Doxazosin "Pliva" 4 mg depottabletter

Danimarka - Daniż - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:
DOXAZOSINMESILAT
Disponibbli minn:
Teva B.V.
Kodiċi ATC:
C02CA04
INN (Isem Internazzjonali):
doxazosin
Dożaġġ:
4 mg
Għamla farmaċewtika:
depottabletter
Numru ta 'awtorizzazzjoni:
34324
Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
2002-09-30

Aqra d-dokument sħiħ

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Doxazosin “Pliva”, depottabletter

0.

D.SP.NR.

21625

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Doxazosin “Pliva”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 4,85 mg doxazosinmesylat svarende til 4 mg doxazosin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Hvide, runde, hvælvede tabletter påtrykt ”DL”.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension.

Symptomatisk behandling af benign prostatahyperplasi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Maksimum anbefalet dosis er 8 mg doxazosin en gang daglig.

Essentiel hypertension

Voksne: Normalt 4 mg en gang daglig. Det kan tage op til fire uger at opnå optimal

virkning. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg en gang daglig.

Doxazosin “Pliva” depottabletter kan anvendes som eneste præparat eller i kombination

med et andet stof, f.eks. tiaziddiuretikum, betablokker, calciumantagonist eller ACE-

hæmmer.

34324_spc.doc

Side 1 af 10

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Voksne: Normalt 4 mg en gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg en gang

daglig.

Doxazosin “Pliva” depottabletter kan anvendes af patienter med benign prostatahyperplasi

(BPH), som er enten hypertensive eller normotensive, da blodtryksforandringerne hos

patienter uden hypertension er klinisk insignifikante. Hos patienter med hypertension

behandles begge lidelser samtidigt.

Særlige populationer

Ældre

Samme dosering som angivet under voksne.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da farmakokinetikken af doxazosin er uforandret hos patienter med nedsat nyrefunktion,

og da der ikke findes tegn på, at doxazosin forværrer eksisterende nedsat nyrefunktion, kan

den normale dosering anvendes til disse patienter (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Doxazosin bør gives med særlig forsigtighed til patienter med tegn på nedsat

leverfunktion. Erfaring mangler for behandling af patienter med kraftigt nedsat

leverfunktion, og derfor anbefales det ikke at bruge doxazosin til disse patienter (se pkt.

4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af doxazosin hos børn og unge er ikke klarlagt.

Administration

Doxazosin “Pliva” depottabletter kan tages med eller uden føde. Tabletterne skal synkes

hele med en tilstrækkelig mængde væske. Depottabletterne må ikke tygges, deles eller

knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for doxazosin, andre quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin) eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Ortostatisk hypotension i anamnesen.

Godartet prostatahyperplasi og samtidig forsnævring af det øvre urinrør, kroniske

urinvejsinfektioner eller nyresten.

Gastrointestinal obstruktion eller alle grader af formindsket lumendiameter af mave-

tarmkanal i anamnesen.

Amning (se pkt. 4.6).

Hypotension.

Doxazosin er kontraindiceret som monoterapi hos patienter med enten blæreoverløb eller

anuri med eller uden progressiv nyreinsufficiens.

34324_spc.doc

Side 2 af 10

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Information til patienten

Patienterne bør informeres om, at doxazosin-tabletterne skal synkes hele. Patienterne må

ikke tygge, dele eller knuse tabletterne.

Abnormt hurtige passagetider gennem mave-tarmkanalen (f.eks. efter kirurgisk resektion)

kan resultere i ufuldstændig absorption. På grund af doxazosins lange halveringstid er den

kliniske signifikans af dette uklar.

Ved opstart af behandlingen

På grund af doxazosins alfablokerende egenskaber kan der forekomme postural

hypotension i form af svimmelhed og svaghed eller sjældent bevidsthedstab (synkope),

især i begyndelsen af behandlingen. Blodtrykket bør derfor kontrolleres før

behandlingsstart for at minimere en eventuel postural effekt. Patienterne bør informeres om

at være forsigtige og undgå situationer, hvor de kunne komme til skade, hvis der opstår

svimmelhed eller svaghed i begyndelsen af behandlingen med doxazosin.

Priapisme

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret post marketing med alfa-1

blokkere inklusive doxazosin. Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i

skader på det penile væv samt permanent impotens. Patienten skal omgående søge læge.

Brug til patienter med akutte hjertelidelser

Ligesom med et hvilket som helst andet kardilaterende antihypertensivum er det god

medicinsk praksis at udvise forsigtighed ved administration af doxazosin til patienter med

følgende akutte hjertelidelser:

lungeødem som følge af aorta- eller mitralklapstenose

hjerteinsufficiens ved højt output

højresidig hjerteinsufficiens som følge af lungeemboli eller perikardial effusion

venstresidig ventrikulær hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk.

Brug til patienter med nedsat leverfunktion

Som alle lægemidler, der metaboliseres fuldstændigt i leveren, skal doxazosin

administreres med særlig forsigtighed til patienter med tegn på nedsat leverfunktion. Da

der ikke er klinisk erfaring fra patienter med svært nedsat leverfunktion, anbefales brug til

disse patienter ikke.

Brug med PDE-5-hæmmere

Samtidig brug af doxazosin og phosphodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere (f.eks.

sildenafil, tadalafil, vardenafil) kan medføre symptomatisk hypotension hos nogle

patienter. For at minimere risikoen for udvikling af postural hypotension bør patienten

først være stabil på alfablokker-behandling, inden brug af PDE5-hæmmere initieres.

Brug til patienter der opereres for grå stær

"Intraoperative Floppy Iris Syndrome" (IFIS, en variant af lille pupil-syndrom) er blevet

observeret hos nogle patienter ved operation for grå stær, hvis de behandles eller tidligere

er blevet behandlet med tamsulosin. Der er rapporteret enkelte tilfælde med andre alfa-1-

blokkere, og muligheden for en lægemiddelgruppeeffekt kan ikke udelukkes. Da IFIS kan

medføre øget risiko for behandlingskomplikationer under operation for grå stær, skal

34324_spc.doc

Side 3 af 10

øjenkirurgen inden operationen gøres opmærksom på, hvis patienten får eller tidligere har

fået behandling med alfa-1-blokkere.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af doxazosin med en PDE5-hæmmer kan føre til symptomatisk

hypotension hos nogle patienter (se pkt. 4.4). Der er ikke foretaget undersøgelser med

doxazosin depotformuleringer.

Hovedparten (98 %) af doxazosin i plasma er proteinbundet. In vitro-data fra human

plasma indikerer, at doxazosin ikke har nogen effekt på proteinbindingen af digoxin,

warfarin, phenytoin eller indometacin.

Konventionel doxazosin er i kliniske forsøg uden bivirkninger blevet givet sammen med

tiaziddiuretika, furosemid, betablokkere, nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler,

antibiotika, orale hypoglykæmiske midler, midler der øger udskillelsen af urinsyre eller

antikoagulantia. Der foreligger dog ikke data for formelle lægemiddel-lægemiddel

interaktioner.

Doxazosin forstærker en blodtrykssænkende effekt af andre alfablokkere og deres

hypertensiva.

I en åben, randomiseret, placebokontrolleret undersøgelse med 22 raske mandlige frivillige

resulterede administration af en enkelt dosis på 1 mg doxazosin på dag 1 i et 4-

dagesregimen sammen med oral cimetidin (400 mg to gange daglig) i en 10 %-stigning i

gennemsnitlig AUC for doxazosin, og der sås ingen statistisk signifikante ændringer i

gennemsnitlig C

og halveringstid for doxazosin. 10 %-stigningen i gennemsnitlig AUC

for doxazosin sammen med cimetidin ligger inden for interindividuel variation (27 %) for

den gennemsnitlige AUC for doxazosin sammen med placebo.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Ved indikationen hypertension

Da der ikke er foretaget tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser med gravide

kvinder, er sikkerheden af behandling med doxazosin under graviditet ikke blevet fastslået.

Derfor bør doxazosin kun anvendes under graviditet, hvis de potentielle fordele er større

end den potentielle risiko. Selvom der ikke blev observeret teratogene virkninger i

dyreforsøg, blev der observeret nedsat fosteroverlevelse hos dyr ved høje doser (se pkt.

5.3).

Amning

Doxazosin er kontraindiceret under amning, da det akkumuleres i mælken hos rotter (se

pkt. 5.3), og der foreligger ingen information om udskillelse af doxazosin i mælken hos

ammende kvinder.

Alternativt skal amningen ophøre, når behandling med doxazosin er nødvendig (se pkt.

5.3).

Ved indikationen benign prostatahyperplasi

Dette afsnit er ikke relevant.

34324_spc.doc

Side 4 af 10

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Doxazosin kan i mindre eller moderat grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, specielt i begyndelsen af behandlingen. Nogle patienter kan opleve

nedsat reaktionsevne.

4.8

Bivirkninger

Hyppighed er defineret som følger:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og

parasitære sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion, urinvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig

Allergisk reaktion

Metabolisme og

ernæring

Ikke almindelig

Anoreksi, gigt, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Angst, depression, søvnløshed

Meget sjælden

Agitation, nervøsitet

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine, somnolens

Ikke almindelig

Cerebrovaskulært tilfælde, hypoæstesi,

synkope, tremor

Meget sjælden

Postural svimmelhed, paræstesi

Øjne

Meget sjælden

Sløret syn

Ikke kendt

Introperative floppy iris syndrome (se pkt.

4.4)

Øre og labyrint

Almindelig

Vertigo

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitation, takykardi

Ikke almindelig

Angina pectoris, myokardieinfarkt

Meget sjælden

Bradykardi, hjertearytmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension, postural hypotension

Meget sjælden

Rødmen

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Bronkitis, hoste, dyspnø, rhinit

Ikke almindelig

Epistaxis

Meget sjælden

Bronkospasme

34324_spc.doc

Side 5 af 10

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, dyspepsi, mundtørhed,

kvalme

Ikke almindelig

Obstipation, diarré, flatulens, opkastning,

gastroenteritis

Ikke kendt

Smagsforstyrrelser

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Abnormale leverfunktiontests

Meget sjælden

Kolestase, hepatitis, gulsot

Hud og subkutane væv

Almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Udslæt

Meget sjælden

Alopeci, purpura, urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Rygsmerter, myalgi

Ikke almindelig

Artralgi

Meget sjælden

Muskelkramper, muskelsvækkelse

Nyrer og urinveje

Almindelig

Cystit, urininkontinens

Ikke almindelig

Dysuri, hæmaturi, øget

vandladningsfrekvens

Meget sjælden

Vandladningsforstyrrelser, nykturi,

polyuri, øget diurese

Det reproduktive system

og mammae

Ikke almindelig

Impotens

Meget sjælden

Gynækomasti, priapisme

Ikke kendt

Retrograd ejakulation

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Asteni, brystsmerter, influenzalignende

symptomer, perifert ødem

Ikke almindelig

Smerter

Meget sjælden

Træthed, utilpashed, ansigtsødem

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtøgning

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Hvis overdosering fører til hypotension, skal patienten straks anbringes i rygleje med

hovedet nedad. Andre støttende foranstaltninger kan træffes i det omfang, det skønnes

nødvendigt i det konkrete tilfælde. Da doxazosin har høj proteinbinding, er dialyse ikke

indiceret.

34324_spc.doc

Side 6 af 10

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 02 CA 04. Alpha-adrenoceptor antagonist.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hypertension

Ved indgift af Doxazosin “Pliva” depottabletter hos hypertensive patienter indtræder en

klinisk signifikant sænkning af blodtrykket som følge af en reduktion af den systemisk

vaskulære modstand. Denne effekt menes forårsaget af en selektiv blokade af alfa-1-

adrenerge receptorer lokaliseret i karrene. En daglig dosis medfører klinisk signifikant

blodtryksfald, som holder hele dagen og 24 timer efter dosisindgift.

Størsteparten af patienterne kontrolleres med initialdosis på 4 mg Doxazosin “Pliva”

depottabletter. Hos patienter med hypertension var blodtryksfaldet ved behandling med

Doxazosin “Pliva” depottabletter ens i stående og liggende stilling.

Patienter behandlet med konventionelle doxazosin-tabletter for hypertension kan overføres

til Doxazosin “Pliva” depottabletter og kan efter behov titreres op, mens effekt og

tolerabilitet bibeholdes.

Der er ikke set tilvænning under langtidsbehandling med doxazosin. Stigning i

plasmareninaktivitet og takykardi er sjældent set under vedvarende behandling.

Doxazosin har en gunstig virkning på blodlipiderne med signifikant stigning i HDL/total

kolesterol ratio (ca. 4-13 % af basisværdierne) og signifikant reduktion i totalglycerider og

total kolesterol. Den kliniske relevans af dette er stadig ukendt.

Behandling med doxazosin har vist regression af venstre ventrikelhypertrofi, hæmning af

trombocytaggeregation samt forstærket kapacitet af vævsplasminogen-aktivatoren. Klinisk

relevans af dette er stadig usikkert. Herudover forbedrer doxazosin insulinfølsomheden hos

patienter med nedsat insulinfølsomhed, men også her er den kliniske relevans ukendt.

Doxazosin har vist sig ikke at have metaboliske bivirkninger og er velegnet til behandling

af patienter med samtidig astma, diabetes, venstre ventrikulær dysfunktion eller

urinsyregigt.

Prostatahyperplasi

Ved indgift af Doxazosin “Pliva” depottabletter hos patienter med prostatahyperplasi

forbedres urodynamik og symptomer som følge af en selektiv blokade af α-adrenerge

receptorer i prostatas muskuløse stroma, kapsel og blærehals.

De fleste patienter med prostatahyperplasi kontrolleres med initialdosis.

Doxazosin har vist sig at være en effektiv blokker af 1A-subtypen af α-adrenerge

receptorer, som udgør over 70 % af de adrenerge subtyper i prostata.

Doxazosin “Pliva” depottabletter har i anbefalet dosis kun ringe eller ingen effekt på

blodtrykket hos BPH-patienter med normalt blodtryk.

34324_spc.doc

Side 7 af 10

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter peroral administration af terapeutiske doser absorberes doxazosin i Doxazosin

“Pliva” depottabletter godt med maksimale blodniveauer ca. 6-8 timer efter indgift.

Maksimalt plasmaniveau er omtrent en tredjedel af det, som opnås ved samme dosis af en

standard doxazosin-tablet. Minimumsværdierne 24 timer efter indtagelse er dog ens.

De farmakokinetiske egenskaber af doxazosin i Doxazosin “Pliva” depottabletter fører til

en mindre variation i plasmaniveauerne.

Forholdet mellem maksimum- og minimumsværdien af Doxazosin “Pliva” depottabletter

er mindre end halvdelen af, hvad forholdet er efter indtagelse af en konventionel

doxazosin-tablet.

Ved steady state er den relative biotilgængelighed af doxazosin i Doxazosin “Pliva”

depottabletter 54 % ved 4 mg dosis og 59 % ved 8 mg dosis, sammenlignet med de

konventionelle doxazosintabletter.

Fordeling

Ca. 98 % af doxazosin er proteinbundet i plasma.

Biotransformation

Doxazosin metaboliseres vidtgående, og mindre end 5 % udskilles uændret.

Doxazosin metaboliseres primært ved O-demethylering og hydroxylering.

Elimination

Plasmaudskillelsen er bifasisk med terminal udskillelseshalveringstid på 22 timer, hvilket

er basis for dosering en gang daglig.

Ældre

Farmakokinetiske studier med doxazosin hos ældre viser ingen signifikante forskelle

sammenlignet med yngre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske studier med doxazosin hos patienter med nedsat nyrefunktion har ikke

vist signifikante ændringer sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Der er kun begrænsede data fra patienter med nedsat leverfunktion og på effekten af

lægemidler, som vides at påvirke levermetabolismen (f.eks. cimitidin). I en klinisk

undersøgelse med 12 patienter med moderat nedsat leverfunktion resulterede

enkeltdosisindgift af doxazosin i en øgning i AUC på 43 % og i et fald i oral clearance på

ca. 40 %. Behandling med doxazosin til patienter med nedsat leverfunktion bør foretages

med forsigtighed (se pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data tyder ikke på nogen specielle risici hos mennesker baseret på

konventionelle dyrestudier i sikkerhedsfarmakologi, gentagen dosistoksicitet,

genotoksicitet og carcinogenicitet. Studier af gravide rotter og kaniner, som fik daglige

doser, der resulterede i plasmakoncentrationer 4-10 gange højere end ved human dosering

og AUC), afslørede ingen tegn på skader på fostret. Dosis på 82 mg/kg/dag (8 gange

human dosering) var forbundet med nedsat overlevelse af fostre.

34324_spc.doc

Side 8 af 10

Studier af lakterende rotter, som fik en enkelt dosis radioaktiv doxazosin, viste

akkumulering i brystmælk med en maksimumkoncentration 20 gange højere end moderens

plasmakoncentration. Radioaktivt mærket doxazosin krydsede placentamembranen efter

oral administration til gravide rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

Macrogol 200

Macrogol 900

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon K29-32

Butylhydroxytoluen (E321)

all-rac-

-Tocopherol

Vandfri kolloid silica

Natriumstearylfumarat

Overtræk

Methacrylsyre copylymer (1:1) 30 % Dispersion

Vandfri kolloid silica

Macrogol 1300-1600

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminiumblisterpakning

Pakningsstørrelser: 14, 20, 28, 30, 50, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

34324_spc.doc

Side 9 af 10

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

34324

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

34324_spc.doc

Side 10 af 10

Similar products

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti

Aqsam din l-informazzjoni