Bevespi Aerosphere

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Bevespi Aerosphere
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Bevespi Aerosphere
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Bulgaru

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • формотерол и бромид glycopyrronium
 • Żona terapewtika:
 • Белодробна болест, хронична обструктивна болест
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Bevespi атмосфера е показан като поддържаща терапия с бронходилататор за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна болест на белия дроб (хронична обструктивна белодробна болест).

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • упълномощен
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/004245
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 17-12-2018
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/004245
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

EMA/752588/2018

EMEA/H/C/004245

Bevespi Aerosphere (glycopyrronium bromide /

formoterol)

Общ преглед на Bevespi Aerosphere и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Bevespi Aerosphere и за какво се използва?

Bevespi Aerosphere е лекарство, което се използва за облекчаване на симптомите на хронична

обструктивна белодробна болест (ХОББ) при възрастни. ХОББ е хронично заболяване, при което

дихателните пътища и алвеоларните торбички в белите дробове се увреждат или запушват, което

води до затруднения с дишането.

Bevespi Aerosphere се използва за поддържащо (постоянно) лечение. Съдържа активното

вещество гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide) и формотерол (formoterol).

Как се използва Bevespi Aerosphere?

Bevespi Aerosphere се предлага под формата на течност в портативен инхалатор.

Препоръчителната доза е 2 впръсквания два пъти дневно.

На пациентите трябва да бъде показано от лекар или друго медицинско лице как да използват

инхалатора правилно.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно

употребата на Bevespi Aerosphere вижте листовката или се свържете с вашия лекар или

фармацевт.

Как действа Bevespi Aerosphere?

Двете активни вещества в Bevespi Aerosphere действат по различен начин за разширяване на

дихателните пътища и за подобряване на дишането при ХОББ.

Гликопирониев бромид е мускаринов рецепторен антагонист. Това означава, че блокира

мускариновите рецептори (прицел) в мускулните клетки в белите дробове. Тъй като тези

рецептори допринасят да се контролира свиването на мускулите, при вдишване гликопирониум

води до отпускане на мускулите на въздухоносните пътища и по този начин помага

въздухоносните пътища да останат отворени.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Формотерол е дългодействащ бета-2 агонист. Той действа, като се свързва с рецептори, наречени

бета-2 рецептори, които се намират в мускулите на дихателните пътища. След като се свърже с

тях, формотерол причинява отпускане на мускулите, което поддържа дихателните пътища

отворени.

Какви ползи от Bevespi Aerosphere са установени в проучванията?

В три основни проучвания при повече от 5 000 пациенти с ХОББ e показано, че Bevespi

Aerosphere е ефективен за подобряване на ФЕО

(максималният обем въздух, който може да се

издиша за една секунда).

В проучванията при пациентите, лекувани с Bevespi Aerosphere за период от 24 седмици, е

отбелязано увеличение на ФЕО

от 135 на 150 ml. От друга страна, при пациентите, получаващи

плацебо (сляпо лечение), е отбелязано увеличение до 8 ml или намаление до 20 ml.

Проучванията показват също, че Bevespi Aerosphere увеличава ФЕО

повече, отколкото отделните

компоненти на лекарството.

На последно място, в проучванията e показано, че Bevespi Aerosphere може да доведе до

ограничени подобрения на симптоми като задух.

Какви са рисковете, свързани с Bevespi Aerosphere?

Най-честите нежелани реакции при Bevespi Aerosphere (които може да засегнат до 1 на 10 души)

са главоболие, гадене (позиви за повръщане), мускулни спазми и замаяност.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Bevespi Aerosphere вижте

листовката.

Защо Bevespi Aerosphere е разрешен за употреба в ЕС?

Употребата на съставките в Bevespi Aerosphere за лечение на ХОББ е утвърдена. Показано е, че

комбинацията е ефективна за подобряване на белодробната функция на пациентите, като и двете

съставки допринасят за това действие. Показано е също, че лекарството има известен ефект при

симптоми като задух, въпреки че този ефект е ограничен.

Счита се, че нежеланите реакции са леки до умерени по тежест и подобни като при други

лекарства за ХОББ.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Bevespi

Aerosphere са по-големи от рисковете и продуктът може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Bevespi Aerosphere?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Bevespi Aerosphere,

които следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Bevespi Aerosphere

непрекъснато се проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Bevespi

Aerosphere, внимателно се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на

пациентите.

Bevespi Aerosphere (glycopyrronium bromide / formoterol)

EMA/752588/2018

Страница 2/3

Допълнителна информация за Bevespi Aerosphere:

Допълнителна информация за Bevespi Aerosphere можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Bevespi-Aerosphere

Bevespi Aerosphere (glycopyrronium bromide / formoterol)

EMA/752588/2018

Страница 3/3

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Bevespi Aerosphere 7,2 микрограма/5 микрограма суспензия под налягане за инхалация

гликопирониум/формотеролов фумарат дихидрат (glycopyrronium/formoterol fumarate dihydrate)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Bevespi Aerosphere и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Bevespi Aerosphere

Как да използвате Bevespi Aerosphere

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Bevespi Aerosphere

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Указания за употреба

1.

Какво представлява Bevespi Aerosphere и за какво се използва

Bevespi Aerosphere съдържа две активни вещества, наречени гликопирониум и формотеролов

фумарат дихидрат. Те принадлежат към група лекарства, наречени дългодействащи

бронходилататори.

Bevespi Aerosphere се използва за улесняване на дишането при възрастни, които имат

белодробно заболяване, наречено хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). ХОББ е

хронично заболяване на дихателните пътища в белите дробове, което често се причинява от

тютюнопушене. При ХОББ мускулите около дихателните пътища се стягат, което затруднява

дишането.

Лекарството предотвратява стягането на мускулите около дихателните пътища, като улеснява

навлизането и излизането на въздух в белите дробове.

Bevespi Aerosphere доставя активните съставки директно към дихателните пътища в белите

дробове, когато вдишвате. То ще помогне да се намалят ефектите на ХОББ в ежедневния Ви

живот.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Bevespi Aerosphere

Не използвайте Bevespi Aerosphere, ако:

сте алергични към гликопирониум, формотеролов фумарат дихидрат или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако не сте сигурни, говорете

с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Bevespi

Aerosphere.

Предупреждения и предпазни мерки

Bevespi Aerosphere се използва редовно за дългосрочно лечение на ХОББ. Не използвайте това

лекарство за лечение на внезапен пристъп на задух или хрипове.

Проблеми с дишането непосредствено след приложение

Ако получите стягане в гърдите, кашлица, хрипове или затруднено дишане непосредствено

след използване на Bevespi Aerosphere:

Спрете да използвате това лекарство и незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като

може да имате сериозно състояние, наречено парадоксален бронхоспазъм.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Bevespi Aerosphere, ако:

имате астма. Не използвайте това лекарство за астма

имате проблеми със сърцето

имате диабет

имате ниски нива на калий в кръвта

имате проблеми с щитовидната жлеза (тиреотоксикоза)

имате проблем с очите, наречен тесноъгълна глаукома (също наречен закритоъгълна

глаукома)

имате проблеми с простатата или затруднение при уриниране

имате проблеми с бъбреците или черния дроб

Винаги информирайте Вашия лекар за други проблеми със здравето.

Деца и юноши

Bevespi Aerosphere не трябва да се прилага при деца или юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Bevespi Aerosphere

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е

възможно да използвате други лекарства.

Някои лекарства може да повлияят действието на това лекарство или да направят по-вероятно

получаването на нежелани реакции. Те включват:

всички лекарства, които действат по същия начин както Bevespi Aerosphere, като

лекарства, съдържащи активни вещества, като тиотропиум, ипратропиум, аклидиниум,

умеклидиниум, салметерол, вилантерол, олодатерол или индакатерол. Ако не сте

сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Употребата на Bevespi Aerosphere

заедно с тези лекарства не се препоръчва;

лекарства, които намаляват калия в кръвта. Те включват:

кортикостероиди, които се приемат през устата (като преднизолон),

диуретици (като фуроземид или хидрохлоротиазид), използвани за високо

кръвно налягане,

някои лекарства, използвани за лечение на заболявания със засягане на

дишането, наречени метилксантини (като теофилин);

лекарства, наречени бета-блокери, които може да се използват за лечение на високо

кръвно налягане или други проблеми със сърцето (като атенолол или пропранолол) или

за лечение на глаукома (като тимолол).

лекарства, които може да удължат QT интервала (промяна на електрическата активност

на сърцето). Те включват лекарства за лечението на:

депресия (като инхибитори на моноамин оксидазата или трициклични

антидепресанти);

бактериални инфекции (като еритромицин, кларитромицин, телитромицин);

алергични реакции (антихистамини).

Ако някое от горните се отнася до Вас или ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или

фармацевт, преди да използвате Bevespi Aerosphere.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на Bevespi Aerosphere.

Не използвайте Bevespi Aerosphere, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не Ви каже че

може.

Не използвайте Bevespi Aerosphere, ако кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви каже, че може.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е това лекарство да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

Все пак замаяност и гадене са чести нежелани реакции, които могат да се появят. Ако се

появят, не шофирайте и не работете с машини.

3.

Как да използвате Bevespi Aerosphere

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво количество да използвате

Препоръчителната доза е две впръсквания два пъти на ден.

Важно е да използвате Bevespi Aerosphere всеки ден, дори ако нямате симптоми на ХОББ по

това време.

Как да го използвате

Bevespi Aerosphere е за инхалаторно приложение.

Моля, прочетете указанията за употреба в края на тази листовка. Ако не сте сигурни как да

използвате Bevespi Aerosphere, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Употреба на Bevespi Aerosphere с обемна камера

Ако Ви е трудно да вдишвате и да натискате инхалатора едновременно, говорете с Вашия лекар

или фармацевт. Възможно е да използвате „обемна камера“ с Вашия инхалатор.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Bevespi Aerosphere

Ако сте използвали повече от необходимата доза Bevespi Aerosphere, говорете незабавно с

лекар или фармацевт. Може да се нуждаете от медицинска помощ. Може да забележите, че

сърцето Ви бие по-бързо от обичайно, че треперирте, имате зрителни смущения, сухота в

устата или имате главоболие, или чувствате гадене.

Ако сте пропуснали да използвате Bevespi Aerosphere

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате забравена доза. Приемете я веднага щом си

спомните. Обаче, ако почти е станало време за следващата Ви доза, пропуснете пропуснатата

доза. Не приемайте повече от две впръсквания два пъти на ден.

Ако сте спрели употребата на Bevespi Aerosphere

Това лекарство е предназначено за продължителна употреба. То ще бъде ефективно, само

докато го прилагате.

Не го спирайте, освен ако Вашият лекар не Ви каже, дори ако се чувствате по-добре, тъй като

Вашите симптоми може да се влошат. Ако искате да спрете лечението, първо говорете с Вашия

лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, говорете с

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Спрете употребата на Bevespi Aerosphere и потърсете незабавно медицинска помощ, ако

забележите някои от следните симптоми:

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души:

подуване на лицето, особено около устата (подуването на езика или гърлото

може да затрудни преглъщането);

обрив или уртикария заедно със затруднено дишане;

внезапно прималяване.

Тези симптоми може да бъдат признаци на алергична реакция, която може да се окаже

сериозна.

Други възможни нежелани реакции

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

главоболие;

сухота в устата;

гадене;

мускулни спазми;

болка в гърдите;

тревожност;

усещане за замаяност.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

треперене или тремор;

високи нива на кръвна захар;

възбуда;

безпокойство;

безсъние;

ускорена или неравномерна сърдечна дейност;

затруднение при уриниране (задържане на урина).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Bevespi Aerosphere

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, който е отбелязан върху картонената

опаковка, торбичката и инхалатора под налягане след „Годен до:“/ „EXP”. Срокът на годност

отговаря на последния ден от посочения месец.

Инхалаторът може да се използва в продължение на до 3 месеца след първото отваряне на

торбичката. Напишете датата на отваряне на торбичката върху етикета на инхалатора в

предвиденото за това място.

Да не се съхранява над 30

Предупреждение:Не чупете, не пробивайте и не изгаряйте инхалатора под налягане, дори

когато е видимо празен. Не излагайте на температури по-високи от 50 C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Bevespi Aerosphere

Активните вещества са гликопирониум и формотеролов фумарат дихидрат.

Всяко отделно впръскване доставя доза от 9 микрограма гликопирониев бромид (еквивалентен

на 7,2 микрограма гликопирониум) и 5 микрограма формотеролов фумарат дихидрат.

Другите съставки са норфлуран, 1,2- дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин и калциев хлорид.

Как изглежда Bevespi Aerosphere и какво съдържа опаковката

Bevespi Aerosphere e суспензия под налягане за инхалация.

Bevespi Aerosphere представлява инхалатор под налягане с индикатор на дозите, с пулверизатор

с бяло пластмасово тяло и мундщук (вижте Фигура 1 от Указанията за употреба в края на тази

листовка). Мундщукът е покрит с оранжева предпазна капачка. Bevespi Aerosphere се доставя в

торбичка от фолио, която съдържа пакетче със сушител, и е опакован в картонена кутия.

Активните съставки са налични в суспензия под нялягане вътре в резервоара под нялягане.

Всеки инхалатор съдържа 120 впръсквания.

Притежател на разрешението за употреба:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Швеция

Производител:

AstraZeneca Dunkerque Production

224 Avenue de la Dordogne

Dunkerque

59640

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Указания за употреба

Bevespi Aerosphere, 7,2 микрограма/5 микрограма суспензия под налягане за инхалация

гликопирониум/формотеролов фумарат дихидрат

Прочетете тези указания за употреба и листовката преди да започнете да ползвате Bevespi

Aerosphere и всеки път, когато получите нов инхалатор. Може да има нова информация. Тази

информация трябва да се използва успоредно с обсъждане на Вашето заболяване и лечение с

Вашия лекар.

Важна информация:

Само за инхалаторно приложение.

Използвайте Bevespi Aerosphere точно както Ви е казал Вашият лекар.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви въпроси относно употребата

на инхалатора.

Частите на Вашия инхалатор Bevespi Aerosphere (вижте Фигура 1):

Bevespi Aerosphere представлява инхалатор под налягане с индикатор на дозите, който e

поставен в пулверизатор.

Не използвайте пулверизатора на Bevespi Aerosphere с друго лекарство.

Не използвайте инхалатора под налягане на Bevespi Aerosphere с пулверизатор от друг

инхалатор.

Фигура 1

Мундщук

Капачка

Пулверизатор

Инхалатор под налягане

Индикатор на дозите

Стрелка

Прозорче на индикатора

на дозите

Натиснете тук

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

Bevespi Aerosphere се доставя с индикатор на дозите, върху горната част на инхалатора

под налягане (вижте Фигура 1). Прозорчето на индикатора на дозите показва колко

впръсквания от лекарството Ви остават. Всеки път, когато натиснете центъра на

индикатора на дозите, се освобождава едно впръскване от лекарство.

Преди да използвате Вашия Bevespi Aerosphere за първи път

Преди да използвате Bevespi Aerosphere за първи път, уверете се, че стрелката на индикатора на

дозите сочи вдясно от знака за инхалации “120” в прозорчето на индикатора на дозите (вижте

Фигура 1).

Стрелката сочи 120 след 10 впръсквания от Bevespi Aerosphere. Това означава, че в

инхалатора под налягане са останали 120 впръсквания от лекарството (вижте

Фигура 2a).

Стрелката сочи между 100 и 120 след като сте използвали още 10 впръсквания. Това

означава, че в инхалатора под налягане са останали 110 впръсквания от лекарството

(вижте Фигура 2б).

Стрелката сочи 100 след като сте използвали още 10 впръсквания. Това означава, че в

инхалатора под налягане са останали 100 впръсквания от лекарството (вижте

Фигура 2в).

Прозорчето на индикатора на дозите ще се придвижва след всеки 10 впръсквания. Броят

в прозорчето на индикатора на дозите ще се променя след всеки 20 впръсквания.

Фигура 2г

Цветът в прозорчето на индикатора на дозите ще се промени на червен, както е показано

в затъмнения участък, когато в инхалатора Ви останат само 20 впръсквания от

лекарството (вижте Фигура 2г).

Когато стрелката достигне „0“, трябва да спрете да използвате Вашия инхалaтор. Вашият

инхалатор може да не изглежда празен и може да изглежда, че все още работи. Ако

продължите да го използвате обаче няма да получите правилното количество лекарство.

Подготвяне на Вашия Bevespi Aerosphere инхалатор за употреба:

Вашият Bevespi Aerosphere инхалатор се доставя в торбичка от фолио, която съдържа

пакетче със сушител.

Извадете Bevespi Aerosphere инхалатора от торбичката от фолио.

Фигура 2б

110 впръсквания

Фигура 2в

100 впръскван

ия

Фигура 2a

120 впръскван

ия

Изхвърлете торбичката и сушителя. Не използвайте инхалатора, ако сушителят е изтекъл

от пакетчето.

Фигура 3

Зареждане на Вашия Bevespi Aerosphere инхалатор:

Преди да използвате Bevespi Aerosphere за пръв път, трябва да заредите инхалатора.

Махнете капачката от мундщука (вижте Фигура 3). Преди да използвате инхалатора,

проверете мундщука, за да се уверите, че е чист.

Дръжте инхалатора в изправено положение, далече от лицето си и го разклатете добре

(вижте Фигура 4).

Фигура 4

Натиснете силно центъра на индикатора на дозите, докато инхалаторът под налягане

престане да се придвижва в пулверизатора. Това ще освободи едно изпръскване на

лекарство от мундщука (вижте Фигура 5). Може да чуете слабо щракване от индикатора

на дозите, тъй като той отброява по време на употреба.

Фигура 5

Повторете стъпките по зареждането още 3 пъти (вижте Фигура 4 и Фигура 5).

Разклащайте инхалатора добре преди всяко зареждащо изпръскване.

След като заредите 4 пъти, индикаторът на дозите трябва да сочи вдясно от “120” и

Вашият инхалаор вече е готов за употреба.

Използване на вашия Bevespi Aerosphere инхалатор:

Стъпка 1: Махнете капачката от мундщука (вижте Фигура 6).

Фигура 6

Стъпка 2: Разклатете инхалатора добре преди всяка употреба (вижте Фигура 7).

Фигура 7

Стъпка 3: Дръжте инхалатора с мундщука, насочен към Вас, и издишайте колкото е възможно

повече през устата (вижте Фигура 8).

Фигура 8

Стъпка 4: Прилепете устните си около мундщука и наклонете главата си назад, като държите

езика си под мундщука (вижте Фигура 9).

Фигура 9

Стъпка 5: Докато вдишвате дълбоко и бавно, натиснете до долу центъра на индикатора на

дозите, докато инхалаторът под налягане престане да се придвижва в пулверизатора

и се освободи едно впръскване на лекарството (вижте Фигура 10). След това

престанете да натискате индикатора на дозите.

Фигура 10

Стъпка 6: Когато сте завършили вдишването, извадете мундщука от устата си. Задръжте дъха

си колкото можете по-дълго, до 10 секунди (вижте Фигура 11).

Фигура 11

Стъпка 7: Издишайте леко (вижте Фигура 12). Повторете стъпки 2 до 7, за да приемете

Вашето второ впръскване на Bevespi Aerosphere.

Фигура 12

Стъпка 8: Поставете капачката на мундщука веднага след употреба (вижте Фигура 13).

Фигура 13

Как да почиствате Bevespi Aerosphere инхалатор:

Почиствайте инхалатора веднъж седмично през първите 3 седмици. Много е важно да

пазитете инхалатора си чист, така че да не се натрупва лекарство и да не блокира струята през

мундщука (вижте Фигура 14).

Фигура 14

Стъпка 1: Извадете инхалатора под налягане от пулверизатора (вижте Фигура 15). Не

почиствайте инхалатора под налягане и не допускайте да се намокри.

Фигура 15

Стъпка 2: Махнете капачката от мундщука.

Стъпка 3: Дръжте пулверизатора под крана на чешмата и го промийте с топла вода за около

30 секунди. Обърнете обратно пулверизатора и го изплакнете отново през мундщука

за около 30 секунди (вижте Фигура 16).

Фигура 16

Стъпка 4: Изтръскайте колкото е възможно повече вода от пулверизатора.

Стъпка 5: Погледнете в пулверизатора и мундщука, за да се уверите, че натрупаното лекарство

е отмито напълно. Ако е останало някакво натрупано лекарство, повторете Стъпки 3

до 5 от този раздел.

Стъпка 6: Оставете пулверизатора да изсъхне на въздух през нощта (вижте Фигура 17). Не

слагайте инхалатора под налягане обратно в пулверизатора, ако той все още е мокър.

Фигура 17

Стъпка 7: Когато пулверизаторът е сух, леко натиснете инхалатора под налягане надолу в

пулверизатора (вижте Фигура 18). Не натискайте инхалатора под налягане твърде

силно. Това може да доведе до изпръскване на лекарство.

Фигура 18

Стъпка 8: След всяко почистване, презаредете отново Bevespi Aerosphere инхалатора. За да

презаредите инхалатора, разклатете го добре и натиснете до долу в центъра на

индикатора на дозите два пъти, за да се освободят общо 2 изпръсквания във въздуха,

далече от лицето Ви. Сега Вашият инхалатор е готов за употреба.

Ако не използвате Bevespi Aerosphere за повече от 7 дни или ако е бил изложен на ниски

температури, или е изпускан:

Ако не сте използвали Bevespi Aerosphere за повече от 7 дни или ако инхалаторът е бил

изложен на ниски температури, или е изпускан, ще трябва да го презаредите преди употреба.

За да презаредите инхалатора, разклатете го добре и натиснете до долу центъра на индикатора

на дозите два пъти, за да се освободят общо 2 изпръсквания във въздуха, далече от лицето Ви.

Сега Вашият инхалатор е готов за употреба.