Rycarfa Flavour

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Karprofēns
Pieejams no:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija
ATĶ kods:
QM01AE91
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Carprofen
Deva:
100 mg
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija;Virbac S.A., Francija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/DCP/10/0018

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/MRP/07/1690

Cepesedan

10 mg/ml šėīdums injekcijām zirgiem un liellopiem

1.

REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS

LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI,

NOSAUKUMS UN ADRESE

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf, Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS

Cepesedan 10 mg/ml šėīdums injekcijām zirgiem un liellopiem

Detomidine hydrochloride

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml šėīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Detomidīna hidrohlorīds

10,0 mg

(ekvivalents 8,36 mg detomidīna)

Palīgviela:

Metilparahidroksibenzoāts (E 218)

1,0 mg

4.

INDIKĀCIJAS

Zirgu un liellopu sedācijai un nelielai analgēzijai, lai atvieglotu fizisko izmeklēšanu

un ārstēšanu, piemēram, nelielu ėirurăisku iejaukšanos.

Detomidīnu var lietot šādiem gadījumiem:

Izmeklēšanai (piem., endoskopijai, rektālai un ginekoloăiskai izmeklēšanai,

rentgenogrāfijai);

Nelielām ėirurăiskām procedūrām (piem., brūču ārstēšanai, zobārstniecībai,

cīpslu ārstēšanai, ādas audzēju izgriešanai, pupu ārstēšanai);

Pirms ārstēšanas un zāĜu ievadīšanas (piem., kuĦăa zondēšanai, zirgu

apkalšanai).

Premedikācijai pirms injekcijas- vai inhalācijas anestēzijas lietošanas.

Pirms lietošanas skatīt 12. punktu.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar sirdsdarbības traucējumiem vai elpošanas slimībām.

Nelietot dzīvniekiem ar aknu nepietiekamību vai nieru mazspēju.

Nelietot dzīvniekiem ar vispārējiem veselības traucējumiem (piem., dehidratētiem

dzīvniekiem).

Nelietot kombinācijā ar butorfanolu zirgiem, kas cieš no kolikām.

Nelietot grūsnības pēdējā trimestrī.

6.

NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Detomidīna injekcija var izraisīt šādas blakusparādības:

Bradikardija,

Īslaicīga hipo- un/vai hipertensija,

Elpošanas nomākums, retāk hiperventilācija,

Paaugstināts glikozes līmenis asinīs,

Tāpat kā citiem sedatīviem līdzekĜiem, retos gadījumos var attīstīties

paradoksālas reakcijas (uzbudinājums),

Ataksija,

Dzemdes kontrakcijas,

Zirgiem: sirds aritmija, atrioventrikulārā un sinoatriālā blokāde,

Liellopiem: spurekĜa darbības nomākums, timpānija, mēles paralīze.

Lietojot devu virs 40 µg/kg ėermeĦa masas, var novērot arī šādus simptomus:

svīšanu, piloerekciju („zosādu”) un muskuĜu trīci, pārejošu dzimumlocekĜa prolapsu

ērzeĜiem un kastrētiem dzīvniekiem, vieglu īslaicīgu spurekĜa timpāniju un

pastiprinātu siekalošanos liellopiem.

ěoti retos gadījumos zirgi var izrādīt vieglus kolikas simptomus pēc alfa-2

simpatomimētisko līdzekĜu ievadīšanas, jo šīs klases vielas īslaicīgi kavē zarnu

darbību. Detomidīns ar piesardzību jāparaksta zirgiem, kam ir kolikas vai impakcijas

pazīmes.

Diurētiskā iedarbība parasti novērojama 45 līdz 60 minūšu laikā pēc ārstēšanas.

7.

MĒRĖA SUGAS

Zirgi, liellopi

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA

UN PAĥĒMIENA

Intramuskulārai intravenozai (i/v) vai intramuskulārai (i/m) lietošanai. Veterinārās

zāles jāinjicē lēni. Iedarbības iestājas ātrāk pēc intravenozas lietošanas.

Deva

µg/kg

Deva

ml/100 kg

Sedācijas

pakāpe

Iedarbības sākums

(min)

Iedarbības

ilgums

(stundas)

zirgi

liellopi

10-20

0,1-0,2

Viegla

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Mērena

0,5-1

Kad ir nepieciešams paildzināt sedāciju un analgēziju, var lietot 40–80 µg/kg devas.

Iedarbības ilgums ir līdz 3 stundām.

Kombinācijai ar citām zālēm, lai pastiprinātu sedāciju, vai premedikācijai pirms

vispārējas anestēzijas var lietot 10–30 µg/kg devas.

Ieteicams pirms plānotās operācijas sākuma nogaidīt 15 minūtes pēc detomidīna

ievadīšanas.

Ārstējamā dzīvnieka ėermeĦa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu

pārdozēšanu.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām

veterinārajām zālēm vienā šĜircē.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODSI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS

IZMANTOŠANĀ

Zirgiem, liellopiem:

GaĜai un blakusproduktiem:

2 dienas

Pienam:

12 stundas

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākĜi.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiĦš, kurš norādīts marėējumā un uz kartona

iepakojuma!

Derīguma termiĦš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas;

Iznīcināt jebkādas pēc šī laika iepakojumā atlikušās veterinārās zāles.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Līdz ar sedācijas sākumu, īpaši zirgi, var sākt šūpoties un nolaist strauji galvu, kamēr

paliek stāvot. Liellopi, īpaši jaunlopi, mēăinās apgulties. Lai novērstu ievainojumus,

uzmanīgi jāizvēlas vieta. Īpaši zirgiem, parastie piesardzības pasākumi jāievēro, lai

novērstu pašsavainošanos. Lai izvairītos no spurekĜa uzpūšanās un barības vai siekalu

aspirācijas, ārstēšanas laikā un pēc tam, liellopiem jābūt guĜus stāvoklī uz krūšu kaula,

un guĜus stāvoklī esošo liellopu galvai un kaklam jābūt noliektiem.

Dzīvnieki, kas cieš no šoka vai aknu vai nieru slimībām, jāārstē tikai, kad atbildīgais

veterinārārsts ir novērtējis ieguvuma un riska attiecību. Zāles nedrīkst lietot

dzīvniekiem ar sirds slimībām ( ar esošu bradikardiju un atrioventrikulārās blokādes

risku), elpošanas, aknu vai nieru nepietiekamību, šoka stāvoklī vai jebkuru citu

ārkārtēju stresa apstākĜu gadījumā. Detomidīna/butorfanola kombināciju nedrīkst

lietot zirgiem, kam ir bijusi kāda aknu slimība vai neregulāra sirdsdarbība.Ieteicams

nebarot vismaz 12 stundas pirms anestēzijas. Ūdeni un barību nepiedāvāt ārstētajiem

dzīvniekiem, kamēr nav pārgājusi zāĜu iedarbība.

Sāpīgu procedūru gadījumā detomidīns jālieto tikai kombinācijā ar analgētiskiem

līdzekĜiem vai lokālu anestēziju.

Gaidot sedācijas iestāšanos, dzīvniekiem jānodrošina mierīga apkārtne.

Ilgstošas iedarbības gadījumā dzīvniekus nepieciešamas pasargāt no karstuma vai

aukstuma.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles

dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša norīšana vai pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marėējumu ārstam, bet

NEVADĪT TRANSPORTLĪDZEKLI, jo var iestāties sedācija vai izmainīties

asinsspiediens.

Izvairīties no kontakta ar ādu, acīm vai gĜotādām.

Skarto ādu tūlīt mazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt kontaminēto apăērbu, kas ir

tiešā kontaktā ar ādu.

Gadījumā, ja zāles nejauši iekĜuvušas acīs, skalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja

parādās simptomi, meklēt ārsta palīdzību.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja ar veterinārām zālēm rīkojas grūtniece, jo pēc nejaušas

sistēmiskas ievadīšanas var parādīties dzemdes kontrakcijas un samazināties augĜa

asinsspiediens.

ĀRSTAM:

Detomidīns ir alfa2-adrenoreceptoru agonists, un pēc absorbcijas var novērot tādu

klīnisko iedarbību kā sedācija, kas atkarīga no devas, elpošanas nomākumu,

bradikardiju, hipotensiju, sausu muti un hiperglikēmiju. Ir ziĦots arī par

ventrikulārajām aritmijām.

Elpošanas un hemodinamikas simptomi jāārstē simptomātiski.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Nelietot grūsnības pēdējā trimestra laikā. Citu grūsnības mēnešu laikā lietot tikai pēc

atbildīgā veterinārārsta rūpīgas ieguvuma/riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga lietošana ar citiem sedatīviem līdzekĜiem pieĜaujama tikai pēc iepazīšanās

ar attiecīgo zāĜu lietošanasbrīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.

Detomidīnu nedrīkst lietot kombinācijā ar simpatominētiskiem amīniem, piem.,

adrenalīnu, dobutamīnu un efedrīnu.

Vienlaicīga lietošana ar noteiktiem sulfanilamīdiem var izraisīt sirds aritmiju ar letālu

iznākumu. Nelietot kombinācijā ar sulfanilamīdiem.

Detomidīns kombinācijā ar citiem sedatīviem un anestēzijas līdzekĜiem jālieto

uzmanīgi, jo var būt iespējama papildus /sinerăiska darbība. Kad anestēzija tiek

ierosināta ar detomidīna un ketamīna kombināciju pirms halotāna lietošanas, halotāna

iedarbība var kavēties un jāparūpējas, lai novērstu pārdozēšanu. Kad detomidīnu lieto

kā premedikāciju pirms vispārējas anestēzijas, līdzeklis var aizkavēt tās iedarbības

sākumu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nejaušas pārdozēšanas gadījumā var būt sirds aritmijas, hipotensija, aizkavēta

pamošanās un pilnīgs CNS un elpošanas nomākums. Ja detomidīna lietošanas

pazīmes apdraud dzīvību, ieteicami parastie pasākumi asinsrites un elpošanas

stabilizācijai un alfa2- adrenerăisko antagonista ievadīšana.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM

ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar normatīvo

aktu prasībām.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

07/2010

15.

CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri:

1x1 stikla flakons ar 5 ml.

5x1 stikla flakoni ar 5 ml.

1x1 stikla flakons ar 20 ml.

5x1 stikla flakoni ar 20 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti

ZĀěU APRAKSTS

V/MRP/07/1690

1.

VETERINĀRO ZĀěU NOSAUKUMS

Cepesedan 10 mg/ml šėīdums injekcijām zirgiem un liellopiem

Detomidine hydrochloride

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šėīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Detomidīna hidrohlorīds

10,0 mg

( ekvivalents 8,36 mg detomidīna)

Palīgvielas:

Metilparahidroksibenzoāts (E 218)

1,0 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.

ZĀěU FORMA

Šėīdums injekcijām.

Caurspīdīgs un bezkrāsains šėīdums.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Mērėa sugas

Zirgi, liellopi.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērėa sugas

Zirgu un liellopu sedācijai un nelielai analgēzijai, lai atvieglotu fizisko izmeklēšanu un ārstēšanu,

piemēram, nelielu ėirurăisku iejaukšanos.

Detomidīnu var lietot šādiem gadījumiem:

Izmeklēšanai (piem., endoskopijai, rektālai un ginekoloăiskai izmeklēšanai,

rentgenogrāfijai);

Nelielām ėirurăiskām procedūrām (piem., brūču ārstēšanai, zobārstniecībai, cīpslu

ārstēšanai, ādas audzēju izgriešanai, pupu ārstēšanai);

Pirms ārstēšanas un zāĜu ievadīšanas (piem., kuĦăa zondēšanai, zirgu apkalšanai).

