Brilique

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Brilique
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Brilique
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Antitrombotiskie līdzekļi
 • Ārstniecības joma:
 • Perifēriskās asinsvadu slimības
 • Ārstēšanas norādes:
 • Brilique, ko lieto kopā ar acetilsalicilskābi (ASA), ir indicēts aterotrombotisku traucējumu profilaksei pieaugušiem pacientiem ar.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/001241
 • Autorizācija datums:
 • 03-12-2010
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/001241
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

EMA/61037/2016

EMEA/H/C/001241

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Brilique

tikagrelors

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Brilique. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Brilique lietošanu.

Kas ir Brilique?

Brilique ir zāles, kas satur aktīvo vielu tikagreloru. Tās ir pieejamas kā tabletes (60 un 90 mg).

Kāpēc lieto Brilique?

Brilique tiek lietotas kopā ar aspirīnu (acetilsalicilskābi) aterotrombotisku traucējumu (problēmu, ko

rada trombi un artēriju sacietēšana), piemēram, sirdslēkmju vai insulta, profilaksei. Tās tiek lietotas

pieaugušajiem ar akūtu koronāro sindromu, t. i., slimību grupai, kad asinsplūsma sirds apgādes

asinsvados ir bloķēta, kā rezultātā sirds audi nevar normāli darboties vai iet bojā, ietverot sirdslēkmi

un nestabilu stenokardiju (stipras sāpes krūtīs). Brilique tiek lietotas arī pieaugušajiem, kuriem

sirdslēkme bijusi pirms gada vai pirms ilgāka laika un kuriem pastāv augsts aterotrombotisku

saslimšanu risks.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Brilique?

Brilique sākumdeva akūta koronāra sindroma gadījumā ir divas 90 mg tabletes vienlaicīgi, kam seko

parastā deva, kas ir viena 90 mg tablete divreiz dienā. Šiem pacientiem ārstēšana ar Brilique jāturpina

vienu gadu, ja vien ārsts neliek to pārtraukt agrāk. Ilgākai ārstēšanai Brilique deva ir jāsamazina līdz

vienai 60 mg tabletei divreiz dienā.

Pacientiem, kuriem sirdslēkme bijusi pirms gada vai ilgāka laika (bet ne vairāk kā pirms diviem

gadiem) un kuriem pastāv augsts aterotrombotiskas saslimšanas risks, Brilique deva ir viena 60 mg

tablete divreiz dienā. Pacientiem, kuri lieto Brilique, jālieto arī aspirīns atbilstoši ārsta norādījumiem.

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Veselības apsvērumu dēļ ārsts var ieteikt nelietot aspirīnu. Plašāka informācija pieejama zāļu

lietošanas instrukcijā.

Brilique darbojas?

Brilique aktīvā viela tikagrelors ir trombocītu agregācijas inhibitors. Tas nozīmē, ka šīs zāles palīdz

novērst asins recekļu veidošanos. Asinis sarec, jo notiek trombocītu šūnu fragmentu agregācija

(salipšana). Tikagrelors aptur trombocītu agregāciju, bloķējot par ADF dēvētās vielas darbību, kad tā

piesaistās trombocītu virsmai. Tas novērš trombocītu “lipīgumu”, samazinot asins recekļu veidošanās

risku, kā arī palīdz novērst insultu vai atkārtotu sirdslēkmi.

Kā noritēja Brilique izpēte?

Brilique tika salīdzinātas ar klopidogrelu (citu trombocītu agregācijas inhibitoru) vienā pamatpētījumā,

iesaistot vairāk nekā 18 000 pieaugušo, kuriem bijusi sirdslēkme vai nestabila stenokardija. Pacienti

lietoja arī aspirīnu un tika ārstēti līdz vienam gadam.

Citā pamatpētījumā Brilique tika salīdzinātas ar placebo (fiktīvu ārstēšanu), iesaistot vairāk nekā

21 000 pieaugušo, kuriem bijusi sirdslēkme pirms viena līdz trim gadiem un kuriem pastāv augsts

aterotrombotiskas saslimšanas risks. Pacientiem nozīmēja Brilique 60 mg vai 90 mg devu divreiz

dienā. Pacienti lietoja arī aspirīnu, un ārstēšana ilga līdz trim gadiem.

Galvenais iedarbīguma rādītājs abos pētījumos bija to pacientu skaits, kuriem bija vēl viena

sirdslēkme, insults vai kuri nomira no kardiovaskulāras saslimšanas.

Kādas bija Brilique priekšrocības šajos pētījumos?

Tika pierādīts, ka Brilique sniedz ieguvumu pacientiem, kuriem bijusi sirdslēkme vai nestabila

stenokardija. Pirmajā pamatpētījumā (pacientiem ar akūtu koronāro sindromu) 9,3 % pacientu, kuri

saņēma Brilique, piedzīvoja atkārtotu sirdslēkmi, insultu vai nomira no kardiovaskulāras saslimšanas

salīdzinājumā ar 10,9 % pacientu, kuri saņēma klopidogrelu.

Otrajā pamatpētījumā (pacientiem ar sirdslēkmi anamnēzē) 7,8 % pacientu, kuri saņēma Brilique

60 mg divreiz dienā, piedzīvoja atkārtotu sirdslēkmi, insultu vai nomira no kardiovaskulāras

saslimšanas salīdzinājumā ar 9,0 % pacientu, kuri saņēma placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Brilique?

Visbiežāk novērotās Brilique blakusparādības (vairāk nekā 1 pacientam no 10) ir dispnoja (apgrūtināta

elpošana), asiņošana un paaugstināts urīnskābes līmenis asinīs. Pilns visu Brilique izraisīto

blakusparādību apraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Brilique nedrīkst lietot pacienti ar smagu aknu slimību vai pacienti, kuriem tajā brīdī ir asiņošana vai

bijusi asiņošana smadzenēs. Tās nedrīkst dot arī tiem pacientiem, kuri lieto citas zāles, kam ir stipra

bloķējoša iedarbība uz vienu no aknu fermentiem (CYP3A4). Šādas zāles ir, piemēram, ketokonazols

(sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (antibiotika), atazanavīrs un ritonavīrs (zāles HIV

pozitīviem pacientiem), kā arī nefazodons (depresijas ārstēšanai). Pilns ierobežojumu saraksts ir

atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Brilique

EMA/61037/2016

2. lappuse no 3

Kāpēc Brilique tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Brilique, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt

šo zāļu reģistrācijas apliecību.

CHMP uzskatīja, ka pacientiem ar akūtu koronāro artēriju sindromu Brilique 90 mg deva divreiz dienā

kopā ar aspirīnu samazina aterotrombotisku saslimšanu, piemēram, sirdslēkmes, insulta un nāves

risku kardiovaskulāras saslimšanas rezultātā. Priekšrocības attiecībā uz sirdslēkmēm, insultiem un nāvi

kardiovaskulāru saslimšanu rezultātā tika pierādītas arī pacientiem, kuriem sirdslēkme bijusi vismaz

pirms viena gada un kuriem pastāv augsts aterotrombotisku saslimšanu risks, un šiem pacientiem

ieteicama ir zemāka (60 mg) deva divreiz dienā.

Cita informācija par Brilique

Eiropas Komisija 2010. gada 3. decembrī izsniedza Brilique reģistrācijas apliecību, kas derīga visā

Eiropas Savienībā.

Pilns Brilique EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē

website ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar

Brilique pieejama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai

farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 1.2016.

Brilique

EMA/61037/2016

3. lappuse no 3

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Brilique 60 mg apvalkotās tabletes

ticagrelor

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Kā lietot Brilique

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Brilique

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Brilique

Brilique satur aktīvo vielu, ko sauc par tikagreloru. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par

antiagregantu zālēm.

Kādam nolūkam tiek lietots Brilique

Brilique kombinācijā ar acetilsalicilskābi (vēl vienu antiagregantu) tiek lietots tikai pieaugušajiem. Šīs

zāles Jums ir nozīmētas tādēļ, ka Jums:

pēdējā gada laikā ir bijusi sirdslēkme.

Tas mazina iespējamību, ka Jums būs vēl viena sirdslēkme, insults vai ka Jums sirds-asinsvadu sistēmas

slimības dēļ iestāsies nāve.

Kā Brilique darbojas

Brilique ietekmē šūnas, ko sauc par trombocītiem. Salīpot kopā, šīs ļoti mazās asins šūnas palīdz

apturēt asiņošanu, noslēdzot sīkas griezuma vai bojājuma vietas asinsvados.

Tomēr trombocīti var veidot arī asins recekļus bojāta asinsvada iekšpusē sirdī vai smadzenēs. Tas var

būt ļoti bīstami, jo:

asins receklis var pilnībā nosprostot asins piegādi – tas var izraisīt sirdslēkmi (miokarda infarktu)

vai insultu, vai

asins receklis var daļēji bloķēt sirds asinsvadu – tas var mazināt asins piegādi sirdij un izraisīt

periodiskas sāpes (ko sauc par „nestabilo stenokardiju”).

Brilique palīdz novērst trombocītu salipšanu. Tas mazina asinsvadu nosprostojoša asins recekļa

veidošanos, kas var samazināt asins plūsmu.

2.

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Nelietojiet Brilique šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret tikagreloru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums pašlaik ir asiņošana Jūsu ķermenī;

jums ir bijis insults, ko izsaukusi asiņošana galvas smadzenēs;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jūs lietojat kādu no šiem medikamentiem:

ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai);

klaritromicīnu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai);

nefazodonu (antidepresants);

ritonavīru un atazanavīru (lieto HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai).

Nelietojiet Brilique, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts,

pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Brilique lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir palielināts asiņošanas risks, jo Jums

- nesen bijusi nopietna trauma,

- nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska,

konsultējieties par to ar savu zobārstu

- Jums ir stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu;

- nesen bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana (piemēram, no kuņģa čūlas vai resnās zarnas

polipiem);

Jums jāveic operācija (tostarp stomatoloģiska) jebkurā brīdī šo zāļu lietošanas laikā. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Jums ir palielināts asiņošanas risks. Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs

pārtrauciet lietot Brilique 7 dienas pirms operācijas.

Jūsu sirds ritms ir ļoti lēns (parasti zemāks par 60 sitieniem minūtē), un Jums vēl nav

ievietota ierīce, kas dod sirdij ritmu (sirds ritma devējs).

Jums ir astma vai cita plaušu slimība vai elpošanas traucējumi.

Jums ir bijuši aknu darbības traucējumi vai agrāk ir bijusi kāda slimība, kas var būt

ietekmējusi Jūsu aknas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Brilique nav ieteicams lietot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Brilique

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas citas zāles. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Brilique var ietekmēt dažu zāļu iedarbības veidu un dažas zāles var ietekmēt

Brilique.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

vairāk kā 40 mg dienā simvastatīna vai lovastatīna (lieto, lai ārstētu augstu holesterīna

līmeni);

rifampicīnu (antibiotika);

fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu (lieto krampju novēršanai);

digoksīnu (lieto sirds mazsspējas ārstēšanai);

ciklosporīnu (lieto organisma aizsargreakciju samazināšanai);

hinidīnu un diltiazemu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

bēta blokatorus un verapamilu (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm, kas Jums

palielina asiņošanas risku:

„perorālie antikoagulanti” – kurus bieži dēvē par „asinis šķidrinošiem līdzekļiem”, pie kuriem

pieder arī varfarīns;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (saīsinājumā kā NPL), kurus lieto kā pretsāpju zāles,

piemēram, ibuprofēns un naproksēns;

selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (saīsina kā SSAI), kurus lieto kā

antidepresantus, piemēram paroksetīns, sertralīns un citaloprams;

citas zāles, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (lieto

bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodons (antidepresants), ritonavīrs un atazanavīrs (lieto

HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai), cisaprīds (lieto grēmu ārstēšanai), melno rudzu graudu

alkaloīdi (lieto migrēnu un galvassāpju ārstēšanai).

Ja Jūsu ārsts dod Jums fibrinolītiskus līdzekļus, bieži sauktus par „ trombu šķīdinātājiem”, tādus kā

streptokināzi vai alteplāzi, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojiet Brilique un tāpēc Jums var būt

paaugstināts asiņošanas risks.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Brilique nav ieteicams lietot, ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāties grūtniecība. Sievietēm jālieto

atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. Ārsts ar Jums

apspriedīs ieguvumu un risku, ko rada Brilique lietošana šajā laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam pirms

jebkādu zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Brilique nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja

Brilique lietošanas laikā Jums mēdz būt reibonis vai apjukums, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismus, jāievēro piesardzība.

3.

Kā lietot Brilique

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Parastā deva ir viena 60 mg tablete divas reizes dienā. Turpiniet lietot Brilique tik ilgi, cik to

noteicis Jūsu ārsts.

Katru dienu lietojiet šīs zāles aptuveni vienā un tajā pašā laikā (piemēram, vienu tableti no rīta un

vienu vakarā).

Brilique lietošana kopā ar citām zālēm pret asins recēšanu

Jūsu ārsts Jums parasti liks lietot arī acetilsalicilskābi. Šī viela ir daudzu zāļu sastāvā, lai novērstu

asins sarecēšanu. Ārsts Jums norādīs, cik daudz zāļu Jums jālieto (parasti no 75 līdz 150 mg dienā).

Kā lietot Brilique

Jūs varat lietot tableti ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jūs varat pārbaudīt, kad pēdējo reizi esat lietojis Brilique tableti, paskatoties uz blisteru. Uz tā ir

saule (apzīmē rītu) un mēness (apzīmē vakaru). Jūs redzēsiet, vai esat lietojis devu.

Ja Jums ir grūtības norīt tableti

Ja Jums ir grūtības norīt tableti, Jūs variet tās sasmalcināt un sajaukt ar ūdeni sekojoši:

sasmalciniet tableti smalkā pulverī;

ieberiet pulveri pusglāzē ar dzeramo ūdeni;

samaisiet un izdzeriet nekavējoties;

lai pārliecinātos, ka zāles nav palikušas glāzē, izskalojiet glāzi ar papildus pusglāzi ūdens un

izdzeriet saturu.

Ja Jūs atrodaties slimnīcā, Jums šīs zāles var tikt dotas samaisītas ar nedaudz ūdens un ievadītas caur

zondi (‘kuņģa zondi’).

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz

slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Brilique

Ja esat aizmirsis lietot devu, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Brilique

Nepārtrauciet Brilique lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, kamēr

ārsts Jums to paraksta. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Brilique, var palielināties iespējamība, ka Jums būs

atkārtota sirdslēkme, insults vai iestāties nāve, ko izraisa sirds vai asinsvadu problēmas.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs

zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Brilique ietekmē asins recēšanu, tādēļ lielākā daļa blakusparādību ir saistītas ar asiņošanu.

Asiņošana ir iespējama jebkurā ķermeņa daļā. Dažu veidu asiņošana ir bieži sastopama, piemēram,

zilumu rašanās un deguna asiņošana. Smaga asiņošana ir retāk, tomēr tā var apdraudēt dzīvību.

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties griezieties pie ārsta – Jums var

būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Asiņošana galvas smadzenēs vai galvaskausā ir retāka blakusparādība un var radīt

insulta pazīmes, piemēram:

pēkšņs rokas, kājas vai sejas notirpums vai vājums, īpaši tad, ja tas skar tikai vienu ķermeņa

pusi;

pēkšņs apjukums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus;

pēkšņi apgrūtināta iešana vai līdzsvara vai koordinācijas spējas zudums;

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes nezināma iemesla dēļ.

Asiņošanas pazīmes, piemēram:

smaga asiņošana vai tāda asiņošana, kuru Jūs nevarat apturēt;

pēkšņa vai ilgstoša asiņošana;

sārts, sarkans vai brūns urīns

vemšana ar sarkanajām asinīm vai kafijas biezumiem līdzīgi vēmekļi;

sarkani vai melni, darvai līdzīgi izkārnījumi;

asiņu atklepošana vai atvemšana.

Ģībšana (sinkope)

īslaicīgs samaņas zudums pēkšņi pazeminātas asins plūsmas smadzenēs dēļ (bieži).

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu:

Elpas trūkums – tas novērojams ļoti bieži. To var izraisīt Jūsu sirds slimība vai kāds cits

iemesls, vai arī tā var būt Brilique blakusparādība. Brilique izraisīts elpas trūkums parasti ir viegls un

raksturīgs ar pēkšņu negaidītu gaisa trūkumu, parasti miera stāvoklī. Elpas trūkums var rasties

pirmajās ārstēšanas nedēļās, un daudziem pacientiem tas izzūd. Ja jūtat, ka Jums pastiprinās vai

ilgstoši saglabājas elpas trūkums, pastāstiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai Jums nepieciešama

ārstēšana vai sīkāka izmeklēšana.

Citas iespējamās blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā vienam no katriem 10 cilvēkiem):

augsts urīnskābes līmenis asinīs (redzams asinsanalīžu rezultātos);

asinstraucējumu izraisīta asiņošana.

Bieži (var skart 1 no 10 pacientiem):

zilumu veidošanās;

galvassāpes;

reiboņa vai telpas griešanās sajūta;

caureja vai gremošanas traucējumi;

slikta dūša;

aizcietējums;

izsitumi;

nieze;

stipras locītavu sāpes un tūska (tās ir podagras pazīmes);

reiboņa, viegla apreibuma vai redzes miglošanās sajūta (tās ir zema asinsspiediena pazīmes);

deguna asiņošana;

neparasti pastiprināta asiņošana pēc operācijas vai ievainojumiem (piemēram, skujoties) un

brūcēm;

kuņģa gļotādas (čūlas) asiņošana;

smaganu asiņošana.

Retāk (var skart 1 no 100 pacientiem)

alerģiskas reakcijas – izsitumi, nieze vai sejas, lūpu vai mēles pietūkums, kas var būt smagas

alerģiskas reakcijas pazīmes;

apjukums

redzes traucējumi, ko izraisījis asiņu receklis acī;

vagināla asiņošana, kas ir smaga vai notiek dažādos laikos, salīdzinot ar normālu menstruālā

cikla asiņošanu (reti);

locītavu un muskuļu asiņošana, kas izraisa sāpīgu tūsku;

ausu asiņošana;

iekšēja asiņošana, kas var izraisīt reiboni vai viegla apreibuma sajūtu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot

par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Brilique

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP”/“Derīgs

līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Brilique satur

Aktīvā viela ir tikagrelors. Viena apvalkotā tablete satur 60 mg tikagrelora.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, A tipa nātrija cietes

glikolāts, hidroksipropilceluloze (E463), magnija stearāts (E470b).

Tabletes apvalks: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), makrogols 400, melnais dzelzs

oksīds (E172) un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Brilique ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes (tabletes): tabletes ir apaļas, abpusēji izliektas, sārtas, apvalkotas, ar apzīmējumu

„60” virs „T” vienā pusē.

Brilique ir pieejams:

standarta blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 60 un 180 tabletēm;

kalendāra blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 14, 56 un 168 tabletēm;

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 874 35 00

France

AstraZeneca

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Brilique 90 mg apvalkotās tabletes

ticagrelor

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Kā lietot Brilique

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Brilique

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Brilique

Brilique satur aktīvo vielu, ko sauc par tikagreloru. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par

antiagregantu zālēm.

Kādam nolūkam tiek lietots Brilique

Brilique kombinācijā ar acetilsalicilskābi (vēl vienu antiagregantu) tiek lietots tikai pieaugušajiem. Šīs

zāles Jums ir nozīmētas tādēļ, ka Jums ir bijusi:

sirdslēkme vai

nestabila stenokardija (stenokardija vai sāpes krūtīs, kas nav labi kontrolētas).

Tas mazina iespējamību, ka Jums būs vēl vienasirdslēkme, insults vai ka Jums sirds-asinsvadu sistēmas

slimības dēļ iestāsies nāve.

Kā Brilique darbojas

Brilique ietekmē šūnas, ko sauc par trombocītiem. Salīpot kopā, šīs ļoti mazās asins šūnas palīdz

apturēt asiņošanu, noslēdzot sīkas griezuma vai bojājuma vietas asinsvados.

Tomēr trombocīti var veidot arī asins recekļus bojāta asinsvada iekšpusē sirdī vai smadzenēs. Tas var

būt ļoti bīstami, jo:

asins receklis var pilnībā nosprostot asins piegādi – tas var izraisīt sirdslēkmi (miokarda infarktu)

vai insultu, vai

asins receklis var daļēji bloķēt sirds asinsvadu – tas var mazināt asins piegādi sirdij un

izraisīt periodiskas sāpes (ko sauc par „nestabilo stenokardiju”).

Brilique palīdz novērst trombocītu salipšanu. Tas mazina asinsvadu nosprostojoša asins recekļa

veidošanos, kas var samazināt asins plūsmu.

2.

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Nelietojiet Brilique šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret tikagreloru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums pašlaik ir asiņošana Jūsu ķermenī;

jums ir bijis insults, ko izsaukusi asiņošana galvas smadzenēs;

ja Jums ir smaga aknu slimība:

ja Jūs lietojat kādu no šiem medikamentiem:

ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai);

klaritromicīnu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai);

nefazodonu (antidepresants);

ritonavīru un atazanavīru (lieto HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai).

Nelietojiet Brilique, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts,

pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Brilique lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir palielināts asiņošanas risks, jo Jums

- nesen bijusi nopietna trauma,

- nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska,

konsultējieties par to ar savu zobārstu

- Jums ir stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu;

- nesen bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana (piemēram, no kuņģa čūlas vai resnās zarnas

polipiem);

Jums jāveic operācija (tostarp stomatoloģiska) jebkurā brīdī šo zāļu lietošanas laikā. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Jums ir palielināts asiņošanas risks. Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs

pārtrauciet lietot šīs zāles 7 dienas pirms operācijas.

Jūsu sirds ritms ir ļoti lēns (parasti zemāks par 60 sitieniem minūtē), un Jums vēl nav

ievietota ierīce, kas dod sirdij ritmu (sirds ritma devējs).

Jums ir astma vai cita plaušu slimība vai elpošanas traucējumi.

