Porcilis Ery + Parvo suspensija injekcijām

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

29-11-2019

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

29-11-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Inaktivēta cūku parvovīrusa,Inaktivēta Erysipelothrix rhusiopathiae
Pieejams no:
Intervet International B.V., Nīderlande
ATĶ kods:
QI09AL01
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Inactivated porcine parvovirus,Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae
Zāļu forma:
suspensija injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Intervet International B.V., Nīderlande
Ārstniecības grupa:
cūkas
Produktu pārskats:
V/NRP/96/0378-01 - - Flakons, 10 deva - Nav informācijas; V/NRP/96/0378-02 - - Flakons, 25 deva - Ir pieejams; V/NRP/96/0378-03 - - Flakons, 50 deva - Nav informācijas; V/NRP/96/0378-04 - - Flakons, 125 deva - Nav informācijas
Autorizācija statuss:
Nav informācijas
Autorizācija numurs:
V/NRP/96/0378
Autorizācija datums:
2010-10-15

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0378

Porcilis Ery+Parvo suspensija injekcijām cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis Ery+Parvo

suspensija injekcijām cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (2 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts cūku parvovīruss, celms 014: ≥ 552 EU*

Inaktivēts, lizēts

Erysipelothrix rhusiopathiae

antigēna koncentrāts,

celms M2 (serotips 2):

aizsargājošā deva cūkām (ppd)**

* nosakot antigēna masu galaproduktā ar ELISA testu

** nosakot ar Ph. Eur. potences testu

Adjuvants:

-tokoferols

150 mg

Suspensija injekcijām.

Ūdeņains, balts vai gandrīz balts šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Sivēnmāšu un jauncūku aktīvai imunizācijai, lai novērstu cūku sarkanguļas klīniskās pazīmes, ko izraisa

visi attiecīgie

Erysipelothrix (E.) rhusiopathiae

serotipi (serotips 1 un 2), un lai aizsargātu to embrijus

un augļus no cūku parvovīrusa (CPV) infekcijas izraisītas nāves.

E. rhusiopathiae

Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas

Imunitātes ilgums: 6 mēneši

CPV:

Imunitātes ilgums: 12 mēneši

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Laboratoriskajos pētījumos un lauka izmēģinājumos:

Ļoti bieži 24 stundu laikā var rasties īslaicīga ķermeņa temperatūras paaugstināšanās (0,5°C). Ļoti bieži

var rasties neliels īslaicīgs lokāls pietūkums (Ø 1-10 mm) līdz 8 dienām pēc vakcinācijas. Bieži var

rasties pārejoša aktivitātes samazināšanās.

Pēcreģistrācijas uzraudzībā:

Ļoti retos gadījumos var attīstīties pastiprinātas jutības reakcija.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības, pat tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai

arī domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīt vienu 2 ml devu dziļas intramuskulāras injekcijas veidā aiz auss.

Primārās vakcinācijas shēma:

Aizsardzība pret

E.rhusiopathiae

un CPV jauncūkām ir jāiegūst pirms pirmās apsēklošanas. Vienreizēja

injekcija, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms apsēklošanas, ir pietiekama, lai aizsargātu sekojošajā grūsnībā

pret CPV radītajiem bojājumiem. Lai ierosinātu aizsardzību pret cūku sarkanguļu, kā pamatvakcinācija

ir ieteicama divreizēja vakcinācija. To var sasniegt ar atsevišķo sarkanguļas vakcīnu vai nu 4 nedēļas

pirms vai 4 nedēļas pēc kombinētās ERY-PARVO vakcīnas lietošanas.

Lai nodrošinātu iedarbīgumu pret cūku parvovīrusu, sakarā ar iespējamo mātes antivielu ietekmi cūkām

pirms vakcinācijas būtu jāsasniedz 6 mēnešu vecums.

Revakcinācijas ir jāveic vienu reizi gadā, papildus ievadot atsevišķo sarkanguļas vakcīnu, 6 mēnešus

pēc katras vakcinācijas ar Porcilis Ery+Parvo.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas labi saskalināt.

Izmantot sterilu vakcinācijas aprīkojumu. Izvairīties no kontaminācijas, vairākkārtēji caurdurot flakonu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

C). Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Nevakcinēt slimus un vārgus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas

jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Reakcijas, kas novērotas pēc dubultas devas ievadīšanas, neatšķiras no tām, kas novērotas pēc vienas

devas ievadīšanas.

Mijiedarbības:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Sivēnmāšu un jauncūku aktīvai imunizācijai, kā cūku sarkanguļas kontroles palīglīdzekli un, lai

pasargātu to embrijus un augļus no cūku parvovīrusa infekcijas. Aktīvās vielas ir

E. rhusiopathiae

celma

M2 lizāts (serotips 2) un inaktivēts CPV celms 014.

Antigēni ir iestrādāti tokoferola bāzes adjuvanta ūdens šķīdumā, lai uzlabotu ilgstošu imunitātes

stimulāciju.

Kartona kaste ar vienu flakonu pa 20, 50, 100 vai 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0378

Porcilis Ery+Parvo suspensija injekcijām cūkām

1.

REĢISTRĀCIJAS

APLIECĪBAS

ĪPAŠNIEKA

UN

RAŽOŠANAS

LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA

DAŽĀDI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Porcilis Ery+Parvo

suspensija injekcijām cūkām

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (2 ml) satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts cūku parvovīruss, celms 014: ≥ 552 EU*

Inaktivēts, lizēts

Erysipelothrix rhusiopathiae

antigēna koncentrāts,

celms M2 (serotips 2):

aizsargājošā deva cūkām (ppd)**

* nosakot antigēna masu galaproduktā ar ELISA testu

** nosakot ar Ph. Eur. potences testu

Adjuvants:

-tokoferols

150 mg

Suspensija injekcijām.

Ūdeņains, balts vai gandrīz balts šķīdums.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Sivēnmāšu un jauncūku aktīvai imunizācijai, lai novērstu cūku sarkanguļas klīniskās pazīmes, ko izraisa

visi attiecīgie

Erysipelothrix (E.) rhusiopathiae

serotipi (serotips 1 un 2), un lai aizsargātu to embrijus

un augļus no cūku parvovīrusa (CPV) infekcijas izraisītas nāves.

E. rhusiopathiae

Imunitātes iestāšanās: 3 nedēļas

Imunitātes ilgums: 6 mēneši

CPV:

Imunitātes ilgums: 12 mēneši

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Laboratoriskajos pētījumos un lauka izmēģinājumos:

Ļoti bieži 24 stundu laikā var rasties īslaicīga ķermeņa temperatūras paaugstināšanās (0,5°C). Ļoti bieži

var rasties neliels īslaicīgs lokāls pietūkums (Ø 1-10 mm) līdz 8 dienām pēc vakcinācijas. Bieži var

rasties pārejoša aktivitātes samazināšanās.

Pēcreģistrācijas uzraudzībā:

Ļoti retos gadījumos var attīstīties pastiprinātas jutības reakcija.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības, pat tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai

arī domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīt vienu 2 ml devu dziļas intramuskulāras injekcijas veidā aiz auss.

Primārās vakcinācijas shēma:

Aizsardzība pret

E.rhusiopathiae

un CPV jauncūkām ir jāiegūst pirms pirmās apsēklošanas. Vienreizēja

injekcija, ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms apsēklošanas, ir pietiekama, lai aizsargātu sekojošajā grūsnībā

pret CPV radītajiem bojājumiem. Lai ierosinātu aizsardzību pret cūku sarkanguļu, kā pamatvakcinācija

ir ieteicama divreizēja vakcinācija. To var sasniegt ar atsevišķo sarkanguļas vakcīnu vai nu 4 nedēļas

pirms vai 4 nedēļas pēc kombinētās ERY-PARVO vakcīnas lietošanas.

Lai nodrošinātu iedarbīgumu pret cūku parvovīrusu, sakarā ar iespējamo mātes antivielu ietekmi cūkām

pirms vakcinācijas būtu jāsasniedz 6 mēnešu vecums.

Revakcinācijas ir jāveic vienu reizi gadā, papildus ievadot atsevišķo sarkanguļas vakcīnu, 6 mēnešus

pēc katras vakcinācijas ar Porcilis Ery+Parvo.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai. Pirms lietošanas labi saskalināt.

Izmantot sterilu vakcinācijas aprīkojumu. Izvairīties no kontaminācijas, vairākkārtēji caurdurot flakonu.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2

C – 8

C). Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Nevakcinēt slimus un vārgus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un

uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota kopā ar citām

veterinārajām zālēm. Lēmums par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas

jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Reakcijas, kas novērotas pēc dubultas devas ievadīšanas, neatšķiras no tām, kas novērotas pēc vienas

devas ievadīšanas.

Mijiedarbības:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi

palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2019

15.

CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Sivēnmāšu un jauncūku aktīvai imunizācijai, kā cūku sarkanguļas kontroles palīglīdzekli un, lai

pasargātu to embrijus un augļus no cūku parvovīrusa infekcijas. Aktīvās vielas ir

E. rhusiopathiae

celma

M2 lizāts (serotips 2) un inaktivēts CPV celms 014.

Antigēni ir iestrādāti tokoferola bāzes adjuvanta ūdens šķīdumā, lai uzlabotu ilgstošu imunitātes

stimulāciju.

Kartona kaste ar vienu flakonu pa 20, 50, 100 vai 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju