TAZEPEN (4+0,5)G/VIAL ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Yunani - Greek - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
29-11-2022
Ciri produk Ciri produk (SPC)
29-11-2022
Bahan aktif:
PIPERACILLIN SODIUM; TAZOBACTAM SODIUM
Boleh didapati daripada:
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ (0000005468) Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου,, 151 27, Μελίσσια Αττικής, 151 27
Kod ATC:
J01CR05
INN (Nama Antarabangsa):
PIPERACILLIN SODIUM; TAZOBACTAM SODIUM
Dos:
(4+0,5)G/VIAL
Borang farmaseutikal:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Komposisi:
0059703843 PIPERACILLIN SODIUM 4.170000 G; 0089785842 TAZOBACTAM SODIUM 0.536600 G
Laluan pentadbiran:
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Jenis preskripsi:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ
Kawasan terapeutik:
PIPERACILLIN AND ENZYME INHIBITOR
Ringkasan produk:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ; Συσκευασίες: 2802714002015 01 ΒΤ x 1 VIAL 1.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 6.37
Status kebenaran:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Nombor kebenaran:
2714002

Baca dokumen lengkap

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TAZEPEN

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΚάθεφιαλίδιοπεριέχειPiperacillin2g+Tazobactam0,25ήPiperacillin4g+Tazobactam0,5g.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTazepenενδείκνυταισε:

-Ενήλικεςκαιεφήβους12ετώνκαιάνω:γιατηθεραπείατωνπαρακάτωσυστηματικώνκαι/ή

τοπικώνμικροβιακώνλοιμώξεων,στιςοποίεςέχειδιαπιστωθείήπιθανολογείταιηπαρουσία

ευαίσθητωνμικροοργανισμών:

1.Λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος.

2.Λοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος(επιπεπλεγμένεςήμη).

3.Ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις.

4.Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων.

5.Μικροβιακήσηψαιμία.

6.Μικροβιακέςλοιμώξειςσεουδετεροπενικούςασθενείςσεσυνδυασμόμεαμινογλυκοσίδες.

7.Πολυμικροβιακέςλοιμώξεις.ΤοTazepenενδείκνυταιστιςπολυμικροβιακέςλοιμώξεις

συμπεριλαμβανομένωνκαιεκείνωνπουυπάρχειυποψίαπαρουσίαςαερόβιωνκαιαναερόβιων

μικροοργανισμών(ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις,λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων,

λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος).

-Παιδιάηλικίαςμικρότερηςτων12ετών:Σεενδονοσοκομειακούςπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετών,γιατηνθεραπείαενδοκοιλιακώνλοιμώξεωνσυμπεριλαμβανομένωνκαιτης

σκωληκοειδίτιδαςμεεπιπλοκές,διάτρησηήαπόστηματηςπεριτονίτιδαςκαιλοιμώξεωντων

χοληφόρωνοδών.Σ’αυτέςτιςενδείξεις,τοTazepenδενμελετήθηκεσεπαιδιάκάτωτων2ετών.

ΠαρόλοπουτοTazepenενδείκνυταιμόνογιατιςπεριπτώσειςπουαναφέρονταιπιοπάνω,οι

λοιμώξειςπουπροκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinαντιμετωπίζονται

επίσηςμεTazepenλόγωτηςπεριεχόμενηςσ’αυτόpiperacillin.Κατάσυνέπειαείναιδυνατόνναμην

απαιτείταιηπροσθήκηάλλουαντιβιοτικούγιατηθεραπευτικήαγωγήμικτώνλοιμώξεωνπου

προκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinκαιμικροοργανισμούςπου

παράγουνβ-λακταμάσες.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπευτικήςαγωγήςθαπρέπειναεκτελούνταιοικατάλληλεςκαλλιέργειες

καιδοκιμασίεςευαισθησίαςώστενααναγνωριστούνοιπαθογόνοιμικροοργανισμοίκαινα

προσδιορισθείηευαισθησίατουςστοTazepen.Λόγωτουευρέωςαντιμικροβιακούφάσματοςέναντι

GRAM(+)καιGRAM(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμώνπουαναφέρονταιπιοκάτω,το

Tazepenείναιιδιαίτεραχρήσιμοστηναντιμετώπισημικτώνλοιμώξεωνκαιστηνεμπειρικήθεραπεία

πριντααποτελέσματαευαισθησίαςείναιδιαθέσιμα.ΣυνεπώςηθεραπευτικήαγωγήμεTazepen

μπορείνααρχίσειπρινγίνουνγνωστάτααποτελέσματατωνδοκιμασιών.Μπορείναχρειασθεί

τροποποίησητηςθεραπείαςόταντααποτελέσματαγίνουνγνωστάήανδενυπάρξεικλινική

ανταπόκριση.ΤοTazepenδρασυνεργικάμετιςαμινογλυκοσίδεςεναντίονορισμένωνστελεχών

Pseudomonasaeruginosa.Ηθεραπείασυνδυασμούήτανεπιτυχήςειδικάσεανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς.Καιταδύοφάρμακαθαπρέπειναχρησιμοποιούνταισεπλήρειςθεραπευτικέςδόσεις.Η

πιθανότηταυποκαλιαιμίαςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησεασθενείςμεχαμηλάαποθέματα

καλίουκαιθαπρέπειναδιενεργείταιέλεγχοςτωνηλεκτρολυτώνπεριοδικά.

Μόλιςγίνουνγνωστάτααποτελέσματατηςκαλλιέργειαςκαιτηςδοκιμασίαςευαισθησίαςθαπρέπει

ναπροσαρμοσθείανάλογαηαντιμικροβιακήθεραπεία.

4.2ΔοσολογίακαιΤρόποςΧορήγησης

ΤοTazepenμπορείναχορηγηθείμεαργήενδοφλέβιαένεση(διάρκειαςτουλάχιστον3-5λεπτών),ή

μεαργήενδοφλέβιαέγχυση(20-30λεπτά).

Ενήλικεςκαιέφηβοι12ετώνκαιάνω

Ησυνήθηςδοσολογίαγιαενήλικεςκαιεφήβουςμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαείναι(4+0,5)g

Tazepenχορηγούμεναανά8ωρο.Ησυνολικήημερήσιαδόσηεξαρτάταιαπότησοβαρότητακαιτην

εντόπισητηςλοίμωξηςκαιμπορείναποικίλλειαπό(2+0,25)g–(4+0.5)gTazepenχορηγούμεναανά

6ωρο,8ωροή12ωρο.

Νεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςκαιτα

διαστήματαμεταξύτωνχορηγήσεωνθαπρέπειναρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτης

νεφρικήςλειτουργίας.

Οιπροτεινόμενεςημερήσιεςδοσολογίεςείναιοιακόλουθες:

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣΧΗΜΑΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΑΝΕΠΑΡΚΗΝΕΦΡΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚάθαρσηΚρεατινίνης(ml/min) ΣυνιστώμενηδοσολογίαTazepen

>40 Δεναπαιτείταιρύθμισητηςδοσολογίας

20-40 (12+1,5)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/8ωρο

<20 (8+1)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/12ωρο

Γιαασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιύλιση,ημέγιστηημερήσιαδόσηTazepenείναι(8+1)g.

Επιπλέον,επειδήηαιμοδιύλισηαφαιρείτο30-50%τηςpiperacillinεντός4ωρών,θαπρέπεινα

χορηγείταιμιαεπιπλέονδόση(2+0,25)gTazepen,μετάαπόκάθεπερίοδοδιύλισης.Στουςασθενείς

μενεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,οιμετρήσειςτωνεπιπέδωνpiperacillin/tazobactamστονορό

παρέχουνπεραιτέρωενδείξειςγιατηρύθμισητηςδοσολογίας.

Διάρκειαθεραπείας

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηβαρύτητατηςλοίμωξηςκαιτην

κλινικήκαιβακτηριολογικήπρόοδοτουασθενή.

Σεοξείεςλοιμώξεις,ηθεραπευτικήαγωγήμεTazepenθαπρέπειναδιαρκείτουλάχιστονπέντε

ημέρεςκαινασυνεχίζεταιγια48ώρεςμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτωνήτουπυρετού.

Ενδονοσοκομειακοίπαιδιατρικοίασθενείςμεενδοκοιλιακήλοίμωξηηλικίας2έως12ετών

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμέχρι40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργία,η

συνιστώμενηδόσηείναι112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο.

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμεγαλύτερουτων40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρική

λειτουργία,εφαρμόζεταιηδοσολογίαγιατουςενήλικες,δηλαδή4.5g(4gpiperacillin/0.5g

tazobactam)ανά8ωρο.

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςθαεξαρτηθείαπότηνβαρύτητατηςλοίμωξηςκαθώςκαιτηνκλινικήκαι

μικροβιολογικήεξέλιξητουασθενούς.Ησυνιστώμενηθεραπευτικήαγωγήθαπρέπειναδιαρκεί

τουλάχιστον5ημέρεςκαιναμηνυπερβαίνειτις14ημέρεςέχονταςυπ’όψινότιθαπρέπεινα

συνεχίζεταιγια48ώρεςτουλάχιστονμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτων.

Νεφρικήανεπάρκειαγιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών

ΗφαρμακοκινητικήτουTazepenδενέχειμελετηθείσεπαιδιατρικούςασθενείςμεβλάβητηςνεφρικής

λειτουργίας.Συνιστάταιηακόλουθηπροσαρμογήτηςδοσολογίαςγιαπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετώνμεέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας:

Κάθαρσηκρεατινίνης ΣυνιστώμενηδόσηTazepen

>50ml/min 112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο

<50ml/min 78.75mg/kg(70mgpiperacillin/8.75mgtazobactam)ανά8ωρο

Αυτήητροποποίησητηςδοσολογίαςυπολογίζεταιμόνοκατάπροσέγγιση.Κάθεασθενήςθαπρέπει

ναπαρακολουθείταιστενάγιατυχόνσυμπτώματατοξικότηταςαπότοφάρμακο.Ηδοσολογίατου

φαρμάκουκαιησυχνότηταθαπρέπειναρυθμίζονταιαναλόγως.

Παιδιάκάτωτων2ετών

Μέχριςότουαποκτηθείπεραιτέρωεμπειρία,τοTazepenδενπρέπειναχορηγείταισεπαιδιάηλικίας

κάτωτων2ετών.

Ηλικιωμένοιασθενείς

Ασθενείςάνωτων65ετώνδενέχουναυξημένοκίνδυνοεμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειώνλόγω

ηλικίαςκαιμόνο.Ωστόσο,ηδοσολογίαπρέπειναπροσαρμόζεταισεπερίπτωσηνεφρικής

ανεπάρκειας.

4.3Αντενδείξεις

ΤοTazepenαντενδείκνυταισεασθενείςμειστορικόαλλεργικώναντιδράσεωνσεοποιαδήποτεβήτα

λακτάμη(περιλαμβανομένωνπενικιλλινώνήκεφαλοσπορινών)ήαναστολέαβ-λακταμασών.

4.4ΙδιαίτερεςΠροειδοποιήσειςκαιΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση

Έχουναναφερθείσοβαρέςκαιμερικέςφορέςθανατηφόρεςαντιδράσειςυπερευαισθησίας

(αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείςαντιδράσεις[περιλαμβανομένουshock])σεασθενείςπου

υποβάλλονταισεθεραπείαμεπενικιλλίνες.Οιαντιδράσειςαυτέςπαρατηρούνταιπιοσυχνάσεάτομα

μειστορικόευαισθησίαςσεπολλαπλάαλλεργιογόνα.Έχουναναφερθείασθενείςμειστορικό

υπερευαισθησίαςστηνπενικιλλίνη,στουςοποίουςεμφανίσθηκανσοβαρέςαντιδράσεις

υπερευαισθησίαςότανυποβλήθηκανσεθεραπείαμεκεφαλοσπορίνη.Πριντηνέναρξητηςθεραπείας

μεTazepenθαπρέπειναγίνεταιπροσεκτικήέρευναόσοναφοράπροηγούμενεςαντιδράσεις

υπερευαισθησίαςστιςπενικιλλίνες,κεφαλοσπορίνεςκαιάλλααλλεργιογόνα.Στηνπερίπτωσηπου

εμφανισθείαλλεργικήαντίδρασηκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεTazepen,πρέπειναδιακοπείη

χορήγησητουαντιβιοτικού.Οισοβαρέςαντιδράσειςυπερευαισθησίαςμπορείνααπαιτήσουντη

χορήγησηεπινεφρίνηςκαιτηλήψηάλλωνεπειγόντωνμέτρων.

Σεπεριπτώσειςσοβαρής,επίμονηςδιάρροιαςθαπρέπειναληφθείυπόψηηπιθανότηταναέχει

προκληθείαπότοαντιβιοτικόψευδομεμβρανώδηςκολίτιδαπουμπορείναείναιαπειλητικήγιατη

ζωή.Τασυμπτώματατηςψευδομεμβρανώδουςκολίτιδαςμπορείναπαρουσιαστούνκατάτη

διάρκειαήμετάτηναντιβακτηριακήθεραπεία.Κατάσυνέπεια,ηχορήγησηTazepenθαπρέπεινα

διακόπτεταιαμέσωςστιςπεριπτώσειςαυτέςκαιθαπρέπειναεφαρμόζεταικατάλληληθεραπεία(π.χ.

χορήγησηαπότοστόμαteicoplaninήvancomycin).Αντενδείκνυταιηχορήγησησκευασμάτωνπου

αναστέλλουντιςπερισταλτικέςκινήσεις.

ΠαρότιτοTazepenέχειτηχαμηλήτοξικότητατηςομάδαςτωνπενικιλλινούχωναντιβιοτικών,σε

περίπτωσηπαρατεταμένηςθεραπείαςσυνιστάταιοπεριοδικόςέλεγχοςτηςνεφρικής,ηπατικήςκαι

αιμοποιητικήςλειτουργίας.Υπήρξαναιμορραγικέςεκδηλώσειςσεορισμένουςασθενείςπου

λάμβανανβ-λακταμικάαντιβιοτικά.Αυτέςοιαντιδράσειςέχουνσυσχετισθείσεμερικέςπεριπτώσεις

μεανωμαλίεςτωνδοκιμασιώνπήξηςόπωςοχρόνοςπήξης,ησυγκόλλησητωναιμοπεταλίωνκαιο

χρόνοςπροθρομβίνης,είναιδεπιθανότεροναεμφανισθούνσεασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια.

Στηνπερίπτωσηπουεκδηλωθείαιμορραγία,θαπρέπειναδιακοπείηχορήγησητουαντιβιοτικούκαι

νααρχίσεικατάλληληθεραπεία.Ηπιθανότηταεμφάνισηςανθεκτικώνμικροοργανισμώνπουθα

μπορούσανναπροκαλέσουνεπιλοιμώξειςήυποτροπέςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψη,ειδικά

κατάτηδιάρκειαπαρατεταμένηςθεραπείας.Αναυτόσυμβείθαπρέπειναληφθούντακατάλληλα

μέτρα.Όπωςκαιστηνπερίπτωσηλήψηςάλλωνπενικιλλινών,οιασθενείςμπορείναεκδηλώσουν

νευρομυϊκήδιεγερσιμότηταήσπασμούςστηνπερίπτωσηπουτουςχορηγηθούνενδοφλέβια

υψηλότερεςαπότιςσυνιστώμενεςδόσεις.

ΤοTazepenαποτελείμονονατριούχοάλαςτηςpiperacillinκαιτηςtazobactam.

Ηπεριεκτικότητανατρίουανάφιαλίδιοέχειωςεξής:

(2+0.25)g/vial:4.69mEq(108.0mg)νατρίου

(4+0.5)g/vial:9.39mEq(216mg)νατρίου

Ταπαραπάνωθαπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηκατάτηθεραπείαασθενώνπουαπαιτούν

περιορισμένηλήψηάλατος.

Θαπρέπειναεκτελούνταιπεριοδικοίπροσδιορισμοίτωνηλεκτρολυτώνσεασθενείςμεχαμηλά

αποθέματακαλίουκαιναλαμβάνεταιυπόψηηπιθανότηταυποκαλιαιμίαςσεασθενείςπου

ενδεχομένωςέχουνχαμηλάαποθέματακαλίουκαιπουυποβάλλονταισεθεραπείαμεκυτταροτοξικά

ήμεδιουρητικάφάρμακα.

Τααντιμικροβιακάφάρμακαπουχρησιμοποιούνταισευψηλέςδόσειςγιαμικράχρονικάδιαστήματα

γιατηναντιμετώπισητηςγονόρροιαςμπορούννασυγκαλύψουνήνακαθυστερήσουντα

συμπτώματατηςεπωαζόμενηςσύφιλης.Συνεπώς,πριντηθεραπευτικήαγωγή,οιασθενείςμε

γονόρροιαθαπρέπειεπίσηςναεξετάζονταιγιατυχόνσύφιλη.Θαπρέπειναλαμβάνονταιδείγματα

γιαεξέτασησεσκοτεινόπεδίο,απότουςασθενείςμευποψίαπρωτογενούςβλάβηςκαιθαπρέπεινα

εκτελούνταιορολογικοίέλεγχοιγιαχρονικόδιάστημα4μηνώντουλάχιστον.

Εργαστηριακέςεξετάσεις:Μπορείναπαρουσιαστείλευκοπενίακαιουδετεροπενίαειδικάκατάτη

μακροχρόνιαθεραπεία.Ωςεκτούτου,θαπρέπειναγίνεταιπεριοδικόςέλεγχοςτηςαιμοποιητικής

λειτουργίαςειδικάκατάτηνπαρατεταμένηθεραπεία,δηλ.άνωτων21ημερών(βλ.«Ανεπιθύμητες

Ενέργειες»–Ανεπιθύμηταεργαστηριακάευρήματα).

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςθαπρέπεινα

ρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτηςνεφρικήςλειτουργίας.

4.5ΑλληλεπιδράσειςμεΆλλαΦάρμακακαιΆλλεςΜορφέςΑλληλεπίδρασης

ΗταυτόχρονηχορήγησηprobenecidκαιTazepenεπέφερεεπιμήκυνσητουχρόνουημιζωήςκαι

μείωσητηςνεφρικήςκάθαρσηςτόσογιατηνpiperacillinόσοκαιγιατηνtazobactam,ωστόσοοι

μέγιστεςσυγκεντρώσειςτωνφαρμάκωνστοπλάσμαέμεινανανεπηρέαστες.Δενέχειπαρατηρηθεί

καμίααλληλεπίδρασημεταξύτουTazepenκαιτηςvancomycin.

Ηpiperacillinείτεμόνητηςείτεσεσυνδυασμόμεtazobactamδενπροκάλεσεσημαντικέςμεταβολές

στηνφαρμακοκινητικήτουtobramycinσεασθενείςμεκανονικήνεφρικήλειτουργίακαιήπιαήμέτρια

νεφρικήανεπάρκεια.Ηφαρμακοκινητικήτηςpiperacillin,τηςtazobactamκαιτουμεταβολίτηΜ1

επίσηςδενμεταβλήθηκεσημαντικάμεχορήγησηtobramycin.

ΌταντοTazepenσυγχορηγήθηκεμεtobramycin,ηεπιφάνειακάτωαπότηνκαμπύλη,ηνεφρική

κάθαρσηκαιηαπέκκρισητηςtobramycinσταούραμειώθηκανκατά11%,32%και38%αντίστοιχα.Η

μεταβολήστηνφαρμακοκινητικήτηςtobramycinκατάτηχορήγησήτηςπαράλληλαμεTazepen

μπορείναοφείλεταιστηνinvivoκαιinvitroαδρανοποίησητηςtobramycinαπότηνπαρουσίατης

piperacillin/tazobactam.Ηαδρανοποίησητωναμινογλυκοσιδώναπότηνπαρουσίαφαρμάκωντης

κατηγορίαςτωνπενικιλλινώνείναιγνωστή.Θεωρείταιότιδημιουργούνταισυμπλέγματαπενικιλλίνης-

αμινογλυκοσίδης,ταοποίαστερούνταιαντιμικροβιακήςδράσηςκαιείναιάγνωστηςτοξικότητας.Σε

ασθενείςμεσοβαρήέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας(π.χ.ασθενείςπουυποβάλλονταιχρονίωςσε

αιμοδιάλυση),ηφαρμακοκινητικήτηςtobramycinμεταβλήθηκεσημαντικάκατάτηνπαράλληλη

χορήγησητηςpiperacillin.Ημεταβολήστηφαρμακοκινητικήτηςtobramycinκαιηπιθανήτοξικότητα

τουσυμπλέγματοςπενικιλλίνη-αμινογλυκοσίδηστουςασθενείςμεήπιαέωςμέτριανεφρική

ανεπάρκειαστουςοποίουςχορηγήθηκεοσυνδυασμόςαμινογλυκοσίδηκαιTazepen,δενέχει

διαπιστωθεί.

Ηpiperacillinότανχορηγείταιπαράλληλαμεvecuroniumέχειωςακόλουθοτηνπαράτασητου

νευρομυϊκούαποκλεισμούπουπροκαλείτοvecuronium.ΤοTazepenεάνχορηγηθείπαράλληλαμε

vecuroniumμπορείναέχειτοίδιοαποτέλεσμα.Λόγωτουόμοιουτρόπουδράσηςτωνμη-

αποπολωτικώνμυοχαλαρωτικώναναμένεταιπαράτασητουνευρομυϊκούαποκλεισμούπου

προκαλούνκατάτηνπαρουσίατηςpiperacillin.

ΌταντοTazepenλαμβάνεταιπαράλληλαμεάλλοαντιβιοτικό,ιδιαίτεραμεαμινογλυκοσίδη,τα

φάρμακααυτάδενθαπρέπεινααναμιγνύονταισεενδοφλέβιαδιαλύματαήναχορηγούνται

ταυτόχρονα,λόγωφυσικήςασυμβατότητας.

Κατάτηνταυτόχρονηχορήγησηυψηλώνδόσεωνηπαρίνης,αντιπηκτικώναπότοστόμακαιάλλων

φαρμάκωνπουεπηρεάζουντηνπήξητουαίματοςκαι/ήτηλειτουργίατωνθρομβοκυττάρων,οι

παράγοντεςτηςπήξηςθαπρέπειναελέγχονταιπιοσυχνάκαιναπαρακολουθούνταιτακτικά(βλ.

ΙδιαίτερεςΠροειδοποιήσειςκαιΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση).

Ηpiperacillinμπορείναμειώσειτηναπέκκρισητηςmethotrexate.Ωςεκτούτουπρέπειναελέγχονται

ταεπίπεδαmethotrexateστοαίμαώστενααποφευχθείτοξικότητα.

Αλληλεπιδράσειςφαρμάκων/εργαστηριακώνεξετάσεων

Όπωςσυμβαίνειμετιςάλλεςπενικιλλίνες,ηχορήγησητουTazepenμπορείναπροκαλέσειψευδώς

θετικήαντίδρασηγλυκόζηςσταούραμετημέθοδοαναγωγήςχαλκού.Συνιστάταιοέλεγχοςτης

γλυκόζηςμετηνενζυμικήαντίδρασηοξειδάσηςτηςγλυκόζης.

ΈχουναναφερθείθετικάαποτελέσματαχρησιμοποιώνταςτημέθοδοBio-RadLaboratoriesPlatelia

AspergillusEIAσεασθενείςπουλάμβανανTazepenκαιοιοποίοιστησυνέχειαβρέθηκανναμην

παρουσιάζουνλοίμωξηαπόAspergillus.ΜετημέθοδοBio-RadLaboratoriesPlateliaAspergillusEIA

έχουναναφερθείδιασταυρούμενεςαντιδράσειςμεμηΑσπεργιλλικούςπολυσακχαρίτεςκαι

πολυφουρανόσες.Ωςεκτούτου,ταθετικάαποτελέσματααυτήςτηςεργαστηριακήςεξέτασηςστους

ασθενείςπουλαμβάνουνTazepen,πρέπειναερμηνεύονταιπροσεκτικάκαιναεπιβεβαιώνονταιμε

άλλεςδιαγνωστικέςμεθόδους.

4.6ΚύησηκαιΓαλουχία

Κύηση

ΔενυπάρχουνμέχριστιγμήςεπαρκείςκαικαλάτεκμηριωμένεςμελέτεςμετοTazepenσεέγκυες

γυναίκες.ΤοTazepenδενεπηρέασετηγονιμότητασεαρουραίουςκαιδενέδειξεεμβρυοτοξικότηταή

τερατογόνοδράσησεποντίκιακαιαρουραίους.Ηpiperacillinκαιηtazobactamδιαπερνούντον

πλακούντα.Μέχρινααποκτηθείεπαρκήςεμπειρία,οιγυναίκεςκατάτηδιάρκειατηςκύησης,θα

πρέπειναυποβάλλονταισεθεραπευτικήαγωγήμεTazepenμόνοστηνπερίπτωσηπουτο

θεραπευτικόόφελοςαντισταθμίζειτονκίνδυνογιατηνασθενήκαιτοέμβρυο.

Γαλουχία

Ηpiperacillinεκκρίνεταισεχαμηλέςσυγκεντρώσειςστοανθρώπινογάλα.Δενέχουνμελετηθείοι

συγκεντρώσειςτηςtazobactamστοανθρώπινογάλα.Οιγυναίκεςπουθηλάζουνθαπρέπεινα

λαμβάνουντοφάρμακομόνοεάντοαναμενόμενοόφελοςείναιμεγαλύτεροαπότουςπιθανούς

κινδύνουςγιατηνγυναίκακαιτοπαιδί.

4.7ΕπίδρασηστηνΙκανότηταΟδήγησηςκαιΧειρισμούΜηχανημάτων

Δενεφαρμόζεται.

4.8ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

ΟιανεπιθύμητεςενέργειεςκατατάσσονταισύμφωναμετιςκατηγορίεςσυχνότηταςκατάCIOMS.

Πολύσυχνές ≥ 10%

Συχνές ≥ 1%

Ασυνήθεις ≥ 0.1%και<1%

Σπάνιες ≥ 0.01%και<0.1%

Πολύσπάνιες<0.01%

Λοιμώξειςκαιπαρασιτώσεις

Ασυνήθεις ΕπιλοίμωξηαπόCandida.

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος

Ασυνήθεις Λευκοπενία,ουδετεροπενία,θρομβοκυτοπενία.

Σπάνιες Αναιμία,αιμορραγικέςεκδηλώσεις(συμπεριλαμβανομένωνπορφύρας,επίσταξης,

παράτασηςτουχρόνουαιμορραγίας),ηωσινοφιλία,αιμολυτικήαναιμία.

ΠολύσπάνιεςΑκοκκιοκυττάρωση,θετικόάμεσοτεστCoombs,πανκυτταροπενία,παράταση

χρόνουμερικήςθρομβοπλαστίνης,παράτασηχρόνουπροθρομβίνης,

θρομβοκυττάρωση.

Διαταραχέςανοσοποιητικούσυστήματος

Ασυνήθεις Αντιδράσειςυπερευαισθησίας.

Σπάνιες Αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείςαντιδράσεις(περιλαμβανομένουshock).

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

ΠολύσπάνιεςΜειωμένηαλβουμίνηαίματος,μειωμένηγλυκόζηαίματος,μειωμένηολικήπρωτείνη

αίματος,υποκαλιαιμία.

Διαταραχέςνευρικούσυστήματος

Ασυνήθεις Κεφαλαλγία,αϋπνία.

Σπάνιες Μυϊκήαδυναμία,ψευδαισθήσεις,σπασμοί,ξηροστομία.

Αγγειακέςδιαταραχές

Ασυνήθεις Υπόταση,φλεβίτιδα,θρομβοφλεβίτιδα.

Σπάνιες Έξαψη.

Γαστρεντερικέςδιαταραχές

Συχνές Διάρροια,ναυτία,έμετος.

Ασυνήθεις Δυσκοιλιότητα,δυσπεψία,ίκτερος,στοματίτιδα.

Σπάνιες Κοιλιακόάλγος,ψευδομεμβρανώδηςκολίτιδα.

Διαταραχέςήπατοςκαιχοληφόρων

Ασυνήθεις Αυξημένηαλανινικήαμινοτρανσφεράση,αυξημένηασπαρτικήαμινοτρανσφεράση.

Σπάνιες Αυξημένηχολερυθρίνη,αυξημένηαλκαλικήφωσφατάσηαίματος,αυξημένηγάμμα-

γλουταμυλτρανσφεράση,ηπατίτιδα.

Διαταραχέςδέρματοςκαιυποδόριουιστού

Συχνές Εξάνθημα.

Ασυνήθεις Κνησμός,κνίδωση,ερύθημα.

Σπάνιες Πομφολυγώδηςδερματίτιδα,πολύμορφοερύθημα,αυξημένηεφίδρωση,έκζεμα,

εξάνθημα.

ΠολύσπάνιεςΣύνδρομοStevens-Johnson,τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση.

Διαταραχέςμυοσκελετικούσυστήματος,συνδετικούιστούκαιοστών

Σπάνιες Αρθραλγία,μυαλγία.

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών

Ασυνήθεις Αυξημένηκρεατινίνηαίματος.

Σπάνιες Διάμεσοςνεφρίτις,νεφρικήανεπάρκεια.

Πολύσπάνια Αυξημένηουρίααίματος.

Γενικέςδιαταραχέςκαικαταστάσειςστοσημείοτηςχορήγησης

Ασυνήθεις Πυρετός,αντίδρασηστοσημείοτηςένεσης.

Σπάνιες Ρίγη,κόπωση,οίδημα.

Ηθεραπείαμεpiperacillinέχεισυσχετιστείμεαυξημέναπεριστατικάπυρετούκαιεξανθήματοςσε

ασθενείςμεκυστικήίνωση.

Έχουναναφερθείεπίσης:ειλεός,υπερκοιλιακήκαικοιλιακήταχυκαρδία,βραδυκαρδία,αρρυθμία

περιλαμβανομένουκολπικούκαικοιλιακούινδισμού,καρδιακήανακοπή,καρδιακήανεπάρκεια,

κυκλοφορικήανεπάρκεια,έμφραγματουμυοκαρδίου,μέλαινα,μετεωρισμός,αιμορραγία

γαστρεντερικού,γαστρίτιδα,λόξυγγας,εμβοέςώτων,σύγχυση,κατάθλιψη,λευκόρροια,κολπίτιδα,

φαρυγγίτιδα,πνευμονικόοίδημα,βρογχόσπασμος,βήχαςκνησμόςγεννητικώνοργάνων,αλλοίωση

τηςγεύσης,κατακράτησηούρων,δυσουρία,ολιγουρία,αιματουρία,ακράτεια,φωτοφοβίακαι

παρατεταμένημυϊκήχάλαση.

4.9Υπερδοσολογία

ΈχουναναφερθείπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςμεTazepenμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου.Η

πλειονότητατωναντιδράσεωνπουπαρατηρήθηκαν,συμπεριλαμβανομένηςναυτίας,έμετουκαι

διάρροιας,έχουναναφερθείκαιμετησυνήθησυνιστώμενηδοσολογία.Εάνχορηγηθούν

ενδοφλεβίωςδόσειςυψηλότερεςαπότιςσυνιστώμενες,οιασθενείςμπορείναεμφανίσουν

νευρομυϊκήδιέγερσηήσπασμούς(ειδικάσεπερίπτωσηνεφρικήςανεπάρκειας).

Αντιμετώπισητηςδηλητηρίασης

Δενείναιγνωστόκάποιοειδικόαντίδοτο.Σεεπείγουσαανάγκη,ενδείκνυνταιεπείγονταιατρικάμέτρα

πουισχύουνκαιστηνπερίπτωσητηςpiperacillin.Στηνπερίπτωσηκινητικήςδιεγερσιμότηταςή

σπασμώνμπορείνααπαιτηθείηχορήγησηαντισπασμωδικώνπαραγόντων(π.χ.διαζεπάμηςή

βαρβιτουρικών).

Σεπερίπτωσησοβαρών(αναφυλακτικών)αντιδράσεων,θαπρέπειναεφαρμοσθείηχορήγησητων

συνηθισμένωνμέτρωναντιμετώπισης(αντιισταμινικά,κορτικοστεροειδή,συμπαθητικομιμητικά

φάρμακακαιαναπαιτείταιοξυγόνοκαιεξασφάλισηοδούαερισμού).Ηθεραπείαπρέπειναείναι

υποστηρικτικήκαισυμπτωματικήσύμφωναμετηνκλινικήεικόνατουασθενή.

Ηυπερβολικήσυγκέντρωσηείτεpiperacillinείτεtazobactamστοαίμαμπορείναελαττωθείμε

αιμοκάθαρση(βλ.ΦαρμακοκινητικέςΙδιότητες).

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:J01CR05

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΗpiperacillinμιαευρέωςφάσματοςημισυνθετικήπενικιλλίνηδραστικήεναντίονπολλώνGram(+)και

Gram(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμών,ασκείμικροβιοκτόνοδράσηαναστέλλονταςτη

σύνθεσητόσοτηςκυτταρικήςμεμβράνηςόσοκαιτουκυτταρικούτοιχώματος.

Ηtazobactam,είναιισχυρόςαναστολέαςπολλώνβ-λακταμασών,συμπεριλαμβανομένωντων

πλασμιδιακήςκαιχρωμοσωμιακήςπροέλευσηςενζύμωνταοποίασυνήθωςεπιφέρουναντοχήτων

μικροβίωνστιςπενικιλλίνεςκαιτιςκεφαλοσπορίνες,συμπεριλαμβανομένωνκαιτων

κεφαλοσπορινώντρίτηςγενιάς.Ηtazobactamέχειπολύμικρήεγγενήαντιμικροβιακήδράση.Η

παρουσίατηςtazobactamστοTazepenεπαυξάνεικαιεπεκτείνειτοαντιμικροβιακόφάσματης

piperacillinώστεαυτόναπεριλαμβάνειπολλούςμικροοργανισμούςπουπαράγουνβ-λακταμάσες

πουφυσιολογικάπαρουσιάζουναντοχήσεαυτήκαισεάλλαβ-λακταμικάαντιβιοτικά.Επομένως,το

Tazepenσυνδυάζειτιςιδιότητεςενόςαντιβιοτικούευρέωςφάσματοςκαιενόςαναστολέαβ-

λακταμασών.

Ευαισθησία

Προτείνονταιοιπαρακάτωελάχιστεςανασταλτικέςπυκνότητεςωςκριτήριαευαισθησίας:

ΟΡΙΑΕΛΑΧΙΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ(MIC)

Ευαίσθητοι Μετρίωςευαίσθητοι Ανθεκτικοί

Εντεροβακτηριακά ≤16mg/L 32–64mg/L ≥128mg/L

Ψευδομονάδα ≤64mg/L - ≥128mg/L

Σταφυλόκοκκος ≤8mg/L - ≥16mg/L

Στρεπτόκοκκος* ≤1mg/L - ≥2mg/L

Αναερόβια ≤32mg/L 64mg/L ≥128mg/L

*ΕφόσονδενυπάρχουνεπίσημεςεισηγήσειςαπότηνNCCLSγιατονΣτρεπτόκοκκο,γίνονται

αποδεκτάταπιοπάνωκριτήριαευαισθησίας.

Οεπιπολασμόςτηςεπίκτητηςαντοχήςμπορείναποικίλλειχρονικάκαιγεωγραφικάγιαορισμένα

στελέχη.Είναιεπιθυμητέςπληροφορίεςπουαφορούντηνμικροβιακήαντοχήστηνσυγκεκριμένη

περιοχή,ειδικάγιατηνθεραπείασοβαρώνλοιμώξεων.Αυτέςοιπληροφορίεςαποτελούνοδηγόγια

τηναντιμετώπισημικροοργανισμώνευαίσθητωνστηνpiperacillin/tazobactam.

ΤατελευταίαβιβλιογραφικάδεδομένατηςNCCLS(NationalCommitteeforClinicalLaboratory

Standards)είναι:

MethodsforDilutionAntimicrobialSusceptibilityTestsforBacteriaThatGrowAerobically:

ApprovedStandard-FifthEdition,NCCLSdocumentM7-A5,Vol.20No.2.2000.NCCLS.

Wayne.PA.

ΓιαΑναερόβια:

MethodsforAntimicrobialSusceptibilityTestingofAnaerobicBacteria;ApprovedStandard-

FourthEdition.NCCLS,Wayne,PA.

Μικροβιολογία

ΤοTazepenεμφανίζειισχυρήαντιμικροβιακήδράσηεναντίονμικροοργανισμώνπουείναιευαίσθητοι

στηνpiperacillinκαθώςκαιεναντίονμικροοργανισμώνπουπαράγουνβ-λακταμάσεςκαιείναι

ανθεκτικοίστηνpiperacillin.

GRAM(-)μικροοργανισμοί:ΣτελέχηEscherichiacoliπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση,είδη

Citrobacter(συμπεριλαμβανομένωντωνC.freundii,C.diversus),είδηKlebsiella(συμπεριλαμβανο-

μένωντωνK.oxytoca,K.pneumoniae),είδηEnterobacter(συμπεριλαμβανομένωντωνE.clocae,

E.aerogenes).Proteusvulgaris,Proteusmirabilis,Providenciarettgeri,Providenciastuartii,

Plesiomonasshigelloides,Morganellamorganii,είδηSerratia(συμπεριλαμβανομένωντων

S.marcescens,S.liquifaciens),είδηSalmonella,είδηShigella,Pseudomonasaeruginosaκαιάλλα

είδηPseudomonas(συμπεριλαμβανομένωντωνP.cepacia,P.maltophilia,P.fluorescens),

Xanthomonasmaltophilia,Neisseriagonorrhoeae,Neisseriameningitidis,είδηMoraxella

(συμπεριλαμβανομένηςτηςBranhamellacatarrhalis),είδηAcinetobacter,Haemophilusinfluenzae,

H.parainfluenzae,Pasteurellamultocida,είδηYersinia,είδηCampylobacter,Gardnerellavaginalis.

ΜελέτεςinvitroκατέδειξανσυνεργικήδράσημεταξύτουTazepenκαιτωναμινογλυκοσιδώνκατάτης

πολυανθεκτικήςPseudomonasaeruginosa.

GRAM(+)μικροοργανισμοί:Στελέχηστρεπτοκόκκωνπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση

(S.pneumoniae,S.pyogenes,S.bovis,S.agalactiae,S.viridans,ΟμάδαC,ΟμάδαG),εντερόκοκκοι

(E.faecalis,E.faecium),Staphylococcusaureus(S.aureusμηανθεκτικόςστηmethicillin),

S.saphrophyticus,S.epidermidis(σταφυλόκοκκοιαρνητικοίστηνκοαγκουλάση),κορυνοβακτηρίδια,

Listeriamonocytogenes,είδηNocardia.

Αναερόβιοιμικροοργανισμοί:Αναερόβιοιμικροοργανισμοίπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση,

όπωςείδηBacteroides(συμπεριλαμβανομένωντωνB.bivius,B.disiens,B.capillosus,

B.melaninogeniucus,B.oralis),ηομάδαBacteroidesfragilis(συμπεριλαμβανομένωντωνB.fragilis,

B.vulgatus,B.distasonis,B.ovatus,B.thetaiotaomicron,B.uniformis,B.asaccharolyticus)καθώςκαι

είδη Peptostreptococcus, Fusobacterium,ηομάδα Eubacterium,είδη Clostridia

(συμπεριλαμβανομένωντωνC.difficile,C.perfringens),είδηVeillonellaκαιActinomyces.

5.2ΦαρμακοκινητικέςΙδιότητες

Βιοδιαθεσιμότητακαιαπορρόφηση

Ηpiperacillinκαιηtazobactamαπορροφούνταιπλήρωςμετάαπόενδοφλέβιαχορήγησηκαι

ικανοποιητικάμετάαπόενδομυϊκήμεβιοδιαθεσιμότηταπουφθάνειστο71%γιατηνpiperacillinκαι

στο84%γιατηνtazobactam.

Κατανομήκαιεπίπεδαστοπλάσμα

Οιμέσεςσυγκεντρώσειςστοπλάσματουσυνδυασμούpiperacillinκαιtazobactamστησταθερή

κατάστασηπαρουσιάζονταιστουςΠίνακες1-2.

Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςpiperacillinκαιtazobactamστοπλάσμαεπιτυγχάνονταιαμέσωςμετάτην

ολοκλήρωσητηςενδοφλέβιαςέγχυσηςήένεσης.Ταεπίπεδατηςpiperacillinστοπλάσμαόταν

χορηγείταιμαζίμεtazobactam,είναιόμοιαμεεκείναπουεπιτυγχάνονταιότανισοδύναμεςδόσεις

piperacillinχορηγούνταιμόνεςτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ1

ΕΠΙΠΕΔΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣΜΕΤΑΑΠΟ5-ΛΕΠΤΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΕΓΧΥΣΗTAZEPEN

ΕΠΙΠΕΔΑPIPERACILLINΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

5*λεπτά 30λεπτά 1ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 237 76 38 13 6 3

(4+0.5)g 364 165 92 37 16 7

ΕΠΙΠΕΔΑTAZOBACTAMΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

5*λεπτά 30λεπτά 1ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 23.4 8.0 4.5 1.7 0.9 0.7

(4+0.5)g 4.3 17.9 10.8 4.8 2.0 0.9

*Ολοκλήρωσητης5-λεπτηςέγχυσης

ΠΙΝΑΚΑΣ2

ΕΠΙΠΕΔΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣΜΕΤΑΑΠΟ30-ΛΕΠΤΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΕΓΧΥΣΗTAZEPEN

ΕΠΙΠΕΔΑPIPERACILLINΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

30*λεπτά 1ώρα 1,5ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 134 57 29 17 5 2

(4+0.5)g 298 141 87 47 16 7

ΕΠΙΠΕΔΑTAZOBACTAMΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

30*λεπτά 1ώρα 1,5ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 14.8 7.2 4.2 2.6 1.1 0.7

(4+0.5)g 33.8 17.3 11.7 6.8 2.8 1.3

*Ολοκλήρωσητης30-λεπτηςέγχυσης

Μεαύξησητηςδόσηςπέραντουεύρουςτων(2+0.25)g–(4+0.5)gεπιτυγχάνεταιμεγαλύτερητης

αναλογικής(περίπου28%)αύξησητωνεπιπέδωντηςpiperacillinκαιtazobactamστοπλάσμα.

Σευγιήάτομα,οχρόνοςημιζωήςστοπλάσματηςpiperacillin/tazobactam,κυμάνθηκεαπό0.7–1.2

ώρεςμετάαπόεφάπαξήπολλαπλέςδόσεις.Οχρόνοςημιζωήςδενεπηρεάζεταιαπότηδόσηήτη

διάρκειατηςέγχυσης.

Τόσοηpiperacillinόσοκαιηtazobactamσυνδέονταιμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςσεποσοστό

περίπου30%.Ησύνδεσητόσοτηςpiperacillinόσοκαιτηςtazobactamμετιςπρωτεΐνεςδεν

επηρεάζεταιαπότηνπαρουσίατηςάλληςουσίας.Ηπρωτεϊνικήσύνδεσημετονμεταβολίτητης

tazobactamείναιαμελητέα.ΤοTazepenκατανέμεταιευρέωςστουςιστούςκαιταυγράτουσώματος,

συμπεριλαμβανομένωντουεντερικούβλεννογόνου,τηςχοληδόχουκύστης,τωνπνευμόνων,της

χολήςκαιτωνοστών.Ομέσοςόροςτωνσυγκεντρώσεωνστουςιστούςείναιγενικά50%έως100%

τηςσυγκέντρωσηςστοπλάσμα.

Μεταβολισμός

Ηpiperacillinδενυφίσταταιβιομετατροπήστονάνθρωποεκτόςαπόένανδευτερεύοντα

αποαιθυλιωμένομικροβιολογικάενεργόμεταβολίτη.Ηtazobactamμεταβολίζεταισεένανμεταβολίτη

οοποίοςδενέχειμικροβιολογικήδράση.

Απέκκριση

Ηpiperacillinκαιtazobactamαπεκκρίνονταιαπότανεφράμεσπειραματικήδιήθησηκαιενεργητική

απέκκριση.Ηpiperacillinαπεκκρίνεταιταχέωςαμετάβλητηκαιτο68%τηςδόσηςεμφανίζεταιστα

ούρα.Ηtazobactamκαιομεταβολίτηςτηςαποβάλλονταικυρίωςμενεφρικήαπέκκριση.Το80%της

δόσηςεμφανίζεταιωςαμετάβλητοφάρμακοκαιτουπόλοιποωςμεταβολίτης.Ηpiperacillin,η

tazobactamκαιηαποαιθυλιωμένηpiperacillinεκκρίνονταιεπίσηςστηχολή.

ΜετάαπόχορήγησημιαςήπολλαπλώνδόσεωνTazepenσευγιείςεθελοντές,οχρόνοςημιζωήςτης

piperacillinκαιτηςtazobactamστοπλάσμακυμάνθηκεαπό0.7έως1.2ώρεςκαιήτανανεπηρέαστος

απότηδόσηήαπότηδιάρκειατηςέγχυσης.Οιχρόνοιημιζωήςτηςαπέκκρισηςτόσοτηςpiperacillin

όσοκαιτηςtazobactamαυξάνονταιμετημείωσητηςνεφρικήςκάθαρσης.

Δενπαρουσιάστηκανσημαντικέςαλλαγέςστηνφαρμακοκινητικήτηςpiperacillinλόγωτης

tazobactam.Ηpiperacillinφαίνεταιότιελαττώνειτοβαθμόαπέκκρισηςτηςtazobactam.

Έκπτωσηνεφρικήςλειτουργίας

Οχρόνοςημιζωήςτηςpiperacillinκαιtazobactamαυξάνεταιμετημείωσητηςκάθαρσηςκρεατινίνης.

Σεσύγκρισημεασθενείςπουέχουνφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαηαύξησηείναιδιπλάσιακαι

τετραπλάσιαγιατηνpiperacillinκαιtazobactamαντίστοιχαότανηκάθαρσητηςκρεατινίνηςείναι

μικρότερηαπό20ml/min.Συνιστάταιηρύθμισητηςδοσολογίαςότανηκάθαρσηκρεατινίνηςείναι

μικρότερηαπό40ml/min(βλ.«Δοσολογίακαιχορήγηση»).

Μετηναιμοκάθαρσηαπομακρύνεταιτο30%έως50%τουTazepenκαιεπιπλέον5%τηςδόσης

tazobactamαπομακρύνεταιωςμεταβολίτηςτηςtazobactram.Μετηνπεριτοναϊκήδιάλυση

απομακρύνεταιπερίπουτο6%καιτο21%τωνδόσεωνpiperacillinκαιtazobactamαντίστοιχα,και

έωςτο18%τηςδόσηςτηςtazobactamαπομακρύνεταιωςμεταβολίτηςτηςtazobactam.

Γιατιςσυνιστώμενεςδοσολογίεςσεασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιάλυση(βλ.«Δοσολογίακαι

χορήγηση»).

Έκπτωσηηπατικήςλειτουργίας

Σεασθενείςμεκίρρωσητουήπατος,οχρόνοςημιζωήςτηςpiperacillinκαιτηςtazobactamαυξάνεται

κατάπερίπου25%και18%αντίστοιχα,σεσχέσημετουςυγιείςεθελοντές.Ωστόσο,δεναπαιτείται

ρύθμισητηςδοσολογίαςσεαυτούςτουςασθενείς.

5.3ΠροκλινικάΣτοιχείαγιατηνΑσφάλεια

ΔενέχουνδιεξαχθείμακροχρόνιεςμελέτεςκαρκινογένεσηςσεζώαμεTazepen,piperacillinή

tazobactam.ΣεσυγκεντρώσειςTazepenμέχρι14.84/1.86μg/τρυβλίοδενπαρατηρήθηκεμικροβιακή

μετάλλαξη.ΈλεγχοιπουέγινανωςπροςτηναπρογραμμάτιστησύνθεσηDNA(UNSCHEDULED

DNASYNTHESIS-UDS)σεσυγκεντρώσειςTazepenμέχρι5689/711μg/ml,ήταναρνητικοί.Αρνητικοί

ήτανοιέλεγχοιγιατοTazepenόσοναφοράστημετάλλαξησεθηλαστικά(κύτταροωοθήκηςHPRT

hamsterΚίνας)σεσυγκεντρώσειςμέχρι8000/1000μg/ml.ΤοTazepenήταναρνητικόγιακυτταρική

μετάλλαξη(BALB/c-3T3)θηλαστικών,σεδοκιμασίαμεσυγκεντρώσειςμέχρι8/1μg/ml.

InvivoτοTazepenδενπροκάλεσεχρωμοσωμικέςαλλοιώσειςσεαρουραίουςστουςοποίους

χορηγήθηκεδόση1500/187.5mg/kgενδοφλεβίως.Ηδόσηαυτήείναιπαρόμοιαμετημέγιστη

συνιστώμενηημερήσιαδόσησεάνθρωπο,μεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Αρνητικοίεπίσηςαπέβησανοιέλεγχοιμικροβιακώνμεταλλάξεωνμεpiperacillin,σεσυγκεντρώσεις

μέχρι50μg/τρυβλίο.ΔενυπήρξεβλάβητουDNAσεβακτήρια(Recassay)πουεκτέθηκανστην

piperacillinσεσυγκεντρώσειςμέχρι200μg/δισκίο.ΗpiperacillinήταναρνητικήστηδοκιμασίαUDS

(απρογραμμάτιστησύνθεσηDNA),σεσυγκεντρώσειςμέχρι10.000μg/ml.Σεαξιολόγησηπουέγινε

γιατημετάλλαξησεθηλαστικά(κύτταραλεμφώματοςποντικού),ηpiperacillinήτανθετικήσε

συγκεντρώσεις>2500μg/ml.Ηpiperacillinήταναρνητικήκατάτονέλεγχοκυτταρικήςμετάλλαξης

(BALB/c-3T3),σεσυγκεντρώσειςμέχρι3000μg/ml.Invivo,ηpiperacillinδενπροκάλεσε

χρωμοσωμικέςαλλοιώσειςσεποντικούςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι2000mg/kg/ημέραήσε

αρουραίουςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι1500mg/kg/ημέρα.Οιδόσειςαυτέςείναιτομισό(στους

ποντικούς)ήίδιες(στουςαρουραίους)μετημέγιστησυνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπο,με

βάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).Σεμιαάλληδοκιμασίαinvivo,δενυπήρξεκυρίαρχο

θανατηφόροαποτέλεσμαότανηpiperacillinχορηγήθηκεσεαρουραίουςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι

2000mg/kg/ημέρα,ποσότηταόμοιαμετημέγιστησυνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπομε

βάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Ότανχορηγήθηκεενδοφλεβίωςpiperacillinσεποντικούςμεδόσειςμέχρι2000mg/kg/ημέρα,

ποσότηταπουείναιτομισότηςμέγιστηςσυνιστώμενηςημερήσιαςδόσηςστονάνθρωπομεβάση

τηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ),ταούρααπόταζώααυτάδενήτανμεταλλαξιογόνα,όταν

ελέγχθηκανσεδοκιμασίαμικροβιακήςμετάλλαξης.Ταβακτήριαπουενέθηκανστηνπεριτοναϊκή

κοιλότηταποντικώνοιοποίοιέλαβανενδοφλέβιεςδόσειςpiperacillinμέχρι2000mg/kg/ημέρα,δεν

έδειξαναυξημένεςσυχνότητεςμετάλλαξης.

Ηtazobactamήταναρνητικήσεελέγχουςμικροβιακήςμετάλλαξης,σεσυγκεντρώσειςμέχρι333

μg/τρυβλίο.ΗtazobactamήταναρνητικήστηδοκιμασίαUDSσεσυγκεντρώσειςμέχρι2000μg/ml.

Επίσηςηtazobactamήταναρνητικήσεέλεγχομετάλλαξηςσεθηλαστικά(κύτταροωοθήκηςHPRT

hamsterΚίνας)σεσυγκεντρώσειςμέχρι5000μg/ml.Σεμιαάλληεξέτασηγιαμετάλλαξησεθηλαστικά

(κύτταραλεμφώματοςμυός),ηtazobactamήτανθετικήσεσυγκεντρώσεις≥3000μg/ml.

Ηtazobactamήταναρνητικήκατάτονέλεγχοκυτταρικήςμετάλλαξης(BALB/c-3T3),σε

συγκεντρώσειςμέχρι900μg/ml.Σεμιαinvitroκυτταρογενετικήεξέταση(κύτταραπνεύμοναhamster

Κίνας),ηtazobactamήταναρνητικήσεσυγκεντρώσειςμέχρι3000μg/ml.

Invivoηtazobactamδενπροκάλεσεχρωμοσωμικέςαλλοιώσειςστουςαρουραίουςσεενδοφλέβιες

δόσειςμέχρι5000mg/kg,ποσότηταπουείναικατά23φορέςμεγαλύτερηαπότημέγιστη

συνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπομεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Ελάττωσητηςγονιμότητας

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεαρουραίουςδενέδωσανενδείξειςελάττωσηςτηςγονιμότηταςλόγωτης

piperacillin,τηςtazobactamήτουσυνδυασμούτους.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕIΑ

6.1ΚατάλογοςΕκδόχων

Δενπεριέχονταιέκδοχα.

6.2Ασυμβατότητες

ΤοTazepenδενπρέπεινααναμιγνύεταιμεάλλαφάρμακαστησύριγγαήστηφιάλητηςέγχυσης

εφόσονδενέχειεπιβεβαιωθείησυμβατότητάτους.ΌταντοTazepenχρησιμοποιείταιταυτόχροναμε

κάποιοάλλοαντιβιοτικό(π.χ.αμινογλυκοσίδη),ταφάρμακαθαπρέπειναχορηγούνταιχωριστά.Η

ανάμιξητουTazepenμεέναναμινογλυκοσίδηinvitroμπορείναοδηγήσεισεουσιαστική

αδρανοποίησητουαμινογλυκοσίδη.

Λόγωτηςχημικήςτουαστάθειας,τοTazepenδενθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμεδιαλύματαπου

περιέχουνμόνοδιττανθρακικόνάτριο.ΤοTazepenδενπρέπειναπροστίθεταισεπαράγωγααίματος

ήσευδρολυθένταλευκώματα.

ΤοδιάλυμαLactatedRingersδενείναισυμβατόμετοTazepen.

6.3ΔιάρκειαΖωής

24μήνεςσεθερμοκρασίαδωματίου(≤25 ο C).

6.4ΙδιαίτερεςΠροφυλάξειςκατάτηνΦύλαξητουΠροϊόντος

Τοπροϊόνφυλάσσεταισεθερμοκρασία≤25 ο C .

Κάθεμηχρησιμοποιούμενηποσότηταπρέπεινααπορρίπτεται.

6.5ΦύσηκαιΣυστατικάτουΠεριέκτη

Τοπροϊόνκυκλοφορείσεμορφήστείραςλυόφιληςσκόνηςσεέναγυάλινοφιαλίδιοτων:

2gpiperacillin+0.25gtazobactam:(2+0.25)g/vialή

4gpiperacillin+0.5gtazobactam:(4+0.5)g/vial.

Κάθεφιαλίδιοείναισυσκευασμένοσεχάρτινοκουτί.

6.6ΟδηγίεςΧρήσης/Χειρισμού

Ηανασύστασηκάθεφιαλιδίουπρέπειναγίνεταιμετονκατάλληλοόγκοδιαλύτησύμφωναμετον

παρακάτωπίνακακαιμεχρήσηενόςαπότουςσυμβατούςδιαλύτεςπουαναγράφονταιστον

κατάλογοπουακολουθεί.Ανακινήστεμέχριναδιαλυθεί.

Μέγεθοςφιαλιδίου

Tazepen Όγκοςδιαλύτηπουπρέπεινα

προστεθεί

(2+0.25)g 10ml

(4+0.5)g 20ml

Συμβατοίδιαλύτεςγιαανασύσταση

ΕνέσιμοNaCl0.9%

Στείροενέσιμούδωρ*

Dextrose5%

Βακτηριοστατικόενέσιμούδωρμεbenzylalcohol

Βακτηριοστατικόενέσιμούδωρμεparabens.

Βακτηριοστατικόςφυσιολογικόςορόςμεbenzylalcohol.

Βακτηριοστατικόςφυσιολογικόςορόςμεparabens.

Τοανασυσταθένδιάλυμαλαμβάνεταιαπότοφιαλίδιομεσύριγγα.

Μπορείνααραιωθείπεραιτέρωέωςτονεπιθυμητόόγκο(π.χ.50–150ml)μεκάποιοναπότους

ακόλουθουςσυμβατούςδιαλύτεςγιαενδοφλέβιαχορήγηση:

Συμβατοίδιαλύτεςγιααραίωση

ΕνέσιμοNaCl0.9%

Στείροενέσιμούδωρ*

Dextrose5%

Dextran6%inSaline

Dextrose5%καιNaCl0.9%

*Ομέγιστοςσυνιστώμενοςόγκοςστείρουενέσιμουύδατοςανάδόσηείναι50ml.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΟΥΚΑΤΟΧΟΥΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΝΟΡΑΣΙΣΑΕ

Τραπεζούντος17&Α.Παπανδρέου,Μελίσσια15127,Αθήνα.

8.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

LaboratorioFarmaceuticoCTsrL,ITALY.

9. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

75802/07/09-04-2008,21798/09-04-2008.

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5-10-2006.

11.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

5-10-2006.

Document Outline

Baca dokumen lengkap

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩNΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TAZEPEN

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΚάθεφιαλίδιοπεριέχειPiperacillin2g+Tazobactam0,25ήPiperacillin4g+Tazobactam0,5g.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTazepenενδείκνυταισε:

-Ενήλικεςκαιεφήβους12ετώνκαιάνω:γιατηθεραπείατωνπαρακάτωσυστηματικώνκαι/ή

τοπικώνμικροβιακώνλοιμώξεων,στιςοποίεςέχειδιαπιστωθείήπιθανολογείταιηπαρουσία

ευαίσθητωνμικροοργανισμών:

1.Λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος.

2.Λοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος(επιπεπλεγμένεςήμη).

3.Ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις.

4.Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων.

5.Μικροβιακήσηψαιμία.

6.Μικροβιακέςλοιμώξειςσεουδετεροπενικούςασθενείςσεσυνδυασμόμεαμινογλυκοσίδες.

7.Πολυμικροβιακέςλοιμώξεις.ΤοTazepenενδείκνυταιστιςπολυμικροβιακέςλοιμώξεις

συμπεριλαμβανομένωνκαιεκείνωνπουυπάρχειυποψίαπαρουσίαςαερόβιωνκαιαναερόβιων

μικροοργανισμών(ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις,λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων,

λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος).

-Παιδιάηλικίαςμικρότερηςτων12ετών:Σεενδονοσοκομειακούςπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετών,γιατηνθεραπείαενδοκοιλιακώνλοιμώξεωνσυμπεριλαμβανομένωνκαιτης

σκωληκοειδίτιδαςμεεπιπλοκές,διάτρησηήαπόστηματηςπεριτονίτιδαςκαιλοιμώξεωντων

χοληφόρωνοδών.Σ’αυτέςτιςενδείξεις,τοTazepenδενμελετήθηκεσεπαιδιάκάτωτων2ετών.

ΠαρόλοπουτοTazepenενδείκνυταιμόνογιατιςπεριπτώσειςπουαναφέρονταιπιοπάνω,οι

λοιμώξειςπουπροκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinαντιμετωπίζονται

επίσηςμεTazepenλόγωτηςπεριεχόμενηςσ’αυτόpiperacillin.Κατάσυνέπειαείναιδυνατόνναμην

απαιτείταιηπροσθήκηάλλουαντιβιοτικούγιατηθεραπευτικήαγωγήμικτώνλοιμώξεωνπου

προκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinκαιμικροοργανισμούςπου

παράγουνβ-λακταμάσες.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπευτικήςαγωγήςθαπρέπειναεκτελούνταιοικατάλληλεςκαλλιέργειες

καιδοκιμασίεςευαισθησίαςώστενααναγνωριστούνοιπαθογόνοιμικροοργανισμοίκαινα

προσδιορισθείηευαισθησίατουςστοTazepen.Λόγωτουευρέωςαντιμικροβιακούφάσματοςέναντι

GRAM(+)καιGRAM(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμώνπουαναφέρονταιπιοκάτω,το

Tazepenείναιιδιαίτεραχρήσιμοστηναντιμετώπισημικτώνλοιμώξεωνκαιστηνεμπειρικήθεραπεία

πριντααποτελέσματαευαισθησίαςείναιδιαθέσιμα.ΣυνεπώςηθεραπευτικήαγωγήμεTazepen

μπορείνααρχίσειπρινγίνουνγνωστάτααποτελέσματατωνδοκιμασιών.Μπορείναχρειασθεί

τροποποίησητηςθεραπείαςόταντααποτελέσματαγίνουνγνωστάήανδενυπάρξεικλινική

ανταπόκριση.ΤοTazepenδρασυνεργικάμετιςαμινογλυκοσίδεςεναντίονορισμένωνστελεχών

Pseudomonasaeruginosa.Ηθεραπείασυνδυασμούήτανεπιτυχήςειδικάσεανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς.Καιταδύοφάρμακαθαπρέπειναχρησιμοποιούνταισεπλήρειςθεραπευτικέςδόσεις.Η

πιθανότηταυποκαλιαιμίαςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησεασθενείςμεχαμηλάαποθέματα

καλίουκαιθαπρέπειναδιενεργείταιέλεγχοςτωνηλεκτρολυτώνπεριοδικά.

Μόλιςγίνουνγνωστάτααποτελέσματατηςκαλλιέργειαςκαιτηςδοκιμασίαςευαισθησίαςθαπρέπει

ναπροσαρμοσθείανάλογαηαντιμικροβιακήθεραπεία.

4.2ΔοσολογίακαιΤρόποςΧορήγησης

ΤοTazepenμπορείναχορηγηθείμεαργήενδοφλέβιαένεση(διάρκειαςτουλάχιστον3-5λεπτών),ή

μεαργήενδοφλέβιαέγχυση(20-30λεπτά).

Ενήλικεςκαιέφηβοι12ετώνκαιάνω

Ησυνήθηςδοσολογίαγιαενήλικεςκαιεφήβουςμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαείναι(4+0,5)g

Tazepenχορηγούμεναανά8ωρο.Ησυνολικήημερήσιαδόσηεξαρτάταιαπότησοβαρότητακαιτην

εντόπισητηςλοίμωξηςκαιμπορείναποικίλλειαπό(2+0,25)g–(4+0.5)gTazepenχορηγούμεναανά

6ωρο,8ωροή12ωρο.

Νεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςκαιτα

διαστήματαμεταξύτωνχορηγήσεωνθαπρέπειναρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτης

νεφρικήςλειτουργίας.

Οιπροτεινόμενεςημερήσιεςδοσολογίεςείναιοιακόλουθες:

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣΧΗΜΑΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΑΝΕΠΑΡΚΗΝΕΦΡΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚάθαρσηΚρεατινίνης(ml/min) ΣυνιστώμενηδοσολογίαTazepen

>40 Δεναπαιτείταιρύθμισητηςδοσολογίας

20-40 (12+1,5)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/8ωρο

<20 (8+1)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/12ωρο

Γιαασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιύλιση,ημέγιστηημερήσιαδόσηTazepenείναι(8+1)g.

Επιπλέον,επειδήηαιμοδιύλισηαφαιρείτο30-50%τηςpiperacillinεντός4ωρών,θαπρέπεινα

χορηγείταιμιαεπιπλέονδόση(2+0,25)gTazepen,μετάαπόκάθεπερίοδοδιύλισης.Στουςασθενείς

μενεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,οιμετρήσειςτωνεπιπέδωνpiperacillin/tazobactamστονορό

παρέχουνπεραιτέρωενδείξειςγιατηρύθμισητηςδοσολογίας.

Διάρκειαθεραπείας

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηβαρύτητατηςλοίμωξηςκαιτην

κλινικήκαιβακτηριολογικήπρόοδοτουασθενή.

Σεοξείεςλοιμώξεις,ηθεραπευτικήαγωγήμεTazepenθαπρέπειναδιαρκείτουλάχιστονπέντε

ημέρεςκαινασυνεχίζεταιγια48ώρεςμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτωνήτουπυρετού.

Ενδονοσοκομειακοίπαιδιατρικοίασθενείςμεενδοκοιλιακήλοίμωξηηλικίας2έως12ετών

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμέχρι40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργία,η

συνιστώμενηδόσηείναι112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο.

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμεγαλύτερουτων40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρική

λειτουργία,εφαρμόζεταιηδοσολογίαγιατουςενήλικες,δηλαδή4.5g(4gpiperacillin/0.5g

tazobactam)ανά8ωρο.

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςθαεξαρτηθείαπότηνβαρύτητατηςλοίμωξηςκαθώςκαιτηνκλινικήκαι

μικροβιολογικήεξέλιξητουασθενούς.Ησυνιστώμενηθεραπευτικήαγωγήθαπρέπειναδιαρκεί

τουλάχιστον5ημέρεςκαιναμηνυπερβαίνειτις14ημέρεςέχονταςυπ’όψινότιθαπρέπεινα

συνεχίζεταιγια48ώρεςτουλάχιστονμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτων.

Νεφρικήανεπάρκειαγιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών

ΗφαρμακοκινητικήτουTazepenδενέχειμελετηθείσεπαιδιατρικούςασθενείςμεβλάβητηςνεφρικής

λειτουργίας.Συνιστάταιηακόλουθηπροσαρμογήτηςδοσολογίαςγιαπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετώνμεέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας:

Κάθαρσηκρεατινίνης ΣυνιστώμενηδόσηTazepen

>50ml/min 112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο

<50ml/min 78.75mg/kg(70mgpiperacillin/8.75mgtazobactam)ανά8ωρο

Αυτήητροποποίησητηςδοσολογίαςυπολογίζεταιμόνοκατάπροσέγγιση.Κάθεασθενήςθαπρέπει

ναπαρακολουθείταιστενάγιατυχόνσυμπτώματατοξικότηταςαπότοφάρμακο.Ηδοσολογίατου

φαρμάκουκαιησυχνότηταθαπρέπειναρυθμίζονταιαναλόγως.

Παιδιάκάτωτων2ετών

Μέχριςότουαποκτηθείπεραιτέρωεμπειρία,τοTazepenδενπρέπειναχορηγείταισεπαιδιάηλικίας

κάτωτων2ετών.

Ηλικιωμένοιασθενείς

Ασθενείςάνωτων65ετώνδενέχουναυξημένοκίνδυνοεμφάνισηςανεπιθύμητωνενεργειώνλόγω

ηλικίαςκαιμόνο.Ωστόσο,ηδοσολογίαπρέπειναπροσαρμόζεταισεπερίπτωσηνεφρικής

ανεπάρκειας.

4.3Αντενδείξεις

ΤοTazepenαντενδείκνυταισεασθενείςμειστορικόαλλεργικώναντιδράσεωνσεοποιαδήποτεβήτα

λακτάμη(περιλαμβανομένωνπενικιλλινώνήκεφαλοσπορινών)ήαναστολέαβ-λακταμασών.

4.4ΙδιαίτερεςΠροειδοποιήσειςκαιΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση

Έχουναναφερθείσοβαρέςκαιμερικέςφορέςθανατηφόρεςαντιδράσειςυπερευαισθησίας

(αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείςαντιδράσεις[περιλαμβανομένουshock])σεασθενείςπου

υποβάλλονταισεθεραπείαμεπενικιλλίνες.Οιαντιδράσειςαυτέςπαρατηρούνταιπιοσυχνάσεάτομα

μειστορικόευαισθησίαςσεπολλαπλάαλλεργιογόνα.Έχουναναφερθείασθενείςμειστορικό

υπερευαισθησίαςστηνπενικιλλίνη,στουςοποίουςεμφανίσθηκανσοβαρέςαντιδράσεις

υπερευαισθησίαςότανυποβλήθηκανσεθεραπείαμεκεφαλοσπορίνη.Πριντηνέναρξητηςθεραπείας

μεTazepenθαπρέπειναγίνεταιπροσεκτικήέρευναόσοναφοράπροηγούμενεςαντιδράσεις

υπερευαισθησίαςστιςπενικιλλίνες,κεφαλοσπορίνεςκαιάλλααλλεργιογόνα.Στηνπερίπτωσηπου

εμφανισθείαλλεργικήαντίδρασηκατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςμεTazepen,πρέπειναδιακοπείη

χορήγησητουαντιβιοτικού.Οισοβαρέςαντιδράσειςυπερευαισθησίαςμπορείνααπαιτήσουντη

χορήγησηεπινεφρίνηςκαιτηλήψηάλλωνεπειγόντωνμέτρων.

Σεπεριπτώσειςσοβαρής,επίμονηςδιάρροιαςθαπρέπειναληφθείυπόψηηπιθανότηταναέχει

προκληθείαπότοαντιβιοτικόψευδομεμβρανώδηςκολίτιδαπουμπορείναείναιαπειλητικήγιατη

ζωή.Τασυμπτώματατηςψευδομεμβρανώδουςκολίτιδαςμπορείναπαρουσιαστούνκατάτη

διάρκειαήμετάτηναντιβακτηριακήθεραπεία.Κατάσυνέπεια,ηχορήγησηTazepenθαπρέπεινα

διακόπτεταιαμέσωςστιςπεριπτώσειςαυτέςκαιθαπρέπειναεφαρμόζεταικατάλληληθεραπεία(π.χ.

χορήγησηαπότοστόμαteicoplaninήvancomycin).Αντενδείκνυταιηχορήγησησκευασμάτωνπου

αναστέλλουντιςπερισταλτικέςκινήσεις.

ΠαρότιτοTazepenέχειτηχαμηλήτοξικότητατηςομάδαςτωνπενικιλλινούχωναντιβιοτικών,σε

περίπτωσηπαρατεταμένηςθεραπείαςσυνιστάταιοπεριοδικόςέλεγχοςτηςνεφρικής,ηπατικήςκαι

αιμοποιητικήςλειτουργίας.Υπήρξαναιμορραγικέςεκδηλώσειςσεορισμένουςασθενείςπου

λάμβανανβ-λακταμικάαντιβιοτικά.Αυτέςοιαντιδράσειςέχουνσυσχετισθείσεμερικέςπεριπτώσεις

μεανωμαλίεςτωνδοκιμασιώνπήξηςόπωςοχρόνοςπήξης,ησυγκόλλησητωναιμοπεταλίωνκαιο

χρόνοςπροθρομβίνης,είναιδεπιθανότεροναεμφανισθούνσεασθενείςμενεφρικήανεπάρκεια.

Στηνπερίπτωσηπουεκδηλωθείαιμορραγία,θαπρέπειναδιακοπείηχορήγησητουαντιβιοτικούκαι

νααρχίσεικατάλληληθεραπεία.Ηπιθανότηταεμφάνισηςανθεκτικώνμικροοργανισμώνπουθα

μπορούσανναπροκαλέσουνεπιλοιμώξειςήυποτροπέςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψη,ειδικά

κατάτηδιάρκειαπαρατεταμένηςθεραπείας.Αναυτόσυμβείθαπρέπειναληφθούντακατάλληλα

μέτρα.Όπωςκαιστηνπερίπτωσηλήψηςάλλωνπενικιλλινών,οιασθενείςμπορείναεκδηλώσουν

νευρομυϊκήδιεγερσιμότηταήσπασμούςστηνπερίπτωσηπουτουςχορηγηθούνενδοφλέβια

υψηλότερεςαπότιςσυνιστώμενεςδόσεις.

ΤοTazepenαποτελείμονονατριούχοάλαςτηςpiperacillinκαιτηςtazobactam.

Ηπεριεκτικότητανατρίουανάφιαλίδιοέχειωςεξής:

(2+0.25)g/vial:4.69mEq(108.0mg)νατρίου

(4+0.5)g/vial:9.39mEq(216mg)νατρίου

Ταπαραπάνωθαπρέπειναλαμβάνονταιυπόψηκατάτηθεραπείαασθενώνπουαπαιτούν

περιορισμένηλήψηάλατος.

Θαπρέπειναεκτελούνταιπεριοδικοίπροσδιορισμοίτωνηλεκτρολυτώνσεασθενείςμεχαμηλά

αποθέματακαλίουκαιναλαμβάνεταιυπόψηηπιθανότηταυποκαλιαιμίαςσεασθενείςπου

ενδεχομένωςέχουνχαμηλάαποθέματακαλίουκαιπουυποβάλλονταισεθεραπείαμεκυτταροτοξικά

ήμεδιουρητικάφάρμακα.

Τααντιμικροβιακάφάρμακαπουχρησιμοποιούνταισευψηλέςδόσειςγιαμικράχρονικάδιαστήματα

γιατηναντιμετώπισητηςγονόρροιαςμπορούννασυγκαλύψουνήνακαθυστερήσουντα

συμπτώματατηςεπωαζόμενηςσύφιλης.Συνεπώς,πριντηθεραπευτικήαγωγή,οιασθενείςμε

γονόρροιαθαπρέπειεπίσηςναεξετάζονταιγιατυχόνσύφιλη.Θαπρέπειναλαμβάνονταιδείγματα

γιαεξέτασησεσκοτεινόπεδίο,απότουςασθενείςμευποψίαπρωτογενούςβλάβηςκαιθαπρέπεινα

εκτελούνταιορολογικοίέλεγχοιγιαχρονικόδιάστημα4μηνώντουλάχιστον.

Εργαστηριακέςεξετάσεις:Μπορείναπαρουσιαστείλευκοπενίακαιουδετεροπενίαειδικάκατάτη

μακροχρόνιαθεραπεία.Ωςεκτούτου,θαπρέπειναγίνεταιπεριοδικόςέλεγχοςτηςαιμοποιητικής

λειτουργίαςειδικάκατάτηνπαρατεταμένηθεραπεία,δηλ.άνωτων21ημερών(βλ.«Ανεπιθύμητες

Ενέργειες»–Ανεπιθύμηταεργαστηριακάευρήματα).

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςθαπρέπεινα

ρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτηςνεφρικήςλειτουργίας.

4.5ΑλληλεπιδράσειςμεΆλλαΦάρμακακαιΆλλεςΜορφέςΑλληλεπίδρασης

ΗταυτόχρονηχορήγησηprobenecidκαιTazepenεπέφερεεπιμήκυνσητουχρόνουημιζωήςκαι

μείωσητηςνεφρικήςκάθαρσηςτόσογιατηνpiperacillinόσοκαιγιατηνtazobactam,ωστόσοοι

μέγιστεςσυγκεντρώσειςτωνφαρμάκωνστοπλάσμαέμεινανανεπηρέαστες.Δενέχειπαρατηρηθεί

καμίααλληλεπίδρασημεταξύτουTazepenκαιτηςvancomycin.

Ηpiperacillinείτεμόνητηςείτεσεσυνδυασμόμεtazobactamδενπροκάλεσεσημαντικέςμεταβολές

στηνφαρμακοκινητικήτουtobramycinσεασθενείςμεκανονικήνεφρικήλειτουργίακαιήπιαήμέτρια

νεφρικήανεπάρκεια.Ηφαρμακοκινητικήτηςpiperacillin,τηςtazobactamκαιτουμεταβολίτηΜ1

επίσηςδενμεταβλήθηκεσημαντικάμεχορήγησηtobramycin.

ΌταντοTazepenσυγχορηγήθηκεμεtobramycin,ηεπιφάνειακάτωαπότηνκαμπύλη,ηνεφρική

κάθαρσηκαιηαπέκκρισητηςtobramycinσταούραμειώθηκανκατά11%,32%και38%αντίστοιχα.Η

μεταβολήστηνφαρμακοκινητικήτηςtobramycinκατάτηχορήγησήτηςπαράλληλαμεTazepen

μπορείναοφείλεταιστηνinvivoκαιinvitroαδρανοποίησητηςtobramycinαπότηνπαρουσίατης

piperacillin/tazobactam.Ηαδρανοποίησητωναμινογλυκοσιδώναπότηνπαρουσίαφαρμάκωντης

κατηγορίαςτωνπενικιλλινώνείναιγνωστή.Θεωρείταιότιδημιουργούνταισυμπλέγματαπενικιλλίνης-

αμινογλυκοσίδης,ταοποίαστερούνταιαντιμικροβιακήςδράσηςκαιείναιάγνωστηςτοξικότητας.Σε

ασθενείςμεσοβαρήέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας(π.χ.ασθενείςπουυποβάλλονταιχρονίωςσε

αιμοδιάλυση),ηφαρμακοκινητικήτηςtobramycinμεταβλήθηκεσημαντικάκατάτηνπαράλληλη

χορήγησητηςpiperacillin.Ημεταβολήστηφαρμακοκινητικήτηςtobramycinκαιηπιθανήτοξικότητα

τουσυμπλέγματοςπενικιλλίνη-αμινογλυκοσίδηστουςασθενείςμεήπιαέωςμέτριανεφρική

ανεπάρκειαστουςοποίουςχορηγήθηκεοσυνδυασμόςαμινογλυκοσίδηκαιTazepen,δενέχει

διαπιστωθεί.

Ηpiperacillinότανχορηγείταιπαράλληλαμεvecuroniumέχειωςακόλουθοτηνπαράτασητου

νευρομυϊκούαποκλεισμούπουπροκαλείτοvecuronium.ΤοTazepenεάνχορηγηθείπαράλληλαμε

vecuroniumμπορείναέχειτοίδιοαποτέλεσμα.Λόγωτουόμοιουτρόπουδράσηςτωνμη-

αποπολωτικώνμυοχαλαρωτικώναναμένεταιπαράτασητουνευρομυϊκούαποκλεισμούπου

προκαλούνκατάτηνπαρουσίατηςpiperacillin.

ΌταντοTazepenλαμβάνεταιπαράλληλαμεάλλοαντιβιοτικό,ιδιαίτεραμεαμινογλυκοσίδη,τα

φάρμακααυτάδενθαπρέπεινααναμιγνύονταισεενδοφλέβιαδιαλύματαήναχορηγούνται

ταυτόχρονα,λόγωφυσικήςασυμβατότητας.

Κατάτηνταυτόχρονηχορήγησηυψηλώνδόσεωνηπαρίνης,αντιπηκτικώναπότοστόμακαιάλλων

φαρμάκωνπουεπηρεάζουντηνπήξητουαίματοςκαι/ήτηλειτουργίατωνθρομβοκυττάρων,οι

παράγοντεςτηςπήξηςθαπρέπειναελέγχονταιπιοσυχνάκαιναπαρακολουθούνταιτακτικά(βλ.

ΙδιαίτερεςΠροειδοποιήσειςκαιΠροφυλάξειςκατάτηΧρήση).

Ηpiperacillinμπορείναμειώσειτηναπέκκρισητηςmethotrexate.Ωςεκτούτουπρέπειναελέγχονται

ταεπίπεδαmethotrexateστοαίμαώστενααποφευχθείτοξικότητα.

Αλληλεπιδράσειςφαρμάκων/εργαστηριακώνεξετάσεων

Όπωςσυμβαίνειμετιςάλλεςπενικιλλίνες,ηχορήγησητουTazepenμπορείναπροκαλέσειψευδώς

θετικήαντίδρασηγλυκόζηςσταούραμετημέθοδοαναγωγήςχαλκού.Συνιστάταιοέλεγχοςτης

γλυκόζηςμετηνενζυμικήαντίδρασηοξειδάσηςτηςγλυκόζης.

ΈχουναναφερθείθετικάαποτελέσματαχρησιμοποιώνταςτημέθοδοBio-RadLaboratoriesPlatelia

AspergillusEIAσεασθενείςπουλάμβανανTazepenκαιοιοποίοιστησυνέχειαβρέθηκανναμην

παρουσιάζουνλοίμωξηαπόAspergillus.ΜετημέθοδοBio-RadLaboratoriesPlateliaAspergillusEIA

έχουναναφερθείδιασταυρούμενεςαντιδράσειςμεμηΑσπεργιλλικούςπολυσακχαρίτεςκαι

πολυφουρανόσες.Ωςεκτούτου,ταθετικάαποτελέσματααυτήςτηςεργαστηριακήςεξέτασηςστους

ασθενείςπουλαμβάνουνTazepen,πρέπειναερμηνεύονταιπροσεκτικάκαιναεπιβεβαιώνονταιμε

άλλεςδιαγνωστικέςμεθόδους.

4.6ΚύησηκαιΓαλουχία

Κύηση

ΔενυπάρχουνμέχριστιγμήςεπαρκείςκαικαλάτεκμηριωμένεςμελέτεςμετοTazepenσεέγκυες

γυναίκες.ΤοTazepenδενεπηρέασετηγονιμότητασεαρουραίουςκαιδενέδειξεεμβρυοτοξικότηταή

τερατογόνοδράσησεποντίκιακαιαρουραίους.Ηpiperacillinκαιηtazobactamδιαπερνούντον

πλακούντα.Μέχρινααποκτηθείεπαρκήςεμπειρία,οιγυναίκεςκατάτηδιάρκειατηςκύησης,θα

πρέπειναυποβάλλονταισεθεραπευτικήαγωγήμεTazepenμόνοστηνπερίπτωσηπουτο

θεραπευτικόόφελοςαντισταθμίζειτονκίνδυνογιατηνασθενήκαιτοέμβρυο.

Γαλουχία

Ηpiperacillinεκκρίνεταισεχαμηλέςσυγκεντρώσειςστοανθρώπινογάλα.Δενέχουνμελετηθείοι

συγκεντρώσειςτηςtazobactamστοανθρώπινογάλα.Οιγυναίκεςπουθηλάζουνθαπρέπεινα

λαμβάνουντοφάρμακομόνοεάντοαναμενόμενοόφελοςείναιμεγαλύτεροαπότουςπιθανούς

κινδύνουςγιατηνγυναίκακαιτοπαιδί.

4.7ΕπίδρασηστηνΙκανότηταΟδήγησηςκαιΧειρισμούΜηχανημάτων

Δενεφαρμόζεται.

4.8ΑνεπιθύμητεςΕνέργειες

ΟιανεπιθύμητεςενέργειεςκατατάσσονταισύμφωναμετιςκατηγορίεςσυχνότηταςκατάCIOMS.

Πολύσυχνές ≥ 10%

Συχνές ≥ 1%

Ασυνήθεις ≥ 0.1%και<1%

Σπάνιες ≥ 0.01%και<0.1%

Πολύσπάνιες<0.01%

Λοιμώξειςκαιπαρασιτώσεις

Ασυνήθεις ΕπιλοίμωξηαπόCandida.

Διαταραχέςτουαιμοποιητικούκαιτουλεμφικούσυστήματος

Ασυνήθεις Λευκοπενία,ουδετεροπενία,θρομβοκυτοπενία.

Σπάνιες Αναιμία,αιμορραγικέςεκδηλώσεις(συμπεριλαμβανομένωνπορφύρας,επίσταξης,

παράτασηςτουχρόνουαιμορραγίας),ηωσινοφιλία,αιμολυτικήαναιμία.

ΠολύσπάνιεςΑκοκκιοκυττάρωση,θετικόάμεσοτεστCoombs,πανκυτταροπενία,παράταση

χρόνουμερικήςθρομβοπλαστίνης,παράτασηχρόνουπροθρομβίνης,

θρομβοκυττάρωση.

Διαταραχέςανοσοποιητικούσυστήματος

Ασυνήθεις Αντιδράσειςυπερευαισθησίας.

Σπάνιες Αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείςαντιδράσεις(περιλαμβανομένουshock).

Διαταραχέςτουμεταβολισμούκαιτηςθρέψης

ΠολύσπάνιεςΜειωμένηαλβουμίνηαίματος,μειωμένηγλυκόζηαίματος,μειωμένηολικήπρωτείνη

αίματος,υποκαλιαιμία.

Διαταραχέςνευρικούσυστήματος

Ασυνήθεις Κεφαλαλγία,αϋπνία.

Σπάνιες Μυϊκήαδυναμία,ψευδαισθήσεις,σπασμοί,ξηροστομία.

Αγγειακέςδιαταραχές

Ασυνήθεις Υπόταση,φλεβίτιδα,θρομβοφλεβίτιδα.

Σπάνιες Έξαψη.

Γαστρεντερικέςδιαταραχές

Συχνές Διάρροια,ναυτία,έμετος.

Ασυνήθεις Δυσκοιλιότητα,δυσπεψία,ίκτερος,στοματίτιδα.

Σπάνιες Κοιλιακόάλγος,ψευδομεμβρανώδηςκολίτιδα.

Διαταραχέςήπατοςκαιχοληφόρων

Ασυνήθεις Αυξημένηαλανινικήαμινοτρανσφεράση,αυξημένηασπαρτικήαμινοτρανσφεράση.

Σπάνιες Αυξημένηχολερυθρίνη,αυξημένηαλκαλικήφωσφατάσηαίματος,αυξημένηγάμμα-

γλουταμυλτρανσφεράση,ηπατίτιδα.

Διαταραχέςδέρματοςκαιυποδόριουιστού

Συχνές Εξάνθημα.

Ασυνήθεις Κνησμός,κνίδωση,ερύθημα.

Σπάνιες Πομφολυγώδηςδερματίτιδα,πολύμορφοερύθημα,αυξημένηεφίδρωση,έκζεμα,

εξάνθημα.

ΠολύσπάνιεςΣύνδρομοStevens-Johnson,τοξικήεπιδερμικήνεκρόλυση.

Διαταραχέςμυοσκελετικούσυστήματος,συνδετικούιστούκαιοστών

Σπάνιες Αρθραλγία,μυαλγία.

Διαταραχέςτωννεφρώνκαιτωνουροφόρωνοδών

Ασυνήθεις Αυξημένηκρεατινίνηαίματος.

Σπάνιες Διάμεσοςνεφρίτις,νεφρικήανεπάρκεια.

Πολύσπάνια Αυξημένηουρίααίματος.

Γενικέςδιαταραχέςκαικαταστάσειςστοσημείοτηςχορήγησης

Ασυνήθεις Πυρετός,αντίδρασηστοσημείοτηςένεσης.

Σπάνιες Ρίγη,κόπωση,οίδημα.

Ηθεραπείαμεpiperacillinέχεισυσχετιστείμεαυξημέναπεριστατικάπυρετούκαιεξανθήματοςσε

ασθενείςμεκυστικήίνωση.

Έχουναναφερθείεπίσης:ειλεός,υπερκοιλιακήκαικοιλιακήταχυκαρδία,βραδυκαρδία,αρρυθμία

περιλαμβανομένουκολπικούκαικοιλιακούινδισμού,καρδιακήανακοπή,καρδιακήανεπάρκεια,

κυκλοφορικήανεπάρκεια,έμφραγματουμυοκαρδίου,μέλαινα,μετεωρισμός,αιμορραγία

γαστρεντερικού,γαστρίτιδα,λόξυγγας,εμβοέςώτων,σύγχυση,κατάθλιψη,λευκόρροια,κολπίτιδα,

φαρυγγίτιδα,πνευμονικόοίδημα,βρογχόσπασμος,βήχαςκνησμόςγεννητικώνοργάνων,αλλοίωση

τηςγεύσης,κατακράτησηούρων,δυσουρία,ολιγουρία,αιματουρία,ακράτεια,φωτοφοβίακαι

παρατεταμένημυϊκήχάλαση.

4.9Υπερδοσολογία

ΈχουναναφερθείπεριπτώσειςυπερδοσολογίαςμεTazepenμετάτηνκυκλοφορίατουφαρμάκου.Η

πλειονότητατωναντιδράσεωνπουπαρατηρήθηκαν,συμπεριλαμβανομένηςναυτίας,έμετουκαι

διάρροιας,έχουναναφερθείκαιμετησυνήθησυνιστώμενηδοσολογία.Εάνχορηγηθούν

ενδοφλεβίωςδόσειςυψηλότερεςαπότιςσυνιστώμενες,οιασθενείςμπορείναεμφανίσουν

νευρομυϊκήδιέγερσηήσπασμούς(ειδικάσεπερίπτωσηνεφρικήςανεπάρκειας).

Αντιμετώπισητηςδηλητηρίασης

Δενείναιγνωστόκάποιοειδικόαντίδοτο.Σεεπείγουσαανάγκη,ενδείκνυνταιεπείγονταιατρικάμέτρα

πουισχύουνκαιστηνπερίπτωσητηςpiperacillin.Στηνπερίπτωσηκινητικήςδιεγερσιμότηταςή

σπασμώνμπορείνααπαιτηθείηχορήγησηαντισπασμωδικώνπαραγόντων(π.χ.διαζεπάμηςή

βαρβιτουρικών).

Σεπερίπτωσησοβαρών(αναφυλακτικών)αντιδράσεων,θαπρέπειναεφαρμοσθείηχορήγησητων

συνηθισμένωνμέτρωναντιμετώπισης(αντιισταμινικά,κορτικοστεροειδή,συμπαθητικομιμητικά

φάρμακακαιαναπαιτείταιοξυγόνοκαιεξασφάλισηοδούαερισμού).Ηθεραπείαπρέπειναείναι

υποστηρικτικήκαισυμπτωματικήσύμφωναμετηνκλινικήεικόνατουασθενή.

Ηυπερβολικήσυγκέντρωσηείτεpiperacillinείτεtazobactamστοαίμαμπορείναελαττωθείμε

αιμοκάθαρση(βλ.ΦαρμακοκινητικέςΙδιότητες).

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚωδικόςATC:J01CR05

5.1Φαρμακοδυναμικέςιδιότητες

ΗpiperacillinμιαευρέωςφάσματοςημισυνθετικήπενικιλλίνηδραστικήεναντίονπολλώνGram(+)και

Gram(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμών,ασκείμικροβιοκτόνοδράσηαναστέλλονταςτη

σύνθεσητόσοτηςκυτταρικήςμεμβράνηςόσοκαιτουκυτταρικούτοιχώματος.

Ηtazobactam,είναιισχυρόςαναστολέαςπολλώνβ-λακταμασών,συμπεριλαμβανομένωντων

πλασμιδιακήςκαιχρωμοσωμιακήςπροέλευσηςενζύμωνταοποίασυνήθωςεπιφέρουναντοχήτων

μικροβίωνστιςπενικιλλίνεςκαιτιςκεφαλοσπορίνες,συμπεριλαμβανομένωνκαιτων

κεφαλοσπορινώντρίτηςγενιάς.Ηtazobactamέχειπολύμικρήεγγενήαντιμικροβιακήδράση.Η

παρουσίατηςtazobactamστοTazepenεπαυξάνεικαιεπεκτείνειτοαντιμικροβιακόφάσματης

piperacillinώστεαυτόναπεριλαμβάνειπολλούςμικροοργανισμούςπουπαράγουνβ-λακταμάσες

πουφυσιολογικάπαρουσιάζουναντοχήσεαυτήκαισεάλλαβ-λακταμικάαντιβιοτικά.Επομένως,το

Tazepenσυνδυάζειτιςιδιότητεςενόςαντιβιοτικούευρέωςφάσματοςκαιενόςαναστολέαβ-

λακταμασών.

Ευαισθησία

Προτείνονταιοιπαρακάτωελάχιστεςανασταλτικέςπυκνότητεςωςκριτήριαευαισθησίας:

ΟΡΙΑΕΛΑΧΙΣΤΗΣΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ(MIC)

Ευαίσθητοι Μετρίωςευαίσθητοι Ανθεκτικοί

Εντεροβακτηριακά ≤16mg/L 32–64mg/L ≥128mg/L

Ψευδομονάδα ≤64mg/L - ≥128mg/L

Σταφυλόκοκκος ≤8mg/L - ≥16mg/L

Στρεπτόκοκκος* ≤1mg/L - ≥2mg/L

Αναερόβια ≤32mg/L 64mg/L ≥128mg/L

*ΕφόσονδενυπάρχουνεπίσημεςεισηγήσειςαπότηνNCCLSγιατονΣτρεπτόκοκκο,γίνονται

αποδεκτάταπιοπάνωκριτήριαευαισθησίας.

Οεπιπολασμόςτηςεπίκτητηςαντοχήςμπορείναποικίλλειχρονικάκαιγεωγραφικάγιαορισμένα

στελέχη.Είναιεπιθυμητέςπληροφορίεςπουαφορούντηνμικροβιακήαντοχήστηνσυγκεκριμένη

περιοχή,ειδικάγιατηνθεραπείασοβαρώνλοιμώξεων.Αυτέςοιπληροφορίεςαποτελούνοδηγόγια

τηναντιμετώπισημικροοργανισμώνευαίσθητωνστηνpiperacillin/tazobactam.

ΤατελευταίαβιβλιογραφικάδεδομένατηςNCCLS(NationalCommitteeforClinicalLaboratory

Standards)είναι:

MethodsforDilutionAntimicrobialSusceptibilityTestsforBacteriaThatGrowAerobically:

ApprovedStandard-FifthEdition,NCCLSdocumentM7-A5,Vol.20No.2.2000.NCCLS.

Wayne.PA.

ΓιαΑναερόβια:

MethodsforAntimicrobialSusceptibilityTestingofAnaerobicBacteria;ApprovedStandard-

FourthEdition.NCCLS,Wayne,PA.

Μικροβιολογία

ΤοTazepenεμφανίζειισχυρήαντιμικροβιακήδράσηεναντίονμικροοργανισμώνπουείναιευαίσθητοι

στηνpiperacillinκαθώςκαιεναντίονμικροοργανισμώνπουπαράγουνβ-λακταμάσεςκαιείναι

ανθεκτικοίστηνpiperacillin.

GRAM(-)μικροοργανισμοί:ΣτελέχηEscherichiacoliπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση,είδη

Citrobacter(συμπεριλαμβανομένωντωνC.freundii,C.diversus),είδηKlebsiella(συμπεριλαμβανο-

μένωντωνK.oxytoca,K.pneumoniae),είδηEnterobacter(συμπεριλαμβανομένωντωνE.clocae,

E.aerogenes).Proteusvulgaris,Proteusmirabilis,Providenciarettgeri,Providenciastuartii,

Plesiomonasshigelloides,Morganellamorganii,είδηSerratia(συμπεριλαμβανομένωντων

S.marcescens,S.liquifaciens),είδηSalmonella,είδηShigella,Pseudomonasaeruginosaκαιάλλα

είδηPseudomonas(συμπεριλαμβανομένωντωνP.cepacia,P.maltophilia,P.fluorescens),

Xanthomonasmaltophilia,Neisseriagonorrhoeae,Neisseriameningitidis,είδηMoraxella

(συμπεριλαμβανομένηςτηςBranhamellacatarrhalis),είδηAcinetobacter,Haemophilusinfluenzae,

H.parainfluenzae,Pasteurellamultocida,είδηYersinia,είδηCampylobacter,Gardnerellavaginalis.

ΜελέτεςinvitroκατέδειξανσυνεργικήδράσημεταξύτουTazepenκαιτωναμινογλυκοσιδώνκατάτης

πολυανθεκτικήςPseudomonasaeruginosa.

GRAM(+)μικροοργανισμοί:Στελέχηστρεπτοκόκκωνπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση

(S.pneumoniae,S.pyogenes,S.bovis,S.agalactiae,S.viridans,ΟμάδαC,ΟμάδαG),εντερόκοκκοι

(E.faecalis,E.faecium),Staphylococcusaureus(S.aureusμηανθεκτικόςστηmethicillin),

S.saphrophyticus,S.epidermidis(σταφυλόκοκκοιαρνητικοίστηνκοαγκουλάση),κορυνοβακτηρίδια,

Listeriamonocytogenes,είδηNocardia.

Αναερόβιοιμικροοργανισμοί:Αναερόβιοιμικροοργανισμοίπουπαράγουνήόχιβ-λακταμάση,

όπωςείδηBacteroides(συμπεριλαμβανομένωντωνB.bivius,B.disiens,B.capillosus,

B.melaninogeniucus,B.oralis),ηομάδαBacteroidesfragilis(συμπεριλαμβανομένωντωνB.fragilis,

B.vulgatus,B.distasonis,B.ovatus,B.thetaiotaomicron,B.uniformis,B.asaccharolyticus)καθώςκαι

είδη Peptostreptococcus, Fusobacterium,ηομάδα Eubacterium,είδη Clostridia

(συμπεριλαμβανομένωντωνC.difficile,C.perfringens),είδηVeillonellaκαιActinomyces.

5.2ΦαρμακοκινητικέςΙδιότητες

Βιοδιαθεσιμότητακαιαπορρόφηση

Ηpiperacillinκαιηtazobactamαπορροφούνταιπλήρωςμετάαπόενδοφλέβιαχορήγησηκαι

ικανοποιητικάμετάαπόενδομυϊκήμεβιοδιαθεσιμότηταπουφθάνειστο71%γιατηνpiperacillinκαι

στο84%γιατηνtazobactam.

Κατανομήκαιεπίπεδαστοπλάσμα

Οιμέσεςσυγκεντρώσειςστοπλάσματουσυνδυασμούpiperacillinκαιtazobactamστησταθερή

κατάστασηπαρουσιάζονταιστουςΠίνακες1-2.

Οιμέγιστεςσυγκεντρώσειςpiperacillinκαιtazobactamστοπλάσμαεπιτυγχάνονταιαμέσωςμετάτην

ολοκλήρωσητηςενδοφλέβιαςέγχυσηςήένεσης.Ταεπίπεδατηςpiperacillinστοπλάσμαόταν

χορηγείταιμαζίμεtazobactam,είναιόμοιαμεεκείναπουεπιτυγχάνονταιότανισοδύναμεςδόσεις

piperacillinχορηγούνταιμόνεςτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ1

ΕΠΙΠΕΔΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣΜΕΤΑΑΠΟ5-ΛΕΠΤΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΕΓΧΥΣΗTAZEPEN

ΕΠΙΠΕΔΑPIPERACILLINΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

5*λεπτά 30λεπτά 1ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 237 76 38 13 6 3

(4+0.5)g 364 165 92 37 16 7

ΕΠΙΠΕΔΑTAZOBACTAMΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

5*λεπτά 30λεπτά 1ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 23.4 8.0 4.5 1.7 0.9 0.7

(4+0.5)g 4.3 17.9 10.8 4.8 2.0 0.9

*Ολοκλήρωσητης5-λεπτηςέγχυσης

ΠΙΝΑΚΑΣ2

ΕΠΙΠΕΔΑΠΛΑΣΜΑΤΟΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣΜΕΤΑΑΠΟ30-ΛΕΠΤΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΕΓΧΥΣΗTAZEPEN

ΕΠΙΠΕΔΑPIPERACILLINΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

30*λεπτά 1ώρα 1,5ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 134 57 29 17 5 2

(4+0.5)g 298 141 87 47 16 7

ΕΠΙΠΕΔΑTAZOBACTAMΣΤΟΠΛΑΣΜΑ

(mcg/ml)

ΔόσηTAZEPEN

30*λεπτά 1ώρα 1,5ώρα 2ώρες 3ώρες 4ώρες

(2+0.25)g 14.8 7.2 4.2 2.6 1.1 0.7

(4+0.5)g 33.8 17.3 11.7 6.8 2.8 1.3

*Ολοκλήρωσητης30-λεπτηςέγχυσης

Μεαύξησητηςδόσηςπέραντουεύρουςτων(2+0.25)g–(4+0.5)gεπιτυγχάνεταιμεγαλύτερητης

αναλογικής(περίπου28%)αύξησητωνεπιπέδωντηςpiperacillinκαιtazobactamστοπλάσμα.

Σευγιήάτομα,οχρόνοςημιζωήςστοπλάσματηςpiperacillin/tazobactam,κυμάνθηκεαπό0.7–1.2

ώρεςμετάαπόεφάπαξήπολλαπλέςδόσεις.Οχρόνοςημιζωήςδενεπηρεάζεταιαπότηδόσηήτη

διάρκειατηςέγχυσης.

Τόσοηpiperacillinόσοκαιηtazobactamσυνδέονταιμετιςπρωτεΐνεςτουπλάσματοςσεποσοστό

περίπου30%.Ησύνδεσητόσοτηςpiperacillinόσοκαιτηςtazobactamμετιςπρωτεΐνεςδεν

επηρεάζεταιαπότηνπαρουσίατηςάλληςουσίας.Ηπρωτεϊνικήσύνδεσημετονμεταβολίτητης

tazobactamείναιαμελητέα.ΤοTazepenκατανέμεταιευρέωςστουςιστούςκαιταυγράτουσώματος,

συμπεριλαμβανομένωντουεντερικούβλεννογόνου,τηςχοληδόχουκύστης,τωνπνευμόνων,της

χολήςκαιτωνοστών.Ομέσοςόροςτωνσυγκεντρώσεωνστουςιστούςείναιγενικά50%έως100%

τηςσυγκέντρωσηςστοπλάσμα.

Μεταβολισμός

Ηpiperacillinδενυφίσταταιβιομετατροπήστονάνθρωποεκτόςαπόένανδευτερεύοντα

αποαιθυλιωμένομικροβιολογικάενεργόμεταβολίτη.Ηtazobactamμεταβολίζεταισεένανμεταβολίτη

οοποίοςδενέχειμικροβιολογικήδράση.

Απέκκριση

Ηpiperacillinκαιtazobactamαπεκκρίνονταιαπότανεφράμεσπειραματικήδιήθησηκαιενεργητική

απέκκριση.Ηpiperacillinαπεκκρίνεταιταχέωςαμετάβλητηκαιτο68%τηςδόσηςεμφανίζεταιστα

ούρα.Ηtazobactamκαιομεταβολίτηςτηςαποβάλλονταικυρίωςμενεφρικήαπέκκριση.Το80%της

δόσηςεμφανίζεταιωςαμετάβλητοφάρμακοκαιτουπόλοιποωςμεταβολίτης.Ηpiperacillin,η

tazobactamκαιηαποαιθυλιωμένηpiperacillinεκκρίνονταιεπίσηςστηχολή.

ΜετάαπόχορήγησημιαςήπολλαπλώνδόσεωνTazepenσευγιείςεθελοντές,οχρόνοςημιζωήςτης

piperacillinκαιτηςtazobactamστοπλάσμακυμάνθηκεαπό0.7έως1.2ώρεςκαιήτανανεπηρέαστος

απότηδόσηήαπότηδιάρκειατηςέγχυσης.Οιχρόνοιημιζωήςτηςαπέκκρισηςτόσοτηςpiperacillin

όσοκαιτηςtazobactamαυξάνονταιμετημείωσητηςνεφρικήςκάθαρσης.

Δενπαρουσιάστηκανσημαντικέςαλλαγέςστηνφαρμακοκινητικήτηςpiperacillinλόγωτης

tazobactam.Ηpiperacillinφαίνεταιότιελαττώνειτοβαθμόαπέκκρισηςτηςtazobactam.

Έκπτωσηνεφρικήςλειτουργίας

Οχρόνοςημιζωήςτηςpiperacillinκαιtazobactamαυξάνεταιμετημείωσητηςκάθαρσηςκρεατινίνης.

Σεσύγκρισημεασθενείςπουέχουνφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαηαύξησηείναιδιπλάσιακαι

τετραπλάσιαγιατηνpiperacillinκαιtazobactamαντίστοιχαότανηκάθαρσητηςκρεατινίνηςείναι

μικρότερηαπό20ml/min.Συνιστάταιηρύθμισητηςδοσολογίαςότανηκάθαρσηκρεατινίνηςείναι

μικρότερηαπό40ml/min(βλ.«Δοσολογίακαιχορήγηση»).

Μετηναιμοκάθαρσηαπομακρύνεταιτο30%έως50%τουTazepenκαιεπιπλέον5%τηςδόσης

tazobactamαπομακρύνεταιωςμεταβολίτηςτηςtazobactram.Μετηνπεριτοναϊκήδιάλυση

απομακρύνεταιπερίπουτο6%καιτο21%τωνδόσεωνpiperacillinκαιtazobactamαντίστοιχα,και

έωςτο18%τηςδόσηςτηςtazobactamαπομακρύνεταιωςμεταβολίτηςτηςtazobactam.

Γιατιςσυνιστώμενεςδοσολογίεςσεασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιάλυση(βλ.«Δοσολογίακαι

χορήγηση»).

Έκπτωσηηπατικήςλειτουργίας

Σεασθενείςμεκίρρωσητουήπατος,οχρόνοςημιζωήςτηςpiperacillinκαιτηςtazobactamαυξάνεται

κατάπερίπου25%και18%αντίστοιχα,σεσχέσημετουςυγιείςεθελοντές.Ωστόσο,δεναπαιτείται

ρύθμισητηςδοσολογίαςσεαυτούςτουςασθενείς.

5.3ΠροκλινικάΣτοιχείαγιατηνΑσφάλεια

ΔενέχουνδιεξαχθείμακροχρόνιεςμελέτεςκαρκινογένεσηςσεζώαμεTazepen,piperacillinή

tazobactam.ΣεσυγκεντρώσειςTazepenμέχρι14.84/1.86μg/τρυβλίοδενπαρατηρήθηκεμικροβιακή

μετάλλαξη.ΈλεγχοιπουέγινανωςπροςτηναπρογραμμάτιστησύνθεσηDNA(UNSCHEDULED

DNASYNTHESIS-UDS)σεσυγκεντρώσειςTazepenμέχρι5689/711μg/ml,ήταναρνητικοί.Αρνητικοί

ήτανοιέλεγχοιγιατοTazepenόσοναφοράστημετάλλαξησεθηλαστικά(κύτταροωοθήκηςHPRT

hamsterΚίνας)σεσυγκεντρώσειςμέχρι8000/1000μg/ml.ΤοTazepenήταναρνητικόγιακυτταρική

μετάλλαξη(BALB/c-3T3)θηλαστικών,σεδοκιμασίαμεσυγκεντρώσειςμέχρι8/1μg/ml.

InvivoτοTazepenδενπροκάλεσεχρωμοσωμικέςαλλοιώσειςσεαρουραίουςστουςοποίους

χορηγήθηκεδόση1500/187.5mg/kgενδοφλεβίως.Ηδόσηαυτήείναιπαρόμοιαμετημέγιστη

συνιστώμενηημερήσιαδόσησεάνθρωπο,μεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Αρνητικοίεπίσηςαπέβησανοιέλεγχοιμικροβιακώνμεταλλάξεωνμεpiperacillin,σεσυγκεντρώσεις

μέχρι50μg/τρυβλίο.ΔενυπήρξεβλάβητουDNAσεβακτήρια(Recassay)πουεκτέθηκανστην

piperacillinσεσυγκεντρώσειςμέχρι200μg/δισκίο.ΗpiperacillinήταναρνητικήστηδοκιμασίαUDS

(απρογραμμάτιστησύνθεσηDNA),σεσυγκεντρώσειςμέχρι10.000μg/ml.Σεαξιολόγησηπουέγινε

γιατημετάλλαξησεθηλαστικά(κύτταραλεμφώματοςποντικού),ηpiperacillinήτανθετικήσε

συγκεντρώσεις>2500μg/ml.Ηpiperacillinήταναρνητικήκατάτονέλεγχοκυτταρικήςμετάλλαξης

(BALB/c-3T3),σεσυγκεντρώσειςμέχρι3000μg/ml.Invivo,ηpiperacillinδενπροκάλεσε

χρωμοσωμικέςαλλοιώσειςσεποντικούςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι2000mg/kg/ημέραήσε

αρουραίουςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι1500mg/kg/ημέρα.Οιδόσειςαυτέςείναιτομισό(στους

ποντικούς)ήίδιες(στουςαρουραίους)μετημέγιστησυνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπο,με

βάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).Σεμιαάλληδοκιμασίαinvivo,δενυπήρξεκυρίαρχο

θανατηφόροαποτέλεσμαότανηpiperacillinχορηγήθηκεσεαρουραίουςσεενδοφλέβιεςδόσειςμέχρι

2000mg/kg/ημέρα,ποσότηταόμοιαμετημέγιστησυνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπομε

βάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Ότανχορηγήθηκεενδοφλεβίωςpiperacillinσεποντικούςμεδόσειςμέχρι2000mg/kg/ημέρα,

ποσότηταπουείναιτομισότηςμέγιστηςσυνιστώμενηςημερήσιαςδόσηςστονάνθρωπομεβάση

τηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ),ταούρααπόταζώααυτάδενήτανμεταλλαξιογόνα,όταν

ελέγχθηκανσεδοκιμασίαμικροβιακήςμετάλλαξης.Ταβακτήριαπουενέθηκανστηνπεριτοναϊκή

κοιλότηταποντικώνοιοποίοιέλαβανενδοφλέβιεςδόσειςpiperacillinμέχρι2000mg/kg/ημέρα,δεν

έδειξαναυξημένεςσυχνότητεςμετάλλαξης.

Ηtazobactamήταναρνητικήσεελέγχουςμικροβιακήςμετάλλαξης,σεσυγκεντρώσειςμέχρι333

μg/τρυβλίο.ΗtazobactamήταναρνητικήστηδοκιμασίαUDSσεσυγκεντρώσειςμέχρι2000μg/ml.

Επίσηςηtazobactamήταναρνητικήσεέλεγχομετάλλαξηςσεθηλαστικά(κύτταροωοθήκηςHPRT

hamsterΚίνας)σεσυγκεντρώσειςμέχρι5000μg/ml.Σεμιαάλληεξέτασηγιαμετάλλαξησεθηλαστικά

(κύτταραλεμφώματοςμυός),ηtazobactamήτανθετικήσεσυγκεντρώσεις≥3000μg/ml.

Ηtazobactamήταναρνητικήκατάτονέλεγχοκυτταρικήςμετάλλαξης(BALB/c-3T3),σε

συγκεντρώσειςμέχρι900μg/ml.Σεμιαinvitroκυτταρογενετικήεξέταση(κύτταραπνεύμοναhamster

Κίνας),ηtazobactamήταναρνητικήσεσυγκεντρώσειςμέχρι3000μg/ml.

Invivoηtazobactamδενπροκάλεσεχρωμοσωμικέςαλλοιώσειςστουςαρουραίουςσεενδοφλέβιες

δόσειςμέχρι5000mg/kg,ποσότηταπουείναικατά23φορέςμεγαλύτερηαπότημέγιστη

συνιστώμενηημερήσιαδόσηστονάνθρωπομεβάσητηνεπιφάνειατουσώματος(mg/m 2 ).

Ελάττωσητηςγονιμότητας

Μελέτεςαναπαραγωγήςσεαρουραίουςδενέδωσανενδείξειςελάττωσηςτηςγονιμότηταςλόγωτης

piperacillin,τηςtazobactamήτουσυνδυασμούτους.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕIΑ

6.1ΚατάλογοςΕκδόχων

Δενπεριέχονταιέκδοχα.

6.2Ασυμβατότητες

ΤοTazepenδενπρέπεινααναμιγνύεταιμεάλλαφάρμακαστησύριγγαήστηφιάλητηςέγχυσης

εφόσονδενέχειεπιβεβαιωθείησυμβατότητάτους.ΌταντοTazepenχρησιμοποιείταιταυτόχροναμε

κάποιοάλλοαντιβιοτικό(π.χ.αμινογλυκοσίδη),ταφάρμακαθαπρέπειναχορηγούνταιχωριστά.Η

ανάμιξητουTazepenμεέναναμινογλυκοσίδηinvitroμπορείναοδηγήσεισεουσιαστική

αδρανοποίησητουαμινογλυκοσίδη.

Λόγωτηςχημικήςτουαστάθειας,τοTazepenδενθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμεδιαλύματαπου

περιέχουνμόνοδιττανθρακικόνάτριο.ΤοTazepenδενπρέπειναπροστίθεταισεπαράγωγααίματος

ήσευδρολυθένταλευκώματα.

ΤοδιάλυμαLactatedRingersδενείναισυμβατόμετοTazepen.

6.3ΔιάρκειαΖωής

24μήνεςσεθερμοκρασίαδωματίου(≤25 ο C).

6.4ΙδιαίτερεςΠροφυλάξειςκατάτηνΦύλαξητουΠροϊόντος

Τοπροϊόνφυλάσσεταισεθερμοκρασία≤25 ο C .

Κάθεμηχρησιμοποιούμενηποσότηταπρέπεινααπορρίπτεται.

6.5ΦύσηκαιΣυστατικάτουΠεριέκτη

Τοπροϊόνκυκλοφορείσεμορφήστείραςλυόφιληςσκόνηςσεέναγυάλινοφιαλίδιοτων:

2gpiperacillin+0.25gtazobactam:(2+0.25)g/vialή

4gpiperacillin+0.5gtazobactam:(4+0.5)g/vial.

Κάθεφιαλίδιοείναισυσκευασμένοσεχάρτινοκουτί.

6.6ΟδηγίεςΧρήσης/Χειρισμού

Ηανασύστασηκάθεφιαλιδίουπρέπειναγίνεταιμετονκατάλληλοόγκοδιαλύτησύμφωναμετον

παρακάτωπίνακακαιμεχρήσηενόςαπότουςσυμβατούςδιαλύτεςπουαναγράφονταιστον

κατάλογοπουακολουθεί.Ανακινήστεμέχριναδιαλυθεί.

Μέγεθοςφιαλιδίου

Tazepen Όγκοςδιαλύτηπουπρέπεινα

προστεθεί

(2+0.25)g 10ml

(4+0.5)g 20ml

Συμβατοίδιαλύτεςγιαανασύσταση

ΕνέσιμοNaCl0.9%

Στείροενέσιμούδωρ*

Dextrose5%

Βακτηριοστατικόενέσιμούδωρμεbenzylalcohol

Βακτηριοστατικόενέσιμούδωρμεparabens.

Βακτηριοστατικόςφυσιολογικόςορόςμεbenzylalcohol.

Βακτηριοστατικόςφυσιολογικόςορόςμεparabens.

Τοανασυσταθένδιάλυμαλαμβάνεταιαπότοφιαλίδιομεσύριγγα.

Μπορείνααραιωθείπεραιτέρωέωςτονεπιθυμητόόγκο(π.χ.50–150ml)μεκάποιοναπότους

ακόλουθουςσυμβατούςδιαλύτεςγιαενδοφλέβιαχορήγηση:

Συμβατοίδιαλύτεςγιααραίωση

ΕνέσιμοNaCl0.9%

Στείροενέσιμούδωρ*

Dextrose5%

Dextran6%inSaline

Dextrose5%καιNaCl0.9%

*Ομέγιστοςσυνιστώμενοςόγκοςστείρουενέσιμουύδατοςανάδόσηείναι50ml.

7. ΕΠΩΝΥΜΙΑΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΟΥΚΑΤΟΧΟΥΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΝΟΡΑΣΙΣΑΕ

Τραπεζούντος17&Α.Παπανδρέου,Μελίσσια15127,Αθήνα.

8. ΑΡΙΘΜΟΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

75802/07/09-04-2008,21798/09-04-2008.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΩΤΗΣΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΗΣΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5-10-2006.

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΤΟΥΚΕΙΜΕΝΟΥ

5-10-2006.

Document Outline

Produk serupa

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen

Kongsikan maklumat ini