Circovac

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Circovac
 • Dominju tal-mediċina:
 • Annimali
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Circovac
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Majjali (ħnieżer nisa u majjali nisa)
 • Żona terapewtika:
 • Immunoloġiċi għall-suidae,
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Ħnieżer nisa u l-giltsPassive-immunizzazzjoni tal-qżieqeż permezz tal-kolostrum, wara t-tilqim attiv tal-ħnieżer nisa żgħar u majjaliet, biex jonqsu l-feriti fit-tessuti tal-limf assoċjati ma ' infezzjoni b'PCV2 u bħala għajnuna biex jonqsu l-PCV2 marbuta mal-mortalità. PigletsActive-immunizzazzjoni tal-qżieqeż biex jonqsu l-ippurgar u l-eskrezzjoni tal-PCV2 u l-ammont ta 'virus fid-demm, u bħala għajnuna biex jonqsu l-PCV2 marbuta mal-sinjali kliniċi, inklużi l-ħela, telf fil-piż u l-mortalità, kif ukoll biex inaqqsu l-ammont ta' virus u leżjonijiet f'tessuti limfojde assoċjati ma ' infezzjoni b'PCV2.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 9

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/000114
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 21-06-2007
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/000114
 • L-aħħar aġġornament:
 • 17-01-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/286116/2007

EMEA/V/C/000114

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Circovac

vaċċin taċ-ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 (mhux attivat)

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta

valutazzjoni (EPAR) għal Circovac. Dan

jispjega kif l-Aġenzija vvalutat din il-mediċina veterinarja biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha

fl-Unjoni Ewropea (UE) u l-kondizzjonijiet ta

użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni

prattika dwar l-użu ta

Circovac.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Circovac, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom

għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

X

inhu Circovac u għal xiex jintuża?

Circovac huwa vaċċin li jintuża biex jipproteġi lill-ħnieżer kontra ċ-ċircovirus tal-ħnieżer ta’ tip 2

(PCV2). Circovac jintuża biex inaqqas il-bidliet fi u l-ħsara lit-tessuti limfojde (ċelloli u tessuti li

jiffurmaw is-sistema limfatika, bħan-noduli limfatiċi) assoċjati ma’ infezzjoni b’PCV2 fi qżieqez u biex

jgħin inaqqas ir-riskju ta’ mewt relatata ma’ din l-infezzjoni. L-infezzjonjiet b’PCV2 jistgħu jipproduċu

sinjali kliniċi bħal telf fil-piż jew nuqqas ta' żvilupp, limfonodi mkabbra, diffikultà fit-teħid tan-nifs, ġilda

pallida u suffejra (sfurija tal-ġilda). Circovac fih razza ta’ ċirkovirus tal-majjali tat-tip 2 (PCV2)

diżattivat (maqtul).

Kif jintuża Circovac?

Circovac huwa disponibbli bħala emulsjoni għall-injezzjoni u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Il-

vaċċin jingħata lil ħnieżer nisa qabel u/jew waqt it-tqala. Il-qżieqeż tagħhom jirċievu protezzjoni

temporanja kontra l-PCV2 meta jixorbu l-kolostrum (l-ewwel ħalib) minn ommijiethom imlaqqma. Din

hija magħrufa bħala ‘immunizzazzjoni passiva’. F’dan il-każ, l-effett tal-vaċċin idum sa 5 ġimgħat.

Circovac jista’ jingħata wkoll direttament lill-qżieqes ta’ tliet ġimgħat jew aktar (immunizzazzjoni

attiva). F’dan il-każ, l-effett tal-vaċċin idum mill-inqas 14-il ġimgħa. Circovac jingħata bħala injezzjoni

fil-muskolu. Għat-tilqima inizjali, in-numru ta' injezzjonijiet meħtieġa u d-doża jvarjaw skont it-tip tal-

ħanżira li tkun qed tiġi kkurata: gilts (ħnieżer nisa li għad ma kellhomx qżieqeż) għandhom jingħataw

injezzjoni waħda ta' 2 ml tliet darbiet; ħnieżer ommijiet (ħnieżer nisa li diġà kellhom il-qżieqeż)

għandhom jingħataw injezzjoni ta' 2ml darbtjen. Il-ħin tal-injezzjoni jiġi aġġustat skont id-dati tat-

Circovac

EMA/325838/2007

Paġna 2/3

tgħammir u tat-tferrigħ (tal-ħlas). Fil-każijiet kollha l-aħħar doża tingħata mill-inqas ġimagħtejn qabel

id-data mistennija tat-tferrigħ. Il-ħnieżer li diġà saru ommijiet għandhom jerġgħu jitlaqqmu ma’ kull

tqala b’injezzjoni waħda bejn ġimagħtejn u erba’ ġimgħat qabel it-tferrigħ. Il-qżieqeż għandhom

jitlaqqmu darba b’injezzjoni waħda ta’ 0.5 ml.

Kif jaħdem Circovac?

Iċ-ċirkovirus tal-qżieqeż tat-tip 2 (PCV2), huwa magħruf li jinfetta, u jikkaġuna firxa wiesgħa ta’ sinjali

u sindromi kliniċi fil-ħnieżer. L-infezzjoni tal-qżieqeż issir l-aktar matul l-ewwel 6 ġimgħat tal-ħajja,

meta s-sistema immunitarja tal-qżieqeż tkun għadha qed timmatura. Is-sintomi jinkludu telf fil-piż

(jew nuqqas ta’ żvilupp), glandoli limfatiċi minfuħin, diffikulatajiet fit-teħid tan-nifs, u, b’mod inqas

komuni, dijarea, ġilda pallida u suffejra (sfurija tal-ġilda).

Circovac huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-

ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra marda. Circovac fih ir-razza tal-PCV2 li ġiet diżattivata u għalhekk

ma tistax tikkaġuna l-marda. Meta jingħata direttament lill-ħnieżer, is-sistema immunitarja tal-annimal

tagħraf lill-virus bħala “barrani” u tipproduċi antikorpi kontrih. 'Il quddiem, jekk l-annimali jkunu

esposti għall-PCV2, is-sistema immunitarja tkun kapaċi tipproduċi antikorpi aktar malajr. Dan

jgħinhom fil-protezzjoni kontra l-marda. Meta jingħata lil ħanżira omm, l-antikorpi tagħha jiġu trasferiti

lill-qżieqeż permezz tal-kolostrum u jipprovdi protezzjoni temporanja.

Qabel ma jintuża, il-vaċċin isir billi titħallat sospensjoni li jkun fiha l-partiċelli tal-virus flimkien ma’

emulsjoni. L-emulsjoni li tirriżulta tiġi injettata. L-emulsjoni fiha ‘aġġuvant’ (taħlita li fiha ż-żejt) biex

itejjeb ir-rispons immunitarju.

X

inhuma l-benefi

ċċji ta

Circovac li ħarġu mill-istudji?

Twettqu studji b’Circovac fil-laboratorju u fuq il-post fi ħnieżer nisa tqal u qżieqeż ta’ diversi razez. L-

istudji wrew li t-tilqim tal-ommijet b’Cirovac jista’ jnaqqas l-inċidenza ta’ ħsara assoċjata ma’ infezzjoni

b’PCV2 fit-tessuti limfojde tal-qżieqeż tagħhom. Għalkemm ir-riżultat ta’ xi wħud mill-istudji kien

parzjalment kompromess min-natura kumplessa ta’ infezzjonijiet b’PCV2, in-numru kbir ta’ ħnieżer

involuti (minn 63 razzett) u l-varjetà ta’ kondizzjonijiet sperimentali u kliniċi wrew tnaqqis fir-rati totali

ta’ mwiet tal-qżieqeż relatati ma’ infezzjonijiet b’PCV2 ta’ bejn 3.6% u 10%.

X

inhuma r-riskji asso

ċjati ma

Circovac?

