Ariadigne 50 mg depottabletter

Denmark - Denmark - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Beli sekarang

Ciri produk Ciri produk (SPC)

11-01-2021

Bahan aktif:
QUETIAPIN FUMARAT
Boleh didapati daripada:
Pharmathen S.A.
Kod ATC:
N05AH04
INN (Nama Antarabangsa):
QUETIAPIN FUMARAT
Dos:
50 mg
Borang farmaseutikal:
depottabletter
Nombor kebenaran:
57470
Tarikh kebenaran:
2017-03-06

Baca dokumen lengkap

7. januar 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Ariadigne, depottabletter

0.

D.SP.NR.

30210

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ariadigne

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

50 mg

En tablet indeholder 50 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 14 mg lactose (vandfri) pr. tablet.

150 mg

En tablet indeholder 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 42 mg lactose (vandfri) pr. tablet.

200 mg

En tablet indeholder 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 56 mg lactose (vandfri) pr. tablet.

300 mg

En tablet indeholder 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 85 mg lactose (vandfri) pr. tablet.

400 mg

En tablet indeholder 400 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på: 113 mg lactose (vandfri) pr. tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

dk_hum_57470_spc.doc

Side 1 af 27

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

50 mg

Hvide eller næsten hvide, runde, bikonvekse, 7,1 mm i diameter og 3,2 mm tykke tabletter

mærket "50" på den ene side.

150 mg

Hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse, 13,6 mm lange, 6,6 mm bredde og 4,2 mm

tykke tabletter mærket "150" på den ene side.

200 mg

Hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse, 15,2 mm lange, 7,7 mm bredde og 4,8 mm

tykke tabletter mærket "200" på den ene side.

300 mg

Hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse, 18,2 mm lange, 8,2 mm bredde og 5,4 mm

tykke tabletter mærket "300" på den ene side.

400 mg

Hvide eller næsten hvide, ovale, bikonvekse, 20,7 mm lange, 10,2 mm bredde og 6,3 mm

tykke tabletter mærket "400" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ariadigne er indiceret til:

behandling af skizofreni

behandling af bipolar lidelse:

Til behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse.

Til behandling af svære depressive episoder inden for bipolar lidelse.

Til forebyggelse af tilbagevendende maniske eller depressive sygdomsepisoder hos

patienter med bipolar lidelse, som tidligere har responderet på quetiapinbehandling.

supplerende behandling af depressive episoder hos patienter med unipolar depression

(major depression), der har suboptimalt respons på monoterapi med antidepressiva (se

pkt. 5.1). Inden behandlingen indledes, bør klinikerne tage højde for sikkerhedsprofilen

for quetiapin (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Der er forskellig dosering for hver indikation. Det er derfor vigtigt, at patienterne får klare

oplysninger om den korrekte dosis ved deres sygdom.

dk_hum_57470_spc.doc

Side 2 af 27

Voksne

Til behandling af skizofreni og moderate til svære maniske episoder inden for bipolar

lidelse

Ariadigne bør tages mindst 1 time før et måltid. Ved behandlingsstart er den daglige dosis

300 mg på dag 1 og 600 mg på dag 2. Den anbefalede daglige dosis er 600 mg, dosis kan

dog øges til 800 mg daglig, hvis det er klinisk begrundet. Afhængigt af det kliniske respons

og tolerabiliteten hos den enkelte patient, bør dosis justeres inden for det effektive

doseringsinterval mellem 400 mg og 800 mg pr. dag. Justering af dosis er ikke nødvendigt

til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni.

Til behandling af svære depressive episoder inden for bipolar lidelse

Ariadigne bør tages ved sengetid. Den totale daglige dosis for de første fire dages

behandling er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300 mg (dag 4). Den

anbefalede dosis er 300 mg. I kliniske forsøg sås der ingen yderligere fordel i 600 mg

gruppen i forhold til 300 mg gruppen (se pkt. 5.1). Enkelte patienter kan have gavn af en

dosis på 600 mg. Doser højere end 300 mg bør initieres af læger med erfaring i behandling

af bipolar lidelse. Kliniske forsøg har indikeret, at ved mistanke om toleransudvikling kan

en reduktion af dosis til minimum 200 mg hos enkelte patienter overvejes.

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder inden for bipolar lidelse

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder ved maniske, blandede eller

depressive inden for bipolar lidelse, bør de patienter, som har responderet på Ariadigne ved

akut behandling af bipolar lidelse, fortsætte Ariadigne-behandlingen ved samme dosis

taget ved sengetid. Ariadigne-dosis kan, afhængigt af det kliniske respons og tolerabiliteten

hos den enkelte patient, justeres inden for doseringsintervallet mellem 300 mg og 800 mg/-

dag. Det er vigtigt, at der anvendes lavest effektive dosis til vedligeholdelsesbehandling.

Som supplerende behandling ved depressive episoder ved unipolar (major) depression

Ariadigne bør tages inden sengetid. Initial dosis er 50 mg på dag 1 og 2 og 150 mg på dag

3 og 4. I korttidsforsøg blev den antidepressive virkning observeret ved 150 og 300 mg

daglig, når lægemidlet blev givet som supplerende behandling (i kombination med

amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin

og venlafaxin – se pkt. 5.1) og ved 50 mg daglig i korttidsforsøg med monoterapi. Der er

øget risiko for bivirkninger ved højere doser. Klinikerne bør derfor sikre sig, at den laveste

effektive dosis, startende med 50 mg/dag, anvendes i behandlingen. Behovet for at øge

dosis fra 150 til 300 mg daglig skal baseres på en individuel evaluering.

Skift fra quetiapin tabletter med almindelig udløsning

Et forenklet doseringsregime kan opnås ved, at patienter som bliver behandlet med

quetiapintabletter med umiddelbar udløsning 2 gange daglig skiftes til Ariadigne

depottabletter ved ekvivalente totaldoser indtaget en gang daglig. Det kan være nødvendigt

med individuelle dosisjusteringer.

Ældre

Ariadigne bør, som andre antipsykotika og antidepressiva anvendes med forsigtighed til

ældre, især i den indledende doseringsperiode. Der kan være behov for en langsommere

dosistitrering og en lavere daglig terapeutisk dosis af Ariadigne end hos yngre patienter.

Quetiapins gennemsnitlige plasmaclearance var reduceret med 30 % til 50 % hos ældre,

sammenlignet med yngre patienter. En startdosis på 50 mg/dag anbefales til ældre

dk_hum_57470_spc.doc

Side 3 af 27

patienter. Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet hos den enkelte patient, kan dosis

øges trinvist med 50 mg/dag, indtil effektiv dosis er opnået.

Hos ældre med depressive episoder i forbindelse med unipolar depression skal der indledes

med en dosis på 50 mg/dag på dag 1-3, hvorefter dosis øges til 100 mg/dag på dag 4 og til

150 mg/dag på dag 8. Den laveste effektive dosis, startende med 50 mg/dag, skal anvendes.

Dosis kan øges til 300 mg/dag, hvis dette vurderes nødvendigt efter en individuel

evaluering af patienten, men denne dosis bør ikke gives før dag 22 i behandlingsforløbet.

Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos patienter over 65 år med depressive episoder

inden for bipolar lidelse.

Pædiatrisk population

Ariadigne anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. De forhåndenværende beviser fra

placebokontrollerede kliniske forsøg er anført i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2.

Nedsat nyrefunktion

Justering af dosis er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Quetiapin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. Derfor bør Ariadigne, især i den

indledende doseringsperiode, anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt

leverfunktionsnedsættelse. Patienter med nedsat leverfunktion bør starte med 50 mg/dag.

Dosis kan øges trinvis med på 50 mg/dag til en effektiv dosis, afhængig af klinisk respons

og tolerabilitet hos den enkelte patient.

Administration

Ariadigne bør administreres en gang daglig, uden mad. Tabletterne skal synkes hele og må

ikke deles, tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig administrering af cytochrom P450 3A4 inhibitorer, såsom HIV-proteaseinhibi-

torer, svampemidler af azoltypen, erythromycin, clarithromycin og nefazodon er

kontraindiceret (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da Ariadigne har flere indikationer, bør sikkerhedsprofilen overvejes i forhold til den

enkelte patients diagnose og den dosis, der administreres. Virkning og sikkerhed ved

supplerende behandling af patienter med unipolar depression er ikke blevet evalueret ved

langtidsforsøg. Imidlertid er virkning og sikkerhed ved monoterapi hos voksne patienter

blevet evalueret ved langtidsforsøg (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Quetiapin anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. Kliniske forsøg med quetiapin har vist, at ud

over den kendte sikkerhedsprofil identificeret hos voksne (se pkt. 4.8) indtrådte visse

bivirkninger med større hyppighed hos børn og unge sammenlignet med voksne (øget

dk_hum_57470_spc.doc

Side 4 af 27

appetit, forhøjet serumprolaktin, opkastning, rhinitis og synkope), eller der kan være

forskellige implikationer for børn og unge (ekstrapyramidale symptomer og irritabilitet).

Der blev identificeret en bivirkning, som ikke tidligere er set i forsøg med voksne (forhøjet

blodtryk). Ændringer i thyroidea-funktionstest er også blevet observeret hos børn og unge.

Endvidere er langsigtede sikkerhedskonsekvenser af behandlingen med quetiapin på vækst

og modning ikke blevet undersøgt ud over 26 uger. Langsigtede konsekvenser for kognitiv

og adfærdsmæssig udvikling kendes ikke.

I placebo-kontrollerede kliniske forsøg med børn og unge patienter, er quetiapin blevet

forbundet med en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet

med placebo hos patienter behandlet for skizofreni, bipolar mani og bipolar depression (se

pkt. 4.8).

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktiv adfærd og

selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Risikoen varer ved, indtil der forekommer

signifikant remission. Da det ikke er sikkert, at der sker en forbedring i de første få til flere

uger af behandlingen, bør patienterne monitoreres tæt indtil bedring. Generel klinisk

erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i restitutionens tidlige stadier.

Desuden bør læger overveje den potentielle risiko for selvmordsrelaterede hændelser efter

pludseligt ophør af behandling med quetipin, som følge af de kendte risikofaktorer for den

behandlede sygdom.

Andre psykiske lidelser, for hvilke der ordineres quetiapin, er også forbundet med en øget

risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Derudover kan disse lidelser være komorbide

ved depressive episoder. De samme forholdsregler, som der tages ved behandling af

patienter med depressive episoder, bør derfor tages ved behandling af patienter med andre

psykiske lidelser.

Patienter med selvmordsrelaterede hændelser i anamnesen og patienter med hyppige

selvmordstanker inden behandlingsstart har en højere risiko for suicidale tanker eller

selvmordsforsøg, og disse patienter skal derfor monitoreres grundigt under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske forsøg med antidepressiva hos voksne

patienter med psykiske lidelser viste en øget risiko for selvmordsadfærd ved antidepressiva

sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Tæt supervision af patienterne, og især af patienter i højrisikogruppe, skal ledsage den

medicinske behandling, specielt ved behandlingsstart og efter dosisjustering. Patienter

(eller patienternes plejere) skal underrettes om nødvendigheden af at monitorere en hvilken

som helst forværring i patienternes kliniske tilstand, selvmordsadfærd- eller tanker og

usædvanlige ændringer i adfærd og om straks at søge læge, hvis symptomerne optræder.

I placebokontrollerede, kliniske korttidsforsøg med patienter med depressive episoder

inden for bipolar lidelse sås en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser hos unge

voksne patienter under 25 år, som blev behandlet med quetiapin sammenlignet med dem,

som fik placebo (3,0 % versus 0 %). Kliniske forsøg med patienter med unipolar

depression viste, at hyppigheden af selvmordsrelaterede hændelser hos unge voksne

patienter (yngre end 25 år) var 2,1 % (3/144) for quetiapin og 1,3 % (1/75) for placebo. Et

populationsbaseret retrospektivt forsøg med quetiapin til behandling af patienter med

dk_hum_57470_spc.doc

Side 5 af 27

major depressiv lidelse viste en øget risiko for selvdestruktiv adfærd og selvmord hos

patienter i alderen 25 til 64 år uden tidligere selvdestruktiv adfærd under behandling med

quetiapin sammen med andre antidepressiva.

Metabolisk risiko

I betragtning af den observerede risiko for forværring af deres metaboliske profil, herunder

ændringer i vægt, blodglucose (se hyperglykæmi) og lipider, som blev set i kliniske

undersøgelser, bør patientens metaboliske parametre vurderes på tidspunktet for

behandlingsstart og ændringer i disse parametre bør kontrolleres regelmæssigt i løbet af

behandlingen. Forværring i disse parametre skal behandles klinisk hensigtsmæssigt (se

også pkt. 4.8).

Extrapyramidale symptomer

I placebo-kontrollerede kliniske forsøg med voksne patienter var quetiapin forbundet med

en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet med placebo hos

patienter, som blev behandlet for depressive episoder inden for bipolar lidelse og unipolar

depression (se pkt. 4.8 og 5.1).

Anvendelse af quetiapin er blevet forbundet med udvikling af akatisi, som er karakteriseret

ved subjektivt ubehagelig eller generende rastløshed med behov for at bevæge sig hyppigt,

ledsaget af en manglende evne til at sidde eller stå stille. Sandsynligheden for, at dette

opstår, er størst inden for de første par uger af behandlingen. Hos patienter med disse

symptomer kan en forøgelse af dosis have en ugunstig virkning.

Tardiv dyskinesi

Hvis der udvises tegn og symptomer på tardiv dyskinesi, bør det overvejes, om quetiapin

dosis skal reduceres eller behandlingen ophøre. Symptomer på tardiv dyskinesi kan

forværres eller endda opstå efter behandlingsophør (se pkt. 4.8).

Døsighed og svimmelhed

Quetiapinbehandling er blevet forbundet med døsighed og relaterede symptomer som f.eks.

sedation (se pkt. 4.8). I kliniske forsøg på patienter med bipolar depression og unipolar

depression indtrådte det sædvanligvis inden for de første 3 dages behandling, og

intensiteten var hovedsagelig mild til moderat. Patienter som får døsighed i svær grad, kan

have brug for hyppigere kontakt i minimum 2 uger fra døsighed indtræder eller indtil

symptomerne forbedres, og det kan være nødvendigt at overveje seponering.

Ortostatisk hypotension

Behandlingen med quetiapin har været forbundet med ortostatisk hypotension ledsaget af

svimmelhed (se pkt. 4.8). Ligesom døsighed indtræder dette sædvanligvis i løbet af den

indledende periode med dosistitrering. Det kan øge risikoen for faldulykker, især hos

den ældre del af populationen. Derfor skal patienterne rådes til at udøve forsigtighed, indtil

de kender medicinens potentielle virkning.

Quetiapin bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom,

cerebrovaskulær sygdom eller andre tilstande, hvor patienten er disponeret for

hypotension. Dosisreduktion eller mere gradvis titrering bør overvejes hvis ortostatisk

hypotension opstår, specielt hos patienter med underliggende kardiovaskulær sygdom.

dk_hum_57470_spc.doc

Side 6 af 27

Søvnapnøsyndrom

Der er rapporteret om søvnapnøsyndrom hos patienter i behandling med quetiapin.

Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der samtidig får centralnerve-

systemdepressiva og som tidligere har haft eller har risiko for søvnapnø, f.eks. overvægtige

patienter eller mandlige patienter.

Krampeanfald

I kontrollerede kliniske forsøg sås ingen forskel i hyppigheden af krampeanfald hos

patienter behandlet med quetiapin eller placebo. Der foreligger ingen data om hyppigheden

af krampeanfald hos patienter med krampelidelser. Som for andre antipsykotika bør

forsigtighed udvises ved behandling af patienter, som tidligere har oplevet krampeanfald

(se pkt. 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er blevet sat i forbindelse med antipsykotisk

behandling, inklusiv quetiapin (se pkt. 4.8). Kliniske tegn er bl.a. hypertermi,

bevidsthedsændring, muskelstivhed, autonome forstyrrelser og forhøjet kreatinfosfokinase.

I sådanne tilfælde bør behandlingen med quetiapin ophøre og passende medicinsk

behandling påbegyndes.

Alvorlig neutropeni

og agranulocytose

I kliniske forsøg med quetiapin er der set alvorlig neutropeni (neutrofiltal <0,5 x 10

/L). De

fleste alvorlige neutropenitilfælde er sket inden for et par måneder efter quetiapin

behandlingen er startet. Der var tilsyneladende ingen dosissammenhæng.

Erfaringer opnået efter markedsføring viser, at nogle tilfælde var fatale.

Mulige neutropeni risikofaktorer er et eksisterende lavt antal hvide blodlegemer (WBC) og

tidligere medicininduceret neutropeni. Nogle tilfælde forekom imidlertid hos patienter

uden allerede eksisterende risikofaktorer. Quetiapin skal seponeres hos patienter med et

neutrofiltal <1,0 x 10

/L. Patienterne skal observeres med hensyn til tegn og symptomer på

infektion og neutrofiltallet skal følges (indtil det overstiger <1,5 x 10

/L) (se pkt. 5.1).

Neutropeni bør overvejes hos patienter med infektion eller feber, især ved fravær af

tydelig(e) prædisponerende faktor(er), og bør behandles klinisk hensigtsmæssigt.

Patienterne bør rådes til straks at rapportere forekomsten af tegn/symptomer i

overensstemmelse med agranulocytose eller infektion (f.eks. feber, svaghed, sløvhed, eller

ondt i halsen) på ethvert tidspunkt under quetiapinbehandling. Sådanne patienter bør have

lavet et leukocyttal og et absolut neutrofiltal (ANC) hurtigt, især i fravær af disponerende

faktorer.

Antikolinerg (muskarine) virkning

Norquetiapin, som er en aktiv metabolit for quetiapin, har moderat til stærk affinitet til

flere undertyper af muskarinreceptorer. Dette bidrager til, at bivirkninger viser

antikolinerge virkninger ved anvendelse af quetiapin i de anbefalede doser ved samtidig

anvendelse med anden medicin, der har antikolinerg virkning, og i tilfælde af

overdosering. Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får medicin med

antikolinerg (muskarin) virkning. Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter

med nuværende eller tidligere urinretention, klinisk signifikant prostatahypertrofi,

tarmobstruktion eller beslægtede lidelser, øget intraokulært tryk eller snævervinklet

glaukom (se pkt. 4.5, 4.8, 4.9 og 5.1.).

dk_hum_57470_spc.doc

Side 7 af 27

Interaktioner

Se desuden pkt. 4.5.

Samtidig brug af quetiapin og en stærk leverenzyminducer, som f.eks. carbamazepin eller

phenytoin, medfører et betydeligt fald i quetiapins plasmakoncentration, hvilket kan

påvirke effekten af quetiapinbehandling. Hos patienter som er i behandling med en

leverenzyminducer, bør initiering af quetiapin kun ske, såfremt lægen vurderer, at

fordelene ved quetiapin overstiger risici ved at stoppe behandlingen med

leverenzyminduceren. Det er vigtigt, at enhver ændring af behandlingen med induceren

sker gradvist og hvis nødvendigt, at erstatte denne med en non-inducer (f.eks.

natriumvalproat).

Vægt

Der er blevet rapporteret vægtøgning hos patienter, som er blevet behandlet med quetiapin,

og patienterne bør derfor monitoreres og behandles klinisk hensigtsmæssigt i

overensstemmelse med de gældende retningslinjer for antipsykotisk behandling (se pkt. 4.8

og 5.1).

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde blevet rapporteret om hyperglykæmi og/eller udvikling eller

forværring af diabetes, sommetider i forbindelse med ketoacidose eller koma, herunder

nogle letale tilfælde (se pkt. 4.8). I nogle tilfælde blev der rapporteret om en forudgående

øgning af legemsvægten, hvilket kan være en prædisponerende faktor. Passende klinisk

monitorering i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for antispykotisk

behandling anbefales.

Patienter, der behandles med antipsykotisk medicin, herunder quetiapin, bør observeres for

tegn og symptomer på hyperglykæmi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse),

og patienter med diabetes mellitus eller risikofaktorer for diabetes mellitus bør monitoreres

regelmæssigt for dårligere glukosekontrol. Vægten skal monitoreres regelmæssigt.

Lipider

I kliniske forsøg med quetiapin er der set stigninger i triglycerider, LDL og totalkolesterol

og fald i HDL-kolesterol (se pkt. 4.8). Lipidændringer skal håndteres i henhold til normal

klinisk praksis.

QT-forlængelse

Quetiapin blev i kliniske forsøg og ved anvendelse i henhold til produktresuméet ikke

forbundet med vedvarende forlængelse af QT-intervaller. Efter markedsføring er der

rapporteret QT-forlængelse for quetiapin ved de terapeutiske doser (se pkt. 4.8) og ved

overdosering (se pkt. 4.9). Som med ethvert andet antipsykotika skal der udvises

forsigtighed, når quetiapin ordineres hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller

familiær disponering for QT-forlængelse. Forsigtighed bør også udvises, når quetiapin

ordineres enten sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet eller med

samtidig neuroleptika, specielt hos ældre, hos patienter med medfødt langt QT-syndrom,

hjerteinsufficiens, hjertehypertrofi, hypokalæmi eller hypomagnesæmi (se pkt. 4.5).

Kardiomyopati

yocarditis

Kardiomyopati og myocarditis er blevet rapporteret i kliniske studier og efter

markedsføring, men der er ikke blevet påvist en kausal sammenhæng med quetiapin.

dk_hum_57470_spc.doc

Side 8 af 27

Behandling med quetiapin bør revurderes hos patienter hvor der er mistanke om

kardiomyopati eller myocarditis.

Svære kutane bivirkninger

Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om svære kutane bivirkninger (SCAR),

herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), der kan være

livstruende eller dødelige, ved quetiapinbehandling. Svære kutane bivirkninger er ofte til

stede som en kombination af følgende symptomer: omfattende hududslæt eller eksfoliativ

dermatitis, feber, lymfadenopati og mulig eosinofili. Hvis der opstår tegn og symptomer,

der tyder på disse alvorlige hudreaktioner, bør quetiapin straks seponeres, og alternativ

behandling bør overvejes.

Seponering

Der er beskrevet akutte seponeringssymptomer såsom søvnløshed, kvalme, hovedpine,

diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet efter pludseligt ophør af quetiapin. Gradvis

seponering over en periode på mindst 1 til 2 uger anbefales (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demens-relateret psykose

Quetiapin er ikke godkendt til behandling af patienter med demens relateret psykose.

For nogle atypiske antipsykotika er der i randomiserede placebo-kontrollerede forsøg set

en ca. 3-dobbelt øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen.

Mekanismen bag denne øgede risiko kendes ikke. Det kan ikke udelukkes, at der er en øget

risiko for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Quetiapin bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med risiko for at få et slagtilfælde.

I en metaanalyse af atypiske antipsykotika er det blevet rapporteret, at ældre patienter med

demens relateret psykose er i øget risiko for at dø sammenlignet med placebo.

Mortalitetshyppigheden var hos quetiapin behandlede patienter i to 10-ugers placebo-

kontrollerede quetiapin forsøg i samme patientpopulation (n=710; gennemsnitsalder: 83 år,

interval: 56-99 år) 5,5 % mod 3,2 % i placebogruppen. Patienterne i disse forsøg døde af

en række forskellige årsager, som var i henhold til det forventede i denne population.

Ældre patienter med Parkinsons sygdom (PD)/parkinsonisme

Et populationsbaseret retrospektivt forsøg med quetiapin til behandling af patienter med

major depressiv lidelse viste en øget risiko for dødsfald under behandling med quetiapin

hos patienter i alderen >65 år. Denne sammenhæng var ikke til stede, da patienter med PD

blev fjernet fra analysen. Der skal udvises forsigtighed, hvis quetiapin ordineres til ældre

patienter med PD.

Dysfagi

Der er rapporteret dysfagi med quetiapin (se pkt. 4.8). Quetiapin bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med risiko for aspirationspneumoni.

Forstoppelse og intestinal obstruktion

Forstoppelse udgør en risikofaktor for intestinal obstruktion. Forstoppelse og intestinal

obstruktion er set med quetiapin (se pkt. 4.8). Disse omfatter fatale rapporter hos

patienter med en højere risiko for intestinal obstruktion, der også omfatter dem, der

samtidig er i behandling med flere lægemidler, som nedsætter den intestinale motilitet

dk_hum_57470_spc.doc

Side 9 af 27

og/eller de, der ikke rapporterede symptomer på forstoppelse. Patienter med

intestinal

obstruktion/ileus bør følges med tæt monitorering og akut behandling.

Venøs tromboemboli (VTE)

Ved anvendelse af antipsykotiske lægemidler er der blevet rapporteret tilfælde af venøs

tromboemboli. Patienter behandlet med antipsykotiske lægemidler udviser ofte

risikofaktorer for VTE, og derfor skal alle risikofaktorer for VTE identificeres før og under

behandling med Quetiapin og forebyggende foranstaltninger skal foretages.

Pancreatitis

Pancreatitis er blevet rapporteret ved kliniske forsøg og efter markedsføring. Selvom ikke

alle tilfældene var påvirket af disse risikofaktorer, havde mange af patienterne blandt de

indberettede tilfælde efter markedsføring faktorer, som vides at være forbundet med

pancreatitis, herunder forhøjede triglycerider (se pkt. 4.4), galdesten og alkoholindtagelse.

Yderligere information

Der er begrænsede data for quetiapin i kombination med divalproex eller lithium til

behandling af akutte moderate til svære maniske episoder, dog var kombinations-

behandling veltolereret (se pkt. 4.8 og 5.1). Data viste additiv effekt ved uge 3.

Lactose

Ariadigne indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Forkert brug og misbrug

Der er indberettet tilfælde af forkert brug og misbrug. Der bør udvises forsigtighed ved

ordination af quetiapin til patienter, der har alkohol- og stofmisbrug i anamnesen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da quetiapin primært virker på centralnervesystemet, bør quetiapin anvendes med

forsigtighed, når det kombineres med andre centraltvirkende lægemidler og alkohol.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter, som samtidig får anden medicin

med antikolinerg (muskarin) virkning (se pkt. 4.4).

Cytochrom P450 (CYP) 3A4 er det primære enzym ved cytochrom P450 medieret

metabolisme af quetiapin. I et interaktionsforsøg hos raske forsøgspersoner medførte

samtidig administrering af quetiapin (25 mg) og ketoconazol (CYP 3A4 inhibitor) en

faktor 5 til 8 stigning i quetiapins AUC. På baggrund heraf er samtidig brug af quetiapin og

CYP 3A4 inhibitorer kontraindiceret. Det anbefales ligeledes ikke at indtage

grapefrugtjuice, når man er i behandling med quetiapin.

I et multidosis-forsøg i patienter til bestemmelse af quetiapins pharmakokinetik når det

administreres henholdsvis før og samtidig med carbamazepin (en kendt leverenzym-

inducer), gav samtidig behandling med carbamazepin en signifikant øget quetiapin

clearence. Denne øgede clearence reducerede den systemiske eksponering af quetiapin

(målt som AUC) til gennemsnitlig 13 % af eksponeringen ved quetiapin alene, selvom en

større effekt blev observeret hos nogle patienter. Som en konsekvens af denne interaktion,

kan lavere plasmakoncentrationer forekomme, hvilket kan påvirke effekten af quetiapin.

Samtidig indgift af quetiapin og phenytoin (en anden mikrosomal enzyminducer) medførte

en mærkbar stigning i clearence af quetiapin på ca. 450 %. Hos patienter, som er i

dk_hum_57470_spc.doc

Side 10 af 27

Produk serupa

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen

Kongsikan maklumat ini