Jums ir bijuši aknu darbības traucējumi vai agrāk ir bijusi kāda slimība, kas var būt

ietekmējusi Jūsu aknas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Brilique nav ieteicams lietot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Brilique

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas citas zāles. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Brilique var ietekmēt dažu zāļu iedarbības veidu un dažas zāles var ietekmēt

Brilique.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

vairāk kā 40 mg dienā simvastatīna vai lovastatīna (lieto, lai ārstētu augstu holesterīna līmeni);

rifampicīnu (antibiotika);

fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu (lieto krampju novēršanai);

digoksīnu (lieto sirds mazsspējas ārstēšanai);

ciklosporīnu (lieto organisma aizsargreakciju samazināšanai);

hinidīnu un diltiazemu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

bēta blokatorus un verapamilu (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm, kas Jums

palielina asiņošanas risku:

„perorālie antikoagulanti” – kurus bieži dēvē par „asinis šķidrinošiem līdzekļiem”, pie kuriem

pieder arī varfarīns;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (saīsinājumā kā NPL), kurus lieto kā pretsāpju zāles,

piemēram, ibuprofēns un naproksēns;

selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (saīsina kā SSAI), kurus lieto kā antidepresantus,

piemēram paroksetīns, sertralīns un citaloprams;

citas zāles, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (lieto

bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodons (antidepresants), ritonavīrs un atazanavīrs (lieto

HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai), cisaprīds (lieto grēmu ārstēšanai), melno rudzu graudu

alkaloīdi (lieto migrēnu un galvassāpju ārstēšanai).

Ja Jūsu ārsts dod Jums fibrinolītiskus līdzekļus, bieži sauktus par „ trombu šķīdinātājiem”, tādus kā

streptokināzi vai alteplāzi, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojiet Brilique un tāpēc Jums var būt

paaugstināts asiņošanas risks.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Brilique nav ieteicams lietot, ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāties grūtniecība. Sievietēm jālieto

atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. Ārsts ar Jums

apspriedīs ieguvumu un risku, ko rada Brilique lietošana šajā laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam pirms

jebkādu zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Brilique nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja

Brilique lietošanas laikā Jums mēdz būt reibonis vai apjukums, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismus, jāievēro piesardzība.

3.

Kā lietot Brilique

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Sākumdeva ir divas tabletes vienlaicīgi (piesātinošā deva 180 mg). Šī deva parasti tiks dota

slimnīcā.

Pēc sākuma devas, parastā deva ir viena 90 mg tablete divas reizes dienā līdz 12 mēnešiem, ja

vien Jūsu ārsts jums nenorāda savādāk.

Katru dienu lietojiet šīs zāles aptuveni vienā un tajā pašā laikā (piemēram, vienu tableti no rīta un

vienu vakarā).

Brilique lietošana kopā ar citām zālēm pret asins recēšanu

Jūsu ārsts Jums parasti liks lietot arī acetilsalicilskābi. Šī viela ir daudzu zāļu sastāvā, lai novērstu

asins sarecēšanu. Ārsts Jums norādīs, cik daudz zāļu Jums jālieto (parasti no 75 līdz 150 mg dienā).

Kā lietot Brilique

Jūs varat lietot tableti ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jūs varat pārbaudīt, kad pēdējo reizi esat lietojis Brilique tableti, paskatoties uz blisteru. Uz tā ir

saule (apzīmē rītu) un mēness (apzīmē vakaru). Jūs redzēsiet, vai esat lietojis devu.

Ja Jums ir grūtības norīt tableti

Ja Jums ir grūtības norīt tableti, Jūs variet tās sasmalcināt un sajaukt ar ūdeni sekojoši:

sasmalciniet tableti smalkā pulverī;

ieberiet pulveri pusglāzē ar dzeramo ūdeni;

samaisiet un izdzeriet nekavējoties;

lai pārliecinātos, ka zāles nav palikušas glāzē, izskalojiet glāzi ar papildus pusglāzi ūdens un izdzeriet

saturu.Ja Jūs atrodaties slimnīcā, Jums šīs zāles var tikt dotas samaisītas ar nedaudz ūdens un ievadītas

caur zondi (‘kuņģa zondi’).

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz

slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Brilique

Ja esat aizmirsis lietot devu, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Brilique

Nepārtrauciet Brilique lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, kamēr

ārsts Jums to paraksta. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Brilique, var palielināties iespējamība, ka Jums būs

atkārtota sirdslēkme, insults vai iestāties nāve, ko izraisa sirds vai asinsvadu problēmas.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs

zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Brilique ietekmē asins recēšanu, tādēļ lielākā daļa blakusparādību ir saistītas ar asiņošanu.

Asiņošana ir iespējama jebkurā ķermeņa daļā. Dažu veidu asiņošana ir bieži sastopama, piemēram,

zilumu rašanās un deguna asiņošana. Smaga asiņošana ir retāk, tomēr tā var apdraudēt dzīvību.

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties griezieties pie ārsta – Jums var

būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Asiņošana galvas smadzenēs vai galvaskausā ir retāka blakusparādība un var radīt insulta

pazīmes, piemēram:

pēkšņs rokas, kājas vai sejas notirpums vai vājums, īpaši tad, ja tas skar tikai vienu ķermeņa

pusi;

pēkšņs apjukums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus;

pēkšņi apgrūtināta iešana vai līdzsvara vai koordinācijas spējas zudums;

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes nezināma iemesla dēļ.

Asiņošanas pazīmes, piemēram:

smaga asiņošana vai tāda asiņošana, kuru Jūs nevarat apturēt;

pēkšņa vai ilgstoša asiņošana;

sārts, sarkans vai brūns urīns

vemšana ar sarkanajām asinīm vai kafijas biezumiem līdzīgi vēmekļi;

sarkani vai melni, darvai līdzīgi izkārnījumi;

asiņu atklepošana vai atvemšana.

Ģībšana (sinkope)

īslaicīgs samaņas zudums pēkšņi pazeminātas asins plūsmas smadzenēs dēļ (bieži).

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu:

Elpas trūkums – tas novērojams ļoti bieži. To var izraisīt Jūsu sirds slimība vai kāds cits iemesls,

vai arī tā var būt Brilique blakusparādība. Brilique izraisīts elpas trūkums parasti ir viegls un

raksturīgs ar pēkšņu negaidītu gaisa trūkumu, parasti miera stāvoklī. Elpas trūkums var rasties

pirmajās ārstēšanas nedēļās, un daudziem pacientiem tas izzūd. Ja jūtat, ka Jums pastiprinās vai

ilgstoši saglabājas elpas trūkums, pastāstiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai Jums nepieciešama

ārstēšana vai sīkāka izmeklēšana.

Citas iespējamās blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem):

augsts urīnskābes līmenis asinīs (redzams asinsanalīžu rezultātos);

asins traucējumu izraisīta asiņošana.

Bieži (var skart 1 no 10 pacientiem):

zilumu veidošanās;

galvassāpes;

reiboņa vai telpas griešanās sajūta;

caureja vai gremošanas traucējumi;

slikta dūša;

aizcietējums;

izsitumi;

nieze;

stipras locītavu sāpes un tūska (tās ir podagras pazīmes);

reiboņa, viegla apreibuma vai redzes miglošanās sajūta (tās ir zema asinsspiediena pazīmes);

deguna asiņošana;

neparasti pastiprināta asiņošana pēc operācijas vai ievainojumiem (piemēram, skujoties) un brūcēm;

kuņģa gļotādas (čūlas) asiņošana;

smaganu asiņošana.

Retāk (var skart 1 no 100 pacientiem):

alerģiskas reakcijas – izsitumi, nieze vai sejas, lūpu vai mēles pietūkums, kas var būt smagas

alerģiskas reakcijas pazīmes;

apjukums

redzes traucējumi, ko izraisījis asiņu receklis acī;

vagināla asiņošana, kas ir smaga vai notiek dažādos laikos, salīdzinot ar normālu menstruālā

cikla

asiņošanu (reti);

locītavu un muskuļu asiņošana, kas izraisa sāpīgu tūsku;

ausu asiņošana;

iekšēja asiņošana, kas var izraisīt reiboni vai viegla apreibuma sajūtu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Brilique

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP”/”Derīgs

līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Brilique satur

Aktīvā viela ir tikagrelors. Viena apvalkotā tablete satur 90 mg tikagrelora.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols: mannīts (E421), kalcija hidrogēnfosfāta dihidrāts, A tipa nātrija

cietes glikolāts, hidroksipropilceluloze (E463), magnija stearāts (E470b).

Tabletes apvalks: hipromeloze (E464), titāna dioksīds (E171), talks, makrogols 400 un

dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Brilique ārējais izskats un iepakojums

Apvalkotās tabletes (tabletes): tabletes ir apaļas, abpusēji izliektas, dzeltenas, apvalkotas, ar

apzīmējumu „90” virs „T” vienā pusē.

Brilique ir pieejams:

standarta blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 60 un 180 tabletēm;

kalendāra blisteros (ar simboliem saule un mēness) kastītēs pa 14, 56 un 168 tabletēm;

perforētos vienas devas blisteros kastītē pa 100x1

tabletēm. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 874 35 00

France

Portugal

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Brilique 90 mg mutē disperģējamās tabletes

ticagrelor

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Kā lietot Brilique

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Brilique

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Brilique un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Brilique

Brilique satur aktīvo vielu, ko sauc par tikagreloru. Tas pieder zāļu grupai, ko sauc par

antiagregantu zālēm.

Kādam nolūkam tiek lietots Brilique

Brilique kombinācijā ar acetilsalicilskābi (vēl vienu antiagregantu) tiek lietots tikai pieaugušajiem. Šīs

zāles Jums ir nozīmētas tādēļ, ka Jums ir bijusi:

sirdslēkme vai

nestabila stenokardija (stenokardija vai sāpes krūtīs, kas nav labi kontrolētas).

Tas mazina iespējamību, ka Jums būs vēl vienasirdslēkme, insults vai ka Jums sirds-asinsvadu sistēmas

slimības dēļ iestāsies nāve.

Kā Brilique darbojas

Brilique ietekmē šūnas, ko sauc par trombocītiem. Salīpot kopā, šīs ļoti mazās asins šūnas palīdz

apturēt asiņošanu, noslēdzot sīkas griezuma vai bojājuma vietas asinsvados.

Tomēr trombocīti var veidot arī asins recekļus bojāta asinsvada iekšpusē sirdī vai smadzenēs. Tas var

būt ļoti bīstami, jo:

asins receklis var pilnībā nosprostot asins piegādi – tas var izraisīt sirdslēkmi (miokarda infarktu)

vai insultu, vai

asins receklis var daļēji bloķēt sirds asinsvadu – tas var mazināt asins piegādi sirdij un

izraisīt periodiskas sāpes (ko sauc par „nestabilo stenokardiju”).

Brilique palīdz novērst trombocītu salipšanu. Tas mazina asinsvadu nosprostojoša asins recekļa

veidošanos, kas var samazināt asins plūsmu.

2.

Kas jāzina pirms Brilique lietošanas

Nelietojiet Brilique šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret tikagreloru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums pašlaik ir asiņošana Jūsu ķermenī;

jums ir bijis insults, ko izsaukusi asiņošana galvas smadzenēs;

ja Jums ir smaga aknu slimība;

ja Jūs lietojot kādu no šiem medikamentiem:

ketokonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai);

klaritromicīnu (lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai);

nefazodonu (antidepresants);

ritonavīru un atazanavīru (lieto HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai).

Nelietojiet Brilique, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts,

pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Brilique lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums ir palielināts asiņošanas risks, jo Jums

- nesen bijusi nopietna trauma,

- nesen veikta operācija (tostarp stomatoloģiska,

konsultējieties par to ar savu zobārstu

- Jums ir stāvoklis, kas ietekmē asins recēšanu;

- nesen bijusi kuņģa vai zarnu asiņošana (piemēram, no kuņģa čūlas vai resnās zarnas

polipiem);

Jums jāveic operācija (tostarp stomatoloģiska) jebkurā brīdī šo zāļu lietošanas laikā. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Jums ir palielināts asiņošanas risks. Jūsu ārsts var vēlēties, lai Jūs

pārtrauciet lietot šīs zāles 7 dienas pirms operācijas.

Jūsu sirds ritms ir ļoti lēns (parasti zemāks par 60 sitieniem minūtē), un Jums vēl nav

ievietota ierīce, kas dod sirdij ritmu (sirds ritma devējs).

Jums ir astma vai cita plaušu slimība vai elpošanas traucējumi.

Jums ir bijuši aknu darbības traucējumi vai agrāk ir bijusi kāda slimība, kas var būt

ietekmējusi Jūsu aknas.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), pirms šo zāļu

lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Bērni un pusaudži

Brilique nav ieteicams lietot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Brilique

Lūdzu, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas citas zāles. Tas

nepieciešams tādēļ, ka Brilique var ietekmēt dažu zāļu iedarbības veidu un dažas zāles var ietekmēt

Brilique.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

vairāk kā 40 mg dienā simvastatīna vai lovastatīna (lieto, lai ārstētu augstu holesterīna līmeni);

rifampicīnu (antibiotika);

fenitoīnu, karbamazepīnu un fenobarbitālu (lieto krampju novēršanai);

digoksīnu (lieto sirds mazsspējas ārstēšanai);

ciklosporīnu (lieto organisma aizsargreakciju samazināšanai);

hinidīnu un diltiazemu (lieto sirds ritma traucējumu ārstēšanai);

bēta blokatorus un verapamilu (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai).

Īpaši pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm, kas Jums

palielina asiņošanas risku:

„perorālie antikoagulanti” – kurus bieži dēvē par „asinis šķidrinošiem līdzekļiem”, pie kuriem

pieder arī varfarīns;

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (saīsinājumā kā NPL), kurus lieto kā pretsāpju zāles,

piemēram, ibuprofēns un naproksēns;

selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (saīsina kā SSAI), kurus lieto kā antidepresantus,

piemēram paroksetīns, sertralīns un citaloprams;

citas zāles, piemēram, ketokonazols (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), klaritromicīns (lieto

bakteriālu infekciju ārstēšanai), nefazodons (antidepresants), ritonavīrs un atazanavīrs (lieto

HIV infekcijas un AIDS ārstēšanai), cisaprīds (lieto grēmu ārstēšanai), melno rudzu graudu

alkaloīdi (lieto migrēnu un galvassāpju ārstēšanai).

Ja Jūsu ārsts dod Jums fibrinolītiskus līdzekļus, bieži sauktus par „ trombu šķīdinātājiem”, tādus kā

streptokināzi vai alteplāzi, pastāstiet savam ārstam, ka Jūs lietojiet Brilique un tāpēc Jums var būt

paaugstināts asiņošanas risks.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Brilique nav ieteicams lietot, ja Jums ir iestājusies vai varētu iestāties grūtniecība. Sievietēm jālieto

atbilstoši pretapaugļošanās līdzekļi, lai izvairītos no grūtniecības iestāšanās šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, konsultējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas. Ārsts ar Jums

apspriedīs ieguvumu un risku, ko rada Brilique lietošana šajā laikā.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam pirms

jebkādu zāļu lietošanas.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Brilique nav raksturīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ja

Brilique lietošanas laikā Jums mēdz būt reibonis vai apjukums, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot

mehānismus, jāievēro piesardzība.

3.

Kā lietot Brilique

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Cik daudz zāļu jālieto

Sākumdeva ir divas tabletes vienlaicīgi (piesātinošā deva 180 mg). Šī deva parasti tiks dota

slimnīcā.

Pēc sākuma devas, parastā deva ir viena 90 mg tablete divas reizes dienā līdz 12 mēnešiem, ja

vien Jūsu ārsts jums nenorāda savādāk.

Katru dienu lietojiet šīs zāles aptuveni vienā un tajā pašā laikā (piemēram, vienu tableti no rīta un

vienu vakarā).

Brilique lietošana kopā ar citām zālēm pret asins recēšanu

Jūsu ārsts Jums parasti liks lietot arī acetilsalicilskābi. Šī viela ir daudzu zāļu sastāvā, lai novērstu

asins sarecēšanu. Ārsts Jums norādīs, cik daudz zāļu Jums jālieto (parasti no 75 līdz 150 mg dienā).

Kā lietot Brilique

Jūs varat lietot tableti ēšanas laikā vai neatkarīgi no ēdienreizēm.

Jūs varat pārbaudīt, kad pēdējo reizi esat lietojis Brilique tableti, paskatoties uz blisteru. Uz tā ir

saule (apzīmē rītu) un mēness (apzīmē vakaru). Jūs redzēsiet, vai esat lietojis devu.

Ja Jums ir grūtības norīt tableti

Neatveriet blisteri pirms Jūsu zāļu lietošanas.

Lai izņemtu tableti, pārplēsiet blistera foliju – nespiediet to cauri folijai, jo tablete var sadrupt.

Uzlieciet tableti uz Jūsu mēles un ļaujiet tai izšķīst.

Jūs tad to variet norīt ar vai bez ūdens.

Jūs variet lietot tableti ar vai bez ēdiena.

Ja Jūs atrodaties slimnīcā, Jums šīs zāles var tikt dotas samaisītas ar nedaudz ūdens un ievadītas caur

zondi (‘kuņģa zondi’).

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Brilique vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz

slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu. Jums var būt palielināts asiņošanas risks.

Ja esat aizmirsis lietot Brilique

Ja esat aizmirsis lietot devu, vienkārši lietojiet nākamo devu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu (divas devas vienā reizē), lai kompensētu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Brilique

Nepārtrauciet Brilique lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu. Turpiniet lietot šīs zāles tik ilgi, kamēr

ārsts Jums to paraksta. Ja Jūs pārtrauksiet lietot Brilique, var palielināties iespējamība, ka Jums būs

atkārtota sirdslēkme, insults vai iestāties nāve, ko izraisa sirds vai asinsvadu problēmas.

Ja Jums rodas vēl kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs

zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Brilique ietekmē asins recēšanu, tādēļ lielākā daļa blakusparādību ir saistītas ar asiņošanu.

Asiņošana ir iespējama jebkurā ķermeņa daļā. Dažu veidu asiņošana ir bieži sastopama, piemēram,

zilumu rašanās un deguna asiņošana. Smaga asiņošana ir retāk, tomēr tā var apdraudēt dzīvību.

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, nekavējoties griezieties pie ārsta – Jums var

būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

Asiņošana galvas smadzenēs vai galvaskausā ir retāka blakusparādība un var radīt insulta

pazīmes, piemēram:

pēkšņs rokas, kājas vai sejas notirpums vai vājums, īpaši tad, ja tas skar tikai vienu ķermeņa

pusi;

pēkšņs apjukums, apgrūtināta runāšana vai spēja saprast citus;

pēkšņi apgrūtināta iešana vai līdzsvara vai koordinācijas spējas zudums;

pēkšņs reibonis vai pēkšņas stipras galvassāpes nezināma iemesla dēļ.

Asiņošanas pazīmes, piemēram:

smaga asiņošana vai tāda asiņošana, kuru Jūs nevarat apturēt;

pēkšņa vai ilgstoša asiņošana;

sārts, sarkans vai brūns urīns

vemšana ar sarkanajām asinīm vai kafijas biezumiem līdzīgi vēmekļi;

sarkani vai melni, darvai līdzīgi izkārnījumi;

asiņu atklepošana vai atvemšana.

Ģībšana (sinkope)

īslaicīgs samaņas zudums pēkšņi pazeminātas asins plūsmas smadzenēs dēļ (bieži).

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajiem simptomiem, konsultējieties ar ārstu:

Elpas trūkums – tas novērojams ļoti bieži. To var izraisīt Jūsu sirds slimība vai kāds cits iemesls,

vai arī tā var būt Brilique blakusparādība. Brilique izraisīts elpas trūkums parasti ir viegls un

raksturīgs ar pēkšņu negaidītu gaisa trūkumu, parasti miera stāvoklī. Elpas trūkums var rasties

pirmajās ārstēšanas nedēļās, un daudziem pacientiem tas izzūd. Ja jūtat, ka Jums pastiprinās vai

ilgstoši saglabājas elpas trūkums, pastāstiet to ārstam. Jūsu ārsts izlems, vai Jums nepieciešama

ārstēšana vai sīkāka izmeklēšana.

Citas iespējamās blakusparādības

Ļoti bieži (var rasties vairāk nekā vienam no 10 cilvēkiem):

augsts urīnskābes līmenis asinīs (redzams asinsanalīžu rezultātos);

asins traucējumu izraisīta asiņošana.

Bieži (var skart 1 no 10 pacientiem):

zilumu veidošanās;

galvassāpes;

reiboņa vai telpas griešanās sajūta;

caureja vai gremošanas traucējumi;

slikta dūša;

aizcietējums;

izsitumi;

nieze;

stipras locītavu sāpes un tūska (tās ir podagras pazīmes);

reiboņa, viegla apreibuma vai redzes miglošanās sajūta (tās ir zema asinsspiediena pazīmes);

deguna asiņošana;

neparasti pastiprināta asiņošana pēc operācijas vai ievainojumiem (piemēram, skujoties) un brūcēm;

kuņģa gļotādas (čūlas) asiņošana;

smaganu asiņošana.

Retāk (var skart 1 no 100 pacientiem):

alerģiskas reakcijas – izsitumi, nieze vai sejas, lūpu vai mēles pietūkums, kas var būt smagas

alerģiskas reakcijas pazīmes;

apjukums

redzes traucējumi, ko izraisījis asiņu receklis acī;

vagināla asiņošana, kas ir smaga vai notiek dažādos laikos, salīdzinot ar normālu menstruālā

cikla

asiņošanu (reti);

locītavu un muskuļu asiņošana, kas izraisa sāpīgu tūsku;

ausu asiņošana;

iekšēja asiņošana, kas var izraisīt reiboni vai viegla apreibuma sajūtu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo

zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Brilique

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz blistera un kastītes pēc „EXP”/”Derīgs

līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Brilique satur

Aktīvā viela ir tikagrelors. Viena mutē disperģējamā tablete satur 90 mg tikagrelora.

Citas sastāvdaļas ir:

mannīts (E421), mikrokristāliskā celuloze (E4460), krospovidons (E1202), ksilīts (E967), bezūdens

kalcija hidrogēnfosfāts (E341), nātrija stearilfumarāts, hidroksipropilceluloze (E463),

bezūdens koloidālais silīcija dioksīds.

Brilique ārējais izskats un iepakojums

Mutē disperģējamās tabletes ir apaļas, plakanas, ar nošķeltām malām, baltas līdz gaiši rozā

ar apzīmējumu „90” virs „TI” vienā pusē.

Brilique ir pieejams:

perforētos dozējamu vienību blisteros pa 10 x 1, 56 x 1 un 60 x 1tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AstraZeneca AB

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85

Södertälje

Zviedrija

Ražotājs

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire, SK10 2NA

Lielbritānija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 874 35 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

25-9-2018

Brilique (AstraZeneca AB)

Brilique (AstraZeneca AB)

Brilique (Active substance: ticagrelor) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6282 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1241/PSUSA/2948/201712

Europe -DG Health and Food Safety