Advate

Galvenā informācija

 • Iepakojuma:
 • Advate
 • Izmantot priekš:
 • Cilvēki
 • Zāļu veids:
 • alopātisko zāļu

Dokumenti

Lokalizācija

 • Pieejams:
 • Advate
  Eiropas Savienība
 • Valoda:
 • latviešu

Terapeitiskās informācija

 • Ārstniecības grupa:
 • Antihemorāģija
 • Ārstniecības joma:
 • A hemofīlija
 • Ārstēšanas norādes:
 • Asiņošanas ārstēšana un profilakse pacientiem ar hemofiliju A (iedzimtais VIII faktora deficīts).

Cita informācija

Statuss

 • Klimata pārmaiņas:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorizācija statuss:
 • Autorizēts
 • Autorizācija numurs:
 • EMEA/H/C/000520
 • Autorizācija datums:
 • 02-03-2004
 • EMEA kods:
 • EMEA/H/C/000520
 • Pēdējā atjaunošana:
 • 25-02-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums

+44 (0)20 7418 8416

EMA/653904/2017

EMEA/H/C/000520

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Advate

alfa oktokogs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Advate. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Advate lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Advate lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Advate un kāpēc tās lieto?

Advate ir zāles, ko lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei visu vecumu pacientiem ar A hemofiliju

(iedzimtu asins recēšanas traucējumu, ko izraisa VIII faktora trūkums). Tās satur aktīvo vielu alfa

oktokogu (cilvēka VIII koagulācijas faktoru).

Kā lieto Advate?

Advate var iegādāties tikai pret recepti, un ārstēšana ir jāuzsāk ārstam ar pieredzi hemofilijas

ārstēšanā, un jābūt pieejamam reanimācijas aprīkojumam gadījumā, ja rodas smaga alerģiska reakcija

(anafilakse).

Advate ir pieejamas kā pulveris un šķīdinātājs, ko sajauc injekciju šķīduma pagatavošanai ievadīšanai

vēnā. Zāļu deva un lietošanas biežums ir atkarīgs no tā, vai Advate lieto asiņošanas ārstēšanai vai

profilaksei vai operācijas laikā, kā arī no pacienta VIII faktora līmeņa, no hemofilijas smaguma

pakāpes, asiņošanas apjoma un vietas, pacienta veselības stāvokļa un ķermeņa masas. Advate ir

paredzētas gan īslaicīgai, gan ilgtermiņa lietošanai.

Ja pacienti vai viņu aprūpētāji ir attiecīgi apmācīti, viņi var veikt Advate injekcijas paši mājas

apstākļos. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Advate

EMA/653904/2017

Page 2/3

Advate darbojas?

Advate aktīvā viela alfa oktokogs (cilvēka VIII koagulācijas faktors) ir viela, kas nodrošina asins

recēšanu. A hemofilijas pacientiem trūkst VIII faktora, un tas rada asins recēšanas traucējumus,

piemēram, asiņošanu locītavās, muskuļos vai iekšējos orgānos. Advate lieto, lai koriģētu VIII faktora

deficītu, aizvietojot trūkstošo VIII faktoru, uz laiku nodrošinot asiņošanas traucējumu kontroli.

Alfa oktokogs tiek iegūts ar paņēmienu, ko sauc par ”rekombinantās DNS tehnoloģiju”— tas tiek ražots

šūnās, kurās ievadīts gēns (DNS), kas nodrošina tā sintēzi.

Kādas bija Advate priekšrocības šajos pētījumos?

Advate ir līdzīgas citām Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātām zālēm ar nosaukumu Recombinate, bet

tās ir izgatavotas citādi, neiekļaujot tajās cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas. Tāpēc vienā

pamatpētījumā, kurā piedalījās 111 pacientu ar A hemofīliju, Advate salīdzināja ar Recombinate, lai

pierādītu, ka abas zāles ir vienlīdzīgas.

Pētījumā noskaidroja asiņošanas epizožu skaitu un vērtēja Advate efektivitāti asiņošanas apturēšanā

pēc skalas “nav” līdz “teicama”, novērojot 107 pacientus, no kuriem visi lietoja Advate. Advate

efektivitāti vērtēja kā „teicamu” vai „labu” 86 % no 510 jaunām asiņošanas epizodēm. Turklāt 81 % šo

asiņošanas epizožu bija vajadzīga tikai vienreizēja ārstēšana ar Advate.

Trīs papildpētījumos noskaidroja šo zāļu lietošanu asiņošanas profilaksē un operāciju laikā pacientiem

ar smagu vai mēreni smagu A hemofiliju, tai skaitā vienā pētījumā, kurā piedalījās 53 bērni līdz sešu

gadu vecumam. Papildpētījumos tika apstiprināta Advate efektivitāte, tai skaitā bērniem līdz sešu gadu

vecumam.

Dažiem pacientiem var veidoties VIII faktora inhibitori, kas ir antivielas (olbaltumvielas), ko organisma

imūnsistēma izstrādā pret VIII faktoru un kas var neļaut zālēm iedarboties, tādējādi zaudējot

asiņošanas kontroli. Pētījumos novērtēja lielākas Advate devas lietošanu, lai noteiktu, vai šīs zāles var

atbrīvot asinis no VIII faktora antivielām (šo procesu dēvē par imūntolerances ierosināšanu), lai

saglabātu VIII faktora terapijas iedarbīgumu. Informācija, kas tika iegūta par imūntolerances

ierosināšanu pacientiem, kuriem izstrādājās inhibitori, netika uzskatīta par pietiekamu, lai apstiprinātu

šīs zāles tieši šai indikācijai.

Kāds risks pastāv, lietojot Advate?

Visbiežākās Advate blakusparādības (1 līdz 10 pacientiem no 100) ir galvassāpes un pireksija

(drudzis).

Ir ziņots par paaugstinātas jutības (alerģijas) reakcijām, un dažos gadījumos tās var būt smagā formā.

Pēc ārstēšanas ar VIII faktora zālēm dažiem pacientiem var attīstīties inhibitori (antivielas) pret

VIII faktoru, kas var pārtraukt zāļu iedarbību, kā rezultātā zūd asiņošanas kontrole. Šādos gadījumos

jāsazinās ar specializētu hemofilijas centru.

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Advate, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Advate

nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret cilvēka VIII koagulācijas faktoru, peļu vai

kāmju olbaltumvielu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu.

Advate

EMA/653904/2017

Page 3/3

Kāpēc Advate tika apstiprinātas?

Aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Advate, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica izsniegt šo

zāļu reģistrācijas apliecību. Aģentūra secināja, ka ir apliecināts Advate iedarbīgums asiņošanas

ārstēšanā un profilaksē pacientiem ar A hemofīliju un zālēm ir pieņemams drošuma profils.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Advate lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Advate lietošanu

Cita informācija par Advate

Eiropas Komisija 2004. gada 2. martā izsniedza Advate reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas

Savienībā.

Pilns Advate EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Advate, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 10.2017.

Pacienta informācijas brošūra

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADVATE 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Octocog alfa (rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicāji

et ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas ar uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir ADVATE un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ADVATE lietošanas

Kā lietot ADVATE

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ADVATE

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR ADVATE UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS/TO LIETO

ADVATE satur rekombinantas DNS tehnoloģijas rezultātā ražotu aktīvo vielu alfa oktokogu, cilvēka

VIII asinsreces faktoru. A hemofilijas pacientiem (iedzimta VIII faktora nepietiekamība) tā trūkst vai

tas funkcionē nepareizi.

ADVATE lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtiem

asinsrecēšanas traucējumiem, ko izraisa VIII faktora nepietiekamība) visās vecuma grupās.

Visā ražošanas procesā ADVATE netiek pievienoti cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīni.

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS ADVATE LIETOŠANAS

ADVATE nedr

kst lietot šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret alfa oktokogu vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja olbaltumiem.

Ja nees

at par to pārliecināts, vaicājiet ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ADVATE lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jums jāizstāsta ārstam, ja jau iepriekš esat ārstēts

ar VIII faktora produktiem, īpaši jāuzsver, ja Jums ir veidojušies inhibitori, jo šādā gadījumā pastāv

lielāks risks, ka tas atkārtosies. Inhibitori bloķē antivielas pret VIII faktoru, kas samazina ADVATE

efektivitāti asiņošanas kontrolei vai nepieļaušanai. Inhibitoru veidošanās ir labi pazīstama A

hemofilijas ārstēšanas komplikācija. Ja ADVATE nevar novērst asiņošanu, nekavējoties paziņojiet

ārstam.

Pastāv neliels risks, ka izjutīsiet anafilaktisku reakciju (stipru, pēkšņu alerģisku reakciju) pret

ADVATE. Jums būtu jāpamana alerģiskās reakcijas agrīnās pazīmes, piemēram, izsitumi, nātrene,

iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, elpas trūkums,

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reiboņi. Tās var būt agrīnas anafilaktiska šoka

pazīmes, kas var izpausties arī papildus ar stipru reiboni, apziņas zudumu un stipri apgrūtinātu

elpošanu.

Rodoties jebkuram no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar sav

u ārstu.

Smagu simptomu gadījumā, piemēram, ja ir apgrūtināta elpošana un ģībonis (vai tas tūlīt iestāsies),

nepieciešama neatliekamā ārstēšana.

Pacienti, kuriem veidojas VIII faktora inhibitori

Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII

faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai

Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolāte ar ADVATE, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Bērni un pusaudži

Minētie brīdi

nājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam).

Citas zāles un ADVATE

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ADVATE neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

ADVATE satur nātriju

Zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3.

KĀ LIETOT ADVATE

Ārstēšanu ar ADVATE uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē.

Atkarībā no Jūsu stāvokļa un ķermeņa masas, ārsts izrēķinās Jums nepieciešamo ADVATE devu

(starptautiskajās vienībās vai SV), kā arī, vai to lieto asiņošanas novēršanai vai ārstēšanai. Ievadīšanas

biežums būs atkarīgs no tā, cik efektīvi ADVATE iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADVATE ir

terapija mūža garumā.

Vien

mēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Asiņošanas novēršana

Ieteicamā deva būs no 20 līdz 40 SV alfa oktokoga uz kilogramu ķermeņa masas, ievadot to

katras 2-3 dienas. Tomēr dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešamas

biežākas injekcijas vai lielākas devas.

Asiņošanas ārstēšana

Alfa oktokoga devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un vēlamā VIII faktora līmeņa. VIII

faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamā VIII faktora paaugstināšanās (% no normas) x 0,5

Ja Jums šķiet, ka ADVATE iedarbība ir nepietiekama, konsultējieties ar ārstu.

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII asins

koagulācijas faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiek veikta liela ķirurģiska operācija.

Lietošana pusaudžiem un bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam)

Asiņošanas ārstēšanai bērniem lietojamā deva neatšķiras no pieaugušo pacientu devas. Asiņošanas

apturēšanai pacientiem, kuri ir jaunāki par 6 gadiem, ieteicams lietot 20 līdz 50 SV VIII faktora uz kg

ķermeņa masas 3 līdz 4 reizes nedēļā. ADVATE lietošana bērniem (intravenozi) neatšķiras no

lietošanas pieaugušajiem. Lai būtu iespējami veikt biežas VIII faktora zāļu infūzijas, var būt

nepiecieša

ma centrālā venozās pieejas ierīce (central venous access device − CVAD).

Kā ievada ADVATE

Parasti ārsts vai medmāsa ADVATE injicē vēnā (intravenozi). Jūs vai kāds cits to arī drīkst darīt,

bet tikai pēc atbilstošas apmācības kursa. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs

pamācības beigās.

Ja esat lietojis ADVATE vairāk nekā noteikts

Vienmēr lietojiet ADVATE tikai tā, kā norādījis ārsts. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat ievadījis vairāk ADVATE, nekā ieteicams, lūdzu, pēc iespēj

as ātrāk vērsieties pie sava ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot ADVATE

Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo paredzēto devu un turpiniet

zāļu lietošanu, kā Jums ieteicis ārsts.

Ja Jūs pārtraucat lietot ADVATE

Pirms pārtraucat ADVATE lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja sākas

stipra, pēkšņa alerģiska reakcija

(anafilaktiska), injekcija

nekavējoties jāpārtrauc

Ja novērojat kādu no

tālāk minētajiem alerģisku reakciju simptomiem,

nekavējoties sazinieties ar

ārstu

izsitumi, nātrene, iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze,

lūpu un mēles pietūkums,

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs,

vispārēja slikta pašsajūta,

reiboņi un samaņas zudums.

Smagi simptomi, ieskaitot elpas trūkumu un (gandrīz) ģīboni, prasa tūlītēju neatliekamu palīdzību.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2. p

unktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu

ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā 1 no

100 cilvēkiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un Jums

vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

VIII faktora inhibitori (bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm).

Biež

as blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10)

Galvassāpes un drudzis.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100)

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150

ārstēšanas dienu laikā)), reiboņi, gripa, ģībšana, patoloģisks sirds ritms, sarkanas niezošas pūtītes uz

ādas, spiediena sajūta krūtīs, asinsizplūdums injekcijas vietā, reakcijas injekcijas vietā, nieze,

pastiprināta svīšana, garšas sajūtas pārmaiņas, karstuma viļņi, migrēnas lēkmes, atmiņas traucējumi,

drebuļi, caureja, slikta dūša, vemšana, elpas trūkums, laringīts, limfvadu iekaisums, ādas krāsas

pārmaiņas, acu iekaisums, izsitumi, pārmērīga svīšana,

pēdu un kāju pietūkums, eritrocītu skaita

procentuāla samazināšanās, balto asins šūnu veida (monocītu) skaita palielināšanās un sāpes vēdera

augšējā vai krūškurvja apakšējā daļā.

Ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā:

katetra izraisīta infekcija, samazināts eritrocītu skaits, locekļu un locītavu pietūkums, ilgstoša

asiņošana pēc drenāžas izņemšanas, pazemināts VIII faktora līmenis un pēcoperācijas hematoma.

Centrālās venozās pieejas ierīces lietošanas (CVAD) rezultātā:

ar katetru saistīta infekcija, sistēm

iska infekcija un lokāls asins trombs katetra vietā.

Nezināma biežuma blakusparādības

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Iespējamas dzīvību apdraudošas reakcijas (anafilakse) un citas alerģiskas reakcijas (paaugstināta

jutība), vispārēji traucējumi (nogurums, enerģijas trūkums).

Papildus blakusparādības bērniem

Izņemot inhibitoru veidošanos iepriekš neārstētiem pediatriskiem pacientiem un ar katetra ievadīšanu

saistītas komplikācijas, klīniskajos pētījumos netika konstatētas ar vecumu saistītas blakusparādību

atšķirības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieti

es ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT ADVATE

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Der. līdz.”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesa

saldēt.

Uzglabāšanas termiņa laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C) vienu laika

periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas 6 mēnešu perioda

beigās vai ar uz zāļu pudelītes uzdrukāto derīguma termiņa datumu atkarībā no tā, kurš termiņš

beidzas ātrāk. Lūdzu, atzīmējiet 6 mēnešu perioda uzglabāšanas laiku istabas temperatūrā uz zāļu

kastītes. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī.

Uzglabāt flak

onu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām

prasībām.

Izlietot zāles nekavējoties pēc pilnīgas pulvera izšķīšanas.

Pēc pagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko ADVATE satur

Aktīvā viela ir alfa oktokogs (

Octocog alfa

) (cilvēka VIII asinsreces faktors, kas iegūts,

izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju). Katrs pulvera flakons nomināli satur 250, 500,

1000, 1500, 2000 vai 3000 SV alfa oktokoga.

Pārējās sastāvdaļas ir mannīts, nātrija hlorīds, histidīns, trehaloze, kalcija hlorīds, trometamols,

polisorbāts 80, glutations (reducēts).

Šķīdinātājs:

5 ml sterilizēts ūdens injekcijām

ADV

ATE ārējais izskats un iepakojums

ADVATE ir balts vai gandrīz balts un irdens pulveris.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur daļiņas.

Tāpat katrā iepakojumā ir ierīce šķīduma sagatavošanai (BAXJECT II).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna

Tel: +44(0)1256 894 959

e-pasts: medinfoEMEA@shire.com

Ražotāji:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu

Šķīduma pagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas tehnika.

Šķīduma pagatavošanai izmantojiet tikai sterilizētu ūdeni injekcijām un šķīdināšanas ierīci, kas atrodas

katrā ADVATE iepakojumā. ADVATE ar citām zālēm vai šķīdinātājiem sajaukt (lietot maisījumā)

nedrīkst.

Īpaši ieteicams ikreiz, injicējot ADVATE pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru.

Norādījumi par sagatavošanu

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un iepakojuma.

Nelietot, ja BAXJECT II ierīce, tās sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir bojāts vai

saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes, uz ko norāda simbols

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Ja zāles glabātas ledusskapī, izņemiet ADVATE pulvera un šķīdinātāja flakonus no ledusskapja

un ļaujiet tiem sasilt līdz istabas temperatūrai (15 °C - 25 °C).

Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas.

Noņemiet pulvera un šķīdinātāja flakoniem vāciņus.

Notīriet aizbāžņus ar spirta salveti. Novietojiet flakonus uz tīras, līdzenas virsmas.

Atveriet BAXJECT II ierīces iepakojumu, noplēšot papīra pārklājumu, neaizskarot iepakojuma

saturu (a zīmējums). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. Nelietot, ja BAXJECT II ierīce, tās

sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir bojāts vai saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes

Apgrieziet iepakojumu otrādi un izduriet plastmasas durkli cauri šķīdinātāja aizbāznim.

Saņemiet iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no BAXJECT II (b zīmējums).

Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II ierīces.

Izšķīdināšanai drīkst izmantot tikai sterilizētu ūdeni injekcijām un šķīdināšanas ierīci,

kas atrodas iepakojumā. Apgrieziet šķīdinātāja flakonu ar pievienoto BAXJECT II ierīci otrādi,

lai šķīdinātāja flakons atrastos ierīcei virspusē. Izduriet balto plastmasas durkli cauri

ADVATE pulvera aizbāznim. Vakuums ievilks šķīdinātāju ADVATE pulvera flakonā

(c zīmējums).

Viegli pavirpiniet, līdz viss pulveris ir izšķīdis. Pārliecinieties, ka ADVATE pulveris ir pilnīgi

izšķīdis, jo citādi sagatavotais šķīdums viss neizkļūs cauri ierīces fil

tram. Zāles izšķīst ātri

(parasti mazāk nekā 1 minūtē). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas

nedrīkst saturēt daļiņas.

a zīmējums

b zīmējums

c zīmējums

Norādījumi par ievadīšanu

Ievadīšanai nepieciešana šļirce ar luera savienojumu.

Svarīga piezīme:

Nemēģiniet veikt injekciju, ja ārsts vai medicīnas māsa nav Jūs īpaši apmācījusi.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai pagatavotajā šķīdumā nav cietu daļiņu un vai tas nav mainījis

krāsu (šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas).

Nelietojiet ADVATE, ja šķīdums nav pilnīgi dzidrs vai pulveris nav pilnībā izšķīdis.

Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II ierīces.

Nedrīkst ievilkt šļircē gaisu

. Pievienojiet šļirci

BAXJECT II ierīcei. (d zīmējums).

Apgrieziet sistēmu otrādi (flakonam

ar izšķīdināto šķīdumu jāatrodas virspusē). Ievelciet šļircē

sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (e zīmējums).

Atvienojiet šļirci.

Pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet izšķīdināto šķīdumu intravenozi. Šķīdums jāievada

lēnām, ātrumu izvēloties atkarībā no pacienta komforta līmeņa, tomēr nepārsniedzot 10 ml

minūtē. (Skatīt apakšpunktā 4. “Iespējamās blakusparādības”.)

Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām prasībām.

d zīmējums

e zīmējums

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālākā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Terapija pēc nepieciešamības

Gadījumā, ja asiņošana turpinās, VIII faktora aktivitāte nedrīkst pazemināties zem norādītā līmeņa

(% no normas) attiecīgajā periodā. Tālāk sniegtās tabulas dati izmantojami, lai izvēlētos devas

asiņošanas gadījumos vai pēc operācijām.

Ievadāmā deva un ievadīšanas biežums jāpielāgo klīniskajai atbildes reakcijai katrā individuālā

gadījumā. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja ir izveidojies zems inhibitoru titrs) var būt nepieciešamas

lielākas devas nekā pēc formulas aprēķinātās.

Asiņošanas smaguma pakāpe/Ķirurģiskās

manipulācijas veids

VIII faktora

nepieciešamais līmenis

(% jeb SV/dl)

Devu ievadīšanas biežums

(stundas)/ārstēšanas ilgums

(dienas)

Asiņošana

Agrīna hemartroze, muskuļu asiņošana vai

asiņošana mutes dobumā.

Smagāka hemartroze, muskuļu asiņošana vai

hematoma.

Dzīvību apdraudoša asiņošana.

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas

epizode, par ko liecina sāpes,

izzūd vai tiek sasniegta

sadzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24

stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 3 - 4 dienas vai ilgāk,

līdz izzūd sāpes un darbspēju

traucējumi.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 12 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem),

līdz stāvoklis ir nostabilizējies.

Asiņošanas smaguma pakāpe/Ķirurģiskās

manipulācijas veids

VIII faktora

nepieciešamais līmenis

(% jeb SV/dl)

Devu ievadīšanas biežums

(stundas)/ārstēšanas ilgums

(dienas)

Ķirurģiska manipulācija

Maza apjoma

Tostarp zoba izraušana.

Liela apjoma

30 – 60

80 – 100

(pirms un pēc operācijas)

Ik pēc 24 stundām

(12 līdz 24 stundām

pacientiem, kuri ir jaunāki

par 6 gadiem) vismaz 1 dienu,

līdz sasniegta brūces dzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem),

līdz brūce ir pietiekami

sadzijusi, tad turpiniet ārstēšanu

vēl vismaz 7 dienas,

lai saglabātu 30% - 60%

VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADVATE 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 2000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 3000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Octocog alfa (rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicāji

et ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas ar uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir ADVATE un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ADVATE lietošanas

Kā lietot ADVATE

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ADVATE

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR ADVATE UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS/TO LIETO

ADVATE satur rekombinantas DNS tehnoloģijas rezultātā ražotu aktīvo vielu alfa oktokogu, cilvēka

VIII asinsreces faktoru. A hemofilijas pacientiem (iedzimta VIII faktora nepietiekamība) tā trūkst vai

tas funkcionē nepareizi.

ADVATE lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtiem

asinsrecēšanas traucējumiem, ko izraisa VIII faktora nepietiekamība) visās vecuma grupās.

Visā ražošanas procesā ADVATE netiek pievienoti cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīni.

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS ADVATE LIETOŠANAS

ADVATE nedr

kst lietot šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret alfa oktokogu vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja olbaltumiem.

Ja nees

at par to pārliecināts, vaicājiet ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ADVATE lietošanas konsultējieties ar ārstu. Jums jāizstāsta ārstam, ja jau iepriekš esat ārstēts

ar VIII faktora produktiem, īpaši jāuzsver, ja Jums ir veidojušies inhibitori, jo šādā gadījumā pastāv

lielāks risks, ka tas atkārtosies. Inhibitori bloķē antivielas pret VIII faktoru, kas samazina ADVATE

efektivitāti asiņošanas kontrolei vai nepieļaušanai. Inhibitoru veidošanās ir labi pazīstama A

hemofilijas ārstēšanas komplikācija. Ja ADVATE nevar novērst asiņošanu, nekavējoties paziņojiet

ārstam.

Pastāv neliels risks, ka izjutīsiet anafilaktisku reakciju (stipru, pēkšņu alerģisku reakciju) pret

ADVATE. Jums būtu jāpamana alerģiskās reakcijas agrīnās pazīmes, piemēram, izsitumi, nātrene,

iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, elpas trūkums,

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reiboņi. Tās var būt agrīnas anafilaktiska šoka

pazīmes, kas var izpausties arī papildus ar stipru reiboni, apziņas zudumu un stipri apgrūtinātu

elpošanu.

Rodoties jebkuram no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar sav

u ārstu.

Smagu simptomu gadījumā, piemēram, ja ir apgrūtināta elpošana un ģībonis (vai tas tūlīt iestāsies),

nepieciešama neatliekamā ārstēšana.

Pacienti, kuriem veidojas VIII faktora inhibitori

Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII

faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai

Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolāte ar ADVATE, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Bērni un pusaudži

Minētie brīdi

nājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam).

Citas zāles un ADVATE

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ADVATE neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un

apkalpot mehānismus.

ADVATE satur nātriju

Zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

3.

KĀ LIETOT ADVATE

Ārstēšanu ar ADVATE uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē.

Atkarībā no Jūsu stāvokļa un ķermeņa masas, ārsts izrēķinās Jums nepieciešamo ADVATE devu

(starptautiskajās vienībās vai SV), kā arī, vai to lieto asiņošanas novēršanai vai ārstēšanai. Ievadīšanas

biežums būs atkarīgs no tā, cik efektīvi ADVATE iedarbosies. Parasti aizstājterapija ar ADVATE ir

terapija mūža garumā.

Vien

mēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Asiņošanas novēršana

Ieteicamā deva būs no 20 līdz 40 SV alfa oktokoga uz kilogramu ķermeņa masas, ievadot to

katras 2-3 dienas. Tomēr dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešamas

biežākas injekcijas vai lielākas devas.

Asiņošanas ārstēšana

Alfa oktokoga devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un vēlamā VIII faktora līmeņa. VIII

faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamā VIII faktora paaugstināšanās (% no normas) x 0,5

Ja Jums šķiet, ka ADVATE iedarbība ir nepietiekama, konsultējieties ar ārstu.

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII asins

koagulācijas faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiek veikta liela ķirurģiska operācija.

Lietošana pusaudžiem un bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam)

Asiņošanas ārstēšanai bērniem lietojamā deva neatšķiras no pieaugušo pacientu devas. Asiņošanas

apturēšanai pacientiem, kuri ir jaunāki par 6 gadiem, ieteicams lietot 20 līdz 50 SV VIII faktora uz kg

ķermeņa masas 3 līdz 4 reizes nedēļā. ADVATE lietošana bērniem (intravenozi) neatšķiras no

lietošanas pieaugušajiem. Lai būtu iespējami veikt biežas VIII faktora zāļu infūzijas, var būt

nepiecieša

ma centrālā venozās pieejas ierīce (central venous access device − CVAD).

Kā ievada ADVATE

Parasti ārsts vai medmāsa ADVATE injicē vēnā (intravenozi). Jūs vai kāds cits to arī drīkst darīt,

bet tikai pēc atbilstošas apmācības kursa. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs

pamācības beigās.

Ja esat lietojis ADVATE vairāk nekā noteikts

Vienmēr lietojiet ADVATE tikai tā, kā norādījis ārsts. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat ievadījis vairāk ADVATE, nekā ieteicams, lūdzu, pēc iespēj

as ātrāk vērsieties pie sava ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot ADVATE

Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo paredzēto devu un turpiniet

zāļu lietošanu, kā Jums ieteicis ārsts.

Ja Jūs pārtraucat lietot ADVATE

Pirms pārtraucat ADVATE lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja sākas

stipra, pēkšņa alerģiska reakcija

(anafilaktiska), injekcija

nekavējoties jāpārtrauc

Ja novērojat kādu no

tālāk minētajiem alerģisku reakciju simptomiem,

nekavējoties sazinieties ar

ārstu

izsitumi, nātrene, iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze,

lūpu un mēles pietūkums,

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs.

vispārēja slikta pašsajūta,

reiboņi un samaņas zudums.

Smagi simptomi, ieskaitot elpas trūkumu un (gandrīz) ģīboni, prasa tūlītēju neatliekamu palīdzību.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2. p

unktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu

ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā 1 no

100 cilvēkiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un Jums

vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

VIII faktora inhibitori (bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm).

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10)

Galvassāpes un drudzis.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100)

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150

ārstēšanas dienu laikā)), reiboņi, gripa, ģībšana, patoloģisks sirds ritms, sarkanas niezošas pūtītes uz

ādas, spiediena sajūta krūtīs, asinsizplūdums injekcijas vietā, reakcijas injekcijas vietā, nieze,

pastiprināta svīšana, garšas sajūtas pārmaiņas, karstuma viļņi, migrēnas lēkmes, atmiņas traucējumi,

drebuļi, caureja, slikta dūša, vemšana, elpas trūkums, laringīts, limfvadu iekaisums, ādas krās

pārmaiņas, acu iekaisums, izsitumi, pārmērīga svīšana, pēdu un kāju pietūkums, eritrocītu skaita

procentuāla samazināšanās, balto asins šūnu veida (monocītu) skaita palielināšanās un sāpes vēdera

augšējā vai krūškurvja apakšējā daļā.

Ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā:

katetra izraisīta infekcija, samazināts eritrocītu skaits, locekļu un locītavu pietūkums, ilgstoša

asiņošana pēc drenāžas izņemšanas, pazemināts VIII faktora līmenis un pēcoperācijas hematoma.

Centrālās venozās pieejas ierīces lietošanas (CVAD) rezultātā:

ar katetru sais

tīta infekcija, sistēmiska infekcija un lokāls asins trombs katetra vietā.

Nezināma biežuma blakusparādības

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Iespējamas dzīvību apdraudošas reakcijas (anafilakse) un citas alerģiskas reakcijas (paaugstināta

jutība), vispārēji traucējumi (nogurums, enerģijas trūkums).

Papildus blakusparādības bērniem

Izņemot inhibitoru veidošanos iepriekš neārstētiem pediatriskiem pacientiem un ar katetra ievadīšanu

saistītas komplikācijas, klīniskajos pētījumos netika konstatētas ar vecumu saistītas blakusparādību

atšķirības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Ju

ms rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT ADVATE

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Der. līdz.”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesa

saldēt.

Uzglabāšanas termiņa laikā blisteri ar zālēm var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C) vienu laika

periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas 6 mēnešu perioda

beigās vai ar uz zāļu blistera uzdrukāto derīguma termiņa datumu atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas

ātrāk. Lūdzu, atzīmējiet 6 mēnešu perioda uzglabāšanas laiku istabas temperatūrā uz zāļu kastītes. Pēc

uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī.

Uzglabāt blisteri ar zālēm ārējā iepakojumā. Sargāt no gaism

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām

prasībām.

Izlietot zāles nekavējoties pēc pilnīgas pulvera izšķīšanas.

Pēc pagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko ADVATE satur

Aktīvā viela ir alfa oktokogs (

Octocog alfa

) (cilvēka VIII asinsreces faktors, kas iegūts,

izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju). Katrs pulvera flakons nomināli satur 250, 500,

1000, 1500, 2000 vai 3000 SV alfa oktokoga.

Pārējās sastāvdaļas ir mannīts, nātrija hlorīds, histidīns, trehaloze, kalcija hlorīds, trometamols,

polisorbāts 80, glutations (reducēts).

Šķīdinātājs:

l sterilizēts ūdens injekcijām

ADVATE ārējais izskats un iepakojums

ADVATE ir balts vai gandrīz balts un irdens pulveris.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur daļiņas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna

Tel: +44(0)1256 894 959

e-pasts: medinfoEMEA@shire.com

Ražotāji:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu

ADVATE ar citām zālēm vai šķīdinātājiem sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

Īpaši ieteicams ikreiz, injicējot ADVATE pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru.

Norādījumi par sagatavošanu

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un iepakojuma.

Nelietot, ja blistera pārklājums nav pilnībā noslēgts.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Ja zāles tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteru (satur pulvera un šķīdinātāja

flakonus, kas ir iepriekš samontēti ar sistēmu) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz

istabas temperatūrai (15 °C – 25 °C).

Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas.

Atveriet ADVATE iepakojumu, noplēšot pārklājumu. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no

blistera.

Novietojiet ADVATE uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu u

z augšu (1. zīmējums). Uz

šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas nav norādīts tālākās

darbībās.

Ar vienu roku turot ADVATE BAXJECT III sistēmā, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja

flakona, līdz sistēma ir pilnībā saķlauta un šķīdinātājs ieplūst ADVATE flakonā (2. zīmējums).

Nekustiniet sistēmu, kamēr pārvade nav pabeigta.

Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārvade ir pabeigta. Viegli pavirpiniet, līdz viss pulveris ir

izšķīdis. Visam ADVATE pulverim noteikti ir jābūt pi

lnībā izšķīdušam, citādi ne viss

sagatavotais šķīdums izies cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtē).

Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. zīmējums

2. zīmējums

3. zīmējums

Norādījumi par ievadīšanu

Ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas tehnika.

Ievadīšanai nepieciešana šļirce ar luera savienojumu.

Svarīga piezīme

:

Nemēģiniet veikt injekciju, ja ārsts vai medicīnas māsa nav Jūs īpaši apmācījusi.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai pagatavotajā šķīdumā nav cietu daļiņu un vai tas nav mainījis

krāsu (šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas).

Nelietojiet ADVATE, ja šķīdums nav pilnīgi dzidrs vai pulveris nav pilnībā izšķīdis.

Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas.

Nedrīkst ievilkt šļircē gaisu

. Pievienojiet

šļirci BAXJECT III sistēmas.

Apgrieziet sistēmu otrādi (flakonam ar izšķīdināto šķīdum

u jāatrodas virspusē). Ievelciet šļircē

sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.

Atvienojiet šļirci.

Pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet izšķīdināto šķīdumu intravenozi. Šķīdums jāievada

lēnām, ātrumu izvēloties atkarībā no pacienta komforta līmeņa, tomēr nepārsniedzot 10 ml

minūtē. (Skatīt apakšpunktā 4. “Iespējamās blakusparādības”.)

Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām prasībām.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālākā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Terapija pēc nepieciešamības

Gadījumā, ja asiņošana turpinās, VIII faktora aktivitāte nedrīkst pazemināties zem norādītā līmeņa

(% no normas) attiecīgajā periodā. Tālāk sniegtās tabulas dati izmantojami, lai izvēlētos devas

asiņošanas gadījumos vai pēc operācijām.

Ievadāmā deva un ievadīšanas biežums jāpielāgo klīniskajai atbildes reakcijai katrā individuālā

gadījumā. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja ir izveidojies zems inhibitoru titrs) var būt nepieciešamas

lielākas devas nekā pēc formulas aprēķinātās.

Asiņošanas smaguma pakāpe/Ķirurģiskās

manipulācijas veids

VIII faktora

nepieciešamais līmenis

(% jeb SV/dl)

Devu ievadīšanas biežums

(stundas)/ārstēšanas ilgums

(dienas)

Asiņošana

Agrīna hemartroze, muskuļu asiņošana vai

asiņošana mutes dobumā.

Smagāka hemartroze, muskuļu asiņošana vai

hematoma.

Dzīvību apdraudoša asiņošana.

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas

epizode, par ko liecina sāpes,

izzūd vai tiek sasniegta

sadzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 3 - 4 dienas vai ilgāk,

līdz izzūd sāpes un darbspēju

traucējumi.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 12 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem),

līdz stāvoklis ir nostabilizējies.

Ķirurģiska manipulācija

Maza apjoma

Tostarp zoba izraušana.

Liela apjoma

30 – 60

80 – 100

(pirms un pēc operācijas)

Ik pēc 24 stundām

(12 līdz 24 stundām

pacientiem, kuri ir jaunāki

par 6 gadiem) vismaz 1 dienu,

līdz sasniegta brūces dzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem),

līdz brūce ir pietiekami

sadzijusi, tad turpiniet ārstēšanu

vēl vismaz 7 dienas,

lai saglabātu 30% - 60%

VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADVATE 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Octocog alfa (rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunum

u pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas ar uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir ADVATE un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ADVATE lietošanas

Kā lietot ADVATE

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ADVATE

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR ADVATE UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS/TO LIETO

ADVATE satur rekombinantas DNS tehnoloģijas rezultātā ražotu aktīvo vielu alfa oktokogu, cilvēka

VIII asinsreces faktoru. A hem

ofilijas pacientiem (iedzimta VIII faktora nepietiekamība) tā trūkst vai

tas funkcionē nepareizi.

ADVATE lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtiem

asinsrecēšanas traucējumiem, ko izraisa VIII faktora nepietiekamība) visās vecuma grupās.

Visā ražošanas procesā ADVATE netiek pievienoti cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīni.

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS ADVATE LIETOŠANAS

ADVATE nedr

kst lietot šādos gadījumos

JaJums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret alfa oktokogu vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja olbaltumiem.

Ja neesat par to pārliecināts, vaicājiet ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ADVATE lietošanas konsultējieti

es ar ārstu. Jums jāizstāsta ārstam, ja jau iepriekš esat ārstēts

ar VIII faktora produktiem, īpaši jāuzsver, ja Jums ir veidojušies inhibitori, jo šādā gadījumā pastāv

lielāks risks, ka tas atkārtosies. Inhibitori bloķē antivielas pret VIII faktoru, kas samazina ADVATE

efektivitāti asiņošanas kontrolei vai nepieļaušanai. Inhibitoru veidošanās ir labi pazīstama A

hemofilijas ārstēšanas komplikācija. Ja ADVATE nevar novērst asiņošanu, nekavējoties paziņojiet

ārstam.

Pastāv neliels risks, ka izjutīsiet anafilaktisku reakciju (stipru, pēkšņu alerģisku reakciju) pret

ADVATE. Jums būtu jāpamana alerģiskās reakcijas agrīnās pazīmes, piemēram, izsitumi, nātrene,

iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, elpas trūkums,

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reiboņi. Tās var būt agrīnas anafilaktiska šoka

pazīmes, kas var izpausties arī papildus ar stipru reiboni, apziņas zudumu un stipri apgrūtinātu

elpošanu.

Rodoties jebkuram no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar savu ārstu.

Smagu simptomu gadījumā, piemēram, ja ir apgrūtināta elpošana un ģībonis (vai tas tūlīt iestāsies),

nepieciešama neatliekamā ārstēša

Pacienti, kuriem veidojas VIII faktora inhibitori

Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII

faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai

Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolāte ar ADVATE, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Bērni un pusaudži

Minētie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam).

Citas zāles un ADVATE

Pastāsti

et ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ADVATE neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ADVATE satur nātriju

Zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Jāievēro pacientiem

ar kontrolētu nātrija diētu.

Nepareiza ADVATE lietošana

Ir jāizvairās no nepareizas lietošanas (injekcijas artērijā vai ārpus vēnas), jo var rasties īslaicīga

reakcija injekcijas vietā, piemēram, zilums vai piesārtums.

3.

KĀ LIETOT ADVATE

Ārstēšanu ar ADVATE uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē.

Atkarībā no Jūsu stāvokļa un ķermeņa masas, ārsts izrēķinās Jums nepieciešamo ADVATE devu

(starptautiskajās vienībās vai SV), kā arī, vai to lieto asiņošanas novēršanai vai ārstēšanai. Ievadīšanas

biežums būs atkarīgs no tā, cik efektīvi ADVATE iedarbosies. Parasti aizstājt

erapija ar ADVATE ir

terapija mūža garumā.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Asiņošanas novēršana

Ieteicamā deva būs no 20 līdz 40 SV alfa oktokoga uz kilogramu ķermeņa masas, ievadot to

katras 2-3 dienas. Tomēr dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešamas

biežākas injekcijas vai lielākas devas.

Asiņošanas ārstēšana

Alfa oktokoga devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un vēlamā VIII faktora līmeņa. VIII

faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamā VIII faktora paaugstināšanās (% no normas) x 0,5

Ja Jums šķiet, ka ADVATE iedarbība ir nepietiekama, konsultējieties ar ārstu.

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII asins

koagulācijas faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiek veikta liela ķirurģiska operācija.

Lietošana pusaudžiem un bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam)

Asiņošanas ārstēšanai bērni

em lietojamā deva neatšķiras no pieaugušo pacientu devas. Asiņošanas

apturēšanai pacientiem, kuri ir jaunāki par 6 gadiem, ieteicams lietot 20 līdz 50 SV VIII faktora uz kg

ķermeņa masas 3 līdz 4 reizes nedēļā. ADVATE lietošana bērniem (intravenozi) neatšķiras no

lietošanas pieaugušajiem. Lai būtu iespējami veikt biežas VIII faktora zāļu infūzijas, var būt

nepieciešama centrālā venozās pieejas ierīce (central venous access device − CVAD). Ir

piedāvājumiejami ar 5 ml šķīdinātāju un 2 ml šķīdinātāju. Tomēr nav dokumentēta 2 ml versijas

lietošana bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem.

Sakarā ar to, ka ADVATE injekcijas tilpums ir samazināts, atšķaidot to ar 2 ml sterila ūdens

injekcijām, paaugstinātas jutības reakcijas gadījumā atliek mazāk laika reaģēt, pārtraucot injekciju.

Tādēļ jāievēr

o piesardzība veicot ADVATE injekciju atšķaidītu ar 2 ml ūdens injekcijām, īpaši, ja

pacients ir bērns.

Kā ievada ADVATE

Parasti ārsts vai medmāsa ADVATE injicē vēnā (intravenozi). Jūs vai kāds cits to arī drīkst darīt,

bet tikai pēc atbilstošas apmācības kursa. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs

pamācības beigās.

Ja esat lietojis ADVATE vairāk nekā noteikts

Vienmēr lietojiet ADVATE tikai tā, kā norādījis ārsts. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu.

Ja es

at ievadījis vairāk ADVATE, nekā ieteicams, lūdzu, pēc iespējas ātrāk vērsieties pie sava ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot ADVATE

Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo paredzēto devu un turpiniet

zāļu lietošanu, kā Jums ieteicis ārsts.

Ja Jūs pārtraucat lietot ADVATE

Pirms pārtraucat ADVATE lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja sākas

stipr

a, pēkšņa alerģiska reakcija

(anafilaktiska), injekcija

nekavējoties jāpārtrauc

Ja novērojat kādu no tālāk minētajiem alerģisku reakciju simptomiem,

nekavējoties sazinieties ar

ārstu

izsitumi, nātrene, iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze,

lūpu un mēles pietūkums,

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs,

vispārēja slikta pašsajūta,

reiboņi un samaņas zudums.

Smagi simptomi, ieskaitot elpas trūkumu un (gandrīz) ģīboni, prasa tūlītēju neatliekamu palīdzību.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu

ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā 1 no

100 cilvēkiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un Jums

vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

VIII faktora inhibitori (bēr

niem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm).

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10)

Galvassāpes un drudzis.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100)

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150

ārstēšanas dienu laikā)), reiboņi, gripa, ģībšana, patoloģisks sirds ritms, sarkanas niezošas pūtītes uz

ādas, spiediena sajūta krūtīs, asinsizplūdums injekcijas vietā, reakcijas injekcijas vietā, nieze,

pastiprināta svīšana, garšas sajūtas pārmaiņas, karstuma viļņi, migrēnas lēkmes, atmiņas trau

cējumi,

drebuļi, caureja, slikta dūša, vemšana, elpas trūkums, laringīts, limfvadu iekaisums, ādas krāsas

pārmaiņas, acu iekaisums, izsitumi, pārmērīga svīšana, pēdu un kāju pietūkums, eritrocītu skaita

procentuāla samazināšanās, balto asins šūnu veida (monocītu) skaita palielināšanās un sāpes vēdera

augšējā vai krūškurvja apakšējā daļā.

Ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā:

katetra izraisīta infekcija, samazināts eritrocītu skaits, locekļu un locītavu pietūkums, ilgstoša

asiņošana pēc drenāžas izņem

šanas, pazemināts VIII faktora līmenis un pēcoperācijas hematoma.

Centrālās venozās pieejas ierīces lietošanas (CVAD) rezultātā:

ar katetru saistīta infekcija, sistēmiska infekcija un lokāls asins trombs katetra vietā.

Nezināma biežuma blakusparādības

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Iespējamas dzīvību apdraudošas reakcijas (anafilakse) un citas alerģiskas reakcijas (paaugstināta

jutība), vispārēji traucējumi (nogurums, enerģijas trūkums).

Papildus blakusparādības bērniem

Izņemot inhibitoru veidošanos iepriekš neārstētiem pediatriskiem pacientiem un ar katetra ievadīšanu

saistītas komplikācijas, klīniskajos pētījumos netika konstatētas ar vecumu saistītas blakusparādību

atšķirības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Ju

ms rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT ADVATE

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Der. līdz.”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesa

saldēt.

Uzglabāšanas termiņa laikā pulvera flakonu var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C) vienu laika

periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas 6 mēnešu perioda

beigās vai ar uz zāļu pudelītes uzdrukāto derīguma termiņa datumu atkarībā no tā, kurš termiņš

beidzas ātrāk. Lūdzu, atzīmējiet 6 mēnešu perioda uzglabāšanas laiku istabas temperatūrā uz zāļu

kastītes. Pēc uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām

prasībām.

Izlietot zāles nekavējoties pēc pilnīgas pulvera izšķīša

nas.

Pēc pagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko ADVATE satur

Aktīvā viela ir alfa oktokogs (

Octocog alfa)

(cilvēka VIII asinsreces faktors, kas iegūts,

izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju). Katrs pulvera flakons nomināli satur 250, 500,

1000 vai 1500 SV alfa oktokoga.

Pārējās sastāvdaļas ir mannīts, nātrija hlorīds, histidīns, trehaloze, kalcija hlorīds, trometamols,

polisorbāts 80, glutations (reducēts).

Šķīdinātājs:

l sterilizēts ūdens injekcijām

ADVATE ārējais izskats un iepakojums

ADVATE ir balts vai gandrīz balts un irdens pulveris.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur daļiņas.

Tāpat katrā iepakojumā ir ierīce šķīduma sagatavošanai (BAXJECT II).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna

Tel: +44(0)1256 894 959

e-pasts: medinfoEMEA@shire.com

Ražotāji:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu

Šķīduma pagatavošanas un ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas tehnika.

Šķīduma pagatavošanai izmantojiet tikai sterilizētu ūdeni injekcijām un šķīdināšanas ierīci, kas atrodas

katrā ADVATE iepakojumā. ADVATE ar citām zālēm vai šķīdinātājiem sajaukt (lietot maisījumā)

nedrīkst.

Īpaši ieteicams ikreiz, injicējot ADVATE pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru.

Norādījumi par sagatavošanu

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un iepakojuma.

Nelietot, ja BAXJECT II ierīce, tās sterilā barjeras sistēm

a vai iepakojums ir bojāts vai

saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes, uz ko norāda simbols

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Ja zāles glabātas ledusskapī, izņemiet ADVATE pulvera un šķīdinātāja flakonus no ledusskapja

un ļaujiet tiem sasilt līdz istabas temperatūrai (15 °C - 25 °C).

Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas.

Noņemiet pulvera un šķīdinātāja flakoniem vāciņus.

Notīriet aizbāžņus ar spirta salveti. Novietojiet flakonus uz tīras, līdzenas virsmas.

Atveriet BAXJECT II ierīces iepakojumu, noplēšot papīra pārklājumu, neaizskarot iepakojuma

saturu (a zīmējums). Neizņemiet ierīci no iepakojuma. Nelietot, ja BAXJECT II ierīce, tās

sterilā barjeras sistēma vai iepakojums ir bojāts vai saskatāmas jebkādas bojājuma pazīmes

Apgrieziet iepakojumu otrādi un izduriet plastmasas durkli cauri šķīdinātāja aizbāznim.

Saņemiet iepakojumu aiz malas un novelciet iepakojumu no BAXJECT II (b zīmējums).

Nenoņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II ierīces.

Izšķīdināšanai drīkst izmantot tikai sterilizētu ūdeni injekcijām un šķīdināšanas ierīci,

kas atrodas iepakojumā. Apgrieziet šķīdinātāja flakonu ar pievienoto BAXJECT II ierīci otrādi,

lai šķīdinātāja flakons atrastos ierīcei virspusē. Izduriet balto plastmasas durkli cauri

ADVATE pulvera aizbāznim. Vakuums ievilks šķīdinātāju ADVATE pulvera flakonā

(c zīmējums).

Viegli pavirpiniet, līdz viss pulveris ir izšķīdis. Pārliecinieties, ka ADVATE pulveris ir pilnīgi

izšķīdis, jo citādisagatavotais šķīdums viss neizkļūs cauri ierīces fil

tram. Zāles izšķīst ātri

(parasti mazāk nekā 1 minūtē). Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas

nedrīkst saturēt daļiņas.

a zīmējums

b zīmējums

c zīmējums

Norādījumi par ievadīšanu

Ievadīšanai nepieciešana šļirce ar luera savienojumu.

Svarīga piezīme

:

Nemēģiniet veikt injekciju, ja ārsts vai medicīnas māsa nav Jūs īpaši apmācījusi.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai pagatavotajā šķīdumā nav cietu daļiņu un vai tas nav mainījis

krāsu (šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas).

Nelietojiet ADVATE, ja šķīdums nav pilnīgi dzidrs vai pulveris nav pilnībā izšķīdis.

Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT II ierīces.

Nedrīkst ievilkt šļircē gaisu

. Pievienojiet šļirci

BAXJECT II ierīcei. (d zīmējums).

Apgrieziet sistēmu otrādi (flakonam

ar izšķīdināto šķīdumu jāatrodas virspusē). Ievelciet šļircē

sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli (e zīmējums).

Atvienojiet šļirci.

Pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet izšķīdināto šķīdumu intravenozi. Šķīdums jāievada

lēnām, ātrumu izvēloties atkarībā no pacienta komforta līmeņa, tomēr nepārsniedzot 10 ml

minūtē. (Skatīt apakšpunktā 4. “Iespējamās blakusparādības”.)

Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām prasībām.

d zīmējums

e zīmējums

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālākā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Terapija pēc nepieciešamības

Gadījumā, ja asiņošana turpinās, VIII faktora aktivitāte nedrīkst pazemināties zem norādītā līmeņa

(% no normas) attiecīgajā periodā. Tālāk sniegtās tabulas dati izmantojami, lai izvēlētos devas

asiņošanas gadījumos vai pēc operācijām.

Ievadāmā deva un ievadīšanas biežums jāpielāgo klīniskajai atbildes reakcijai katrā individuālā

gadījumā. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja ir izveidojies zems inhibitoru titrs) var būt nepieciešamas

lielākas devas nekā pēc formulas aprēķinātās.

Asiņošanas smaguma pakāpe/

Ķirurģiskās manipulācijas veids

VIII faktora nepieciešamais

līmenis (% jeb SV/dl)

Devu ievadīšanas biežums

(stundas)/ārstēšanas ilgums

(dienas)

Asiņošana

Agrīna hemartroze, muskuļu

asiņošana vai asiņošana mutes

dobumā.

Smagāka hemartroze, muskuļu

asiņošana vai hematoma.

Dzīvību apdraudoša asiņošana.

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas

epizode, par ko liecina sāpes,

izzūd vai tiek sasniegta

sadzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 3 - 4 dienas vai ilgāk, līdz

izzūd sāpes un darbspēju

traucēju

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 12 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem), līdz

stāvoklis ir nostabilizējies.

Ķirurģiska manipulācija

Maza apjoma

Tostarp zoba izraušana.

Liela apjoma

30 – 60

80 – 100

(pirms un pēc operācijas)

Ik pēc 24 stundām

(12 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz sasniegta

brūces dzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem), līdz

brūce ir pietiekami sadzijusi, tad

turpiniet ārstēšanu vēl

vismaz 7 dienas,

lai saglabātu 30% - 60%

VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADVATE 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1000 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

ADVATE 1500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Octocog alfa (rekombinants cilvēka VIII asinsreces faktors)

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunum

u pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas ar uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir ADVATE un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms ADVATE lietošanas

Kā lietot ADVATE

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt ADVATE

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

KAS IR ADVATE UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS/TO LIETO

ADVATE satur rekombinantas DNS tehnoloģijas rezultātā ražotu aktīvo vielu alfa oktokogu, cilvēka

VIII asinsreces faktoru. A hem

ofilijas pacientiem (iedzimta VIII faktora nepietiekamība) tā trūkst vai

tas funkcionē nepareizi.

ADVATE lieto asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar A hemofiliju (iedzimtiem

asinsrecēšanas traucējumiem, ko izraisa VIII faktora nepietiekamība) visās vecuma grupās.

Visā ražošanas procesā ADVATE netiek pievienoti cilvēka vai dzīvnieka izcelsmes proteīni.

2.

KAS JUMS JĀZINA PIRMS ADVATE LIETOŠANAS

ADVATE nedr

kst lietot šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret alfa oktokogu vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo

zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir alerģija pret peles vai kāmja olbaltumiem.

Ja neesat par to pārliecināts, vaicājiet ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ADVATE lietošanas konsultējieti

es ar ārstu. Jums jāizstāsta ārstam, ja jau iepriekš esat ārstēts

ar VIII faktora produktiem, īpaši jāuzsver, ja Jums ir veidojušies inhibitori, jo šādā gadījumā pastāv

lielāks risks, ka tas atkārtosies. Inhibitori bloķē antivielas pret VIII faktoru, kas samazina ADVATE

efektivitāti asiņošanas kontrolei vai nepieļaušanai. Inhibitoru veidošanās ir labi pazīstama A

hemofilijas ārstēšanas komplikācija. Ja ADVATE nevar novērst asiņošanu, nekavējoties paziņojiet

ārstam.

Pastāv neliels risks, ka izjutīsiet anafilaktisku reakciju (stipru, pēkšņu alerģisku reakciju) pret

ADVATE. Jums būtu jāpamana alerģiskās reakcijas agrīnās pazīmes, piemēram, izsitumi, nātrene,

iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze, lūpu un mēles pietūkums, apgrūtināta elpošana, elpas trūkums,

spiedoša sajūta krūtīs, vispārēja slikta pašsajūta un reiboņi. Tās var būt agrīnas anafilaktiska šoka

pazīmes, kas var izpausties arī papildus ar stipru reiboni, apziņas zudumu un stipri apgrūtinātu

elpošanu.

Rodoties jebkuram no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet injekciju un sazinieties ar savu ārstu.

Smagu simptomu gadījumā, piemēram, ja ir apgrūtināta elpošana un ģībonis (vai tas tūlīt iestāsies),

nepieciešama neatliekamā ārstēša

Pacienti, kuriem veidojas VIII faktora inhibitori

Inhibitoru (antivielu) veidošanās ir zināma komplikācija, kas var rasties ārstēšanas laikā ar visām VIII

faktora zālēm. Šie inhibitori, it īpaši lielās koncentrācijās, aptur pareizu ārstēšanas darbību, un Jūs vai

Jūsu bērns tiks rūpīgi uzraudzīts, lai noteiktu šo inhibitoru veidošanos. Ja Jūsu vai Jūsu bērna

asiņošana netiek kontrolāte ar ADVATE, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Bērni un pusaudži

Minētie brīdinājumi un piesardzības pasākumi attiecas gan uz pieaugušajiem, gan bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam).

Citas zāles un ADVATE

Pastāsti

et ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

ADVATE neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ADVATE satur nātriju

Zāles satur 0,45 mmol nātrija (10 mg) vienā flakonā. Jāievēro pacientiem

ar kontrolētu nātrija diētu.

Nepareiza ADVATE lietošana

Ir jāizvairās no nepareizas lietošanas (injekcijas artērijā vai ārpus vēnas), jo var rasties īslaicīga

reakcija injekcijas vietā, piemēram, zilums vai piesārtums.

3.

KĀ LIETOT ADVATE

Ārstēšanu ar ADVATE uzsāks ārsts, kuram ir pieredze A hemofilijas pacientu aprūpē.

