Carbaglu

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Carbaglu
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Carbaglu
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Oħra tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu-prodotti,
 • Żona terapewtika:
 • L-Amino Acid L-Metaboliżmu, Twieldu-Iżbalji, Propjoniku Acidemia
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Carbaglu huwa indikat fit-trattament ta': 'l-iperammonemija minħabba N-acetylglutamate-synthase defiċjenza primarja;, iperammonemija minħabba isovaleric acidaemia;, iperammonemija minħabba methymalonic acidaemia;, iperammonemija minħabba l-aċidu acidaemia.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 17

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000461
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 23-01-2003
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000461
 • L-aħħar aġġornament:
 • 27-07-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/348518/2011

EMEA/H/C/000461

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Carbaglu

aċidu karglumiku

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Carbaglu.

Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-kondizzjonijiet ta' użu għal Carbaglu.

X’inhu Carbaglu?

Carbaglu huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva aċidu karglumiku (carglumic acid) Huwa jinsab

disponibbli bħala pilloli li jinħallu meta jiġu f’kuntatt ma’ likwidu. ‘Jinħallu’, tfisser li l-pilloli jinħallu

(meta jitħalltu) fl-ilma.

Għal xiex jintuża Carbaglu?

Carbaglu jintuża għall-kura ta' iperammonaemia (livelli għolja ta’ ammonja fid-demm) f’pazjenti li

jbatu mill-metaboliku li ġej:

Disturbi fis-sintażi N-aċetilglutamat (NAGS). Il-pazjenti li jbatu minn din il-marda kronika jkollhom

enzima fil-fwied msejħa NAGS nieqsa, għaldaqstant ma jkunux jistgħu jkissru l-ammonja. Jekk l-

enzima ma tkunx preżenti, l-ammonja ma tkunx tista’ tiġi mkissra u tkompli takkumula fid-demm;

xi aċidemji organiċi (aċidemja isovalerika, aċidemja metilmalonika u aċidemja propjonika) li l-

pazjenti ma jkollhomx jinvolvu l-metaboliżmu tal-proteina.

Minħabba li n-numru ta’ pazjenti li għandhom dan il-mard huwa wieħed baxx, huma ġew ikkunsidrati

bħala ‘rari’, u Carbaglu ġie kklassifikata bħala ‘mediċina orfni’ (mediċina li tintuża f’mard rari) f’diversi

dati (ara aktar ‘l isfel).

Il-mediċina tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Carbaglu?

It-trattament b’Carbaglu għandu jinbeda minn tabib li jkollu esperejenza fit-trattament ta’ pazjenti

b’mardiet metaboliċi.

Fil-pazjenti li jbatu minn disturbi b’NAGS, il-kura tista’ tinbeda mill-ewwel jum tal-ħajja u l-mediċina

tibqa’ tintuża tul il-ħajja kollha tal-pazjent. Fil-pazjenti li jbatu minn aċidemji organiċi, il-kura tibda

meta l-pazjent ikollu kriċi ta’ iperammonemja u tkompli sakemm tintemm il-kriżi.

L-ewwel doża ta’ kuljum ta’ Carbaglu għandha tkun ta’ 100mg għal kull kilogramm li jiżen il-ġisem,

iżda jekk ikun meħtieġ tista’ tingħata doża sa 250mg għal kull kilogramm. Id-doża għandha mbagħad

tiġi aġġustata sabiex iżżomm livelli normali ta’ ammonja fid-demm. Il-pilloli għandhom jitħalltu ma’

ammont żgħir ta’ ilma qabel ma jingħataw lill-pazjent. Jistgħu faċilment jinqasmu f’żewġ nofsijiet tal-

istess daqs.

Kif jaħdem Carbaglu?

Meta l-livell ta’ ammonja jiżdied fid-demm, din issir tossika għall-ġisem, speċjalment għall-moħħ.

Carbaglu huwa simili ħafna fl-istruttura għal N-eċetilglutamat, li jattiva l-enzima li tkisser l-ammonja.

Carbaglu għalhekk jgħin fid-dekompożizzjoni tal-ammonja, fejn inaqqas il-livelli ta’ ammonja fid-demm

u l-effetti tossiċi tagħha.

Kif ġie studjat Carbaglu?

Carbaglu ġie studjat f’20 pazjent, fejn 12 minnhom kellhom id-disturb NAGS u kienu trattati għal

medja ta’ madwar tliet snin. It-tmien pazjenti l-oħra ġew trattati għal iperammonemija minn kawża

oħra. Il-kumpanija ppreżentat ukoll informazzjoni minn dokumentazzjoni pubblikata dwar erba’

pazjenti oħra trattati bis-sustanza attiva Carbaglu.

Carbaglu ġie studjat ukoll f’57 pazjent (madwar żewt terzi kienu trabi tat-twelid) li kienu jbatu minn

aċidemja isovalerika, aċidemja metilmalonika u aċidemja propjonika li kienu kkurati b’Carbaglu meta

kollhom kriżijiet ta’ iperammonemija.

Fl-istudji kollha, il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-bidla fil-livelli ta’ ammonja fid-demm.

Liema benefiċċju wera Carbaglu waqt l-istudji li ġew mwettqa?

Fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti b’disturbi bin-NAGS, il-livelli ta’ammonja reġgħu għan-normal wara

trattament b’Carbaglu. Il-pazjenti li jkunu qed jieħdu Carbaglu setgħu jinżammu stabbli mingħajr il-

bżonn ta’ restrizzjonijiet ta’ dieta jew tal-użu ta’ mediċini oħrajn.

Fil-pazjenti li kienu jbatu minn aċidemja isovalerika, aċidemja metilmalonika u aċidemja propjonika,

Carbaglu kellu effett ukoll fit-tnaqqis ta’ livelli ta’ ammonja fid-demm, wara medja ta’ 5.5 jien ta’ kura.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Carbaglu?

L-iktar effett sekondarju komuni b'Carbaglu (li deher f'bejn pazjent wieħed u 10 minn kull 100) huwa l-

ħruġ tal-għaraq. Għal-lista sħiħa ta’ effetti sekondarji b’Carbaglu ara l-Fuljett ta’ Tagħrif.

Carbaglu m’għandux jintuża fuq persuni li huma ipersensittivi (allerġiċi) għall-aċidu karglumiku jew

għal xi sustanza oħra tiegħu. Carbaglu ma għandux jintuża f’nisa li huma tqal.

EMA/348518/2011

Carbaglu

Paġna 2/3

EMA/348518/2011

Carbaglu

Paġna 3/3

Għaliex ġie approvat Carbaglu?

Is-CHMP kkonkluda li Carbaglu kien effettiv fit-tnaqqis tal-livelli tal-ammonja fid-demm u ddeċieda li l-

benefiċċji ta’ Carbaglu jisbqu r-riskji. Il-Kumitat irrakkomanda li Carbaglu għandu jingħata l-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Tagħrif ieħor dwar Carbaglu:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Carbaglu lil Orphan Europe fl-24 ta’ Jannar 2003. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq hija valida

għal perjodu mhux limitat.

Is-sommarju tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni għal Carbaglu jista’ jinstab fuq is-

sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

(NAGS deficiency

: 18 ta’ Ottubru 2000; isovaleric acidaemia: 7 ta’ Novembru 2008; methylmalonic

acidaemia: 7 ta’ Novembru 2008; propionic acidaemia: 7 ta’ Novembru 2008).

L-EPAR sħiħ għal Carbaglu jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Carbaglu,

aqra l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fil-05-2011.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Carbaglu 200 mg pilloli li jinxterdu

Carglumic acid

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija għall-użu personali tiegħek u m’għandekx tagħtiha lil persuni

oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollom l-istess sintomi bħal tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

X’inhu Carbaglu u għalxiex jintuża

Qabel ma tieħu Carbaglu

Kif għandek tieħu Carbaglu

X’effetti oħra jista’ jkollu

Kif taħżen Carbaglu

Aktar tagħrif

1.

X’INHU CARBAGLU U GĦALXIEX JINTUŻA

Carbaglu

jista’

jgħin

jelimina

livelli

t’ammonja

eċċessivi

fil-plażma

(livell

għoli

ta’

ammonja

fid-demm). L-ammonja hi speċjalment tossika għall-moħħ u tista’ twassal, f’każijiet severi, għal livelli

mnaqqsa ta’ koxjenza u għal koma.

L-iperammonemija tista’ tkun dovuta għal

nuqqas ta’ enżima speċifika tal-fwied, N-acetylglutamate synthase. Pazjenti b’din il-marda rari

ma jkunux jistgħu jeliminaw in-nitroġenu mill-ġisem, li jinġabar wara li jittieklu l-proteini.

Din il-marda tippersiti matul il-ħajja kollha tal-pazjent affettwat u għalhekk il-bżonn għal dan

it-trattament jibqa’ tul il-ħajja kollha.

aċidemija isovalerika, aċidemija metilmalonika jew aċidemija propijonika. Pazjenti li jbatu

minn xi wieħed minn dawn id-disturbi jeħtieġu l-kura waqt il-kriżi ta’ iperammonemija.

2.

QABEL MA TIEĦU CARBAGLU

Tieħux Carbaglu:

Tieħux Carbaglu jekk tbati minn sensittività eċċessiva (allerġija) għal carglumic aċid jew sustanzi oħra

ta’ Carbaglu.

Tieħux Carbaglu jekk qed tredda’.

Oqgħod attent ħafna b’Carbaglu:

It-trattament b’Carbaglu għandu jinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament ta’

disturbi tal-metaboliżmu.

It-tabib tiegħek ser jevelwa r-rispons individwali għal carglumic acid qabel jingħata bidu għal xi

trattament fuq medda twila ta’ żmien.

Id-doża

għandha

tiġi

aġġustata

individwalment

biex

jinżammu

l-livelli

normali

ta’

ammonja

fil-plażma.

It-tabib tiegħek jista’ jgħidlek biex tieħu ammont żejjed ta’ arginine jew biex tnaqqas l-ammont ta’

proteini li tieħu.

Sabiex ikun jista’ jsegwi l-kondizzjoni u t-trattament tiegħek, it-tabib għandu mnejn jeżaminalek il-

fwied, il-kliewi, il-qalb u d-demm tiegħek fuq bażi regolari.

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi

mediċini oħra, anki mhux bir-riċetta.

Meta tieħu Carbaglu ma’ l-ikel u x-xorb

Carbaglu għandu jittieħed mill-ħalq qabel l-ikel jew tmigħ.

Il-pilloli għandhom jinfirxu f’minimu ta’ 5 sa 10 ml ilma u għandhom jittieħdu minnufih. Is-

suspensjoni għandha togħma kemmxejn aċiduża.

Tqala u Treddigħ

L-effetti ta’ Carbaglu fuq it-tqala u fuq it-tarbija mhix mwielda mhumiex magħrufa. Jekk jogħġbok

ikkonsulta t-tabib tiegħek għal parir jekk inti tqila jew qed taħseb biex tinqabad tqila.

L-eliminazzjoni ta’ carglumic acid fil-ħalib ta’ l-omm għadu ma ġiex studjat fin-nisa. Madankollu,

peress li carglumic acid ġie muri li hu preżenti fil-ħalib ta’ ommijiet firien b’effetti potenzjali tossiċi

għal ġriewi mredda’ tagħhom, inti m’għandekx tredda’ it-tarbija tiegħek jekk qed tieħu Carbaglu.

Sewqan u tħaddim ta’ magni:

L-effetti fuq il-ħila għas-sewqan u biex tħaddem il-magni m’humiex magħrufa.

3.

KIF JITTIEĦED CARBAGLU

Dejjem għandek tieħu Carbaglu skond il-parir tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek

mat-tabib jew spiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża normali:

id-doża inizjali ta’ kuljum hi ġeneralment ta’ 100 mg kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem, sa massimu

ta’ 250 mg kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem (pereżempju jekk inti tiżen 10 kg, għandek tieħu 1g

kuljum jew 5 pilloli).

Għal pazjenti li jbatu min-nuqqas ta’ N-acetylglutamate synthase fuq medda twila ta’ żmien, id-doża

ta’ kuljum tvarja minn 10 mg sa 100 mg kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem.

It-tabib tiegħek ser jiddetermina d-doża xierqa għalik biex jinżammu livelli normali ta’ ammonja fid-

demm tiegħek.

Carbaglu għandu jingħata BISS mill-ħalq jew permezz ta' tubu għat-tmigħ fl-istonku (permezz ta’

siringa, jekk ikun meħtieġ).

Meta l-pazjent ikun f'koma iperammonemika, Carbaglu jingħata b’għafsa ta’malajr minn siringa

permezz ta’ tubu kkonfigurat u użat biex jitimgħek.

Jekk tieħu Carbaglu aktar milli suppost għandek

Staqsi għal parir lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Carbaglu

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu.

Jekk tieqaf tieħu Carbaglu

M’għandekx tieqaf tieħu Carbaglu mingħajr ma tinforma lit-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

X’EFFETTI OĦRA JISTA’ JKOLLU

Bħall-kull mediċina oħra, Carbaglu jista’ jkollu effetti oħra, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin kienu rrapportati kif ġej: komuni ħafna (li jseħħu f'tal-anqas 10 pazjenti),

komuni (li jseħħu f'tal-anqas 100 pazjent), mhux komuni (li jseħħu f'tal-anqas pazjent 1 f'kull

1,000 pazjent) rari (li jseħħu f'tal-anqas pazjent 1 f'kull 10,000), rari ħafna (li jseħħu f'tal-anqas pazjent

1 f'kull 100,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Komuni: żieda fit-tagħriq

Mhux komuni: bradikardija (tnaqqis fil-frekwenza tat-taħbit tal-qalb), dijarea, deni, żieda fit-

transaminases, rimettar

Mhux magħruf: raxx

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

KIF TAĦŻEN CARBAGLU

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

M’għandekx tuża wara d-data li jiskadi li tidher fuq

il-kontenitur tal-pilloli.

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Wara li tiftaħ għall-ewwel darba l-kontenitur tal-pilloli, tagħmlux fil-friġġ, taħżinx f’temperatura `l fuq

minn 30

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

Ikteb id-data ta’ meta ftaħtu fuq il-kontenitur tal-pilloli. Armih 3 xhur wara li tkun ftaħtu għall-ewwel

darba.

6.

GĦAL AKTAR TAGĦRIF

X’fih Carbaglu

Is-sustanza attiva hi carglumic acid. Kull pillola fiha 200 mg ta’ carglumic acid.

Sustanzi

oħra

jinkludu

microcrystalline

cellulose,

sodium

laurilsulfate,

hypromellose,

croscarmellose sodium, silica colloidal anhydrous, sodium stearyl fumarate.

Id-Dehra ta’ Carbaglu u l-kontenuti tal-pakkett

Il-pillola Carbaglu ta’ 200 mg tikkonsisti minn pillola f’għamla ta’ żbarra b’4 puntelli fuq naħa waħda

bi 3 naħat ta’ marki ta’ qsim.

Carbaglu jiġi f’reċipjenti tal-pastik ta’ 5, 15 u 60 pillola li jingħalaq b’għatu li ma jistax jinfetaħ mit-

tfal.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Franza

Tel: + 33 1 4773 6458

Faks: + 33 1 4900 1800

Manifattur

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Franza

Orphan Europe SARL

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Franza

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok għamel kuntatt mar-rappreżentant

lokali tas-Sid ta’ l-Awtorizzazzjoni għall-Kummerċ

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Orphan Europe SARL

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Orphan Europe SARL

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Norge

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Orphan Europe (Germany) GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Orphan Europe S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Orphan Europe (Italy) Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Orphan Europe SARL

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f {XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/. <Hemm ukoll links għal sit elettroniċi oħra dwar mard

rari u kura.