Alli (previously Orlistat GSK)

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Preparazzjonijiet ta 'kontra l-ossessjoni, esklużi prodotti tad-dieta
 • Żona terapewtika:
 • Obeżità
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Alli huwa ndikat għal telf tal-piż f'adulti b'piż żejjed (indiċi tal-massa tal-ġisem, BMI ≥ 28 kg/ m2) u li għandhom jittieħdu flimkien ma'b'kaloriji kemmxejn baxxi, inqas xaħam.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 16

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000854
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 21-07-2007
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000854
 • L-aħħar aġġornament:
 • 26-03-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8613

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/307667/2012

EMEA/H/C/000854

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Alli

orlistat

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Alli. Dan jispjega kif il-

Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta din il-mediċina sabiex wasal

jagħti opinjoni favorevoli dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tagħha u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-kondizzjonijiet tal-użu ta’ Alli.

X’inhu Alli?

Alli huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva orlistat. Huwa disponibbli fl-għamla ta’ kapsuli (60 mg) u ta’

pilloli tal-magħad (27 mg).

Għal xiex jintuża Alli?

Alli jintuża biex jgħin lill-pazjenti jitilfu l-piż. Jintuża f’adulti li jkollhom piż eċċessiv b’indiċi tal-massa

tal-ġisem (Body Mass Index - BMI) li jkun ugwali għal 28 kg jew ogħla għal kull metru kwadru,

f’kombinazzjoni ma’ dieta ipokalorika (bi ftit kaloriji) bi tnaqqis fil-livelli tax-xaħam.

Din il-mediċina tista’ tinkiseb mingħajr riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Alli?

Alli jingħata f’doża ta’ kapsula jew pillola tal-magħad waħda eżattament qabel, matul jew sa siegħa

wara kull ikla prinċipali, tliet darbiet kuljum. Jekk tinqabeż ikla jew jekk din ma jkunx fiha xaħam, Alli

ma għandux jittieħed. Il-pazjent għandu jkun fuq dieta li 30% tal-kaloriji tagħha jkunu ġejjin mix-

xaħam. L-ikel fid-dieta għandu jitqassam fi tliet ikliet prinċipali. Alli ma għandux jittieħed għal perjodu

itwal minn sitt xhur.

Il-pazjenti li jkunu biħsiebhom jieħdu Alli għandhom jibdew dieta u programm ta’ eżerċizzju fiżiku

qabel ma jibdew it-trattament. Jekk il-pazjenti li jkunu qed jieħdu Alli ma jkunu tilfu l-ebda piż wara

Preċedentement magħruf bħala Orlistat GSK.

12-il ġimgħa, għandhom ikellmu lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. Jista’ jkun meħtieġ li dan it-

trattament jitwaqqaf.

Kif jaħdem Alli?

Is-sustanza attiva f’Alli, l-orlistat, hija mediċina kontra l-obeżità li ma taffettwax l-aptit. L-orlistat

jimblokka l-lipażi gastrointestinali (enzimi li jimmetabolizzaw ix-xaħam). Meta dawn l-enzimi jiġu

mblukkati ma jkunux jistgħu jiddiġerixxu xi wħud mix-xaħmijiet fid-dieta, u dan jippermetti li madwar

kwart tax-xaħam li jkun ittiekel waqt l-ikel jgħaddi mill-imsaren bla ma jkun iddiġerit. Peress li l-ġisem

ma jassorbix dan ix-xaħam, dan jgħin lill-pazjenti jnaqqsu l-piż tagħhom.

Kif ġie studjat Alli?

Billi Alli huwa bbażat fuq mediċina oħra li fiha l-istess sustanza attiva diġà awtorizzata fl-UE (kapsuli ta’

Xenical tal-120 mg), uħud mill-istudji involvew pazjenti ttrattati bi Xenical.

Il-kapsuli ta’ Alli ġew studjati fi tliet studji ewlenin. Żewġ studji minnhom involvew total ta’ 1,353

pazjent li kellhom piż eċċessiv jew il-kundizzjoni tal-obeżità b’BMI ugwali għal 28 kg/m

jew ogħla u

damu minn sena sa sentejn iqabblu Alli mogħti f’dożi differenti mal-plaċebo (trattament finta), flimkien

ma’ dieta. Sakemm intemm l-istudju, la l-pazjenti u lanqas it-tobba ma kienu jafu liema trattament

kien qed jittieħed minn kull pazjent. It-tielet studju qabbel Alli mal-plaċebo fi 391 pazjent li kellhom piż

eċċessiv b’BMI ivarja bejn 25 u 28 kg/m

. L-istudji damu erba’ xhur.

Fl-istudji kollha, il-kejl ewlieni tal-effikaċja kien il-bidla fil-piż.

Il-kumpanija għamlet ukoll studji biex turi li l-pilloli tal-magħad Alli tas-27 mg għandhom l-istess effett

fuq l-assorbiment tax-xaħam daqs il-kapsuli Alli tas-60 mg.

X’benefiċċju wera Alli waqt l-istudji?

Alli kien iktar effikaċi mill-plaċebo fit-tnaqqis fil-piż f’pazjenti li kellhom BMIugwali għal 28 kg/m

ogħla. Fiż-żewġ studji ta’ pazjenti li kellhom BMI ta’ 28 kg/m

jew ogħla, il-pazjenti ttrattati bil-kapsuli

t’Alli tas-60 mg, wara sena, tilfu medja ta’ 4.8 kg apparagun ma’ medja ta’ 2.3 kg f’dawk ittrattati bil-

plaċebo.

L-istudju ta’ Alli f’pazjenti li kellhom BMI li jvarja bejn 25 u 28 kg/m

naqas milli juri livell ta’ tnaqqis

fil-piż rilevanti għall-pazjenti.

L-istudji li qabblu l-pilloli tal-magħad mal-kapsuli wrew li il-pazjenti ppurgaw l-istess ammont ta’

xaħam mhux iddigerit wara t-teħid taż-żewġ għamliet.

X’inhu r-riskju assoċjat ma’ Alli?

Il-biċċa l-kbira tal-effetti sekondarji ta’ Alli jolqtu lis-sistima diġestiva u huwa inqas probabbli li jseħħu

ma’ dieta li jkollha kontenut baxx ta’ xaħam. Ġeneralment, l-effetti sekondarji jkunu ħfief u jinħassu

fil-bidu tat-trattament u jgħaddu wara ftit taż-żmien. L-effetti sekondarji l-aktar komuni b’Alli (li dehru

f’aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma ħruġ ta’ qtar żejtni, flatulenza (gass) flimkien ma’ tnixxija,

urġenza biex jitbattlu l-imsaren (ħtieġa urġenti biex tiftaħ l-imsaren), feċi li jidhru xaħmin jew żejtnin,

evakwazzjoni żejtnija (movimenti tal-imsaren ta’ żejt biss, mingħajr feċi, flatulenza (gass) u feċi rotob.

Biex tara l-lista sħiħa tal-effetti sekondarji rrappurtati b’Alli, ara l-fuljett ta’ tagħrif.

Alli ma għandux jintuża min-nies li huma ipersensittivi (allerġiċi) għall-orlistat jew għal xi sustanza

oħra tiegħu. Ma għandux jintuża minn persuni li jkunu għaddejjin minn trattament biċ-ċiklosporina

(użata għall-prevenzjoni ta’ rifjut tal-organu fil-pazjenti trapjantati) jew flimkien ma’ mediċini użati

AlliF

Paġna 2/3

AlliF

Paġna 3/3

biex jipprevjenu d-demm milli jagħqad bħall-warfarina. Lanqas ma għandu jintuża f’persuni li jbatu

mis-sindromu kroniku tal-assorbiment ħażin (marda fit-tul fejn in-nutrijenti tal-ikel ma jkunux assorbiti

faċilment matul id-diġestjoni) jew mill-kolestażi (diżordni fil-fwied), jew f’nisa li jkunu tqal jew qed

ireddgħu lit-trabi.

Għaliex ġie approvat Alli?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Alli huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Aktar tagħrif dwar Alli

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Orlistat GSK

fit-23 ta’ Lulju 2007. Din l-awtorizzazzjoni kienet ibbażata fuq l-awtorizzazzjoni diġà mogħtija fl-1998

lill-kapsuli ta’ Xenical. Isem il-mediċina nbidel għal Alli fit-12 ta’ Settembru 2008.

L-EPAR sħiħ għal Alli jinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Biex tikseb iżjed tagħrif dwar il-kura b’Alli, aqra l-

fuljett ta’ tagħrif (li huwa wkoll parti mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’05-2012.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

alli 60 mg kapsuli ibsin

Orlistat

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Dejjem ħu din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew kif avżak it-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tkun trid aktar tagħrif jew pariri.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

Jekk ma titlifx piż wara li tkun ħadt alli għal 12-il ġimgħa, għandek tkellem lit-tabib jew

lill- ispiżjar tiegħek. Għandu mnejn ikollok tieqaf tieħu alli.

F’dan il-fuljett:

X’inhu alli u għalxiex jintuża

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Kif jaħdem alli

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu alli

Tieħux alli

Twissijiet u prekawzjonijiet

Mediċini oħra u alli

Meta tieħu alli ma’ l-ikel u max-xorb

Tqala u treddigħ

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Kif għandek tieħu alli

Preparazzjoni biex titlef il-piż

Għażel data meta se tibda

Iddeċiedi l-mira ta’ telf ta’ piż tiegħek

Stabilixxi il-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam

Meta tieħu alli

Adulti ta’ 18-il sena jew aktar

Kemm għandi ndum nieħu alli?

Jekk tieħu alli aktar milli suppost

Jekk tinsa tieħu alli

Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji serji

Effetti sekondarji komuni ħafna

Effetti sekondarji komuni

Effetti osservati fit-testijiet tad-demm

Tgħallem ħu ħsieb l-effetti tal-kura relatati mad-dieta

Kif taħżen alli

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih alli

Id-dehra ta’ alli u l-kontenuti tal-pakkett

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur

Aktar tagħrif ta’ għajnuna

1.

X’inhu alli u gћalxiex jintuża

alli jintuża għal telf tal-piż f’adulti b’età minn 18-il sena ’l fuq li għandhom piż żejjed, u li għandhom

indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI) ta’ 28 jew aktar. alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji

mnaqqsa u b’inqas xaħam.

Il-BMI huwa mezz biex tkun taf jekk il-piż tiegħek hux normali, jew jekk għandekx piż żejjed,

għat- tul tiegħek. It-tabella taħt se tgħinek issir taf jekk għandekx piż żejjed u jekk alli hux tajjeb

għalik.

Sib it-tul tiegħek fit-tabella. Jekk tiżen inqas mill-piż li jidher għat-tul tiegħek, tieħux alli.

Tul

Piż

1.50 m

63 kg

1.55 m

67.25 kg

1.60 m

71.75 kg

1.65 m

76.25 kg

1.70 m

81 kg

1.75 m

85.75 kg

1.80 m

90.75 kg

1.85 m

95.75 kg

1.90 m

101 kg

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Li jkollok piż żejjed iżidlek ir-riskju li tiżviluppa diversi problemi serji tas-saħħa bħal dijabete u mard

tal-qalb. Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu ma jikkawżawx li tħossok ma tiflaħx għalhekk għandek tara

lit-tabib tiegħek għall-vista medika ġenerali.

Kif jaħdem alli

Is-sustanza attiva (orlistat) f’alli hija maħsuba biex tattakka x-xaħam fis-sistema diġestiva tiegħek.

Hija twaqqaf madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam se joħroġ

mill-ġisem tiegħek fil-purgar (ara sezzjoni 4). Għalhekk huwa importanti li timxi ma’ dieta b’inqas

xaħam biex timmaniġġja dawn l- effetti. Jekk tagħmel dan, l-azzjoni tal-kapsuli tgħin l-isforzi tiegħek

billi tgħinek titlef aktar piż meta mqabbel ma’ dieta waħedha. Għal kull 2 kg (4 lb) li inti titlef

bid-dieta waħedha, alli jista’ jgħinek titlef sa 1 kg (2 lb) aktar.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu alli

Tiħux alli

Jekk inti allerġiku għal orlistat jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6).

Jekk inti tqila jew qed tredda’.

Jekk qed tieħu ciclosporin, użat wara trapjanti ta’ organi, għal artrite rewmatojda severa u xi

kundizzjonijiet severi tal-ġilda.

Jekk qed tieħu warfarin jew xi mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

Jekk għandek kolestasi (kundizzjoni fejn in-nixxija tal-bili mill-fwied hija mblukkata).

Jekk għandek problemi biex tassorbi l-ikel (sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin)

iddijanjostikati minn tabib.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu alli

Jekk għandek dijabete. Għid lit-tabib tiegħek għax għandu mnejn ikollu bżonn jaġġusta

l-mediċina tiegħek kontra d-dijabete.

Jekk għandek mard tal-kliewi. Jekk għandek problemi bil-kliewi kellem lit-tabib tiegħek qabel

tieħu alli. F’pazjenti li jsofru minn mard kroniku tal-kliewi, l-użu ta’ orlistat jista’ jkun assoċjat

ma’ ġebel fil-kliewi.

Tfal u adolexxenti

Din il-mediċina m’għandhiex tittieħed minn tfal u adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena.

Mediċini oħra u alli

alli jista’ jkollu effett fuq xi mediċini li għandek tieħu.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra.

Tiħux alli ma’ dawn il-mediċini

Ciclosporin: ciclosporin jintuża wara trapjanti ta’ organi, għall-artrite rewmatojda severa u għal

xi kundizzjonijiet severi tal-ġilda.

Warfarin jew mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

Il-pillola kontraċettiva orali u alli

Jekk ikollok dijarea severa l-pillola kontraċettiva orali tista’ tkun inqas effettiva. Uża metodu

addizzjonali ta’ kontraċezzjoni jekk ikollok dijarea severa.

Ħu multivitamina kuljum jekk qed tieħu alli

alli jista’ jbaxxi l-livelli ta’ xi vitamini assorbiti mill-ġisem tiegħek. Il-multivitamina għandu

jkun fiha l-vitamini A, D, E u K. Biex tgħin tassigura li l- vitamini jiġu assorbiti, għandek tieħu

l-multivitamina, qabel torqod, meta ma tkunx qed tieħu alli.

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli jekk qed tieħu

amiodarone, użat għall-problemi fir-ritmu tal-qalb.

acarbose (mediċina kontra d-dijabete wżata biex tikkura dijabete mellitus tat-tip 2). alli mhux

irrakkomandat għall-persuni li jkunu qed jieħdu acarbose.

mediċina għat-tirojde (levothyroxine) peress li jista’ jkun meħtieġ li d-doża tiegħek tiġi

aġġustata u li tieħu l-mediċini tiegħek f’ħinijiet differenti tal-ġurnata.

mediċina għall-epilessija peress li kull bidla fil-frekwenza u fis-severità tal-konvulżjonijiet

tiegħek għandha tiġi diskussa mat-tabib tiegħek.

mediċini għall-kura tal-HIV. Huwa importanti li tikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli

jekk qed tirċievi kura għall-HIV.

mediċini għad-depressjoni, disturbi psikjatriċi jew ansjetà.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek meta qed tieħu alli

Jekk inti qed tieħu mediċina għall-pressjoni għolja tad-demm peress li jista’ jkun hemm bżonn li

d-doża tiegħek tiġi aġġustata.

Jekk inti qed tieħu mediċina għall-kolesterol għoli peress li jista’ jkun hemm bżonn li d-doża

tiegħek tiġi aġġustata.

alli ma’ ikel u xorb

alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam. Ipprova ibda din id-dieta

qabel tibda l-kura. Għall-informazzjoni dwar kif tissetja l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam, ara

Aktar

tagħrif ta’ għajnuna

fil-paġni blu f’sezzjoni 6.

alli jista’ jittieħed immedjatament qabel, waqt ikla jew sa siegħa wara ikla. Il-kapsula għandha tinbela

bl-ilma. Dan ifisser kapsula waħda mal-kolazzjon, ma’ l-ikla ta’ nofsinhar u ma’ l-ikla ta’ filgħaxija.

Jekk taqbes ikla, jew l-ikla tiegħek tkun bla xaħam, tieħux kapsula. alli ma jaħdimx jekk ma jkunx

hemm ftit xaħam fl-ikla.

Jekk tiekol ikla b’ħafna xaħam, tieħux aktar mid-doża rrakkomandata. Li tieħu kapsula ma ikla li fiha

wisq xaħam jista’ jżid iċ-ċans li jkollok effetti tal-kura relatati mad-dieta (ara sezzjoni 4). Għamel kull

sforz biex tevità ikliet b’ħafna xaħam waqt li qed tieħu alli.

Tqala u treddigħ

Tieħux alli jekk inti tqila jew qed tredda’

Sewqan u tħaddim ta’ magni

alli mhux probabbli li jkollu effett fuq il-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem magni.

3.

Kif għandek tieħu alli

Preparazzjoni biex titlef il-piż

1.

Għażel data meta se tibda

Għażel il-ġurnata li fiha se tibda tieħu l-kapsuli minn qabel. Ibda d-dieta tiegħek b’kaloriji mnaqqsa u

b’inqas xaħam qabel tibda tieħu l-kapsuli u agħti ftit ġranet lill-ġisem tiegħek biex jaġġusta

għad- drawwiet ġodda ta’ l-ikel tiegħek. Niżżel dak li qed tiekol fi djarju ta’ l-ikel. Djarji ta’ l-ikel

huma effettivi, għax jagħmluk konxju ta’ x’qed tiekol, kemm qed tiekol, u jtuk il-bażi biex tagħmel

bidliet.

2.

Iddeċidi l-mira ta’ telf ta’ piż tiegħek

Aħseb dwar kemm trid titlef piż u wara stabilixxi mira ta’ piż. Mira realistika hija li titlef bejn 5%

sa 10% tal-piż tal-bidu tiegħek. L-ammont ta’ piż li titlef jista’ jvarja minn ġimgħa għal ġimgħa. Inti

għandek timmira li titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti ta’ madwar 0.5 kg kull ġimgħa.

3.

Stabilixxi l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam

Biex jgħinuk tilħaq il-mira tiegħek ta’ telf ta’ piż, għandek bżonn tistabilixxi żewġ miri ta’ kuljum,

waħda għall-kaloriji u oħra għax-xaħam. Għal aktar informazzjoni ara

Aktar tagħrif ta’ għajnuna

fil- paġni blu f’sezzjoni 6.

Meta tieħu alli

Adulti ta’ 18-il sena jew aktar

Ħu kapsula waħda, tliet darbiet kuljum.

Ħu alli eżatt qabel, waqt jew sa siegħa wara l-ikel. Dan ġeneralment ifisser kapsula waħda

mal- kolazzjon, ma’ l-ikla ta’ nofsinhar u ma’ l-ikla ta’ filgħaxija. Kun ċert li t-tliet ikliet

prinċipali tiegħek huma bbilanċjati sew, b’kaloriji mnaqqsa, u b’inqas xaħam.

Jekk taqbeż ikla, jew l-ikla tiegħek tkun bla xaħam, tieħux kapsula. alli ma jaħdimx jekk ma

jkunx hemm ftit xaħam fl-ikla.

Ibla’ l-kapsula sħiħa ma’ l-ilma.

Tieħux aktar minn 3 kapsuli kuljum.

Tista’ żżomm id-doża ta’ kuljum tiegħek ta’ alli fil-kontenitur blu biex iġġorr (shuttle) inkluż

f’dan il-pakkett.

Kul ikliet b’inqas xaħam biex tnaqqas iċ-ċans li jkollok effetti tal-kura relatati mad-dieta (ara

sezzjoni 4).

Ipprova kun fiżikament aktar attiv qabel tibda tieħu l-kapsuli. Attività fiżika hija parti

importanti ta’ programm għal tnaqqis fil-piż. Ftakar biex l-ewwel tiċċekkja mat-tabib tiegħek

jekk qatt m’għamilt eżerċizzju qabel.

Kompli kun attiv waqt li qed tieħu alli u wara li tieqaf tieħdu.

Kemm għandi ndum nieħu alli?

alli m’għandux jittieħed għal aktar minn sitt xhur.

Jekk ma titlifx piż wara li tkun ilek tieħu alli għal 12-il ġimgħa, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek għal parir. Jista’ jkollok bżonn twaqqaf l-użu ta’ alli.

Telf ta’ piż b’suċċess ma jseħħx jekk tiekol b’mod differenti għal-perijodu qasir ta’ żmien biss u

wara terġa lura għad-drawwiet antiki tiegħek. Persuni li tilfu l-piż u żammew dan it-telf jagħmlu

bidliet fl-istil ta’ ħajja, li jinkludu bidliet f’dak li jieklu u kemm ikunu attivi.

Jekk tieħu alli aktar milli suppost

Tieħux aktar minn 3 kapsuli kuljum.

Jekk ħadt aktar kapsuli milli suppost, kellem tabib malajr kemm jista’ jkun.

Jekk tinsa tieħu alli

Jekk tinsa tieħu kapsula:

Jekk tkun għaddiet inqas minn siegħa mill-aħħar ikla prinċipali tiegħek, ħu l-kapsula li tkun

insejt.

Jekk tkun għaddiet aktar minn siegħa mill-aħħar ikla prinċipali, tieħux il-kapsula li nsejt. Stenna

u ħu l-kapsula ma’ l-ikla prinċipali li jmiss tiegħek bħas-soltu.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Il-biċċa l-kbira ta’ effetti sekondarji komuni relatati ma’ alli (eżempju, gass, bi jew mingħajr tbajja

żejtnin mir-rektum, purgar f’daqqa jew aktar frekwenti u purgar artab) huma kkawżati mill-mod kif

jaħdem (ara sezzjoni 1). Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin timmaniġġja dawn l-effetti tal-kura

relatati mad-dieta.

Effetti sekondarji serji

Il-frekwenza ta’ dawn l-effetti sekondarja mhux magħrufa?

Reazzjonijiet allerġiċi severi

Sinjali ta’ reazzjoni allerġika severa jinkludu: diffikultajiet severi biex tieħu n-nifs, għaraq,

raxx, ħakk, nefħa fil-wiċċ, rata ta’ taħbit tal-qalb mgħaġġla, kollass.

Waqqaf it-teħid tal-kapsuli. Staqsi għall-għajnuna medika minnufih.

Effetti sekondarji serji oħra

Fsada mill-passaġġ ta’ wara (rektum)

Divertikulite (infjammazzjoni tal-musrana l-kbira). Sintomi jistgħu jinkludu uġigħ fin-naħa

t’isfel ta’ l-istonku (addominali), speċjalment fin-naħa tax-xellug, possibbilment b’deni u

stitikezza

Pankrejatite (infjammazzjoni tal-milsa). Sintomi jistgħu jinkludu uġigħ addominali sever li xi

kultant jinfirex lejn id-dahar, possibilment bid-deni, tqalligħ u rimettar

Infafet fil-ġilda (inkluż infafet li jinfaqgħu)

Uġigħ sever fl-istonku kkawżat minn ġebel fil-marrara

Epatite (infjammazzjoni tal-fwied). Sintomi jistgħu jinkludu sfurija tal-ġilda u l-għajnejn, ħakk,

awrina skura, uġigħ fl-istonku u tenerezza fil-fwied (indikat minn uġigħ taħt il-parti ta’ quddiem

tal-kustilji fuq in-naħa tal-lemin tiegħek), xi kultant b’telf ta’ aptit.

Nefropatija kkawżata minn Oxalate (akkumulazzjoni ta’ calcium oxalate li tista’ twassal għal

ġebel fil-kliewi). Ara sezzjoni 2, twissijiet u prekawzjonijiet.

Waqqaf it-teħid tal-kapsuli. Għid lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi wieħed minn dawn.

Effetti sekondarji komuni ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10

Gass (gass fl-istonku), bi jew mingħajr tbajja żejtnin mir-rektum

Purgar f’daqqa

Purgar xaħmi jew żejtni

Purgar artab

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jsir sever

jew problematiku.

Effetti sekondarji komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10

Uġigħ ta’ stonku (addominali)

Inkontinenza (purgar)

Purgar likwidu

Purgar aktar ta’ spiss

Ansjetà

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jsir sever

jew problematiku.

Effetti sekondarji osservati fit-testijiet tad-demm

Il-frekwenza ta’ dawn mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

Żjieda fil-livelli ta’ xi enżimi tal-fwied

Effetti fuq it-tagħqid tad-demm f’persuni li jieħdu warfarin jew mediċini oħra li jraqqu d-demm

(mediċini kontra l-koagulazzjoni tad-demm)

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu alli meta tagħmel xi test tad-demm.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

Tgħallem ħu ħsieb l-effetti ta’ alli marbuta mad-dieta jew mat-teħid tax-xaħam tiegħek

L-aktar effetti sekondarji komuni huma kkawżati mill-mod kif jaħdmu l-kapsuli u jirriżultaw minn xi

xaħam li jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek. Dawn l-effetti tipikament iseħħu fl-ewwel ftit ġimgħat ta’

użu tal-kapsuli, qabel ma tkun tgħallimt tillimita l-ammont ta’ xaħam fid-dieta tiegħek. Effetti tal-kura

relatati mad-dieta bħal dawn jistgħu jkunu sinjal li ħadt aktar xaħam milli kellek tieħu.

Tista’ titgħallem tnaqqas l-impatt ta’ l-effetti tal-kura relatati mad-dieta billi ssegwi dawn il-linji

gwida:

Ibda d-dieta tiegħek b’inqas xaħam ftit ġranet, jew anki ġimgħa qabel tibda tieħu l-kapsuli.

Tgħallem aktar dwar il-kontenut tipiku ta’ xaħam ta’ l-ikel favorit tiegħek, u d-daqs

tal- porzjonijiet tiegħek. Jekk issir familjari mal-porzjonijiet tnaqqas iċ-ċans li bi żball taqbeż

il-mira ta’ xaħam tiegħek.

Qassam ix-xaħam li tista’ tieħu b’mod ugwali bejn l-ikliet tal-ġurnata. “Iġġemmax” xaħam u

kaloriji mill-ammont li tista’ tieħu biex wara tieħu ikla jew deserta b’ħafna xaħam, kif stajt

għamilt meta segwejt programmi oħra ta’ telf ta’ piż.

Il-biċċa l-kbira ta’ persuni li jkollhom esperjenza ta’ dawn l-effetti jkunu jistgħu

jimmaniġġjawhom u jikkontrollawhom billi jagħmlu xi bidliet fid-dieta tagħhom.

Tinkwetax jekk ma jkollokx esperjenza ta’ dawn il-problemi. Dan ma jfissirx li l-kapsuli mhux qed

jaħdmu.

5.

Kif taħżen alli

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-flixkun wara

“JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

Il-flixkun fih żewġ kontenituri ssiġillati li fihom silica gel biex iżommu l-kapsuli xotti. Żomm

il- kontenituri fil-flixkun. Tiblahomx.

Tista’ wkoll iżżomm id-doża tiegħek ta’ kuljum ta’ alli fil-kontenitur blu biex iġġorr (shuttle)

inkluż f’dan il-pakkett. Armi l-kapsuli maħżuna fil-kontenitur biex iġġorr għal aktar minn

xahar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek

dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal- ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni

oħra X’fih alli

Is-sustanza attiva hi orlistat. Kull kapsula iebsa fiha 60 mg ta’ orlistat.

Is-sustanzi l-oħra huma:

Mili fil-kapsula: microcrystalline cellulose (E460), sodium starch glycolate, povidone (E1201),

sodium laurilsulfate, talkum.

Qoxra tal-kapsula: ġelatina, indigo carmine (E132), titanium dioxide (E171), sodium

laurilsulfate, sorbitan monolaurate, linka sewda (shellac, iron oxide iswed (E172), propylene

glycol).

Faxxa tal-kapsula: ġelatina, polysorbate 80, indigo carmine (E132).

Kif jidher alli u l-kontenut tal-pakkett

Kapsuli alli huma ta’ lewn turkważ, b’għatu turkważ u faxxa blu skura fin-nofs, b’"alli" stampat

fuqhom.

alli huwa disponibbli f’daqsijiet tal-pakkett ta’ 42, 60, 84, 90 u 120 kapsula. Jista’ jkun li mhux

il- pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu disponibbli fil-pajjiżi kollha.

Kontenitur blu biex iġġorr (shuttle) huwa nkluż f’dan il-pakkett biex iġġorr id-doża tiegħek ta’ kuljum

ta’ alli.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford,

L-Irlanda

Manifattur:

Famar S.A,

48 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona,

Il-Greċja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Għall-aktar tagħrif dwar il-programm ta’ telf ta’ piż alli, tista’ iżżur is-sit elettroniku ta’ alli speċifika

għall-pajjiż tiegħek.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385

1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

United Kingdom

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTAR TAGĦRIF TA’ GĦAJNUNA

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Li jkollok piż żejjed ikollu effett fuq is-saħħa tiegħek u jżid ir-riskju tiegħek li tiżviluppa problemi

serji tas-saħħa bħal:

Pressjoni tad-demm għolja

Dijabete

Mard tal-qalb

Puplesija

Ċerti forom ta’ kanċer

Osteoartrite

Tkellem mat-tabib tiegħek dwar ir-riskju tiegħek li tiżviluppa dawn il-kundizzjonijiet.

Importanza li titlef il-piż

Li titlef il-piż u żżomm dan it-telf fil-piż, eżempju billi ttejjeb id-dieta u żżid l-attività fiżika tiegħek,

jista’ jgħin biex inaqqas ir-riskju ta’ problemi serji ta’ saħħa u jgħin biex itejjeb is-saħħa tiegħek.

Punti ta’ għajnuna dwar id-dieta tiegħek u l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam waqt li qed tieħu alli

alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam. Il-kapsuli jaħdmu billi

jwaqqfu xi ftit mix-xaħam li tiekol milli jiġi assorbit, iżda xorta tista’ tiekol ikel mill-gruppi prinċipali

kollha ta’ ikel. Għalkemm għandek tiffoka fuq il-kaloriji u x-xaħam li tiekol, huwa mportanti li tiekol

dieta bilanċjata. Għandek tagħżel ikliet li fihom firxa ta’ nutrijenti differenti u titgħallem tiekol ikel

tajjeb għas-saħħa għal tul ta’ żmien.

Spjegazzjoni ta’ l-importanza tal-miri tal-kaloriji u x-xaħam

Kaloriji huma kejl ta’ l-enerġija li ġismek għandu bżonn. Dawn xi kultant jissejħu kilokaloriji jew

kcal. L-enerġija tista’ tiġi mkejjla wkoll f’

kilojoules

, li wkoll tista’ tosserva fuq tikketti ta’ l-ikel.

Il-mira ta’ kaloriji hija n-numru massimu ta’ kaloriji li se tiekol kuljum. Ara t-tabella aktar

l-isfel f’din is-sessjoni.

Il-mira tiegħek ta’ grammi ta’ xaħam hija n-numru massimu ta’ grammi ta’ xaħam li se tiekol

f’kull ikla. It-tabella tal-mira ta’ grammi ta’ xaħam issegwi l-informazzjoni taħt dwar kif

tistabilixxi l-mira tiegħek ta’ kaloriji.

Li tikkontrolla l-mira tiegħek ta’ xaħam huwa essenzjali minħabba l-mod ta’ kif jaħdmu

l-kapsuli. Li tieħu alli jfisser li l-ġisem tiegħek se jgħaddi aktar xaħam, u għalhekk tista’ ssibha

diffiċli biex tlaħħaq ma’ l-ammont ta’ xaħam li kont tiekol qabel. Għalhekk billi tilħaq il-mira

tiegħek ta’ xaħam, se timmassimizza r-riżultati ta’ telf ta’ piż waqt li tnaqqas ir-riskju ta’ effetti

tal-kura relatati mad-dieta.

Inti għandek timmira li titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti. Telf ta’ piż ta’ madwar 0.5 kg kull

ġimgħa huwa ideali.

Kif tistabilixxi il-mira tiegħek ta’ kaloriji

It-tabella li ġejja nħadmet biex tagħtik mira ta’ kaloriji li hija madwar 500 kalorija kuljum inqas minn

dak li l-ġisem tiegħek jeħtieġ biex iżomm il-piż li għandek issa. Dan ifisser 3500 inqas kull ġimgħa,

madwar in-numru ta’ kaloriji f’0.5 kg ta’ xaħam.

Il-mira tiegħek ta’ kaloriji waħedha għandha tgħinek titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti ta’ madwar

1.5 kg kull ġimgħa, mingħajr ma tħossok frustrat/a jew nieqes/nieqsa mill-ikel.

Teħid ta’ inqas minn 1200 kalorija kuljum mhux irrakkomandat.

Biex tistabilixxi l-miri tiegħek ta’ kaloriji se jkollok bżonn tkun taf il-livell ta’ attività tiegħek.

Il-mira tiegħek ta’ kaloriji tiżdied aktar ma tkun attiv/a.

Attività baxxa tfisser li ftit jew xejn timxi, titla’ taraġ, taħdem fil-ġnien, jew tagħmel xi attività

fiżika oħra kuljum.

Attività moderata tfisser li taħraq 150 kalorija kuljum permezz ta’ attività fiżika, eżempju, mixja

ta’ tliet kilometri (2 mili), xogħol fil-ġnien għal 30 sa 45 minuta, jew ġirja ta’ żewġ kilometri

(1.25 mili) fi 15-il minuta. Agħżel il-livell li l-aktar jaqbel mar-rutina tiegħek ta’ kuljum. Jekk

m’intix ċert/a f’liema livell taqa’, agħżel Attività baxxa.

Nisa

Attività baxxa

Taħt 68.1 kg

1200 kalorija

68.1 kg sa 74.7 kg

1400 kalorija

74.8 kg sa 83.9 kg

1600 kalorija

84.0 kg u aktar

1800 kalorija

Attività moderata

Taħt 61.2 kg

1400 kalorija

61.3 kg sa 65.7 kg

1600 kalorija

65.8 kg u aktar

1800 kalorija

Irġiel

Attività baxxa

Taħt 65.7 kg

1400 kalorija

65.8 kg sa 70.2 kg

1600 kalorija

70.3 kg u aktar

1800 kalorija

Attività moderata

59.0 kg u aktar

1800 kalorija

Kif tistabilixxi il-mira tiegħek ta’ xaħam

It-tabella li ġejja turi kif għandek tistabilixxi l-mira tiegħek ta’ xaħam ibbażat fuq l-ammont ta’ kaloriji

li tista’ tieħu kuljum. Għandek tippjana li tieħu tliet ikliet kuljum. Bħala eżempju, jekk stabilixxejt

mira ta’ 1400 kuljum, l-ammont massimu ta’ xaħam li tista’ tieħu f’kull ikla se jkun 15 g. Biex ma

taqbisx il-mira tiegħek ta’ xaħam ta’ kuljum, ikliet ħfief (

snacks

) m’għandhomx ikollhom aktar

minn 3 g ta’ xaħam.

Ammont ta’ kaloriji li tista’

tiekol kuljum

Ammont massimu ta’ xaħam

li tista’ tieħu f’kull ikla

Ammont massimu ta’

xaħam li tista’ tieħu

minn ikliet ħfief (snacks)

kuljum

1200

12 g

1400

15 g

1600

17 g

1800

19 g

Ftakar

Żomm miri ta’ kaloriji u xaħam realistiċi għax dan huwa mod tajjeb biex iżżom il-piż li tkun

tlift għal tul ta’ żmien.

Ikteb dak li tiekol, inkluż il-kontenut ta’ kaloriji u xaħam, fi djarju ta’ l-ikel.

Qabel tibda tieħu l-kapsuli pprova kun aktar attiv/a fiżikament. Attività fiżika hija parti

mportanti ta’ programm ta’ telf ta’ piż. Ftakar biex l-ewwel tiċċekkja mat-tabib tiegħek jekk qatt

m’għamilt eżerċizzju qabel.

Ibqa’ attiv waqt li tkun qed tieħu alli u wara li tieqaf tieħdu.

Il-programm ta’ telf ta’ piż alli jgħaqqad il-kapsuli ma’ pjan ta’ dak li tiekol u firxa wiesa’ ta’ riżorsi

biex jgħinuk tifhem kif tiekol dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam u linji gwida biex issir aktar

attiv/a.

Is-sit elettronika ta’ alli (jekk jogħġbok irreferi għas-sit elettronika speċifika għall-pajjiż tiegħek

fil- lista ta’ rappreżentanti lokali fuq) tipprovdilek firxa ta’ għodod interattivi, riċetta b’inqas xaħam,

punti ta’ għajnuna dwar attività fiżika u tagħrif utli ieħor biex jgħinuk tgħix ħajja b’saħħtek u jtuk

sapport biex tilħaq il-miri tiegħek ta’ telf ta’ piż.

Żur www.alli.com.mt

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

Orlistat

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

Dejjem ħu din il-mediċina eżatt kif deskritt f’dan il-fuljett jew kif avżak it-tabib jew l-ispiżjar tiegħek.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tkun trid aktar tagħrif jew pariri.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

Jekk ma titlifx piż wara li tkun ħadt alli għal 12-il ġimgħa, għandek tkellem lit-tabib jew

lill- ispiżjar tiegħek. Għandu mnejn ikollok tieqaf tieħu alli.

F’dan il-fuljett:

X’inhu alli u għalxiex jintuża

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Kif jaħdem alli

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu alli

Tieħux alli

Twissijiet u prekawzjonijiet

Mediċini oħra u alli

Meta tieħu alli ma’ l-ikel u max-xorb

Tqala u treddigħ

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ alli

Kif għandek tieħu alli

Preparazzjoni biex titlef il-piż

Għażel data meta se tibda

Iddeċiedi l-mira ta’ telf ta’ piż tiegħek

Stabilixxi il-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam

Meta tieħu alli

Adulti ta’ 18-il sena jew aktar

Kemm għandi ndum nieħu alli?

Jekk tieħu alli aktar milli suppost

Jekk tinsa tieħu alli

Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji serji

Effetti sekondarji komuni ħafna

Effetti sekondarji komuni

Effetti osservati fit-testijiet tad-demm

Tgħallem ħu ħsieb l-effetti tal-kura relatati mad-dieta

Kif taħżen alli

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih alli

Id-dehra ta’ alli u l-kontenuti tal-pakkett

Id-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur

Aktar tagħrif ta’ għajnuna

1.

X’inhu alli u gћalxiex jintuża

alli jintuża għal telf tal-piż f’adulti b’età minn 18-il sena ’l fuq li għandhom piż żejjed, u li għandhom

indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI) ta’ 28 jew aktar. alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta ta’ kaloriji

mnaqqsa u b’inqas xaħam.

Il-BMI huwa mezz biex tkun taf jekk il-piż tiegħek hux normali, jew jekk għandekx piż żejjed,

għat- tul tiegħek. It-tabella taħt se tgħinek issir taf jekk għandekx piż żejjed u jekk alli hux tajjeb

għalik.

Sib it-tul tiegħek fit-tabella. Jekk tiżen inqas mill-piż li jidher għat-tul tiegħek, tieħux alli.

Tul

Piż

1.50 m

63 kg

1.55 m

67.25 kg

1.60 m

71.75 kg

1.65 m

76.25 kg

1.70 m

81 kg

1.75 m

85.75 kg

1.80 m

90.75 kg

1.85 m

95.75 kg

1.90 m

101 kg

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Li jkollok piż żejjed iżidlek ir-riskju li tiżviluppa diversi problemi serji tas-saħħa bħal dijabete u mard

tal-qalb. Dawn il-kundizzjonijiet jistgħu ma jikkawżawx li tħossok ma tiflaħx għalhekk għandek tara

lit-tabib tiegħek għall-vista medika ġenerali.

Kif jaħdem alli

Is-sustanza attiva (orlistat) f’alli hija maħsuba biex tattakka x-xaħam fis-sistema diġestiva tiegħek.

Hija twaqqaf madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam se joħroġ

mill-ġisem tiegħek fil-purgar (ara sezzjoni 4). Għalhekk huwa importanti li timxi ma’ dieta b’inqas

xaħam biex timmaniġġja dawn l- effetti. Jekk tagħmel dan, l-azzjoni tal-pilloli tgħin l-isforzi tiegħek

billi tgħinek titlef aktar piż meta mqabbel ma’ dieta waħedha.

Kull pillola fiha ingredjenti li jgħinu lil alli jaħdem b’mod effiċjenti fis-sistema diġestiva tiegħek u

meta tomgħod il-pillola dawn is-sustanzi jintreħew malajr. Għalhekk għal kull 2 kg (4 lb) li inti titlef

bid-dieta waħedha, alli pilloli li tomgħodhom jista’ jgħinek titlef 1 kg (2 lb) aktar.

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu

alli Tiħux alli

Jekk inti allerġiku għal orlistat jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati

fis- sezzjoni 6).

Jekk inti tqila jew qed tredda’.

Jekk qed tieħu ciclosporin, użat wara trapjanti ta’ organi, għal artrite rewmatojda severa u xi

kundizzjonijiet severi tal-ġilda.

Jekk qed tieħu warfarin jew xi mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

Jekk għandek kolestasi (kundizzjoni fejn in-nixxija tal-bili mill-fwied hija mblukkata).

Jekk għandek problemi biex tassorbi l-ikel (sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin)

iddijanjostikati minn tabib.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu alli

Jekk għandek dijabete. Għid lit-tabib tiegħek għax għandu mnejn ikollu bżonn jaġġusta

l-mediċina tiegħek kontra d-dijabete.

Jekk għandek mard tal-kliewi. Jekk għandek problemi bil-kliewi kellem lit-tabib tiegħek qabel

tieħu alli. F’pazjenti li jsofru minn mard kroniku tal-kliewi, l-użu ta’ orlistat jista’ jkun assoċjat

ma’ ġebel fil-kliewi.

Tfal u adolexxenti

Din il-mediċina m’għandhiex tittieħed minn tfal u adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena.

Mediċini oħra u alli

alli jista’ jkollu effett fuq xi mediċini li għandek tieħu.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra.

Tiħux alli ma’ dawn il-mediċini

Ciclosporin: ciclosporin jintuża wara trapjanti ta’ organi, għall-artrite rewmatojda severa u għal

xi kundizzjonijiet severi tal-ġilda.

Warfarin jew mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

Il-pillola kontraċettiva orali u alli

Jekk ikollok dijarea severa l-pillola kontraċettiva orali tista’ tkun inqas effettiva. Uża metodu

addizzjonali ta’ kontraċezzjoni jekk ikollok dijarea severa.

Ħu multivitamina kuljum jekk qed tieħu alli

alli jista’ jbaxxi l-livelli ta’ xi vitamini assorbiti mill- ġisem tiegħek. Il-multivitamina għandu

jkun fiha l-vitamini A, D, E u K. Biex tgħin tassigura li l-vitamini jiġu assorbiti, għandek tieħu

l-multivitamina, qabel torqod, meta ma tkunx qed tieħu alli.

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli jekk qed tieħu

amiodarone, użat għall-problemi fir-ritmu tal-qalb.

acarbose (mediċina kontra d-dijabete wżata biex tikkura dijabete mellitus tat-tip 2). alli mhux

irrakkomandat għall-persuni li jkunu qed jieħdu acarbose.

mediċina għat-tirojde (levothyroxine) peress li jista’ jkun meħtieġ li d-doża tiegħek tiġi

aġġustata u li tieħu l-mediċini tiegħek f’ħinijiet differenti tal-ġurnata.

mediċina għall-epilessija peress li kull bidla fil-frekwenza u fis-severità tal-konvulżjonijiet

tiegħek għandha tiġi diskussa mat-tabib tiegħek.

mediċini għall-kura tal-HIV. Huwa importanti li tikkonsulta lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli

jekk qed tirċievi kura għall-HIV.

mediċini għad-depressjoni, disturbi psikjatriċi jew ansjetà.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek meta qed tieħu alli

Jekk inti qed tieħu mediċina għall-pressjoni għolja tad-demm peress li jista’ jkun hemm bżonn li

d-doża tiegħek tiġi aġġustata.

Jekk inti qed tieħu mediċina għall-kolesterol għoli peress li jista’ jkun hemm bżonn li d-doża

tiegħek tiġi aġġustata.

alli ma’ ikel u xorb

alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam. Ipprova ibda din id-dieta

qabel tibda l-kura. Għall-informazzjoni dwar kif tissetja l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam, ara

Aktar

tagħrif ta’ għajnuna

fil-paġni blu f’sezzjoni 6.

alli jista’ jittieħed immedjatament qabel, waqt ikla jew sa siegħa wara ikla. Il-pillola għandha

tintmagħad. Dan ifisser pillola waħda mal-kolazzjon, ma’ l-ikla ta’ nofsinhar u ma’ l-ikla ta’

filgħaxija. Jekk taqbes ikla, jew l-ikla tiegħek tkun bla xaħam, tieħux pillola. alli ma jaħdimx jekk ma

jkunx hemm ftit xaħam fl-ikla.

Jekk tiekol ikla b’ħafna xaħam, tieħux aktar mid-doża rrakkomandata. Li tieħu pillola ma ikla li fiha

wisq xaħam jista’ jżid iċ-ċans li jkollok effetti tal-kura relatati mad-dieta (ara sezzjoni 4). Għamel kull

sforz biex tevità ikliet b’ħafna xaħam waqt li qed tieħu alli.

Tqala u treddigħ

Tieħux alli jekk inti tqila jew qed tredda’

Sewqan u tħaddim ta’ magni

alli mhux probabbli li jkollu effett fuq il-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem magni.

alli fih lactose u sucrose

Jekk ġejt mgħarraf mit-tabib tiegħek li għandek intolleranza għal xi zokkor, ikkuntattja lit-tabib

tiegħek qabel tieħu din il-mediċina

3.

Kif għandek tieħu alli

Preparazzjoni biex titlef il-piż

1.

Għażel data meta se tibda

Għażel il-ġurnata li fiha se tibda tieħu l-pilloli minn qabel. Ibda d-dieta tiegħek b’kaloriji mnaqqsa u

b’inqas xaħam qabel tibda tieħu l-pilloli u agħti ftit ġranet lill-ġisem tiegħek biex jaġġusta

għad- drawwiet ġodda ta’ l-ikel tiegħek. Niżżel dak li qed tiekol fi djarju ta’ l-ikel. Djarji ta’ l-ikel

huma effettivi, għax jagħmluk konxju ta’ x’qed tiekol, kemm qed tiekol, u jtuk il-bażi biex tagħmel

bidliet.

2.

Iddeċidi l-mira ta’ telf ta’ piż tiegħek

Aħseb dwar kemm trid titlef piż u wara stabilixxi mira ta’ piż. Mira realistika hija li titlef bejn 5%

sa 10% tal-piż tal-bidu tiegħek. L-ammont ta’ piż li titlef jista’ jvarja minn ġimgħa għal ġimgħa. Inti

għandek timmira li titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti ta’ madwar 0.5 kg kull ġimgħa.

3.

Stabilixxi l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam

Biex jgħinuk tilħaq il-mira tiegħek ta’ telf ta’ piż, għandek bżonn tistabilixxi żewġ miri ta’ kuljum,

waħda għall-kaloriji u oħra għax-xaħam. Għal aktar informazzjoni ara

Aktar tagħrif ta’ għajnuna

fil- paġni blu f’sezzjoni 6.

Meta tieħu alli

Adulti ta’ 18-il sena jew aktar

Omgħod pillola waħda, tliet darbiet kuljum.

Ħu alli eżatt qabel, waqt jew sa siegħa wara l-ikel. Dan ġeneralment ifisser pillola waħda

mal- kolazzjon, ma’ l-ikla ta’ nofsinhar u ma’ l-ikla ta’ filgħaxija. Kun ċert li t-tliet ikliet

prinċipali tiegħek huma bbilanċjati sew, b’kaloriji mnaqqsa, u b’inqas xaħam.

Jekk taqbeż ikla, jew l-ikla tiegħek tkun bla xaħam, tieħux pillola. alli ma jaħdimx jekk ma

jkunx hemm ftit xaħam fl-ikla.

Ħu biss pillola waħda kull darba.

Tieħux aktar minn 3 pilloli kuljum.

Tista’ żżomm id-doża ta’ kuljum tiegħek ta’ alli fil-kontenitur blu biex iġġorr (shuttle) inkluż

f’dan il-pakkett.

Kul ikliet b’inqas xaħam biex tnaqqas iċ-ċans li jkollok effetti tal-kura relatati mad-dieta

(ara sezzjoni 4).

Ipprova kun fiżikament aktar attiv qabel tibda tieħu l-pilloli. Attività fiżika hija parti importanti

ta’ programm għal tnaqqis fil-piż. Ftakar biex l-ewwel tiċċekkja mat-tabib tiegħek jekk qatt

m’għamilt eżerċizzju qabel.

Kompli kun attiv waqt li qed tieħu alli u wara li tieqaf tieħdu.

Kemm għandi ndum nieħu alli?

alli m’għandux jittieħed għal aktar minn sitt xhur.

Jekk ma titlifx piż wara li tkun ilek tieħu alli għal 12-il ġimgħa, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek għal parir. Jista’ jkollok bżonn twaqqaf l-użu ta’ alli.

Telf ta’ piż b’suċċess ma jseħħx jekk tiekol b’mod differenti għal-perijodu qasir ta’ żmien biss u

wara terġa lura għad-drawwiet antiki tiegħek. Persuni li tilfu l-piż u żammew dan it-telf jagħmlu

bidliet fl-istil ta’ ħajja, li jinkludu bidliet f’dak li jieklu u kemm ikunu attivi.

Jekk tieħu alli aktar milli suppost

Tieħux aktar minn 3 pilloli kuljum.

Jekk ħadt aktar pilloli milli suppost, kellem tabib malajr kemm jista’ jkun.

Jekk tinsa tieħu alli

Jekk tinsa tieħu pillola:

Jekk tkun għaddiet inqas minn siegħa mill-aħħar ikla prinċipali tiegħek, ħu l-pillola li tkun

insejt.

Jekk tkun għaddiet aktar minn siegħa mill-aħħar ikla prinċipali, tieħux il-kapsula li nsejt. Stenna

u ħu l-pillola ma’ l-ikla prinċipali li jmiss tiegħek bħas-soltu.

M’għandekx tieħu 2 pilloli fl-istess ħin biex tpatti għal pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

Il-biċċa l-kbira ta’ effetti sekondarji komuni relatati ma’ alli (eżempju, gass, bi jew mingħajr tbajja

żejtnin mir-rektum, purgar f’daqqa jew aktar frekwenti u purgar artab) huma kkawżati mill-mod kif

jaħdem (ara sezzjoni 1). Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin timmaniġġja dawn l-effetti tal-kura

relatati mad-dieta.

Effetti sekondarji serji

Il-frekwenza ta’ dawn l-effetti sekondarja mhux magħrufa?

Reazzjonijiet allerġiċi severi

Sinjali ta’ reazzjoni allerġika severa jinkludu: diffikultajiet severi biex tieħu n-nifs, għaraq,

raxx, ħakk, nefħa fil-wiċċ, rata ta’ taħbit tal-qalb mgħaġġla, kollass.

Waqqaf it-teħid tal-pilloli. Staqsi għall-għajnuna medika minnufih.

Effetti sekondarji serji oħra

Fsada mill-passaġġ ta’ wara (rektum)

Divertikulite (infjammazzjoni tal-musrana l-kbira). Sintomi jistgħu jinkludu uġigħ fin-naħa

t’isfel ta’ l-istonku (addominali), speċjalment fin-naħa tax-xellug, possibbilment b’deni u

stitikezza

Pankrejatite (infjammazzjoni tal-milsa). Sintomi jistgħu jinkludu uġigħ addominali sever li xi

kultant jinfirex lejn id-dahar, possibilment bid-deni, tqalligħ u rimettar

Infafet fil-ġilda (inkluż infafet li jinfaqgħu)

Uġigħ sever fl-istonku kkawżat minn ġebel fil-marrara

Epatite (infjammazzjoni tal-fwied). Sintomi jistgħu jinkludu sfurija tal-ġilda u l-għajnejn, ħakk,

awrina skura, uġigħ fl-istonku u tenerezza fil-fwied (indikat minn uġigħ taħt il-parti ta’ quddiem

tal-kustilji fuq in-naħa tal-lemin tiegħek), xi kultant b’telf ta’ aptit.

Nefropatija kkawżata minn Oxalate (akkumulazzjoni ta’ calcium oxalate li tista’ twassal għal

ġebel fil-kliewi). Ara sezzjoni 2, twissijiet u prekawzjonijiet.

Waqqaf it-teħid tal-pilloli. Għid lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi wieħed minn dawn.

Effetti sekondarji komuni ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10

Gass (gass fl-istonku), bi jew mingħajr tbajja żejtnin mir-rektum

Purgar f’daqqa

Purgar xaħmi jew żejtni

Purgar artab

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jsir sever

jew problematiku.

Effetti sekondarji komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10

Uġigħ ta’ stonku (addominali)

Inkontinenza (purgar)

Purgar likwidu

Purgar aktar ta’ spiss

Ansjetà

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji jsir sever

jew problematiku.

Effetti sekondarji osservati fit-testijiet tad-demm

Il-frekwenza ta’ dawn mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

Żjieda fil-livelli ta’ xi enżimi tal-fwied

Effetti fuq it-tagħqid tad-demm f’persuni li jieħdu warfarin jew mediċini oħra li jraqqu d-demm

(mediċini kontra l-koagulazzjoni tad-demm)

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu alli meta tagħmel xi test tad-demm.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti

sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

Tgħallem ħu ħsieb l-effetti ta’ alli marbuta mad-dieta jew mat-teħid tax-xaħam tiegħek

L-aktar effetti sekondarji komuni huma kkawżati mill-mod kif jaħdmu l-pilloli u jirriżultaw minn xi

xaħam li jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek. Dawn l-effetti tipikament iseħħu fl-ewwel ftit ġimgħat ta’

użu tal-pilloli, qabel ma tkun tgħallimt tillimita l-ammont ta’ xaħam fid-dieta tiegħek. Effetti tal-kura

relatati mad-dieta bħal dawn jistgħu jkunu sinjal li ħadt aktar xaħam milli kellek tieħu.

Tista’ titgħallem tnaqqas l-impatt ta’ l-effetti tal-kura relatati mad-dieta billi ssegwi dawn il-linji

gwida:

Ibda d-dieta tiegħek b’inqas xaħam ftit ġranet, jew anki ġimgħa qabel tibda tieħu l-pilloli.

Tgħallem aktar dwar il-kontenut tipiku ta’ xaħam ta’ l-ikel favorit tiegħek, u d-daqs

tal- porzjonijiet tiegħek. Jekk issir familjari mal-porzjonijiet tnaqqas iċ-ċans li bi żball taqbeż

il- mira ta’ xaħam tiegħek.

Qassam ix-xaħam li tista’ tieħu b’mod ugwali bejn l-ikliet tal-ġurnata. “Iġġemmax” xaħam u

kaloriji mill-ammont li tista’ tieħu biex wara tieħu ikla jew deserta b’ħafna xaħam, kif stajt

għamilt meta segwejt programmi oħra ta’ telf ta’ piż.

Il-biċċa l-kbira ta’ persuni li jkollhom esperjenza ta’ dawn l-effetti jkunu jistgħu

jimmaniġġjawhom u jikkontrollawhom billi jagħmlu xi bidliet fid-dieta tagħhom.

Tinkwetax jekk ma jkollokx esperjenza ta’ dawn il-problemi. Dan ma jfissirx li l-pilloli mhux qed

jaħdmu.

5.

Kif taħżen alli

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-flixkun

wara “JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

Il-flixkun fih żewġ kontenituri ssiġillati li fihom silica gel biex iżommu l-pilloli xotti. Żomm

il- kontenituri fil-flixkun. Tiblahomx.

Tista’ wkoll iżżomm id-doża tiegħek ta’ kuljum ta’ alli fil-kontenitur blu biex iġġorr (shuttle)

inkluż f’dan il-pakkett. Armi l-pilloli maħżuna fil-kontenitur biex iġġorr għal aktar minn xahar.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek

dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih alli

Is-sustanza attiva hi orlistat. Kull pillola li tomgħodha fiha 27 mg ta’ orlistat.

Is-sustanzi l-oħra huma mannitol (E421), xylitol (E967), anhydrous lactose (ara sezzjoni 2 taħt

‘Alli fih lactose u sucrose’), sodium starch glycolate, microcrystalline cellulose (E460),

povidone (E1201), glycerol dibehenate (E471), sucrose monopalmitate (E473) (ara

sezzjoni 2 taħt ‘Alli fih lactose u sucrose’), sodium stearyl fumarate, macrogol stearate (E431).

Kif jidher alli u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli li tomgħodhom huma ta’ lewn abjad sa abjad maħmuġ, b’diversi uċuħ, b’forma trijangulari,

b’“alli” imnaqqxa fuqhom.

alli huwa disponibbli f’daqsijiet tal-pakkett ta’ 42, 60, 84, 90 u 120 pillola. Jista’ jkun li mhux

il- pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu disponibbli fil-pajjiżi kollha.

Kontenitur blu biex iġġorr (shuttle) huwa nkluż f’dan il-pakkett biex iġġorr id-doża tiegħek ta’ kuljum

ta’ alli.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford,

L-IrlandaGlaxo .

Manifattur:

Famar S.A,

49 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona,

Il-Greċja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Għall-aktar tagħrif dwar il-programm ta’ telf ta’ piż alli, tista’ iżżur is-sit elettroniku ta’ alli speċifika

għall-pajjiż tiegħek.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385

1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

United Kingdom

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea

għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTAR TAGĦRIF TA’ GĦAJNUNA

Ir-riskju li jkollok piż żejjed

Li jkollok piż żejjed ikollu effett fuq is-saħħa tiegħek u jżid ir-riskju tiegħek li tiżviluppa problemi

serji tas-saħħa bħal:

Pressjoni tad-demm għolja

Dijabete

Mard tal-qalb

Puplesija

Ċerti forom ta’ kanċer

Osteoartrite

Tkellem mat-tabib tiegħek dwar ir-riskju tiegħek li tiżviluppa dawn il-kundizzjonijiet.

Importanza li titlef il-piż

Li titlef il-piż u żżomm dan it-telf fil-piż, eżempju billi ttejjeb id-dieta u żżid l-attività fiżika tiegħek,

jista’ jgħin biex inaqqas ir-riskju ta’ problemi serji ta’ saħħa u jgħin biex itejjeb is-saħħa tiegħek.

Punti ta’ għajnuna dwar id-dieta tiegħek u l-miri tiegħek ta’ kaloriji u xaħam waqt li qed tieħu alli

alli għandu jintuża flimkien ma’ dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam. Il-pilloli jaħdmu billi

jwaqqfu xi ftit mix-xaħam li tiekol milli jiġi assorbit, iżda xorta tista’ tiekol ikel mill-gruppi prinċipali

kollha ta’ ikel. Għalkemm għandek tiffoka fuq il-kaloriji u x-xaħam li tiekol, huwa mportanti li tiekol

dieta bilanċjata. Għandek tagħżel ikliet li fihom firxa ta’ nutrijenti differenti u titgħallem tiekol ikel

tajjeb għas-saħħa għal tul ta’ żmien.

Spjegazzjoni ta’ l-importanza tal-miri tal-kaloriji u x-xaħam

Kaloriji huma kejl ta’ l-enerġija li ġismek għandu bżonn. Dawn xi kultant jissejħu kilokaloriji jew

kcal. L-enerġija tista’ tiġi mkejjla wkoll f’

kilojoules

, li wkoll tista’ tosserva fuq tikketti ta’ l-ikel.

Il-mira ta’ kaloriji hija n-numru massimu ta’ kaloriji li se tiekol kuljum. Ara t-tabella aktar

l- isfel f’din is-sessjoni.

Il-mira tiegħek ta’ grammi ta’ xaħam hija n-numru massimu ta’ grammi ta’ xaħam li se tiekol

f’kull ikla. It-tabella tal-mira ta’ grammi ta’ xaħam issegwi l-informazzjoni taħt dwar kif

tistabilixxi l-mira tiegħek ta’ kaloriji.

Li tikkontrolla l-mira tiegħek ta’ xaħam huwa essenzjali minħabba l-mod ta’ kif jaħdmu

l- pilloli. Li tieħu alli jfisser li l-ġisem tiegħek se jgħaddi aktar xaħam, u għalhekk tista’ ssibha

diffiċli biex tlaħħaq ma’ l-ammont ta’ xaħam li kont tiekol qabel. Għalhekk billi tilħaq il-mira

tiegħek ta’ xaħam, se timmassimizza r-riżultati ta’ telf ta’ piż waqt li tnaqqas ir-riskju ta’ effetti

tal-kura relatati mad-dieta.

Inti għandek timmira li titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti. Telf ta’ piż ta’ madwar 0.5 kg kull

ġimgħa huwa ideali.

Kif tistabilixxi il-mira tiegħek ta’ kaloriji

It-tabella li ġejja nħadmet biex tagħtik mira ta’ kaloriji li hija madwar 500 kalorija kuljum inqas minn

dak li l-ġisem tiegħek jeħtieġ biex iżomm il-piż li għandek issa. Dan ifisser 3500 inqas kull ġimgħa,

madwar in-numru ta’ kaloriji f’0.5 kg ta’ xaħam.

Il-mira tiegħek ta’ kaloriji waħedha għandha tgħinek titlef il-piż b’rata gradwali u kostanti ta’ madwar

0.5 kg kull ġimgħa, mingħajr ma tħossok frustrat/a jew nieqes/nieqsa mill-ikel.

Teħid ta’ inqas minn 1200 kalorija kuljum mhux irrakkomandat.

Biex tistabilixxi l-miri tiegħek ta’ kaloriji se jkollok bżonn tkun taf il-livell ta’ attività tiegħek. Il-mira

tiegħek ta’ kaloriji tiżdied aktar ma tkun attiv/a.

Attività baxxa tfisser li ftit jew xejn timxi, titla’ taraġ, taħdem fil-ġnien, jew tagħmel xi attività

fiżika oħra kuljum.

Attività moderata tfisser li taħraq 150 kalorija kuljum permezz ta’ attività fiżika, eżempju, mixja

ta’ tliet kilometri (2 mili), xogħol fil-ġnien għal 30 sa 45 minuta, jew ġirja ta’ żewġ kilometri

(1.25 mili) fi 15-il minuta. Agħżel il-livell li l-aktar jaqbel mar-rutina tiegħek ta’ kuljum. Jekk

m’intix ċert/a f’liema livell taqa’, agħżel Attività Baxxa.

Nisa

Attività baxxa

Taħt 68.1 kg

1200 kalorija

68.1 kg sa 74.7 kg

1400 kalorija

74.8 kg sa 83.9 kg

1600 kalorija

84.0 kg u aktar

1800 kalorija

Attività moderata

Taħt 61.2 kg

1400 kalorija

61.3 kg sa 65.7 kg

1600 kalorija

65.8 kg u aktar

1800 kalorija

Irġiel

Attività baxxa

Taħt 65.7 kg

1400 kalorija

65.8 kg sa 70.2 kg

1600 kalorija

70.3 kg u aktar

1800 kalorija

Attività moderata

59.0 kg u aktar

1800 kalorija

Kif tistabilixxi il-mira tiegħek ta’ xaħam

It-tabella li ġejja turi kif għandek tistabilixxi l-mira tiegħek ta’ xaħam ibbażat fuq l-ammont ta’ kaloriji

li tista’ tieħu kuljum. Għandek tippjana li tieħu tliet ikliet kuljum. Bħala eżempju, jekk stabilixxejt

mira ta’ 1400 kuljum, l-ammont massimu ta’ xaħam li tista’ tieħu f’kull ikla se jkun 15 g. Biex ma

taqbisx il-mira tiegħek ta’ xaħam ta’ kuljum, ikliet ħfief (

snacks

) m’għandhomx ikollhom aktar minn

3 g ta’ xaħam.

Ammont ta’ kaloriji li tista’

tiekol kuljum

Ammont massimu ta’ xaħam

li tista’ tieħu f’kull ikla

Ammont massimu ta’

xaħam li tista’ tieħu

minn ikliet ħfief (snacks)

kuljum

1200

12 g

1400

15 g

1600

17 g

1800

19 g

Ftakar

Żomm miri ta’ kaloriji u xaħam realistiċi għax dan huwa mod tajjeb biex iżżom il-piż li tkun

tlift għal tul ta’ żmien.

Ikteb dak li tiekol, inkluż il-kontenut ta’ kaloriji u xaħam, fi djarju ta’ l-ikel.

Qabel tibda tieħu l-pilloli pprova kun aktar attiv/a fiżikament. Attività fiżika hija parti mportanti

ta’ programm ta’ telf ta’ piż. Ftakar biex l-ewwel tiċċekkja mat-tabib tiegħek jekk qatt

m’għamilt eżerċizzju qabel.

Ibqa’ attiv waqt li tkun qed tieħu alli u wara li tieqaf tieħdu.

Il-programm ta’ telf ta’ piż alli jgħaqqad il-pilloli ma’ pjan ta’ dak li tiekol u firxa wiesa’ ta’ riżorsi

biex jgħinuk tifhem kif tiekol dieta b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam u linji gwida biex issir aktar

attiv/a.

Is-sit elettronika ta’ alli (jekk jogħġbok irreferi għas-sit elettronika speċifika għall-pajjiż tiegħek

fil- lista ta’ rappreżentanti lokali fuq) tipprovdilek firxa ta’ għodod interattivi, riċetta b’inqas xaħam,

punti ta’ għajnuna dwar attività fiżika u tagħrif utli ieħor biex jgħinuk tgħix ħajja b’saħħtek u jtuk

sapport biex tilħaq il-miri tiegħek ta’ telf ta’ piż.

Żur www.alli.com.mt