Bridion

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Bridion
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Bridion
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Visi pārējie terapeitiskie produkti
 • Ārstniecības joma:
 • Neiromuskulārā blokāde
 • Ārstēšanas norādes:
 • Rokuronija vai vekuronija izraisītas neiromuskulārās blokādes atsākšana.

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000885
 • Autorizācija datums:
 • 25-07-2008
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000885
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 26-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/681251/2015

EMEA/H/C/000885

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Bridion

sugamadekss

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Bridion. Tajā ir paskaidrots, kā

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) novērtēja šīs zāles, pirms sniegt pozitīvu atzinumu par

reģistrācijas apliecības piešķiršanu un ieteikumus par Bridion lietošanu.

Kas ir Bridion?

Bridion ir injekciju šķīdums, kas satur aktīvo vielu sugamadeksu (100 mg/ml).

Kāpēc lieto Bridion?

Bridion tiek lietotas miorelaksantu rokuronija un vekuronija iedarbības pārtraukšanai. Miorelaksanti ir

zāles, ko lieto atsevišķu operāciju laikā, lai atslābinātu muskuļus, tai skaitā muskuļus, kas iesaistīti

pacienta elpošanas procesā. Miorelaksanti atvieglo ķirurgam operācijas veikšanu. Bridion tiek lietotas,

lai pacients ātrāk atgūtos no miorelaksanta iedarbības, parasti operācijas beigās.

Bridion var lietot pieaugušiem, kuri pirms tam saņēmuši rokuroniju un vekuroniju, kā arī bērniem un

pusaudžiem, kuri saņēmuši rokuroniju.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto Bridion?

Bridion drīkst ievadīt tikai anesteziologs (ārsts, kas specializējies anestēzijā) vai anesteziologa

uzraudzībā. Tās tiek ievadītas vēnā visas uzreiz vienreizējas injekcijas veidā. Parastā Bridion deva ir 2–

4 mg uz kilogramu ķermeņa masas atkarībā no tā, cik lielā mērā miorelaksants ir ietekmējis muskuļu

darbību.

Devu 16 mg/kg var lietot gadījumos, kad nepieciešams panākt ātrāku muskuļu atslābināšanas

pārtraukšanu. Tas var būt nepieciešams, ja pacientam ir jāatsāk patstāvīga elpošana operācijas laikā.

Paredzams, ka šādu devu lieto tikai ļoti retos gadījumos (mazāk nekā 1 %).

Ieteicamā deva bērniem un pusaudžiem vecumā no diviem līdz 17 gadiem ir 2 mg/kg ķermeņa masas.

Bridion nav ieteicamas bērniem un pusaudžiem, lai pārtrauktu vekuronija, vai arī jebkura

miorelaksanta iedarbību.

Kā darbojas Bridion?

Bridion aktīvā viela sugamadekss ir “selektīvs miorelaksantus saistošs līdzeklis”. Tas nozīmē, ka šīs

zāles piesaistās pie miorelaksantiem rokuronija un vekuronija, veidojot “kompleksu”, kas inaktivē

miorelaksantus un pārtrauc to iedarbību. Rezultātā tiek patraukta muskuļu blokāde, ko izraisījusi

rokuronija un vekuronija iedarbība, un atsāk normāli darboties muskuļi, tostarp, muskuļi, kas

nodrošina pacienta elpošanu.

Kā noritēja Bridion izpēte?

Bridion izpēte notika četros pamatpētījumos, iesaistot kopumā 579 pieaugušus pacientus, kuriem veica

ķirurģisku operāciju, izmantojot miorelaksantus.

Divos no pētījumiem, iesaistot 282 pacientus, pētīja Bridion 2 mg/kg devas iedarbīgumu, lai pārtrauktu

mērenu muskuļu atslābināšanu, ko izraisījusi rokuronija vai vekuronija iedarbība. Bridion tika

salīdzinātas ar neostigmīnu (citām zālēm, ko lieto miorelaksantu iedarbības apturēšanai), ko lietoja pēc

rokuronija un vekuronija lietošanas pirmajā pētījumā, vai arī pēc cis-atrakūrija (cita miorelaksanta)

lietošanas otrajā pētījumā. Trešajā pētījumā ar 182 pacientiem salīdzināja Bridion 4 mg/kg devas

iedarbīgumu ar neostigmīna iedarbīgumu pēc dziļas muskuļu atslābināšanas ar rokuroniju un

vekuroniju.

Ceturtajā pētījumā, kurā piedalījās 115 pacienti, pārbaudīja Bridion 16 mg/kg devas iedarbīgumu, lai

nodrošinātu ātru muskuļu atslābināšanas pārtraukšanu pēc rokuronija lietošanas. Šo iedarbību

salīdzināja ar spēju atjaunot muskuļu darbību pēc muskuļu atslābināšanas ar sukcinilholīnu (citu

miorelaksantu).

Vienā papildu pētījumā pētīja Bridion iedarbīgumu pēc rokuronija lietošanas 90 bērniem un

pusaudžiem.

Visos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija laika posms, kas nepieciešams muskuļu darbības

atjaunošanai.

Kādas bija Bridion priekšrocības šajos pētījumos?

Bridion bija efektīvākas par neostigmīnu, samazinot laiku, kas nepieciešams muskuļu darbības

atjaunošanai gan pēc vidējas, gan arī dziļas muskuļu atslābināšanas ar rokuroniju vai vekuroniju.

Pēc mērenas muskuļu atslābināšanas vidējais laiks muskuļu darbības atjaunošanai bija starp 1,4 un

2,1 minūtēm, lietojot Bridion 2 mg/kg devu, salīdzinājumā ar 17,6 līdz 18,9 minūtēm neostigmīna

gadījumā. Pēc dziļas muskuļu atslābināšanas to darbības atjaunošanai bija nepieciešamas vidēji

3,0 minūtes ar Bridion 4 mg/kg devu salīdzinājumā ar aptuveni 49,5 minūtēm, lietojot neostigmīnu.

Lietojot šīs zāles ātrai muskuļu darbības atjaunošanai, pacientiem, kuri saņēma Bridion 16 mg/kg

devu, muskuļu darbība atjaunojās pēc 4,2 minūtēm. Salīdzinājumam — muskuļu darbība atjaunojās

spontāni pēc 7,1 minūtēm.

Pusaudžiem un bērniem, kuri vecāki par diviem gadiem, Bridion iedarbīgums bija līdzīgs iedarbīgumam

pētījumos ar pieaugušajiem. Pētījumā piedalījās pārāk mazs skaits bērnu, kuri jaunāki par diviem

gadiem, lai noteiktu Bridion lietošanas drošumu un efektivitāti šajā vecuma grupā.

Kāds risks pastāv, lietojot Bridion?

Visbiežāk novērotās nevēlamās Bridion blakusparādības (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir klepus, elpceļu

problēmas sakarā ar anestēzijas efekta mazināšanos, pazemināts asinsspiediens un citas

komplikācijas, piemēram, sirds ritma izmaiņas. Pilns visu Bridion izraisīto blakusparādību apraksts ir

atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Bridion nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret sugamadeksu vai kādu citu šo zāļu

sastāvdaļu.

Kāpēc Bridion tika apstiprinātas?

CHMP nolēma, ka pacienta ieguvums, lietojot Bridion, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt

Bridion reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu un efektīvu Bridion lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Bridion lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns.

Pamatojoties uz šo plānu, Bridion zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas

instrukcija, tostarp, attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un

pacientiem.

Cita informācija par Bridion

Eiropas Komisija 2008. gada 25. jūlijā izsniedza Bridion reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā.

Pilns Bridion EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Bridion pieejama

zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10.2015.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bridion 100 mg/ml šķīdums injekcijām

sugammadex

Pirms zāļu nozīmēšanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet anesteziologam vai ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu anesteziologu vai citu ārstu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusprādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Bridon un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Bridion tiek ievadīts

Kā Bridion tiek ievadīts

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Bridion

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Bridion un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Bridion

Bridion satur aktīvo vielu sugammadeksu. Bridion tiek uzskatīts par selektīvo miorelaksantus

piesaistošo līdzekli, jo tas iedarbojas tikai uz atsevišķām muskuļus atslābinošām vielām - rokuronija

bromīdu vai vekuronija bromīdu.

Kādam nolūkam lieto Bridion

Veicot noteikta veida ķirurģiskās operācijas, muskuļiem jābūt pilnīgi atslābinātiem. Tad ķirurgam ir

vieglāk veikt operāciju. Šī iemesla dēļ vispārējā anestēzija, kuru saņemsiet, ietver zāles, kas atslābina

Jūsu muskuļus. Šos līdzekļus sauc par miorelaksantiem, un to piemēri ir rokuronija bromīds un

vekuronija bromīds. Tā kā šie līdzekļi atslābina arī elpošanas muskuļus, elpošanas nodrošināšanai

operācijas laikā un pēc tās Jums nepieciešama palīdzība (mākslīgā jeb mehāniskā plaušu ventilācija),

līdz atkal spējat elpot patstāvīgi.

Bridon lieto, lai paātrinātu muskuļu darbības atjaunošanos pēc operācijas, lai ātrāk atjaunotos normāla

elpošana. Šis līdzeklis to veic, organismā piesaistot rokuronija bromīdu vai vekuronija bromīdu. To

var lietot pieaugušajiem, neatkarīgi no tā vai ticis lietots rokuronija bromīds vai vekuronija bromīds,

un bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 17 gadiem), ja mērenas pakāpes relaksācijas iegūšanai

lietots rokuronija bromīds.

2.

Kas Jums jāzina pirms Bridion lietošanas

Jums nedrīkst ievadīt Bridion šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret sugammadeksu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

→ Pastāstiet savam anesteziologam, ja šis gadījums attiecas uz Jums.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pastāstiet savam anesteziologam pirms Bridon tiek ievadīts

ja Jums ir nieru slimība vai tāda ir bijusi iepriekš. Tas ir svarīgi, jo Bridion tiek izvadīts no

organisma caur nierēm.

ja Jums ir aknu slimība vai tāda ir bijusi iepriekš.

ja Jums ir šķidruma uzkrāšanās organismā (tūska).

ja Jums ir slimības, par ko zināms, ka tās palielina asiņošanas risku (asins recēšanas traucējumi)

vai ja lietojat antikoagulantus.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem vecumā līdz 2 gadiem.

Citas zāles un Bridion

→ Pastāstiet anesteziologam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Bridion var ietekmēt citu zāļu darbību, un citas zāles var ietekmēt Bridion darbību.

Dažas zāles mazina Bridion iedarbību

→ Ir īpaši svarīgi, lai Jūs pastāstītu savam anesteziologam, ja nesen esat lietojis:

toremifēnu (lieto krūts vēža ārstēšanai)

fuzidīnskābi (antibiotisks līdzeklis).

Bridion var ietekmēt hormonālo pretapaugļošanās līdzekļu darbību

Bridion var mazināt hormonālo pretapaugļošanās līdzekļu – tai skaitā 'minitablešu', vaginālā

riņķa, implantu vai hormonu saturošas intrauterīnās spirāles (IUS) – efektivitāti, jo tas mazina

organismā nonākušā hormona progestagēna daudzumu. Zaudētais progestagēna daudzums

Bridion lietošanas laikā ir aptuveni tāds pats, kā pēc vienas perorālā kontraceptīvā līdzekļa

minitabletes lietošanas aizmiršanas.

→ Ja Jūs lietojat minitableti vienā dienā ar Bridion ievadīšanu, ievērojiet minitabletes

lietošanas instrukcijā ietvertos norādījumus par rīcību aizmirstas devas gadījumā.

→ Ja Jūs lietojat citu hormonālo pretapaugļošanās līdzekli (piemēram, vaginālo riņķi,

implantu vai IUS), nākamās 7 dienas Jums jālieto papildus nehormonāla pretapaugļošanās

metode (piemēram, prezervatīvs) un jāseko norādījumiem lietošanas instrukcijā.

Ietekme uz asins izmeklējumiem

Parasti Bridion neietekmē laboratorisko izmeklējumu rezultātus. Taču tas var ietekmēt izmeklējuma,

kurā nosaka hormona progesterona daudzumu asinīs rezultātus. Konsultējieties ar ārstu, ja Jūsu

progesterona līmenis ir jāpārbauda tajā pašā dienā, kad Jūs saņemat Bridion.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

→ Pastāstiet anesteziologam, ja Jums ir vai var būt iestājusies grūtniecība.

Jums vēl arvien varēs ievadīt Bridion, taču tas pirms tam ir jāpārrunā.

Bridion

var lietot zīdīšanas periodā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav zināma Bridion ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Bridion satur nātriju

Pastāstiet savam anesteziologam, ja Jums ir jākontrolē sāls daudzums uzturā.

3.

Kā Bridion tiek ievadīts

Bridion Jums ievadīs anesteziologs, vai medmāsa pēc anesteziologa rīkojuma.

Deva

Anesteziologs noteiks Jums nepieciešamo Bridion devu, pamatojoties uz:

Jūsu ķermeņa masu

to, cik lielā pakāpē miorelaksanti vēl arvien Jūs ietekmē.

Parastā deva ir 2-4 mg uz kilogramu ķermeņa masas. Ja nepieciešams steidzami panākt muskuļu

relaksācijas izzušanu, pieaugušajiem var tikt ievadīta deva

16 mg/kg

Bridion deva bērniem ir 2 mg/kg (bērniem un pusaudžiem no 2 līdz 17 gadu vecumam).

Kā Bridion tiek ievadīts

Bridion Jums ievadīs anesteziologs. Tas tiks ievadīts ar vienu injekciju caur intravenozo sistēmu.

Ja Bridion ir ievadīts vairāk nekā noteikts

Tā kā anesteziologs rūpīgi uzraudzīs Jūsu stāvokli, maz iespējams, ka tiks ievadīts pārāk daudz

Bridion. Taču pat tad, ja tā notiek, maz ticams, ka radīsies kādas problēmas.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam anesteziologam vai citam ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja šādas blakusparādības radīsies, Jums esot anestēzijā, tās uzraudzīs un ārstēs anesteziologs.

Biežas blakusparādības (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Klepus

Elpošanas grūtības, kas var ietvert klepošanu vai kustēšanos it kā Jūs mostos vai ievilktu elpu

Viegla anestēzija – Jūs varat sākt atmosties no dziļa miega, tādēļ var būt nepieciešama

intensīvāka anestēzija. Tā dēļ operācijas beigās Jūs varat sākt kustēties vai klepot

Komplikācijas manipulācijas laikā, tādas kā izmaiņas sirdsdarbības ātrumā, klepošana vai

kustīgums

Samazināts asinsspiediens ķirurģiskās manipulācijas dēļ

Retāk sastopamas blakusparādības (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem)

Elpas trūkums, ko pacientiem ar plaušu darbības traucējumiem medicīnas vēsturē izraisījuši

elpceļu muskuļu krampji (bronhospazma)

Alerģiskas (zāļu izraisītas paaugstinātas jutības) reakcijas – piemēram, izsitumi, sarkana āda,

mēles un/vai rīkles pietūkums, aizdusa, asinsspiediena vai sirdsdarbības ātruma pārmaiņas, kas

dažreiz izraisa nopietnu asinsspiediena pazemināšanos. Smagas alerģiskas vai alerģiskām

reakcijām līdzīgas reakcijas var būt dzīvībai bīstamas.

Alerģiskas reakcijas biežāk novērotas veseliem, pie samaņas esošiem brīvprātīgajiem.

Muskuļu atslābuma atgriešanās pēc operācijas

Biežums nav zināms

Lietojot Bridion var rasties izteikta sirdsdarbības ritma palēnināšanās vai pat sirds apstāšanās

palēninoties sirdsdarbībai.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar savu anesteziologu vai citu ārstu. Tas

attiecas arī uz iespējamām blakusprādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par

blakusparādībām arī tieši, izmantojot

V pielikumā

minēto nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku

informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Bridion

Par uzglabāšanu rūpējas veselības aprūpes speciālisti.

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un uzlīmes pēc “Der.līdz” un

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Pēc pirmās atvēršanas un atšķaidīšanas uzglabāt 2-8°C temperatūrā un izlietot 24 stundu laikā.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bridion satur

Aktīvā viela ir sugammadekss.

1 ml šķīdums injekcijām satur sugammadeksa nātrija sāli, kas atbilst 100 mg sugammadeksa.

Katrs 2 ml flakons satur sugammadeksa nātrija sāli, kas atbilst 200 mg sugammadeksa.

Katrs 5 ml flakons satur sugammadeksa nātrija sāli, kas atbilst 500 mg sugammadeksa.

Citas sastāvdaļas ir ūdens injekcijām, 3,7% sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds.

Bridion ārējais izskats un iepakojums

Bridion ir dzidrs un bezkrāsains vai nedaudz iedzeltens šķīdums injekcijām.

Tas pieejams divu veidu iepakojumos, kas satur vai nu 10 flakonus ar 2 ml, vai 10 flakonus ar 5 ml

šķīduma injekcijām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU,

Lielbritānija

Ražotājs

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB, Oss, Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433

(+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

Grünenthal GmbH

Tel: +49 (0) 241 569 1111

service@grunenthal.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

Eλλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: + 351 21 446 57 00

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673

+357 22866700

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67 364224

msd_lv@merck.com

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Sīkāku informāciju skatīt BRIDION zāļu aprakstā.

Attiecībā uz šo produktu drošības brīdinājumu nav.

1-8-2018

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Active substance: sugammadex) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5213 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/885/T/30

Europe -DG Health and Food Safety