Circovac jista’ jikkaġuna ħmura jew nefħa temporanja fis-sit tal-injezzjoni jew madwaru, li tista' ddum

sa erbat ijiem wara l-injezzjoni. Wara l-injezzjoni, il-ħnieżer jista’ jkollhom żieda ta’ madwar 1.4 °C fit-

temperatura rettali sa jumejn wara, u f’xi ħnieżer din tista’ titla' sa 2.5 °C, iżda din ma għandhiex

ddum aktar minn 24 siegħa wara l-injezzjoni. Effetti sekondarji oħra aktar rari fil-ħnieżer injettati

huma t-tnaqqis tal-attività u fit-teħid tal-ikel, iżda dawn huma wkoll temporanji. Għal-lista sħiħa tal-

effetti sekondarji kollha rrapportati b’Circovac, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

X

inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-

medi

ċina jew li tiġi f

kuntatt mal-annimal?

Cirovac fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali tista’ tikkawża wġigħ u nefħa kbira, b’mod partikolari

jekk tiġi injettata f’ġog jew f’saba’ – dan jista’ jirriżulta fit-telf tas-saba’ jekk ma tingħatax kura medika

minnufih. Jekk xi ħadd jiġi aċċidentalment injettat b’dan il-prodott, għandu jinkiseb parir mediku

minnufih anki jekk jiġi injettat ammont żgħir ħafna biss. Il-fuljett ta’ tagħrif għandu jintwera lit-tabib.

Circovac

EMA/325838/2007

Paġna 3/3

Jekk l-uġigħ jippersisti għal aktar minn 12-il siegħa wara l-eżami mediku, it-tabib għandu jerġa’ jiġi

kkuntattjat.

X

inhu l-perjodu ta

tiżmim f

annimali li jipproduċu l-ikel?

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jitħalla wara amministrazzjoni ta’ mediċina u qabel l-annimal ikun

jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem.

Il-perjodu ta' tiżmim għal-laħam minn ħnieżer ikkurati b'Circovac huwa ta' żero jiem, li jfisser li ma

hemm l-ebda żmien obbligatorju ta' stennija.

Għal xiex ġiet approvat Circovac?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija kkonkluda li l-benefiċċji

ta' Circovac huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Tagħrif ieħor dwar Circovac:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Circovac fil-21

ta' Ġunju 2007.

L-EPAR sħiħ għal Circovac jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-

kura b'Circovac, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta'

tagħrif jew għandhom jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f

Mejju 2017.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Circovac emulsjoni u suspensjoni għal emulsjoni għall-injezzjoni għall-ħnieżer

1

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd., Szállás u. 5., 1107 Budapest, Ungerija

Manifattur li jħalli l-konsenja tmur fis-suq:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, F-69800 Saint Priest, Franza

CEVA-PHYLAXIA Co. Ltd., Szállás u. 5., 1107 Budapest, Ungerija

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Circovac

Emulsjoni u suspensjoni għal emulsjoni għall-injezzjoni għall-ħnieżer

3

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Likwidu ċar opalexxenti qabel ir-rikostituzzjoni.

Kull doża ta’ vaċċin rrikonstitwit fiha:

Sustanza Attiva:

Ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 inattivata (PCV2) ?

1.8 log10 Unitajiet ELISA.

Ingredjenti oħra:

Tiomersal ?0.10 mg

Adjuvant:

Żejt tal-Paraffin Ħafif ? 247 għal 250.5 mg

4

INDIKAZZJONI(JIET)

Drafeġ:

Immunizzazzjoni attiva ta’ drafeġ biex jitnaqqsu l-eskrezzjoni fl-ippurgar tal-PCV2 u l-load

virali fit-tessuti tal-limf u fid-demm u bħala għajnuna biex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi marbuta mal-

PCV2, inklużi nuqqas fil- pis u mwiet kif ukoll biex jitnaqqsu l-load virali u l-feriti fit-tessuti tal-limf,

assoċjati mall-infezzjoni PCV2.

Bidu tal-immunità: ġimgħatejn.

Żmien ta’ immunità: mill-anqas 14-il ġimgħa wara t-tilqim.

Majjaliet u ħnieżer nisa żgħar:

Tilqim passiv tal-qżieqeż permezz tal-kolostrum, wara t-tilqim attiv

tal-ħnieżer nisa żgħar u majjaliet, biex jonqsu l-feriti fit-tessuti tal-limf assoċjati ma’ l-infezzjoni

b’PCV2 u bħala għajnuna biex jonqsu l-imwiet relatati mal-PCV2.

Żmien ta’ immunità: sa 5 ġimgħat wara t-trasferiment passiv ta’ antikorpi permezz tat-teħid tal-

kolostrum.

5

KONTRA-INDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

F’każijiet eċċezzjonali, it-tilqim jista’ jikkawża reazzjonijiet ta’ sensittività. F’każijiet bħal dawn,

għandu jiġi pprovdut trattament addattat għas-sintomi.

Wara li tingħata doża waħda tat-tilqima, normalment ikun hemm reazzjoni lokali ħafifa jew

momentarja, l-aktar nefħa (sa medja ta’ 2 ċm

) u ħmura (sa medja ta’ 3 ċm

), u f’xi każijiet edema

(sa medja ta’ 17 ċm

). Dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu waħedhom bejn wieħed u ieħor fi żmien erbat’

ijiem mingħajr konsegwenzi fuq is-saħħa u l-imġieba żooteknika tal-ħnieżer nisa żgħar u tal-majjaliet.

Fi studji kliniċi, l-investigazzjoni post-mortem fuq il-majjaliet li saret fuq il-postijiet fejn ingħatat l-

inezzjoni sa mhux aktar 50 ġurnata wara li ngħatat it-tilqima, urew feriti limitati fosthom telf fil-kulur

u granuloma fil-biċċa l-kbira ta’ l-annimali, kif ukoll nekrożi jew fibrożi (f’madwar nofs l-annimali).

Fid-drafeġ, minħabba il-volum izgħar tad-doża feriti inqas mifruxa ġew osservati fit-testijiet fil-

laboratorju waqt li fibrożi limitata biss ġiet rarament osservata waqt il-qatla.

Sa jumejn wara l-injezzjoni, jista’ jkun hemm żjieda medja fit-temperatura tal-warrani ta’ mhux aktar

minn 1.4°C. F’każijiet rari, jista’ jkun hemm żjieda fit-temperatura tal-warrani ta’ aktar minn 2.5°C u

din iddum inqas minn 24 siegħa. F’każijiet rari, tista’ tiġi osserva apatija ħafifa jew nuqqas fl-aptit.

Dawn għandhom jgħaddu waħedhom.

F’każijiet eċċezzjonali jista’ jkun hemm abort wara t-tilqim.

Il-frekwenza tal-effetti mhux mixtieqa hija stabbilita billi tuża s-segwenti tifsira:

komuni ħafna (iżjed minn 1 f’kull 10 annimali juru effetti mhux mixtieqa matul kors wieħed

ta’ kura

komuni (iżjed minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’kull 100 annimal)

mhux komuni (iżjed minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’kull 1,000 annimal)

rari (iżjed minn 1 imma inqas minn 10 annimali f’kull 10,000 annimal)

rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’kull 10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux msemmija f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-

tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Ħnieżer (ħnieżer nisa żgħar, majjaliet u drafeġ minn 3 ġimgħat ’l fuq).

8

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Irrikostitwixxi minnufih wara li tneħħi mill-friġġ (jew minn post ieħor li jkessaħ).

Drafeġ minn 3 ġimgħat ’l fuq:

Amministra doża ta’ 0.5ml b’injezzjoni fil-fond ġol-muskolu.

Ħnieżer nisa żgħar u majjaliet:

Agħti doża waħda ta’ 2 ml permezz ta’ injezzjoni fil-fond ġol-

muskolu skond l-iskema li ġejja għat-tilqima:

Tilqim bażiku:

Ħnieżer nisa żgħar: Injezzjoni waħda, bit-tieni injezzjoni bejn 3 u 4 ġimgħat wara, u mill-inqas

ġimagħtejn qabel it-tgħammir. Għandha tingħata injezzjoni oħra, sa mill-inqas ġimagħtejn qabel

ma l-ħanżira tferragħ.

Majjaliet: Injezzjoni waħda, bit-tieni injezzjoni bejn 3 u 4 ġimgħat wara, u sa mill-inqas

ġimagħtejn qabel ma l-ħanżira tferragħ.

Tilqim mill-ġdid:

Injezzjoni waħda f’kull tqala, bejn ġimagħtejn u 4 ġimgħat qabel ma l-ħanżira tferragħ.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Biex tuża t-tilqima, ħawwad sew il-flixkun bis-suspensjoni ta’ l-antiġen u injetta l-kontenut tiegħu fil-

flixkun ta’ l-emulsjoni li fih l-adjuvant. Ħawwad bil-mod qabel ma tużah. It-tilqima rikonstitwita hi

emulsjoni bajda omoġenja.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Xejn.

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-friġġ (2°C-8°C).

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mid-dawl.

La darba jinfetaħ uża fi żmien 3 sigħat.

Tużax wara d-data ta’ l-iskadenza fuq it-tikketta wara JISKADI

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi li fuqu se jintuża l-prodott

L-effikaċja tal-vaċċin difront ta’ antikorpi derivati mill-omm ta’ livelli intermedji sa għoljin ġiet

murija fid-drafeġ.

Prekawjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam biss annimali b’saħħithom.

Uża l-proċeduri tas-soltu meta tiġi biex tagħti t-trattament lill-annimali.

Uża l-proċeduri asettiċi tas-soltu.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Għal min se juża:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali jew jekk tinjetta lilek innifsek jista’ jirriżulta

f’uġigħ kbir u nefħa specjalment jekk tinjetta f’ġog jew saba’ u f’kazijiet rari jista’ jkun il-kawża li

jkollok taqta’ subgħajk jekk ma tikkonsultax tabib mal-ewwel.

Jekk tiġi njettat bi żball b’dan il-prodott, fittex għajnuna medika, anke jekk ammont żgħir ħafna ġie

injettat u ħu il-fuljetta ta’ informazzjoni li tinsab fil-pakkett miegħek. Jekk l-uġigħ idum għal aktar

minn tnax-il siegħa wara l-eżami mediku, erġa’ kellem lit-tabib.

Għat-Tabib:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni bi żball ta’ dan il-

prodott tista’ tikkawza nefħa intensa, li tista’ per eżempju tikkawża nekrożi iskimika u anke l-bżonn li

jinqata’ xi saba’. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata mal-ewwel u jista’ jkun hemm

bżonn li jinfetaħ is-saba’ u tiġi rrigata l-parti fejn seħħet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm il-laħam

tas-saba’ u t-tendin tal-muskolu.

Tqala

Jista’ jintuża waqt it-tqala

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

M’hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima meta tintuża flimkien ma

kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi

prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

L-ebda reazzjoni avversa, ħlief dawk imsemmija fis-sezzjoni “Effetti mhux mixtieqa” ma ntweriet

wara li ngħatat doża doppja tat-tilqima.

Inkompatibilitajiet

Tħallatx ma’ prodotti mediċinali veterinarji oħrajn, ħlief l-emulsjoni provvduta għall-użu mal-prodott.

13.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻATA JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom

jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-

PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

It-tilqima rrikonstitwita fiha Ċirkovirus tal-ħnieżer tat-tip 2 inattivat (PCV2) f’adjuvant żejtni (o/w).

Għandu l-għan li jqanqal immunità attiva fil-ħnieżer nisa żgħar u fil-majjaliet, sabiex jipprovdi

immunità passiva fil-qżieqeż, permezz tat-teħid tal-kolostrum.

Meta tintuża fid-drafeġ, tistimola immunità attiva kontra l-ċirkovirus fil-ħnieżer tat-2 tip.

kunjett wieħed bis-suspensjoni + kunjett wieħed bl-emulsjoni Daqs ta’ 5 dożi għall- ħnieżer nisa

żgħar u majjaliet, daqs ta’ 20 doża għad-drafeġ.

10 kunjetti bis-suspensjoni + 10 kunjetti bl-emulsjoni daqs ta’ doża 10 x 5 għall- ħnieżer nisa

żgħar u majjaliet, daqs ta’ doża 10 x 20 għad-drafeġ

kunjett wieħed bis-suspensjoni + kunjett wieħed bl-emulsjoni Daqs ta’ 25 doża għall- ħnieżer

nisa żgħar u majjaliet, daqs ta’ 100 doża għad-drafeġ.

10 kunjetti bis-suspensjoni + 10 kunjetti bl-emulsjoni daqs ta’ 10 x 25 doża għall- ħnieżer nisa

żgħar u majjaliet, daqs ta’ 10 x 100 doża għad-drafeġ

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.