BOILERCARE

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • BOILERCARE 1504 (908488)
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • Medicīniskās ierīces

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • BOILERCARE 1504 (908488)
  Latvija
 • Valoda:
 • latviešu

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • Ecolab
 • Autorizācija numurs:
 • 112387E
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 12-03-2018

Pamatojums Zāļu Apraksta Izmaiņām: zāļu mijiedarbība, blakusparādības

Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas

vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju

DROŠĪBAS DATU LAPA

BoilerCare 1504

Atbilst ES regulai 1907/2006/EK un tās pielikumiem.

1.

Vielas vai produkta identifikācija

BoilerCare 1504

Produkta nosaukums

:

Uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

:

Ūdens apstrāde

Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai

Produkta pielietojums

: 17 Septembris 2010

Versija : 6

112387E

Kods :

Ražotājs/Izplatītājs/Importētājs

:

Ecolab SIA

K.Ulmaņa gatve 119

LV-2167 Rīgas raj. Mārupes pag.

Latvija

Tel. nr: +371 67063770

Fax nr.: +371 67063776

Latvia@ecolab.com

Neatliekamās palīdzības tel. nr. : 112

Ārkārtas gadījumiem

:

Tel. nr. 67042473, "Saindēšanās un zāļu informācijas centrs" Hipokrāta

2, Rīga, LV-1079

Bīstamības raksturojums

2.

Klasifikācija

C; R35

:

Saskaņā ar direktīvu 1999/45/EC un tās papildinājumiem šis produkts ir klasificēts kā bīstams.

:

Bīstamība cilvēku veselībai

Rada smagus apdegumus.

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām

Kālija hidroksīds

215-181-3

1310-58-3

5 - 10

Xn; R22

C; R35

2-dietilaminoetanols

202-845-2

100-37-8

1 - 2

Xn; R20/21/22

C; R34

3.

Viela/maisījums

maisījums

:

EINECS

%

Klasifikācija

Sastāvdaļas nosaukums

Augstāk minēto R-frāžu pilnu tekstu skatīt

16. nodaļā

CAS

Pieļaujamās robežvērtības darba vietas gaisā, ja tās ir pieejamas, ir publicētas 8. nodaļā.

[1] Viela, kas klasificēta ka bīstama veselībai vai videi

[2] Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

Produkts nesatur piedevas, kas, balstoties uz piegādātāja zināšanām un koncentrāciju produktā, ir

klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai videi un tādēļ būtu jānorāda šajā sadaļā.

[3] PBT viela

[4] vPvB viela

Publicēšanas datums

:

17 Septembris 2010

Lapa: 1/5

BoilerCare 1504

Izskalot muti ar ūdeni. Pārvietot cietušo personu svaigā gaisā. Neizraisīt

vemšanu, ja vien šādu norādījumu nav snieguši medicīnas darbinieki.

Nekavējoties nodrošiniet medicīnisko palīdzību.

Saskare ar ādu

Nekavējoties nodrošiniet medicīnisko palīdzību. Nekavējoties skalot acis ar

lielu daudzumu ūdens, pārmaiņus paceļot augšējos un apakšējos plakstiņus

Skalot notraipīto ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt notraipīto apģērbu un

apavus. Notraipīto apģērbu pirms novilkšanas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni vai

lietot cimdus. Turpināt skalot vismaz 10 minūtes. Nekavējoties nodrošiniet

medicīnisko palīdzību.

4.

Pirmās palīdzības pasākumi

Pārvietot cietušo personu svaigā gaisā. Nekavējoties nodrošiniet

medicīnisko palīdzību.

Norīšana

Ieelpošana

Saskare ar acīm

:

:

:

:

Pirmās palīdzības pasākumi

Īpaša apstrāde

Nav pieejams.

:

Lai iepazītos ar detalizētāku informāciju par simptomiem un ietekmi uz veselību, skat. 11. nodaļu.

Ugunsdrošības pasākumi

5.

Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un autonomie

elpošanas aparāti (SCBA) ar pilnīgi slēgtu sejas daļu, kas darbojas

paaugstinātā spiediena režīmā

Īpašs aizsarg aprīkojums

ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā izmantot ūdens strūklu (miglu), putas, sauso

ugunsdzēšanas pulveri vai CO

Ugunsdzēšanas līdzekļi -

Piemērots

:

:

Ugunsdzēšanas līdzekļi - Nav

piemērots

Nav zināmi.

:

Vides aizsardzība

Individuālie drošības pasākumi

6.

Avārijas gadījumā veicamie pasākumi

:

Piezīme: skatīt 8. nodaļu par darbinieku aizsargaprīkojumu un 13. nodaļu par atkritumu iznīcināšanu.

:

Nepieļaujiet nepiederošu un neaizsargātu darbinieku piekļūšanu.

Nepieskarieties noplūdušajam materiālam un neiekāpiet tajā. Izvairieties

ieelpot tvaikus vai miglu. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju.

Novērsiet noplūdušā materiāla iztvaikošanu, aizskalošanu, kā arī

nonākšanu saskarē ar augsni, ūdens tilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju.

Mazas noplūdes

:

Ja šķīst ūdenī, atšķaidīt ar ūdeni un uzslaucīt, ja nešķīst- absorbēt ar sausa,

ķīmiski inerta materiāla palīdzību un novietot piemērotā atkritumu

savākšanas konteinerā.

Lielas noplūdes

:

Novērst nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs, pagrabtelpās vai piegulošajās

teritorijās. Apturēt noplūdi un savākt noplūdušo produktu ar

neuzliesmojošiem, absorbējošiem materiāliem, piem., smiltīm, zemi,

vermikulītu vai diatomītu un novietot konteineros turpmākai iznīcināšanai

saskaņā ar vietējiem noteikumiem (skatīt 13. nodaļu).

Lietošana

Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi

Glabāšana

7.

Nepieļaut iekļūšanu acīs vai nokļūšanu uz ādas vai apģērba. Nenorīt.

Sargāt no skābēm. Pēc darba vienmēr rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un

ūdeni.

Iepakošanas materiāli

Izmantot oriģinālo iepakojumu.

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Uzglabāt sausā, vēsā, labi

ventilētā vietā, orģinālajā iepakojumā, sargājot no tiešiem Saules stariem,

nesavietojamiem materiāliem (sk. 10.nodaļu) un pārtikas un dzērieniem.

Neuzglabāt kopā ar skābēm. Iepakojumu turēt cieši noslēgtu un

noplombētu līdz brīdim, kad tas tiek izmantots.

:

:

:

Ieteicamais

Nav pieejams.

:

Īpaša veida pielietojums

Uzglabāt šādu temperatūru intervālā: 0 un 40°C

Publicēšanas datums

:

17 Septembris 2010

Lapa: 2/5

BoilerCare 1504

Sastāvdaļas nosaukums

Arodekspozīcijas robežvērtības

8.

Darba drošības noteikumi

Roku aizsardzība

(EN 374)

Iedarbības kontroles pasākumi

Produktu lietojot normālos un tam paredzētos apstākļos, respirators nav

nepieciešams.

1 – 4 stundas : butilkaučuks , nitrilkaučuks

Brilles, sejas aizsargs vai cita veida visas sejas aizsardzība.

Acu aizsardzība

(EN 166)

Elpošanas orgānu

aizsardzība

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijām, kas ir lielākas par ekspozīcijas

robežvērtībām, viņiem jāvalkā atbilstoši, sertificēti respiratori.

Arodekspozīcijas kontroles

pasākumi

:

Ādas aizsardzība

(EN 14605)

drošības priekšauts . Piemēroti aizsargapavi.

:

tannic acid

LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Latvija,

5/2007).

AER 8 st: 1 mg/m³ 8 stunda/-s.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis

Šķidrums.

Netverama smarža.

Smarža

Brūna. [Tumšs]

Krāsa

9.

:

:

Vispārīga informācija

Ārējais izskats

Nav pieejams.

Kušanas temperatūra

Viršanas temperatūra

Tvaika spiediens

Relatīvais blīvums

Tvaika blīvums

Šķīdība

Nav pieejams.

1.1 uz 1.12 g/cm

(20 °C)

Nav pieejams.

Nav piemērojams.

Nav pieejams.

pH

Iztvaikošanas koeficients

(butilacetāts = 1)

Nav piemērojams.

Uzliesmošanas temperatūra

> 100°C

Nav piemērojams.

Nav piemērojams.

Uzliesmojamība (cieta viela,

gāze)

Nav piemērojams.

13 uz 14 (100%)

Viskozitāte

Nav pieejams.

Sadalīšanās koeficients

ūdens - oktanola sistēmā

Eksplozijas robežvērtības

Sprāgstvielu īpašības

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nav pieejams.

Oksidējošās īpašības

:

Svarīga veselības, drošības un vides aizsardzības informācija

:

Nav piemērojams.

Stabilitāte un reaģētspēja

Stabilitāte

10.

Ļoti strauji reaģē vai nesavietojams ar sekojošiem materiāliem: organiski

materiāli, metāli, skābes un sārmiem.

:

Materiāli, no kā jāizvairās

:

Nejaukt kopā ar citiem produktiem

Stabils, lietojot normālos apstākļos.

Publicēšanas datums

:

17 Septembris 2010

Lapa: 3/5

BoilerCare 1504

Toksikoloģiskā informācija

11.

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

Kancerogenitāte

:

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

Mutagenitāte

:

Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību.

Toksicitāte, kas vērsta uz

reproduktīvo sistēmu

:

Iespējama akūta ietekme uz veselību

Ieelpošana

:

Var izdalīt gāzes, tvaikus vai putekļus, kas spēcīgi kairina vai ir kodīgi

iedarbojas uz elpošanas sistēmu. Sadalīšanās produktu iedarbība var būt

bīstama veselībai. Ekspozīcija var izraisīt nopietnas sekas un tās iedarbība

var būt novēlota.

Var izraisīt mutes, rīkles un kuņģa apdegumus.

:

Norīšana

Saskare ar ādu

:

Rada smagus apdegumus.

Rada smagus apdegumus.

:

Saskare ar acīm

Ekoloģiskā informācija

12.

Produkta organisko sastāvdaļu kopums uzrāda vērtības virs 60% BOD/COD vai CO2 atbrīvošanas testos vai

virs 70% DOC samazināšanās testos, ko izmanto biodegradācijas viegluma noteikšanai – līdz ar to

piemērojama klasifikācija “ viegli biodegradējams” (līdzvērtīgi OECD metodei 301).

Produktam nav piemērojma ekoloģiskā klasifikācija atbilstoši 1999/45/EK direktīvai.

Ekotoksicitāte

Bioakumulācija un biodegradācija

Iznīcināšanas norādījumi

13.

200115*

Eiropas atkritumu katalogs

(EWC)

:

Vajadzētu novērst vai pēc iespējas samazināt atkritumu veidošanos.

Produkta, tā šķīdumu un citu blakusproduktu likvidēšanā ir jāievēro vides

aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo

pašvaldību noteikumi. Novērsiet noplūdušā materiāla iztvaikošanu,

aizskalošanu, kā arī nonākšanu saskarē ar augsni, ūdens tilpnēm,

notekgrāvjiem un kanalizāciju. Iepakojumu pēc pilnīgas iztukšošanas var

pievienot vispārējiem atkritumiem. Nododiet iepakojumu pārstrādei tikai pēc

pilnīgas iztukšošanas.

:

Iznīcināšanas paņēmieni

ADR/RID Klase

14.

Starptautiskie pārvadāšanas noteikumi

KĀLIJA HIDROKSĪDA ŠĶĪDUMS

IMDG Klase

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

Informācija par transportēšanu

Normatīva rakstura

informācija

ANO numurs

Nosaukums tirdzniecībā vai piedāvātais nosaukums

Klase

Iepakošanas

grupa

Marķējums

UN1814

UN1814

Pārvadājot ar gaisa transportu, sekojiet īpašām iepakošanas instrukcijām.

Normatīva rakstura informācija

15.

Bīstamības simbols/simboli

ES noteikumi

:

Kodīgs

Publicēšanas datums

:

17 Septembris 2010

Lapa: 4/5

BoilerCare 1504

Drošības frāzes

S2- Sargāt no bērniem.

S26- Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un

meklēt medicīnisku palīdzību.

S36/37/39- Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai

sejas aizsargu.

S45- Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi,

nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt

marķējumu).

R35- Rada smagus apdegumus.

Riska frāzes

Satur

:

:

:

Kālija hidroksīds

Visiem produktiem:

LR KM 12.03.2002. noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakošanas un

marķēšanas kārtība”

Eiropas Parlamenta un Padomes regula 1907/2006 (REACH)

LR MK noteikumi 15.05.2007. nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

Mazgāšanas līdzekļiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (2004.gada 31.marts) par mazgāšanas līdzekļiem

Biocīdiem:

LR MK 15.04.2003. noteikumi Nr. 184. “ Prasības darbībām ar biocīdiem”

2007.gada 4.decembra Komisijas regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas

minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu

tirgū.

Cita informācija

16.

R10- Uzliesmojošs.

R22- Kaitīgs norijot.

R20/21/22- Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

R34- Rada apdegumus.

R35- Rada smagus apdegumus.

2. un 3. nodaļā sastopamo R-

frāžu pilni teksti - Eiropa

:

17 Septembris 2010

Vēsture

Drukāšanas datums

Versija

Sagatavoja:

17 Septembris 2010

Versija

Sniegtā informācija ir uzticama attiecībā uz ražotāja lietoto formulējumu produkta ražošanas valstī. Tā

kā datu, standartu un noteikumu izmaiņas, kā arī lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu ietekmes sfēras,

NAV NE TIEŠAS NE NETIEŠAS GARANTIJAS KA ŠĪ INFORMĀCIJA TIKS PIEMĒROTA PILNĪGI UN AR

ILGTSPĒJĪGU PRECIZITĀTI.

Brīdinājums

lasītājam

6

6

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Lapa: 5/5