Premedikācijai pirms injekcijas- vai inhalācijas anestēzijas lietošanas.

Pirms lietošanas skatīt apakšpunktu 4.5.

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem ar sirdsdarbības traucējumiem vai elpošanas slimībām.

Nelietot dzīvniekiem ar aknu nepietiekamību vai nieru mazspēju.

Nelietot dzīvniekiem ar vispārējiem veselības traucējumiem (piem., dehidratētiem dzīvniekiem).

Nelietot kombinācijā ar butorfanolu zirgiem, kas cieš no kolikām.

Nelietot grūsnības pēdējā trimestrī.

Skatīt arī apakšpunktus 4.7. un 4.8.

4.4.

Īpaši brīdinājumi

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Līdz ar sedācijas sākumu, īpaši zirgi, var sākt šūpoties un strauji nolaist galvu, kamēr paliek stāvot.

Liellopi, īpaši jaunlopi, mēăinās apgulties. Lai novērstu ievainojumus, uzmanīgi jāizvēlas vieta.

Īpaši zirgiem, parastie piesardzības pasākumi jāievēro, lai novērstu pašsavainošanos. Lai izvairītos

no spurekĜa uzpūšanās un barības vai siekalu aspirācijas, ārstēšanas laikā un pēc tam, liellopiem

jābūt guĜus stāvoklī uz krūšu kaula, un guĜus stāvoklī esošo liellopu galvai un kaklam jābūt

noliektiem.

Dzīvnieki, kas cieš no šoka vai aknu vai nieru slimībām, jāārstē tikai, kad atbildīgais veterinārārsts

ir novērtējis ieguvuma un riska attiecību. Zāles nedrīkst lietot dzīvniekiem ar sirds slimībām (ar

esošu bradikardiju un atrioventrikulārās blokādes risku), elpošanas, aknu vai nieru nepietiekamību,

šoka stāvoklī vai jebkuru citu ārkārtēju stresa apstākĜu gadījumā. Detomidīna/butorfanola

kombināciju nedrīkst lietot zirgiem, kam ir bijusi kāda aknu slimība vai neregulāra sirdsdarbība.

Ieteicams nebarot vismaz 12 stundas pirms anestēzijas. Ūdeni un barību nepiedāvāt ārstētajiem

dzīvniekiem, kamēr nav pārgājusi zāĜu iedarbība.

Sāpīgu procedūru gadījumā detomidīns jālieto tikai kombinācijā ar analgētiskiem līdzekĜiem vai

lokālu anestēziju.

Gaidot sedācijas iestāšanos, dzīvniekiem jānodrošina mierīga apkārtne.

Ilgstošas iedarbības gadījumā dzīvniekus nepieciešamas pasargāt no karstuma vai aukstuma.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Ja notikusi nejauša norīšana vai pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt

lietošanas instrukciju vai iepakojuma marėējumu ārstam, bet NEVADĪT TRANSPORTLĪDZEKLI,

jo var iestāties sedācija vai izmainīties asinsspiediens.

Izvairīties no kontakta ar ādu, acīm vai gĜotādām.

Skarto ādu tūlīt mazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt kontaminēto apăērbu, kas ir tiešā

kontaktā ar ādu.

Gadījumā, ja zāles nejauši iekĜuvušas acīs, skalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja parādās

simptomi, meklēt ārsta palīdzību.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja ar veterinārām zālēm rīkojas grūtniece, jo pēc nejaušas sistēmiskas

ievadīšanas var parādīties dzemdes kontrakcijas un samazināties augĜa asinsspiediens.

ĀRSTAM:

Detomidīns ir alfa2-adrenoreceptoru agonists, un pēc absorbcijas var novērot tādu klīnisko

iedarbību kā sedācija, kas atkarīga no devas, elpošanas nomākumu, bradikardiju, hipotensiju, sausu

muti un hiperglikēmiju. Ir ziĦots arī par ventrikulārajām aritmijām.

Elpošanas un hemodinamikas simptomi jāārstē simptomātiski.

4.6.

Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Detomidīna injekcija var izraisīt šādas blakusparādības:

Bradikardija,

Īslaicīga hipo- un/vai hipertensija,

Elpošanas nomākums, retāk hiperventilācija,

Paaugstināts glikozes līmenis asinīs,

Tāpat kā citiem sedatīviem līdzekĜiem, retos gadījumos var attīstīties paradoksālas reakcijas

(uzbudinājums),

Ataksija,

Dzemdes kontrakcijas,

Zirgiem: sirds aritmija, atrioventrikulārā un sinoatriālā blokāde,

Liellopiem: spurekĜa darbības nomākums, timpānija, mēles paralīze.

Lietojot devu virs 40 µg/kg ėermeĦa masas, var novērot arī šādus simptomus:

svīšanu, piloerekciju („zosādu”) un muskuĜu trīci, pārejošu dzimumlocekĜa prolapsu ērzeĜiem un

kastrētiem dzīvniekiem, vieglu īslaicīgu spurekĜa timpāniju un pastiprinātu siekalošanos liellopiem.

ěoti retos gadījumos zirgi var izrādīt vieglus kolikas simptomus pēc alfa-2 simpatomimētisko

līdzekĜu ievadīšanas, jo šīs klases vielas īslaicīgi kavē zarnu darbību. Detomidīns ar piesardzību

jāparaksta zirgiem, kam ir kolikas vai impakcijas pazīmes.

Diurētiskā iedarbība parasti novērojama 45 līdz 60 minūšu laikā pēc ārstēšanas.

4.7.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Nelietot grūsnības pēdējā trimestra laikā. Citu grūsnības mēnešu laikā lietot tikai pēc atbildīgā

veterinārārsta rūpīgas ieguvuma/riska attiecības izvērtēšanas.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīga lietošana ar citiem sedatīviem līdzekĜiem pieĜaujama tikai pēc iepazīšanās ar attiecīgo

zāĜu lietošanas brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem.

Detomidīnu nedrīkst lietot kombinācijā ar simpatominētiskiem amīniem, piem., adrenalīnu,

dobutamīnu un efedrīnu.

Vienlaicīga lietošana ar noteiktiem sulfanilamīdiem var izraisīt sirds aritmiju ar letālu iznākumu.

Nelietot kombinācijā ar sulfanilamīdiem.

Detomidīns kombinācijā ar citiem sedatīviem un anestēzijas līdzekĜiem jālieto uzmanīgi, jo var būt

iespējama papildus/sinerăiska darbība. Kad anestēzija tiek ierosināta ar detomidīna un ketamīna

kombināciju pirms halotāna lietošanas, halotāna iedarbība var kavēties un jāparūpējas, lai novērstu

pārdozēšanu. Kad detomidīnu lieto kā premedikāciju pirms vispārējas anestēzijas, līdzeklis var

aizkavēt tās iedarbības sākumu.

4.9. Devas un lietošanas veids

Intramuskulārai (i/m) vai intravenozai (i/v) lietošanai. Veterinārās zāles jāinjicē lēni. Iedarbība

iestājas ātrāk pēc intravenozas lietošanas.

Deva

µg/kg

Deva

ml/100 kg

Sedācijas

pakāpe

Iedarbības sākums

(min.)

Iedarbības ilgums

(stundas)

zirgi

liellopi

10-20

0,1-0,2

Viegla

0,5-1

20-40

0,2-0,4

Mērena

0,5-1

Kad ir nepieciešams paildzināt sedāciju un analgēziju, var lietot 40–80 µg/kg devas. Iedarbības

ilgums ir līdz 3 stundām.

Kombinācijai ar citām zālēm, lai pastiprinātu sedāciju, vai premedikācijai pirms vispārējas

anestēzijas var lietot 10–30 µg/kg devas.

Ieteicams pirms plānotās operācijas sākuma nogaidīt 15 minūtes pēc detomidīna ievadīšanas.

Ārstējamā dzīvnieka ėermeĦa masa jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārdozēšanu.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nejaušas pārdozēšanas gadījumā var būt sirds aritmijas, hipotensija, aizkavēta pamošanās un

pilnīgs CNS un elpošanas nomākums. Ja detomidīna lietošanas pazīmes apdraud dzīvību, ieteicami

parastie pasākumi asinsrites un elpošanas stabilizācijai un alfa2-adrenerăisko antagonista

ievadīšana.

4.11.

Ierobežojumu periodi dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Zirgiem, liellopiem:

GaĜai un blakusproduktiem: 2 dienas

Pienam:

12 stundas

5.

FARMAKOLOĂISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Sedatīvie un analgētiskie līdzekĜi

ATĖ vet. kods: QN05CM90

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Veterināro zāĜu aktīvā viela ir 4-(2,3-dimetilbenzil)-imidazola hidrohlorīds (SNN: Detomidīns).

Detomidīns ārstējamiem dzīvniekiem izraisa sedāciju un atvieglo sāpes. Iedarbības ilgums un

stiprums ir atkarīgi no devas. Detomidīna darbības veids ir izteikta alfa-2 adrenoreceptoru

stimulācija. Tā analgētiskā darbība ir saistīta ar sāpju impulsa pārnešanas CNS kavēšanu.

Detomidīns arī atklāj tā iedarbību uz perifēriskiem alfa-receptoriem, tādējādi paaugstinot glikozes

līmeni asinīs un pie lielākām devām izraisotpiloerekciju, svīšanu un diurēzi. Pēc sākotnējas vidējā

asinsspiediena paaugstināšanās tas atgriežas normā vai mazliet zem normas, un sirdsdarbības

frekvence samazinās. EKG attēlo palielinātu PR-intervālu, un zirgiem var novērot vieglu

atrioventrikulāro blokādi. Minētās izmaiĦas ir pārejošas. Ietekme uz elpošanu izpaužas ar sākotnēju

elpošanas ātruma samazināšanos, un tas dažās minūtēs atgriežas normā vai nedaudz paātrinās.

5.2.

Farmakokinētiskie dati

Detomidīns ātri absorbējas pēc intramuskulāras injekcijas. T

ir 15-30 min. Biopieejamība pēc

intramuskulāras lietošanas ir 66-85 %. Pēc detomidīna ātras izkliedes audos tas gandrīz pilnībā tiek

metabolizēts galvenokārt aknās, t½

ir 1-2 stundas. Metabolīti tiek izvadīti no organisma

galvenokārt ar urīnu un izkārnījumiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Metilparahidroksibenzoāts (E 218)

Nātrija hlorīds

Sālsskābe ( pH koriăēšanai)

Nātrija hidroksīds ( pH koriăēšanai)

Ūdens injekcijām

6.2.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām

zālēm vienā šĜircē.

6.3.

Derīgums

Veterināro zāĜu derīguma termiĦš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi;

Derīguma termiĦš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas;

Iznīcināt jebkādas pēc šī laika iepakojumā atlikušās veterinārās zāles.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākĜi.

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgi stikla (I tipa) flakoni, kas noslēgti ar apvalkotu gumijas aizbāzni (I tipa) un alumīnija

vāciĦu ar polipropilēna pārvalku.

1x1 stikla flakons ar 5 ml.

5x1 stikla flakoni ar 5 ml.

1x1 stikla flakons ar 20 ml.

5x1 stikla flakoni ar 20 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6.

Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas

paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaĦā ar normatīvo aktu

prasībām.

7.

REĂISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf, Vācija

8.

REĂISTRĀCIJAS NUMURS

V/MRP/07/1690

9. REĂISTRĀCIJAS /PĀRREĂISTRĀCIJAS DATUMS

Reăistrācijas datums: 16/07/2007

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2010

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju