Suramox 500 mg/g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

02-10-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

02-10-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Amoksicilīna trihidrāts
Pieejams no:
Virbac S.A., Francija
ATĶ kods:
QJ01CA04
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Amoxicillin trihydrate
Deva:
500 mg/g
Zāļu forma:
pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Virbac S.A., Francija
Ārstniecības grupa:
cūkas
Produktu pārskats:
V/NRP/08/1716-01 - 500 mg/g - Burciņa, 50 g - Nav pieejams; V/NRP/08/1716-02 - 500 mg/g - Burciņa, 100 g - Nav pieejams; V/NRP/08/1716-03 - 500 mg/g - Burciņa, 200 g - Nav pieejams; V/NRP/08/1716-04 - 500 mg/g - Burciņa, 500 g - Ir pieejams; V/NRP/08/1716-05 - 500 mg/g - Burciņa, 1000 g - Nav pieejams; V/NRP/08/1716-06 - 500 mg/g - muciņa, 1500 g - Nav pieejams; V/NRP/08/1716-07 - 500 mg/g - muciņa, 3000 g - Nav pieejams
Autorizācija statuss:
Nav pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/08/1716
Autorizācija datums:
2012-10-16

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/08/1716

Suramox 500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suramox

500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta formā) 500 mg

Palīgvielas:

Glicīna nātrija sāls, nātrija karbonāts, koloidāls bezūdens silīcijs, vanilīns, nātrija heksametafosfāts.

Gandrīz balts vai balts, nedaudz graudains pulveris.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Cūkām pret amoksicilīnu jutīgu

Actinobacillus pleuropneumoniae

izraisītas pleiropneimonijas

ārstēšanai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vai citām ß-laktāma grupas

antibiotikām. Nelietot dzīvniekiem ar nopietniem nieru bojājumiem, tostarp anūriju un oligūriju.

ß-laktamāzi sintezējošu baktēriju klātbūtne.

Nelietot zaķveidīgo kārtas dzīvniekiem un grauzējiem, piemēram, trušiem, jūrascūciņām, kāmjiem un

smilšu pelēm.

Nelietot atgremotājdzīvniekiem un zirgiem.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Penicilīnu un cefalosporīnu lietošana var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas. Dažkārt alerģiskās

reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vai šķidru barību.

20 mg amoksicilīna (trihidrāta veidā) uz kg ķermeņa svara dienā (t.i., 400 mg zāļu Suramox uz 10 kg

ķermeņa svara dienā), lietot 5 dienas pēc kārtas.

Jānosaka pēc iespējas precīzāka deva uz ķermeņa svaru, lai novērstu pārāk mazas devas lietošanu.

Nepieciešamo zāļu daudzumu pēc iespējas precīzāk jānosver, izmantojot atbilstoši kalibrētus svarus.

- Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt iepakojumu.

- Pēc zāļu atšķaidīšanas ar nelielu daudzumu ūdens iegūtais šķīdums jāsajauc ar dzeramo ūdeni vai

šķidru barību (izmantot tikai rūpnieciski ražotu barību).

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena".

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 dienas.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas dzeramajā ūdenī: 24 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Slimības rezultātā dzīvniekiem var būt traucēta zāļu uzņemšana. Ja slimie dzīvnieki nepietiekamā

daudzumā uzņem barību vai ūdeni, tie jāārstē parenterāli.

Lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutīguma pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams,

ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju

jutīgumu.

Lietojot šīs zāles, neievērojot zāļu aprakstā iekļautos norādījumus, pastāv iespēja, ka var veidoties pret

amoksicilīnu rezistentas baktērijas, tādēļ var pavājināties ārstēšanas efektivitāte.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc pašinjicēšanas, ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu, penicilīni un cefalosporīni var izraisīt

pastiprināta jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas

pastiprināta jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm

vielām var būt smagas.

Nelietojiet šīs zāles, ja zināt, ka esat alerģisks vai ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm.

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības

pasākumus. Ja pēc zāļu lietošanas Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, Jums jāmeklē

medicīniska palīdzība un jāuzrāda šis brīdinājums ārstam. Tūska sejas, lūpu vai acu rajonā ir

nopietnāki simptomi, un to gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.

Pagatavojot šķīdumu, lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.

Nomazgājiet tās ādas daļas, kas bijušas pakļautas zāļu iedarbībai.

Grūsnība un laktācija:

Pētījumos, kas veikti ar laboratorijas dzīvniekiem (žurkām, trušiem), amoksicilīnam netika konstatēta

teratogēna, embriotoksiska vai maternotoksiska iedarbība. Zāļu drošums grūsnām un zīdošām

sivēnmātēm netika pierādīts.

Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Amoksicilīna baktericīdā darbība tiek neitralizēta, ja vienlaikus lieto zāles ar bakteriostatisku darbības

mehānismu.

Nelietot vienlaikus ar neomicīnu, jo tas bloķē iekšķīgi uzņemto penicilīnu uzsūkšanos.

Pārdozēšana(simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Lietojot devu, kas 5 reizes pārsniedza ieteikto devu, blakusparādības netika novērotas.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

10/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/08/1716

Suramox 500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

Francija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suramox

500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai cūkām

3.

AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 g pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta formā) 500 mg

Palīgvielas:

Glicīna nātrija sāls, nātrija karbonāts, koloidāls bezūdens silīcijs, vanilīns, nātrija heksametafosfāts.

Gandrīz balts vai balts, nedaudz graudains pulveris.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Cūkām pret amoksicilīnu jutīgu

Actinobacillus pleuropneumoniae

izraisītas pleiropneimonijas

ārstēšanai.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vai citām ß-laktāma grupas

antibiotikām. Nelietot dzīvniekiem ar nopietniem nieru bojājumiem, tostarp anūriju un oligūriju.

ß-laktamāzi sintezējošu baktēriju klātbūtne.

Nelietot zaķveidīgo kārtas dzīvniekiem un grauzējiem, piemēram, trušiem, jūrascūciņām, kāmjiem un

smilšu pelēm.

Nelietot atgremotājdzīvniekiem un zirgiem.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Penicilīnu un cefalosporīnu lietošana var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas. Dažkārt alerģiskās

reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni vai šķidru barību.

20 mg amoksicilīna (trihidrāta veidā) uz kg ķermeņa svara dienā (t.i., 400 mg zāļu Suramox uz 10 kg

ķermeņa svara dienā), lietot 5 dienas pēc kārtas.

Jānosaka pēc iespējas precīzāka deva uz ķermeņa svaru, lai novērstu pārāk mazas devas lietošanu.

Nepieciešamo zāļu daudzumu pēc iespējas precīzāk jānosver, izmantojot atbilstoši kalibrētus svarus.

- Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt iepakojumu.

- Pēc zāļu atšķaidīšanas ar nelielu daudzumu ūdens iegūtais šķīdums jāsajauc ar dzeramo ūdeni vai

šķidru barību (izmantot tikai rūpnieciski ražotu barību).

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un paņēmiena".

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 dienas.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas dzeramajā ūdenī: 24 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Slimības rezultātā dzīvniekiem var būt traucēta zāļu uzņemšana. Ja slimie dzīvnieki nepietiekamā

daudzumā uzņem barību vai ūdeni, tie jāārstē parenterāli.

Lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutīguma pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams,

ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju

jutīgumu.

Lietojot šīs zāles, neievērojot zāļu aprakstā iekļautos norādījumus, pastāv iespēja, ka var veidoties pret

amoksicilīnu rezistentas baktērijas, tādēļ var pavājināties ārstēšanas efektivitāte.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc pašinjicēšanas, ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu, penicilīni un cefalosporīni var izraisīt

pastiprināta jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas

pastiprināta jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm

vielām var būt smagas.

Nelietojiet šīs zāles, ja zināt, ka esat alerģisks vai ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm.

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības

pasākumus. Ja pēc zāļu lietošanas Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas, Jums jāmeklē

medicīniska palīdzība un jāuzrāda šis brīdinājums ārstam. Tūska sejas, lūpu vai acu rajonā ir

nopietnāki simptomi, un to gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.

Pagatavojot šķīdumu, lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.

Nomazgājiet tās ādas daļas, kas bijušas pakļautas zāļu iedarbībai.

Grūsnība un laktācija:

Pētījumos, kas veikti ar laboratorijas dzīvniekiem (žurkām, trušiem), amoksicilīnam netika konstatēta

teratogēna, embriotoksiska vai maternotoksiska iedarbība. Zāļu drošums grūsnām un zīdošām

sivēnmātēm netika pierādīts.

Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Amoksicilīna baktericīdā darbība tiek neitralizēta, ja vienlaikus lieto zāles ar bakteriostatisku darbības

mehānismu.

Nelietot vienlaikus ar neomicīnu, jo tas bloķē iekšķīgi uzņemto penicilīnu uzsūkšanos.

Pārdozēšana(simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Lietojot devu, kas 5 reizes pārsniedza ieteikto devu, blakusparādības netika novērotas.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā

ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

10/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas

apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju