Canigen L4

Informazzjoni prinċipali

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Canigen L4
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Klieb
 • Żona terapewtika:
 • IMMUNOLOĠIĊI GĦALL-CANIDAE , vaċċini batterjali inattivati għall-klieb
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Għal immunizzazzjoni attiva ta 'klieb kontra: L. interrogans serogrupp Canicola serotip Canicola biex tnaqqas infezzjoni u tneħħija fl-awrina;L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serotip Copenhageni biex tnaqqas infezzjoni u tneħħija fl-awrina;L. interrogans serogrupp Ma ' serotip Bratislava biex titnaqqas l-infezzjoni;L. serogrupp kirschneri Grippotyphosa serovar Bananal / Lianguang biex inaqqas l-infezzjoni u l-eskrezzjoni ta 'l-awrina.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 3

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/V/C/004079
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 03-07-2015
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/V/C/004079
 • L-aħħar aġġornament:
 • 27-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/515407/2015

EMEA/V/C/004079

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Canigen L4

Vaċċin tal-leptospirożi tal-klieb (inattivat)

Dan id-dokument huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Canigen

L4. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u

l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar kif jintuża

Canigen L4.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Canigen L4, is-sidien tal-annimali jew il-gwardjani għandhom

jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X’hinu Canigen L4 u għal xiex jintuża?

Canigen L4 huwa vaċċin veterinarju użat biex ilaqqam klieb minn sitt ġimgħat ta' età biex jipproteġi

kontra leptospirożi kkawżata minn wieħed minn erba' tipi speċifiċi ta' batterji tal-Leptospira. Fil-klieb,

il-leptospirożżi fil-klieb tikkawża fsada, epatite (infjammazzjoni fil-fwied) u suffejra (sfurija fil-ġilda u fl-

għajnejn) jew nefritis (infezzjoni fil-kliewi). Il-batterji jinfirxu permezz tal-awrina ta' annimali infettati.

Għal xi razez ta' Leptospira, il-vaċċin inaqqas ukoll l-eskrezzjoni (tixrid) tal-batterji fl-awrina mill-klieb

infettati u b’hekk inaqqas ir-riskju ta’ trażmissjoni.

Dan il-vaċċin huwa l-istess bħal Nobivac L4, li diġà huwa awtorizzat fl-Unjoni Ewropea (UE). Il-

kumpanija li tipproduċi Nobivac L4 qablet li d-data xjentifika tagħha tista’ tintuża għal Canigen L4

(“kunsens infurmat”).

Canigen L4 fih erba' tipi ta' razez ta' Leptospira inattivati (maqtula): L. interrogans serogrupp Canicola

serovar Portland-vere, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L.

interrogans serogrupp Australis serovar Bratislava, L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serovar

Dadas.

Kif jintuża Canigen L4?

Canigen L4 jiġi bħala suspensjoni għal injezzjoni u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Il-vaċċin

jingħata lill-klieb bħala żewġ injezzjonijiet taħt il-ġilda, b’erba’ ġimgħat bejn kull waħda. L-ewwel

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimil

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

injezzjoni tista’ tingħata minn sitta sa disa’ ġimgħat u t-tieni waħda erba’ ġimgħat wara. Meta jkun

magħruf li l-ġriewi jkollhom livelli għoljin ta’ antikorpi ta’ oriġini materna (tip speċjali ta’ proteini, li

jkunu ħadu mill-ħalib ta’ ommhom, li jgħinu lill-ġisem jiġġieled l-infezzjoni), huwa rrakkomandat li l-

ewwel vaċċin jingħata meta jkollhom disa’ ġimgħat. Għandha tingħata injezzjoni ‘buster’ waħda kull

sena sabiex jinżamm l-effett tal-vaċċin.

Il-protezzjoni tibda taħdem tliet ġimgħat wara l-għoti tal-aħħar injezzjoni u ddum sena.

Kif jaħdem Canigen L4?

Canigen L4 huwa vaċċin. Il-vaċċini jaħdmu billi ‘jgħallmu’ lis-sistema immunitarja (id-difiżi naturali tal-

ġisem) kif tiddefendi ruħha kontra l-mard. Ir-razez tal-batterji ta' Leptospira f'Canigen L4 jinqatlu (jiġu

inattivati) sabiex ma jikkawżawx il-marda. Meta Canigen L4 jingħata lill-klieb, is-sistema immunitarja

tal-annimali tagħraf il-batterji bħala "barranin" u tagħmel antikorpi kontrihom. Fil-futur, jekk l-annimali

jiġu esposti għal dawn il-batterji ta' Leptospira, is-sistema immunitarja tkun kapaċi twieġeb aktar

malajr. Dan jgħin jipproteġihom kontra l-leptospirożi.

X’benefiċċji wera Canigen L4 f’dawn l-istudji?

Il-kumpanija ppreżentat data kemm mill-istudji tal-laboratorju kif ukoll mill-istudji ta’ fuq il-post biex

tistabbilixxi s-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin, inkluż kemm ħadu żmien il-klieb biex kienu protetti

għalkollox u kemm jista’ jdum jipprovdi protezzjoni l-vaċċin .

L-istudji wrew li l-vaċċin inaqqas l-infezzjoni b'Leptospira u l-eskrezzjoni tal-batterji fl-awrina. Dawn

urew ukoll li l-vaċċin huwa sigur biex jingħata lill-klieb nisa tqal.

X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ Canigen L4?

Jista’ jkun hemm żieda ħafifa u temporanja fit-temperatura tal-ġisem ( 1 °C jew inqas) għal ftit jiem

wara t-tilqima, b’ xi wħud mill-ġriewi juru inqas attività u/jew tnaqqis fl-aptit. Jista’ jkun hemm nefħa

żgħira u temporanja fis-sit tal-injezzjoni, li jew tisparixxi inkella tiċkien mid-daqs fi żmien ġimagħtejn

wara l-vaċċin. Jista’ jkun hemm reazzjoni okkażjonali ta’ ipersensittività (allerġika) akuta (fuq perjodu

ta’ żmien qasir) u temporanja.

Għal xiex ġie approvat Canigen L4?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji

ta’ Canigen L4 huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE.

Tagħrif ieħor dwar Canigen L4

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Canigen L4 valida fl-Unjoni

Ewropea kollha fit-03/07/2015.

L-EPAR sħiħ għal Canigen L4 jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Canigen L4, is-

sidien tal-annimali jew il-gwardjani għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw lill-

veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’Mejju 2015.

Canigen L4

EMA/515407/2015

Paġna 2/2

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA’ TAGĦRIF FIL-PAKKETT

Canigen L4

suspensjoni għal injezzjoni għall-klieb

1.

L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-

ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA

RESPONSABBLI LI JĦALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott :

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831AN Boxmeer

In-Netherlands

2.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Canigen L4 suspensjoni għall-injezzjoni għall-klieb

3.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OĦRA

Għall-kull doża ta' 1ml

Sustanzi attivi

Strejns ta’ Leptospira

inattivati:

L. interrogans

serogrupp Canicola serovar Portland-vere

(strejn Ca-12-000)

3550-7100 U

L. interrogans

serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar

Copenhageni (strejn Ic-02-001)

290-1000 U

L. interrogans

serogroup Australis serovar Bratislava

(strejn As-05-073)

500-1700 U

L. kirschneri

serogrupp Grippotyphosa serovar Dadas

(strejn Gr-01-005)

650-1300 U

Unitajiet ta’ antigenic mass ELISA.

Sustanzi mhux attivi:

Tajomersal

0.1mg

Suspensjoni bla kulur.

4.

INDIKAZZJONI(JIET)

Għall-immunità attiva tal-klieb kontra:

L. interrogans

serogrupp Canicola serovar Canicola sabiex inaqqas l-infezzjoni u eskrezzjoni urinarja

L. interrogans

serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni sabiex inaqqas l-infezzjoni u

eskrezzjoni urinarja

L. interrogans

serogroup Australis serovar Bratislava sabiex inaqqas l-infezzjoni

L. kirschneri

serogrupp Grippotyphosa serovar Dadas sabiex inaqqas l-infezzjoni u eskrezzjoni

urinarja

L-immunità tibda minn: 3 ġimgħat.

L-immunità ddum sa: sena 1.

5.

KONTRADIZZJONIJIET

Xejn

6.

EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Żieda ħafifa u li ma ddumx fit-temperatura tal-ġisem (≤1

C) ġiet osservata fi studji kliniċi b’mod

komuni ħafna għal ftit ġranet wara l-vaċċinazzjoni b’xi ġriewi juru nuqqas fl-attività u/jew nuqqas

t’aptit. Nefħa żgħira li ma ddumx (≤4 cm) fil-post tal-injezzjoni, li xi drabi tkun iebsa u tweġġa’ xħin

tmissha, ġiet osservata fi studji kliniċi b’mod komuni ħafna. Kull nefħa simili tisparixxi jew tonqos

sew wara 14-il ġurnata wara l-vaċċinazzjoni. F’każijiet rari ħafna ġew rrappurtati sinjali kliniċi ta’

anemija emolitika, trombosajtopinja u poli-artrite permezz ta’ effetti immunitarji. F’każijiet rari ħafna

tista’ sseħħ reazzjoni ipersensittiva akuta li tgħaddi. Reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jevolvu

f’kundizzjoni aktar gravi (anafilassi) li tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja. Jekk iseħħu dawn ir-

reazzjonijiet il-kura xierqa hija rakkomandata.

Il-frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f’10 annimali ttrattati juru effetti mhux mixtieqa)

- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f’100 annimal ittrattat)

- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’1,000 annimal ittrattat)

- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn10 annimali f’10,000 annimal ittrattat)

- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f’10,000 annimal ittrattat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti mhux mixtieq, anke dawk mhux imsemmija f’dan il-fuljett, jew taħseb li l-

mediċina ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7.

SPEĊJI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb.

8.

DOŻA GĦAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA’ AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu taħt il-ġilda.

Amministra żewġ vaċċinazzjonijiet ta’ doża 1(1ml) tal-vaċċin b’intervall ta’ 4 ġimgħat lill-klieb mill-

età ta’ 6 ġimgħa ’il quddiem.

Skema ta’ vaċċinazzjoni

Vaċċinazzjoni bażika

: L-ewwel vaċċinazzjoni tista’ tiġi amministrata mill-età ta’ 6 sa 9

ġimgħat u

t-tieni vaċċinazzjoni mill-età ta’ 10 sa 13-il ġimgħa.

Rivaċċinazzjoni

: Il-klieb għandhom jiġu rivaċċinati kull sena b’doża waħda (1ml) tal-vaċċin.

F’każ ta’ livelli għolja ta’ antikorpi derivati mill-omm, l-ewwel vaċċinazzjoni hija rakkomandata fl-

età ta’ 9 ġimgħat.

Għall-użu flimkien ma' vaċċini Canigen fejn awtorizzati (jew sussidjarju nazzjonali) li fih distemper

virus tal-klieb strejn Onderstepoort, adenovirus tal-klieb tip 2 strejn Manhattan LPV3, komponenti

tal- parvovirus tal-klieb strejn 154 u/jew komponenti tal-parainfluenza tal-klieb strejn Cornell

għandhom jiġu rikostitwiti ma’ doża (1ml) ta’ Canigen L4. Il-vaċċini mħaltin għandhom ikunu

f’temperatura tal-kamra (15°C - 25°C) qabel ma jiġu amministrati taħt il-ġilda.

9.

PARIR SABIEX TAMMINISTRA B’MOD KORRETT

Qabel l-użu, ħalli l-vaċċin jilħaq it-temperatura tal-kamra.

10.

PERJODU TA’ TIŻMIM

Mhux applikabbli

11.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-ĦAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen fil-friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data tal-iskadenza li hemm fuq it-tikketta.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetaħ il-kontenitur ewlieni: 10 sigħat.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-vaċċin Canigen wara li jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet: 45 min.

12.

TWISSIJIET SPEĊJALI

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Laqqam biss annimali f’saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali

veterinarju lill-annimali

Evita li tinjetta lilek innifsek b’mod aċċidentali jew kuntatt mal-għajnejn. F’każ ta’ irritazzjoni tal-

għajnejn fittex parir mediku fil-pront u uri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Tqala:

Jista’ jintuża waqt it-tqala.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinal oħrajn u forom oħrajn ta’ interazzjoni:

Data fuq is-sigurtà u l-effikaċja huma disponibbli li juru li dan il-vaċċin jista’ jitħallat u jiġi

amministrat ma’ vaċċini tas-serje Canigen minn l-istess sid tal-awtorizzazzjoni (jew sussidjarju

nazzjonali) li fihom distemper virus tal-klieb strejn Onderstepoort, adenovirus tal-klieb tip 2 strejn

Manhattan LPV3, komponenti tal-parvovirus tal-klieb strejn 154 u/jew komponenti tal-parainfluenza

tal-klieb strejn Cornell għall-injezzjoni taħt il-ġilda fejn awtorizzat. Il-fuljett tal-informazzjoni tal-

vaċċin Canigen relevanti għandu jiġi kunsultat qabel l-amministrazzjoni tal-prodott imħallat. Meta

mħallat ma' dawn il-vaċċini Canigen, l-istqarrijiet demostrati fuq is-sigurtà u l-effikaċja għall-Canigen

L4 mhumiex differenti minn dawk deskritti għall-Canigen L4 waħdu. Meta mħallat mal-vaċċini

Canigen li fihom il-parainfluenza virus tal-klieb strejn Cornell waqt ir-rivaċċinazzjoni annwali, ġie

stabbilit li m`hemmx interferenza mar-rispons immunoloġiku indott mill-komponent injettabbli tal-

parainfluenza virus tal-klieb.

Data fuq is-sigurtà u l-effikaċja huma disponibbli li juru li dan il-vaċċin jista’ jingħata fl-istess

ġurnata iżda mhux imħallat ma’ vaċċini tas-serje Canigen mill-istess sid tal-awtorizzazzjoni (jew

sussidjarju nazzjonali) li fihom komponenti tal-

Bordetella bronchiseptica

strejn B-C2 u/jew

parainfluenza virus tal-klieb strejn Cornell għall-amministrazzjoni fl-imnieħer fejn awtorizzat.

M’hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma’

kwalunkwe prodott ieħor apparti dawk il-prodotti msemmija hawn fuq. Id-deċiżjoni li tuża dan il-

vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott veterinarju mediċinali ieħor trid tittieħed każ b’każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta’ emerġenza, antidoti):

Wara injezzjoni doppja ta’ vaċċin, l-ebda effett mhux mixtieq, apparti dawk deskritti f’parti 6 ma

ġie osservat. Madanakollu, dawn r-reazzjonijiet jistgħu jkunu aktar severi u/jew idumu aktar.

Pereżempju, nefħiet lokali, li jistgħu jkunu sa 5cm fid-dijametru u li jistgħu jdumu aktar minn 5

ġimgħat biex jinżlu kompletament, jistgħu jiġu osservati fil-post tal-injezzjoni.

Inkompatibilitajiet: Tħallatx ma’ tilqim jew prodotti veterinarji mediċinali oħra apparti dawk

imsemmija hawn fuq.

13.

PREKAWZJONIJIET

SPEĊJALI

DWAR

RIMI TA’ PRODOTT MHUX UŻATI JEW

MATERJAL IEĦOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Staqsi lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa.

Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14.

DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea

dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

15.

TAGĦRIF IEĦOR

Daqa tal-pakett:

Kaxxa tal-plastik b’10 jew 50 kunjett ta’ 1ml (doża1).

Kaxxa tal-kartun b’kunjett 1 ta’ 10ml (10 dożi).

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.

Data

in vitro

in vivo

fi speċje mhux fil-mira jissuġġerixxu li l-vaċċin jista’ jipprovdi grad ta’ trans-

protezzjoni kontra

L. interrogans

serogrupp Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae and

L. kirschneri

serogrupp Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-

rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France/ Frankrijk/Frankreich

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Lietuva:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Република България:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Франция

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francie,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franciaország,

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrig,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Malta:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franza,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankreich,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrijk,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Prantsusmaa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Norge:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

Österreich:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Γαλλία,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

FR-06516 Carros,

Frankreich,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,

Angel Guimerá 179-181,

ES-8950 Esplugues de Llobregat,

infocliente@virbac.es

Polska:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francja,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

France:

VIRBAC France,

ème

rue – L.I.D.,

FR-06517 Carros,

service-conso@virbac.fr

Portugal:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

França,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Hrvatska:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francuska,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

România:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Franţa,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francija,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frakkland,

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francúzsko,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Francia,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Ranska/Frankrike,

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Γαλλία,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

Frankrike,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Latvija:

United Kingdom:

VIRBAC,

ère

avenue 2065 m – L.I.D.,

FR-06516 Carros,

France,

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

VIRBAC Ltd,

Woolpit Business Park,

Windmill Avenue,

Woolpit,

Bury St. Edmunds,

Suffolk, IP30 9UP,

Tel: + 44 (0) 1359 243243