Rodotium 450 mg/g granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Tiamulīns ūdeņraža fumarate
Pieejams no:
Huvepharma EOOD, Bulgārija
ATĶ kods:
QJ01XQ01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Tiamulin hydrogen fumarate
Deva:
450 mg/g
Zāļu forma:
granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Receptes veids:
Recepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Biovet Joint Stock Company, Bulgārija
Ārstniecības grupa:
cūkas
Produktu pārskats:
V/NRP/07/1712-01 - 450 mg/g - Polietilēna maisiņš, 5 kg - Ir pieejams; V/NRP/07/1712-02 - 450 mg/g - Polietilēna maisiņš, 10 kg - Nav informācijas; V/NRP/07/1712-03 - 450 mg/g - Polietilēna maisiņš, 25 kg - Nav informācijas; V/NRP/07/1712-04 - 450 mg/g - Plastmasas konteiners, 1 kg - Ir pieejams; V/NRP/07/1712-05 - 450 mg/g - Polipropilēna pudelīte, 100 g - Nav informācijas; V/NRP/07/1712-06 - 450 mg/g - Maisiņš, 100 g - Nav informācijas; V/NRP/07/1712-07 - 450 mg/g - Maisiņš, 125 g - Nav informācijas; V/NRP/07/1712-08 - 450 mg/g - Maisiņš, 1 kg - Ir pieejams
Autorizācija statuss:
Ir pieejams
Autorizācija numurs:
V/NRP/07/1712
Autorizācija datums:
2013-03-27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/17/0048

Seclaris DC

250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks <un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs :

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Lohmann Pharma Herstellung GmbH

Heinz-Lohmann-Strasse 5

Cuxhaven – Niedersachsen- 27472

Vācija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Seclaris DC

250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

Cefalonium (as cefalonium dihydrate)

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens 3 g injektors satur:

Aktīvā viela:

Cefalonijs (cefalonija dihidrāta veidā)

250 mg

Pelēcīga līdz dzeltenīga ziede.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Subklīniskā

mastīta

ārstēšanai

govīm

cietstāves

periodā

pret

cefaloniju

jutīgu

baktēriju

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis,

Trueperella

pyogenes,

Escherichia

coli

Klebsiella

spp.

izraisītu

jaunu

bakteriālo

infekciju

novēršanai tesmenī govīm cietstāves periodā.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuriem konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem, citām beta-laktāma

antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos dažiem dzīvniekiem novēroja paaugstinātas jūtības reakcijas (nemiers, tremors,

piena dziedzeru, acs plakstiņu un lūpu pietūkums). Šīs reakcijas var izraisīt nāvi.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-

s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus

ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas

instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis cietstāves periodā).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai tesmenī.

Viena injektora saturs jāievada katra ceturkšņa pupa kanālā uzreiz pēc pēdējās slaukšanas laktācijas

periodā.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Kad slaukšana pabeigta, rūpīgi notīriet un dezinficējiet pupu galus ar pievienoto tīrāmo salveti. Ir divi

veidi kā ievadīt zāles:

1.variants: īsu sprauslu intramammārā ievadīšana:

Turiet injektora korpusu un vāciņa pamatni vienā rokā un noskrūvējiet mazo augšējo vāciņa daļu virs

iezīmētās vietas (pamatnes vāciņa daļa paliek uz injektora). Uzmanīties, lai injektora uzgalis netiktu

piesārņots ar baktērijām.

2.variants: pilnas sprauslas

intramammārā ievadīšana:

Noņemiet vāciņu, stingri turot injektora korpusu visā garumā vienā rokā un ar īkšķi uzspiežot uz

vāciņa visā tā garumā, kamēr vāciņš noņemas. Uzmanīties, lai injektora uzgalis netiktu piesārņots ar

baktērijām.

Ievadiet uzgali pupa kanālā un stingri uzspiediet uz injektora virzuļa, līdz ievadīta visa deva. Turot

pupa galu ar vienu roku, ar otru maigi masējiet augšup, lai palīdzētu zālēm vienmērīgi izplatīties

ceturksnī. Pēc zāļu ievadīšanas ir ieteicams iemērkt pupus īpaši šim mērķim paredzētā antiseptiskā

šķīdumā

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena

Pienam: 96 stundas pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir garāks par 54 dienām;

58 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods īsāks par vai ilgst 54 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā uz iepakojuma pēc

EXP. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu, kuri ir izolēti no katras cietstāvei paredzētās govs

tesmeņa ceturkšņa(-u) iegūtiem piena paraugiem, kuri iegūti, jutības pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav

iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko

situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu. Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā

dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret cefaloniju, un

pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citām beta laktāma vielām Cietstāves perioda govju terapijas

protokolos būtu jāņem vērā vietējā un valsts politika attiecībā uz antibakteriālo izmantošanu un jāveic

regulāra veterinārā ekspertīze.

Jāizvairās barot teļus ar pienu, kas satur cefalonija atlikumus, kuri varētu izvēlēties antibakteriāli

rezistentas baktērijas (piemēram ESBL) līdz ierobežojuma perioda beigām, kas paredzēts pienam,

izņemot kolostrālās fāzes laikā.

Zāļu

efektivitāte

noteikta

tikai

pret

4.2.apakšpunktā

"Lietošanas

indikācijas"

minētajiem

patogēniem. Rezultātā, citi patogēnu paveidi, galvenokārt

Pseudomonas aeruginosa

, pēc cietstāves var

izraisīt nopietnu akūtu mastītu (potenciāli nāvējošs). Jāievēro labas higiēnas prakse, lai samazinātu

šādu risku.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Penicilīns un cefalosporīns pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt

pastiprinātu jutīgumu (alerģiju). Pastiprināta jūtība pret penicilīnu var novest pie krusteniskās jutības

pret cefalosporīnu un otrādi. Alerģiskas reakcijas pret šīm vielām var dažkārt būt nopietnas.

Nedarbojaties

šīm

zālēm,

zināt,

esat jutīgs

vai, ja

Jums

ieteikts

nestrādāt

šādiem

preparātiem.

Rīkojaties ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sevis pakļaušanas zāļu iedarbībai, ņemot vērā

visus piesardzības pasākumus.

Ja pēc saskares ar zālēm parādās tādi simptomi, kā izsitumi uz ādas, meklējiet medicīnisko palīdzību

un uzrādiet šo brīdinājumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums

vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Salvetes tīrīšanai, kas pievienotas šīm zālēm, satur izopropilspirtu, kas dažiem cilvēkiem var izraisīt

ādas vai acu kairinājumu. Ieteicams lietot aizsargcimdus, ievadot zāles un rīkojoties ar tīrīšanas

salvetēm.

Grūsnība un laktācija:

Piemērots lietošanai pēdējā grūsnības trimestrī, kad laktējošā govs ir aizlaista cietstāvē.

Nav negatīvas ietekmes uz augli.

Nelietot laktējošām govīm.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Cefalosporīnus nedrīkst lietot līdztekus bakteriostatiskajiem pretmikrobu līdzekļiem. Cefalosporīnu un

nefrotoksisku zāļu vienlaicīga lietošana var palielināt nieru toksicitāti

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ievadot atkārtoti devu liellopiem trīs dienas pēc kārtas nenovēroja nekādas blakus parādības.

Nesaderība:

Nav zināma.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai

kopā ar sadzīves atkritumiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

10/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Balts polietilēna injektors ar sarkanu polietilēna vāciņu.

Tīrīšanas salvetes (70% viskoze/30% poliesteris, piesūcinātas ar spirtu) iepakotas papīra alumīnija

kopolimēra lamināta paciņās.

Iepakojuma lielumi:

20 intramammārie injektori un 20 tīrīšanas salvetes.

72 intramammārie injektori un 72 tīrīšanas salvetes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/17/0048

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Seclaris DC

250 mg suspensija ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens 3 g injektors satur:

Aktīvā viela:

Cefalonijs (cefalonija dihidrāta veidā)

250 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

Pelēcīga līdz dzeltenīga ziede.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas

Liellopi (govis cietstāves periodā).

4.2

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Subklīniskā mastīta ārstēšanai govīm cietstāves periodā un pret cefaloniju jutīgu baktēriju

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus

uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli

Klebsiella

spp. izraisītu jaunu bakteriālo

infekciju novēršanai tesmenī govīm cietstāves periodā.

4.3

Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem, kuriem konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem, citām beta-

laktāma antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu, kuri ir izolēti no katras cietstāvei paredzētās

govs

tesmeņa

ceturkšņa(-u)

iegūtiem

piena

paraugiem,

kuri

iegūti,

jutības

pārbaudes

rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo,

fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu. Lietojot

veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kuras rezistentas pret cefaloniju, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citām

beta laktāma vielām Cietstāves perioda govju terapijas protokolos būtu jāņem vērā vietējā un

valsts politika attiecībā uz antibakteriālo izmantošanu un jāveic regulāra veterinārā ekspertīze.

Jāizvairās

barot

teļus

pienu,

satur

cefalonija

atlikumus,

kuri

varētu

izvēlēties

antibakteriāli rezistentas baktērijas (piemēram ESBL) līdz ierobežojuma perioda beigām, kas

paredzēts pienam, izņemot kolostrālās fāzes laikā.

Zāļu efektivitāte ir noteikta tikai pret 4.2.apakšpunktā "Lietošanas indikācijas" minētajiem

patogēniem. Rezultātā, citi patogēnu paveidi, galvenokārt

Pseudomonas aeruginosa

, pēc

cietstāves var izraisīt nopietnu akūtu mastītu (potenciāli nāvējošs). Jāievēro labas higiēnas

prakse, lai samazinātu šādu risku.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku

ārstēšanai

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Penicilīns un cefalosporīns pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var

izraisīt pastiprinātu jutīgumu (alerģiju). Pastiprināta jūtība pret penicilīnu var novest pie

krusteniskās jutības pret cefalosporīnu un otrādi. Alerģiskas reakcijas pret šīm vielām var

dažkārt būt nopietnas.

Nedarbojaties ar šīm zālēm, ja zināt, ka esat jutīgs vai, ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādiem

preparātiem.

Rīkojaties ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sevis pakļaušanas zāļu iedarbībai,

ņemot vērā visus piesardzības pasākumus.

Ja pēc saskares ar zālēm parādās tādi simptomi, kā izsitumi uz ādas, meklējiet medicīnisko

palīdzību un uzrādiet šo brīdinājumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu

vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko

palīdzību.

Salvetes tīrīšanai, kas pievienotas šīm zālēm, satur izopropilspirtu, kas dažiem cilvēkiem var

izraisīt ādas vai acu kairinājumu. Ieteicams lietot aizsargcimdus, ievadot zāles un rīkojoties ar

tīrīšanas salvetēm.

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Ļoti retos gadījumos dažiem dzīvniekiem novēroja paaugstinātas jūtības reakcijas (nemiers,

tremors, piena dziedzeru, acs plakstiņu un lūpu pietūkums). Šīs reakcijas var izraisīt nāvi.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

ļoti

bieži

(vairāk

nekā

ārstētajiem

dzīvniekiem

novērota(-s)

nevēlama(-s)

blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus

ziņojumus).

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Piemērots lietošanai pēdējā grūsnības trimestrī, kad laktējošā govs ir aizlaista cietstāvē.

Nav negatīvas ietekmes uz augli.

Nelietot laktējošām govīm.

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Cefalosporīnus

nedrīkst

lietot

kopā

bakteriostatiskajiem

pretmikrobu

līdzekļiem.

Cefalosporīnu un nefrotoksisku zāļu vienlaicīga lietošana var palielināt nieru toksicitāti.

4.9

Devas un lietošanas veids

Lietošanai tesmenī.

Viena injektora saturs jāievada katra ceturkšņa pupa kanālā uzreiz pēc pēdējās slaukšanas

laktācijas periodā. Kad slaukšana pabeigta, rūpīgi notīriet un dezinficējiet pupu galus ar

pievienoto tīrāmo salveti. Ir divi veidi kā ievadīt zāles:

1.variants: īsu sprauslu intramammārā ievadīšana:

Turiet injektora korpusu un vāciņa pamatni vienā rokā un noskrūvējiet mazo augšējo vāciņa

daļu virs iezīmētās vietas (pamatnes vāciņa daļa paliek uz injektora). Uzmanīties, lai injektora

uzgalis netiktu piesārņots ar baktērijām.

2.variants: pilnas sprauslas

intramammārā ievadīšana:

Noņemiet vāciņu, stingri turot injektora korpusu visā garumā vienā rokā un ar īkšķi uzspiežot

uz vāciņa visā tā garumā, kamēr vāciņš noņemas. Uzmanīties, lai injektora uzgalis netiktu

piesārņots ar baktērijām.

Ievadiet uzgali pupa kanālā un stingri uzspiediet uz injektora virzuļa, līdz ievadīta visa deva.

Turot pupa galu ar vienu roku, ar otru maigi masējiet augšup, lai palīdzētu zālēm vienmērīgi

izplatīties ceturksnī. Pēc zāļu ievadīšanas ir ieteicams iemērkt pupus īpaši šim mērķim

paredzētā antiseptiskā šķīdumā

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Atkārtoti ievadot devu liellopiem trīs dienas pēc kārtas, nenovēroja nekādas blakusparādības.

4.11

Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena

Pienam: 96 stundas pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir garāks par 54 dienām;

58 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods īsāks par vai ilgst 54 dienas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā

grupa:

citi

beta-laktāma

pretmikrobie

līdzekļi

ievadīšanai

tesmenī,

pirmās paaudzes cefalosporīni.

ATĶ vet kods: QJ51DB90.

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Cefalonijs ir pirmās paaudzes cefalosporīnu grupas antibakteriāla viela, kas darbojas nomācot

baktēriju šūnu sienu sintēzi (baktericīda iedarbība).

Ir zināmi trīs rezistences mehānismi pret cefalosporīniem: samazināta šūnu sienu caurlaidība,

enzimātiska inaktivācija un specifisko penicilīna saistīšanās vietu trūkums. Grampozitīvās

baktērijās un īpaši stafilakokiem, galvenais cefalosporīna rezistences mehānisms ir caur

izmainītiem penicilīnu saistošajiem proteīniem. Gramnegatīvām baktērijām rezistenci var

veidot plaša vai paplašināta spektra beta-laktamāžu veidošanās.

Cefalonijs ir aktīvs pret:

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus

dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli

Klebsiella

.

5.2

Farmakokinētiskie dati

Cefalonijs plaši, bet lēnām absorbējas no tesmeņa un tiek izvadīts galvenokārt ar urīnu.

Apmēram 7-23% aktīvās vielas tiek izvadīta ar urīnu katrā no pirmajām trīs dienām pēc devas

ievadīšanas, kamēr ekskrēcija ar fēcēm tajā pašā laikā ir < 1%.

Vidējā

koncentrācija

asinīs

paliek

diezgan

nemainīga

apmēram

dienas

pēc

devas

ievadīšanas, kas atbilst lēnai, bet paildzinātai cefalonija absorbcijai no tesmeņa.

Cefalonija noturības ilgais termiņš tesmenī cietstāves periodā tika pārbaudīts 10 nedēļu laika

periodā pēc ievadīšanas.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Alumīnija stearāts

Šķidrais parafīns

6.2

Būtiska nesaderība

Nav zināma.

6.3

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 18 mēneši.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Balts polietilēna injektors ar sarkanu polietilēna vāciņu.

Tīrīšanas salvetes (70% viskoze/30% poliesteris, piesūcinātas ar spirtu) iepakotas papīra

alumīnija kopolimēra lamināta paciņās.

Iepakojuma lielumi:

20 intramammārie injektori un 20 tīrīšanas salvetes.

72 intramammārie injektori un 72 tīrīšanas salvetes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Ceva Sante Animale

10, av. de La Ballastiere,

33500 Libourne,

Francija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/17/0048

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 31/10/2017

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2017

RAŽOŠANAS,

IEVEŠANAS,

IZPLATĪŠANAS,

TIRDZNIECĪBAS,

PIEGĀDES

UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju