Conbriza

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Conbriza
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Conbriza
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Dzimumorgānu dzimumhormoni un modulatori
 • Ārstniecības joma:
 • Osteoporoze, pēcmenopauzes
 • Ārstēšanas norādes:
 • Conbriza ir indicēts pēcmenopauzes osteoporozes ārstēšanai sievietēm ar paaugstinātu lūzuma risku. Ir pierādīts ievērojams mugurkaula lūzumu sastopamības samazinājums; efektivitāte gūžas kaula lūzumu gadījumā nav noteikta.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000913
 • Autorizācija datums:
 • 17-04-2009
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000913
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/374063/2015

EMEA/H/C/000913

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Conbriza

bazedoksifēns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Conbriza. Tajā ir paskaidrots,

kā Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Conbriza lietošanu.

Kas ir Conbriza?

Conbriza ir zāles, kas satur aktīvo vielu bazedoksifēnu. Tās ir pieejamas tabletēs (20 mg).

Kāpēc lieto Conbriza?

Conbriza tiek lietotas osteoporozes (slimības, kas izraisa kaulu trauslumu) ārstēšanai sievietēm pēc

menopauzes. Tās lieto sievietes ar kaulu lūzumu risku. Conbriza ievērojami samazina mugurkaula

skriemeļu lūzumu, bet ne gūžas kaula lūzumu biežumu.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Conbriza?

Ieteicamā Conbriza deva ir viena tablete vienreiz dienā. Pacientiem, kuru uzturā trūkst kalcija un

D vitamīna, ieteicams papildus lietot šīs vielas saturošus uztura bagātinātājus.

Conbriza darbojas?

Osteoporoze rodas, kad kaulaudi nespēj pienācīgi atjaunoties un kompensēt kaulaudu dabīgo

nodilumu. Pakāpeniski kauli kļūst plāni un trausli, un pastāv lielāka kaulu lūzumu varbūtība.

Osteoporoze ir izplatītāka sievietēm pēc menopauzes, kad pazeminās sievišķā hormona estrogēna

līmenis, jo estrogēns aizkavē kaulu nodilšanu un pazemina kaulu lūšanas varbūtību.

Conbriza

EMA/374063/2015

2. lappuse no 3

Conbriza aktīvā viela bazedoksifēns ir selektīvs estrogēna receptoru modulators (SERM). Bazedoksifēns

darbojas kā estrogēna receptoru “agonists” (viela, kas stimulē estrogēna receptorus) atsevišķos

organisma audos. Bazedoksifēns iedarbojas uz kaulaudiem tāpat kā estrogēns.

Kā noritēja Conbriza izpēte?

Conbriza tika salīdzinātas ar raloksifēnu (citām zālēm, ko lieto osteoporozes ārstēšanā) un placebo

(fiktīvām zālēm) vienā pamatpētījumā, iekļaujot tajā aptuveni 7500 sieviešu ar osteoporozi pēc

menopauzes. Turklāt visām pētījumā iekļautajām sievietēm deva arī kalcija un D vitamīna piedevas.

Galvenais efektivitātes rādītājs bija jaunu mugurkaula lūzumu skaits trijos gados.

Turklāt Conbriza tika salīdzinātas ar raloksifēnu un placebo otrā pamatpētījumā, iekļaujot tajā

1583 pēcmenopauzes vecuma sievietes, kuras uzskatīja par osteoporozes riska grupu. Šīs sievietes

tika ārstētas divus gadus, kā arī saņēma kalcija piedevas. Galvenais efektivitātes rādītājs bija

mugurkaula kaulaudu blīvuma (kaulu stipruma rādītāja) izmaiņas pēc divu gadu ārstēšanas.

Kādas bija Conbriza priekšrocības šajos pētījumos?

Pirmajā pētījumā Conbriza bija iedarbīgākas par placebo jaunu mugurkaula lūzumu skaita

samazināšanā. Pēc trim gadiem jauni lūzumi bija 2 % pacienšu (35 no 1724), kuras lietoja Conbriza,

bet placebo grupā — 4% pacienšu (59 no 1741). Starpība bija izteiktāka tajā sieviešu apakšgrupā,

kurā pirms pētījuma bija augstāks lūzumu risks. Netika iegūti pierādījumi par Conbriza iedarbīgumu,

samazinot citu lūzumu skaitu, kas neskar mugurkaulu.

Arī otrajā pētījumā Conbriza bija iedarbīgākas par placebo mugurkaula kaulaudu blīvuma saglabāšanā.

Pēc diviem gadiem sievietēm, kuras lietoja Conbriza, vidējais kaulaudu blīvums gandrīz neizmainījās,

bet sievietēm, kuras lietoja placebo, tas samazinājās vairāk nekā par 1 %.

Abos pamatpētījumos Conbriza efektivitāte bija līdzīga raloksifēna efektivitātei.

Kāds risks pastāv, lietojot Conbriza?

Visbiežāk novērotās Conbriza blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientei no 10) ir reibonis un perifēra

tūska (pietūkums, īpaši potīšu un pēdu pietūkums). Pilns visu Conbriza izraisīto blakusparādību

saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Conbriza nedrīkst lietot sievietes, kurām bijušas vēnu trombembolijas problēmas (problēmas sakarā ar

recekļu veidošanos vēnās), tostarp dziļo vēnu tromboze (asins receklis dziļajā vēnā, parasti kājā),

plaušu embolija (asins receklis plaušās) un retīnas vēnas tromboze (asinsreceklis acs aizmugurējā

daļā). Tās nedrīkst lietot sievietēm ar neizskaidrotu dzemdes asiņošanu, kā arī sievietēm ar dzemdes

gļotādas audzēja (dzemdes gļotādas slāņa vēža) pazīmēm vai simptomiem. Conbriza ir paredzētas

vienīgi sievietēm pēc menopauzes, tāpēc tās nedrīkst lietot sievietes, kurām var iestāties grūtniecība.

Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Conbriza tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienšu ieguvums, lietojot Conbriza, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica

izsniegt Conbriza reģistrācijas apliecību.

Conbriza

EMA/374063/2015

3. lappuse no 3

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Conbriza lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Conbriza lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Conbriza zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Conbriza

lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes

speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Conbriza

Eiropas Komisija 2009. gada 17. aprīlī izsniedza Conbriza reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Conbriza EPAR teksts ir atrodams Aģentūras tīmekļa vietnē

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Conbriza

pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 06.2015.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

CONBRIZA 20 mg apvalkotās tabletes

Bazedoxifene

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir CONBRIZA un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms CONBRIZA lietošanas

Kā lietot CONBRIZA

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt CONBRIZA

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir CONBRIZA un kādam nolūkam tās lieto

CONBRIZA satur aktīvo vielu bazedoksifēnu un ir zāles, kas pieder nehormonālo zāļu grupai, ko sauc

par selektīvajiem estrogēnu receptoru modulatoriem (SERM). Tās izmanto osteoporozes ārstēšanai

sievietēm pēc menopauzes, ja viņām ir paaugstināts kaulu lūzumu risks. Šīs zāles palēnina vai

pārtrauc kaulu izdilšanu šīm sievietēm. Šīs zāles nedrīkst lietot osteoporozes ārstēšanai vīriešiem.

2.

Kas Jums jāzina pirms CONBRIZA lietošanas

Nelietojiet CONBRIZA šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret bazedoksifēnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums pašlaik ir asins trombs vai kādreiz tāds ir bijis (piemēram, kāju asinsvados, plaušās vai

acīs);

ja esat stāvoklī vai varat palikt stāvoklī. Šīs zāles var kaitēt Jūsu nedzimušajam bērnam, ja šīs

zāles lieto grūtniecības laikā;

ja Jums ir neskaidras izcelsmes maksts asiņošana. Asiņošanas cēlonis jānoskaidro Jūsu ārstam;

ja Jums ir aktīvs dzemdes vēzis.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms CONBRIZA lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

jo tā lietošana var palielināt asins trombu veidošanās risku. Lai gan tas notiek ļoti reti, šādi

trombi var izraisīt nopietnas medicīniskas problēmas, invaliditāti vai nāvi. Konsultējieties ar

savu ārstu, lai noskaidrotu, vai Jums pastāv paaugstināts asins trombu veidošanās risks;

ja kādu laiku nespējat kustēties, piemēram, esat piesaistīta ratiņkrēslam, ilgstoši sēžat vai Jums

ir gultas režīms, kamēr atveseļojaties no operācijas vai slimības. Ja ceļojuma laikā Jums ir

ilgstoši pārbraucieni, Jums regulāri jāpastaigājas vai jāizkustina kājas un pēdas. Tas

nepieciešams tādēļ, ka ilgstoša sēdēšana vienā un tajā pašā pozīcijā var traucēt asins cirkulācijai

un palielināt asins trombu veidošanās risku. Ja Jums nepieciešama ilgstoša imobilizācija vai

tiek plānota operācija, svarīgi pārrunāt ar savu ārstu, kā Jūs varētu samazināt asins trombu

veidošanās risku;

ja Jums nav iestājusies menopauze. CONBRIZA ir pētīts tikai sievietēm, kurām ir iestājusies

menopauze, tādēļ tās nav ieteicamas;

ja Jums kādreiz ir bijis paaugstināts triglicerīdu (asinīs sastopams tauku veids) līmenis asinīs;

ja Jums ir aknu vai smagas nieru slimības;

ja CONBRIZA lietošanas laikā Jums parādās asiņošana no maksts, Jums tas jāpastāsta savam

ārstam;

ja Jums ir krūts vēzis, jo nav pietiekamas pieredzes šo zāļu lietošanai šādos gadījumos.

Iepriekš minēti daži iemesli, kāpēc šīs zāles var nebūt Jums piemērotas. Ja kāds no tiem attiecas uz

Jums, pirms šo zāļu lietošanas pārrunājiet to ar savu ārstu.

Citas zāles un CONBRIZA

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā vai nesen esat lietojis.

Grūtniecība un barošana ar krūti

CONBRIZA paredzēta lietošanai tikai sievietēm postmenopauzē. To nedrīkst lietot grūtnieces vai

sievietes, kurām varētu iestāties grūtniecība. Nelietojiet šīs zāles, ja barojat bērnu ar krūti, jo nav

zināms, vai šīs zāles neizdalās mātes pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ja pēc šo zāļu lietošanas jūtaties miegaina, Jums nevajadzētu vadīt transportlīdzekli vai apkalpot

mehānismus.

Šo zāļu lietošanas laikā Jūs varētu novērot ar redzi saistītas problēmas, piemēram, redzes traucējumus.

Ja tas notiek, Jums vajadzētu izvairīties no transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas,

kamēr ārsts nav pateicis Jums, ka to darīt ir droši.

CONBRIZA satur laktozi

Šīs zāles satur laktozi (cukura veidu). Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat dažus cukurus, pirms šo

zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3.

Kā lietot CONBRIZA

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam. Zāļu lietošana Jums jāturpina tik ilgi, cik ārsts Jums norādījis. Lai šīs zāles

ārstētu osteoporozi, tās jālieto katru dienu.

Ieteicamā deva ir viena tablete iekšķīgi katru dienu. Vairāk nekā vienas tabletes dienā lietošana

nav efektīvāka un var radīt papildu risku.

Tableti var lietot jebkurā dienas laikā, ēdienreizes laikā vai starp ēdienreizēm.

Lietojot šīs zāles, nedrīkst trūkt kalcija un D vitamīna. Konsultējieties ar ārstu, lai noskaidrotu,

vai Jūs ar uzturu uzņemat pietiekami daudz kalcija un D vitamīna un vai Jums nevajag papildus

lietot kalciju un D vitamīnu. Kalciju un/vai D vitamīnu saturošus uztura bagātinātājus var lietot

vienlaicīgi ar šīm zālēm.

Ja esat lietojusi CONBRIZA vairāk nekā noteikts

Izstāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja nejauši esat lietojusi CONBRIZA vairāk, nekā Jums

nozīmēts.

Ja esat aizmirsusi lietot CONBRIZA

Ja esat aizmirsusi iedzert tableti, izdariet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja gandrīz ir pienācis laiks lietot

nākamo šo zāļu devu, izlaidiet aizmirsto devu un iedzeriet tikai nākamo plānoto devu. Nelietojiet

dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja pārtraucat lietot CONBRIZA

Ja Jūs nolemjat pārtraukt šo zāļu lietošanu pirms nozīmētā terapijas kursa beigām, Jums jākonsultējas

ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu vai to lietošanas pārtraukšanu, jautājiet savam ārstam

vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības- pārtrauciet CONBRIZA lietošanu un nekavējoties apmeklējiet

ārstu

Retāk (var ietekmēt līdz 1 lietotāju no 100):

ja Jums ir pazīmes, ka kājās vai plaušās asinsvads ir nosprostots ar asins recekli (trombu), tādas kā

sāpīgs pietūkums un apsārtums uz kājām, pēkšņas sāpes krūtīs vai apgrūtināta elpošana;

ja Jums ir acs tīklenes vēnas nosprostošanās ar asins recekli (trombu) pazīmes, tādas kā vienpusēji

redzes traucējumi vai redzes pasliktināšanās vai redzes miglošanās, vai redzes zudums vienā acī;

ja Jums rodas kādas no apakšpunktā „Nelietojiet CONBRIZA šādos gadījumos” minētajām

problēmām.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

ja rodas citas blakusparādības, kas ietekmē acis un/vai redzi (ņirboņa vai gaismas zibšņi acīs,

sašaurināts redzes lauks un acs vai plakstiņa tūska).

Citas blakusparādības

Daži pacienti CONBRIZA lietošanas laikā novēroja šādas blakusparādības:

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10):

muskuļu spazmas (ieskaitot krampjus kājās),

karstuma viļņi,

plaukstu, pēdu vai apakšstilbu tūska (perifērā tūska).

Bieži: (var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10)

alerģiskas reakcijas (to skaitā paaugstināta jutība un nātrene),

izsitumi, nieze,

sausuma sajūta mutē,

triglicerīdu (asinīs sastopami tauki) koncentrācijas paaugstināšanās asinīs,

aknu enzīmu koncentrācijas paaugstināšanās,

miegainība.

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

sirdsklauves (sajūtama sirdsdarbība).

acu sausums, sāpes acīs, samazināts redzes asums, redzes traucējumi, blefarospazms

(nekontrolējama mirkšķināšana vai plakstiņu spazmas).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt CONBRIZA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Der. līdz” un

„EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko CONBRIZA satur

Aktīvā viela ir bazedoksifēns. Katra apvalkotā tablete satur bazedoksifēna acetātu, kas atbilst

20 mg bazedoksifēna.

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts (skatīt 2. punktu „CONBRIZA satur laktozi”),

mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta ciete (kukurūzas), nātrija cietes glikolāts, nātrija

laurilsulfāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, askorbīnskābe,

hipromeloze, titāna dioksīds (E171) un makrogols 400.

CONBRIZA ārējais izskats un iepakojums

CONBRIZA ir balta vai gandrīz balta kapsulas formas apvalkotā tablete, kurai vienā pusē iespiests

„WY20”. Tās ir iepakotas PVH/Aclar blisteros, un ir pieejami iepakojumi pa 7, 28, 30, 84 vai

90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Lielbritānija.

Ražotājs:

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, County Kildare, Īrija.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Latvijā

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas

Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Česká Republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0) 800 8535555

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer GEP, S.L.

Télf: +34914909900

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel:+48 22 335 61 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s

področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf

Simi: +354 540 8000

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL,

organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kύπρος

Pfizer Hellas (Cyprus Branch) A.E.

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel:+46 (0)8 550 520 00

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

6-8-2018

DUAVIVE (Pfizer Europe MA EEIG)

DUAVIVE (Pfizer Europe MA EEIG)

DUAVIVE (Active substance: oestrogens conjugated / bazedoxifene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5379 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2314/T/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Conbriza (Pfizer Europe MA EEIG)

Conbriza (Pfizer Europe MA EEIG)

Conbriza (Active substance: bazedoxifene) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5388 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/913/T/47

Europe -DG Health and Food Safety