Prazitel Plus XL

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Praziquantelum, Pyranteli embonas, febantels
Pieejams no:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Īrija
ATĶ kods:
QP52AA51
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Praziquantelum, Pyranteli embonas, febantel
Zāļu forma:
tabletes
Receptes veids:
Bezrecepšu veterinārās zāles
Ražojis:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Īrija
Ārstniecības grupa:
suņi
Autorizācija numurs:
V/MRP/12/0061

MARĶĒJUMS – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/12/0037

Zuritol 25 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

Šīm veterinārajām zālēm nav atsevišķa lietošanas instrukcija, visa lietošanas instrukcijā paredzētā

informācija ir norādīta uz marķējuma

1.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)

Spānija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zuritol 25 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

Toltrazuril

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Toltrazurils 25 mg/ml

Dzidrs bezkrāsains līdz brūns šķīdums.

4.

INDIKĀCIJAS

Kokcidiozes ārstēšanai jaunputniem un vaislas broileriem.

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, kad zināma pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7.

MĒRĶA SUGAS

Vistas (jaunputni un vaislas putni)

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai (ar dzeramo ūdeni).

Ieteicamā deva ir mg uz kg ķerme a svara (atbilst 2 ml zā u uz kg ķerme a svara vai , ml

zā u uz litru dzeramā ūdens, balstoties uz ūdens patēri u litrs uz kg ķerme a svara) vienu reizi

dienā divas dienas pēc kārtas.

īs zāles lieto vai nu nepārtraukti dodot stundas, vai kopējo devu dodot stundu ilgā periodā vienā

dienā divas dienas pēc kārtas.

rstējamo putnu kopējam svaram un diennakts ūdens patēri am jābūt precīzi aprēķinātam.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

dens patēri š atkarīgs no putnu klīniskā stāvok a, apkārtējās vides temperatūras, apgaismojuma

programmas, dzirdināšanas sistēmas, putnu vecuma un šķirnes. a ūdens patēri š ir lielāks vai mazāks

augstāk

minētajiem

standartiem,

attiecīgi

piemērojama

zā u

koncentrācija

dzeramajā

ūdenī.

Izmantot piemērotas un precīzi kalibrētas dozēšanas ierīces. ā u šķīdumam jābūt vienīgajam dzeramā

ūdens avotam.

ķīdumu ar zālēm var lietot tikai 24 stundas, un katru dienu tas ir jāsagatavo svaigs.

Atšķaidījums lielākā koncentrācijā nekā 3 ( ml zā u uz litru dzeramā ūdens) var radīt

nosēdumus. Iepriekšēja atšķaidīšana un lietošana ar dozēšanas sūkni nav ieteicama. Vēlams izmantot

lielu ūdens tvertni.

Pēc ārstniecības perioda beigām ūdens padeves sistēma pienācīgi jāiztīra, lai izvairītos no aktīvās

vielas uz emšanas samazinātās devās.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ga ai un blakusproduktiem 6 dienas.

Olas: Nav reģistrēts lietošanai dējējputniem, kuru olas paredzēts izmantot cilvēku uzturā. Nelietot 4

nedē as pirms dēšanas sākuma.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

īm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstāk i.

Nelietot pēc derīguma termi a beigām, kas norādīts uz marķējuma.

Derīguma termi š pēc atšķaidīšanas ar dzeramo ūdeni; 24 stundas.

Derīguma termi š pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas mēneši.

Pēc atvēršanas izlietot līdz ...

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai

Līdzīgi kā lietojot citus pretkokcidiozes līdzek us, ilgstošas vienas klases pretprotozoju līdzek u

lietošanas rezultātā var attīstīties rezistence.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Labas

igiēnas

prakses

ievērošana

samazināt

kokcidiozes

risku.

ādē

papildus

ārstēšanai

ieteicams novērst jebkuras putnu turēšanas neatbilstības. Novietnēm jābūt tīrām un sausām. Ieteicams

vienlaicīgi ārstēt visus putnus grupā. Lai panāktu labākus rezultātus, ārstēšana jāsāk pirms slimība ir

izplatījusies visā putnu grupā.

īs veterinārās zāles ir stipri sārmains šķīdums un tās nedrīkst lietot neatšķaidītas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

īs zāles ir sārmains šķīdums—jāizvairās no saskares ar ādu un g otādu. Strādājot ar šīm zālēm,

jāizmanto aizsargbrilles un aizsargcimdi. Pēc nejaušas saskares ar ādu vai iek ūšanas acīs, skarto vietu

skalot ar lielu ūdens daudzumu. Ja pēc saskares acīs vai uz ādas joprojām ir kairinājums, nekavējoties

meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt ārstam zā u lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu.

Cilvēkiem ar zināmu jutību pret toltrazurilu vai kādu no palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares

ar šīm zālēm.

Lietojot šīs veterinārās zāles neēst, nedzert un nesmēķēt.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pirmās zā u nepanesības pazīmes, piemēram, samazināts ūdens patēri š, tika novērotas 5 reizes

pārsniedzot ieteicamo devu.

Nesaderība:

veikti

saderības

pētījumi,

šīs

veterinārās

zāles

nedrīkst

lietot

maisījumā

citām

veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITMIEM, JA TĀDI IR

ebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saska ā ar nacionālajiem tiesību

aktiem.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA

APSTIPRINĀTA

04/2017

15.

CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

Reģistrācijas numurs

Lot:

EXP: {mēnesis/gads}

1 litrs ABPE pudele

5 litrs ABPE pudele

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/12/0037

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zuritol 25 mg/ml šķī š

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 šķī :

Aktīvā viela

Toltrazurils

25, 0 mg

P p īg sarak k ī 6.1. p kšp k

3.

ZĀĻU FORMA

Šķī š .

Dzidrs bezkr ī br šķī .

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Mērķa sugas:

Vistas (jaunputni un vaislas putni).

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Kokcidioz ēš jaunputniem un vaislas broileriem.

4.3

Kontrindikācijas

g īj ,

pa p

j īb

k ī

p īg .

4.4

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

ī īg k j p k k ī k g š k p p j ī k

š ī ī .

4.5

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īp š p īb p k , j ī k

b g ē p k ē š k k k . ē p p ēš

ē j bk p ēš b īb . N ē j b ī .

Ieteicams, īg ē p g p . p k b k , ēš j k

pirms īb p īj sies p g p .

Šī p šķī , īk šķ ī .

Īp š p īb p k , k j ē p , k ī k

ēš

Šī šķī - j saskares g . j šī ē ,

j gb g . Pē j š k k š ī , k

k . Ja pē k ī j p j k j ,

k ēj k ē ī k p ī īb ī š k j

p k j ķēj .

C ēk j īb p k p īg , j ē ī

saskares šī ēm.

j šī es ē , ēķē .

4.6

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

N as.

4.7

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav p ē j .

4.8

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

N a.

4.9

Devas un lietošanas veids

I kšķīg š ).

I g kg ķ b 1 kg ķ 1,

, b p ē 1 l kg ķ

pē k .

Šī p k , , k pēj g

p pē k .

ēj p k pēj k p ē j b p ī p ēķ .

p ē š

k īg

k ī k

k ,

pk ēj

p ,

pg j p g , š ē , p šķ . p ē š

g k

ē j

p ē j

k j j ī. I p ē p ī k b ē ēš ī .

šķī j b īg j .

Šķī ē k 24 stundas, un katru dienu tas ir j g g .

šķ īj k k j k 1 1 ī

ē . I p kšēj šķ īš š ēš kni . ē

Pē īb p b g p ē p īg j ī , ī

k ī š .

4.10

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), j p š

P p īb p ī , p ē , p ē š, k ē

p .

4.11

Ierobežojumu periodi dzīvnieku produkcijas izmantošanā

G b k p k 16 .

N ģ ē š ējējputniem, kuru olas p ē izmantot ēk . Nelietot 4

ē p ēš k .

5

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

F k p k g p : p p j ī k , triazī .

Ķ k : QP51AJ01

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

k k ī k , bīb .

k ī p Eimeria ģ k k ī j . k ī p j ī īb

ē , š g j b š ) un gametogoniju (dzimumstadija).

5.2. Farmakokinētiskie dati

jp b bēj p ē . k ī k b ē .

G b ī .

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Makrogols 300

6.2 Būtiska nesaderība

k k īb pē īj , šī īk īj

j ē .

6.3 Derīgums

īg š p īš p ē p k j : 4 gadi.

īg š pē šķ īš k īj : 24 stundas.

īg š pē p š p k j ē š ē š .

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šī j ē j īg īp š g b š p k .

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

1 litra g b ī p ē p g b ī p ē k ēj

p ē g .

5 litru g b ī p ē p g b ī p ē k ēj

p ē g .

N p k j ē k p ī .

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

bk k j ī k j

īb k .

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ B è , 6 P R à

E FR NQUE E E È , B

Sp j

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

V/DCP/12/0037

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

P ģ j : 28/05/2012

Pē ēj p ģ j 28/04/2017

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2017

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepš .

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju