, u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-

plejtlits. Minħabba l-irbit irrevesibbli, il-plejtlits esposti jkunu affettwati għall-bqija tal-ħajja tagħhom

(madwar 7-10 ijiem) u l-irkuprar tal-funzjoni normali tal-plejtlits iseħħ b'rata konsistenti mal-

produzzjoni ta' plejtlits. L-aggregazzjoni tal-plejtlits stimulata minn agonisti oħra barra ADP tiġi

impedita wkoll permezz ta' mblukkar tal-amplifikazzjoni tal-attivazzjoni ta' plejtlits minn ADP

meħlus.

Billi l-metabolit attiv jiġi ffurmat minn enzimi CYP450, li wħud minnhom huma polimorfiċi jew

suġġetti għall-inibizzjoni minn mediċini oħra, mhux il-pazjenti kollha jkollhom inibizzjoni adekwata

ta' plejtlits.

Dożi repetuti ta’ 75 mg kuljum ipproduċew inibizzjoni sostanzjali ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets

indotti minn ADP mill-ewwel ġurnata; dan żied progressivament u laħaq livell fiss bejn Jum 3 u

Jum 7. Fi stat fiss, il-livell medju ta’ inibizzjoni osservat b’doża ta’ 75 mg kuljum kien bejn 40 % u

60 %. L-aggregazzjoni tal-plejtlets u l-ħin tad-dmija reġgħu marru bil-mod għall-valuri tal-linja bażi,

ġeneralment fi żmien 5 ijiem wara li kienet twaqqfet il-kura.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Clopidogrel kienu evalwati f’4 studji

double blind

li involvew ’il fuq minn

80,000 pazjent: fl-istudju CAPRIE, paragun ta’ Clopidogrel ma’ ASA, u fl-istudji CURE, CLARITY u

COMMIT kienu mqabblin Clopidogrel mal-plaċebo, fejn iż-żewġ prodotti mediċinali ngħataw

flimkien ma’ ASA u terapija oħra li soltu tingħata.

Infart mijokardijaku reċen

ti (MI), puplesija reċenti jew mard periferali stabbilit ta’ l-arterji

L-istudju CAPRIE kien jin

kludi 19,185 pazjent bi trombożi fil-vini li ntweriet permezz ta’ infart

mijokardijaku reċenti (<35 jum), puplesija iskemika reċenti (bejn 7 ijiem u 6 xhur) jew mard stabbilit

ta’ l-arterji periferali (PAD). Il-pazjenti kienu

randomised

għal Clopidogrel 75 mg/jum jew ASA

325 mg/jum, u ġew osservati għal bejn sena u 3 snin. Fis-sottogrupp ta’ l-infart mijokardijaku, il-biċċa

l-kbira tal-pazjenti ngħataw ASA għall-ewwel jiem wara infart mijokardijaku akut.

Clopidogrel naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ avvenimenti iskemiċi ġodda (infart mijokardijaku

ta’ l-aħħar kombinat, puplesija iskemika u mewt vaskulari) meta mqabbel ma’ ASA. Fl-analiżi ta’

lintenzjoni tal-kura, ġew osservati 939 avveniment fil-grupp ta’ Clopidogrel u 1,020 avveniment

b’ASA (tnaqqis tar-riskju relattiv (RRR) ta’ 8.7 %, [95 % CI: minn 0.2 għal 16.4]; p = 0.045), li

jikkorrispondi, għal kull 1,000 pazjent ttrattati għal sentejn, ma’ 10 [CI: minn 0 sa 20] pazjenti oħra li

evitaw avveniment iskemiku ġdid. L-analiżi tal-mortalita` totali bħala punt sekondarju ta’ tmiem

m’urietx xi differenza sinifikanti bejn Clopidogrel (5.8 %) u ASA (6.0 %).

F’analiżi tas-sottogrupp permezz ta’ kondizzjoni qwalifikanti (infart mijokardijaku, puplesija

iskemika, u PAD) il-benefiċċju jidher li kien l-ikbar (b’relevanza statistika ta’ p = 0.003) f’pazjenti li

ddaħħlu minħabba PAD (speċjalment dawk li kellhom ukoll storja medika ta’ infart mijokardijaku)

(RRR = 23.7 %; CI: minn 8.9 sa 36.2) u inqas (mhux differenti b’mod sinifikanti minn ASA)

f’pazjenti b’puplesija (RRR = 7.3 %; CI: minn -5.7 sa 18.7 [p=0.258]). F’pazjenti li ddaħħlu fil-prova

minħabba infart mijokardijaku reċenti biss, Clopidogrel kien numerikament inqas, imma mhux

statistikament differenti minn ASA. (RRR = -4.0 %; CI: minn -22.5 sa 11.7 [p=0.639]).Barra minn

hekk, l-analiżi tassottogrupp skond l-eta` ssuġġeriet li l-benefiċċju ta’ Clopidogrel għal pazjenti li

kellhom iktar minn 75 sena kien inqas minn dak osservat f’pazjenti ≤75 sena.

Billi

l-prova CAPRIE ma kellhiex is-saħħa li tevalwa l-effikaċja ta’ sotto

gruppi individwali, mhux ċar

jekk id-differenzi fit-tnaqqis relattiv fir-riskju bejn kondizzjonjiet kwalifikanti differenti humiex vera

jew kumbinazzjoni.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Sindromu koronarju akut

L-istudju CURE kien jinkludi 12,562 pazjent bis-sindromu koronarju akut tas-segment mhux-ST

elevat (anġina instabbli jew infart mijokardijaku li mhux-Q-wave), u li ddaħħlu fl-istudju f’24 siegħa

mill-iktar episodju reċenti ta’ uġigħ fis-sider jew sintomi konsistenti ma’ l-iskemija. Biex jiddaħħlu

flistudju, il-pazjenti riedu jkollhom jew bidliet fl-ECG li kienu kompatibbli ma’ iskemija ġdida jew

enzimi kardijaċi elevati jew troponin I jew T għall-inqas sa darbtejn l-ogħla livell tan-normal.

Ilpazjenti kienu

randomised

għal Clopidogrel (doża qawwija tal-bidu ta’ 300 mg u wara 75 mg/jum,

N = 6,259) jew il-plaċebo (N = 6,303), u t-tnejn ingħataw flimkien ma’ ASA (75 - 325 mg darba

kuljum) u terapiji oħrastandard. Il-pazjenti kienu kkurati sa sena. F’CURE, 823 pazjent ingħataw

terapija ta’ antagonista għar-riċetturi GPIIb/IIIa fl-istess ħin. Ngħataw heparins lil iktar minn 90 % tal-

pazjenti u r-rata relattiva ta’ dmija bejn Clopidogrel u l-plaċebo ma ġietx affettwata b’mod sinifikanti

bit-terapija ta’ heparin li ngħatat fl-istess ħin.

In-numru ta’ pazjenti li għaddew mill-punt primarju ta’ tmiem [mewt kardjovaskulari (CV), infart

mijokardijaku (MI) jew puplesija] kien 582 (9.3 %) fil-grupp ikkurat bi Clopidogrel u 719 (11.4 %)

filgrupp ikkurat bil-plaċebo, li jissarraf fi tnaqqis fir-riskju relattiv ta’ 20 % (95 % CI ta’ 10 % - 28 %;

p=0.00009) għall-grupp ikkurat bi Clopidogrel (tnaqqis fir-riskju relattiv ta’ 17 % f’pazjenti li kienu

kkurati b’mod konservattiv, 29 % meta kellhom anġoplastija koronarja transluminali perkutanja

(PTCA) bi

stent

jew mingħajru u 10 % meta kellhom trapjant ta' bajpass f'arterja koronarja (CABG).

Twaqqfu avvenimenti kardjovaskulari ġodda (punt primarju ta’ tmien), bi tnaqqis fir-riskju relattiv ta’

22 % (CI: 8.6, 33.4), 32 % (CI: 12.8, 46.4), 4 % (CI: -26.9, 26.7), 6 % (CI: -33.5, 34.3) u 14 % (CI:

-31.6, 44.2), waqt l-intervalli ta’ studju ta’ 0 - 1, 1 - 3, 3 - 6, 6 - 9 u 9 - 12 xhur, rispettivament.

Għalhekk, wara tliet xhur ta’ kura, il-benefiċċju osservat fil-grupp ta’ Clopidogrel + ASA ma kibirx,

fil-waqt li kom

pla rriskju ta’ em

orraġija (ara sezzjoni 4.4).

L-użu ta’ Clopidogrel fi CURE kien assoċjat mat-tnaqqis fil-bżonn ta’ kura trombolitika

(RRR = 43.3 %; CI: 24.3 %, 57.5 %) u inibituri ta’ GPIIb/IIIa (RRR = 18.2 %; CI: 6.5 %, 28.3 %).

In-numri ta’ pazjenti li kellhom il-punt ko-primarju ta’ tmiem (mewt b’CV, MI, puplesija jew iskemija

li mhux qed tirrisondi għall-kura) kien 1,035 (16.5 %) fil-grupp ikkurat bi Clopidogrel u 1,187

(18.7 %) fil-grupp ikkurat bil-plaċebo, tnaqqis ta’ 14 % fir-riskju relattiv) (95 % CI ta’ 6 % - 21 %, p=

0.0005) għall-grupp ikkurat bi Clopidogrel. Dan il-benefiċċju ġie l-iktar mit-tnaqqis li kien

statistikament sinifikanti ta’ l-inċidenza ta’ MI [287 (4.6 %) fil-grupp ikkurat bi Clopidogrel u 363

(5.8 %) fil-grupp ikkurat bil-plaċebo]. Ma ġiex osservat effett fuq ir-rata ta’ kemm il-pazjenti kellhom

jerġgħu jiddaħħlu l-isptar għall-anġina instabbli.

Ir-riżultati f’popolazzjonijiet b’karatteristiċi differenti (eż. anġina instabbli jew MI ta’ mewġa mhux

Q,, minn livelli baxxa sa għolja ta’ riskju, dijabete, il-bżonn ta’ revaskularizzazzjoni, eta`, sess eċċ.)

kienu konsistenti mar-riżultati ta’ l-analiżi primarja. Partikularment, f’analiżi

post-hoc

f’ 2172 pazjenti

(17% tal-popolazzjoni kollha CURE) li kellhom

stent

impoġġija (Stent-CURE), id-data wriet li

Clopidogrel, imqabbel ma plaċebo, wera RRR sinifikanti ta’ 26.2% favur Clopidogrel għal punt ko-

primarju ta’ tmiem (mewt b’ CV, MI, puplesija) u wkoll RRR sinifikanti ta’ 23.9% għatt-tieni punt ko-

primarju ta’ tmiem (mewt b’ CV, MI, puplesija jew iskemija li mhux qed tirrispondi ghall-kura). Barra

dan, il-profil tas-sigurtà ta’ Clopidogrel f’dan is-sottogrup ta’ pazjenti ma qajjemx tħassib partikulari.

Għalhekk, ir-riżultati minn din il-parti sekondarja tas-sett jixbħu lil-r

isultati totali ta’ l-istudju.

Il-benefiċċji osservati bi Clopidogrel kie

nu indipendenti minn terapiji kardjovaskulari oħra akuti u

fittul (bħall-heparin/LMWH, antagonisti ta’ GPIIb/IIIa, prodotti mediċinali li jbaxxu l-lipidi,

imblokkaturi tar-riċetturi beta, u inibituri ta’ ACE). L-effikaċja ta’ Clopidogrel kienet osservata b’mod

indipendenti mid-doża ta’ ASA (75 - 325 mg darba kuljum).

F’pazjenti b’MI akut bl-ST segment elevat, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Clopidogrel kienu evalwati

f’2 studji

randomised

, ikkontrollati bil-plaċebo, u

double-blind

, CLARITY u COMMIT.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Il-prova CLARITY inkludiet 3,491 pazjenti li daħlu fi żmien 12-il siegħa mill-bidu ta’ infart

mijokardijaku b’ST elevat, fejn kien ippjanat li tingħata t-terapija trombolitika. Il-pazjenti rċevew

Clopidogrel (300 mg bħala d-doża qawwija inizjali segwita minn 75 mg /kuljum, n=1,752) jew

ilplaċebo (n=1,739), it-tnejn ma’ ASA (150 sa 325 mg bħala doża qawwija inizjali segwita minn 75 sa

162 mg/kuljum), sustanza fibrinolitika u, fejn kien xieraq, heparin. Il-pazjenti kienu eżaminati għal

30 jum. Il-punt primarju u aħħari kien il-ġrajja ta’arterja miżduda relatata ma’ infart fl-anġjogram

qabel ma l-pazjent kien liċenzjat biex joħrog mill-isptar, jew il-mewt jew MI rikurrenti qabel ma saret

lanġjografija tal-koronarji. Għal dawk il-pazjenti li ma saritilhomx l-anġjografija, l-punt primarju u

aħħari kien il-mewt jew infart mijokardijaku rikurrenti mat-8 jum jew meta l-pazjent kien liċenzjat li

joħrog mill-isptar. Il-grupp ta’ pazjenti studjati kien jinkludi 19.7 % nisa u 29.2 % pazjenti ≥65 sena.

It-total ta’ 99.7 % tal-pazjenti rċevew is-sustanzi fibrinolitiċi (speċifiċi ghall-fibrin: 68.7 %, mhux

speċifiċi għall-fibrina: 31.1 %), 89.5 % heparin, 78.7 % imblokkaturi tar-riċetturi beta, 54.7 % l-

inibituri ACE u 63 % statins.

Ħmistax fil-mija (15.0 %) tal-pazjenti fil-grupp tal-Clopidogrel u 21.7 % tal-grupp bil-plaċebo laħqu l-

punt primarju u aħħari, li jirrappreżentaw tnaqqis assolut ta’ 6.7 % u 36 % ta’ tnaqqis probabbli favur

Clopidogrel (95 % CI: 24, 47 %; p<0.001), relatat prinċipalment għal tnaqqis fis-sadd ta’ l-arterji

assoċjati ma’ infart. Dan il-benefiċċju kien konsistenti

fis-sottogruppi speċifikati minn qabel li

jinkludu l-età tal-pazjent, is-sess maskil jew dak femminil, il-post

fejn qiegħed l-infart u t-tip ta’

sustanza fibrinolitika jew heparin użat.

L-għamla ta’ 2x2 factorial tal-prova COMMIT inkludiet 45,852 pazjent li daħlu fi żmien 24 siegħa

mill-ħin li bdew is-sintomi suspettużi ta’ MI b’abnormalitajiet fl-ECG suġġestivi t’hekk (iġifieri ST

elevat, ST imniżżel jew bundle branch block tax-xellug). Il-pazjenti ngħataw Clopidogrel

(75 mg/kuljum, n=22,961) jew il-plaċebo (n=22,891), flimkien ma’ ASA (162 mg/kuljum), għal

28 jum jew sakemm ġew illiċenzjati mill-isptar. Iż-zewġ punti primarji ta’ l-aħħar kienu l-mewt minn

kwalunkwe kawża u l-ewwel darba li jiġri infart ieħor, il-puplesija jew il-mewt. Il-grupp studjat

inkluda 27.8 % nisa, 58.4 % pazjenti ≥60 sena (26 % ≥70 sena) u 54.5 % tal-pazjenti li rċevew

issustanzi fibrinolitiċi.

Clopidogrel naqqas b’mod sinifikanti r-riskju relattiv tal-mewt minn kwalunkwe kawża b’7 %

(p=0.029), u r-riskju relattiv ta’ infart ġdid, puplesija jew il-mewt b’9 % (p=0.002), li jirrappreżentaw

tnaqqis assolut ta’ 0.5 % u 0.9 %, rispettivament. Dan il-benefiċċju kien konsistenti meta wieħed iqies

leta, is-sess maskil few femminil, il-kura bis-sustanzi fibrinolitiċi jew mingħajrha, u kien innotat

kmieni sa minn 24 siegħa.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara doża orali waħda u ripetuta ta’ 75 mg kuljum, Clopidogrel kien assorbit b’rata mgħaġġla. Il-

livell medju fil-plażm

a ta’ Clopidogrel mhux

mibdul (bejn wieħed u ieħor 2.2-2.5ng/ml wara doża

orali waħda ta’ 75 mg) seħħew bejn wieħed u ieħor 45 minuta wara d-dożaġġ. L-assorbiment huwa

mill-inqas ta’ 50%, skond l-eskrezzjoni fl-urina ta’ metaboliti ta’ Clopidogrel.

Distribuzzjoni

Clopidogrel u l-metabolit prinċipali (inattiv) ċirkolanti jintrabtu b’mod reversibbli

in vitro

mal-proteini

umani tal-plażma (98% u 94% rispettivament). L-irbit mhux saturabbli

in vitro

f’medda wiesgħa ta’

konċentrazzjoni.

Metaboliżmu

Clopidogrel jiġi mmetabolizzat b’mod estensiv mil-fwied.

In vitro

in vivo

, Clopidogrel jiġi

mmetabolizzat permezz ta' żewġ sensiliet ta' reazzjonijiet metaboliċi: waħda bl-intervent ta' esterases u

li twassal għall-idroliżi fid-derivattiv inattiv tiegħu carboxylic acid (85% tal-metaboliti fiċ-

ċirkulazzjoni), u waħda bl-intervent ta' ċitokromi P450 multipli. Clopidogrel jiġi mmetabolizzat l-

ewwel f'metabolit intermedjarju 2-oxo-Clopidogrel. Metaboliżmu suċċessiv tal-metabolit

intermedjarju 2-oxo-Clopidogrel iwassal għall-formazzjoni tal-metabolit attiv, derivattiv thiol ta'

Clopidogrel.

In vitro

, din is-sensiela ta' reazzjonijiet metaboliċi sseħħ bl-interve

nt ta' CYP3A4,

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

CYP2C19, CYP1A2 u CYP2B6. Il-metabolit thiol attiv li ġie iżolat

in vitro

, jintrabat b'rata mgħaġġla

u irreversibbli mar-riċetturi tal-plejtlits u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits.

Eliminazzjoni

Wara doża orali ta’ Clopidogrel

C-tikkettat fil-bniedem, bejn wieħed u ieħor 50% kien mneħħi fl-

urina u bejn wieħed u ieħor 46% ħareġ fl-ippurgar fl-intervall ta’ 120 siegħa wara d-dożaġġ. Wara

doża orali waħda ta’ 75mg, Clopidogrel għandu l-

half-life

bejn wieħed u ieħor ta’ 6 sigħat. Il-

half-life

tat-tneħħija tal-metabolit prinċipali (inattiv) ċirkolanti kien 8 sigħat wara amministrazzjoni waħda u

ripetuta.

Farmakoġenetika

Ħafna enzimi CYP450 polimorfiċi jattivaw Clopidogrel. CYP2C19 huwa involut fil-formazzjoni

kemm tal-metabolit attiv kif ukoll tal-metabolit intermedjarju 2-oxo-Clopidogrel. L-effetti kemm

farmakokinetiċi kif ukoll dawk kontra l-plejtlits tal-metabolit attiv ta' Clopidogrel, kif imkejla b'analiżi

ex vivo

tal-aggregazzjoni tal-plejtlis, jinbidlu skont il-ġenotip ta' CYP2C19. L-allel CYP2C19*1

jikkorrispondi ma' metaboliżmu kompletament funzjonali filwaqt li l-alleli CYP2C19*2 u

CYP2C19*3 jikkorrispondu ma' metaboliżmu mnaqqas. L-alleli CYP2C19*2 u CYP2C19*3 jgħoddu

għal 85% tal-alleli b'funzjoni mnaqqsa fil-bojod u 99% fl-Asjatiċi. Alleli oħra assoċjati ma' tnaqqis fil-

metaboliżmu jinkludu CYP2C19*4, *5, *6, *7, u *8, iżda dawn huma anqas frekwenti fil-popolazzjoni

ġenerali. Frekwenzi ppubblikati għall-fenotipi u l-ġenotipi CYP2C19 komuni huma elenkati fit-tabella

ta' hawn taħt.

Il-frekw

enza

tal-ġenotip u fenotip CYP2C19

Frekwenza(%)

Bojod

(n=1356)

Suwed

(n=966)

Ċiniżi

(n=573)

Metaboliżmu estensiv: CYP2C19*1/*1

Metaboliżmu intermedju: CYP2C19*1/*2 or *1/*3

Metaboliżmu dgħajjef: CYP2C19*2/*2, *2/*3 or *3/*3

S’issa, l-impatt tal-ġenotip CYP2C19 fuq il-farmakokinetika tal-metabolit attiv ta’ Clopidogrel ġie

evalwat f’227 suġġett minn 7 studji li ġew irrapportati. Tnaqqis fil-metaboliżmu ta’ CYP2C19

f’metabolizzaturi intermedji u dgħajfa naqqas is-C

u l-AUC tal-metabolit attiv b’30 – 50% wara

dożi ta’ kkargar ta’ 300- jew 600-mg u dożi ta’ manteniment ta’ 75 mg. Tnaqqqis fl-espożizzjoni tal-

metabolit attiv iwassal għal tnaqqis fl-inibizzjoni tal-plejtlits jew f’reattività reżidwa ogħla tal-plejtlit.

S’issa, it-tnaqqis fl-effetti inibitorji ta’ Clopidogrel fuq il-plejtlits ġie deskritt għal metabolizzaturi

intermedji u dgħajfa f’21 studju li ġie rrapportat u li fihom ħadu sehem 4,520 suġġett. Id-differenza

relattiva fir-rispons kontra l-plejtlits bejn il-gruppi ta’ ġenotipi jvarja minn studju għal ieħor skont il-

metodu użat biex jiġi evalwat ir-rispons, iżda ġeneralment huwa iżjed minn 30 %.

L-assoċjazzjoni bejn il-ġenotip CYP2C19 u r-riżultat tal-kura b’Clopidogrel ġie evalwat f’2 post hoc

analiżi ta’ studji kliniċi (sottostudji ta’ CLARITY [n=465] u TRITON-TIMI 38 [n=1,477] u f’sett ta’ 5

studji (total n=6,489). F’CLARITY u f’wieħed mis-sett ta’ studji (n=765; Trenk), ir-rati ta’

avvenimenti kardjovaskulari ma varjawx b’mod sinifikanti minħabba l-ġenotip. F’TRITON-TIMI 38 u

f’3 mis-sett ta’ studji (n=3,516;Collet,Sibbing,Giusti), pazjenti b’indeboliment fil-mod ta’ kif

jimmetabolizzaw (intermedji u dgħajfa flimkien) kellhom rata ogħla ta’ avvenimenti kardjovaskulari

(mewt, infart mijokardiku u attakk ta’ puplesija) jew trombożi fl-istent meta mqabbla ma’

metabolizzaturi estensivi. Fil-ħames studju tas-sett (n=2,208; Simon), iż-żieda fir-rata ta’ avvenimenti

ġie osservat biss fil-metabolizzaturi dgħajfa.

Testijiet farmakoġenetiċi jistgħu jidentifikaw il-ġenotipi assoċjati

mal-varjabilità fl-attività ta’

CYP2C19.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jista’ jkun hemm varjanti ġenetiċi ta’ enzimi CYP450 oħra li jkollhom il-possibbiltà li jifformaw il-

metabolit attiv ta’ Clopidogrel.

Popolazzjonijiet speċjali

F’dawn il-popolazzjonijiet speċjali, il-farmakokinetika tal-metabolit attiv ta’ Clopidogrel mhijiex

magħrufa.

Indeboliment renali

Wara dożi ripetuti ta’ 75 mg ta’ Clopidogrel kuljum, f’persuni b’mard sever tal-kliewi (tneħħija tal-

kreatinina minn 5 sa 15 ml/min), l-inibizzjoni ta’ l-agreggrazzjoni tal-plejtlets indotti minn ADP kien

iktar baxx (25%) minn dak osservat f’persuni f’saħħithom, madankollu it-titwil fil-ħin tad-dmija kien

simili għal dak osservat f’persuni f’saħħithom li kienu qed jingħataw 75 mg ta’ Clopidogrel

kuljum.Barra minn hekk, it-tolleranza klinika kienet tajba fil-pazjenti kollha.

Indeboliment epatiku

Wara dożi ripetuti ta’ 75 mg Clopidogrel kuljum għal 10 ijiem f’pazjenti b’indeboliment epatiku

sever, l-inibizzjoni tal-aggregazzjoni tal-plejtlits kawża tal-ADP kien simili għal dak osservat

f’suġġetti b’saħħithom. Il-medja taż-żieda fil-ħin ta’ fsada kien ukoll simili għaż-żewġ gruppi.

Razza

L-inċidenza tal-alleli ta’ CYP2C19 li tirriżulta f’metaboliżmu intermedju u dgħajjef ta’ CYP2C19

tvarja skont ir-razza/etniċità (ara l-Farmakoġenetika). Mil-letteratura, id-dejta f’popolazzjonijiet

Asjatiċi hija limitata biex tiġi evalwata l-implikazzjoni klinika tal-identifikazzjoni tal-ġeni ta’ dan is-

CYP fuq kif jirriżultaw l-avvenimenti kliniċi.

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Waqt studji mhux kliniċi fil-firien u l-babwini, l-iktar effetti li kienu osservati b’

mod frekwenti kienu

bidliet fil-fwied. Dawn seħħew f’dożi li

jirrappreżentaw mill-inqas 25 darba l-espożizzjoni li ġiet

osservata fil-bnedmin li ngħataw doża klinika ta’ 75 mg/jum u kienu bħala konsegwenza ta’ effett fuq

l-enzimi metabolizzanti fil-fwied. Ma ġiex osservat effett fuq l-enzimi metabolizzanti tal-fwied fi

bnedmin li kienu qed jingħataw Clopidogrel b’doża terapewtika.

F’dożi għolja ħafna, ġiet irrapurtata tollerabilita` baxxa fiż-żaqq (gastrite, erożjonijiet gastriċi u/jew

rimettar) ta’ Clopidogrel fil-firien u l-babwini.

Ma kienx hemm evidenza ta’ riskju ta’ kanċer meta Clopidogrel ingħata għal 78 ġimgħa lill-ġrieden u

104 ġimgħa lill-firien meta dawn ingħataw dożi sa 77 mg/kg kuljum (li jirrappreżenta espożizzjoni

mill-inqas 25 darba dik osservata fil-bnedmin li kienu qed jingħataw doża klinika ta’ 75 mg/jum).

Clopidogrel ġie ttestajt f’medda ta’ studji

in vitro

in vivo

dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni, u ma tax

indikazzjoni ta’ attivita` tossika fuq il-ġeni.

Clopidogrel ma ntwera li kellu l-ebda effett fuq il-fertilita` tal-firien irġiel u nisa u ma kellux effett

tossiku fuq is-sistema riproduttiva la fil-firien u lanqas fil-fniek. Meta Clopidogrel ngħata lill-firien li

kienu qed ireddgħu, dan ikkawża dewmien żgħir fl-iżvilupp

tat-trabi. Saru studji farmakokinetiċi

speċifiċi bi Clopidogrel radjutikkettat li wrew li s-sustanza oriġinali jew il-m

etaboliti tagħha joħorġu

fil-ħalib. Għalhekk, ma jistgħux jiġu esklużi effett dirett (ftit tossiċita`), jew effett indirett (ma

jintiegħemx tajjeb).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Qalba tal-pillola:

Macrogol 6000

Cellulose, microcrystalline (E460)

Crospovidone type A

Castor oil, idroġenat

Kisja tar-rita:

Macrogol 6000

Ethylcellulose (E462)

Titanium dioxide (E171)

6.2

Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji Alu/Alu li fihom 14, 28, 30, 50, 84, 90 u 100 pillola miksija b’rita, ippakkjati f’kaxxi tal-kartun.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema <u għal immaniġġar ieħor>

L-ebda ħtiġijiet speċjali

7.

ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

8.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/542/001 – 007

9.

DATA TA’ L-EWWEL AWTORI

ZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

28.07.2009

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

10.

DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinstab fuq il-website ta’ l-Agenzija Ewropea

dwar il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu/

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

ANNESS II

A.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-

MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-

LOTT

B.

KUNDIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A.

DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI

GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifatturi responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Il-Ġermanja

B.

KUNDIZZJONIJIET TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

K

UNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-FORNIMENT U L-UŻU

IMPOSTI FUQ ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TA’ L-UŻU

MINGĦAJR PERIKLU U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

KUNDIZZJONIJIET OĦRA

Sistema ta’ farmakoviġilanza

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq irid jiżgura li s-sistema ta’ farmakoviġilanza, kif

deskritta

f’verżjoni

ippreżentata

f’Modulu

1.8.1.

tal-Applikazzjoni

tal-Awtorizzazzjoni

għat-

Tqegħid fis-Suq, tkun implimentata u taħdem qabel u waqt li l-prodott jibda jinbiegħ.

Pjan dwar l-Immaniġġjar tar-Riskju

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

L-applikazzjoni hi bbażata fuq prodott mediċinali ta’ referenza li għalih ma kienu identifikati l-ebda

problemi tas-sigurtà li jeħtieġu attivitajiet addizzjonali li jimminimizzaw ir-riskju.

Rapporti Perjodiċi dwar l-Aġġornament

tas-Sigurtà (PSURs):

L-iskeda tas-sottomissjoni tal-PSUR għandha ssegwi l-iskeda tas-so

ttomissjoni għall-prodott

mediċinali ta’ referenza.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

A. TIKKETTA

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg pillola miksija b’rita

Clopidogrel

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 75 mg ta’ Clopidogrel (bħala besilate).

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih ukoll castor oil idroġenat. Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

50 pilloli miksijin b’rita

84 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

100 pillola miksija b’rita

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.

TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ META JISKADI

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

9.

KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-folja oriġinal sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-KUMMERĊ

EU/1/09/542/001

EU/1/09/542/002

EU/1/09/542/003

EU/1/09/542/004

EU/1/09/542/005

EU/1/09/542/006

EU/1/09/542/007

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg pilloli miksija b’rita

Clopidogrel

2.

ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Acino Pharma GmbH

3.

DATA TA’ META JISKADI

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

OĦRAJN

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Clopidogrel 1A Pharma 75 mg pilloli miksija b’rita

Clopidogrel

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina giet mogħtija lilek M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li

m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Clopidogrel 1A Pharma u għalxiex jintuża

Qabel ma tieħu Clopidogrel 1A Pharma

Kif għandek tieħu Clopidogrel 1A Pharma

Effetti sekondarju li jista jkollu

Kif taħżen Clopidogrel 1A Pharma

Aktar tagħrif

1.

X’INHU CLOPIDOGREL 1A PHARMA U GĦALXIEX JINTUŻA

Clopidogrel 1A Pharma fih is-sustanza attiva fi Clopidogrel li jifforma parti minn grupp ta’ mediċini

msejħa prodotti mediċinali ta’ antiplejtlets. Plejtlets (hekk imsejħa tromboċiti) huma partijiet żgħar

ħafna, li jinġemġħu flimkien waqt li jkun qed jagħqad id-demm. Il-prodotti mediċinali ta’ kontra l-

plejtlets jilqgħu għal dan u jnaqqsu l-possibbiltajiet li jiffurmaw emboli tad-demm (proċess imsejjaħ

trombożi).

Clopidogrel 1A Pharma jittieħed biex inaqqas ir-riskju li emboli tad-demm (trombi) jifformaw fl-

arterji mwebbsin (arterji), proċess imsejjaħ aterotrombosi, li jista’ jwassal għal konsegwenzi

aterotrombotiċi (bħal puplesija, attakk tal-qalb, jew mewt).

Ingħatajt Clopidogrel 1A Pharma biex inaqqas ir-riskju ta’ emboli tad-demm u l-konsegwenzi severi

tagħhom għaliex:

-

Għandek kundizzjoni fejn l-arterji tiegħek qegħdin jibbiesu (magħrufa wkoll bħala

aterosklerożi), u

-

Kellek attakk tal-qalb, puplesija jew kundizzjoni magħrufa bħala mard periferali arterjali

(disturb fil-fluss tad-demm fid-dirgħajn jew riġlejn ikkawżat minn okklużjonijiet

vaskulari) jew

-

Kellek uġigħ sever f’sidrek magħruf bħala anġina mhux stabbli jew infart mijokardijaku

(attakk ta’ qalb). Għatt-trattament ta’ din il-kundizzjoni t-tabib tiegħek seta’ poġġa

stent

fl’ arterja li nstaddet jew li djieqet biex iċ-ċirkolazzjoni effettiva tad-demm tiġi

restawrata. Inti trid tingħata wkoll mit-tabib tiegħek acetylsalicylic acid ( sustanza li

tinsab f’ħafna mediċini u li tintuża biex ittaffi l-uġigħ u tniżżel id-deni kif ukoll biex

tippreveni li jifformaw emboli tad-demm).

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

2.

QABEL MA TIEĦU CLOPIDOGREL 1A PHARMA

Tiħux Clopidogrel 1A Pharma:

Jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għall-Clopidogrel jew sustanzi oħra ta’

Clopidogrel 1A Pharma;

Jekk tbati minn kundizzjoni medika li fil-preżent qiegħda tikkawża fsada, bħal ulċera fl-istonku

jew fsada ġewwa l-moħħ;

Jekk tbati minn mard sever tal-fwied.

Jekk taħseb li xi waħda minn dawn tgħodd għalik, jew jekk għandek xi dubju, ħu parir tat-tabib

tiegħek qabel tibda tieħu Clopidogrel 1A Pharma.

Oqgħod attent ħafna b’Clopidogrel 1A Pharma:

Jekk xi sitwazzjoni msemmija hawn taħt tgħodd għalik, ħu parir tat-tabib tiegħek qabel tibda tieħu

Clopidogrel 1A Pharma:

jekk tinsab f’riskju ta’ fsada bħal:

kundizzjoni medika li tpoġġik f’riskju ta’ fsada interna (bħal ulċera fl-istonku)

mard fid-demm li jwassal għal fsada interna (dmija f’xi tessuti, organi jew ġogi ta’

ġismek);

ferita serja riċenti;

operazzjoni riċenti (anki tas-snien);

operazzjoni li ser issirlek (anki tas-snien) fis-sebat ijiem

li ġejjin.

jekk fl-aħħar sebat ijiem kellek ċappa ta'

demm f'arterja f'moħħok (puplesija iskemika)

jekk tbati minn mard tal-kliewi jew tal-fwied.

Waqt li qiegħed/qiegħda tieħu Clopidogrel 1A Pharma:

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi operazzjoni ppjanata (anki tas-snien).

Għandek ukoll tgħid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiżviluppa kundizzjoni medika (magħrufa

wkoll bħala Purpura Trombotika Tromboċitopenika jew TTP) li tinkludi deni u tbenġil

taħt il-ġilda li jidher bħal tikek ħomor irqaq, flimkien ma' jew mingħajr għeja kbira mhux

spjegata, konfużjoni, sfurija tal-ġilda jew ta' l-għajnejn (suffejra) (ara sezzjoni 4

'EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU').

Jekk taqta' x'imkien jew tweġġa', id-demm jista' jdum aktar mis-soltu biex jieqaf. Dan minħabba

l-mod ta' kif taħdem il-mediċina tiegħek billi ma tħallix li jiffurmaw iċ-ċapep tad-demm.

Għal qtugħ u feriti żgħar eż. meta taqta' x'imkien, meta tqaxxar, normalment m'hemmx

għax tinkwieta. Madanakollu, jekk i

d-demm li ħiereġ jinkwetak, g

ħandek tkellem lit-tabib

tiegħek minnufih (ara sezzjoni 4 'EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU').

It-tabib tiegħek jista' jordnalek testijiet tad-demm.

Tfal u adolexxenti

Clopidogrel 1A Pharma m’għandux jingħata lit-tfal jew lill-adolexxenti.

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi

mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Xi mediċini oħra jistgħu jeffettwaw l-użu ta’ Clopidogrel 1A Pharma u viċe-versa.

Għandek speċifikament tgħid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu

sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq, mediċini li jraqqu d-demm,

mediċina li hija anti-infjammatorju li mhux sterojde, normalment użat biex jiġi ittrattat l-uġigħ

u/jew kundizzjonijiet infjammatorji tal- mu

skoli jew tal-ġogi,

heparin jew xi mediċina oħra użata biex traqqaq id-demm,

inibitur tal-pompa protonika (eż. omeprazole) għat-taqlib tal-istonku

fluconazole, voriconazole, ciprofloxacin, jew chloramphenicol, mediċini li jittrattaw infezzjonijiet

tal-batterja u tal-fungu,

cimetidine, mediċina li tittratta taqlib ta’ l-istonku,

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

fluoxetine, fluvoxamine, jew moclobemide, mediċinii li jittrattaw d-dipressjoni,

carbamazepine, jew oxcarbazepine, mediċini li jittrattaw xi tip ta’ epilessija,

ticlopidine, sustanzi oħra kontra l-plejtlets.

Jekk ħassejt uġigħ qawwi f’sidrek (anġina mhux stabbli jew attakk tal-qalb), jista’ jingħatalek

Clopidogrel 1A Pharma flimkien ma’ acetylsalicylic acid, sustanza inkorporata f’ħafna mediċini użati

biex itaffu l-uġigħ u jnaqqsu d-deni. L-użu ta’ kultant ta’ acetylsalicylic acid (ta’ mhux aktar minn

1,000 mg f’perijodu ta’ 24 siegħa) ġeneralment m’għandux joħloq problema, iżda l-użu fit-tul

f’cirkostanzi oħrajn għandu jiġi diskuss mat-tabib tiegħek.

Meta tiehu Clopidogrel 1A Pharma ma’ l-ikel jew ix-xorb

Clopidogrel 1A Pharma jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew mingħajru.

Tqala u treddigħ

Huwa preferibbli li ma tużax dan il-prodott waqt it-tqala u t-treddigħ.

Qabel ma tibda tieħu Clopidogrel 1A Pharma, tinforma lit-tabib jew lill-ispiżjar/a tiegħek jekk inti

tqila jew taħseb li inti tqila. Jekk toħroġ tqila waqt li qiegħda tieħu Clopidogrel 1A Pharma, għarraf

minnufih lit-tabib tiegħek billi huwa rrakkomandat li ma tieħux clopidrogrel waqt it-tqala.

Waqt li qiegħed tieħu Clopidogrel 1A Pharma

, għandek tikkonsulta mat-tabib tiegħek dwar it-treddigħ

tat-tarbija.Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Clopidogrel 1A Pharma m’għandux jaffettwa is-sewqan jew it-tħaddim ta’ magni.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Clopidogrel 1A Pharma:

Clopidogrel 1A Pharma fih ukoll il-castor oil idroġenat li jista’ jikkawża taqlib ta’ l-istonku jew

dijarrea

3.

KIF GĦANDEK TIEĦU CLOPIDOGREL 1A PHARMA

Dejjem għandek tieħu Clopidogrel 1A Pharma skond il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek

mat-tabib jew ma’ l-ispżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Jekk kellek uġigħ sever f’sidrek (anġina instabbli jew attakk tal-qalb), it-tabib jista’ jagħtik 300 mg ta’

Clopidogrel 1A Pharma (4 pilloli ta’ 75 mg) darba fil-bidu tal-kura. Wara, id-doża normali hija ta’

pillola waħda ta’ 75 mg Clopidogrel 1A Pharma kuljum li għandha tittieħed mill-ħalq ma’ l-ikel jew

fuq stonku vojt u fl-istess ħin kull ġurnata.

Għandek tieħu Clopidogrel 1A Pharma sakemm it-tabib jibqa’ jagħmillek ir-riċetta.

Jekk tieħu Clopidogrel 1A Pharma aktar milli suppost:

Għarraf lit-tabib jew m

ur fid-dipartiment ta’ l-em

erġenza ta’ l-eqreb sptar minħabba r-riskju ogħla ta’

fsada.

Jekk tinsa tieħu Clopidogrel 1A Pharma

Jekk tinsa tieħu xi doża ta’ Clopidogrel 1A Pharma, iżda tiftakar fit-12-il siegħa ta’ wara, ħu l-pillola

mill-ewwel, imbagħad ħu l-pillola li jkun imiss fil-ħin tas-soltu. Jekk tinsa tieħu Clopidogrel 1A

Pharma għal aktar minn 12-il siegħa, sempliċiment ħu d-doża waħda li jkun imiss fil-ħin tas-soltu.

Tiħux

doża doppja biex tagħmel tajjeb għad-doża li tkun insejt tieħu.

Meta tieqaf tieħu Clopidogrel 1A Pharma

Twaqqafx il-kura. Informa lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel twaqqaf il-kura.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

4.

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Clopidogrel 1A Pharma jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

fuq kulħadd.

Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk:

-

jitlagħlek id-deni, ikollok sinjali ta’ infezzjoni jew ħafna għeja. Dawn jista’ jkunu

minħabba tnaqqis rari ta’ xi ċelluli tad-demm.

-

sinjali ta’ mard tal-fwied bħal sfurija tal-ġilda u/jew ta’ l-għajnejn (suffejra), kemm jekk

dan huwa assoċjat jew le ma’ emoraġija li tidher taħt il-ġilda bħala tikek ħomor irqaq

u/jew konfużjoni (ara sezzjoni 2 'Oqgħod attent ħafna b'Clopidogrel 1A Pharma').

-

nefħa fil-ħalq jew disturbi fil-ġilda bħal raxxijiet u ħakk, infafet fil-ġilda. Dawn jistgħu

jkunu sinjali ta' reazzjoni allerġika.

L-iżjed effett komuni

(jaffettwa minn 1 sa 10 pazjenti minn kull 100) irrappurtat bi Clopidogrel hija

l-fsada.

Din tista' sseħħ bħala fsada fl-istonku jew fl-imsaren, tbenġil

,

ematoma (fsada jew tbenġil

mhux tas-soltu taħt il-ġilda)

,

tinfaraġ

,

demm fl-awrina. F’numru żgħir ta’ każijiet oħra ġew irrappurtati

fsada fl-għajn, fir-ras, fil-pulmun jew fil-ġogi.

Jekk tbati minn fsada għal perjodu twil waqt li qed tieħu Clopidogrel 1A Pharma.

Jekk taqta'

x'imkien jew tweġġa', id-demm jista' jdum aktar mis-soltu biex jieqaf. Dan minħabba l-mod ta' kif

taħdem il-mediċina tiegħek billi ma tħallix li jiffurmaw iċ-ċapep tad-demm. Għal qtugħ u feriti żgħar

eż. meta taqta' x'imkien, meta tqaxxar, normalment m'hemmx għalfejn tinkwieta. Madanakollu, jekk

id-demm li ħiereġ jinkwetak, għandek tkellem

lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 2 'O

qgħod attent

ħafna b'Clopidogrel 1A Pharma').

L-effetti sekondarji jistgħu jseħħu b'ċerti frekwenzi, li huma definiti kif ġej:

komuni ħafna, jaffettwaw iktar minn utent 1 minn kull 10

komuni: jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 100

mhux komuni: jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 1,000

rari: jaffettwaw minn 1 sa 10 utenti minn kull 10,000

rari ħafna: jaffettwaw inqas minn utent 1 minn kull 10,000

mhux magħruf: ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Effetti oħra li ġew irrappurtati bi Clopidogrel huma:

-Effetti sekondarji komuni:

Dijarea, uġigħ addominali, indiġestjoni jew ħruq fl-istonku.

-Effetti sekondarji mhux komuni:

Uġigħ ta’ ras, ulċera fl-istonku, rimettar, tqalligħ, stitikezza, gass żejjed fl-istonku jew fl-imsaren,

raxxijiet, ħakk, sturdament, sensazzjoni ta’ tnemnim u tirżiħ.

-Effetti sekondarji rari:

Vertigo.

-Effetti sekondarji rari ħafna:

suffejra; uġigħ addominali qawwi flimkien ma' jew mingħajr uġigħ fid-dahar; deni, diffikultajiet fin-

nifs kultant assoċjati mas-sogħla; reazzj

onijiet allerġiċi ġeneralizzati; nefħa fil-ħalq; infafet fil-ġilda;

reazzjoni allerġika fil-ġilda; infjammazzjoni tal-ħalq (stomatite); tnaqqis fil-pressjoni tad-demm;

konfużjoni; alluċinazzjonijiet; uġigħ fil-ġogi; uġigħ muskolari; tibdiliet fil-mod ta’ kif jintegħmu l-

affarijiet.

Barra minn hekk, it-tabib tiegħek jista’ jinduna b’xi tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demm jew ta’

lawrina tiegħek.

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5.

KIF TAĦŻEN CLOPIDOGREL 1A PHARMA

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax Clopidogrel 1A Pharma wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kaxxa few fuq il-folja wara

JIS. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tużax Clopidogrel 1A Pharma jekk tinnota kwalunkwe sinjali viżibbli ta' ħsara fil-folja jew fil-pilloli

miksija b’rita.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi

lillispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal

protezzjoni ta’ l-ambjent.

6.

AKTAR TAGĦRIF

X’fih Clopidogrel 1A Pharma

Is-sustanza attiva hi Clopidogrel. Kull pillola fiha 75 mg ta’Clopidogrel (bħala besilate).

Is-sustanzi l-oħra huma:

Rita tal-pillola:

Macrogol,

Cellulose,

microcrystalline (E460)

Crospovidone type A

Castor oil, hydrogenated

Kisja tar-rita:

Macrogol 6000

Ethylcellulose (E462)

Titanium dioxide (E 171)

Id-Dehra ta’ Clopidogrel 1A Pharma u l-kontenuti tal-pakkett

Il-pilloli miksija b’rita Clopidogrel 1A Pharma huma bojod sa abjad jagħti fil-griż, qishom

irħam u

bikonvessi. Huma fornuti f’kaxex tal-kartun li fihom 14, 28, 30, 50,

84, 90 u 100 pillola ġo folji tal-

aluminju. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Manifattur

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne/Duitsland

Tél/Tel: + 49 89 6138825 – 0

Luxembourg/Luxemburg

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: + 49 89 6138825 - 0

България

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Германия

Teл.: + 49 89 6138825 – 0

Magyarország

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Németország

Tel.: + 49 89 6138825 - 0

Česká republika

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Německo

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Malta

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Il-Ġermanja

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

info.sandoz-dk@sandoz.com

Nederland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Duitsland

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Deutschland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Tel: + 49 89 6138825 - 0

medwiss@1apharma.com

Norge

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Tyskland

Tlf: + 49 89 6138825 - 0

Eesti

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Saksamaa

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Österreich

1A Pharma GmbH

Eduard-Kittenberger-Gasse 56

A-1235 Wien

Tel: + 43 (0)1 480 56 03

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Ελλάδα

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Γερμανία

Τηλ: + 49 89 6138825 – 0

Polska

1A Pharma GmbH Sp. Z.o.o.

ul. Grojecka 22/24 lok. 49/50

02-021 Warszawa

Tel: + 48 22 213 11 45

España

ACOST Comercial Generic Pharma, S.L

C/ Ferraz 10, 1º izdq

E-28008 Madrid

Tel.: + 34 91 548 84 04

Portugal

1Apharma – Produtos Farmacêuticos S.A

Alameda da Beloura

Edifício 1, 2º andar - Escritório 15

P-2710-693 Sintra

Tel: + 351 21 924 19 19

France

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Allemagne

Tél: + 49 89 6138825 - 0

România

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germania

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Ireland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Slovenija

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Nemčija

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Ísland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Þýskaland

Sími: + 49 89 6138825 - 0

Slovenská republika

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Nemecko

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Italia

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germania

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Suomi/Finland

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Saksa

Puh/Tel: + 49 89 6138825 – 0

Κύπρος

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Γερμανία

Τηλ: + 49 89 6138825 - 0

Sverige

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Tyskland

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Latvija

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Vācija

Tel: + 49 89 6138825 - 0

United Kingdom

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Germany

Tel: + 49 89 6138825 – 0

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat

Lietuva

1 A Pharma GmbH

Keltenring 1 + 3

D-82041 Oberhaching

Vokietija

Tel: + 49 89 6138825 - 0

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il-

mediċini: http://www.ema.europa.eu/

Prodott mediċinali li m’għadux awtorizzat