Zeel T ziede

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

09-06-2016

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

09-06-2016

Aktīvā sastāvdaļa:
Cartilago to Vadu umbilicalis to Embriju viņu Kūka viņu pašu, Etiķkoku toxicodendron, Arnica montana, Kartupeļu dulcamara, Symphytum officinale, katru dienu, kanādas, Sēru, Nadidum, Coenzymum Skābes DL alfa-liponicum, un Nātrija diethyloxalaceticum, Skābes silicicum
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cartilago their Cord umbilicalis their Embryo their Cake their own, Sumac toxicodendron, Arnica montana, Potato dulcamara, Symphytum officinale, every day canadian, Sulfur, Nadidum, Coenzymum A Acid DL alfa-liponicum, and Sodium diethyloxalaceticum, Acid silicicum
Zāļu forma:
Ziede
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
97-0115

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zeel T ziede

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits Jums teicis(-kusi).

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zeel T un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Zeel T lietošanas

Kā lietot Zeel T

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zeel T

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Zeel T ziede un kādam nolūkam to lieto

Zeel T ziede ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai ārstētu:

slimības, ko izraisījuši deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās;

poliartrozi, spondiloartrozi)

reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrītu).

2.

Kas Jums jāzina pirms Zeel T ziedes lietošanas

Nelietojiet Zeel T šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām, piemēram, arniku un/vai indīgo efeju, vai

jebkuru citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientiem, kuriem ir akūtas sūdzības par locītavām un pavadsimptomi, piemēram, locītavu

apsārtums, pietūkums, drudzis, vai nepārejošu, vai neidentificētu simptomu gadījumā, nepieciešams

konsultēties ar ārstu.

Citas zāles un Zeel T

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Zeel T satur cetilstearilspirtu

Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no

iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

3.

Kā lietot Zeel T

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts, vai farmaceits Jums

teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā

izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.

Ja esat lietojis Zeel T vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Zeel T ziedi

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Zeel T ziedi

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos (tas ir, retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) iespējamas alerģiskas (paaugstinātas

jutības) reakcijas ādā. Ja tādas rodas, zāļu lietošanu jāpārtrauc.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Zeel T ziedi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā tūbiņā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai

pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zeel T satur:

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

100 g ziedes satur aktīvās vielas:

Cartilago suis D2 0,001 g, Funiculi umbilicalis suis D2 0,001 g, Embryo suis D2 0,001 g,

Placenta suis D2 0,001 g, Toxicodendron quercifolium D2 0,27 g, Arnica montana D2 0,3

g, Solanum dulcamara D2 0,075 g, Symphytum officinale D8 0,75 g, Sanguinaria

canadensis D2 0,225 g, Sulfur D6 0,27 g, Nadidum D6 0,01 g, Coenzymum A D6 0,01 g,

Acidum alpha-liponicum D6 0,01 g, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 g, Acidum

silicicum D6 1,0 g.

palīgvielas ir: emulgators, cetilstearilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts.

Zeel T ziedes ārējais izskats un iepakojums

Mīksta ziede baltā līdz dzeltenbaltā krāsā.

Alumīnija tūbiņās pa 50 g un 100 g ziedes. Iepakotas kartona kastītē.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

e-pasts: info@heel.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeel T ziede

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

100 g ziede satur aktīvās vielas:

Cartilago suis

0,001

Funiculus umbilicalis suis

0,001

Embryo suis

0,001

Placenta suis

0,001

Toxicodendron quercifolium

0,27

Arnica montana

Solanum dulcamara

0,075

Symphytum officinale

0,75

Sanguinaria canadensis

0,225

Sulfur

0,27

Nadidum

0,01

Coenzymum A

0,01

Acidum alpha-liponicum

0,01

Natrium diethyloxalaceticum

0,01

Acidum silicicum

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: cetilstearilspirts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Ziede.

Mīksta ziede baltā līdz dzeltenbaltā krāsā.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartroze, spondiloartroze) un

reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrīts).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: uzklāt ziedi 2-4 reizes dienā.

Parasti ziedi uzklāj plānā kārtiņā slimajiem apvidiem un saudzīgi ierīvē ādā. Ceļu artrozes gadījumā

izspiež no tūbiņas 4 – 5 cm ziedes ceļu locītavu apvidū.

Pediatriskā populācija

Zeel T drošība un efektivitāte bērniem līdz 6 gadu vecumam nav noteikta. Dati nav pieejami.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām, piemēram, arniku vai indīgo efeju, vai jebkuru no 6.1.

apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

Nelietot grūtniecības vai krūtsbarošanas periodā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Cetilstearilspirts var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piem., kontakta dermatītu). Izvairīties no

iekļūšanas acīs, uz gļotādām, vaļējām brūcēm vai uz bojātas ādas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ziņojumi par zāļu mijiedarbību nav saņemti, kā arī, ņemto vērā homeopātiskos atšķaidījumus, tādi nav

sagaidāmi.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti (retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Emulgators, cetilstearilspirts, vazelīneļļa, baltais vazelīns, attīrīts ūdens, etilspirts.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Uzglabāt cieši noslēgtā tūbiņā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai

pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija tūbiņas, kas iepakotas kartona kastītē.

Tūbiņās pa 50 g un 100 g ziedes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg- Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis:

0049 7221 501-00

Fakss:

0049 7221 501 485

E-pasts:

info@heel.de

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

97-0115

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. gada 09. aprīlis

Pēdējais pārreģistrācijas datums: 2007. gada 05. decembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2016

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju