Zeel T šķīdums injekcijām

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

03-10-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

03-10-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Cartilago to Vadu umbilicalis to Embriju viņu Kūka viņu pašu, Etiķkoku toxicodendron, Arnica montana, Kartupeļu dulcamara, Symphytum officinale, katru dienu, kanādas, Sēru, Nadidum, Coenzymum Skābes DL alfa-liponicum, un Nātrija diethyloxalaceticum
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Cartilago their Cord umbilicalis their Embryo their Cake their own, Sumac toxicodendron, Arnica montana, Potato dulcamara, Symphytum officinale, every day canadian, Sulfur, Nadidum, Coenzymum A Acid DL alfa-liponicum, and Sodium diethyloxalaceticum
Zāļu forma:
Šķīdums injekcijām
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zeel T šķīdums injekcijām

Homeopātiskas zāles

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Zeel T un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Zeel T lietošanas

Kā lietot Zeel T

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Zeel T

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Zeel T un kādam nolūkam tās lieto

Zeel T ir homeopātiskas zāles, ko lieto, lai ārstētu:

slimības, ko izraisījuši deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās;

poliartrozi, spondiloartrozi)

reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrītu).

2.

Kas Jums jāzina pirms Zeel T lietošanas

Nelietojiet Zeel T šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām, indīgo efeju vai jebkuru citu (6. punktā

minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret arniku vai citiem kurvjziežu dzimtas augiem, jo iespējama alerģiska

reakcija (līdz pat anafilaksei).

grūtniecības un krūts barošanas periodā.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja simptomi nepāriet vai stāvoklis pasliktinās, konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

Citas zāles un Zeel T

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Zeel T satur nātriju

Šīs zāles reizes devā (1 ampulā) satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija. Būtībā tās ir nātriju

nesaturošas.

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

3.

Kā lietot Zeel T

Subkutānai, intradermālai, periartikulārai, intramuskulārai, intraartikulārai vai paravertebrālai

lietošanai.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti 1 ampulas saturu lieto divas reizes nedēļā,

injicējot

zem ādas (subkutāni),

ādā (intradermāli),

locītavu apvidū (periartikulāri),

muskulī (intramuskulāri),

locītavā (intraartikulāri), vai

ja nepieciešams, tuvu mugurkaulam (paravertebrāli).

Lielajās locītavās var injicēt 2 ampulu saturu.

Injekcijas locītavu apvidū vai locītavās drīkst veikti tikai veselības aprūpes speciālists ar atbilstošu

kvalifikāciju.

Ja esat lietojis Zeel T vairāk nekā noteikts

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot Zeel T

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jus pārtraucat lietot Zeel T

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības un to biežums ir sekojošs:

Ļoti reti, skar retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem

Alerģiskās reakcijas (paaugstināts jutīgums), piemēram, ādas alerģijas, apsārtums/pietūkums

injekcijas vietā)

Kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi var rasties pat dažas dienas pēc zāļu lietošanas.

Ja novērojat blakusparādības, pārtrauciet zāļu lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Zeel T

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zeel T satur:

katra 2,0 ml (=2,0 g) ampula satur aktīvās vielas:

Cartilago suis D 6 2 mg, Funiculus umbilicalis suis D 6 2 mg, Embryo suis D 6 2 mg, Placenta

suis D 6 2 mg, Solanum dulcamara D 3 10 mg, Symphytum officinale D 6 10 mg, Nadidum D 8

2 mg, Coenzymum A D 8 2 mg, Sanguinaria canadensis D 4 3 mg, Natrium diethyloxalaceticum

D 8 2 mg, Acidum alpha-liponicum D 8 2 mg,Toxicodendron quercifolium D 2 10 mg, Arnica

montana D 4 200 mg, Sulfur D 6 3,6 mg

citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Zeel T ārējais izskats un iepakojums:

Zeel T ir dzidrs, bezkrāsas šķīdums.

Iepakojumā pa 10 vai 100 stikla ampulām, pa 2,0 ml ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis:

0049 7221 501-00

Fakss:

0049 7221 501 485

e-pasts:

info@heel.de

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2019.

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeel T šķīdums injekcijām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 2,0 ml (=2,0 g) ampula satur aktīvās vielas:

Cartilago suis

Funiculus umbilicalis suis

Embryo suis

Placenta suis

Solanum dulcamara

Symphytum officinale

Nadidum

Coenzymum A

Sanguinaria canadensis

Natrium diethyloxalaceticum

Acidum alpha-liponicum

Toxicodendron quercifolium

Arnica montana

Sulfur

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Deģeneratīvi procesi locītavās (artrozes- īpaši ceļu locītavās; poliartroze, spondiloartroze) un

reimatiskās locītavu slimības (pleca-lāpstiņas periartrīts).

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti lieto 1 ampulas saturu divas reizes nedēļā

injicējot

zem ādas (subkutāni),

ādā (intradermāli),

locītavu apvidū (periartikulāri),

muskulī (intramuskulāri),

locītavā (intraartikulāri), vai

ja nepieciešams, tuvu mugurkaulam (paravertebrāli).

Lielajās locītavās var injicēt 2 ampulu saturu.

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

Pediatriskā populācija

Zeel T drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav noteikta. Dati nav pieejami.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām, indīgo efeju vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret arniku vai citiem kurvjziežu dzimtas augiem, jo iespējama alerģiska reakcija

(līdz pat anafilaksei).

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles reizes devā (1 ampulā) satur mazāk nekā 1 mmol (23 mg) nātrija. Būtībā tās ir nātriju

nesaturošas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ziņojumi par zāļu mijiedarbību nav saņemti, kā arī, ņemto vērā homeopātiskos atšķaidījumus, tādi nav

sagaidāmi.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nelietot grūtniecības un krūtsbarošanas periodā.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zeel T neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Ļoti reti (retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas

(piemēram, ādas alerģijas, apsārtums/pietūkums injekcijas vietā).

Ļoti reti (retāk nekā 1 no 10 000 lietotājiem) var rasties kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi pat

dažas dienas pēc zāļu lietošanas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai

Jersikas ielā 15

Rīgā, LV 1003

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav saņemti ziņojumi par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Šīm zālēm nav nepieciešama īpaša

uzglabāšanas temperatūra.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Stikla ampulas / kartona kārba.

Iepakojumā 10 vai 100 stikla ampulas pa 2,0 ml ampulā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg- Str.2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālrunis:

0049 7221 501-00

Fakss:

0049 7221 501 485

E-pasts:

info@heel.de

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

97-0114

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

SASKAŅOTS ZVA 03-10-2019

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1997. gada 09. aprīlis

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2007. gada 05. decembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2019

Zeel T,

šķīdums injekcijām

/ Zāļu Reģ. Nr. 97-0114

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju