Travogen 10 mg/g krēms

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-10-2017

Aktīvā sastāvdaļa:
Izokonazola nitrāts
Pieejams no:
Bayer Pharma AG, Germany
ATĶ kods:
D01AC05
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Isoconazoli nitras
Deva:
10 mg/g
Zāļu forma:
Krēms
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Italy
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija numurs:
I000462

SASKAŅOTS ZVA 25.10.2017.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Travogen 10 mg/g krēms

Isoconazoli nitras

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja

šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Travogen un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Travogen lietošanas

Kā lietot Travogen

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Travogen

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Travogen un kādam nolūkam to lieto

Travogen krēmu lieto ādas sēnīšu infekciju, piemēram, pēdu, plaukstu, cirkšņa un ģenitālā rajona

sēnīšu infekcijas ārstēšanai.

Travogen ir efektīvs pret dažādu veidu sēnītēm, tai skaitā dermatofītiem, rauga un raugveida sēnītēm

(tai skaitā pityriasis versicolor izraisītāju) un pelējuma sēnītēm, kā arī pret eritrazmas (infekcioza ādas

slimība, kuras rezultātā ādas krokās rodas sārti plankumi, kas vēlāk kļūst par brūnas krāsas zvīņām)

izraisītājiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Travogen lietošanas

Nelietojiet Travogen šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret izokonazola nitrātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Travogen lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Lietojot Travogen,

ir svarīgi zināt sekojošo:

-

Lietojot Travogen uz sejas, jāizvairās no tā iekļūšanas acīs.

-

Pirkststarpu infekcijas gadījumā ieteicams ar krēmu piesūcinātu marles saiti ievietot roku vai

kāju pirkstu starpās.

-

Lai novērstu infekcijas atjaunošanos, katru dienu ir jāmaina personīgā veļa (mazgāšanās

piederumi, dvielis, apakšveļa- vēlami no kokvilnas) un jāmazgā ļoti karstā vai pat vārošā

ūdenī.

-

Efektīgas Travogen terapijas pamatā ir regulāru higiēnas pasākumu veikšana. Atlēta pēdas

(Tinea pedis) pacientiem pēc mazgāšanās rūpīgi jāizslauka pirkstu starpas, ik dienu jāmaina

zeķes vai zeķbikses.

-

Ja Travogen krēms ir uzklāts dzimumorgānu apvidū, dažas no sastāvdaļām var izraisīt lateksu

saturošu produktu, piemēram, prezervatīvu vai diafragmas bojājumus. Līdz ar to tie vairs

nevar būt efektīvi kontracepcijas līdzekļi vai aizsarglīdzekļi pret seksuāli transmisīvām

slimībām, kā HIV infekcija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums nepieciešama

papildus informācija.

Travogen krēms satur cetilspirtu, kas var izraisīt lokālas ādas reakcijas (piemēram, kontaktdermatītu).

SASKAŅOTS ZVA 25.10.2017.

Citas zāles un Travogen

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Travogen mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav zināma.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav zināms, vai Travogen aktīvā viela (izokonazola nitrāts) nonāk mātes pienā. Nevar izslēgt tā

nokļūšanas risku ar krūti barota bērna organismā. Ja Jūs barojat bērnu ar krūti un lietojat Travogen,

konsultējieties ar ārstu. Lai novērstu Travogen norīšanu ar krūti barotam bērnam, Jūs nedrīkstat uzklāt

Travogen krēmu uz krūtīm.

Nav datu, kas liecinātu par Travogen nevēlamu ietekmi uz fertilitāti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Izokonazola nitrātam nav novērota ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. Kā lietot Travogen

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet

ārstam vai farmaceitam.

Ja vien ārsts nav noteicis citādi, Travogen krēmu jāuzklāj uz bojātajiem ādas rajoniem vienu reizi

dienā.

Turpiniet terapiju ar Travogen 2-3 nedēļas. Ja infekcija ir rezistenta (galvenokārt pirkststarpu

infekcijas gadījumā), turpiniet terapiju 4 nedēļas. Pēc ārsta ieteikuma iespējams arī ilgāks ārstēšanas

kurss.

Lai izvairītos no recidīva, ārstēšanu turpiniet vēl vismaz divas nedēļas pēc klīnisko pazīmju izzušanas.

Efektīgas Travogen terapijas pamatā ir regulāru higiēnas pasākumu veikšana (skatīt apakšpunktu

„Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Nav nepieciešama devas pielāgošana zīdaiņiem, bērniem vai pusaudžiem, lietojot Travogen krēmu.

Ja esat lietojis Travogen vairāk nekā noteikts

Ja Jūs esat vienreizēji pārāk daudz uzklājis Travogen krēma vai nejauši to norijis, maz ticams, ka tas

ir bīstami. Ja Jūs esat noraizējies, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Travogen

Nelietojiet dubultu Travogen devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Uzklājiet to tiklīdz atceraties un

turpiniet ārstēšanu kā nozīmēts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības ir sakārtotas pēc to sastopamības biežuma sekojoši:

Bieži (novēro 1 līdz 10 no katriem 100 pacientiem)

SASKAŅOTS ZVA 25.10.2017.

Kairinājums vai dedzināšana uzziešanas vietā.

Retāk (novēro 1 līdz 10 no katriem 1000 pacientiem)

Sausums vai nieze uzziešanas vietā, ādas izsitumi (ekzēma), pildīti ar šķidrumu (dishidroze),

ādas iekaisums (kontaktdermatīts).

Reti (novēro 1 līdz 10 no katriem 10 000 pacientiem)

-

Tūska uzziešanas vietā, plaisas ādā.

Nav zināmi:

Apsārtums (eritēma) vai tulznas (pūslīši) uzziešanas vietā, alerģiskas ādas reakcijas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas

arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5. Kā uzglabāt Travogen

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30

C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma

termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Travogen satur

Aktīvā viela ir izokonazola nitrāts. 1 g Travogen krēma satur 10 mg (1%) izokonazola nitrāta.

Citas sastāvdaļas ir vazelīns, vazelīneļļa, cetostearilspirts, polisorbāts 60, sorbitānstearāts,

attīrīts ūdens.

Travogen ārējais izskats un iepakojums

Balts vai viegli iedzeltens, necaurspīdīgs krēms. Tūbiņa satur 20 g krēma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Bayer Pharma AG

Müllerstraße 178

13353 Berlīne

Vācija

Ražotājs

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.,

Via E.Schering 21, 20090, Segrate, Milāna

SASKAŅOTS ZVA 25.10.2017.

Itālija

Paralēli importēto zāļu izplatītājs un pārpakotājs Latvijā

SIA „MAGNUM MEDICAL”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, LV-1021, t. 67718700.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas numurs: I000462.

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi

pārskatījis 09/2017.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju