Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-07-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-07-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Matricaria chamomilla, Atropa belladonna, Ceļmallapu galvenais, Pulsatilla nigricans, Calcium carbonicum Hahnemanni, Kartupeļu dulcamara
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Matricaria chamomilla, Atropa belladonna, Plantain major, Pulsatilla nigricans, Calcium carbonicum Hahnemanni, Potato dulcamara
Zāļu forma:
Supozitorijs
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
94-0023

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Viburcol un kādam nolūkam tās/to lieto

Kas Jums jāzina pirms Viburcol lietošanas

Kā lietot Viburcol

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Viburcol

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Viburcol un kādam nolūkam tās/to lieto

Supozitoriji bērniem un zīdaiņiem nemiera stāvokļa ar drudzi vai bez tā novēršanai; simptomātiskai

parastu infekciju ārstēšanai.

2.

Kas Jums jāzina pirms Viburcol lietošanas

Nelietojiet Viburcol šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja ir paaugstināta jutība pret Chamomilla (kumelītēm) vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas

augiem.

Citas zāles un Viburcol

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Viburcol kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Viburcol neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3.

Kā lietot Viburcol

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

Ieteicamā deva ir: akūtu traucējumu gadījumā 1 supozitoriju ievada anālā atverē, nepieciešamības

gadījumā to atkārto; veselības stāvoklim uzlabojoties, lieto pa 1 supozitorijam 2-3 reizes dienā.

Zīdaiņiem (no 1. dzīves dienas) līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijs 2 reizes

dienā.

Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts

Konsultējieties ar ārstu, ja Ja esat lietojis Viburcol vairāk nekā noteikts.

Ja esat aizmirsis lietot Viburcol

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Viburcol

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Retos gadījumos iespējamas alerģiskas ādas reakcijas un viegla caureja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Viburcol

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Viburcol satur

Aktīvās vielas ir:

1 supozitorijs pa 1,1 g satur

aktīvās vielas

Chamomilla recutita

1,1 mg

Atropa belladonna

1,1 mg

Solanum dulcamara

1,1 mg

Plantago major

1,1 mg

Pulsatilla pratensis

2,2 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni

4,4 mg

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

Cita sastāvdaļa ir: cietie tauki

Viburcol ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā

12 supozitoriji pa 1,1 g.

Garenas formas supozitoriji ar gludu virsmu.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 03/2015.

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Viburcol supozitoriji bērniem un zīdaiņiem

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 supozitorijs pa 1,1 g satur

aktīvās vielas

Chamomilla recutita

1,1 mg

Atropa belladonna

1,1 mg

Solanum dulcamara

1,1 mg

Plantago major

1,1 mg

Pulsatilla pratensis

2,2 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni

4,4 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Garenas formas supozitoriji ar gludu virsmu.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Supozitoriji bērniem un zīdaiņiem nemiera stāvoklī ar drudzi vai bez tā; simptomātiska parastu

infekciju ārstēšana.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Akūtu traucējumu gadījumā 1 supozitoriju ievada anālā atverē, nepieciešamības gadījumā to atkārto;

veselības stāvoklim uzlabojoties, lieto pa 1 supozitorijam 2-3 reizes dienā. Zīdaiņiem (no 1. dzīves

dienas) līdz 6 mēnešu vecumam maksimālā deva ir 1 supozitorijs 2 reizes dienā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret Chamomilla (kumelītēm) vai pret kādu no kurvjziežu dzimtas augiem.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav zināmi.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Nav piemērojams.

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Viburcol neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Retos gadījumos iespējamas alerģiskas ādas reakcijas un viegla caureja.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprupes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespejamajām nevēlamajām blakusparādībām, izmantojot nacionālās ziņošanas sistēmas

kontaktinformāciju:

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15

Rīga, LV 1003

Tālr.: +371 67078400

Fakss: +371 67078428

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Palīgvielas:

cietie tauki.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

SASKAŅOTS ZVA 02-07-2015

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Folija/ kartona kārba. Iepakojumā 12 supozitoriji pa 1,1 g.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str.2-4,

D-76532 Baden-Baden

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

94-0023

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1994. gada 09. februāris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 27. novembris

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03.2015

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju