Busilvex

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Busilvex
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Busilvex
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Aġenti antineoplastiċi,
 • Żona terapewtika:
 • Trapjant ta 'ċelloli staminali ematopojetiċi
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Busilvex segwit minn cyclophosphamide (BuCy2) huwa indikat bħala kondizzjonament trattament qabel haematopoietic konvenzjonali trapjant ta ' proġenitur taċ-ċelloli (HPCT) fil-pazjenti adulti meta l-għaqda hija kkunsidrata l-aħjar għażla disponibbli. Il-Busilvex li ġejjin fludarabine (FB) hu indikat bħala trattament kondizzjonarju t-trapjant taċ-ċelluli ematopojetiċi proġenitriċi (HPCT) f'pazjenti adulti li huma kandidati għall-imnaqqas-intensità tal-kondizzjonament (RIC) reġimen. Busilvex il-ċiklofosfamid (regimen bucy4) jew melfalan (BuMel) hu indikat bħala trattament kondizzjonarju konvenzjonali taċ-ċelluli ematopojetiċi tat-trapjant fil-pazjenti pedjatriċi.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 16

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000472
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 08-07-2003
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000472
 • L-aħħar aġġornament:
 • 30-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Busilvex

busulfan

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Busilvex.

Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kundizzjonijiet ta' użu għal Busilvex.

X’inhu Busilvex?

Busilvex huwa konċentrat maħsub biex jitħallat f'soluzzjoni għal infużjoni (dripp ġol-vina). Fih is-

sustanza attiva busulfan.

Għalxiex jintuża Busilvex?

Busilvex jintuża fl-adulti u t-tfal bħala parti mill-kura ta’ ‘kundizzjonament’ (preparatorju) qabel it-

trapjant ta' ċelloli ematopojetiċi proġenitriċi (iċ-ċelloli li jiġġeneraw iċ-ċelloli tad-demm). Dan it-tip ta'

trapjant isir f'pazjenti li jeħtieġ ibiddlu ċ-ċelloli li jipproduċu d-demm tagħhom, għaliex għandhom

disturb tad-demm (bħalma hija tip rari ta' anemija) jew kanċer tad-demm.

Għall-kura ta’ kundizzjonament konvenzjonali, Busilvex jingħata qabel it-trattament ma’ mediċna oħra,

iċ-ċiklofosfamida, fl-adulti, u jew iċ-ċiklofosfamida jew mediċina alternattiva, il-melfalan, fit-tfal.

F’pazjenti adulti li huma eliġibbli għal sistema ta’ kundizzjonament ta’ “intensità mnaqqsa”, Busilvex

jingħata minnufih wara l-kura flimkien ma’ mediċina oħra, il-fludarabina.

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta' tabib.

Kif jintuża Busilvex?

Busilvex għandu jintuża minn tabib li għandu esperjenza fi trattamenti mogħtija qabel trapjant.

Meta jintuża flimkien maċ-ċiklofosfamida jew il-melfalan id-doża rakkomandata ta’ Busilvex fl-adulti

hija ta’ 0.8 mg għal kull kilogramm tal-piż korporju. Fit-tfal sa 17-il sena, id-doża rakkomandata tvarja

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

bejn 0.8 u 1.2 mg għal kull kilogramm skont il-piż tat-tifel/tifla. Busilvex jingħata bħala infużjoni

intravenuża ċentrali (dripp ġo vina ċentrali fis-sider). Kull infużjoni ddum sagħtejn u tingħata lil pazjent

kull sitt sigħat fuq erbat ijiem konsekuttivi qabel it-trattament biċ-ċiklofosfamida jew b'melfalan u t-

trapjant.

Meta jintuża flimkien mal-fludarabina, id-doża rakkomandata ta’ Busilvex hija ta’ 3.2 mg għal kull

kilogramm tal-piż korporju darba kuljum bħala infużjoni li ddum tliet sigħat u tingħata minnufih wara l-

fludarabina, għal 2 jew 3 ijiem konsekuttivi.

Qabel ma jingħataw Busilvex, il-pazjenti għandhom jingħataw mediċini antikonvulsivanti (għall-

prevenzjoni ta' kriżijiet epilettiċi) u mediċini antiemetiċi (għall-prevenzjoni ta' remettar).

Kif jaħdem Busilvex?

Is-sustanza attiva f'Busilvex, il-busulfan, tappartjeni għall-grupp ta' mediċini msejħin 'aġenti alkilanti'.

Dawn is-sustanzi huma 'ċitotossiċi'. Dan ifisser li joqtlu ċ-ċelloli, speċjalment ċelloli li jiżviluppaw

malajr, bħalma huma ċelloli tal-kanċer jew proġenitriċi (jew 'stem') (ċelloli li jipproduċu tipi ta' ċelloli

oħrajn). Busulfan jintuża qabel it-trapjant biex jeqred ċelloli anormali u ċ-ċelloli ematopojetiċi

proġenitriċi eżistenti. Din hija magħrufa bħala 'mjeloablazzjoni'. Iċ-ċiklofosfamida, il-melfalan jew il-

fludarabina mbagħad tintuża biex trażżan is-sistema immunitarja, ħalli d-difiżi naturali tal-ġisem

jonqsu. Dan jgħin iċ-ċelloli trapjantati biex 'jengraftjaw' (jibdew jikbru u jipproduċu ċelloli tad-demm

normali).

Kif ġie studjat Busilvex?

Busilvex flimkien maċ-ċiklofosfamida u l-melfalan ġie studjat f'pazjenti, prinċipalment b'kanċer tad-

demm, li kellhom bżonn ta' trapjant ta' ċelluli ematopojetiċi proġenitriċi. Twettqu żewġ studji ewlenin li

involvew 103 adulti u studju ieħor li involva 55 tifel u tifla. Il-miżuri ewlenin tal-effikaċja kienu n-

numru ta’ pazjenti bil-mjeloablazzjoni u l-‘engraftment' (il-ħin għaċ-ċelloli staminali trapjantati biex

jibdew jikbru u għaċ-ċelloli bojod tad-demm biex jerġgħu lura għal-livelli ogħlja).

Minħabba li Busilvex flimkien mal-fludarabina ilu jintuża fil-prattika klinika għal ħafna snin, ġiet

ippreżentata informazzjoni minn 7 studji (li involviet 731 pazjent) li ffukat fuq l-effikaċja ta’ Busilvex u

l-fludarabina bħala ‘intensità mnaqqsa’ għal trattament ikkundizzjonat.

X’benefiċċju wera Busilvex matul dawn l-istudji?

Meta Busilvex ingħata flimkien maċ-ċiklofosfamida jew il-melfalan, l-adulti u t-tfal kollha kisbu l-

mjeloablazzjoni. Bħala medja, l-engraftment intlaħaq f'10 ijiem fl-adulti u 11-il jum fit-tfal bi trapjant

awtologu (jiġifieri trapjant ta' ċelloli tal-pazjent stess, miġbura u miżmuma qabel it-trapjant. L-

engraftment inkiseb fi żmien 13-il jum fl-adulti u fi żmien 21 jum fi tfal bi ‘trapjanti alloġeniċi’ (trapjant

ta' ċelloli minn donatur).

Id-data mill-istudji ppubblikati wriet li Busilvex flimkien mal-fludarabina kien effettiv bħala trattament

ikkundizzjonat ta’ ‘intensità mnaqqsa’, bl-engraftment b’kollox inkiiseb fi 80 minn 100% tal-pazjenti.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Busilvex?

Apparti t-tnaqqis fl-għadd taċ-ċelloli tad-demm, li huwa l-effett intenzjonat tal-mediċina, l-iktar effetti

sekondarji gravi b'Busilvex huma infezzjoni, disturbi tal-fwied li jinkludu l-imblokkar ta' vina epatika,

marda minn trapjant lejn l-ospitu (meta t-trapjant jattakka l-ġisem tal-pazjent) u disturbi respiratorji

(tal-pulmun).

Busilvex m’għandux jintuża f’nisa li huma tqal. Meta jinbeda trattament b'Busilvex għandu jieqaf it-

treddigħ. Busilvex jista' jaffettwa l-fertilità fiż-żewġ sessi. Minħabba dan, il-pazjenti nisa m'għandhomx

joħorġu tqal waqt it-trattament u sa sitt xhur wara, u pazjenti rġiel jingħataw parir biex ma jnisslux

tarbija waqt u sa sitt xhur wara t-trattament b'Busilvex.

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha b’Busilvex, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex ġie approvat Busilvex?

Is-CHMP kkonkluda li l-effikaċja ta’ Busilvex flimkien maċ-ċiklofosfamida u l-melfalan għal kundizzjonar

konvenzjonali, u bil-fludarabina għal kundizzjonar ta’ tnaqqis fl-intensità ġiet murija; Busilvex jipprovdi

wkoll alternattiva għall-pilloli busulfan, li jġibu żvantaġġi bħan-numru kbir ta’ pilloli li jridu jinbelgħu.

Il-Kumitat iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Busilvex huma akbar mir-riskji tiegħu f’dawn iċ-ċirkostanzi u

rrakkomanda li Busilvex jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Tagħrif ieħor fuq Busilvex

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Busilvex fid-9

ta’ Lulju 2003.

L-EPAR sħiħ għal Busilvex jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Busilvex,

aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’09-2014.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B.

FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Busilvex 6 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

busulfan

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek

Jekk ikollok xi effetti sekondarji kellem lit-tabib tiegħek. Dawn jinkludu xi effetti sekondarji

possibbli li m’humiex elenkati f’dan il-fuljett

X’ fih dan il-fuljett:

X’inhu Busilvex u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel ma tuża Busilvex

Kif għandek tuża Busilvex

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Busilvex

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Busilvex U u gћalxiex jintuża

Busilvex fih is-sustanza attiva busulfan, li tappartjeni għall-grupp ta’ mediċini msejħa aġenti alkilatini.

Busilvex ikisser il-mudullun oriġinali qabel it-trapjant.

Busilvex jintuża fil-każ tal-adulti, tfal li għadhom kemm twieldu, tfal u adoloxxenti bħala

trattament

qabel it-trapjant.

Fl-adulti Busilvex jintuża

flimkien ma’ ċiklofosfamid jew fludarabine.

Fit-trabi tal-idejn, fit-tfal u fl-adoloxxenti, Busilvex jintuża b’taħlita maċ-ċiklofosfamidi jew mal-

melfalan.

Int ser tirċievi din il-mediċina preparattiva qabel ma tirċievi t-trapjant tal-mudulun tal-għadma jew ta’

ċelluli ematopojetiċi proġenitriċi.

2.

X'għandek tkun taf qabel ma tuża Busilvex

Tużax Busilvex:

jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal busulfan jew għal xi sustanzi oħra ta’

Busilvex elenkati fis-sezzjoni 6,

jekk int tqila, jew taħseb li tista’ tkun tqila

Twissijiet u prekawzjonijiet

Busilvex hi mediċina citotossika qawwija li tikkaġuna tnaqqis sostanzjali taċ-ċelluli tad-demm. Meta

tingħata d-doża rrakkomandata, dan hu l-effett mixtieq. Għalhekk ser isir monitoraġġ bir-reqqa.

Jista’ jiġri li l-użu tal-Busilvex għandu mnejn iżied ir-riskju li int tbagħti minn malinnjità oħra fil-

futur.

Int għandek tinforma lit-tabib tiegħek:

jekk int għandek problema tal-fwied, tal-kilwa, tal-qalb jew tal-pulmun,

jekk għandek passat ta’ puplessiji,

jekk bħalissa qed tieħu mediċini oħra.

Każijiet ta' formazzjoni ta' emboli tad-demm fil-vini ż-żgħar jistgħu jidhru wara trapjant ta'

ċelluli ematopoetiċi (HCT) ma' doża għolja tat-trattament tiegħek flimkien ma' mediċini oħrajn.

Mediċini oħra u Busilvex

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra anki

dawk mingħajr riċetta. Busilvex jista’ jirreaġixxi ma’ mediċini oħra.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari jekk inti tagħmel użu minn itraconazole u metronidazole (użati

għal ċerti tipi ta’ infezzjonijiet) jew ketobemidone (użat għall-fejqan tal-uġigħ), għax dan jista’ jżid il-

probabilità tal-effetti mhux mixtieqa.

L-użu ta’ paracetamol 72 siegħa qabel it-teħid jew ma’ Busilvex għandu jsir b’attenzjoni kbira.

Tqala, treddigħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir

tat-tabib tiegħek qabel ma tirċievi kura bil-Busilvex. In-nisa m’għandhomx isiru tqal matul it-

trattament bil-Busilvex u sa 6 xhur wara l-kura.

In-nisa għandhom jieqfu jreddgħu qabel ma jibdew it-trattament bil-Busilvex.

Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet bil-kontraċettivi meta is-sieħeb jew is-sieħba jkunu qed jieħdu

l-Busilvex.

Jista’ ma jkunx aktar possibbli għalik li tinqabad tqila (infertilità) wara l-kura bil-busulfan.

Jekk inti mħassba dwar li jkollok it-tfal, għandek tiddiskuti dan mat-tabib tiegħek qabel il-kura.

Busilvex jista 'wkoll jipproduċi sintomi ta’ menopawża u f’tfajliet pre-adolexxenti jista’ jipprevjenji l-

bidu tal-pubertà.

Irġiel ikkurati b’Busilvex huma avżati biex ma jsirux missierijiet matul u sa 6 xhur wara l-kura.

3.

Kif gћandek tuża Busilvex

Doża u għoti:

Id-doża ta’ Busilvex se tiġi kkalkulata skont il-piż ta’ ġismek.

Fl-adulti:

Busilvex flimkien ma’ cyclophosphamide

Id-doża rakkomandata ta’ Busilvex hi ta’ 0.8 mg/kg

Kull infużjoni se ddum sagħtejn

Busilvex se jingħata kull 6 sigħat matul erbat ijiem konsekuttivi qabel it-trapjant.

Busilvex flimkien ma’ ludarabine

Id-doża rakkomandata ta’ Busilvex hi ta’ 3.2 mg/kg

Kull infużjoni se ddum 3 sigħat

Busilvex se jingħata darba kuljum matul 2 jew 3 ijiem konsekuttivi qabel it-trapjant.

Fi trabi li għandhom kemm twieldu, tfal u adoloxxenti (minn 0 sa 17-il sena)

Id-doża rakkomandata ta’ Busilvex b’taħlita ma’ ċiklofosfamidi jew melfalan hi bbażata fuq il-piż ta’

ġismek u tvarja bejn 0.8 u 1.2 mg/kg.

Kull infużjoni ser iddum 2 sigħat

Busilvex ser jingħata kull 6 sigħat matul 4 ġranet konsekuttivi qabel it-trapjant.

Mediċini qabel ma tibda tirċievi l-Busilvex:

Qabel ma tibda tieħu l-Busilvex int ser tingħata l-mediċini li ġejjin:

mediċini antikonvulsivi biex jimpedixxu puplessiji (fenitojn jew benżodjażepini) u

mediċini antjemetiċi biex jimpedixxu r-ramettar.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’

kulħadd.

Effetti sekondarji serji:

L-aktar effetti oħra serji tat-terapija Busilvex jew tal-proċedura tat-trapjant għandhom mnejn jinkludu

tnaqqis fil-għadd taċ-ċelluli tad-demm li jkunu qed jiċċirkulaw (l-effett intiż tal-mediċina biex

jippreparak għall-infużjoni tiegħek tat-trapjant), infezzjoni, mard tal-fwied inkluż l-imblokkar tal-vina

tal-fwied, marda tat-trapjant kontra r-riċevitur (it-trapjant jattakka l-ġismek) u komplikazzjonijiet

pulmonari. It-tabib tiegħek ser jimmonitorja il-għadd tiegħek tad-demm u l-enżimi tiegħek tal-fwied

regolarment biex josserva u jimmaniġġja dawn il-każi.

Effetti sekondarji oħra jistgħu jinkludu:

Komuni ħafna (jista’ jolqot iktar minn 1 f’10 persuni)

Demm:

tnaqqis fiċ-ċelluli tad-demm li jkunu qed jiċċirkulaw (ħomor u bojod) u pjastrini.

Infezzjonijiet. Sistema nervuża:

insomnja, ansjetà, stordament, u dipressjoni.

Nutriment:

nuqqas ta’

aptit, tnaqqis fil-manjesju, kalċju, potassju, fosfat, albumina fid-demm, u żjieda taz-zokkor fid-demm.

Kardijaku:

żjieda fir-rata tal-qalb, żjieda jew tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, vażodilatatazzjoni (stat

ta’ kalibru ogħla fil-vini/arterji tad-demm) u każi fejn jagħqad id-demm.

Respiratorji:

qtugħ ta’ nifs,

tnixxija mill-imnieħer (rinite), mard tal-gerżuma, sogħla, sulluzzu, ħruġ ta’ demm mill-imnieħer,

ħsejjes annormali tan-nifs.

Gastro-intestinali:

dardir, infjammazzjoni tal-mukoża tal-ħalq, rammettar,

uġigħ abdominali, dijarea, xedda, ħruq ta’ stonku, uġigħ fit-toqba tas-sorm, likwidu fiż-żaqq.

Epatiku:

fwied imkabbar, suffejra, l-imblukkar ta’ vina fil-fwied.

Ġilda:

raxx, ħakk, jaqagħlek ix-

xaghar.

Muskoli u għadam:

uġigħ fid-dahar, fil-muskoli u fil-ġogi.

Renali:

żjieda fit-tkeċċija tal-

kreatinina, tħossok skomdu meta tagħmel l-awrina, u tnaqqis fil-kwantità ta’ awrina u demm fl-awrina.

Ġenerali:

deni, uġigħ ta’ ras, debbolezza, tkexkix tal-bard, uġigħ, reazzjoni allerġika, oedema, uġigħ

ġenerali jew infjammazzjoni fis-sit fejn issir l-injazzjoni, uġigħ fis-sider, infjammazzjoni tal-mukoża.

Investigazzjonijiet:

enżimi elevati tal-fwied u tnaqqis fil-piż

Komuni (jista’ jolqot sa 1 f’10 persuna):

Sistema nervuża:

konfużjoni, disturbi fis-sistema nervuża.

Nutriment:

sodjum baxx fid-demm

Kardijaku:

tibdil u annormalitajiet fir-ritmu tal-qalb, żamma tal-fluwidu jew infjammazzjoni madwar

il-qalb, tnaqqis fil-produzzjoni tal-qalb.

Respiratorji:

żjieda fir-ritmu tan-nifs, falliment respiratorju,

emoraġiji alveolari, ażma, kollass ta’ parti żgħira tal-pulmun, fluwidu madwar il-pulmun.

Gastro-

intestinali:

infjammazzjoni tal-mukoża tal-esofagu, paraliżi tal-imsaren, rammettar tad-demm.

Ġilda:

Mard tal-kulur tal-ġilda, ħmura tal-ġilda, tqaxxir tal-ġilda,

Renali:

żjieda fl-ammont ta’ komponimenti

ta' nitroġenu fid-demm, insuffiċjenza moderata renali, disturb renali.

Mhux komuni (jista’ jolqot sa 1 f’100 persuna):

Sistema nervuża:

delirjum, nervożità, alluċinazzjoni, aġitazzjoni, funzjoni annormali tal-moħħ,

emoraġija ċerebrali, u puplessija.

Kardijaku:

sadd tal-arterja femorali, taħbit ekstra tal-qalb, tnaqqis

fir-rata tal-qalb, tqattir diffuż tal-fluwidu mill-kapillari (vini żgħar tad-demm)

Respiratorji:

tnaqqis fl-

ossiġenu fid-demm

Gastro-intestinali:

ħruġ ta' demm fl-istonku u/jew l-imsaren.

Mhux magħruf (frekwenza ma tistax tinħadem mid-dejta disponibbli)

Disfunzjoni tal-glandoli sesswali.

Disturbi fil-lenti li jinkludu ċpar fil-lenti tal-għajnejn (katarretti), u viżjoni mċajpra (traqqiq fil-kornea)

Sintomi ta’ menopawża u infertilità fin-nisa

Axxess tal-moħħ, Infjammazzjoni tal-ġilda, infezzjoni ġeneralizzata.

Disturbi fil-fwied.

Żieda ta’ lactate dehydrogenase fid-demm.

Żieda tal-uric acid u tal-urea fid-demm.

Żvilupp mhux komplut tas-snien.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effetti sekondarji, kellem lit-tabib tiegħek. Dawn jinkludu xi effetti sekondarji

possibbli li m’humiex elenkati f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Busilvex

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kunjett u l-kartuna wara JIS.

Kunjetti mhux miftuħa:

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Soluzzjoni dilwita:

Stabilita kimika u fiżika stabbilita wara d-dilwizzjoni ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ glucose 5%

jew klorur tas-sodju 9 mg/ml (0.9%) ġiet murija għal 8 sigħat (inkluż il-ħin tal-infużjoni) wara d-

dilwizzjoni meta maħżuna f’temperaturi ta’ 20 °C

5 °C jew 12-il siegħa wara d-dilwizzjoni meta

maħżuna f’temperaturi bejn 2 °C-8 °C segwiti bi ħżin ta’ tliet sigħat f’temperaturi ta’ bejn 20 °C

5 °C (inkluż il-ħin tal-infużjoni).

Tagħmlux fil-friża.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Busilvex

Is-sustanza attiva hi busulfan. Millilitru wieħed ta’ konċnetrat fih 6 mg busulfan (60 mg fil-

kunjett). Wara dilwazzjoni: ml wieħed ta’ soluzzjoni jkollu bejn wieħed u ieħor 0.5 mg ta’

busulfan.

Is-sustanzi l-oħra huma dimethylacetamide u macrogol 400.

Kif jidher Busilvex u l-kontenut tal-pakkett

Busilvex huwa konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni u jingħata f’kunjetti tal-ħġieġ, b’kull kunjett

li jkun fih 60 mg ta’ busulfan.

Busilvex huwa disponibbli f’pakketti multipli li fihom 2 pakketti, kull wieħed fih 4 kunjetti.

Meta jkun dilwit, Busilvex ikun ċar u mingħajr kulur.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne-Billancourt cedex

Franza

Manifattur

Pierre Fabre Médicament Production, site Aquitaine Pharm International

Avenue du béarn

F-64320 Idron

Franza

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}.:

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropeja dwar

il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku

GWIDA TA’ PREPARAZZJONI

Busilvex 6 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Busulfan

Aqra din il-gwida qabel ma tipprepara u tagħti l-Busilvex.

1.

PREŻENTAZZJONI

Busilvex jingħata bħala soluzzjoni ċara u bla kulur f’kunjetti ta’ 10 ml ċari tal-ħġieġ (tip I). Busilvex

irid ikun miżjud bl-ilma qabel ma jingħata.

2.

RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR L-IMMANIĠĠJAR MINGĦAJR PERIKLU

Il-proċeduri għall-immaniġġjar sew u r-rimi ta’ prodotti mediċinali antikanċer għandhom ikunu

meqjusa.

Il-proċeduri kollha ta’ trasferiment jirrikjedu osservanza stretta ta' tekniċi aseptiċi, preferabbilment

barnuża tas-sigurtà vertikali bi fluss laminari.

L-istess bħal fil-każ ta' taħlit ieħor ċitotossiku, wieħed għandu joqgħod attent meta jkun qed

jimmaniġġja u jipprepara t-taħlita Busilvex:

L-użu tal-ingwanti u ħwejjeġ protettivi hu rrakkomandat.

Jekk il-Busilvex jew it-taħlita Busilvex miżjuda bl-ilma tmiss mal-ġilda jew il-mukoża, aħsilhom

sewwa bl-ilma immedjatament.

Kalkulazzjoni tal-kwantità ta’ Busilvex li għandha tkun miżjuda bl-ilma u tad-dilwent

Busilvex għandu jkun miżjud bl-ilma qabel ma jintuża jew b’soluzzjoni tal-klorid tas-sodju ta’

9 mg/ml (0.9%) għall-injezzjoni jew soluzzjoni tal-glukows ta’ 5% għall-injezzjoni.

Il-kwantità ta’ dilwent irid ikun 10 darbiet il-volum tal-Busilvex u wieħed irid jara li l-konċentrazzjoni

finali tal-busulfan tibqa' madwar 0.5 mg/ml.

L-ammont ta’ Busilvex u d-dilwent li ser jingħata għandu jkun ikkalkulat kif ġej:

għal pazjent li għandu piż tal-ġisem Y kg:

Kwantità ta’ Busilvex:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml ta’ Busilvex li għandu jkun miżjud bl-ilma

6 (mg/ml)

Y: piż tal-ġisem tal-pazjent f’kg

D: id-doża ta’ Busilvex (ara SPC sezzjoni 4.2)

Kwantità ta’ dilwent:

( A ml ta’ Busilvex) x (10) = B ml tad-dilwent

Biex tipprepara s-soluzzjoni finali għall-infużjoni, żied (A) ml ta' Busilvex ma' (B) ml tad-dilwent

(soluzzjoni ta’ klorid tas-sodju ta’ 9 mg/ml (0.9%) għall-injezzjoni jew is-soluzzjoni tal-glukows

għall-injezzjoni ta’ 5%)

Preparazzjoni tas-soluzzjoni għall-infużjoni

Busilvex għandu jitħejja minn professjonist fil-qasam tas-saħħa bl-użu ta’ tekniċi sterili għat-

trasferiment

Uża sirinġa polikarbonata iffittjata b’labra:

il-volum ikkalkulat tal-Busilvex għandu jitneħħa mill-kunjett.

is-sustanza tas-siringa għandu jiġi żvojtat f'borża li tintuża għal ġol-vini (jew siringa) li diġà

fiha l-ammont ikkalkulat tad-dilwent magħżul. Il-Busilvex għandu dejjem jiżdied mad-dilwent,

mhux id-dilwent ma' Busilvex. Il-Busilvex m’għandux jitpoġġa ġo borza li tintuża għal ġol-vini

li ma fihiex soluzzjoni ta’ klorid tas-sodju ta’ 9 mg/ml (0.9%) għall-injezzjoni jew soluzzjoni

ta’ glukows ta’ 5% għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni dilwita għandha tiġi mħallta sewwa billi taqleb ta’ taħt fuq diversi drabi.

Wara li tkun miżjuda bl-ilma, 1 ml tas-soluzzjoni għall-infużjoni fiha 0.5 mg ta’ busulfan.

Meta l-Busilvex ikun miżjud bl-ilma, dan ikun soluzzjoni ċara bla kulur.

Struzzjonijiet għall-użu

Qabel u wara kull infużjoni, ifflaxxja il-linja tal-kateter li suppost jinżamm fil-pazjent għal żmien twil

b’madwar 5 ml ta’ soluzzjoni ta’ klorid tas-sodju ta’ 9 mg/ml (0.9%) għall-injezzjoni jew soluzzjoni

tal-glukows (5%) għall-injezzjoni.

Il-mediċina li tibqa’ fit-tubi tal-amministrazzjoni m’għandiex tiġi fflaxxjata għax qatt ma sar test tal-

infużjoni rapida tal-Busilvex u dan mhux irrakkomandat.

Id-doża kollha preskritta tal-Busilvex għandha tingħata fuq firxa ta’ sagħtejn jew tliet sigħat skont il-

kors kondizzjonarju.

Volumi żgħar għandhom mnejn jingħataw fuq firxa ta’ 2 sigħat permezz tal-użu ta’ sirinġi tal-

elettriku. F'dan il-każ infużjoni issettjata bi spazju minimali pprajmjat għandha tintuża (i.e.0.3-0.6 ml),

ippramjat b'soluzzjoni tal-prodott mediċinali qabel il-bidu tal-infużjoni attwali tal-Busilvex u mbagħad

tkun ifflaxxjata b’soluzzjoni tal-klorid tas-sodju ta’ 9 mg/ml (0.9%) għall-injezzjoni jew soluzzjoni

tal-glukows (5%) għall-injezzjoni.

Busulvex m’għandux jiġi nfużat konkomitament ma’ taħlit likwidi ieħor mill-ġol vini.

Is-sirinġi polikarbonati m’għandhomx jintużaw mal-Busilvex.

Użahom darba waħda biss. Soluzzjoni ċara biss għandha tintuża mingħajr fdal.

Kondizzjonijiet għal ħażna

Kunjetti mhux miftuħa:

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Soluzzjoni dilwita:

Stabilita kimika u fiżika stabbilita wara d-dilwizzjoni f’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ glukosju 5%

jew klorid tas-sodju 9 mg/ml (0.9%) ġiet murija għal 8 sigħat (inkluż il-ħin tal-infużjoni) wara d-

dilwizzjoni meta maħżuna f’temperaturi ta’ 20 °C

5 °C jew 12-il siegħa wara d-dilwizzjoni meta

maħżuna f’temperaturi bejn 2 °C-8 °C segwiti bi ħżin ta’ tliet sigħat f’temperaturi ta’ bejn 20 °C

5 °C (inkluż il-ħin tal-infużjoni).

Għal perspettiva mikrobijoloġika, is-soluzzjoni dilwita għandha tintuża minnufih.

3.

PROĊEDURI GĦAR-RIMI KIF SUPPOST

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali dwar prodotti mediċinali ċitotossiċi.

Annex IV

Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-awtorizzazzjoni(jiet)

għat tqegħid fis-suq

Konklużjonijiet xjentifiċi

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal busulfan, il-

konklużjonijiet xjentifiċi tas-CHMP huma kif ġej:

Fid-dawl tad-dejta ppreżentata fil-PSUR riveduta, il-PRAC qies li tibdiliet fl-informazzjoni tal-prodott

ta' prodotti mediċinali li fihom busulfan kienu fondati.

Seba' rapporti ta’ letteratura ġew ippubblikati b'mod kumulattiv dwar disturb fl-iżvilupp tas-snien. F’

artikolu wieħed ġie studjat ir-rwol ta’ busulfan f’firien minorenni li jirriżultaw fl-iżvilupp ta’ għeruq

anormali; reviżjoni ta' żewġ każijiet ta' disturbi ta' immunodefiċjenza kkurati b’Busulfan u

cyclophosphamide fejn kien ġie pprovdut trattament ortodontiku dentali; ġew ippreżentati żewġ

rapporti ta’ każijiet addizzjonali ta' ipoplażja tal-mikrobu fis-snien permanenti; reviżjoni wieħed

evalwa l-effetti fit-tul tat-terapija ċitotossika li kkonkluda li l-aġenesi fis-snien kien aktar prevalenti

f'pazjenti kkurati b’busulfan u cyclophosphamide; studju ta' 81 pazjent ikkonkluda li busulfan hu

tossiku daqs irradjazzjoni totali tal-ġisem fl-ikkawżar ta’ disturbi fl-iżvilupp tas-snien; fl-aħħarnett,

studju dwar fatturi ta’ riskju ta' anomaliji fil-formazzjoni tas-snien f’kanċer pedjatriku ikkonkluda li l-

grupp ta' riskju għoli ta' aġenesi fis-snien kien is-suġġett ma' kimoterapija b'doża għolja taħt 4 snin.

Mill-evalwazzjoni ta' dawn l-artikoli, il-kawżalità ta’ busulfan fl-iżvilupp ta' ipoplażja fis-snien hija

kkonfermata. Għalhekk, "ipoplażja fis-snien" għandha tiġi miżjuda mal-informazzjoni tal-prodott

għaż-żewġ forom farmaċewtiċi.

Interazzjoni bejn busulfan u metronidazole ġiet rrappurtata fir-reviżjonijiet ta’ letteratura u każijiet ta'

wara t-tqegħid fis-suq. Huwa ta' nteress partikolari li l-istudju ta' din l-interazzjoni fi tliet gruppi ta'

pazjenti fejn ġew osservati livelli ogħla ta’ busulfan fil-plażma ta’ pazjenti li kienu fil-grupp li ħadu

profilassi ta’ metronidazole waqt trattament b’busulfan milli f'dawk li ma ħadux metronidazole.

Għalhekk, din l-interazzjoni għandha tkun inkluża fl-informazzjoni tal-prodott għaż-żewġ forom

farmaċewtiċi.

Is-sinjal li jikkonċerna l-interazzjoni ma’ deferasirox huwa miċħud u jista' jingħalaq. Dan is-sinjal kien

miftuħ fuq bażi ta’ każ iżolat mill-letteratura u l-ebda każ addizzjonali ma kien irrappurtat. L-ebda

spjegazzjoni farmakokinetika ma tiġġustifika din l-interazzjoni. Is-sinjali li jikkonċernaw

formulazzjonijiet orali ta’ busulfan u riskju tal-marda epatika ta’ okklużjoni fil-vini f'pazjenti li rċevew

terapija ta' radjazzjoni minn qabel/kimoterapija/HSCT, sterilità, it-trattament b’doża eċċessiva jistgħu

jingħalqu. Dawn ir-riskji huma vvalutati fil-proċeduri nazzjonali korrispondenti.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq (MAH) ta’ Busilvex wieġeb għall-mistoqsija ta'

"Mikroanġjopatija Trombotika" (TMA) wara trapjant ta' ċelluli emapoetiċi (HCT) kien mitlub bħala

informazzjoni supplimentari. Reviżjoni kumulattiva tal-letteratura u dejtabejż ta’ sigurtà ġiet

imwettaqa. L-okkorrenza ta' TMA huwa multifattorjali u busulfan IV waħdu ma jistax jitqies bħala

fattur prinċipali fl-iżvilupp ta' din ir-reazzjoni. Studji prinċipalment minn letteratura wrew li dożi

għolja ta’ busulfan i.v. flimkien ma' mediċini oħra fit-trattament preċedenti ta' HCT kondizzjonarju

jista' jkun rwol importanti fl-iżvilupp ta' TMA. Bħala konklużjoni, busulfan jista' jkun wieħed mill-

fatturi ta' riskju ta' żvilupp ta’ TMA u twissija fis-sezzjoni 4.4 tal-SmPC Busilvexhuwa meqjus

ġustifikat.

It-twissija għal TMA wara HCT tapplika biss għal forma farmaċewtika waħda: għoti minn ġol-vina.

Każijiet ta' TMA wara dożi għoljin ta' busulfan i.v. flimkien ma' mediċina oħra bħala trattament

preċedenti ta' HCT kondizzjonarju ġew osservati wara li ġiet reveduta l-letteratura u l-każijiet miksuba

fid-dejtabejż ta’ sigurtà tal-kumpanija. M'hemmx każijiet b’busulfan orali.

Il-profil ta' riskju u benefiċċju tal-prodott jibqa' favorevoli fl-indikazzjonijiet approvati.

Is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC.

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi għal busulfan is-CHMP huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-

benefiċċju u r-riskju ta’ prodott(i) mediċinali li fih/fihom busulfan huwa favorevoli suġġett għall-

bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott.

Is-CHMP jirrakkomanda li t-termini għall-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq għandhom

ikunu varjati.

Is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC.