Reneel tabletes

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-10-2015

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-10-2015

Aktīvā sastāvdaļa:
Chondrodendronum, Svina aceticum, tas bija vesicatoria, Skābes nitricum, Berberis kopīgs, Serenoa nesen, Causticum Hahnemanni, Alumīnija oxydatum
Pieejams no:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
ATĶ kods:
V03AX
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Chondrodendronum, Lead aceticum, it was vesicatoria, Acid nitricum, Berberis common, Serenoa recent, Causticum Hahnemanni, Aluminium oxydatum
Zāļu forma:
Tablete
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Ir apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
00-0236

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Reneel tabletes

Homeopātiskas zāles

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Ja pēc 5 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Reneel tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Reneel tabletes lietošanas

Kā lietot Reneel tabletes

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Reneel tabletes

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Reneel tabletes un kādam nolūkam tās lieto

Reneel tabletes ir homeopātiskas zāles, ko lieto iekaisīgu urīnizvadceļu slimību ar nierakmeņiem vai

bez tiem ārstēšanai.

Piezīme: Ja Jums sākas drudzis vai Jūs konstatējat asinis urīnā, vai, ja Jums ir simptomi, kas ilgst

vairāk par 5 dienām, vai kādi nenoskaidroti simptomi, Jums jākonsultējas ar ārstu, jo šos simptomus

varētu izraisīt slimība, kas prasa turpmāku medicīnisku izmeklēšanu un ārstēšanu.

2.

Kas Jums jāzina pirms Reneel tabletes lietošanas

Nelietojiet Reneel tabletes šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Citas zāles un Reneel tabletes

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu

lietot.

Piezīme: Homeopātiskajā literatūrā ir ziņots, ka pirms vai pēc kafijas (Coffea Arabica) lietošanas var

pavājināties vienas no aktīvajām vielām- Lytta vesicatoria (Cantharis) terapeitiskā iedarbība.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Reneel tabletes neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Reneel satur laktozi

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietošanas konsultējieties ar savu

ārstu.

3.

Kā lietot Reneel tabletes

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, izšķīdinot

tableti mutē. Akūtu traucējumu sākuma terapijā lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika

posmā).

Ja esat lietojis Reneel tabletes vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

Ja esat aizmirsis lietot Reneel tabletes

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Reneel tabletes

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371

67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu

drošumu.

5.

Kā uzglabāt Reneel tabletes

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona

pēc „Derīgs līdz:”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Reneel tabletes satur:

1 tablete satur aktīvās vielas:

Berberis vulgaris

15 mg

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

Acidum nitricum

30 mg

Lytta vesicatoria

30 mg

Plumbum aceticum

30 mg

Chondrodendron

30 mg

Serenoa repens

30 mg

Causticum Hahnemanni

60 mg

Aluminium oxydatum

75 mg

Palīgvielas ir Laktozes monohidrāts, magnija stearāts.

Reneel tabletes ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumā pa 50 tabletēm.

Reneel tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas tabletes; tajās var būt atsevišķi dzelteni un brūni punkti.

Apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

Izplatītājs:

UAB "Farmahelis"

Partizanų g. 198-5

50324 Kaunas

Lietuva

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2015

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Reneel tabletes

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur aktīvas vielas:

Berberis vulgaris

15 mg

Acidum nitricum

30 mg

Lytta vesicatoria

30 mg

Plumbum aceticum

30 mg

Chondrodendron

30 mg

Serenoa repens

30 mg

Causticum Hahnemanni

60 mg

Aluminium oxydatum

75 mg

Palīgvielas ar zināmu iedarbību: Laktozes monohidrāts

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Tabletes

Reneel tabletes ir baltas līdz dzeltenbaltas tabletes; tajās var būt atsevišķi dzelteni un brūni punkti.

Apaļas un plakanas tabletes ar noslīpinātu šķautni.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Iekaisīgas urīnizvadceļu slimības ar litiāzi vai bez tās.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: Parasti lieto pa 1 tabletei 3 reizes dienā, izšķīdinot

tableti mutē. Akūtu traucējumu sākuma terapijā lieto pa 1 tabletei ik pēc 15 minūtēm (2 stundu laika

posmā).

Pediatriskā populācija

Reneel tabletes drošība un efektivitāte bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pierādīta. Dati nav

pieejami.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

Satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp

laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Piezīme: Homeopātiskajā literatūrā ir ziņots, ka pirms vai pēc kafijas (Coffea Arabica) lietošanas var

pavājināties Lytta vesicatoria (Cantharis) terapeitiskā iedarbība.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Klīniskie dati par lietošanu grūtniecības un krūts barošanas laikā nav pieejami. Nelabvēlīga ietekme

līdz šim nav novērota.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Reneel tabletes neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, arī homeopātiskās zāles var izraisīt blakusparādības.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprupes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespejamajām nevēlamajām blakusparādībām

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīga, LV 1003. Tālr.: +371 67078400;

Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9.

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Homeopātiskas zāles.

ATĶ kods V03AX

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Nav attiecināms uz homeopātiskiem līdzekļiem.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

SASKAŅOTS ZVA 29-10-2015

6.1.

Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts.

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Polipropilēna flakons /kartona kārba. Iepakojumā pa 50 tabletēm

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg- Str.2-4,

76532 Baden-Baden

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

00-0236

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2000. gada 15. marts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2010. gada 21. maijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

06/2015

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju