Tanakan 40 mg apvalkotās tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

28-05-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

28-05-2020

Aktīvā sastāvdaļa:
Divdaivu gika ekstrakts, standartizēts
Pieejams no:
IPSEN Consumer HealthCare, France
ATĶ kods:
N06DX02
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Ginkgo extract, standardised
Deva:
40 mg
Zāļu forma:
Apvalkotā tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Beaufour Ipsen Industrie, France
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
93-0432

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM

Tanakan 40 mg apvalkotās tabletes

Ginkgo bilobae extractum normatum (EGb761)

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Tanakan un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Tanakan lietošanas

Kā lietot Tanakan

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Tanakan

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Tanakan un kādam nolūkam to lieto

Augu izcelsmes zāles simptomātiskai kognitīvo traucējumu, ieskaitot vieglu demenci, ārstēšanai

pieaugušajiem.

2.

Kas Jums jāzina pirms Tanakan lietošanas

Nelietojiet Tanakan šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret Ginko biloba lapu ekstraktu;

ja Jums ir grūtniecība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Tanakan lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Konsultējieties ar ārstu:

ja Tanakan lietošanas laikā Jums pastiprinās simptomi;

ja Jums ir tendence uz asiņošanu (hemorāģiskā diatēze) un vienlaicīgi ir jālieto antikoagulantu

un antitrombotiskā terapija;

ja Jums ir plānota ķirurģiska operācija;

ja Jums ir epilepsija.

Bērni un pusaudži

Tanakan nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un Tanakan

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm , kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot.

Tanakan var ietekmēt šādu zāļu iedarbību:

fenprokumons (antikoagulants);

varfarīns (antikoagulants);

klopidogrels (antitrombotisks līdzeklis);

acetilsalicilskābe un citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi;

talinolols (beta blokators, ko lieto sirds slimību ārstēšanai);

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

dabigatrāna eteksilāts (antitrombotisks līdzeklis, ko lieto venozas trombembolijas profilaksei);

nifedipīns (kalcija kanālu blokators, ko lieto, lai stenokardijas un paaugstināta asinsspiediena

ārstēšanai);

efavirenzs (pretvīrusu līdzeklis, ko lieto cilvēka imūndeficīta vīrusu–1 (HIV–1) ārstēšanai).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jūs nedrīkstat lietot Tanakan, ja esat grūtniece.

Tanakan nav ieteicams lietot, ja barojat bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Dažiem cilvēkiem pēc Tanakan lietošanas var būt reibonis. Ja tā notiek ar Jums, nevadiet

transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus.

Tanakan satur laktozes monohidrātu.

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, sazinieties ar ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

3.

Kā lietot Tanakan

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Dienas deva: 240 mg (6 tabletes), sadalīta divās reizes devās.

Tanakan ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem.

Lietošanas ilgums

Ārstēšanas ilgums ir vismaz 8 nedēļas.

Ja pēc 3 mēnešiem nav simptomātiskas uzlabošanās vai ja simptomi pastiprinās, ārstam jāpārliecinās,

vai ārstēšanas turpināšana joprojām ir pamatota.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jālieto ēšanas laikā, uzdzerot pusglāzi ūdens.

Ja esat aizmirsis lietot Tanakan

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Tanakan

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Visbiežāk sastopamā blakusparādība ir galvassāpes.

Citas iespējamās blakusparādības:

- bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

reibonis;

caureja;

sāpes vēderā;

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

slikta dūša;

vemšana.

- biežums nav zināms:

atsevišķu orgānu (acs, deguna, smadzeņu, kuņģa-zarnu trakta) asiņošana;

paaugstinātas jutības reakcijas (alerģisks šoks);

alerģiskas ādas reakcijas (eritēma, tūska, nieze un izsitumi).

Ja Jums rodas smaga alerģiska reakcija, nekavējoties pārtrauciet šo zāļu lietošanu un izsauciet

neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Ja Jums rodas citas nevēlamās blakusparādības, kas nav minētas iepriekš, konsultējieties ar ārstu vai

farmaceitu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV1003.Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Tanakan

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

PVH/Al blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

PVH/PVDH/Al blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un plāksnītes pēc „EXP”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tanakan satur

Aktīvā viela ir standartizēts Ginkgo biloba ekstrakts (EGb 761), kas satur 24% ginka

flavonglikozīdu un 6% ginkolīdu-bilobalīdu.

Katra apvalkotā tablete satur 40 mg standartizēta Ginkgo biloba ekstrakta (EGb 761).

- Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete, koloidāls

bezūdens silīcija dioksīds, talks, magnija stearāts, hipromeloze, makrogols 400 un 6000, titāna

dioksīds (E171), sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Tanakan ārējais izskats un iepakojums

Blisteri ar 10 apvalkotām tabletēm (alumīnijs/PVH).

Blisteri ar 10 apvalkotām tabletēm (alumīnijs/PVH/PVDH).

Apvalkotās tabletes kastītēs pa 30 vai 90 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

IPSEN Consumer HealthCare

65, Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

Ražotājs

Beaufour Ipsen Industrie

17-20 rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Francija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 04/2020

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Tanakan 40 mg apvalkotās tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur:

Standartizētu Ginkgo biloba ekstraktu (EGb 761), kas satur 24% ginka flavonglikozīdu un 6%

ginkolīdu-bilobalīdu ...................................................................................................... 40,00 mg

Ginkgo bilobae extractum normatum (EGb761)

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts, kas atbilst 82,5 mg laktozes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Brūngansarkanas krāsas tabletes.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Augu izcelsmes zāles simptomātiskai kognitīvo traucējumu, ieskaitot vieglu demenci, ārstēšanai

pieaugušajiem.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie un gados veci cilvēki

Dienas deva: 240 mg (6 tabletes), sadalīta divās reizes devās.

Pediatriskā populācija

Tanakan nav piemērots lietošanai bērniem un pusaudžiem.

Lietošanas ilgums

Ārstēšanas ilgums ir vismaz 8 nedēļas.

Ja pēc 3 mēnešiem nav simptomātiskas uzlabošanās vai ja simptomi pastiprinās, ārstam jāpārliecinās,

vai ārstēšanas turpināšana joprojām ir pamatota.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Tabletes jālieto ēšanas laikā, uzdzerot pusglāzi ūdens.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecība (skatīt 4.6. apakšpunktu “Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti”).

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja zāļu lietošanas laikā pastiprinās simptomi, jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Pacientiem ar patoloģiski palielinātu tendenci uz asiņošanu (hemorāģisko diatēzi) un vienlaicīgu

antikoagulantu un antitrombotisko terapiju, zāles drīkst lietot tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

Preparāti, kas satur Ginkgo, var palielināt jutīgumu pret asiņošanu, kā piesardzības pasākumu, zāļu

lietošana jāpārtrauc 3 līdz 4 dienas pirms ķirurģiskas operācijas.

Pacientiem ar epilepsiju nevar izslēgt turpmāku krampju rašanos, ko veicina Ginkgo preparātu

lietošana.

Vienlaicīga Ginkgo biloba saturošu zāļu un efavirenza lietošana nav ieteicama (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Tā kā šīs zāles satur laktozi, pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, ar pilnīgu laktāzes

deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nevajadzētu lietot šīs zāles.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ja zāles lieto vienlaikus ar antikoagulantiem (piemēram, fenprokumonu un varfarīnu) vai

antitrombotiskiem līdzekļiem (piemēram, klopidogrelu, acetilsalicilskābi un citiem nesteroīdiem

pretiekaisuma līdzekļiem), to iedarbība var tikt ietekmēta.

Pieejamie pētījumi ar varfarīnu nenorāda uz to, ka starp varfarīnu un G. biloba preparātiem pastāv

mijiedarbība, taču, uzsākot ārstēšanu, mainot G. biloba devu, pārtraucot G. biloba lietošanu vai

mainot zāles, ir nepieciešama atbilstoša novērošana.

Mijiedarbības pētījums ar talinololu norāda, ka G. biloba var inhibēt P-glikoproteīnu zarnu līmenī.

Tas var izraisīt pastiprinātu iedarbību uz zālēm, ko P-glikoproteīns ievērojami ietekmē zarnās,

piemēram, dabigatrāna eteksilātu. Jāievēro piesardzība, ja G. biloba un dabigatrāns tiek lietoti

vienlaikus.

Viens mijiedarbības pētījums ir norādījis, ka G. biloba var palielināt nifedipīna C

. Dažiem

indivīdiem novērots palielinājums līdz pat 100%, izraisot reiboni un pastiprinātus karstuma viļņus.

G. biloba preparātu un efavirenza vienlaicīga lietošana nav ieteicama; CYP3A4 indukcijas dēļ

efavirenza koncentrācija plazmā var samazināties (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

G. biloba ekstrakti var mazināt trombocītu agregātspēju. Tendence uz asiņošanu var pieaugt. Pētījumi

ar dzīvniekiem par reproduktīvo toksicitāti nav pietiekami (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Lietošana ir kontrindicēta grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai G. biloba metabolīti izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/

zīdaiņiem.

Tā kā nav pietiekamu datu, nav ieteicams lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Nav veikti specifiski pētījumi ar G. biloba cilvēkiem, lai novērtētu ietekmi uz fertilitāti. Pētījumā ar

sieviešu kārtas pelēm novēroja ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr,

reibonis var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8.

apakšpunktu).

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības pēc to biežuma ir iedalītas sekojošās kategorijās: ļoti bieži (≥1/10), bieži

(≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000),

nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ir ziņots par atsevišķu orgānu asiņošanu (acs, deguna, smadzeņu un kuņģa-zarnu trakta asiņošana).

Biežums nav zināms.

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: galvassāpes

Bieži: reibonis

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: caureja, sāpes vēderā, slikta dūša, vemšana

Imūnās sistēmas traucējumi

Var rasties paaugstinātas jutības reakcijas (alerģisks šoks). Biežums nav zināms.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Var rasties arī alerģiskas ādas reakcijas (eritēma, tūska, nieze un izsitumi). Biežums nav zināms.

Ja rodas citas nevēlamās blakusparādības, kas nav minētas iepriekš, jākonsultējas ar ārstu vai

farmaceitu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem ar Tanakan.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psihoanaleptiskie līdzekļi, citi pretdemences līdzekļi.

ATĶ kods: N06DX02

Precīzs darbības mehānisms nav zināms.

Farmakoloģiskie dati uzrāda palielinātu EEG aktivitāti gados vecākiem cilvēkiem, asins viskozitātes

samazināšanos un uzlabotu cerebrālo perfūziju noteiktos apvidos veseliem vīriešiem (60-70 gadi) un

trombocītu agregātspējas samazināšanos. Turklāt ir uzrādīts arī vazodilatējošais efekts apakšdelma

asinsvadiem, kas uzlabo reģionālo asins plūsmu.

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Pēc 120 mg Ginkgo ekstrakta (šķīduma veidā) iekšķīgas lietošanas A ginkolīda, B ginkolīda un

bilobalīda bioloģiskā pieejamība cilvēkiem bija attiecīgi 80%, 88% un 79%. Lietojot tabletes,

terpēnlaktonu A ginkolīda, B ginkolīda un bilobalīda maksimālā koncentrācija plazmā bija attiecīgi

16-22 ng/ml, 8-10 ng/ml un 27-54 ng/ml. A ginkolīda, B ginkolīda un bilobalīda eliminācijas

pusperiods attiecīgi bija 3-4, 4-6 un 2-3 stundas. Pēc 120 mg Ginkgo biloba ekstrakta (šķīduma

veidā), A ginkolīda, B ginkolīda un bilobalīda maksimālā koncentrācija plazmā bija attiecīgi 25-33

ng/ml, 9-17 ng/ml un 19-35 ng/ml. A ginkolīda eliminācijas pusperiods bija 5 stundas, B ginkolīdam

9-11 stundas un bilobalīdam 3-4 stundas.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Hroniskā toksicitāte

Hroniskā toksicitāte tika pārbaudīta žurkām un suņiem vairāk nekā 6 mēnešus ar dienas devām 20 un

100 mg/kg ķermeņa masas (atbilstoši drošuma koeficientam līdz 3,3 žurkām un 11,6 suņiem), kā arī

ar papildu devām 300, 400 un 500 mg/kg ķermeņa masas (žurkām) vai 300 un 400 mg/kg ķermeņa

masas (suņiem) (atbilstoši drošuma koeficientam līdz 16,8 žurkām un 46,3 suņiem). Rezultāti uzrādīja

zemu toksicitāti tikai tajā suņu grupā, kas saņēma visaugstāko devu.

Reproduktīvā toksicitāte

Ir pieejama ierobežota informācija par Ginkgo biloba sausā ekstrakta reproduktīvo toksicitāti.

Publicētie dati ir pretrunīgi. Lai gan vecāks pētījums žurkām un trušiem un jaunāks pētījums pelēm

neatklāja teratogēnu, embriotoksisku vai nevēlamu reproduktīvo ietekmi, vēl viens pētījums pelēm

uzrādīja ietekmi uz tādiem reproduktīvajiem parametriem, kā auglība un reproduktīvā funkcija, un

izraisīja asiņošanu no maksts. Arī pārbaudes ar nenoteiktiem vai nedaudz atšķirīgiem Ginkgo

ekstraktiem norādīja uz ietekmi uz augļa attīstību (ar toksicitāti mātei vai bez tās) vai izraisīja

zemādas asiņošanu, hipopigmentāciju, kavētu augšanu un anoftalmiju vistu embrijiem.

Nepastāv atbilstoši reproduktīvās toksicitātes testi.

Mutagenitāte, kancerogenitāte

Ginkgo biloba sausajam ekstraktam nav pieejami genotoksicitātes un kancerogenitātes testi.

Ekstrakts, kas līdzīgs monogrāfijas ekstraktam, tika pārbaudīts vairākos pētījumos par genotoksicitāti

un kancerogenitāti. Tas bija pozitīvs attiecībā uz gēnu mutāciju baktērijās. Perifērais eritrocītu

mikrokodolu tests pelēm uzrādīja negatīvu rezultātu vīriešu kārtas dzīvniekiem un neskaidru rezultātu

sieviešu kārtas dzīvniekiem.

Vairogdziedzera audzēji, kas tika atklāti kancerogenitātes pētījumā žurkām, un hepatocelulārā

karcinoma, kas tika atklāta kancerogenitātes pētījumā pelēm, ir uzskatāmi par grauzēju specifisku

negenotoksisku atbildes reakciju, kas saistīta ar ilgstošu lielu aknu enzīmu induktoru devu lietošanu.

Šie audzēju veidi netiek uzskatīti par būtiskiem cilvēkiem. Ekstrakts neradīja izmērāmu genotoksisku

iedarbību pelēm līdz pat 2000 mg/kg.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, kukurūzas ciete, koloidāls bezūdens silīcija

dioksīds, talks, magnija stearāts, hipromeloze, makrogols 400 un 6000, titāna dioksīds, sarkanais

dzelzs oksīds.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

SASKAŅOTS ZVA 28-05-2020

3 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

PVH/Al blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

PVH/PVDH/Al blisteris

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Blisteri ar 10 apvalkotām tabletēm (alumīnijs/PVH).

Blisteri ar 10 apvalkotām tabletēm (alumīnijs/PVH/PVDH).

Iepakojumā 30 vai 90 tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

IPSEN Consumer HealthCare

65, Quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt, Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

93-0432

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 1993. gada 15. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 23. marts

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2020

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju