Pantogar cietās kapsulas

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

06-06-2013

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

06-06-2013

Aktīvā sastāvdaļa:
Keratinum, Faex zāles, Kalcija pantothenas, Thiamini nitras, Cystinum, Skābes 4-aminobenzoicum
Pieejams no:
Merz Pharmaceuticals GmbH, Germany
ATĶ kods:
A11JC
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Keratinum, Faex medicinal, Calcium pantothenas, Thiamini nitras, Cystinum, Acid 4-aminobenzoicum
Zāļu forma:
Kapsula, cietā
Receptes veids:
bez receptes
Ražojis:
Merz Pharma GmbH & Co. KgaA, Germany
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
Uz neierobežotu laiku
Autorizācija numurs:
04-0188

SASKAĽOTS ZVA 06-06-2013

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Pantogar cietās kapsulas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu

informāciju.

Šīs zāles ir vienmēr jālieto tieši tā, kā noteikts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts, vai

farmaceits.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī

uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Matu izkrišana var būt kādas nopietnas slimības simptoms. Ja pēc 6 mēnešiem

simptomi pastiprinās vai arī tie nesamazinās, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Pantogar un kādam nolūkam tās lieto

2. Kas jāzina pirms Pantogar lietošanas

3. Kā lietot Pantogar

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Pantogar

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Pantogar un kādam nolūkam to lieto

Pantogar ir iekšķīgai lietošanai paredzēts līdzeklis matu un nagu ārstēšanai.

Pantogar ir paredzēts, ja ir difūza matu izkrišana (matu izkrišana nezināma iemesla dēļ),

deģeneratīvas izmaiľas matu struktūrā (elektrizēti, plāni, neelastīgi, trausli, nedzīvi, bojāti

mati), mati, kas bojāti saules gaismas un UV-starojuma iedarbības rezultātā, nagu augšanas

traucējumu (trausli, lūstoši un neelastīgi nagi) gadījumā.

Tas apgādā matus un nagus ar spēcinošām vielām, tādām kā kalcija D-pantotenāts un aminoskābe

L-cistīns. Satur arī olbaltumvielu keratīnu, kas ir būtiska matu sastāvdaļa.

2.

Kas jāzina pirms Pantogar lietošanas

Nelietojiet Pantogar šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret jebkuru šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tā kā matu veidošanās process notiek lēni un lai nodrošinātu veiksmīgu ārstēšanu, ir svarīgi

Pantogar lietot regulāri noteiktajā devā, laika periodā no 3 līdz 6 mēnešiem.

Pantogar nav paredzēts, ja matu zudums ir radies rētu veidošanās gadījumā vai tā ir androgēna

vai konvencionāla alopēcija (plikgalvība vīriešiem). Šajos gadījumos, Pantogar tomēr var

stiprināt atlikušos matus.

Ja simptomi pastiprinās vai arī tie nesamazinās, Jums jākonsultējas ar ārstu.

SASKAĽOTS ZVA 06-06-2013

Bērni

Tā kā nav pietiekamu datu, Pantogar nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par 18 gadu

vecumu.

Citas zāles un Pantogar

Ja Jūs tiekat ārstēts ar sulfonamīdus saturošām zālēm, lūdzam, pirms Pantogar lietošanas

pastāstiet par to savam ārstam.

Pantogar kopā ar uzturu un dzērienu

Norīt kapsulas nesakošļātas ēdienreizē kopā ar pietiekamu šķidruma daudzumu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Pirms Pantogar lietošanas grūtniecības un zīdīšanas laikā vienmēr ir ieteicams konsultēties ar

savu ārstu.

Pētījumi ar dzīvniekiem, kas pierāda ietekmi uz grūtniecību un embrionālo/augļa attīstību,

dzemdībām un pēcdzemdību attīstību, ir nepietiekami.

Potenciā risks cilvēkam nav zināms, ir nepieciešama īpaša piesardzība to lietojot grūtniecības

laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav nepieciešama īpaša piesardzība.

3.

Kā lietot Pantogar

Vienmēr lietojiet šīs zāles saskaľā ar ārsta vai farmaceita norādījumiem. Neskaidrību gadījumā

vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja vien nav nozīmēts citādi, ievērojiet tieši šādas devas: pieaugušajiem 1 kapsula 3

reizes dienā.

Norīt kapsulas nesakošļātas ēdienreizē kopā ar pietiekamu šķidruma daudzumu.

Vidējais ārstēšanas ilgums ir no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja nepieciešams, ārstēšanu var

turpināt vai atkārtot.

Ja esat lietojis Pantogar vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas simptomi nav zināmi

Ja esat aizmirsis lietot Pantogar

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Pantogar

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nevēlamo blakusparādību novērtēšanai tiek izmantotas šādas biežuma pakāpes.

Ļoti bieži:

vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem pacientiem.

Bieži:

1 - 10 no 100 ārstētajiem pacientiem.

SASKAĽOTS ZVA 06-06-2013

Retāk:

1 - 10 no 1000 ārstētajiem pacientiem.

Reti:

1 - 10 no 10 000 ārstētajiem pacientiem.

Ļoti reti:

mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētajiem pacientiem.

Nav zināmi:

nevar noteikt pēc pieejamiem datiem.

Nervu sistēmas traucējumi

Biežums nav zināms: galvassāpes un reibonis

Sirds funkcijas traucējumi

Reti: tahikardija, paātrināts pulss

Biežums nav zināms: sirdsklauves

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Biežums nav zināms: caureja, vemšana, sāpes vēderā, gāzu uzkrāšanās, dedzinošas sāpes kuľģī,

slikta dūša

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: nātrene, izsitumi, nieze

Biežums nav zināms: eritēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reti: pastiprināta svīšana

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas.

Jūs varat ziľot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV

1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziľojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt

daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Pantogar

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiľa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc Derīgs

līdz un Exp:. Derīguma termiľš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles,

kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Pantogar satur

Aktīvās vielas ir:

medicīniskais raugs(Faex medicinalis) 100,00 mg,

kalcija - D – pantotenāts (Calcii pantothenas) 60,00 mg,

SASKAĽOTS ZVA 06-06-2013

tiamīna mononitrāts (Thiamini nitras) 60,00 mg,

L – cistīns (Cystinum) 20,00 mg,

Keratīns (Keratinum) 20,00 mg,

p – aminobenzoskābe (Acidum -4- benzoicum) 20,00 mg.

Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs: mikrokristāliskā celuloze, povidons, koloidālais silīcija dioksīds, talks,

magnija stearāts.

Kapsulas apvalka saturs: želatīns, titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172),

indigokarmīns (E 132).

Pantogar ārējais izskats un iepakojums:

Cietas želatīna kapsulas ar gareniem noapaļotiem galiem. Cietās kapsulas ir

ar necaurspīdīgu

ziloľkaula krāsas korpusu un tumši zaļu necaurspīdīgu vāciľu.

Kapsulas ir piepildītas ar smalku smilšu – brūnas krāsas pulveri. Pulverim ir neliels rauga

aromāts.

Pantogar ir iepakots PVH/Alumīnija blisteros, pa 15 kapsulām katrā blisterī.

Kartona kastītē ir 30, 60 vai 90 kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenmeir Landstrasse 100

60318 Frankfurt am Main

Vācija

Ražotājs

Merz Pharma GmbH& Co.KgaA

Eckenmeir Landstrasse 100

60318 Frankfurt am Main

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Latvija

H. Abbe Pharma pārstāvniecība

Bauskas iela 58 a

Rīga, LV-1004

Tel: + 371 67 103203

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2013

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Pantogar cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 kapsula satur:

Medicīnisko raugu (Faex medicinalis) 100,00 mg

Kalcija - D – pantotenātu (Calcii pantothenas) 60,00 mg

Tiamīna mononitrātu (Thiamini nitras) 60,00 mg

L – cistīnu (Cystinum) 20,00 mg

Keratīnu (Keratinum) 20,00 mg

p – aminobenzoskābi (Acidum-4- benzoicum) 20,00 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietas želatīna kapsulas ar gareniem noapaļotiem galiem. Kapsulas

ar necaurspīdīgu ziloņkaula

krāsas korpusu un tumši zaļu, necaurspīdīgu vāciņu.

Kapsulas ir piepildītas ar smalku smilšu

– brūnas krāsas pulveri. Pulverim ir neliels rauga aromāts.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1

Terapeitiskās indikācijas

Difūza matu izkrišana (matu izkrišana nezināma iemesla dēļ). Deģeneratīvas izmaiņas

matu struktūrā (elektrizēti, plāni, neelastīgi, trausli, nedzīvi, bojāti mati), mati, kas

bojāti saules gaismas un UV-starojuma iedarbības rezultātā. Nagu augšanas traucējumi

(trausli, lūstoši un neelastīgi nagi).

Pantogar nav paredzēts, ja matu zudums ir radies rētu veidošanās gadījumā vai tā ir

androgēna vai konvencionāla alopēcija (plikgalvība vīriešiem). Šajos gadījumos,

Pantogar tomēr var stiprināt atlikušos matus.

4.2

Devas un lietošanas veids

Cietās kapsulas perorālai lietošanai.

Pieaugušajiem

1 kapsula 3 reizes dienā.

Cietās kapsulas norīt nesakošļātas ēdienreizē kopā ar pietiekamu šķidruma daudzumu.

Vidējais ārstēšanas ilgums ir no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja nepieciešams, ārstēšanu var

turpināt vai atkārtot.

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2013

Tā kā nav pietiekamu datu, Pantogar nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par

18 gadu vecumu.

4.3

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret

aktīvām vielām un/vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām

palīgvielām.

4.4

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nav īpašu brīdinājumu un piesardzības lietošanā.

4.5

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nevar izslēgt mijiedarbību ar sulfonamīdus saturošām zālēm.

4.6

Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai

pēcdzemdību attīstību, pētījumi ar dzīvniekiem nav pietiekami. Potenciālais risks

cilvēkam nav zināms. Grūtniecības un zīdīšanas laikā Pantogar var lietot tikai pēc

rūpīgas ieguvuma un riska izvērtēšanas.

4.7

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pantogar neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8

Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības sakārtotas atbilstoši orgānu sistēmām un sastopamības biežumam,

izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (>1/10), bieži (>1/100 līdz <1/10), retāk (>1/1000 līdz

<1/100), reti (>1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināma (nevar noteikt pēc

pieejamajiem datiem).

Nervu sistēmas traucējumi

Biežums nav zināms: galvassāpes un reibonis

Sirds funkcijas traucējumi

Reti: tahikardija, paātrināts pulss

Biežums nav zināms: sirdsklauves

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Biežums nav zināms: caureja, vemšana, sāpes vēderā, gāzu uzkrāšanās, dedzinošas sāpes kuņģī,

slikta dūša

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: nātrene, izsitumi, nieze

Biežums nav zināms: eritēma

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2013

Reti: pastiprināta svīšana

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15,

Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9

Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa:

Perorāli lietojams terapeitsks līdzeklis matiem un nagiem. ATĶ kods: A11JC

Aktīvās vielas pieder vairākām terapeitiskām grupām: vitamīni, aminoskābes,

olbaltumvielas.

Farmakoloģiskās īpašības:

Vitamīni: tiamīna mononitrāts, kalcija - d - pantotenāts un vitamīni, ko satur

medicīniskais raugs, ir būtiski metabolisma fizioloģisko funkciju nodrošināšanai,

nepietiekama to uzņemšana izraisa deficīta sindromu.

Keratīns ir galvenā matu un nagu sastāvdaļa, un kopā ar L - cistīnu un p -

aminobenzoskābi tas ir matu un nagu pamatviela.

Pantogar samazina dažādu cēloņu izraisītu matu izkrišanu, uzlabojot matu struktūru un

palielinot matu izturību pret kaitīgu mehānisku un ķīmisku ietekmi. Pantogar veicina

nagu augšanu un palielina nagu stiprību.

Tas apgādā matus un nagus ar spēcinošām vielām, tādām kā kalcija D-pantotenāts un aminoskābe

L-cistīns. Satur arī olbaltumvielu keratīnu, kas ir būtiska matu sastāvdaļa.

5.2

Farmakokinētiskās īpašības

Pantogar farmakokinētiskie pētījumi nav veikti. Vitamīni absorbējas gastrointestinālā

trakta augšējā daļā. Keratīna hidrolīzes rezultātā radušās aminoskābes, kā arī L – cistīns

un p - aminobenzoskābe absorbējas pasīvās difūzijas veidā un/vai saistās ar īpašām

nesēju sistēmām.

5.3

Preklīniskie dati par drošumu

Ne-klīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu

devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz

reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2013

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1

Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs: mikrokristāliskā celuloze, povidons, koloidālais silīcija dioksīds, talks, magnija

stearāts.

Kapsulas apvalka sastāvs: želatīns, krāsvielas - titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds

(E 172), indigokarmīns (E 132).

6.2

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3

Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5

Iepakojuma veids un saturs

Tiešais iepakojums: PVH/Alumīnija blisteri, katrs blisteris satur 15 kapsulas.

Kartona kastītē ir 30, 90 vai 300 cietās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenmeir Landstrasse 100

60318 Frankfurt am Main

Vācija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

04-0188

SASKAŅOTS ZVA 06-06-2013

9.

REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 20. aprīlis 2004

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 5. oktobris 2009

10.

Teksta pārskatīšanas datums

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju