Suvaxyn Parvo-E Amphigen

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Inaktivēta cūku parvovīrusa, Inaktivēta Erysipelothrix rhusiopathiae
Pieejams no:
Zoetis Belgium S.A., Beļģija
ATĶ kods:
QI09AL01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Inactivated porcine parvovirus, Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae
Zāļu forma:
emulsija injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L., Spānija
Ārstniecības grupa:
cūkas
Autorizācija numurs:
V/DCP/16/0039

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/16/0040

Vetroxy LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght

Dublin 24

Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght

Dublin 24

Īrija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vetroxy LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Oxytetracycline

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Dzidrs, dzintarkrāsas šķīdums injekcijām.

1 ml satur:

Oksitetraciklīns

200 mg

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, aitām un cūkām sekojošu pret oksitetraciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu infekciju

ārstēšanai:

Liellopiem:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu infekcijas.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisītas nabassaites

infekcijas un septisks artrīts.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae vai

Streptococcus uberis izraisīts klīniskais mastīts.

Escherichia coli izraisīts metrīts.

Aitām:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu infekcijas.

Trueperella pyogenes vai Escherichia coli izraisītas nabassaites infekcijas un septisks artrīts.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisīts klīniskais mastīts.

Erysipelothrix rhusiopathiae izraisītas infekcijas.

Šīs zāles vēl var lietot aitām Chlamydophila abortus izraisīta enzootiskā aborta ārstēšanai un

metafilaksei.

Cūkām:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu infekcijas.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisītas nabassaites

infekcijas un septisks artrīts.

Escherichia coli izraisīts klīniskais mastīts.

Erysipelothrix rhusiopathiae izraisīta sarkanguļa.

Bordetella bronchiseptica vai Pasteurella multocida izraisīts atrofiskais rinīts.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot zirgiem, suņiem un kaķiem.

Nelietot, ja dzīvniekiem ir aknu vai nieru bojājumi.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lai gan zāļu panesamība ir laba, reizēm var novērot pārejošu nelielu lokālu reakciju.

Tetraciklīnu

lietošana

vēl

saistīta

fotosensitivitātes

reakcijām

retākos

gadījumos,

hepatotoksicitāti un asins diskrāzijām.

Ja oksitetraciklīns tiek ievadīts jauniem dzīvniekiem, tas var izraisīt kaulu un zobu krāsas maiņu uz

dzeltenu, brūnu vai pelēku. Hroniski lietota liela deva var aizkavēt kaulu augšanu vai dzīšanu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ieteicamā deva ir 20 mg/kg ķermeņa svara (t.i. 1 ml uz 10 kg ķermeņa svara), ko ievada ar dziļu,

intramuskulāru injekciju. Zāles ir ieteicamas tikai vienreizējai lietošanai.

Aizvākojumu var droši pārdurt līdz 35 reizēm. Ārstējot dzīvnieku grupas, lietojiet izvelkamo adatu.

Pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka ķermeņa svars, lai nodrošinātu precīzu devu un izvairītos no

pārāk mazas devas ievadīšanas.

Maksimālais daudzums, ko var ievadīt vienā injekcijas vietā:

Liellopiem:

20 ml

Cūkām :

10 ml

Aitām:

5 ml

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. punktu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 31 dienas.

Pienam: 10 dienas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas.

Pienam: 7 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 18 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Šīs zāles nedrīkst atšķaidīt.

Ja vienlaikus tiek lietotas citās zāles, izmantojiet citu injekcijas vietu.

Veterināro zāļu lietošana būtu jāuzsāk, pamatojoties uz no dzīvnieka izolēto baktēriju jutīguma testu

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšanas terapija ir jābalsta uz vietēja rakstura (reģionālā/

novietnes līmenī) epidemioloģisko informāciju par baktēriju jutīgumu.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kuras rezistentas pret oksitetraciklīnu un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem

tetraciklīniem līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Palīgviela dimetilacetamīds var kaitēt nedzimušam bērnam, tādēļ sievietēm reproduktīvā vecumā

jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai zāļu ievadīšanas laikā tās neuzlietu uz ādas vai nenotiktu nejauša

pašinjicēšana. Zāles nedrīkst ievadīt, ja Jums ir grūtniecība vai ja Jums ir aizdomas par grūtniecību vai

ja Jūs plānojat grūtniecību.

Personām ar pastiprinātu jutību šīs zāles var izraisīt alerģiska tipa reakcijas.

Personām ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt ādas un acu kairinājumu. Veterinārās zāles nedrīkst saskarties ar ādu

un acīm. Ja zāles tiek nejauši uzlietas uz ādas vai acīs, skalot skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

Rīkojieties uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša pašinjicēšana. Pašinjicēšanas gadījumā nekavējoties

vērsties pie ārsta un parādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju vai zāļu aprakstu.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Lietojot grūtniecības, laktācijas, dēšanas periodā:

Mērķa sugām nav pārbaudīts veterināro zāļu drošums.

Aktīvā viela oksitetraciklīns viegli šķērso placentu, un koncentrācija augļa asinīs var būt tikpat liela kā

mātes asinsritē, lai gan parasti tā ir mazāka. Tetraciklīni tiek uzkrāti zobos, izraisot krāsas izmaiņas,

emaljas hipoplāziju un samazinātu mineralizāciju. Tetraciklīni vēl var aizkavēt augļa skeleta attīstību.

Tādēļ zāles var lietot tikai grūsnības otrā pusē, kad ieguvumi auglim ir lielāki par riskiem.

Oksitetraciklīns tiek izvadīts ar pienu, tā koncentrācija parasti ir maza.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Oksitetraciklīnu nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar baktericīdām pretmikrobām vielām, piemēram,

penicilīniem un cefalosporīniem.

Divvertīgi vai trīsvērtīgi katjoni (Mg, Fe, Al, Ca) var veidot tetraciklīnu helātus.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Specifisks antidots nav zināms. Ja tiek novērotas iespējamā pārdozēšanas pazīmes, ārstējiet dzīvnieku

simptomātiski.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst izliet kanalizācijas ūdenī.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

11/2016

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmērs: 100 ml iepakojums.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/16/0040

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vetroxy LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens ml satur:

Aktīvā viela:

Oksitetraciklīns 200,0 mg

(atbilst 216 mg oksitetraciklīna dihidrāta)

Palīgviela:

Nātrija formaldehīda sulfoksilāta dihidrāts 4,0 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, dzintarkrāsas šķīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi, aitas un cūkas.

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Liellopiem, aitām un cūkām sekojošu pret oksitetraciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu infekciju

ārstēšanai:

Liellopiem:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu

infekcijas.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisītas

nabassaites infekcijas un septisks artrīts.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus

agalactiae vai Streptococcus uberis izraisīts klīniskais mastīts.

Escherichia coli izraisīts metrīts.

Aitām:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu

infekcijas.

Trueperella pyogenes vai Escherichia coli izraisītas nabassaites infekcijas un septisks

artrīts.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisīts klīniskais

mastīts.

Erysipelothrix rhusiopathiae izraisītas infekcijas.

Šīs zāles vēl var lietot aitām Chlamydophila abortus izraisīta enzootiskā aborta

ārstēšanai un metafilaksei.

Cūkām:

Mannheimia haemolytica vai Pasteurella multocida izraisīta pastereloze un elpceļu

infekcijas.

Trueperella pyogenes, Escherichia coli vai Staphylococcus aureus izraisītas

nabassaites infekcijas un septisks artrīts.

Escherichia coli izraisīts klīniskais mastīts.

Erysipelothrix rhusiopathiae izraisīta sarkanguļa.

Bordetella bronchiseptica vai Pasteurella multocida izraisīts atrofiskais rinīts.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot zirgiem, suņiem un kaķiem.

Nelietot, ja dzīvniekiem ir aknu vai nieru bojājumi.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Šīs zāles nedrīkst atšķaidīt.

Ja vienlaikus tiek lietotas citās zāles, izmantojiet citu injekcijas vietu.

Veterināro zāļu lietošana būtu jāuzsāk, pamatojoties uz no dzīvnieka izolēto baktēriju

jutīguma testu rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšanas terapija ir jābalsta uz vietēja

rakstura (reģionālā/ novetnes līmenī) epidemioloģisko informāciju par baktēriju jutīgumu.

Lietojot šīs

veterinārās zāles, jāņem vērā

vispārpieņemtie

antibakteriālo zāļu

lietošanas

pamatprincipi.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties

baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret oksitetraciklīnu, un pavājināties ārstēšanas

efektivitāte ar citiem tetraciklīniem līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Palīgviela dimetilacetamīds var kaitēt nedzimušam bērnam, tādēļ sievietēm reproduktīvā

vecumā jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai zāļu ievadīšanas laikā tās neuzlietu uz ādas vai nenotiktu

nejauša pašinjicēšana. Zāles nedrīkst ievadīt, ja Jums ir grūtniecība, ja Jums ir aizdomas par

grūtniecību vai ja Jūs plānojat grūtniecību.

Personām ar pastiprinātu jutību šīs zāles var izraisīt alerģiska tipa reakcijas.

Personām ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt ādas un acu kairinājumu. Veterinārās zāles nedrīkst saskarties

ar ādu un acīm. Ja zāles tiek nejauši uzlietas uz ādas vai acīs, skalojiet skarto vietu ar lielu

daudzumu ūdens.

Rīkojieties uzmanīgi, lai nenotiktu nejauša pašinjicēšana. Pašinjicēšanas gadījumā

nekavējoties vēršaties pie ārsta un parādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju vai zāļu

aprakstu.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Lai gan zāļu panesamība ir laba, reizēm var novērot pārejošu nelielu lokālu reakciju.

Tetraciklīnu lietošana vēl ir saistīta ar fotosensitivitātes reakcijām un, retākos gadījumos, ar

hepatotoksicitāti un asins diskrāzijām.

Ja oksitetraciklīns tiek ievadīts jauniem dzīvniekiem, tas var izraisīt kaulu un zobu krāsas

maiņu uz dzeltenu, brūnu vai pelēku. Hroniski lietota liela deva var aizkavēt kaulu augšanu

vai dzīšanu.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Aktīvā viela oksitetraciklīns viegli šķērso placentu, un koncentrācija augļa asinīs var būt

tikpat liela kā mātes asinsritē, lai gan parasti tā ir mazāka. Tetraciklīni tiek uzkrāti zobos,

izraisot krāsas izmaiņas, emaljas hipoplāziju un samazinātu mineralizāciju. Tetraciklīni vēl

var aizkavēt augļa skeleta attīstību. Tādēļ zāles var lietot tikai grūsnības otrā pusē, kad

ieguvumi auglim ir lielāki par riskiem.

Zāles var droši lietot laktācijas laikā.

Oksitetraciklīns tiek izvadīts ar pienu; tā koncentrācija parasti ir maza.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Oksitetraciklīnu nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar baktericīdām pretmikrobām vielām, piemēram,

penicilīniem un cefalosporīniem.

Divvērtīgie vai trīsvertīgie katjoni (Mg, Fe, Al, Ca) var veidot tetraciklīnu helātus.

4.9

Devas un lietošanas veids

Ieteicamā deva ir 20 mg/kg ķermeņa svara (t. i. 1 ml uz 10 kg ķermeņa svara), ko ievada ar

dziļu, intramuskulāru injekciju. Pēc iespējas precīzāk jānosaka dzīvnieka ķermeņa svars, lai

nodrošinātu precīzu devu un izvairītos no pārāk mazas devas ievadīšanas.

Zāles ir ieteicamas tikai vienreizējai lietošanai.

Aizvākojumu var droši pārdurt līdz 35 reizēm. Ārstējot dzīvnieku grupas, lietojiet atvelkamo

adatu.

Maksimālais daudzums, ko var ievadīt vienā injekcijas vietā:

Liellopiem:

20 ml

Cūkām:

10 ml

Aitām:

5 ml

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Specifisks antidots nav zināms. Ja tiek novērotas iespējamās pārdozēšanas pazīmes, ārstējiet

dzīvnieku simptomātiski.

4.11

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 31 dienas;

Pienam: 10 dienas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 9 dienas;

Pienam: 7 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 18 dienas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS VAI IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretmikrobie līdzekļi sistēmiskai lietošanai, tetraciklīni.

ATĶ vet kods: QJ01AA06

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Okistetraciklīns ir bakteriostatiska antibiotika, kas jutīgām baktērijām inhibē olbaltumvielu

sintēzi. Šūnas iekšpusē tā neatgriezeniski saistās ar baktērijas ribosomas 30S subvienības

receptoriem, kur tie kavē saistīšanos ar aminoaciltransferāzes RNS akceptoru vietās uz

matricas RNS ribosomas kompleksa.

Tas efektīvi novērš aminoskābju pievienošanu pagarinātajai peptīdu ķēdei, kas inhibē

olbaltumvielu sintēzi.

In vitro pierādīts, ka oksitetraciklīns ir efektīvs pret turpmāk norādītajām baktēriju sugām:

Bordetella bronchiseptica, Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia

coli, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Streptococcus

agalactiae un Streptococcus uberis.

Ir noteikti vairāki gēni, kas nosaka rezistenci pret tetraciklīniem un šos gēnus var pārnest

patogēnu un nepatogēnu baktēriju plazmīdas vai transpozoni. Biežāk sastopamie rezistences

mehānismi ir no enerģijas atkarīga aktīva antibiotiku izvadīšana no šūnas vai ribosomu

aizsardzība ar izmainītiem antibiotiku mērķa receptoriem piesaistes vietās. Rezistence pret

vieniem tetraciklīniem nozīmē krustenisko rezistenci visas grupas ietvaros.

Oksitetraciklīnu rezistencei ir noteikti daudzi veterinārie patogēni; tomēr dažādās vietās

rezistences sastopamības biežums atšķiras. Veterināriem izolātiem jutības robežpunkts

liellopu elpceļu patogēniem ir

2 µg/ml un cūku patogēniem tas ir

0,5 µg/ml. Citiem

izolātiem tiek lietots cilvēku jutīgo organismu robežpunkts, kas visiem organismiem ir

4 µg/ml, izņemot streptokokus, kuriem tas ir

2 µg/ml (CLSI, 2007).

5.2

Farmakokinētiskie dati

Maksimālais līmenis asinīs tiek sasniegts 4 līdz 8 stundas pēc intramuskulāras ievadīšanas.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Nātrija formaldehīda sulfoksilāta dihidrāts

Magnija oksīda vieglā forma

Dimetilacetamīds

Dinātrija edatāts

Etanolamīns (pH līdzsvaram)

Koncentrēta hidrohlorskābe (pH līdzsvaram)

Ūdens injekcijām

6.2

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 2 gadi

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 ºC.

Flakonu uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5

Tiešā iepakojuma veids un saturs

100 ml Amber II tipa stikla flakoni ar brombutila gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņiem,

atsevišķi iepakoti ārējos kartona iepakojumos.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Zāles nedrīkst izliet kanalizācijas ūdenī.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem

tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght

Dublin 24

Īrija

8.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

V/DCP/16/0040

9.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 30/11/2016

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2016

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju