Byetta

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Byetta
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Byetta
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Mediċini li jintużaw fid-dijabete,
 • Żona terapewtika:
 • Diabetes Mellitus, Tip 2
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Byetta hija indikata għat-trattament tad-dijabete tat-tip 2 mellitus f'kombinazzjoni ma': metformin;, sulphonylureas;, thiazolidinediones;, metformin u sulphonylurea;, metformin u thiazolidinedione;, fl-adulti li ma kisbux kontroll gliċemiku adegwat fuq massima tollerata-dożi ta ' dawn it-terapiji orali. Byetta huwa wkoll indikat bħala terapija aġġuntiva għall-insulina bażika bi jew mingħajr metformin u / jew pioglitazone fl-adulti li ma kisbux kontroll gliċemiku adegwat b'dawn il-mediċini.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 22

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000698
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 19-11-2006
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000698
 • L-aħħar aġġornament:
 • 24-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/137002/2012

EMEA/H/C/000698

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Byetta

eksenatide

Dan id-dokument huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Byetta.

Dan jispjega kif il-Kumitat għal Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta’ użu għal Byetta.

X’inhu Byetta?

Byetta huwa soluzzjoni għall-injezzjoni li fih is-sustanza attiva l-eksenatide. Jiġi bħala pinen ta’

injezzjoni mimlija minn qabel li jkun fihom 5 jew 10 mikrogrammi ta' eksenatide f’kull doża.

Għal xiex jintuża Byetta?

Byetta jintuża fil-kura tad-dijabete tat-tip 2. Dan jintuża flimkien ma' mediċini antidijabetiċi oħra

f’pazjenti li ma għandhomx il-livelli taz-zokkor fid-demm ikkontrollati kif xieraq bid-dożaġġi tollerati

massimi tal-mediċini l-oħra. Jista' jintuża mal-metformina, is-sulfonilureas, it-tiazolidinediones, il-

metformina u s-sulfonilurea, jew il-metformina u t-tiazolidinedione.

Byetta jista’ jintuża wkoll fuq pazjenti li jieħdu l-insulina bażali (insulina li taġixxi fit-tul bħall-glargina

tal-insulina flimkien mal-metformina u/jew il-pijoglitażonu (ti

azolidinedione) jew mingħajrhom u li ma

għandhomx il-livelli taz-zokkor fid-demm ikkontrollati kif xieraq b’dawn il-mediċini.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Byetta?

Byetta jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda tal-koxxa, l-addome (iż-żaqq) jew fil-parti ta’ fuq

tad-driegħ, permezz ta’ pinna ta' injezzjoni. Il-pinna jkollha magħha manwal ta’ użu.

Il-kura b’Byetta għandha tinbeda b’doża ta’ 5 mikrogrammi darbtejn kuljum għal mill-inqas xahar. Id-

doża tista’ mbagħad tiżdied sa 10 mikrogrammi darbtejn kuljum. Mhix rakkomandata doża għola minn

10 mikrogrammi darbtejn kuljum. L-ewwel doża tal-ġurnata għandha tingħata mhux iktar minn siegħa

qabel l-ikla ta’ filgħodu, u t-tieni doża mhux iktar minn siegħa qabel l-ikla ta’ filgħaxija. Byetta

m’għandu qatt jingħata wara l-ikel. Meta Byetta jingħata ma' sulfonilureas jew mal-insulina bażali, it-

tabib għandu mnejn jeħtieġ li jnaqqas id-doża tas-sulfonilurea jew tal-insulina bażali għax ikun hemm

riskju ta’ ipogliċemija (livelli baxxi ta’ zokkor fid-demm). Iż-żieda ta’ Byetta mal-metformina jew it-

tiazolidinedione mhijiex assoċjata ma’ dan ir-riskju.

Il-pazjenti li jkunu qegħdin jiġu ittrattati b’Byetta għandhom jibgħqu jsegwu d-dieta u l-eżerċizzju.

Kif jaħdem Byetta?

Id-dijabete tat-tip 2 hija marda li fiha l-frixa ma tipproduċix biżżejjed insulina biex tikkontrolla l-livell

ta’ glukożju fid-demm jew meta l-ġisem ma jkunx jista’ juża l-insulina b’mod effikaċi. Is-sustanza

attiva f’Byetta, l-eksenatide, hija ‘inkretin mimetiku’. Dan ifisser li din taġixxi bl-istess mod bħall-

inkretini (ormoni prodotti mill-musrana) billi jiżdied l-ammont ta’ insulina rilaxxat mill-frixa bħala

rispons għall-ikel. Dan jgħi

n fil-kontroll tal-livelli taz-zokkor fid-demm.

Kif ġie studjat Byetta?

Byetta ġie studjat fi tmien studji ewlenin li involvew kważi 3,000 pazjent li ma kellhomx iz-zokkor fid-

demm ikkontrollat kif xieraq minn mediċini antidijabetiċi oħra.

F’ħamsa minn dawn l-istudji, Byetta tqabbel ma’ plaċebo (trattament finta), bħala ‘żieda’ mal-

metformina (336 pazjent), mas-sulfonilureas flimkien mal-metformina jew mingħajrha (1,110 pazjenti)

jew mat-tiazolidinediones flimkien mal-metformina jew mingħajrha (398 pazjent).

Żewġ studji oħra qabblu ż-żieda ta’ Byetta jew iż-żieda ta’ insulina mal-metformina u mas-sulfonilureas.

Fi studju wieħed, Byetta tqabbel mal-glargina tal-insulina f’456 pazjent u fl-istudju l-ieħor tqabbel mal-

insulina bifażika f’483 pazjent.

Fi studju ieħor li kien jinvolvi 259 pazjent, Byetta tqabbel mal-plaċebo, bħala żieda mal-glargina tal-

insulina. Il-pazjenti kienu qed jieħdu wkoll jew il-metformina jew il-pijoglitażonu, jew taħlita tat-tnejn.

Fl-istudji kollha, il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-bidla fil-livelli tad-demm ta’ sustanza fid-demm

imsejħa emoglobina glikosilata (HbA1c - glycosylated haemoglobin), li tagħti indikazzjoni ta’ kemm il-

glukożju fid-demm huwa kkontrollat tajjeb. Il-livelli tal-HbA1c fil-bidu tal-istudji kienu madwar 8.4%.

X’benefiċċju wera Byetta matul l-istudji?

Byetta kien iktar effettiv mill-plaċebo fi

t-tnaqqis tal-livelli ta’ HbA1c meta ntuża flimkien ma’ mediċini

antidijabetiċi oħra. Meta ġie miżjud mal-metformina u/jew is-sulfonilureas, id-doża ta’ 5 mikrogrammi

ta’ Byetta naqqset il-livelli ta’ HbA1c b’medja ta’ 0.59% wara 30 ġimgħa, u d-doża ta’ 10 mikrogrammi

naqqsithom b’medja ta’ 0.89%. Meta Byetta żdied mat-tiazolidinediones bil-metformina jew

mingħajrha, id-doża ta’ 10 mikrogrammi ta’ Byetta naqqset l-HbA1c b’medja ta’ 0.74% wara 16-il

ġimgħa u 0.84% wara 26 ġimgħa. Bil-plaċebo kien hemm ftit li xejn effett.

Byetta kien effettiv daqs l-insulina injettatat. Id-doża ta’ 10 mikrogrammi ta’ Byetta naqqset il-livelli ta’

HbA1c b’medja ta’ 1.13% wara 26 ġimgħa, meta mqabbla ma’ medja ta’ 1.10% bil-glargina tal-

insulina. Fl-istudju finali, id-doża ta’ 10 mikrogrammi ta’ Byetta naqqset il-livelli ta’ HbA1c b’medja ta’

1.01% wara 52 ġimgħa, meta mqabbla ma’ medja ta’ 0.86% bl-insulina bifażika.

Byetta kien aktar effettiv mill-plaċebo meta ngħata flimkien mal-glargina tal-insulina (b’mediċini

antidijabetiċi oħra jew mingħajrhom), peress li Byetta naqqas l-HbA1c b’medja ta’ 1.7% meta mqabbla

ma’ medja ta’ 1.0% f’pazjenti li ħadu l-plaċebo.

Byetta

EMA/273683/2012

Paġna 2/3

Byetta

EMA/273683/2012

Paġna 3/3

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Byetta?

Fl-istudji, l-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Byetta (li dehru f'aktar minn pazjent 1 minn 10) kienu

ipogliċemija (meta Byetta ngħata mas-sulfonilurea bil-metformina jew mingħajrha), nawżea (dardir),

remettar u dijarrea. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji rrapportati b’Byetta, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Byetta m'għandux jintuża minn persuni li jkunu ipersensittivi (allerġiċi) għall-eksenatide jew għal xi

sustanza oħra tiegħu.

Għaliex ġie approvat Byetta?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Byetta huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Tagħrif ieħor dwar Byetta:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Byetta fl-20 ta’ Novembru 2006.

L-EPAR sħiħ għal Byetta jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Byetta, aqra

l-fuljett ta' tagħrif (huwa parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju kien aġġornat l-aħħar f’03-2012.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Byetta 5 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Byetta 10 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

exenatide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew lill-infermier tad-dijabete

tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tad-dijabete

tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara

sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Byetta u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Byetta

Kif għandek tuża Byetta

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Byetta

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Byetta u gћalxiex jintuża

Byetta fih is-sustanza attiva exenatide. Din hija mediċina li tiġi injettata li tintuża sabiex ittejjeb il-

kontroll taz-zokkor fid-demm f’adulti bid-dijabete mellitus tat-tip 2 (m’humiex dipendenti fuq l-

insulina).

Byetta tintuża ma’ mediċini dijabetiċi oħra msejħa metformin, sulphonylureas, thiazolidinediones u

insulini bażilari jew li jaħdmu fit-tul . It-tabib tiegħek issa qiegħed jordnalek Byetta bħala mediċina

addizzjonali biex tgħin fil-kontroll taz-zokkor fid-demm. Kompli segwi l-programm tiegħek ta’ dieta u

eżerċizzju fiżiku.

Għandek id-dijabete għax il-ġisem tiegħek ma jipproduċix biżżejjed insulina sabiex ikun ikkontrollat

l-livell ta’ zokkor fid-demm jew għax il-ġisem tiegħek ma jkunx jista’ juża l-insulina b’mod tajjeb. Il-

mediċina fi Byetta tgħin il-ġisem tiegħek biex iżid il-produzzjoni ta’ insulina meta z-zokkor fid-demm

ikun għoli.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tuża Byetta

Tużax Byetta

jekk inti allerġiku għal exenatide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-

sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tad-dijabete tiegħek qabel tuża Byetta dwar dawn li ġejjin:

Tuża din il-mediċina flimkien ma’ xi sulphonylurea, għax jista’ jiġri li jkollok livell baxx ta’

zokkor fid-demm (l-ipogliċemija). Staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tad-dijabete tiegħek

jekk m’intix ċert jekk xi mediċini oħra tiegħek fihomx xi sulphonylurea.

Jekk għandek id-dijabete tat-tip 1 jew il-ketoaċidożi dijabetika (kundizzjoni serja li tista’ sseħħ

fid-dijabete), minħabba li ma għandekx tuża din il-mediċina.

Kif tinjetta din il-mediċina. Għandha tingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda u mhux f’xi vina jew

f’xi muskolu.

Jekk għandek problemi gravi bl-istonku tiegħek jitbattal bil-mod jew biex tiddiġerixxi l-ikel,

minħabba li l-użu ta’ din il-mediċina mhuwiex irrakkomandat. Is-sustanza attiva f’din il-mediċina

ttawwal il-ħin biex l-istonku jitbattal u għalhekk l-ikel jgħaddi iżjed bil-mod mill-istonku tiegħek.

Jekk qatt kellek infjammazzjoni tal-frixa (pankreatite) (ara sezzjoni 4).

Jekk titlef il-piż malajr wisq (aktar minn 1,5 kg fil-ġimgħa) kellem lit-tabib tiegħek dwar dan

minħabba li dan jista’ jikkawża problemi bħal ġebla fil-fwied.

Jekk għandek mard gravi fil-kliewi jew qiegħed fuq id-dijalisi, minħabba li l-użu ta’ din il-

mediċina mhuwiex rakkomandat. Ftit hemm esperjenza b’din il-mediċina f’pazjenti bi problemi

tal-kliewi.

Byetta mhuwiex insulina u għaldaqstant m’għandux jintuża bħala sostitut għall-insulina.

Tfal u adolexxenti

Tagħtix din il-mediċina lil tfal jew adolexxenti taħt it-18-il sena minħabba li ma hemm ebda

esperjenza b’din il-mediċina f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Byetta

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra, b’mod partikolari:

mediċini li jintużaw sabiex jikkuraw id-dijabete tip 2 li jaħdmu b’mod simili għal Byetta (eż.

liraglutide u exenatide b’rilaxx prolongat), minħabba li t-teħid ta’ dawn il-mediċini ma’ Byetta

mhuwiex rakkomandat.

mediċini użati biex iraqqu d-demm (antikoagulanti), eż. warfarina, minħabba li jkollok bżonn

ta’ monitoraġġ addizzjonali tat-tibdil fl-INR (kejl tal-irquqija tad-demm) matul il-bidu tat-

terapija b’din il-mediċina.

Staqsi lit-tabib tiegħek jekk għandek tbiddel il-ħin ta’ meta tieħu xi mediċini minħabba li din il-

mediċina ttawwal il-ħin biex l-istonku jitbattal u jista’ jaffettwa dawk il-mediċini li jridu jgħaddu

malajr minn ġo l-istonku, eż.

Pilloli jew kapsuli reżistenti għall-istonku (eż. mediċini li jnaqqsu l-aċidu fl-istonku (inibituri

tal-proton pumps) li ma għandhomx idumu wisq fl-istonku tiegħek, jista’ jkollhom bżonn

jittieħdu siegħa qabel, jew erba’ sigħat wara din il-mediċina.

Xi antibijotiċi jeħtieġu li jittieħdu siegħa qabel l-injezzjoni b’Byetta tiegħek.

Għall-pilloli li inti teħtieġ li tieħu mal-ikel, jista’ jkun l-aħjar jekk dawn jittieħdu ma’ ikla f’ħin

meta din il-mediċina ma tkunx qiegħda tingħata.

Byetta mal-ikel

Uża din il-mediċina fi żmien 60 minuta (siegħa) qabel l-ikla tiegħek. (Ara sezzjoni 3 “Kif għandek

tuża Byetta).Tużax din il-mediċina wara l-ikla tiegħek.

Tqala u treddigħ

M’huwiex magħruf jekk din il-mediċina tagħmilx ħsara lit-tarbija tiegħek fil-ġuf. Jekk inti tqila, taħseb

li tista’ tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel

tieħu din il-mediċina, għax m’għandiex tiġi użata waqt it-tqala.

M’huwiex magħruf jekk exenatide jgħaddix fil-ħalib tiegħek. Din il-mediċina m’għandiex tiġi użata

jekk qiegħda tredda’.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Jekk tuża din il-mediċina flimkien ma’ xi sulphonylurea jew insulina, jista’ jiġri li jkollok livell baxx

ta’ zokkor fid-demm (l-ipogliċemija). L-ipogliċemija tista’ tnaqqaslek il-kapaċità tiegħek biex

tikkonċentra. Jekk jogħġbok żomm f’moħħok li din il-problema tista’ tiġri, f’kull sitwazzjoni fejn tista’

tpoġġi lilek u oħrajn f’xi riskju (per eżempju waqt is-sewqan jew waqt it-tħaddim ta’ magni).

Byetta fih il-metacresol

Il-metacresol jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

Byetta fih is-sodium

F’kull doża, din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol (23 mg) ta’ sodium, jiġġifieri tista’ tgħid “bla

sodium”.

3.

Kif għandek tuża Byetta

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib, tal-ispiżjar jew tal-infermier tad-

dijabete tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib, mal-ispiżjar jew mal-infermier tad-dijabete

tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Byeta hija disponibbli f’żewġ dożi: Byetta 5 mikrogrammi u Byetta 10 mikrogrammi. It-tabib jista’

jgħidlek biex fil-bidu tibda bi Byetta 5 mikrogrammi darbtejn kuljum.Wara li tuża Byetta

5 mikrogrammi darbtejn kuljum għal 30 ġurnata, it-tabib jista’ jżidlek id-doża għal Byetta

10 mikrogrammi darbtejn kuljum.

Jekk għandek iżjed minn 70 sena jew għandek problemi bil-kliewi, tista’ ddum iżjed minn 30 ġurnata

biex tittollera d-doża ta’ 5 mikrogrammi ta’ Byetta u għalhekk it-tabib jista’ ma jżidlekx id-doża.

Injezzjoni waħda, mill-pinna mimlija għal-lest tiegħek, ittik id-doża li għandek tieħu. Tbiddilx id-doża

sakemm ma jgħidlekx it-tabib tiegħek.

Għandek tinjetta din il-mediċina fi kwanlunkwe ħin fi żmien 60 minuta (siegħa) qabel l-ikliet ta’

filgħodu u ta’ filgħaxija, jew qabel iż-zewġ ikliet prinċipali tiegħek tal-ġurnata, li jridu jkunu madwar

6 sigħat jew iżjed imbegħdin minn xulxin.Tużax din il-mediċina wara li tkun kilt.

Għandek tinjetta din il-mediċina taħt il-ġilda (injezzjoni subkutanea) fin-naħa ta’ fuq tas-sieq (il-

koxxa), fil-naħa tal-istonku (l-addome) , jew fid-driegħ ta’ fuq. Jekk qed tuża Byetta u xi insulina trid

tagħmel żewġ injezzjonijiet separati.

Il-livelli taz-zokkor m’hemmx bżonn li jiġu ezaminati ta’ kuljum sabiex tirregola d-doża ta’ Byetta.

Madankollu, jekk qiegħed/qiegħda tuża xi sulphonylurea jew xi insulina wkoll, it-tabib jista’ jgħidlek

biex teżamina l-livelli taz-zokkor fid-demm sabiex tagħmel xi aġġustament fid-doża ta’ sulphonylurea

jew l-insulina. Jekk qed tuża l-insulina, it-tabib tiegħek se jgħidlek kif tnaqqas id-doża tal-insulina u

jirrakkomandalek li timmonitorja z-zokkor fid-demm tiegħek aktar spiss, sabiex tevita l-ipergliċemija

(zokkor għoli fid-demm) u l-ketoaċidożi dijabetika (kumplikazzjoni tad-dijabete li sseħħ meta l-ġisem

ma jkunx jista' jkisser il-glukożju peress li ma jkunx hemm biżżejjed insulina).

Dwar kif għandek tuża l-Pinna ta’ Byetta, aqra l-Manwal Għal Min se Jagħmel Użu mill-Pinna.

It-tabib jew l-infermier tiegħek irid jgħallmek kif għandek tagħmel l-injezzjoni ta’ Byetta qabel ma

tużaha għall-ewwel darba.

Il-labar Becton, Dickinson u Company huma tajbin biex jintużaw mal-pinna Byetta. Il-labar għall-

injezzjoni m’humiex inklużi.

Uża labbra ta’ injezzjoni ġdida wara kull injezzjoni u armiha wara kull użu. Din il-mediċina hija

għalik; qatt m’għandek taqsam il-pinna ta’ Byetta ma’ oħrajn.

Jekk tuża Byetta aktar milli suppost

Jekk tuża aktar minn din il-mediċina milli suppost, kellem lil tabib jew mur l-isptar minnufih. Jekk

tuża wisq minn din il-mediċina, dan jista’ jikkawża tqalligħ, rimettar, sturdament jew sintomi li ġejjin

minħabba livell baxx ta’ zokkor fid-demm (ara sezzjoni 4).

Jekk tinsa tuża Byetta

Jekk tinsa tieħu doża ta’ din il-mediċina aqbeż dik id-doża u uża d-doża li jmiss fil-ħin li kien ordnalek

it-tabib.M’għandekx tuża doża żejda jew iżżid l-ammont tad-doża li jmiss biex tpatti għal dik d-doża

li tkun insejt tieħu.

Jekk tieqaf tuża Byetta

Jekk tħoss li għandek tieqaf tuża din il-mediċina tkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tieqaf tuża din il-

mediċina, dan jista’ jaffettwalek il-livelli taz-zokkor fid-demm.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-

infermier tad-dijabete tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Reazzjonijiet allerġiċi gravi (anafilassi) ġew irrappurtati b’mod rari (jistgħu jiġu affettwati sa 1 minn

kull 1,000 persuna).

Għandek mill-ewwel tara lit-tabib tiegħek jekk ikollok sintomi bħal:

Nefħa tal-wiċċ,ilsien jew gerżuma (anġjoedema)

Raxxijiet, ħakk u nefħa rapida tat-tessut tal-għonq, wiċċ, ħalq jew griżmejn

Diffikultà biex tibla’

Urtikarja jew diffikultajiet biex tieħu n-nifs

B’mod rari (frekwenza mhux magħrufa), ġew irrappurtati każijiet ta’ infjammazzjoni tal-frixa

(pankreatite) f’pazjenti li rċevew din il-mediċina. Il-pankreatite hija kundizzjoni medika serja u tista’

tkun ta’ periklu għall-ħajja.

Għid lit-tabib tiegħek jekk kellek pankreatite, ġebel fil-marrara, alkoħoliżmu jew livell għoli

ħafna tat-trigliċeridi. Dawn il-kundizzjonijiet mediċi jistgħu jżidu l-possibbiltà li jkollok jew li

jerġa’ jkollok pankreatite, tieħu jew ma tieħux din il-mediċina.

TIBQAX TIEĦU din il-mediċina u kkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok uġigħ

qawwi u persistenti fl-istonku, bir-rimettar jew le, għax jista’ jkollok frixa infjammata

(pankreatite).

Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jiġu affettwati iżjed minn 1 minn kull 10 persuni):

tqalligħ, (it-tqalligħ huwa l-iżjed komuni meta tibda tuża din il-mediċina għall-ewwel darba

imbagħad f’ħafna pazjenti jibda jonqos biż-żmien)

rimettar

dijarea

ipogliċemija

Meta din il-mediċina tintuża ma’ xi mediċina li jkun fiha xi sulphonylurea jew xi insulina, huwa

komuni ħafna li jkollok xi każijiet ta’ livell baxx ta’ zokkor fid-demm( ipogliċemija, normalment

ħafifa għal moderata). Jista’ jkun hemm bżonn li titnaqqas id-doża tal-mediċina tiegħek li fiha

sulphonylurea jew insulina waqt li qiegħed tuża din il-mediċina. Is-sinjali u s-sintomi ta’ livell baxx ta’

zokkor fid-demm jistgħu jinkludu uġigħ ta’ ras, ħedla, għeja, sturdament, konfużjoni, irritabilità, ġuħ,

tħabbit mgħaġġel tal-qalb, li tkun għarqan u li tħossok nervuż. It-tabib tiegħek għandu jgħidlek kif

għandek tikkura l-livell baxx ta’ zokkor fid-demm.

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jiġu affettwati sa 1 minn kull 10 persuni):

sturdament

uġigħ ta’ ras

tħossok nervuż/a

stitikezza

uġigħ fin-naħa tal-istonku

nefħa fl-istonku

indiġestjoni

ħakk (bi jew mingħajr raxx)

gass

żieda fl-għaraq

nuqqas ta’ enerġija u ta’ saħħa

ħruq ta’ stonku

nuqqas ta’ aptit

Din il-mediċina tista’ tnaqqaslek l-aptit, l-ammont ta’ ikel li tiekol u l-piż tiegħek.

Jekk tonqos fil-piż malajr wisq (iżjed minn 1.5 kg fil-ġimgħa) tkellem mat-tabib tiegħek għax dan

jista’ jikkawżalek problemi bħal ġebla fil-kliewi.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jiġu affettwati sa 1 minn kull 100 persuna):

indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi

deidratazzjoni, ġeneralment assoċjata ma’ nawsea, rimettar u/jew dijarea

togħma mhux tas-soltu fil-ħalq

tifwiq

reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (ħmura)

ngħas

twaqqigħ tax-xagħar

tnaqqis fil-piż

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10,000):

ostruzzjoni intestinali (sadd fl-imsaren)

Barra minn hekk ġew irrapportati xi effetti sekondarji oħra (frekwenza mhux magħrufa, ma tistax

tittieħed stima mid-dejta disponibbli)

Ġie rrapportat tibdil fl-INR (il-kejl tal-irquqija tad-demm) meta ġiet użata flimkien ma’

warfarin.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib,lill-ispiżjar jew l-infermier tad-dijabete tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Byetta

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq it-tikketta u fuq il-kaxxa wara ‘JIS’. Id-

data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Waqt li qiegħda tintuża, żomm il-pinna tiegħek f’temperatura taħt 25°C

għal 30 ġurnata. Armi l-pinna użata wara 30 jum, anki jekk xi mediċina tibqa’ fil-pinna.

Erġa’ poġġi t-tapp fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl. Tiffriżax. Armi kull pinna ta’ Byetta li tkun

ffriżata.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi frak fis-soluzzjoni jew jekk is-soluzzjoni m’hijiex ċara jew

għandha xi kulur.

Taħzinx il-pinna bil-labra mqabbda magħha. Jekk tħalli l-labra mqabbda, tista’ toħroġ xi ftit mediċina

mill-pinna jew jistgħu jifformaw xi bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Byetta:

Is-sustanza attiva huwa exenatide.

Huma disponibbli żewġ pinen mimlijin għal-lest. Waħda biex tagħti dożi ta’ 5 mikrogrammi u

waħda biex tagħti dożi ta’ 10 mikrogrammi.

Kull doża ta’ Byetta 5 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni) fiha 5 mikrogrammi

mcexenatide f’20 mikrolitru.

Kull doża ta’ Byetta 10 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni) fiha

10 mikrogrammi exenatide f’40 mikrolitru.

Kull millilitru (ml) ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fih 0.25 milligrammi (mg) ta’ exenatide.

Is-sustanzi l-oħra huma metacresol (44 mikrogramma/doża f’Byetta 5 mikrogrammi soluzzjoni

għall-injezzjoni u 88 mikrogramma/doża f’Byetta 10 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni),

mannitol, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate u ilma għall-injezzjonijiet (ara sezzjoni 2).

Kif jidher Byetta u l-kontenuti tal-pakkett

Byetta hija likwidu ċar u bla kulur (soluzzjoni għall-injezzjoni)mqiegħed ġo skartoċċ tal-ħġieġ ġewwa

pinna. Meta l-pinna tkun vojta ma tistax terga’ tużaha. Kull pinna għandha 60 doża sabiex tipprovdi

għal 30 ġurnata ta’ injezzjonijiet darbtejn kuljum.

Byetta jiġi f’daqsijiet ta’ pakketti ta’ waħda jew tliet pinen mimlijin għal-lest. Jista’ jkun li mhux il-

pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Iżvezja

Manifattur

AstraZeneca AB

Global External Sourcing (GES)

Astraallén

Gärtunaporten (B 674:5)

SE-151 85 Södertälje

L-Iżvezja

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Ir-Renju Unit

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

L-Irlanda

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България

ЕООД

Тел.:

+359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini : http://www.ema.europa.eu/

MANWAL GĦAL MIN SE JAGĦMEL UŻU MILL-PINNA

Byetta 5 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni, pinna mimlija għal-lest

(exenatide)

KONTENUT TAL-MANWAL TAL-UTENT

Sezzjoni 1 – X’GĦANDEK TKUN TAF DWAR IL-PINNA TA’ BYETTA TIEGĦEK

Sezzjoni 2 - KIF TIPPREPARA GĦALL-INJEZZJONI: GĦALL-UTENTI LI JUŻAWHA

GĦALL-EWWEL DARBA JEW PINEN ĠODDA

Sezzjoni 3 - UŻU TA’ RUTINA: GĦAL PERSUNI LI JKUNU KKONFIGURAW IL-PINNA

TAGĦHOM

Sezzjoni 4 - MISTOQSIJIET MAGĦMULA TA’ SPISS: GĦAL MISTOQSIJIET RELATATI

MAL-PINNA

Sezzjoni 1. X'GĦANDEK TKUN TAF DWAR IL-PINNA TA' BYETTA TIEGĦEK

Qabel ma tibda, aqra din is-sezzjoni kollha. Wara, aqra sezzjoni 2 – kif tipprepara għall-

injezzjoni.

Aqra dawn l-istruzzjonijiet bir-reqqa QABEL ma tuża l-pinna ta' Byetta. Aqra wkoll il-Fuljett ta'

Tagħrif dwar Byetta li jiġi mal-kaxxa tal-pinna ta' Byetta.

Sabiex tieħu l-aħjar benefiċċju possibbli minn Byetta, trid tużu l-pinna korrettament. Jekk tonqos milli

ssegwi dawn l-istruzzjonijiet kollha jista’ jagħti l-każ li tieħu doża ħażina, tkisser il-pinna jew tieħu xi

infezzjoni.

Dawn l-istruzzjonijiet ma jieħdux post li tikkonsulta mal-professjonist/a tal-kura tas-saħħa

tiegħek dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew dwar il-kura li tingħatalek. Jekk għandek xi

problemi fl-użu tal-pinna ta' Byetta, ikkuntattja lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

TAGĦRIF IMPORTANTI DWAR IL-PINNA TA' BYETTA TIEGĦEK

Byetta tiġi njettata darbtejn kuljum; il-pinna fiha biżżejjed mediċina għal 30 jum. M'għandekx

bżonn tkejjel ebda doża għaliex il-pinna tkejjillek kull doża.

TGĦADDIX IL-MEDIĊINA LI HEMM FIL-PINNA TA’ BYETTA ĠO SIRINGA.

Jekk xi parti tal-pinna tidher miksura jew bil-ħsara, tużax il-pinna.

Taqsamx il-pinna jew il-labar tiegħek ma’ oħrajn għax dan iġib riskju ta’ trasmissjoni ta’

mikrobi li jikkaġunaw infezzjonijiet.

Din il-pinna mhix irrakkomandata għall-użu minn persuni għomja jew b'vista batuta. Tkun

tinħtieġ l-għajnuna ta' persuna mħarrġa fl-użu ta' din il-pinna.

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew persuni oħra li jieħdu ħsieb il-morda għandhom isegwu

r-regoli lokali jew istituzzjonali dwar l-immaniġġar tal-labar.

Dwar teknika ta’ injezzjoni iġjenika, segwi l-istruzzjonijiet irrakkomandati mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Segwi biss Sezzjoni 2 sabiex tħejji pinna ġdida qabel l-ewwel użu.

Sezzjoni 3 ta' dan il-manwal għandha tintuża għal kull injezzjoni.

DWAR IL-LABAR GĦALL-INJEZZJONI

Il-pinna Byetta tiegħek hija tajba biex tintuża mal-labar ta’ injezzjoni għall-pinen, Becton, Dickinson u

Company.

Irrid nuża labra ġdida għal kull injezzjoni?

Iva. Terġax tuża labar użati.

Neħħi l-labra minnufih wara kull injezzjoni. B'hekk tgħin biex ma jkunx hemm xi telf ta' Byetta,

tevita li jidħlu l-bżieżaq tal-arja, tnaqqas ir-riskju li l-labar jinstaddu u tnaqqas ir-riskju ta'

infezzjonijiet.

Qatt m'għandek tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni tal-pinna sakemm ma jkollokx labra mwaħħla.

Kif narmi l-labar tiegħi?

Armi labar użati f'kontenitur reżistenti għall-perforazzjoni jew kif irrakkomandat mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Tarmix il-pinna bil-labra mwaħħla.

IL-ĦAŻNA TAL-PINNA TA' Byetta TIEGĦEK

Kif naħżen il-pinna ta' Byetta?

Aħżen fi friġġ (2

sa 8

Tagħmiliex fil-friża. Armi l-pinna ta' Byetta jekk tkun ġiet iffriżata.

Waqt l-użu, il-pinna ta' Byetta trid tinżamm taħt 25

Erġa’ qiegħed il-kappa fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

Taħżinx il-pinna ta’ Byetta bil-labra mwaħħla. Jekk tħalli l-labra mwaħħla, jista' jkun hemm xi

telf ta’ mediċina mill-pinna ta’ Byetta jew jistgħu jiffurmaw bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ.

Żomm il-pinna u l-labar tiegħek fejn ma jidhrux u ma jintlaħqux mit-tfal.

Kemm nista' ndum nuża pinna ta' Byetta?

Uża pinna ta' Byetta għal 30 jum biss minn meta tħejji pinna ġdida għall-ewwel użu.

Pinna użata ta’ Byetta għandha tintrema wara 30 jum, anki jekk ikun fadal xi ftit

mediċina fil-pinna.

Ikteb id-data li użajt il-pinna l-ewwel darba u d-data 30 jum wara, fl-ispazju ta' hawn taħt:

Data tal-ewwel użu

Data li trid tintrema l-pinna

Tużax Byetta wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it-tikketta u fuq il-kartuna wara ‘EXP’. Id-

data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar data ta’ dak ix-xahar.

Kif innaddaf il-pinna ta' Byetta?

Jekk ikun hemm bżonn, imsaħ il-pinna minn barra b'biċċa nadifa li tkun niedja.

Waqt l-użu normali jistgħu jidhru frak bojod fuq il-ponta ta' barra tal-iskartoċċ. Tista'

tneħħihom b'garża bl-alkoħol jew b’tajjara bl-alkoħol.

Jekk jogħġbok ara l-Fuljett ta' Tagħrif ta’ Byetta li huwa mehmuż. Għal aktar tagħrif,

ikkuntattja lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Sezzjoni 2. KIF TIPPREPARA GĦALL-INJEZZJONI

Wara biss li tkun qrajt sezzjoni 1-x’għandek tkun taf dwar il-pinna ta’ Byetta tiegħek, għandek

taqra u s-segwi l-istruzzjonijiet f’din is-sezzjoni.

Ħejji l-pinna ġdida tiegħek eżatt qabel ma tużaha għall-ewwel darba. Segwi t-Tħejjija ta’ Pinna

Ġdida darba biss. Għall-użu ta’ rutina, tirrepetix it-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida. Jekk toqgħod

tirrepetiha, tispiċċa mingħajr Byetta qabel ma jkunu għaddew it-30 ġurnata ta’ użu.

PARTIJIET TAL-PINNA TA’ Byetta

Kappa tal-Pinna Blu

Skartoċċ

Likwidu ta’

Byetta

Tikketta

Tieqa

tad-

Dożaġġ

Selettur

tad-Doża

Buttuna

tal-

Injezzjoni

PARTIJIET TAL-LABRA

(Labar mhux inklużi)

SIMBOLI TAT-TIEQA TAD-DOŻA

lest biex toħroġ is-selettur tad-doża

’l barra

lest biex iddawwar għall-pożizzjoni

tad-doża

lest biex tinjetta 5 mikrogrammi

(mcg)

Għatu ta’

Barra tal-

Labra

Għatu ta’

Ġewwa

tal-Labra

Labra

Siġill

Protettiv

is-selettur tad-doża mdaħħal ’il

ġewwa u lest biex jerġa’ jiġi ssettjat

TĦEJJIJA TA’ PINNA ĠDIDA – GĦAMILHA DARBA BISS

PROĊEDURA A Iċċekkja l-Pinna

Aħsel idejk qabel l-użu.

Iċċekkja t-tikketta tal-pinna biex tkun żgur li hija l-pinna ta’ 5 mikrogrammi tiegħek.

Neħħi l-kappa blu tal-pinna.

Iċċekkja Byetta fl-iskartoċċ. Il-likwidu għandu jkun ċar, bla kulur u mingħajr frak. Jekk ma jkunx

hekk, tużahx.

Nota: Huwa normali li jkun hemm bużżieqa żgħira tal-arja fl-iskartoċċ.

PROĊEDURA B Waħħal il-Labra

Neħħi s-siġill protettiv mill-għatu ta’ barra tal-labra.

Imbotta l-għatu ta’ barra tal-labra li fih il-labra dritt għal fuq il-pinna, imbagħad invita l-labra

sakemm tkun issikkata.

Neħħi l-għatu ta’ barra tal-labra. Tarmihx. Wara l-injezzjoni, l-għatu ta’ barra tal-labra se

jintuża biex tneħħi l-labra mill-pinna.

Neħħi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih. Tista’ tidher qatra żgħira ta’ likwidu. Dan huwa

normali.

PROĊEDURA Ċ Isselezzjona d-Doża

Iċċekkja li hemm is-

fit-tieqa tad-dożaġġ. Jekk le, dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Oħroġ is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm jieqaf fin-

. Aċċerta ruħek li

n-numru 5 bil-linja taħtu qiegħed fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin san-

, ara Mistoqsijiet

Magħmula ta’ Spiss, numru 9, f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA D Ipprepara l-Pinna

Ipponta l-labra tal-pinna ’l fuq u l-bogħod minnek.

AGĦFAS U ŻOMM

Permezz tas-saba’ l kbir, agħfas sew l-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa sakemm tista’,

imbagħad kompli żomm il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa waqt li tgħodd bil-mod sa 5.

Jekk mill-ponta tal-labra ma tarax nixxiegħa ta’ likwidu jew ħafna qtar, irrepeti l-

Proċeduri Ċ & D.

Il-preparazzjoni tal-pinna tkun lesta meta s-

ikun fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ U mill-

ponta tal-labra tkun rajt nixxiegħa jew ħafna qtar.

Nota: Jekk wara 4 darbiet ma tara ebda likwidu, ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss, numru 3,

f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA E Temm It-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa

tad-dożaġġ.

Issa t-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida hija lesta. Għall-użu ta’ rutina tirrepetix sezzjoni 2, jekk toqgħod

tirrepetiha, tispiċċa mingħajr Byetta qabel ma jkunu għaddew it-30 ġurnata ta’ użu.

Issa lest għall-ewwel doża ta’ Byetta.

Mur għal Sezzjoni 3, Proċedura 3, għall-istruzzjonijiet dwar kif tagħmel l-injezzjoni tal-

ewwel doża ta’ rutina tiegħek.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża, ara Mistoqsijiet Magħmula Ta’ Spiss, numru 9,

Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

Sezzjoni 3. UŻU TA’ RUTINA

Issa la lestejt it-Tħejjija Ta’ Pinna Ġdida, segwi Sezzjoni 3 għall-injezzjonijiet kollha tiegħek.

PROĊEDURA 1 Iċċekkja l-Pinna

Aħsel idejk qabel l-użu.

Iċċekkja t-tikketta tal-pinna biex tkun żgur li hija l-pinna ta’ 5 mikrogrammi tiegħek.

Neħħi l-kappa blu tal-pinna.

Iċċekkja Byetta fl-iskartoċċ.

Il-likwidu għandu jkun ċar, bla kulur u mingħajr frak. Jekk ma jkunx hekk, tużahx.

Nota: Bużżieqa żgħira tal-arja m’hijiex se tagħmillek xi ħsara jew jkollha xi effett fuq id-doża tiegħek.

PROĊEDURA 2 Waħħal il-Labra

Neħħi s-siġill protettiv mill-għatu ta’ barra tal-labra.

Imbotta l-għatu ta’ barra tal-labra li fih il-labra dritt għal fuq il-pinna, imbagħad invita l-labra

sakemm tkun issikkata.

Neħħi l-għatu ta’ barra tal-labra. Tarmihx. Wara l-injezzjoni, l-għatu ta’ barra tal-labra se

jintuża biex tneħħi l-labra mill-pinna.

Neħħi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih. Tista’ tidher qatra żgħira ta’ likwidu. Dan huwa

normali.

Nota: Jekk il-labra ma tkunx imwaħħla sew, għandek imnejn ma tiħux id-doża sħiħa tiegħek.

PROĊEDURA 3 Isselezzjona d-Doża

Iċċekkja li hemm is-

fit-tieqa tad-dożaġġ. Jekk le, dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Oħroġ is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm jieqaf fin-

. Aċċerta ruħek li

n-numru 5 bil-linja taħtu qiegħed fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin san-

, ara Mistoqsijiet

Magħmula ta’ Spiss, numru 9, f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA 4 Injetta d-Doża

Aqbad il-pinna sew f’idejk.

Evita li toqros ħafna l-ġilda qabel ma tagħmel l-injezzjoni. Inserixxi l-labra fil-ġilda permezz

tat-teknika ta’ injezzjoni iġjenika rrakkomandata mill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek .

AGĦFAS U ŻOMM

Permezz tas-saba’ l kbir, agħfas sew il ġewwa l-buttuna tal-injezzjoni sakemm tista’,

imbagħad kompli żomm il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa waqt li tgħodd bil-mod sa 5, sabiex

tieħu d-doża kollha.

Żomm il-buttuna tal-injezzjoni magħfusa ’l ġewwa waqt li qed tneħħi l-labra mill-ġilda tiegħek,

dan iżomm il-medikazzjoni fl-iskartoċċ ċara. Ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss 4.

L-injezzjoni tkun lesta meta s-

jidher fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Il-pinna issa lesta biex terġa’ tiġi ssettjata.

Nota: Jekk wara l-injezzjoni tara ħafna qtar ta’ Byetta jqattru mill-labra, il-buttuna tal-injezzjoni ma

ġietx magħfusa kollha ’l ġewwa. Ara Mistoqsijiet Magħmula Ta’ Spiss, numru 5, f’Sezzjoni 4 ta’

dan il-manwal.

PROĊEDURA 5 Erġa’ ssettja l-Pinna

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa

tad-dożaġġ.

Nota: Dan jeħtieġ li jsir wara kull injezzjoni

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża jew jekk hemm xi telf ta’ likwidu mill-pinna, ma

ġejtx mogħti d-doża kollha tiegħek. Ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss, numri 5 u 9, f’Sezzjoni 4

ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA 6 Neħħi u Armi l-Labra

B’attenzjoni erġa’ qiegħed l-għatu ta’ barra tal-labra lura fuq il-labra.

Neħħi l-labra wara kull injezzjoni. Dan jevita milli l-likwidu joħroġ barra.

Ħoll il-labra.

Erġa’ poġġi l-kappa l-blu tal-pinna lura fuq il-pinna qabel ma terfagħha.

Armi l-labar f'kontenitur reżistenti għall-perforazzjoni jew kif irrakkomandat mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

PROĊEDURA 7 Aħżen Il-Pinna għad-Doża li Jmiss

Aħżen sew il-pinna ta’ Byetta tiegħek. (Għal aktar informazzjoni, ara Il-Ħażna Tal-Pinna ta’

Byetta Tiegħek f’Sezzjoni 1 ta’ dan il-manwal)

Meta jasal il-waqt għad-doża ta’ rutina li jmiss, mur f’Sezzjoni 3, Proċedura 1, u rrepeti l-

Proċeduri 1 - 7.

Sezzjoni 4 MISTOQSIJIET MAGĦMULA TA’ SPISS

1. Għandi għalfejn nagħmel it-Tħejija ta' Pinna Ġdida qabel kull doża?

Le. It-Tħejija ta' Pinna Ġdida issir darba biss, eżatt qabel ma tiġi użata għall-ewwel darba kull

pinna ġdida.

L-iskop tat-tħejija hu li tiżgura li l-pinna Byetta tkun lesta biex tintuża għat-30 ġurnata li jmiss.

Jekk tirrepeti t-Tħejija ta' Pinna Ġdida qabel kull doża ta' rutina ma jkollokx biżżejjed

Byetta għal 30 ġurnata. L-ammont żgħir ta' Byetta li jintuża fit-Tħejija ta' Pinna Ġdida mhux

ser jaffettwa l-provvista ta' Byetta għal 30 ġurnata.

2. Għaliex hemm il-bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ?

Huwa normali li jkun hemm bużżieqa żgħira tal-arja. Din mhix ser tagħmillek ħsara jew

taffettwalek id-doża.

Jekk taħzen il-pinna b'labra mwaħħla, jistgħu jiffurmaw bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ. Taħżinx

il-pinna bil-labra mwaħħla.

3. X'għandi nagħmel jekk waqt it-Tħejija ta' Pinna Ġdida Byetta ma joħroġx mill-ponta tal-

labra wara li nkun ippruvajt għal erba' darbiet?

Neħħi l-labra billi terġa' tpoġġi bil-mod fuqha l-għatu ta' barra tal-labra. Ħoll u armi kif suppost.

Waħħal labra ġdida u rrepeti t-Tħejija ta' Pinna Ġdida, Proċeduri B – E, f'Sezzjoni 2 ta' dan

il-manwal. Malli tara li mill-ponta tal-labra ħerġin diversi qtar jew nixxiegħa ta' likwidu, it-

tħejija tkun kompleta.

4. Għaliex nara xi frak fl-iskartoċċ wara li nagħmel l-injezzjoni tiegħi?

Wara injezzjoni, fl-iskartoċċ jista’ jidher xi frak jew ikun hemm xi tibdil fil-kulur. Dan jista’ jiġri jekk

il-ġilda tkun ġiet maqrusa wisq jew jekk il-buttuna tal-injezzjoni ma kinitx magħfusa kollha ’l ġewwa

waqt li l-labra tneħħiet mill-ġilda.

5. Għaliex nara li Byetta qed inixxi mil-labra wara li nlesti l-injezzjoni?

Huwa normali li tibqagħlek qatra waħda fuq il-ponta tal-labra wara li l-injezzjoni tkun kompleta. Jekk

tara aktar minn qatra waħda:

Tista' ma tkunx ħadt id-doża kollha. Tinjettax doża oħra. Kellem lill-professjonist/a tal-kura

tas-saħħa tiegħek dwar kif għandek tagħmel minħabba doża parzjali.

Biex tevita dan, għad-doża li jmissek tieħu, agħfas u żomm sew il-buttuna tal-injezzjoni u

għodd bil-mod sa 5 (ara Sezzjoni 3, Proċedura 4: Injetta d-Doża).

6. X’jfissru l-vleġeġ?

Il-vleġeġ ifissru li inti lest għall-proċedura li jmiss. Dawn il-vleġeġ

juru d-direzzjoni biex

tiġbed jew iddawwar is-selettur tad-doża fil-proċedura li jmiss. Dan is-simbolu

jfisser li s-selettur

tad-doża huwa magħfus ’il ġewwa u l-pinna hija lesta biex terġa’ tiġi ssettjata.

7. Kif inkun naf li l-injezzjoni tkun kompleta?

L-injezzjoni tkun kompleta meta:

Tkun għafast sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha ’l ġewwa sakemm tieqaf

u

Tkun għoddejt bil-mod sa 5 filwaqt li tkun għadek qed tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni u l-

labra tkun għadha fil-ġilda

u

ikun fin-nofs tat-tieqa tad-dożaġġ.

8. Fejn għandi nagħmel l-injezzjoni ta’ Byetta?

Byetta għandu jiġi injettat fl-addome, fil-koxxa jew fil-parti ta' fuq tad-driegħ tiegħek billi tuża t-

teknika ta' injezzjoni rrakkomandata mill-professjonist/a tal-kura tas-sahħa tiegħek.

Quddiem Wara

9. X'nagħmel jekk ma nkunx nista' niġbed, indawwar jew nagħfas is-selettur tad-doża?

Iċċekkja s-simbolu fit-tieqa tad-dożaġġ. Segwi l-proċeduri li jidhru ħdejn is-simbolu korrispondenti.

Jekk tara s-

fit-tieqa tad-dożaġġ:

Iġbed is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tara s-

Jekk tara s-

fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jdurx:

L-iskartoċċ fil-pinna ta' Byetta jista' ma jkollux biżżejjed likwidu biex tingħata doża sħiħa.

Dejjem ser jibqa' ammont żgħir ta' Byetta fl-iskartoċċ. Jekk l-iskartoċċ fih ammont żgħir ta'

Byetta jew jidher vojt, uża pinna ta' Byetta ġdida.

Jekk s-

u parti min-

qegħdin fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jistax

jingħafas:

Is-selettur tad-doża ma ġiex imdawwar kollu. Kompli dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tara

fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Jekk parti min-

u parti mis-

qegħdin fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jistax

jingħafas:

Il-labra tista' tkun misduda, mgħawġa jew imwaħħla ħażin.

Waħħal labra ġdida. Kun żgur li l-labra tkun imwaħħla dritta u ssikkata sew.

Agħfas sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha ’l ġewwa. Byetta għandu joħroġ mill-ponta tal-labra.

Jekk tara s-

fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jdurx:

Il-buttuna tal-injezzjoni ma ġietx magħfusa sa ġewwa nett u ma ngħatatx doża kompleta.

Kellem lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek dwar kif għandek tagħmel minħabba

doża parzjali

Segwi dawn il-proċeduri li gejjin sabiex tissettja mill-ġdid il-pinna tiegħek għall-injezzjoni li

jmiss:

- Agħfas sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha ’l ġewwa sakemm tista’. Ibqa' agħfas il-buttuna

tal-injezzjoni u għodd bil-mod sa 5. Imbagħad dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-

lemin sakemm is-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

- Jekk ma tkunx tista' ddawwar is-selettur tad-doża, il-labra tista' tkun misduda. Ibdel il-labra u

rrepeti l-proċedura ta' hawn fuq.

Għad-doża li jmissek tieħu, kun żgur li tagħfas u żżom sew il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa u

għodd bil-mod sa 5 qabel ma tneħħi l-labra mill-ġilda.

Jekk jogħġbok ara l-Fuljett ta' Tagħrif mehmuż. Għal aktar tagħrif kellem lill-professjonist/a

tal-kura tas-saħħa tiegħek.

MANWAL GĦAL MIN SE JAGĦMEL UŻU MILL-PINNA

Byetta 10 mikrogrammi soluzzjoni għall-injezzjoni, pinna mimlija għal-lest

(exenatide)

KONTENUT TAL-MANWAL TAL-UTENT

Sezzjoni 1 – X’GĦANDEK TKUN TAF DWAR IL-PINNA TA’ BYETTA TIEGĦEK

Sezzjoni 2 - KIF TIPPREPARA GĦALL-INJEZZJONI: GĦALL-UTENTI LI JUŻAWHA

GĦALL-EWWEL DARBA JEW PINEN ĠODDA

Sezzjoni 3 - UŻU TA’ RUTINA: GĦAL PERSUNI LI JKUNU KKONFIGURAW IL-PINNA

TAGĦHOM

Sezzjoni 4 - MISTOQSIJIET MAGĦMULA TA’ SPISS: GĦAL MISTOQSIJIET RELATATI

MAL-PINNA

Sezzjoni 1. X'GĦANDEK TKUN TAF DWAR IL-PINNA TA' BYETTA TIEGĦEK

Qabel ma tibda, aqra din is-sezzjoni kollha. Wara, aqra sezzjoni 2 – kif tipprepara għall-

injezzjoni.

Aqra dawn l-istruzzjonijiet bir-reqqa QABEL ma tuża l-pinna ta' Byetta. Aqra wkoll il-Fuljett ta'

Tagħrif dwar Byetta li jiġi mal-kaxxa tal-pinna ta' Byetta.

Sabiex tieħu l-aħjar benefiċċju possibbli minn Byetta, trid tużu l-pinna korrettament. Jekk tonqos milli

ssegwi dawn l-istruzzjonijiet kollha jista’ jagħti l-każ li tieħu doża ħażina, tkisser il-pinna jew tieħu xi

infezzjoni.

Dawn l-istruzzjonijiet ma jieħdux post li tikkonsulta mal-professjonist/a tal-kura tas-saħħa

tiegħek dwar il-kundizzjoni medika tiegħek jew dwar il-kura li tingħatalek. Jekk għandek xi

problemi fl-użu tal-pinna ta' Byetta, ikkuntattja lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

TAGĦRIF IMPORTANTI DWAR IL-PINNA TA' BYETTA TIEGĦEK

Byetta tiġi njettata darbtejn kuljum; il-pinna fiha biżżejjed mediċina għal 30 jum. M'għandekx

bżonn tkejjel ebda doża għaliex il-pinna tkejjillek kull doża.

TGĦADDIX IL-MEDIĊINA LI HEMM FIL-PINNA TA’ BYETTA ĠO SIRINGA.

Jekk xi parti tal-pinna tidher miksura jew bil-ħsara, tużax il-pinna.

Taqsamx il-pinna jew il-labar tiegħek ma’ oħrajn għax dan iġib riskju ta’ trasmissjoni ta’

mikrobi li jikkaġunaw infezzjonijiet

Din il-pinna mhix irrakkomandata għall-użu minn persuni għomja jew b'vista batuta. Tkun

tinħtieġ l-għajnuna ta' persuna mħarrġa fl-użu ta' din il-pinna.

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew persuni oħra li jieħdu ħsieb il-morda għandhom isegwu

r-regoli lokali jew istituzzjonali dwar l-immaniġġar tal-labar.

Dwar teknika ta’ injezzjoni iġjenika, segwi l-istruzzjonijiet irrakkomandati mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Segwi biss Sezzjoni 2 sabiex tħejji pinna ġdida qabel l-ewwel użu.

Sezzjoni 3 ta' dan il-manwal għandha tintuża għal kull injezzjoni.

DWAR IL-LABAR GĦALL-INJEZZJONI

Il-pinna Byetta tiegħek hija tajba biex tintuża mal-labar ta’ injezzjoni għall-pinen, Becton, Dickinson u

Company.

Irrid nuża labra ġdida għal kull injezzjoni?

Iva. Terġax tuża labar użati.

Neħħi l-labra minnufih wara kull injezzjoni. B'hekk tgħin biex ma jkunx hemm xi telf ta' Byetta,

tevita li jidħlu l-bżieżaq tal-arja, tnaqqas ir-riskju li l-labar jinstaddu u tnaqqas ir-riskju ta'

infezzjonijiet.

Qatt m'għandek tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni tal-pinna sakemm ma jkollokx labra mwaħħla.

Kif narmi l-labar tiegħi?

Armi labar użati f'kontenitur reżistenti għall-perforazzjoni jew kif irrakkomandat mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Tarmix il-pinna bil-labra mwaħħla.

IL-ĦAŻNA TAL-PINNA TA' BYETTA TIEGĦEK

Kif naħżen il-pinna ta' Byetta?

Aħżen fi friġġ (2

sa 8

Tagħmiliex fil-friża. Armi l-pinna ta' Byetta jekk tkun ġiet iffriżata.

Waqt l-użu, il-pinna ta' Byetta trid tinżamm taħt 25

Erġa’ qiegħed il-kappa fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

Taħżinx il-pinna ta’ Byetta bil-labra mwaħħla. Jekk tħalli l-labra mwaħħla, jista' jkun hemm xi

telf ta’ mediċina mill-pinna ta’ Byetta jew jistgħu jiffurmaw bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ.

Żomm il-pinna u l-labar tiegħek fejn ma jidhrux u ma jintlaħqux mit-tfal.

Kemm nista' ndum nuża pinna ta' Byetta?

Uża pinna ta' Byetta għal 30 jum biss minn meta tħejji pinna ġdida għall-ewwel użu.

Pinna użata ta’ Byetta għandha tintrema wara 30 jum, anki jekk ikun fadal xi ftit

mediċina fil-pinna.

Ikteb id-data li użajt il-pinna l-ewwel darba u d-data 30 jum wara, fl-ispazju ta' hawn taħt:

Data tal-ewwel użu

Data li trid tintrema l-pinna

Tużax Byetta wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it-tikketta u fuq il-kartuna wara ‘EXP’. Id-

data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar data ta’ dak ix-xahar.

Kif innaddaf il-pinna ta' Byetta?

Jekk ikun hemm bżonn, imsaħ il-pinna minn barra b'biċċa nadifa li tkun niedja.

Waqt l-użu normali jistgħu jidhru frak bojod fuq il-ponta ta' barra tal-iskartoċċ. Tista'

tneħħihom b'garża bl-alkoħol jew b’tajjara bl-alkoħol.

Jekk jogħġbok ara l-Fuljett ta' Tagħrif ta’ Byetta li huwa mehmuż. Għal aktar tagħrif,

ikkuntattja lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

Sezzjoni 2. KIF TIPPREPARA GĦALL-INJEZZJONI

Wara biss li tkun qrajt sezzjoni 1-x’għandek tkun taf dwar il-pinna ta’ Byetta tiegħek, għandek

taqra u s-segwi l-istruzzjonijiet f’din is-sezzjoni.

Ħejji l-pinna ġdida tiegħek eżatt qabel ma tużaha għall-ewwel darba. Segwi t-Tħejjija ta’ Pinna

Ġdida darba biss. Għall-użu ta’ rutina, tirrepetix it-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida. Jekk toqgħod

tirrepetiha, tispiċċa mingħajr Byetta qabel ma jkunu għaddew it-30 ġurnata ta’ użu.

PARTIJIET TAL-PINNA TA’ Byetta

Kappa tal-Pinna Blu

Skartoċċ

Likwidu ta’

Byetta

Tikketta

Tieqa

tad-

Dożaġġ

Selettur

tad-Doża

Buttuna

tal-

Injezzjoni

PARTIJIET TAL-LABRA

(Labar mhux inklużi)

SIMBOLI TAT-TIEQA TAD-DOŻA

lest biex toħroġ is-selettur tad-doża

’l barra

lest biex iddawwar għall-pożizzjoni

tad-doża

lest biex tinjetta 10 mikrogrammi

(mcg)

Għatu ta’

Barra tal-

Labra

Għatu ta’

Ġewwa

tal-Labra

Labra

Siġill

Protettiv

is-selettur tad-doża mdaħħal ’il

ġewwa u lest biex jerġa’ jiġi ssettjat

TĦEJJIJA TA’ PINNA ĠDIDA – GĦAMILHA DARBA BISS

PROĊEDURA A Iċċekkja l-Pinna

Aħsel idejk qabel l-użu.

Iċċekkja t-tikketta tal-pinna biex tkun żgur li hija l-pinna ta’ 10 mikrogrammi tiegħek.

Neħħi l-kappa blu tal-pinna.

Iċċekkja Byetta fl-iskartoċċ. Il-likwidu għandu jkun ċar, bla kulur u mingħajr frak. Jekk ma jkunx

hekk, tużahx.

Nota: Huwa normali li jkun hemm bużżieqa żgħira tal-arja fl-iskartoċċ.

PROĊEDURA B Waħħal il-Labra

Neħħi s-siġill protettiv mill-għatu ta’ barra tal-labra.

Imbotta l-għatu ta’ barra tal-labra li fih il-labra dritt għal fuq il-pinna, imbagħad invita l-labra

sakemm tkun issikkata.

Neħħi l-għatu ta’ barra tal-labra. Tarmihx. Wara l-injezzjoni, l-għatu ta’ barra tal-labra se

jintuża biex tneħħi l-labra mill-pinna.

Neħħi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih. Tista’ tidher qatra żgħira ta’ likwidu. Dan huwa

normali.

PROĊEDURA Ċ Isselezzjona d-Doża

Iċċekkja li hemm is-

fit-tieqa tad-dożaġġ. Jekk le, dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Oħroġ is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm jieqaf fin-

. Aċċerta ruħek li

n-numru 10 bil-linja taħtu qiegħed fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin san-

, ara Mistoqsijiet

Magħmula ta’ Spiss, numru 9, f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA D Ipprepara l-Pinna

Ipponta l-labra tal-pinna ’l fuq u l-bogħod minnek.

AGĦFAS U ŻOMM

Permezz tas-saba’ l kbir, agħfas sew il ġewwa l-buttuna tal-injezzjoni sakemm tista’,

imbagħad kompli żomm il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa waqt li tgħodd bil-mod sa 5.

Jekk mill-ponta tal-labra ma tarax nixxiegħa ta’ likwidu jew ħafna qtar, irrepeti l-

Proċeduri Ċ & D.

Il-preparazzjoni tal-pinna tkun lesta meta s-

ikun fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ U mill-

ponta tal-labra tkun rajt nixxiegħa jew ħafna qtar.

Nota: Jekk wara 4 darbiet ma tara ebda likwidu, ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss, numru 3,

f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA E Temm It-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa

tad-dożaġġ.

Issa t-Tħejjija ta’ Pinna Ġdida hija lesta. Għall-użu ta’ rutina tirrepetix sezzjoni 2, jekk toqgħod

tirrepetiha, tispiċċa mingħajr Byetta qabel ma jkunu għaddew it-30 ġurnata ta’ użu.

Issa lest għall-ewwel doża ta’ Byetta.

Mur għal Sezzjoni 3, Proċedura 3, għall-istruzzjonijiet dwar kif tagħmel l-injezzjoni tal-

ewwel doża ta’ rutina tiegħek.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża, ara Mistoqsijiet Magħmula Ta’ Spiss, numru 9,

Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

Sezzjoni 3. UŻU TA’ RUTINA

Issa la lestejt it-Tħejjija Ta’ Pinna Ġdida, segwi Sezzjoni 3 għall-injezzjonijiet kollha tiegħek.

PROĊEDURA 1 Iċċekkja l-Pinna

Aħsel idejk qabel l-użu.

Iċċekkja t-tikketta tal-pinna biex tkun żgur li hija l-pinna ta’ 10 mikrogrammi tiegħek.

Neħħi l-kappa blu tal-pinna.

Iċċekkja Byetta fl-iskartoċċ.

Il-likwidu għandu jkun ċar, bla kulur u mingħajr frak. Jekk ma jkunx hekk, tużahx.

Nota: Bużżieqa żgħira tal-arja m’hijiex se tagħmillek xi ħsara jew jkollha xi effett fuq id-doża tiegħek.

PROĊEDURA 2 Waħħal il-Labra

Neħħi s-siġill protettiv mill-għatu ta’ barra tal-labra.

Imbotta l-għatu ta’ barra tal-labra li fih il-labra dritt għal fuq il-pinna, imbagħad invita l-labra

sakemm tkun issikkata.

Neħħi l-għatu ta’ barra tal-labra. Tarmihx. Wara l-injezzjoni, l-għatu ta’ barra tal-labra se

jintuża biex tneħħi l-labra mill-pinna.

Neħħi l-għatu ta’ ġewwa tal-labra u armih. Tista’ tidher qatra żgħira ta’ likwidu. Dan huwa

normali.

Nota: Jekk il-labra ma tkunx imwaħħla sew, għandek imnejn ma tiħux id-doża sħiħa tiegħek.

PROĊEDURA 3 Isselezzjona d-Doża

Iċċekkja li hemm is-

fit-tieqa tad-dożaġġ. Jekk le, dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Oħroġ is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm jieqaf fin-

. Aċċerta ruħek li

n-numru 10 bil-linja taħtu qiegħed fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin san-

, ara Mistoqsijiet

Magħmula ta’ Spiss, numru 8, f’Sezzjoni 4 ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA 4 Injetta d-Doża

Aqbad il-pinna sew f’idejk.

Evita li toqros ħafna l-ġilda qabel ma tagħmel l-injezzjoni. Inserixxi l-labra fil-ġilda permezz

tat-teknika ta’ injezzjoni iġjenika rrakkomandata mill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek .

AGĦFAS U ŻOMM

Permezz tas-saba’ l kbir, agħfas sew il ġewwa l-buttuna tal-injezzjoni sakemm tista’,

imbagħad kompli żomm il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa waqt li tgħodd bil-mod sa 5, sabiex

tieħu d-doża kollha.

Żomm il-buttuna tal-injezzjoni magħfusa ’l ġewwa waqt li qed tneħħi l-labra mill-ġilda tiegħek,

dan iżomm il-medikazzjoni fl-iskartoċċ ċara. Ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss 4.

L-injezzjoni tkun lesta meta s-

jidher fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Il-pinna issa lesta biex terġa’ tiġi ssettjata.

Nota: Jekk wara l-injezzjoni tara ħafna qtar ta’ Byetta jqattru mill-labra, il-buttuna tal-injezzjoni ma

ġietx magħfusa kollha ’l ġewwa. Ara Mistoqsijiet Magħmula Ta’ Spiss, numru 5, f’Sezzjoni 4 ta’

dan il-manwal.

PROĊEDURA 5 Erġa’ ssettja l-Pinna

Dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-lemin sakemm tista’ u s-

jidher fit-tieqa

tad-dożaġġ.

Nota: Dan jeħtieġ li jsir wara kull injezzjoni

Nota: Jekk ma tistax iddawwar is-selettur tad-doża jew jekk hemm xi telf ta’ likwidu mill-pinna, ma

ġejtx mogħti d-doża kollha tiegħek. Ara Mistoqsijiet Magħmula ta’ Spiss, numri 5 u 9, f’Sezzjoni 4

ta’ dan il-manwal.

PROĊEDURA 6 Neħħi u Armi l-Labra

B’attenzjoni erġa’ qiegħed l-għatu ta’ barra tal-labra lura fuq il-labra.

Neħħi l-labra wara kull injezzjoni. Dan jevita milli l-likwidu joħroġ barra.

Ħoll il-labra.

Erġa’ poġġi l-kappa l-blu tal-pinna lura fuq il-pinna qabel ma terfagħha.

Armi l-labar f'kontenitur reżistenti għall-perforazzjoni jew kif irrakkomandat mill-

professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek.

PROĊEDURA 7 Aħżen Il-Pinna għad-Doża li Jmiss

Aħżen sew il-pinna ta’ Byetta tiegħek. (Għal aktar informazzjoni, ara Il-Ħażna Tal-Pinna ta’

Byetta Tiegħek f’Sezzjoni 1 ta’ dan il-manwal)

Meta jasal il-waqt għad-doża ta’ rutina li jmiss, mur f’Sezzjoni 3, Proċedura 1, u rrepeti l-

Proċeduri 1 - 7.

Sezzjoni 4. MISTOQSIJIET MAGĦMULA TA’ SPISS

1. Għandi għalfejn nagħmel it-Tħejija ta' Pinna Ġdida qabel kull doża?

Le. It-Tħejija ta' Pinna Ġdida issir darba biss, eżatt qabel ma tiġi użata għall-ewwel darba kull

pinna ġdida.

L-iskop tat-tħejija hu li tiżgura li l-pinna Byetta tkun lesta biex tintuża għat-30 ġurnata li jmiss.

Jekk tirrepeti t-Tħejija ta' Pinna Ġdida qabel kull doża ta' rutina ma jkollokx biżżejjed

Byetta għal 30 ġurnata. L-ammont żgħir ta' Byetta li jintuża fit-Tħejija ta' Pinna Ġdida mhux

ser jaffettwa l-provvista ta' Byetta għal 30 ġurnata.

2. Għaliex hemm il-bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ?

Huwa normali li jkun hemm bużżieqa żgħira tal-arja. Din mhix ser tagħmillek ħsara jew

taffettwalek id-doża.

Jekk taħzen il-pinna b'labra mwaħħla, jistgħu jiffurmaw bżieżaq tal-arja fl-iskartoċċ. Taħżinx

il-pinna bil-labra mwaħħla.

3. X'għandi nagħmel jekk waqt it-Tħejija ta' Pinna Ġdida Byetta ma joħroġx mill-ponta tal-

labra wara li nkun ippruvajt għal erba' darbiet?

Neħħi l-labra billi terġa' tpoġġi bil-mod fuqha l-għatu ta' barra tal-labra. Ħoll u armi kif suppost.

Waħħal labra ġdida u rrepeti t-Tħejija ta' Pinna Ġdida, Proċeduri B – E, f'Sezzjoni 2 ta' dan

il-manwal. Malli tara li mill-ponta tal-labra ħerġin diversi qtar jew nixxiegħa ta' likwidu, it-

tħejija tkun kompleta.

4. Għaliex nara xi frak fl-iskartoċċ wara li nagħmel l-injezzjoni tiegħi?

Wara injezzjoni, fl-iskartoċċ jista’ jidher xi frak jew ikun hemm xi tibdil fil-kulur. Dan jista’ jiġri jekk

il-ġilda tkun ġiet maqrusa wisq jew jekk il-buttuna tal-injezzjoni ma kinitx magħfusa kollha ’l ġewwa

waqt li l-labra tneħħiet mill-ġilda.

5. Għaliex nara li Byetta qed inixxi mil-labra wara li nlesti l-injezzjoni?

Huwa normali li tibqagħlek qatra waħda fuq il-ponta tal-labra wara li l-injezzjoni tkun kompleta. Jekk

tara aktar minn qatra waħda:

Tista' ma tkunx ħadt id-doża kollha. Tinjettax doża oħra. Kellem lill-professjonist/a tal-kura

tas-saħħa tiegħek dwar kif għandek tagħmel minħabba doża parzjali.

Biex tevita dan, għad-doża li jmissek tieħu, agħfas u żomm sew il-buttuna tal-injezzjoni u

għodd bil-mod sa 5 (ara Sezzjoni 3, Proċedura 4: Injetta d-Doża).

6. X’jfissru l-vleġeġ?

Il-vleġeġ ifissru li inti lest għall-proċedura li jmiss. Dawn il-vleġeġ

juru d-direzzjoni biex

tiġbed jew iddawwar is-selettur tad-doża fil-proċedura li jmiss. Dan is-simbolu

jfisser li s-selettur

tad-doża huwa magħfus ’il ġewwa u l-pinna hija lesta biex terġa’ tiġi ssettjata.

7. Kif inkun naf li l-injezzjoni tkun kompleta?

L-injezzjoni tkun kompleta meta:

Tkun għafast sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha’l ġewwa sakemm tieqaf

u

Tkun għoddejt bil-mod sa 5 filwaqt li tkun għadek qed tagħfas il-buttuna tal-injezzjoni u l-

labra tkun għadha fil-ġilda

u

ikun fin-nofs tat-tieqa tad-dożaġġ.

8. Fejn għandi nagħmel l-injezzjoni ta’ Byetta?

Byetta għandu jiġi injettat fl-addome, fil-koxxa jew fil-parti ta' fuq tad-driegħ tiegħek billi tuża t-

teknika ta' injezzjoni rrakkomandata mill-professjonist/a tal-kura tas-sahħa tiegħek.

Quddiem Wara

9. X'nagħmel jekk ma nkunx nista' niġbed, indawwar jew nagħfas is-selettur tad-doża?

Iċċekkja s-simbolu fit-tieqa tad-dożaġġ. Segwi l-proċeduri li jidhru ħdejn is-simbolu korrispondenti.

Jekk tara s-

fit-tieqa tad-dożaġġ:

Iġbed is-selettur tad-doża ’l barra sakemm tara s-

Jekk tara s-

fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jdurx:

L-iskartoċċ fil-pinna ta' Byetta jista' ma jkollux biżżejjed likwidu biex tingħata doża sħiħa.

Dejjem ser jibqa' ammont żgħir ta' Byetta fl-iskartoċċ. Jekk l-iskartoċċ fih ammont żgħir ta'

Byetta jew jidher vojt, uża pinna ta' Byetta ġdida.

Jekk s-

u parti min-

qegħdin fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jistax

jingħafas:

Is-selettur tad-doża ma ġiex imdawwar kollu. Kompli dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa

tal-lemin sakemm tara

fiċ-ċentru tat-tieqa tad-dożaġġ.

Jekk parti min-

u parti mis-

qegħdin fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jistax

jingħafas:

Il-labra tista' tkun misduda, mgħawġa jew imwaħħla ħażin.

Waħħal labra ġdida. Kun żgur li l-labra tkun imwaħħla dritta u ssikkata sew.

Agħfas sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha ’l ġewwa. Byetta għandu joħroġ mill-ponta tal-labra.

Jekk tara

fit-tieqa tad-dożaġġ u s-selettur tad-doża ma jdurx:

Il-buttuna tal-injezzjoni ma ġietx magħfusa sa ġewwa nett u ma ngħatatx doża kompleta.

Kellem lill-professjonist/a tal-kura tas-saħħa tiegħek dwar kif għandek tagħmel minħabba

doża parzjali

Segwi dawn il-proċeduri li ġejjin sabiex tissettja mill-ġdid il-pinna tiegħek għall-injezzjoni li

jmiss:

- Agħfas sew il-buttuna tal-injezzjoni kollha ’l ġewwa sakemm tista’. Ibqa' agħfas il-buttuna

tal-injezzjoni u għodd bil-mod sa 5. Imbagħad dawwar is-selettur tad-doża lejn in-naħa tal-

lemin sakemm is-

jidher fit-tieqa tad-dożaġġ.

- Jekk ma tkunx tista' ddawwar is-selettur tad-doża, il-labra tista' tkun misduda. Ibdel il-labra u

rrepeti l-proċedura ta' hawn fuq.

Għad-doża li jmissek tieħu, kun żgur li tagħfas u żżom sew il-buttuna tal-injezzjoni ’l ġewwa u

għodd bil-mod sa 5 qabel ma tneħħi l-labra mill-ġilda.

Jekk jogħġbok ara l-Fuljett ta' Tagħrif mehmuż. Għal aktar tagħrif kellem lill-professjonist/a

tal-kura tas-saħħa tiegħek.