Atkarībā no Jūsu stāvokļa un ķermeņa masas, ārsts izrēķinās Jums nepieciešamo ADVATE devu

(starptautiskajās vienībās vai SV), kā arī, vai to lieto asiņošanas novēršanai vai ārstēšanai. Ievadīšanas

biežums būs atkarīgs no tā, cik efektīvi ADVATE iedarbosies. Parasti aizstājt

erapija ar ADVATE ir

terapija mūža garumā.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Asiņošanas novēršana

Ieteicamā deva būs no 20 līdz 40 SV alfa oktokoga uz kilogramu ķermeņa masas, ievadot to

katras 2-3 dienas. Tomēr dažos gadījumos, īpaši gados jaunākiem pacientiem, var būt nepieciešamas

biežākas injekcijas vai lielākas devas.

Asiņošanas ārstēšana

Alfa oktokoga devu aprēķina atkarībā no jūsu ķermeņa masas un vēlamā VIII faktora līmeņa. VIII

faktora mērķa līmeņi būs atkarīgi no asiņošanas vietas un intensitātes.

Deva (SV) = ķermeņa masa (kg) x vēlamā VIII faktora paaugstināšanās (% no normas) x 0,5

Ja Jums šķiet, ka ADVATE iedarbība ir nepietiekama, konsultējieties ar ārstu.

Ārsts veiks nepieciešamās laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka Jums ir pietiekams VIII asins

koagulācijas faktora līmenis. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja Jums tiek veikta liela ķirurģiska operācija.

Lietošana pusaudžiem un bērniem

(no 0 līdz18 gadu vecumam)

Asiņošanas ārstēšanai bērni

em lietojamā deva neatšķiras no pieaugušo pacientu devas. Asiņošanas

apturēšanai pacientiem, kuri ir jaunāki par 6 gadiem, ieteicams lietot 20 līdz 50 SV VIII faktora uz kg

ķermeņa masas 3 līdz 4 reizes nedēļā. ADVATE lietošana bērniem (intravenozi) neatšķiras no

lietošanas pieaugušajiem. Lai būtu iespējami veikt biežas VIII faktora zāļu infūzijas, var būt

nepieciešama centrālā venozās pieejas ierīce (central venous access device − CVAD). Ir

piedāvājumiejami ar 5 ml šķīdinātāju un 2 ml šķīdinātāju. Tomēr nav dokumentēta 2 ml versijas

lietošana bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem.

Sakarā ar to, ka ADVATE injekcijas tilpums ir samazināts, atšķaidot to ar 2 ml sterila ūdens

injekcijām, paaugstinātas jutības reakcijas gadījumā atliek mazāk laika reaģēt, pārtraucot injekciju.

Tādēļ jāievēr

o piesardzība veicot ADVATE injekciju atšķaidītu ar 2 ml ūdens injekcijām, īpaši, ja

pacients ir bērns.

Kā ievada ADVATE

Parasti ārsts vai medmāsa ADVATE injicē vēnā (intravenozi). Jūs vai kāds cits to arī drīkst darīt,

bet tikai pēc atbilstošas apmācības kursa. Sīkāku informāciju par to, kā zāles ievadīt pašam, skatīt šīs

pamācības beigās.

Ja esat lietojis ADVATE vairāk nekā noteikts

Vienmēr lietojiet ADVATE tikai tā, kā norādījis ārsts. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu.

Ja es

at ievadījis vairāk ADVATE, nekā ieteicams, lūdzu, pēc iespējas ātrāk vērsieties pie sava ārsta.

Ja esat aizmirsis lietot ADVATE

Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Ievadiet nākamo paredzēto devu un turpiniet

zāļu lietošanu, kā Jums ieteicis ārsts.

Ja Jūs pārtraucat lietot ADVATE

Pirms pārtraucat ADVATE lietošanu, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja sākas

stipr

a, pēkšņa alerģiska reakcija

(anafilaktiska), injekcija

nekavējoties jāpārtrauc

Ja novērojat kādu no tālāk minētajiem alerģisku reakciju simptomiem,

nekavējoties sazinieties ar

ārstu

izsitumi, nātrene, iekaisuši izsitumi, vispārēja nieze,

lūpu un mēles pietūkums,

apgrūtināta elpošana, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs

vispārēja slikta pašsajūta

reiboņi un samaņas zudums.

Smagi simptomi, ieskaitot elpas trūkumu un (gandrīz) ģīboni, prasa tūlītēju neatliekamu palīdzību.

Bērniem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm, inhibitoru antivielas (skatīt 2. punktu) var

veidoties ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem); tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu

ar VIII faktoru (vairāk nekā 150 ārstēšanas dienu laikā), risks ir retāk sastopams (mazāk nekā 1 no

100 cilvēkiem). Ja tā notiek Jūsu vai Jūsu bērna gadījumā, zāles var pārstāt darboties pareizi, un Jums

vai Jūsu bērnam var rasties pastāvīga asiņošana. Ja tā notiek, nekavējoties paziņojiet ārstam.

Ļoti biežas blakusparādības

(var ietekmēt vairāk nekā 1 lietotāju no 10)

VIII faktora inhibitori (bēr

niem, kas iepriekš nav ārstēti ar VIII faktora zālēm).

Biežas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 10)

Galvassāpes un drudzis.

Retākas blakusparādības

(var ietekmēt līdz 1 lietotājam no 100)

VIII faktora inhibitori (pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu ar VIII faktoru (vairāk nekā 150

ārstēšanas dienu laikā)), reiboņi, gripa, ģībšana, patoloģisks sirds ritms, sarkanas niezošas pūtītes uz

ādas, spiediena sajūta krūtīs, asinsizplūdums injekcijas vietā, reakcijas injekcijas vietā, nieze,

pastiprināta svīšana, garšas sajūtas pārmaiņas, karstuma viļņi, migrēnas lēkmes, atmiņas trau

cējumi,

drebuļi, caureja, slikta dūša, vemšana, elpas trūkums, laringīts, limfvadu iekaisums, ādas krāsas

pārmaiņas, acu iekaisums, izsitumi, pārmērīga svīšana, pēdu un kāju pietūkums, eritrocītu skaita

procentuāla samazināšanās, balto asins šūnu veida (monocītu) skaita palielināšanās un sāpes vēdera

augšējā vai krūškurvja apakšējā daļā.

Ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā:

katetra izraisīta infekcija, samazināts eritrocītu skaits, locekļu un locītavu pietūkums, ilgstoša

asiņošana pēc drenāžas izņem

šanas, pazemināts VIII faktora līmenis un pēcoperācijas hematoma.

Centrālās venozās pieejas ierīces lietošanas (CVAD) rezultātā:

ar katetru saistīta infekcija, sistēmiska infekcija un lokāls asins trombs katetra vietā.

Nezināma biežuma blakusparādības

(biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Iespējamas dzīvību apdraudošas reakcijas (anafilakse) un citas alerģiskas reakcijas (paaugstināta

jutība), vispārēji traucējumi (nogurums, enerģijas trūkums).

Papildus blakusparādības bērniem

Izņemot inhibitoru veidošanos iepriekš neārstētiem pediatriskiem pacientiem un ar katetra ievadīšanu

saistītas komplikācijas, klīniskajos pētījumos netika konstatētas ar vecumu saistītas blakusparādību

atšķirības.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Ju

ms rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamajām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

KĀ UZGLABĀT ADVATE

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc „Der. līdz.”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Nesa

saldēt.

Uzglabāšanas termiņa laikā blisteri ar zālēm var uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25 °C) vienu laika

periodu, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Šajā gadījumā zāļu derīguma termiņš beidzas 6 mēnešu perioda

beigās vai ar uz blistera uzdrukāto derīguma termiņa datumu atkarībā no tā, kurš termiņš beidzas ātrāk.

Lūdzu, atzīmējiet 6 mēnešu perioda uzglabāšanas laiku istabas temperatūrā uz zāļu kastītes. Pēc

uzglabāšanas istabas temperatūrā zāles nedrīkst ievietot atpakaļ ledusskapī.

Uzglabāt blisteri ar zālēm ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Šīs zāles paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām

prasībām.

Izlietot zāles nekavējoties pēc pilnīgas pulvera izšķīša

nas.

Pēc pagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

IEPAKOJUMA SATURS UN CITA INFORMĀCIJA

Ko ADVATE satur

Aktīvā viela ir alfa oktokogs (

Octocog alfa)

(cilvēka VIII asinsreces faktors, kas iegūts,

izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju). Katrs pulvera flakons nomināli satur 250, 500,

1000 vai 1500 SV alfa oktokoga.

Pārējās sastāvdaļas ir mannīts, nātrija hlorīds, histidīns, trehaloze, kalcija hlorīds, trometamols,

polisorbāts 80, glutations (reducēts).

Šķīdinātājs:

l sterilizēts ūdens injekcijām

ADVATE ārējais izskats un iepakojums

ADVATE ir balts vai gandrīz balts un irdens pulveris.

Pēc sagatavošanas šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains un nesatur daļiņas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Baxter AG

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna

Tel: +44(0)1256 894 959

e-pasts: medinfoEMEA@shire.com

Ražotāji:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Baxter SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Beļģija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norādījumi par sagatavošanu un ievadīšanu

ADVATE ar citām zālēm vai šķīdinātājiem sajaukt (lietot maisījumā) nedrīkst.

Īpaši ieteicams ikreiz, injicējot ADVATE pacientam, pierakstīt zāļu nosaukumu un sērijas numuru.

Norādījumi par sagatavošanu

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un iepakojuma.

Nelietot, ja blistera pārklājums nav pilnībā noslēgts.

Pēc sagatavošanas šķīdumu neatdzesēt.

Ja zāles tiek glabātas ledusskapī, izņemiet noslēgto blisteru (satur pulvera un šķīdinātāja

flakonus, kas ir iepriekš samontēti ar sistēm

u) no ledusskapja un ļaujiet flakoniem sasilt līdz

istabas temperatūrai (15 °C – 25 °C).

Ar ziepēm un siltu ūdeni rūpīgi nomazgājiet rokas.

Atveriet ADVATE iepakojumu, noplēšot pārklājumu. Izņemiet BAXJECT III sistēmu no

blistera.

Novietojiet ADVATE uz līdzenas virsmas ar šķīdinātāja flakonu uz augšu (1. zīmējums). Uz

šķīdinātāja flakona ir zila svītra. Nenoņemiet zilo vāciņu, kamēr tas nav norādīts tālākās

darbībās.

Ar vienu roku turot ADVATE BAXJECT III sistēmā, ar otru roku stipri spiediet uz šķīdinātāja

flakona, līdz sistēma ir pilnībā saķlauta un šķīdinātājs ieplūst ADV

ATE flakonā (2. zīmējums).

Nekustiniet sistēmu, kamēr pārvade nav pabeigta.

Pārliecinieties, ka šķīdinātāja pārvade ir pabeigta. Viegli pavirpiniet, līdz viss pulveris ir

izšķīdis. Visam ADVATE pulverim noteikti ir jābūt pilnībā izšķīdušam, citādi ne viss

sagatavotais šķīdums izies cauri ierīces filtram. Zāles izšķīst ātri (parasti mazāk nekā 1 minūtē).

Pēc sagatavošanas šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas.

1. zīmējums

2. zīmējums

3. zīmējums

Norādījumi par ievadīšanu

Ievadīšanas laikā jāievēro aseptikas tehnika.Ievadīšanai nepieciešana šļirce ar luera savienojumu.

Svarīga piezīme

:

Nemēģiniet veikt injekciju, ja ārsts vai medicīnas māsa nav Jūs īpaši apmācījusi.

Pirms ievadīšanas pārbaudiet, vai pagatavotajā šķīdumā nav cietu daļiņu un vai tas nav mainījis

krāsu (šķīdumam jābūt dzidram, bezkrāsainam, tas nedrīkst saturēt daļiņas).

Nelietojiet ADVATE, ja šķīdums nav pilnīgi dzidrs vai pulveris nav pilnībā izšķīdis.

Noņemiet zilo vāciņu no BAXJECT III sistēmas.

Nedrīkst ievilkt šļircē gaisu

. Pievienojiet

šļirci BAXJECT III sistēmai.

Apgrieziet sistēmu otrādi (flakonam ar izšķīdināto šķīdum

u jāatrodas virspusē). Ievelciet šļircē

sagatavoto šķīdumu, lēnām atvelkot virzuli.

Atvienojiet šļirci.

Pievienojiet šļircei tauriņadatu un injicējiet izšķīdināto šķīdumu intravenozi. Šķīdums jāievada

lēnām, ātrumu izvēloties atkarībā no pacienta komforta līmeņa, tomēr nepārsniedzot 10 ml

minūtē. (Skatīt apakšpunktā 4. “Iespējamās blakusparādības”.)

Neizlietoto šķīdumu iznīciniet atbilstoši vietējām prasībām.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālākā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Terapija pēc nepieciešamības

Gadījumā, ja asiņošana turpinās, VIII faktora aktivitāte nedrīkst pazemināties zem norādītā līmeņa

(% no normas) attiecīgajā periodā. Tālāk sniegtās tabulas dati izmantojami, lai izvēlētos devas

asiņošanas gadījumos vai pēc operācijām.

Ievadāmā deva un ievadīšanas biežums jāpielāgo klīniskajai atbildes reakcijai katrā individuālā

gadījumā. Noteiktos apstākļos (piemēram, ja ir izveidojies zems inhibitoru titrs) var būt nepieciešamas

lielākas devas nekā pēc formulas aprēķinātās.

Asiņošanas smaguma pakāpe/

Ķirurģiskās manipulācijas veids

VIII faktora nepieciešamais

līmenis (% jeb SV/dl)

Devu ievadīšanas biežums

(stundas)/ārstēšanas ilgums

(dienas)

Asiņošana

Agrīna hemartroze, muskuļu

asiņošana vai asiņošana mutes

dobumā.

Smagāka hemartroze, muskuļu

asiņošana vai hematoma.

Dzīvību apdraudoša asiņošana.

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24 stundām pacientiem, kuri

ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz asiņošanas

epizode, par ko liecina sāpes, izzūd

vai tiek sasniegta sadzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 12 līdz 24 stundām

(8 līdz 24

stundām pacientiem, kuri

ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 3 - 4 dienas vai ilgāk, līdz

izzūd sāpes un darbspēju

traucējumi.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 12 stundām pacientiem, kuri

ir jaunāki par 6 gadiem), līdz

stāvoklis ir nostabilizējies.

Ķirurģiska manipulācija

Maza apjoma

Tostarp zoba izraušana.

Liela apjoma

30 – 60

80 – 100

(pirms un pēc operācijas)

Ik pēc 24 stundām

(12 līdz 24 stundām pacientiem,

kuri ir jaunāki par 6 gadiem)

vismaz 1 dienu, līdz sasniegta

brūces dzīšana.

Atkārtojiet injekcijas ik

pēc 8 līdz 24 stundām

(6 līdz 24 stundām pacientiem, kuri

ir jaunāki par 6 gadiem), līdz brūce

ir pietiekami sadzijusi, tad turpiniet

ārstēšanu vēl vismaz 7 dienas,

lai saglabātu 30% - 60%

VIII faktora aktivitātes (SV/dl).

IV pielikums

Zinātniskie s

ecinājumi

Zinātniskie secinājumi

Iedzimtas hemofilijas ārstēšana pašlaik balstās uz profilaktisku vai pēc vajadzības veiktu aizstāšanas

terapiju ar koagulācijas VIII faktoru (FVIII). FVIII aizstāšanas terapiju kopumā var iedalīt divās lielās

zāļu klasēs: no plazmas atvasinātie (pdFVIII) un rekombinantie (rFVIII) FVIII preparāti. Lietošanai

Eiropas Savienībā ir apstiprināts plašs pdFVIII un rFVIII zāļu sortiments.

FVIII terapijas galvenā komplikācija ir IgG aloantivielu (inhibitoru) veidošanās, kas neitralizē FVIII

aktivitāti, kā rezultātā zūd asiņošanas kontrole. Lai ārstētu pacientus, kuriem ir izveidojušies inhibitori,

ir nepieciešama individuāla ārstēšanas pieeja, un viņiem var būt rezistence pret ārstēšanu.

Inhibitoru veidošanos var izraisīt gan ārstēšana ar pdFVIII, gan ar rFVIII (pārbaudīts ar

Bethesda

analīzes

Neimegenas metodi un izteikts kā ≥ 0,6

Bethesda

vienības (BU) “zema titra” inhibitoram un

> 5 BU “augsta titra” inhibitoram).

Hemofilijas A ārstēšanai lietojot FVIII zāles, inhibitori galvenokārt veidojas iepriekš neārstētiem

pacientiem vai minimāli ārstētiem pacientiem, kuriem vēl noris pirmās 50 terapijas dienas (TD).

Iepriekš ārstētiem pacientiem inhibitoru veidošanās iespējamība ir zemāka.

Zināmos inhibitoru veidošanās riska faktorus var iedalīt divās grupās: ar pacientu saistītie faktori un ar

ārstēšanu saistītie faktori.

Ar pacientu saistītiem riska faktoriem saprot F8 gēna mutācijas tipu, hemofilijas smaguma

pakāpi, etnisko izcelsmi, inhibitoru veidošanās vēsturi ģimenē un, iespējams, arī HLA-DR

(cilvēka leikocītu antigēna, kas saistīts ar D antigēnu) uzbūvi.

Ar ārstēšanu saistītie fakto

ri ir terapijas intensitāte, terapijas dienu (TD) skaits, ārstēšana pēc

vajadzības, kas rada lielāku risku nekā profilaktiskā ārstēšana, īpaši tad, ja ir tādi bīstamības

signāli kā trauma vai ķirurģiskā operācija, un neliels vecums pirmās terapijas laikā, kas arī

rada lielāku risku.

Joprojām nav noskaidrots, vai pastāv nozīmīgas inhibitoru veidošanās riska atšķirības starp dažādiem

FVIII aizstāšanas preparātu veidiem. Ir bioloģiski ticams, ka pastāv atšķirības starp dažādām zālēm

katrā FVIII klasē, un līdz ar to var atšķirti

es risks, ko rada konkrētas zāles. pdFVIII klasē ietilpst zāles

ar fon Villebranda faktoru (

VWF

) un bez tā, un dažādām

VWF

saturošām zālēm ir atšķirīgs

VWF

līmenis. Dažos eksperimentālos pētījumos ir izteikts pieņēmums, ka

VWF

pasargā FVIII epitopus,

neļaujot šūnām ar antigēniem tos atpazīt un tādējādi samazinot imūngenicitāti, bet šis pieņēmums

joprojām ir tikai teorētisks. rFVIII nesatur

VWF

, bet rFVIII klase ir izteikti heterogēna, piemēram,

tāpēc, ka atšķiras dažādu zāļu ražošanas

process un pēdējo 20 gadu laikā dažādi ražotāji ir saražojuši

plašu zāļu sortimentu. Atšķirības ražošanas procesā (tostarp atšķirīgas šūnu rindas, ko izmanto rFVIII

zāļu inženierijā) teorētiski var izraisīt imūngenicitātes atšķirības.

Žurnālā

New England Journal of Medicine

2016. gada maijā publicēja atvērta tipa, randomizētu

kontrolētu pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot inhibitoru sastopamību divām zāļu klasēm (pdFVIII

un rFVIII zālēm). Šo pētījumu, kas zināms kā

SIPPET

pētījums (“Apsekojums par inhibitoriem

maziem bērniem, kuri ārstēti ar plazmas preparātiem”), veica, lai novērtētu inhibitoru veidošanās

relatīvo risku ar pdFVIII ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar rFVIII. Konstatēts, ka pacientiem, kuri

ārstēti ar rFVIII zālēm, visu inhibitoru sastopamība bija par 87 % augstāka nekā pacientiem, kuri

ārstēti ar pdFVIII zālēm (kas saturēja

VWF

) (riska koeficients 1,87; 95 %

TI, 1,17–2,96).

Paula Ērliha institūts (

Paul-Ehrlich-Institut

) Vācijā 2016. gada 6. jūlijā ierosināja pārvērtēšanas

procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu, pamatojoties uz farmakovigilances datiem, un

lūdza

PRAC

izvērtēt

SIPPET

pētījuma rezultātu potenciālo ietekmi uz attiecīgo FVIII zāļu reģistrācijas

apliecībām, kā arī izdot ieteikumu par to, vai šīs reģistrācijas apliecības vajadzētu saglabāt, mainīt,

apturēt uz laiku vai anulēt un vai ir jāveic kādi riska mazināšanas pasākumi. Pārvērtēšanas procedūrā

anība tiek vērsta uz inhibitoru veidošanās risku iepriekš neārstētiem pacientiem.

Atsaucoties uz neseno

SIPPET

pētījuma publikāciju, reģistrācijas apliecību īpašniekiem prasīja

izvērtēt, kā šī pētījuma rezultāti un citi attiecināmie drošuma dati par inhibitoru veidošanos iepriekš

F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J

Med. 2016 May 26;374(21):2054-64)

neārstētiem pacientiem varētu potenciāli ietekmēt attiecīgo FVIII zāļu reģistrācijas apliecības, kā arī

apsvērt riska mazināšanas pasākumus.

Arī

SIPPET

pētījuma vadošos autorus aicināja atbildēt uz vairākiem jautājumiem par pētījuma

metodēm un iegūtajiem rezultātiem, kā arī uzstāties ar secinājumiem

PRAC

plenārsēdē 2017. gada

februārī. Informāciju, kuru

SIPPET

pētījuma vadošie autori iesniedza pārvērtēšanas procedūras

ietvaros,

PRAC

arī ņēma vērā savu secinājumu izstrādē.

Klīniskā diskusija

Publicētie novērošanas pētījumi

Reģistrācijas apliecību īpašnieki savās atbildēs atsaucās uz vairākiem publicētiem novērošanas

pētījumiem (tostarp

CANAL

RODIN

FranceCoag

UKHCDO

), kuru mērķis bija izvērtēt inhibitoru

veidošanās diferenciālo risku pdFVIII un rFVIII zāļu klasei, kā arī inhibitoru veidošanās diferenciālo

risku dažādām rFVIII klases zālēm.

Šajos pētījumos ir gūti atšķirīgi rezultāti, un to kvalitāt

i ietekmē novērošanas pētījumiem raksturīgie

ierobežojumi, jo īpaši iespējamā neobjektivitāte atlases procesā. Inhibitoru veidošanās riskam ir daudz

faktoru (papildus iespējamam riskam, kas varētu būt saistīts ar konkrētām zālēm), un šādos pētījumos

ne vienmēr ir iespējams apkopot informāciju par attiecīgajiem kovariātiem, kā arī attiecīgi pielāgot

analīzes. Blakusfaktoru sajaukšanās nenovēršami rada nozīmīgas neskaidrības. Turklāt laika gaitā ir

mainījies atsevišķu zāļu ražošanas process, kā arī ārstēšanas re

žīms dažādos pētījumu centros, tāpēc ne

vienmēr ir iespējams dažādas zāles salīdzināt “viens pret vienu”. Šie faktori sarežģī šādu pētījumu

kontroli un to rezultātu interpretēšanu.

CANAL

pētījumā

netika gūti pierādījumi atšķirībām starp zāļu klasēm, tostarp pdFVIII zālēm ar

augstu fon Villebranda faktora saturu; “klīniski būtiskiem” inhibitoriem pielāgotais riska koeficients

bija 0,7 (95 % TI, 0,4–1,1), un augsta titra inhibitoriem (≥ 5 BU) tas bija 0,8 (95 % TI, 0,4–1,3).

Arī

RODIN/Pednet

pētījumā

netika gūti pierādījumi inhibitoru riska atšķirībām starp zāļu klasēm,

visas pdFVIII zāles salīdzinot ar visām rFVIII zālēm. “Klīniski būtiskiem” inhibitoriem pielāgotais

riska koeficients bija 0,96 (95 % TI, 0,62–1,49), un augsta titra inhibitoriem (≥ 5 BU/ml) tas bija 0,95

(95 % TI, 0,56–1,61). Taču pētījumā guva pierādījumu, ka 2. paaudzes rFVIII alfa-oktokogs

Kogenate FS

Helixate NexGen

) izraisa augstāku inhibitoru risku (visu un augsta titra inhibitoru) nekā

3. paaudzes rFVIII alfa-oktokogs (pierādījumi balstīti tikai uz datiem par

Advate

Līdzīgi kā

RODIN/Pednet

pētījumā, arī

UKHCDO

pētījumā konstatēja, ka

Kogenate FS

Helixate

NexGen

(2. paaudzes rFVIII) izraisa nozīmīgi augstāku inhi

bitoru risku (visu un augsta titra

inhibitoru) nekā

Advate

(3. paaudzes rFVIII). Tomēr šis risks kļuva nenozīmīgs, kad tika izslēgti

Apvienotās Karalistes pacienti (kuri piedalījās arī

RODIN/Pednet

pētījumā). Bija arī pierādījumi, ka

Refacto AF

(cits 3. paaudzes rFVIII) izraisa augstāku risku nekā

Advate

, bet tikai attiecībā uz visu

inhibitoru veidošanos. Tāpat kā

UKHCDO

pētījumā, arī

FranceCoag

pētījumā nevienām rFVIII zālēm

nekonstatēja statistiski nozīmīgāku risku salīdzinājumā ar

Advate

, kad no pētījum

a izslēdza Francijas

pacientus (kuri piedalījās arī

RODIN/Pednet

pētījumā).

Pirms šīs pārvērtēšanas procedūras tika norādīts, ka

PRAC

jau ir izvērtējusi pētījumu

RODIN/Pednet

UKHCDO

FranceCoag

ietekmi uz FVIII zāļu reģistrācijas apliecībām Eiropas Savienībā.

PRAC

2013. gadā secināja, ka

RODIN/Pednet

pētījuma rezultāti nav pietiekami pārliecinoši, lai pamatotu

secinājumu, ka

Kogenate FS

Helixate NexGen

ir saistīts ar augstāku VIII faktora inhibitoru veidošanās

risku nekā citas zāles.

PRA

C

2016. gadā izvērtēja rezultātus metaanalīzei par trim pētījumiem

(pētījumi

RODIN/Pednet

UKHCDO

FranceCoag

) un atkal secināja, ka pašreizējie pierādījumi

neapstiprina, ka iepriekš neārstētiem pacientiem

Kogenate Bayer/Helixate NexGen

ir saistītas ar

augstāku VIII faktora inhibitoru risku nekā citi rekombinētie VIII faktora preparāti.

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe

hemophilia A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

Reģistrācijas apliecību īpašnieku sponsorētie pētījumi

Reģistrācijas apliecību īpašnieki iesniedza analīzi par zema un augsta titra inhibitoru veidošanos

iepriekš neārstētiem pacientiem ar smagu hemofiliju A (FVIII <1 %) no visiem klīniskajiem

pētījumiem un novērošanas pētījumiem, kas veikti ar to ražotajām zālēm, kā arī kritisku diskusiju par

šo pētījumu ierobežojumiem.

Dati ir iegūti no ļoti plaša daudzveidīgu pētījumu klāsta, kas veikti ar dažādām zālēm ilgākā laika

periodā. Daudzi no šiem pētījumiem bija nelieli un nebija īpaši veidoti ar nolūku izvērtēt inhibitoru

risku iepriekš neārstētiem

pacientiem ar hemofiliju A. Tie galvenokārt bija vienas grupas pētījumi un

nenodrošināja datus salīdzinošās analīzes veikšanai (starp pdFVIII un rFVIII klasēm vai rFVIII klases

ietvaros). Taču no šiem pētījumiem izrietošās vispārējās aplēses par konkrētu zāļu inhibitoru

veidošanās rādītājiem kopumā atbilst rezultātiem no lieliem novērošanas pētījumiem.

Lielākos un nozīmīgākos pētījumos par pdFVIII zālēm novērotie inhibitoru rādītāji (bieži vien nav

norādīts, vai runa ir par augsta vai zema titra inhibitoriem) svārstījās no 3,5–33 % līdz maksimāli

mēram 10–25 %. Tomēr daudzos gadījumos bija sniegta tikai minimāla informācija par

izmantotajām metodēm, pētītajām pacientu populācijām un inhibitoru veidu, tāpēc šo informāciju

nevarēja izvērtēt saistībā jaunākiem publicētajiem datiem. Par lielāko daļu rFVIII zāļu ir pieejama

jaunāka un aktuālāka informācija no klīniskajiem pētījumiem ar iepriekš neārstētiem pacientiem. Šajos

pētījumos inhibitoru rādītāji ir diapazonā no 15 līdz 38 % attiecībā uz visiem inhibitoriem un no 9 līdz

22,6 % attiecībā uz augsta titra inhibitoriem, proti, atbilst biežuma kategorijai “ļoti bieži”.

PRAC

arī izvērtēja vēl notiekošu klīnisk

o pētījumu starpposma rezultātus, ko iesniedza reģistrācijas

apliecību īpašnieki

CSL

(CRD019_5001) un

Bayer

Leopold KIDS

, 13400, B daļa).

Turklāt

PRAC

izskatīja klīniskos pētījumus un zinātnisko literatūru par

de novo

inhibitoriem iepriekš

ārstētiem pacientiem. Analīzē pierādīja, ka iepriekš ārstētiem pacientiem inhibitori veidojas daudz

retāk nekā iepriekš neārstētiem pacientiem. Pieejamie dati liecināja, ka daudzos pētījumos, tostarp

EUHASS

(Eiropas Hemofilijas drošuma uzraudzības sistēma) reģistra pētījumā (

Iorio A

, 2017

Fischer K

, 2015

), biežumu var klasificēt kategorijā “reti”.

SIPPET

pētījums

SIPPET

pētījuma bija atvērta tipa, randomizēts, vairāku centru, vairāku valstu pētījums, kurā aplūkota

neitralizējošo aloantivielu sastopamība pacientiem ar smagu iedzimtu hemofiliju A (FVIII

koncentrācija plazmā <1 %), lietojot pdFVIII vai rFVIII koncentrātu. Pētījums notika 42 pētījuma

centros, un tajā tika iekļauti kritērijiem atbilstoši pacienti (< 6 gadus veci, vīriešu dzimuma, ar smagu

hemofiliju A, iepriekš neārstēti ar FVIII koncentrāta preparātiem vai saņēmuši tikai minimālu

ārstēšanu ar asins komponentu preparātiem). Pētījumā vērtētais primārais un sekundārais mērķa

kritērijs bija attiecīgi visu inhibitoru sastopamība (≥ 0,4 BU/

ml) un augsta titra inhibitoru sastopamība

(≥ 5 BU/ml).

Inhibitori bija izveidojušies 76 pacientiem, un 50 pacientiem bija augsta titra inhibitori (≥ 5 BU).

Inhibitori bija izveidojušies 29 no 125 pacientiem, kuri tika ārstēti ar pdFVIII (20 pacientiem bija

augsta titra inhibitori), un 47 no 126 pacientiem, kuri tika ārstēti ar rFVIII (30 pacientiem bija augsta

titra inhibitori). Kopējais visu inhibitoru sastopamības rādītājs bija 26,8 % (95 % ticamības intervāls

(TI), 18,4–35,2), lietojot pdFVIII, un 44,5 % (95 % TI, 34,7–54,3), lietojot rFVIII; kopējais augsta

titra inhibitoru sastopamības rādītājs bija attiecīgi 18,6 % (95 % TI, 11,2–26,0) un 28,4 % (95 % TI,

19,6–37,2). Izmantojot

Cox

regresijas modeļus primārā mērķa kritērija izvērtēšanai attiecībā uz visiem

inhibitoriem, noskaidroja, ka, lietojot rFVIII, inhibitoru sastopamība ir par 87 % augstāka nekā ar

Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert T, Lassila

R, Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I, Parra R1, Pasi J,

Peerlinck K

, Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J, Zanon E: Natural history and

clinical characteristics of inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia.

2017 Mar;23(2):255-263. doi: 10.1111/hae.13167. Epub 2017 Feb 15.

Fischer K, Lassila R, Peyvandi F, Calizzani G, Gatt A, Lambert T, Windyga J, Iorio A, Gilman E, Makris M;

EUHASS participants

Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the

European

HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):968-75.

doi: 10.1160/TH14-10-0826. Epub 2015 Jan 8.

pdFVIII (riska koeficients, 1,87; 95 % TI, 1,17–2,96). Šo saistību konsekventi novēroja analīzē ar

daudziem mainīgajiem lielumiem. Augsta titra inhibitoru riska koeficients bija 1,69 (95 % TI, 0,96–

2,98).

Ad hoc

ekspertu grupas sanāksme

PRAC

ņēma vērā arī

ad hoc

sanāksmē ekspertu paustos viedokļus. Ekspertu grupa uzskatīja, ka ir

ņemti vērā attiecināmie pieejamo datu avoti. Ekspertu grupa norādīja, ka ir nepieciešami papildu dati,

lai noskaidrotu, vai pastāv klīniski būtiskas atšķirības inhibitoru veidošanās biežumā starp dažādām

VIII faktora zālēm, un ka datus par katrām zālēm principā vajadzētu apkopot atsevišķi, jo ir sarežģīti

vispārināt imūngenicitātes pakāpi starp zāļu klasēm

(t. i., rekombinantus preparātus salīdzināt ar

plazmas atvasinājumiem).

Eksperti arī piekrita, ka dažādu zāļu imūngenicitātes pakāpe kopumā bija atbilstoši aprakstīta, zāļu

aprakstos veicot

PRAC

ierosinātos grozījumus, kuros uzsvērts inhibitoru veidošanās klīniskais

būtiskums (jo īpaši salīdzinājums starp zema un augsta titra inhibitoriem), kā arī biežuma kategoriju

mainot uz “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un uz “reti” – iepriekš ārstētiem pacientiem.

Eksperti arī minēja, ka ir nepieciešami pētījumi, lai papildus raksturotu VII faktora zāļu imunogēnās

īpašības (piemēram, mehāniski, novērošanas pētījumi).

Diskusija

PRAC

uzskatīja, ka

SIPPE

T

pētījumam kā prospektīvam, randomizētam pētījumam nepiemīt daudzi

plānojuma noteiktie ierobežojumi, kas raksturīgi līdz šim veiktiem novērošanas un reģistra

pētījumiem, kuros tika vērtēts inhibitoru veidošanās risks iepriekš neārstētiem pacientiem. Taču

PRAC

uzskata, ka pastāv neskaidrības saistībā ar

SIPPET

pētījuma rezultātiem, kas neļauj izdarīt secinājumu,

ka iepriekš neārstētiem pacientiem šajā pētījumā aplūkotās rFVIII zāles rada augstāku inhibitoru

veidošanās risku nekā pdFVIII zāles. Šis neskaidrības ir aprakstītas tālāk tekstā.

SIPPET

pētīju

mā veiktā analīze neļauj izdarīt specifiskus secinājumus par katrām zālēm, jo

analīzē iekļauts tikai neliels skaits konkrētu FVIII preparātu. Pētījums netika plānots un veikts

ar mērķi iegūt pietiekami daudz datu par katrām zālēm un līdz ar to izdarīt secinājumus par

konkrēto zāļu inhibitoru veidošanās risku. Turklāt tikai 13 pacienti (10 % no FVIII grupas)

saņēma trešās paaudzes rFVIII zāles. Taču, lai gan trūkst pārliecinošu pierādījumu, kas

pamatotu riska atšķirības starp dažādām

rFVIII zālēm, diferenciālos riskus nevar izslēgt, jo šī

ir heterogēna zāļu klase, kurā ietilpst zāles ar atšķirīgu sastāvu un formulām. Tāpēc pastāv

lielas neskaidrības, vai

SIPPET

pētījuma rezultātus var ekstrapolēt attiecībā uz visu rFVIII

klasi, jo īpaši nesen reģistrētiem rFVIII preparātiem, kas nebija iekļauti

SIPPET

pētījumā.

SIPPET

pētījumam ir metodoloģiski ierobežojumi, jo īpaši neskaidrības par to, vai

randomizācijas process (bloka lielums 2) varētu būt radījis neobjektivitāti atlasē.

Bija arī novirzes no galīgā protok

ola un statistiskās analīzes plāna. Attiecībā uz statistiku rada

bažas arī tas, ka nav publicēta neviena iepriekš noteikta primārā analīze un pētījums tika

pārtraukts drīz pēc

RODIN

pētījuma publikācijas, kurā norādīts, ka

Kogenate FS

varētu būt

saistītas ar paaugstinātu inhibitoru veidošanās risku. Lai gan šos apstākļus nebija iespējams

novērst, atvērta tipa pētījuma agrīna pārtraukšana var liecināt par iespējamu pētnieku

neobjektivitāti un pastiprina bažas, ka pētījumā var tikt konstatēta tāda iedarbība, kāda faktiski

nepastāv.

ES pielietotie ārstēš

anas režīmi atšķiras no

SIPPET

pētījumā aplūkotajiem. Tāpēc ir apšaubāma

šādas klīniskās prakses (un līdz ar to arī šajā procedūrā izmantojamo zāļu) attiecināšana uz

Eiropas Savienību. Nav skaidrs, vai

SIPPET

pētījuma rezultātus var ekstrapolēt attiecībā uz

inhibitoru risku iepriekš neārstētiem pacientiem pašreizējā klīniskajā praksē Eiropas

Savienībā, jo ārstēšanas režīms un intensitāte ir tikuši minēti kā inhibitoru veidošanās riska

faktori iepriekšējos pētījumos. Svarīgi, ka ES zāļu aprakstos pie atļautajām devām nav

iekļauta modificēta profilaktiskā lietošana (kā definēts

SIPPET

pētījumā) un nav skaidrs, kā

SIPPET

pētījuma rezultātus ietekmētu acīmredzamais līdzsvara trūkums starp neprecizētām

citām ārstēšanas režīmu kombinācijām. Līdz ar to joprojām nav skaidrs, vai tāds pats

inhibitoru veidošanās diferenciālais risks, kāds novērots

SIPPET

pētījumā, būtu vērojams arī

pacientiem, kuri saņem ārstēšanu parastās veselības aprūpes sistēmas ietvaros valstīs, kur

ārstēšanas režīms (tas ir, primārā profilakse) atšķiras no pētījumā aplūkotā.

SIPPET

pētījuma

autoru sniegtie papildu paskaidrojumi pilnībā neatrisina šīs neskaidrības.

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos rezultātus no

SIPPET

pētījuma, publicēto literatūru un visu

informāciju, ko iesnieguši reģistrācijas apliecību īpašnieki, kā arī ekspertu paustos viedokļus

a

d hoc

ekspertu sanāksmē,

PRAC

secināja tālāk minēto.

Ir noskaidrots, ka gan pdFVIII, gan rFVIII zāles rada inhibitoru veidošanās risku. Lai gan

klīniskajos pētījumos par dažām konkrētām zālēm konstatēja ierobežotu inhibitoru veidošanās

gadījumu skaitu, tie parasti ir nelieli pētījumi ar metodoloģiskiem ierobežojumiem vai tie nav

attiecīgi izstrādāti šāda riska novērtēšanai.

FVIII preparāti ir heterogēni, un nevar izslēgt ticamību, ka inhibitoru veidošanās riska rādītāji

dažādām zālēm v

ar atšķirties.

Atsevišķos pētījumos ir identificēts plašs inhibitoru veidošanās diapazons starp dažādiem

preparātiem, taču pētījumu rezultātu tieša salīdzināmība ir apšaubāma, jo pētījumos

izmantotas dažādas metodes un aplūkotas dažādas pacientu populācijas ilgā laika periodā.

SIPPET

pētījuma nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku katrām zālēm, un tajā

iekļauts tikai neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir heterogēnas, pastāv būtiskas

neskaidrības par to, vai rezultātus no

pētījumiem, kuros vērtēta tikai zāļu klases ietekme, var

ekstrapolēt uz konkrētām zālēm, jo īpaši zālēm, kas netika iekļautas šajos pētījumos (tostarp

vēlāk reģistrētām zālēm).

Visbeidzot

PRAC

norādīja, ka lielākajai daļai līdz šim veikto pētījumu, kuros vērtēts inhibitoru

veidošanās diferenciālais risks starp FVIII zāļu klasēm, ir dažādi potenciāli metodoloģiskie

ierobežojumi, un, pamatojoties uz šeit aplūkotajiem pieejamajiem datiem, nav skaidrības un

nav konsekventu pierādījum

u, kas liecinātu par relatīvā riska atšķirībām starp FVIII zāļu

klasēm. Proti, rezultāti no

SIPPET

pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku

atbildēs minētajiem atsevišķajiem klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav

pietiekami, lai apstiprinātu jebkādas konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru

riska atšķirības starp rFVIII un pdFVIII zāļu klasēm.

Ņemot vērā iepriekš minēto,

PRAC

ieteica veikt tālāk norādītos grozījumus zāļu apraksta 4.4., 4.8. un

5.1. apakšpunktā, kā arī lietošanas instrukcijas 2. un 4. punktā FVIII zālēm, kas indicētas asiņošanas

ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofiliju A (iedzimtu VIII faktora nepietiekamību).

Zāļu apraksta 4.4. apakšpunkts ir jāgroza, iekļaujot brīdinājumu, ka ir klīniski svarīgi uzraudzīt

FVIII inhibitoru veidošanos pacientiem (jo īpaši brīdinājumu par zema titra inhibitoru

klīniskajām sekām, salīdzinot ar augsta titra inhibitoriem).

Attiecībā uz zāļu apraksta 4.8. un 5.1. apakšpunktu

PRAC

norādīja, ka vairāku FVIII zāļu

aprakstos pašlaik ir norādīti dati par tādiem pētījumu rezultātiem, kas neļauj izdarīt

pārliecinošus secinājumus par atsevišķām zālēm piemītošo inhibitoru veidošanās risku. Tā kā

pierādījumi liecina, ka visām cilvēka FVIII zālēm piemīt inhibitoru veidošanās risks, šādi

apgalvojumi ir jāizņem. Pieejamie dati pamato FVIII inhibitoru veidošanās biežuma

kategoriju “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš ārstētiem

pacientiem, tāpēc

PRAC

iesaka zāļu aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma

kategorijām, ja vien dati par konkrētajām zālēm

nepamato citas biežuma kategorijas lietošanu.

Zālēm, kam zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā attiecībā uz iepriekš neārstētiem pacientiem ir

ietverts šāds apgalvojums:

“<Iepriekš neārstēti pacienti. {(Piešķirtais) nosaukums} drošums

un efektivitāte iepriekš neārstētiem pacientiem vēl nav noteikta. Dati nav pieejami. >”

), nav

piemērojama minētā norāde par biežumu iepriekš neārstētiem pacientiem. No

5.1. apakšpunkta ir jāsvītro jebkādas norādes uz pētījumiem par inhibitoru veidošanos iepriekš

neārstētiem un iepriekš ārstētiem pacientiem, ja vien šie pētījumi nav veikti saskaņā ar

Pediatrisko pētījumu plānu vai ja pētījumos nav gūti pārliecinoši pierādīju

mi, ka inhibitoru

veidošanās biežums iepriekš neārstētiem pacientiem ir mazāks par kategoriju

“ļoti bieži”

iepriekš ārstētiem pacientiem atšķiras no biežuma kategorijas

“reti

(kā noteikts

PRAC

novērtējuma ziņojuma pielikumos).

Izvērtējot visas reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegtās atbildes par alfa-susoktokogu (

Obizur

PRAC

uzskata, ka šīs saskaņā ar 31. pantu veiktās pārvērtēšanas procedūras iznākums neattiecas uz

šīm zālēm, ņemot vērā

Obizur

lietošanas indikāciju (iegūta hemofilija A saistībā ar inhibējošām

antivielām pret endogēno FVIII) un atšķirīgo mērķa populāciju.

Ieguvumu un riska attiecība

matojoties uz pašreizējiem pierādījumiem no

SIPPET

pētījuma, kā arī datiem no atsevišķiem

klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem, kas iekļauti reģistrācijas apliecību īpašnieku

atbildēs, un ņemot vērā ekspertu paustos viedokļus

ad hoc

ekspertu sanāksmē,

PRAC

vienojās, ka

pašlaik nav pieejami skaidri un konsekventi pierādījumi par statistiski un klīniski jēgpilnām inhibitoru

veidošanās riska atšķirībām starp rFVIII un pdFVIII zālēm. Nevar izdarīt nekādus secinājumus par

VWF

nozīmi aizsardzībā pret inhibitor

u veidošanos.

Tā kā šo klašu zāles ir heterogēnas, nav izslēgta konkrētu zāļu saistība ar paaugstinātu inhibitoru

veidošanās risku vēl notiekošos vai nākotnē veicamos pētījumos ar iepriekš neārstētiem pacientiem.

Atsevišķos pētījumos dažādām zālēm ir konstatēts plašs inhibitoru veidošanās biežuma diapazons

iepriekš neārstētiem pacientiem, un

SIPPET

pētījuma nolūks nebija noskaidrot atšķirības starp

atsevišķām zālēm katras zāļu klases ietvaros. Tā kā pētījumos ir izmantotas ļoti atšķirīgas metodes un

ir pētītas atšķirīgas pacientu populācijas ilgākā laika periodā, kā arī dažādos pētījum

os iegūtie rezultāti

ir savstarpēji nesakritīgi,

PRAC

uzskatīja, ka šis pierādījumu kopums nepamato secinājumu, ka

rekombinantās VIII faktora zāles kā zāļu klase radītu lielāku inhibitoru veidošanās risku nekā no

plazmas atvasināto zāļu klase.

Turklāt

PRAC

norādīja, ka vairāku FVIII zāļu informācijā pašlaik ir norādīti dati par tādiem pētījumu

rezultātiem, kas neļauj izdarīt pārliecinošus secinājumus par konkrētām zālēm piemītošo inhibitoru

veidošanās risku. Tā kā pierādījumi liecina, ka visas cilvēku FVIII zāles rada inhibitoru veidošanās

risku ar biežuma kategoriju “ļoti bieži” iepriekš neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš ārstētiem

pacientiem,

PRAC

iesaka zāļu aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma kategorijām, ja vien dati

par konkrētajām zālēm nepamato citas biežuma kategorijas lietošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto,

PRAC

secināja, ka ieguvumu un riska attiecība VIII faktora zālēm, kas

indicētas asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofīliju A (iedzimtu VIII faktora

nepietiekamību), aizvien ir pozitīva, ja tiek veiktas saskaņotās izmaiņas zāļu aprakstā (zāļu apraksta

4.4., 4.8.

un 5.1. apakšpunktā).

Atkārtotās pārskatīšanas procedūra

Pēc

PRAC

ieteikuma pieņemšanas

PRAC

sanāksmē 2017. gada maijā reģistrācijas apliecības īpašnieks

LFB Biomedicaments

izteica iebildumus par sākotnējo

PRAC

ieteikumu.

Ņemot vērā reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto detalizēto pamatojumu,

PRAC

veica jaunu

pieejamo datu novērtēšanu atkārtotās pārskatīšanas kontekstā.

PRAC diskusija, pamatojoties uz atkārtotu pārskatīšanu

SIPPET

pētījuma nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku katrām zālēm

, un tajā iekļauts

tikai neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir heterogēnas, pastāv būtiskas neskaidrības par to, vai

rezultātus no pētījumiem, kuros vērtēta tikai zāļu klases ietekme, var ekstrapolēt uz konkrētām zālēm,

jo īpaši zālēm, kas netika iekļautas šajos pētījumos (tostarp vēlāk reģistrētām zālēm). Rezultāti no

SIPPET

pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku atbildēs minētajiem atsevišķajiem

klīniskajiem

pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav pietiekami, lai apstiprinātu jebkādas

konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru riska atšķirības starp rFVIII un pdFVIII zāļu

klasēm.

Kopumā

PRAC

saglabā spēkā secinājumu, ka zāļu apraksta 4.8. apakšpunktā vajadzētu iekļaut

standartizētu informāciju par FVIII zāļu izraisīta inhibitoru veidošanās riska biežumu iepriekš

neārstētiem un iepriekš ārstētiem pacientiem, ja vien pārliecinošos klīniskajos pētījumos konkrētajām

zālēm nav pierādīts cits biežuma diapazons. Tādā gadījumā kopsavilkums par pētījumu rezultātiem ir

jāsniedz 5.1. apakšpunktā.

Ekspertu konsultācijas

Ad hoc

ekspertu sanāksmē

PRAC

konsultējās par dažiem aspektiem, kas bija norādīti

LFB

Biomedicaments

iesniegtajā detalizētajā pam

atojumā.

Kopumā ekspertu grupa atbalstīja

PRAC

sākotnējos secinājumus un piekrita, ka ar ierosinātajām

izmaiņām zāļu informācijā tiek nodrošināts attiecīgs informācijas līmenis, sniedzot ziņas zāļu

parakstītājiem un pacientiem par inhibitoru veidošanās risku. Netika ieteikts sniegt nekādus citus

paziņojumus par inhibitoru veidošanās riska faktoriem, izņemot par izmaiņām zāļu informācijā, un

netika ieteikti arī nekādi citi riska mazināšanas pasākumi.

Grupa arī vienojās, ka zāļu aprakstā nav jāiekļauj konkrēti dati par inhibitoru veidošanās biežumu

saistībā ar kat

rām zālēm, jo pieejamie pētījumi nav atbilstoši veikti, lai varētu izdarīt precīzus

secinājumus par absolūto inhibitoru riska biežumu katrām zālēm vai relatīvo biežumu salīdzinājumā ar

citām zālēm.

Eksperti uzsvēra, ka ir jāveicina sadarbība starp akadēmiķiem, nozari un regulatoriem, lai saskaņotu

datus apkopotu reģistros.

PRAC secinājumi

Pamatojoties uz sākotnējo novērtēšanu un atkārtotās pārskatīšanas procedūru,

PRAC

saglabā spēkā

secinājumu, ka ieguvumu un riska attiecība zālēm, kas satur no cilvēka plazmas atvasinātu un

rekom

binantu koagulācijas VIII faktoru, aizvien ir pozitīva, ja tiek veiktas saskaņotās izmaiņas zāļu

aprakstā (zāļu apraksta 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā).

PRAC

2017. gada 1. septembrī pieņēma ieteikumu, ko

CHMP

pēc tam izskatīja saskaņā ar Direktīvas

2001/83/EK 107.k pantu.

PRAC zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums

Tā kā:

PRAC

izskatīja procedūru saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 31. pantu, kas izriet no

farmakovigilances datiem un attiecas uz zālēm, kas satur no cilvēka plazmas atvasinātu un

rekombinantu koagulācijas VIII faktoru (skat. I pielikumu un A pielikumu);

PRAC

izskatīja iesniegto datu kopumu par rekombinanto un no plazmas atvasināto FVIII zāļu

klašu radīto inhibitoru veidošanās risku iepriekš neārstētiem

pacientiem. Tas ietvēra publicēto

literatūru (

SIPPET

pētījumu

6

), reģistrācijas apliecību īpašnieku iesniegtos datus par

atsevišķiem klīniskajiem pētījumiem un dažādiem novērošanas pētījumiem, tostarp datus no

lieliem vairākcentru kohortas pētījumiem, ES dalībvalstu nacionālo kompetento iestāžu

iesniegtos datus, kā arī

SIPPET

pētījuma autoru sniegtās atbildes.

PRAC

izskatīja arī

LFB

Biomedicaments

sniegto pamatojumu prasībai atkārtoti pārskatīt

PRAC

ieteikumu, kā arī

viedokļus, kas tika pausti divās ekspertu sanāksmēs 2017. gada 22. februārī un 3. augustā;

PRAC

norādīja, ka

SIPPET

pētījum

a nolūks nebija novērtēt inhibitoru veidošanās risku

atsevišķām zālēm un tajā kopumā ir iekļauts neliels skaits FVIII preparātu. Tā kā zāles ir ļoti

heterogēnas, pastāv būtiskas neskaidrības par to, vai rezultātus no pētījumiem, kuros vērtēta

tikai zāļu klases ietekme, var ekstrapolēt uz konkrētām zālēm, jo īpaši zālēm, kuras netika

iekļautas šajos pētījumos;

Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies

in Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64

PRAC

arī uzskatīja, ka līdz šim veiktajiem pētījumiem ir dažādi metodoloģiskie ierobežojumi,

turklāt, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nav skaidru un konsekventu pierādījumu, kas

liecinātu par relatīvā riska atšķirībām starp FVIII zāļu klasēm. Proti, rezultāti no

SIPPET

pētījuma, kā arī no reģistrācijas apliecību īpašnieku atbildēs minētajiem atsevišķajiem

klīniskajiem pētījumiem un novērošanas pētījumiem nav pietiekami, lai apstiprinātu jebkādas

konsekventas statistiski un klīniski jēgpilnas inhibitoru riska atšķirības starp rFVIII un

pdFVIII zāļu klasēm. Tā kā šo klašu zāles ir heterogēnas, nav izslēg

ta konkrētu zāļu saistība ar

paaugstinātu inhibitoru veidošanās risku vēl notiekošos vai nākotnē veicamos pētījumos ar

iepriekš neārstētiem pacientiem.

PRAC

norādīja, ka ir noteikta efektivitāte un drošums VIII faktora zālēm, kas indicētas

asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem ar hemofiliju A. Pamatojoties uz pieejamajiem

datiem,

PRAC

uzskatīja, ka ir pamatoti atjaunināt FVIII zāļu aprakstu — 4.4. apakšpunkts

jāgroza, tam pievienojot brīdinājumu klīnisko nozīmību uzraudzīt FVIII inhibitoru veidošanos

pacientiem. Attiecībā uz zāļu apraksta 4.8. un 5.1. apakšpunktu

PRAC

norādīja, ka vairāku

FVIII zāļu informācijā pašlaik ir norādīti

dati no tādiem pētījumu rezultātiem, kas neļauj

izdarīt pārliecinošus secinājumus par atsevišķām zālēm piemītošo inhibitoru veidošanās risku.

Rezultāti no klīniskajiem pētījumiem, kas nav pietiekami pārliecinoši (piemēram,

metodoloģisku ierobežojumu dēļ), nav jāiekļauj FVIII zāļu informācijā.

PRAC

ieteica veikt

attiecīgas izmaiņas zāļu informācijā. Turklāt pierādījumi liecina, ka visas cilvēku izcelsmes

FVIII zāles rada inhibitoru veidošanās risku ar biežuma kategoriju “ļoti bieži” iepriekš

neārstētiem pacientiem un “reti” – iepriekš ārstētiem pacientiem, tāpēc

PRAC

eica zāļu

aprakstos vienādot šo informāciju par biežuma kategorijām, ja vien ar datiem par konkrētajām

zālēm netiek pamatota citas biežuma kategorijas lietošana.

Tāpēc

PRAC

secināja, ka ieguvumu un riska attiecība zālēm, kas satur no cilvēka plazmas atvasinātu

un rekombinantu koagulācijas VIII faktoru, aizvien ir pozitīva, un ieteica veikt izmaiņas reģistrācijas

apliecību nosacījumos.

CHMP atzinums

Izskatot

PRAC

ieteikumu,

CHMP

piekrīt

PRAC

vispārējiem secinājumiem un ieteikuma

pamatojumam.

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-5-2018

Aktualizēts veterinārmedicīnas praksēs nepieciešamo aktīvo vielu saraksts

Aktualizēts veterinārmedicīnas praksēs nepieciešamo aktīvo vielu saraksts

Pārtikas un veterinārais dienests ir aktualizējis veterinārmedicīnas praksēs nepieciešamo aktīvo vielu sarakstu, svītrojot no saraksta sekojošas aktīvās vielas un/vai vielu kombinācijas:   Doksiciklīns 20 mg Spiramicīns 750 000 DV/Metronidazols 125 mg Spiramicīns 1500 000 DV/Metronidazols 250 mg Albendazols 10% Glikozes monohidrāts 440 mg/ml Tetraciklīna hidrohlorīds 750 mg/govju imūnglobulīns 500 mg/alfa-tokoferola acetāts 30 mg/retinola acetāts 200 000 IU/Holekalciferols 15 000 IU ...

Zemkopības ministrijas - Ministry of Agriculture Republic of Latvia

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety